Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, Članak 3. Članak 3. Nacrta ( Zakon: članak 27a) Predlaže se izmjena/dopuna stavka u sljedećem smislu: „ Prije izmjene uvjeta ugovora o kreditu vjerovnik je dužan u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju pravodobno, a najkasnije prije sklapanja ugovora /dodatka ugovora kojim se ugovara izmjena, potrošaču dati sljedeće informacije:…“ Dodatno predlažemo ovu odredbu čl. 27a definirati tako da se jasno regulira koje su situacije preduvjet informiranja potrošača o izmjenama uvjeta ugovora o kreditu od strane vjerovnika, odnosno smatramo da se ova obveza odnosi na sve situacije u kojima se radi o potrošaču koji ima poteškoće u otplati. Vezano na dodavanje odredbe čl. 27 a), a s obzirom na prethodno izneseno, predlaže se razmotriti da se članak (u revidiranom nazivu i sadržaju) povezuje s člankom 28. b) stavak 3, a pošto se isti, sukladno našem tumačenju, odnosi na mjeru olakšanja otplate. Predlaže se također preispitati osnovanost odredbi Članka 27a t. 2 do 5 u djelu izmjena uvedenih po sili zakona. Ukazujemo na različita tumačenja obrazloženja čl. 11.e ZPK (čl. 4. Nacrta) u odnosu na tumačenje uz čl. 27.a ZSPK-a (čl. 3. Nacrta), a obzirom da se radi o istovjetnim odredbama. Tumačimo da je relevantno obrazloženje dano uz čl. 27.a ZSPK-a (čl. 3. Nacrta). Dodatno molimo precizirati termine „pisani oblik ili trajni medij“ u članku 27a). Prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 27.a je dorađen.
2 HRVOJE ŠIMIĆ ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, Članak 3. Niti Direktivom (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća niti bilo kojim drugim propisom je predviđeno da bi kreditor imao pravo na jednostranu promjenu uvjeta kreditiranja u nacionalno zakonodavstvo. Takvo što je ništetno po članku 269 i 272 ZOO Čak da takva odredba postoji ona je ništetna Prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 27.a je dorađen.
3 HRVATSKA UDRUGA BANAKA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, Članak 4. Članak 4. Nacrta (Zakon: članak 28., stavak 2): Predlažemo brisati dio rečenice koji glasi: „i imenovati osobu.“ Smatramo da je ova funkcija sadržana u opisu radnog mjesta djelatnika dediciranih na ovu vrstu poslova. Članak 4. Nacrta (Zakon: članak 28., stavak 3): Predlažemo promijeniti formulaciju u „kreditna institucija je dužna pokušati uspostaviti kontakt“ jer se u praksi često događa da nije moguće uspostaviti kontakt u slučaju da dužnici ne obavijeste banke o novoj adresi ili kontakt broju ili odbijaju preuzeti pošiljku ili se ne javljaju na kontakt brojeve. Članak 4. Nacrta (Zakon: članak 28., stavak 5) i Članak 5 (članak 28.b, stavak 2): Predlažemo brisanje dijela rečenice „prije sklapanja ugovora o kupoprodaji“ sukladno Direktivi 2021/2167 koja isto ne propisuje. Djelomično prihvaćen Hvala na komentaru. Članak 28. je dorađen na način da je kreditna institucija dužna ugovorenim načinom komunikacije uspostaviti kontakte s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju te im pružiti sve odgovarajuće informacije i podršku, a ako ne uspije uspostaviti kontakt s potrošačem navedeno mora dokumentirati. Ne prihvaća se predloženo brisanje dijela rečenice „prije sklapanja ugovora o kupoprodaji“ jer je obveza pravovremenog nuđenja barem jedne mjere za olakšavanje otplate kredita potrošaču uvedena prije sklapanja ugovora o kupoprodaji kredita s ciljem povećanja razine zaštite potrošača, uz već postojeću obvezu nuđenja mjera olakšavanje otplate kredita prije pokretanja ovršnog postupka.
4 HRVATSKA UDRUGA BANAKA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, Članak 5. Članak 5. Nacrta (Zakon: članak 28.b, stavak 3): Predlažemo promijeniti formulaciju iz „(3) Mjere za olakšavanje otplate stambenog potrošačkog kredita iz stavka 2. ovoga članka su:“ u „(3) Mjere za olakšavanje otplate stambenog potrošačkog kredita iz stavka 2. ovoga članka mogu biti:“. Naime, iz trenutne formulacije može se razumjeti da su banke dužne ponuditi jednu od tih mjera, čak i ako potrošač ne zadovoljava uvjete, kao i da su banke dužne ponuditi oprost duga ili smanjenje kamatne stope. Skrećemo pažnju da sukladno konačnom prijedlogu Direktive o potrošačkim kreditima (čl. 35.), vjerovnik može ponuditi i druge razumne mjere olakšanja otplate. Predlažemo brisati mjeru pod h) djelomičan oprost - mjera koja može prouzročiti financijsku nedisciplinu te potaknuti neispunjavanje obveza. Članak 5. Nacrta (Zakon: članak 28.d, stavak 3): Predlažemo dopuniti formulaciju: (3) Ako po okončanju ovršnog postupka dug nije podmiren u cijelosti, kreditna institucija dužna je poduzimati razumne i opravdane mjere u svrhu olakšanja otplate dugovanja potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa te može potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa ponuditi neku od mjera za olakšanje otplate stambenoga potrošačkoga kredita iz članka 28. b ovoga Zakona. Nije prihvaćen Hvala na komentaru. Ne prihvaća se izmjena članka 28.b stavka 3. tako da glasi: „(3) Mjere za olakšavanje otplate stambenog potrošačkog kredita iz stavka 2. ovoga članka mogu biti:“ jer se smatra boljom zaštitom potrošača propisivanje obveze da se potrošaču ponude mjere za olakšavanje otplate stambenog potrošačkog kredita. Ne prihvaća se dopuna članaka 28.d stavaka 3. na predloženi način: „(3) Ako po okončanju ovršnog postupka dug nije podmiren u cijelosti, kreditna institucija dužna je poduzimati razumne i opravdane mjere u svrhu olakšanja otplate dugovanja potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa te može potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa ponuditi neku od mjera za olakšanje otplate stambenoga potrošačkoga kredita iz članka 28. b ovoga Zakona. Stavak 3. je dorađen na način da se propisuje da je kreditna institucija dužna potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa ponuditi primjerene mjere za olakšavanje otplate. Smatra se boljom zaštitom potrošača ako se propiše obveza, a ne mogućnost da se potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa ponude primjerene mjere za olakšavanje otplate. Ne prihvaća se brisanje mjere pod h) djelomičan oprost zbog usklađivanja s Direktivom 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita te izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU.“
5 HOK ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, Članak 5. Smatramo da u situacijama iz predloženog članka 28.d treba voditi brigu da potrošač koji ima poteškoća i koji je obrtnik – poslovanje obrta ne može biti predmet ovrhe jer mu je zapravo obrt izvor financiranja kako poslovanja tako i njegovih osobnih potreba. Primljeno na znanje Hvala na komentaru. Pitanje je u području primjene drugih propisa.
6 goran aleksić ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, Članak 5. Predlažem uime Udruge Franak kao koordinator Ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak da se doda u predloženom članku 28.b stavak 4. koji glasi: "(4) Kod vraćanja dospjelih dugovanja u zakašnjenju za potrošačke kredite koji su otkazani odnosno čiji su ugovori raskinuti uslijed kašnjenja u plaćanju dospjelih anuiteta, određuje se način otplate tako da se najprije plaćaju dospjeli troškovi, nakon toga dospjela glavnica i tek na kraju dospjele zatezne kamate." Obrazloženje: Potrošačima se mora omogućiti drugačiji redoslijed plaćanja nego što je to uobičajeno prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, a razlog je taj da se omogući otplata potrošačkih dugova u realnom životu. Ako se to ne učini, velika većina dospjelih dugovanja po raskinutim ugovorima o kreditu bit će zauvijek neotplativa dugovanja, kao što je to već vidljivo kroz povijest, gdje ukupni dugovi narastu i za 300 % uslijed plaćanja troškova i zateznih kamata, a glavnica dospjelog duga pritom ostaje nedirnuta. Pritom upravo agencije za naplatu dugovanja višestruko profitiraju i kamatare potrošače vječnom naplatom realno neotplativih dugova. Nije prihvaćen Hvala na komentaru. Predmetna problematika nije u području primjene Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
7 goran aleksić ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, Članak 7. Predlažem uime Udruge Franak kao koordinator Ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak da se doda u nastavku predložene točke 105. tekst koji glasi: „te protivno članku 28.b stavku 4. naplati dugovanja drugačijim redoslijedom naplate“ Obrazloženje: Usklađivanje s predloženim stavkom 4. u članku 28.b. Nije prihvaćen Hvala na komentaru. Predmetna problematika nije u području primjene Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju
8 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 8. S obzirom na opseg i kompleksnost predloženih izmjena i dopuna predlaže se umjesto 60 dana ostaviti rok za usklađenje od 90 dana. Prihvaćen Hvala na komentaru. Prijelazne i završne odredbe su korigirane.