Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uvjeti prihvatljivosti korisnika Molimo da se u članku 5., točka 3, a vezano za Mjeru 2 u tekst također uvrsti da je vlasnik životinja prihvatljivi korisnik, u slučaju organiziranog tova - kooperacije. Primljeno na znanje U slučaju organiziranog tova ukoliko je organizator tova evidentiran kao korisnik trupova u prijavi svinja na klaonicu, smatra se prihvatljivim korisnikom potpore uz uvjet da je isti naveden i na računu/otkupnom bloku izdanom od klaonice.
2 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uvjeti prihvatljivosti korisnika Molimo da se u članku 5., točki 2 kao uvjet stavi i da korisnici moraju biti vlasnici životinja na gospodarstvu, te se tako uzmu u obzir organizatori tova u čijem su svinje i vlasništvu i koji su doživjeli financijski gubitak zbog uginulih i usmrćenih svinja. U tom slučaju vlasnik životinja nije upisan kao posjednik na gospodarstvu. Razdvajamo posjedništvo i vlasništvo. Pružatelj usluge tova - kooperant je posjednik jer je gospodarstvo njegovo, ali pravi vlasnik životinja je organizator kooperacije, što se može i potvrditi dokumentima (ulazni račun za prasce, ugovor o usluzi tova, dnevnik tova, veterinarski certifikati itd.). Vlasnik gospodarstva prima financijsku naknadu od organizatora tova za svoju uslugu rada i pružanja smještaja životinjama za period u kojem su svinje na farmi prema ugovoru o tovu između vlasnika životinja i kooperanta, a financijska šteta od uginuća i usmrćivanja je isključivo na teret vlasnika životinja - organizatora tova. Prihvaćen Navedeno je regulirano uvođenjem novih stavaka u članku 8. koji glase: U članku 8. uvode se novi stavci koji glase: (2) U slučaju da Ministarstvo prilikom provedbe analitike na temelju zapisnika veterinarskog inspektora Državnog inspektorata utvrdi da su svinje koje su predmet postupanja, u uslužnom tovu na nadziranom objektu, zatražit će od sudionika uslužnog tova Izjavu o korisniku potpore iz Priloga 1. ovoga Pravilnika koju potpisuju oba sudionika uslužnog tova. (3) Sudionici uslužnog tova iz stavka 2. ovoga članka dužni su popuniti i potpisati Izjavu te ju dostaviti u roku od 5 dana na adresu elektroničke pošte navedenu na obrascu izjave. Temeljem navedene Izjave utvrđuje se korisnik potpore.
3 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Postupak dodjele i isplate potpore za Mjeru 1 U članku 8., točka 1 predlažemo se da se u tekst uvrsti da Ministarstvo provodi i uspostavlja analitiku i popis korisnika potpore i provjerom podataka o vlasništvu životinja, a u slučaju organiziranog tova - kooperacije. To se može provesti mehanizmom slanja dokaza o vlasništvu putem e-pošte na određenu e-adresu vezanu za Mjeru 1 i 2. Tada bi vlasnik životinja nakon usmrćivanja životinja na gospodarstvu i odvoza od strane Agroproteinke sam poslao zapisnik o odvozu, vagu, Nalaz sa HVI-a i veterinarski Zapisnik o kontroli izvršenja rješenja, gdje već stoji tko je vlasnik životinja i financijski oštećena strana. Djelomično prihvaćen U članku 8. uvode se novi stavci koji glase: (2) U slučaju da Ministarstvo prilikom provedbe analitike na temelju zapisnika veterinarskog inspektora Državnog inspektorata utvrdi da su svinje koje su predmet postupanja, u uslužnom tovu na nadziranom objektu, zatražit će od sudionika uslužnog tova Izjavu o korisniku potpore iz Priloga 1. ovoga Pravilnika koju potpisuju oba sudionika uslužnog tova. (3) Sudionici uslužnog tova iz stavka 2. ovoga članka dužni su popuniti i potpisati Izjavu te ju dostaviti u roku od 5 dana na adresu elektroničke pošte navedenu na obrascu izjave. Temeljem navedene Izjave utvrđuje se korisnik potpore.
4 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2 Vezano za članak 9. (Podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2), molimo da se online zahtjev na AGRONET-u oformi na takav način da i vlasnici životinja koji nisu posjednici na gospodarstvu mogu podnijeti zahtjev za Mjeru 2 bez informatičkih komplikacija (npr. da uvjet prihvaćanja zahtjeva bude da su vlasnici životinja i posjednici na gospodarstvu). U slučaju organiziranog tova gdje vlasnik životinja nije i posjednik, svi dokumenti vezani za odvoz životinja na klaonice odobrene od strane Ministarstva su kod vlasnika - otpremnica, vaga, račun. Ti dokumenti također dokazuju vlasništvo životinja i financijsku štetu. Primljeno na znanje Podnošenje zahtjeva putem AGRONET-a nije ograničeno na određene subjekte već se temeljem podnesenog zahtjeva provjeravaju uvjeti prihvatljivosti korisnika i grla sukladno odredbama Pravilnika. Prihvatljivost korisnika potpore i prihvatljiva grla utvrđuju se i temeljem podataka sa linije klanja te dokaza u vidu računa/otkupnih blokova iz članka 9. stavka 3. Pravilnika.