Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI 1. Općenita primjedba, vezana uz korištenje pojmova: „prijam“ i „prijma“ u člancima 2., 5., 11., 14., 17., 22., 42., 43., 44. i 45. Nacrta, na mrežnoj stranici jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje je navedeno (za riječi: prijem > prijam, primanje) kako imenica prijam nema nepostojani a te u genitivu glasi prijama (u dativu: prijamu; akuzativu: prijam; lokativu: prijamu i instrumentalu: prijamom). Sukladno navedenom Predlažem vam konzultiranje s lektorima hrvatskog jezika i/ili s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje vezano uz pravilnu sklonidbu imenice prijam. Primljeno na znanje Prijedlozi zakona lektoriraju se u postupku donošenja.
2 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Pravobraniteljica), sukladno odredbi čl. 22. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 69/17.), prati provedbu Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Slijedom navedenog, Pravobraniteljica je iz aspekta svoje nadležnosti razmotrila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Zakona) koji se nalazi u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te u nastavku dostavlja svoje mišljenje na isti. U čl.20.st.2. Nacrta prijedloga Zakona proširuje se krug osoba o čijoj je povezanosti službenik dužan obavijestiti pročelnika upravnog tijela, pa je tako službenik dužan pisanim putem obavijestiti pročelnika upravnog tijela obavlja li njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete, posvojenik, roditelj ili posvojitelj najviše dužnosti u političkoj stranci, udruzi, trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi odnosno drugom organizacijskom obliku gospodarskog subjekta koji je u poslovnom odnosu s upravnim tijelom u kojem službenik radi. Pravobraniteljica ukazuje bi u krug odnosa i povezanosti, u svim odredbama gdje se u Zakonu govori o bračnim i izvanbračnim drugovima, trebalo dodati životne partnere i neformalne životne partnere, s obzirom da su Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola životno partnerstvo i neformalno životno partnerstvo definirani kao zajednice obiteljskog života koje su na odgovarajući način izjednačene u pravima i statusu u svim sudskim i upravnim postupcima u odnosu na bračnu i izvanbračnu zajednicu. S obzirom na takav status, postojanje životnog partnerstva i neformalnog životnog partnerstva je potrebno, na jednak način kao i bračnu i izvanbračnu zajednicu, tretirati kao okolnosti koje mogu otvoriti pitanje nepristranosti postupanja i sukoba interesa. Pravobraniteljica ističe da pojedini propisi, poput Zakona o općem upravnom postupku (čl.24.), djelomično već propisuju izuzeće od postupanja po toj osnovi. Nadalje, Pravobraniteljica ukazuje da je istu primjedbu istaknula i u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o državnim službenicima i namještenicima tijekom lipnja 2023. godine (u odnosu na čl.36.), a Ministarstvo pravosuđa i uprave je u Izvješću o provedenom savjetovanju odgovorilo da će nadopuniti odredbe tog zakona u navedenom smislu. Nadalje, Pravobraniteljica ukazuje da trenutni tekst Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nije pisan rodno osjetljivim jezikom te ne sadrži odredbu o korištenju pojmova s rodnim značenjem, što je u suprotnosti s čl.43. Zakona o ravnopravnosti spolova, kao organskog zakona, te odredbom čl.13. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor. Pravobraniteljica predlaže da se ovom prilikom Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uskladi s navedenim aktima. Prihvaćen U Nacrtu prijedloga zakona unijet će se odredbe vezane za formalne i neformalne životne partnere i rodnu neutralnost izraza.
3 Grad Split PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM U članku 59. ZSN-a predlaže se dopuna stavka 1. „ Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti Službenički sud dostavlja službeniku, koji može podnijeti odgovor na zahtjev u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.“ Prihvaćen Odredba će se dopuniti na odgovarajući način.
4 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 1. Predlažemo da se prethodno dopuni članak 3. na način da se u stavku 3. iza riječi „zakona“ umjesto riječi „ili“ dodaje se zarez, a iza riječi „ugovorom“ briše se zarez i dodaju se riječi: „ili pravilnikom o radu,“. Razlog: Mnoge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: jedinice) nemaju sklopljen kolektivni ugovor, ali imaju svoj Pravilnik o radu. Zakon o radu, kao opći propis koji se podredno primjenjuje na službenike i namještenike, upućuje među ostalim, i na mogućnost uređivanja mnogih pitanja i pravilnikom o radu, a za poslodavce s više od 20 zaposlenih propisuje obvezu donošenja. Članak 4. stavak 5.: Dodati da stupa na snagu prvog dana nakon objave u službenom glasilu, odnosno u istom roku kao i Plan prijma (što propisuje članak 5. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZSN-a) U važećem stavku 3. zadnju rečenicu "Pravilnik se donosi na prijedlog pročelnika upravnih tijela." preformulirati na način da je dovoljan prijedlog onog pročelnik u čijem tijelu dolazi do promjena (u slučaju postojana zajedničkog pravilnika za više upravnih tijela) Također, u važećem članku 10. jasnije propisati da je dovoljan prijedlog onog pročelnika u čijem odjelu postoji potreba za prijmom u službu. Djelomično prihvaćen I. U članku 3. stavku 3. važećeg Zakona propisana je primjena općih propisa o radu, kada određeno pitanje nije uređeno kogentnim normama. Stoga nije opravdano navoditi, kao kogentnu normu, pravilnik o radu, posebno jer se isti propis i donosi u skladu s općim propisima o radu. II. Odredba članka 4. važećeg Zakona dopunit će se odredbom o danu stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu. III. Kod donošenja zajedničkog pravilnika o unutarnjem redu za upravna tijela lokalne jedinice podrazumijeva se da svaki od pročelnika predlaže dio pravilnika koji se odnosi na upravno tijelo kojim upravlja. Stoga nema potrebe isto izrijekom propisati. IV. Nacrtom prijedloga zakona propisat će se da pročelnici upravnih tijela pripremaju prijedloge plana prijma u službu u odnosu na upravna tijela kojim upravljaju.
5 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. Primjedbe na članak 2. Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, vezana uz: (1) novi članak 4.a u kojem treba brisati stavak 4. jer nalaže da se u sporazumu dvije ili više jedinica lokalne samouprave mora utvrditi da o osnovici i koeficijentu zajedničkog službenika odlučuje nadležno tijelo jedinice u kojoj je zaposlen, a kako je to pitanje već uređeno kogentnim normama u novom članku 4.b stavcima 3. i 4 istog Nacrta, stoga je članak 4.a stavak 4. Nacrta nepotreban jer način na koji će se utvrditi osnovica i koeficijent za obračun plaće nisu pitanja koja jedinice lokalne samouprave mogu uređivati međusobnim sporazumom. (2) novi članak 4.b stavak 2. Nacrta je diskriminatoran prema službenicima koji rade za više jedinica lokalne samouprave, odnosno koji imaju status tzv. zajedničkog službenica, jer se tog službenika ocjenjuje na temelju prijedloga ocjene općinskih načelnika i/ili gradonačelnika, dok se ocjena ostalih službena temelji na podacima o njihovom radu i njih ocjenjuje pročelnik njihovog upravnog tijela, sukladno članku 95. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Isto tako nejasno je zašto se nije išlo na rješenje da će se pri ocjenjivanju zajedničkog službenika uzeti u obzir prijedlozi nadležnih pročelnika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave, a samu ocjenu će donijeti pročelnik onog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave u kojem je službenik zaposlen. Navedeni prijedlog predstavlja ekstenzivno širenje ovlasti općinskih načelnika i gradonačelnika jer su oni po članku 48. stavku 1. točki 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, do sada imali samo ovlaštenje usmjeravanja djelovanja upravnih tijela svoje jedinice u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzirali su rad upravnih tijela, a sada bi im se ako prođe prijedlog novog članka 4.b stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dalo pravo nadziranja rada pojedinih službenika, s čime se derogira članak 53.a stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prema kojem upravnim tijelima upravljaju pročelnici. Pored toga ako sporazum o obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga putem zajedničkog službenika sklope općina (koja ima jedinstveni upravni odjel i jednoznamenkast broj službenika) i grad koji ima više upravnih tijela i desetke službenika, a prema sporazumu će jedan ili više gradskih službenika imati status zajedničkog službenika, pri čemu je teško očekivati da općinski načelnik i/ili gradonačelnik mogu pratiti i ocijeniti rad zajedničkog službenika, posebno u upravnim područjima za koja su potrebna posebna znanja i vještine koje općinski načelnik i/ili gradonačelnik ne moraju imati. (3) novi članak 4. c, jer se njime u Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, unose odredbe o zajedničkom upravnom tijelu koje su predmet uređenja članaka 54. i 55. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i koje samo nepotrebno opterećuju tekst zakona s kojim se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u lokalnim jedinicama. Djelomično prihvaćen I. U odnosu na prijedlog brisanja odredbe članka 4.a stavka 4., prijedlog se prihvaća na način da se briše stavak 5. (iz teksta se vidi da bi se taj prijedlog odnosio na stavak 5.) II. Prihvaća se komentar u odnosu na članak 4.b stavak 2. i odredba će biti na odgovarajući način izmijenjena. III. Prijedlog za brisanje članka 4.c nije prihvatljiv, jer Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređeno je pitanje osnivanja zajedničkog upravnog tijela, a ne međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave, način organizacije rada zajedničkog upravnog tijela i status službenika tog tijela te je isto bilo potrebno urediti ovim Zakonom.
6 GRAD LUDBREG PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. Predlažemo da se u članku 2. odnosno novo dodanom članku 4.a. dodaje novi stavak koji bi glasio: „Zajednički službenik zaposlen u jednoj jedinici lokalne samouprave obavlja upravni nadzor, provodi upravni postupak i donosi rješenja za područje druge ili drugih jedinica lokalne samouprave za koje obavlja poslove sukladno zaključenom sporazumu“. Obrazloženje: U praksi je najviše slučajeva da zajedničko obavljanje poslova komunalnih, poljoprivrednih ili prometnih redara za više JLS-a obavlja zajednički službenik koji je zaposlen u jednoj jedinici lokalne samouprave. Stajalište odnosno mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i imovine je da prema čl. 23. Zakona o općem upravnom postupku , u upravnom postupku postupka postupa ISKLJUČIVO službena osoba kojoj je u opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje upravnim stvarima, a sukladno propisima o ustrojstvu javnopravnih tijela. Temeljem tog mišljenja, Ministarstvo zaključuje da je za vođenje upravnog postupka ovlašten isključivo službenik upravnog tijela pa stoga nije moguće da poslove npr. komunalnog redara, a koji uključuju i provođenje upravnog postupka i donošenje rješenja na području drugog JLS-a, obavlja osoba koja nije službenik upravnog tijela tog JLS-a. Nije prihvaćen Nema potrebe dodati predloženi tekst, s obzirom da se ovim Zakonom omogućava jedinicama lokalne samouprave da obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga, pa tako i poslove upravnog postupanja i komunalnog redarstva, organiziraju zajednički putem zajedničkog službenika.
7 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. U članku 4.a stavku 4. podstavku 1. riječ „zajedničkog“ treba zamijeniti riječi „zajedničkih“. Članak 4.b stavak 2. je suprotan odredbi članka 95. stavka 1. Zakona u kojoj je izričito propisano da službenike ocjenjuje pročelnik upravnog tijela. S obzirom na navedeno smatramo kako bi trebalo propisati da će se prilikom ocjenjivanja u obzir uzeti prijedlozi pročelnika upravnog tijela svih jedinica lokalne samouprave koje su potpisale sporazum o zajedničkom obavljanju poslova. Prihvaćen I. Prihvaća se predložena izmjena u članku 4.a stavku 4. podstavku 1. Nacrta prijedloga zakona. II. Odredba članka 4.b stavka 2. Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način izmijenjena.
8 Franjo Golubić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. Predlažem da se u članku 4.a stavku 2. brišu riječi: "te statutima" jer sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj ovo područje nije predviđeno da se regulira u statutu JLS već općim aktom. Predlažem da se u stavku 5. propiše da će se plaću zajedničkog službenika određivati razmjerno svaka JLS za dio radnog vremena koje radi u pojedinoj JLS jer će se u protivnom desiti da za ista ili slična radna mjesta plaća zajedničkog službenika u JLS bude značajno veća od službenika u JLS za koju taj službenik radi. Može se čak desiti da njegova plaća bude viša i od pročelnika u toj jedinici. Predlažem da se utvrdi i zajednička mogućnost nadzora i usuglašavanje pročelnika vezano za davanje uputa za rad zajedničkog službenika. Dakle, predlažem da zajednički službenik bude razmjerno zaposlen U JLS za koje radi sukladno sporazumu. Nije prihvaćen I. Odredba članka 4.a stavka 2. Nacrta prijedloga zakona u skladu je s odredbom članka 54. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. II. Prijedlog u odnosu na članak 4.a stavak 5. nije prihvatljiv, jer zajednički službenik ostvaruje prava, pa tako i plaću u upravnom tijelu lokalne jedinice u kojem je zaposlen. Međutim, odredba stavka 5. bit će brisana, jer je posebnim zakonom uređeno tko utvrđuje koeficijente i osnovicu za obračun plaće službenika. III. Nije prihvatljivo ovim Zakonom utvrditi mogućnost zajedničkog nadzora nad radom zajedničkog službenika i davanje uputa zajedničkom službeniku, jer je razvidno da će isti biti dužan izvršavati naloge nadređenog službenika odnosno pročelnika.
9 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. Uz novopredloženi članak 4. d: Predlažemo prethodno dopunu članka 4. stavka 1. na način da se kraju rečenice umjesto točke dodaje zarez i riječi: „osim za obavljanje privremenih poslova iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona.“ Razlog: Člankom 28. st.1. podst. 1. i 2. propisano je da službenik može biti primljen u službu na određeno vrijeme radi: - obavljanja privremenih poslova, - poslova čiji se opseg privremeno povećao. Člankom 121. st.1. toč.2. propisana je novčana kazna za prekršaj ako se primi osoba u službu i rasporedi na radno mjesto koje nije predviđeno pravilnikom o unutarnjem redu, osim u slučaju prijma osobe na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova. U nastavku se predlaže i dopuna čl. 28., pa je potrebno propisati predloženu iznimku i ovaj članak uskladiti s čl. 28. i 121. Zakona. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog za dopunu članka 4. važećeg Zakona, na način da će se propisati mogućnost pravilnikom o unutarnjem redu utvrditi radna mjesta na kojima se obavljaju privremeni poslovi.
10 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. Uz novopredloženi članak 4.c: Uz stavak 1.: Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru propisano je da se Unutarnja revizija može uspostaviti sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s institucijom koja unutarnju reviziju uspostavi na jedan od načina: a) ustrojavanjem neovisne jedinice za unutarnju reviziju b) imenovanjem unutarnjeg revizora c) osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju. Obveznici uspostave unutarnje revizije sukladno istome zakonu su između ostalih županije i gradovi (koji ispunjavanju kriterije propisane Zakonom i podzakonskim propisima). Sukladno navedenom Zakonu i podzakonskim propisima moguće je Sporazumom urediti obavljanje poslova unutarnje revizije putem zajedničkog službenika-unutarnjeg revizora. Stoga bi trebalo i u članku 4c. predvidjeti i jedinice područne (regionalne) samouprave kao tijela koja s JLS mogu dijeliti zajednički odjel ili službu. Uz stavak 2.: Kako smo istaknuli u prethodnom komentaru, osim zakonom koji uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave postoje i drugi propisi kojima se uređuje pitanje zajedničkog obavljanja poslova. To su primjerice Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Dok se Zakon o komunalnom gospodarstvu na sličan način kao i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuje procedura zajedničkog obavljanja poslova Odluku o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.), propisi kojima se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru pitanje zajedničkog obavljanja poslova unutarnje revizije uređuje se drugačije (Odluku o načinu uspostave unutarnje revizije donosi odgovorna osoba institucije prema procjeni opravdanosti uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Odgovorna osoba institucije je osoba odgovorna za vođenje poslovanja institucije (čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinski načelnik, gradonačelnik, župan, uprava, predsjednik uprave ili direktor, ravnatelj). Stoga predlažemo da se ovaj stavak preformulira na način da glasi: "Odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom koji uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave ako zakonima i podzakonskim propisima kojima je uređeno pojedino upravno područje nije uređeno drugačije." Ovako, bez pojašnjenja, postavlja nam se pitanje predstavničko tijelo koje jedinice? Uz stavak 3.: Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da jedinice lokalne samouprave međusobna prava i obveze u slučaju zajedničkog obavljanja komunalne djelatnosti uređuju pisanim ugovorom. U tom kontekstu kao i vezano uz primjenu Zakona u sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru predlažemo preformulirati ovaj stavak na način da glasi: "Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga putem zajedničkog upravnog tijela uređuju se posebnim sporazumom ili ugovorom u skladu s ovim Zakonom, zakonom koji uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje te statutima i općim aktima jedinica. " Prihvaćen Primjedba vezana za članak 4.c prihvaćena je na način da je članak 4.c preformuliran i obuhvaćeno osnivanje zajedničkog upravnog tijela sukladno posebnom zakonu.
11 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. Uz novopredloženi članak 4.b: Nejasno je tko je neposredni šef zajedničkom službeniku. U stavku 2. predlažemo dopunu na način da pročelnik dostavlja općinskom načelniku odnosno gradonačelniku prijedlog ocjene zajedničkog službenika. Za stavak 5., nedorečena druga prava i nadležnosti, npr. tko je nadležan za pokretanje disciplinskog postupka, stimulativno nagrađivanje za iznimne rezultate i dr. Stavke 3. i 4. potrebno je preformulirati. Djelomično prihvaćen I. Odredba članka 4.b stavka 2. bit će izmijenjena te će se propisati da će se prilikom ocjenjivanja zajedničkog službenika uzeti u obzir mišljenja o njegovom radu koje daju pročelnici nadležnih upravnih tijela ostalih jedinica lokalne samouprave koje su potpisale sporazum o zajedničkom obavljanju poslova. II. U odnosu na ostale prigovore, iznosi se da je odredbom članka 4.b stavka 1. izrijekom propisano da zajednički službenik ostvaruje sva prava i obveze iz službe u jedinici lokalne samouprave u kojoj je zaposlen sukladno zakonu, iz čega proizlazi da nije potrebno posebno propisati tko je nadležan za postupanje vezano za status službenika, jer je u članku 5. važećeg Zakona izrijekom propisano tko odlučuje o pravima i obvezama službenika, a u članku 57. propisano tko pokreće postupak zbog povrede službene dužnosti. III. U komentaru nije navedeno na koji način se predlaže preformulirati odredbe stavaka 3. i 4., kojima se utvrđuje način utvrđivanja koeficijenta i osnovice za obračun plaće zajedničkog službenika. Međutim, navedene odredbe bit će brisane, jer su suvišne. Zajednički službenik pravo na plaću, kao i druga prava i obveze iz službe ostvaruje u jedinici lokalne samouprave u kojoj je zaposlen.
12 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. Uz novopredloženi članak 4.a: Stavak 2.: Uvodno i načelno - dobro promisliti je li zajednički službenik materija koju bi trebalo uređivati statutom jedinice te precizirati kojim općim aktom bi se ti međusobni odnosi jedinica trebali urediti. U stavku 3. podst.1 tekst: broj zajedničkog službenika zamijeniti tekstom: broj zajedničkih službenika. Potrebno je opisati šta se smatra odnosno ne smatra zajedničkim službenikom. Npr. je li "zajednički službenik" službenik zaposlen na nepuno radno vrijeme u svim JLS koje zajednički obavljaju neke poslove, kao i je li "zajednički službenik" može biti pročelnik, budući da postoje takvi primjeri u praksi. Uz stavak 1.: Potrebno je ovim Zakonom propisati kojim aktom se odlučuje o zajedničkom obavljanju pojedinih poslova putem zajedničkog službenika i koje tijelo je ovlašteno donijeti takav akt. Činjenica je da problem leži u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim nije uređeno pitanje zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga putem zajedničkog službenika. Stoga bi bilo nužno ili ovim Zakonom urediti pitanje akta ili istovremeno dopuniti zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na način da se istim propiše procedura za donošenje akta o zajedničkom obavljanju poslova. Uz stavak 2.: Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru propisano je da se Unutarnja revizija može uspostaviti sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s institucijom koja unutarnju reviziju uspostavi na jedan od načina: a) ustrojavanjem neovisne jedinice za unutarnju reviziju b) imenovanjem unutarnjeg revizora c) osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju. Obveznici uspostave unutarnje revizije sukladno istome zakonu su između ostalih županije i gradovi (koji ispunjavanju kriterije propisane Zakonom i podzakonskim propisima). Sukladno navedenom Zakonu i podzakonskim propisima moguće je Sporazumom urediti obavljanje poslova unutarnje revizije putem zajedničkog službenika-unutarnjeg revizora. Stoga bi trebalo u članku 4a. Predvidjeti i jedinice područne (regionalne) samouprave kao tijela koja mogu dijeliti zajedničkog službenika. Uz stavak 3.: Stavak 3. mišljenje kao pod 4.a, (u vezi statuta i općeg akta). S obzirom na istaknutu mogućnost zajedničkog obavljanja poslova Županije i Grada putem zajedničkog službenika-unutarnjeg revizora, prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola predlažemo da se u ovom stavku riječi "općinski načelnici odnosno gradonačelnici" zamijene riječima "izvršna tijela". Uz stavak 5.: Iz predložene odredbe naime proizlazi da će predstavničko tijelo pored odluke o koeficijentima za sve službenike te JLS donositi i zasebnu odluku o koeficijentima za zajedničke službenike, a isto vrijedi i u slučaju osnovice. Kako bi se izbjegla nepotrebna procedura predlaže se da se ovaj stavak preformulira na način da se Sporazumom utvrđuje visina bruto plaće službenika kao umnožak koeficijenta i osnovice važećih na dan zaključenja istoga Sporazuma kao i način budućih izmjena koeficijenta i osnovice koji se odnose na radno mjesto zajedničkog službenika pri čemu svim stranama Sporazuma treba pustiti na volju da to pitanje riješe na način kako im odgovora (uz prethodne suglasnosti za izmjenama visine plaća ili bez prethodnih suglasnosti). Predlažemo stoga da ovaj stavak glasi kako slijedi: "U sporazumu iz stavka 2. ovog članka obvezno se mora navesti visina bruto plaće službenika kao umnožak koeficijenta i osnovice važećih na dan zaključenja istoga sporazuma kao i uvjete i način budućih izmjena koeficijenta i/ili osnovice koji se odnose na radno mjesto zajedničkog službenika." Djelomično prihvaćen I. U odnosu na primjedbu vezanu uz članak 4.a stavak 2., iznosi se da je navedena odredba izmijenjena i precizirano da u slučaju kada dvije ili više jedinica lokalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organiziraju zajednički putem zajedničkog službenika u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim zakonom te statutima i općim aktima jedinica lokalne samouprave, općinski načelnici odnosno gradonačelnici posebnim sporazumom uređuju statusna pitanja zajedničkog službenika. Ujedno se napominje da se u odredbi navode statuti i opći akti jedinica lokalne samouprave, jer je istima propisana nadležnost za odlučivanje o određenim pitanjima (način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga). II. Primjedba koja se odnosi na članak 4.a stavak 3. podstavak 1. (zapravo se odnosi na stavak 4. podstavak 1.) bit će prihvaćena. III. Primjedba vezana uz članak 4.a stavak 1. (da nije propisano kojim aktom se odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova putem zajedničkog službenika) djelomično je prihvaćena. U navedenoj odredbi nije izrijekom propisano tko donosi odluku o zajedničkom obavljanju poslova, jer se ne radi o materiji koja se uređuje ovim Zakonom, ali se upućuje na odredbe zakona te statuta i općih akata jedinica lokalne samouprave u kojima je to propisano. Također, prihvaćen je prijedlog da se riješi pitanje zajedničkog službenika u skladu s posebnim zakonom te su odredbe članka 4.a na odgovarajući način izmijenjene. IV. Vezano uz primjedbe o određivanju plaće zajedničkog službenika, bit će brisane odredbe o načinu određivanja plaće zajedničkog službenika i izrijekom će biti propisano da se u sporazumu navodi odredba da zajednički službenik ostvaruje pravo na plaću i druga prava i obveze iz službe u jedinici lokalne samouprave u kojoj je zaposlen. Zakonom se samo propisuje da se u sporazumu utvrđuje način refundacije sredstava za plaću zajedničkog službenika.
13 Mladen Ivanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 2. Članak 4.a: st. 4. al. 1.: što je "broj zajedničkog službenika"? Je li to telefonski broj, OIB, nešto treće, ili treba stajati: "broj zajedničkih službenika"? Članak 4.b st. 2.: Zbog čega će o ocjeni službenika (koji nije pročelnik) odlučivati općinski načelnici i gradonačelnici, a ne, primjerice, pročelnici? Kako će dužnosnici znati kako taj službenik radi? Zar nije prirodnije da se traži suglasnost pročelnika tih JLS-a? Prihvaćen I. Prihvaća se primjedba vezana uz odredbu članka 4.a stavka 4. podstavka 1. i odredba će biti izmijenjena na odgovarajući način. II. Odredba članka 4.b stavka 2. bit će izmijenjena na način da će nadređeni pročelnik prilikom ocjenjivanja zajedničkog službenika zatražiti mišljenja o radu službenika koja daju pročelnici nadležnih upravnih tijela ostalih jedinica lokalne samouprave koje su potpisale sporazum o zajedničkom obavljanju poslova.
14 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 3. Smatram da je članak 3. ovog Nacrta suvišan jer ni u Zakonu ni u predmetnom prijedlogu promjene Zakona nigdje, nakon članka 5. stavka 2., nije izričito navedeno da rješenje donosi pročelnik. U novom članku 92.a stavcima 4. i 5. iz članka 20. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona, se navodi da zahtjev za produženje roka za polaganje državnog ispita službenik podnosi pročelniku odnosno pročelnik županu i da se o tome donosi posebno rješenje no nije navedeno tko donosi rješenje te je stvar interpretacije da li za službenika donosi rješenje samo pročelnik ili ga može donijeti i službena osoba iz članka 5. stavka 2. Zakona, a što može dovesti do pogrešne primjene članka 5. stavka 2. i članka 92.a stavaka 4. i 5., što predmnijevam da sigurno nije namjera zakonodavca. Djelomično prihvaćen Članak 3. je preformuliran u skladu s komentarima dobivenim na e-savjetovanju te je navedeno pitanje uređeno na odgovarajući način.
15 Grad Split PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 3. Primjedba na predloženi Članak 3 U članku 5. stavku 1 iza riječi „službenika“ dodaju se riječi „i namještenika“. Stavak 2. mijenja se i glasi: „Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi pročelnik.“ Dodaje se članak 4 i glasi: Odlučivanje o pravima i obvezama službenika i namještenika iz stavka 1. i 2. ovog članka upravna je stvar. Postupak prije donošenja rješenja vodi i rješenje izrađuje službena osoba kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o unutarnjem redu. OBRAZLOŽENJE: U stavku 1. neopravdano su izostavljeni namještenici što bi moglo dovesti do pogrešnih tumačenja da o njihovim pravima i obvezama može odlučivati druga službena osoba. Rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama moraju biti stavljena isključivo u nadležnost pročelnika, odnosno osobe koja je privremeno ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, potpuno je nelogično i neopravdano da itko drugi ima pravo odlučivati o tako važnim pitanjima za položaj i prava službenika i namještenika, a što posljedično dovodi i do pravne nesigurnosti i potencijalno različitih tumačenja propisa. Člankom 4. propisuje se obveza donošenja rješenja sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak, a vođenje samog postupka daje se službenoj osobi kojoj je isto predviđeno opisom poslova radnog mjesta. Djelomično prihvaćen I. Nije prihvaćen prijedlog da se u članku 5. izrijekom navedu namještenici, jer je člankom 116. Zakona izrijekom propisana odgovarajuća primjena odredbi o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i na namještenike, osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi polaganja državnoga ispita. II. Odredbe o odlučivanju o pravima i obvezama službenika izmijenjene su u skladu s komentarima iz e-savjetovanja, međutim zadržana je mogućnost za donošenje rješenja službenoj osobi kojoj je to utvrđeno u opisu poslova sukladno pravilniku o unutarnjem redu, odnosno pravilnikom se može propisati da o određenim pravima i obvezama službenika odlučuje i druga službena osoba, jer nije nužno da o svim pitanjima odlučuje isključivo pročelnik. III. Pitanje razdvajanja nadležnosti za donošenje rješenja o pravima, obvezama i odgovornostima službenika od nadležnosti za vođenje postupka i izradu nacrta rješenja ne može biti predmet ovog Zakona, već pravilnika o unutarnjem redu.
16 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 3. Predlaže se da se članak 5. uskladi sa člankom 63. Zakonom o državnim službenicima, odnosno da se izmijeni članak 5. na način da glasi: „ Odlučivanje o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, plaći, premještaju, stavljanju na raspolaganje, ocjenjivanju, te prestanku službe upravna je stvar o kojoj odlučuje rješenjem pročelnik, službenik koji zamjenjuje pročelnika u vrijeme njegove odsutnosti ili službena osoba kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o unutarnjem redu, osim u slučaju kad je ovim Zakonom izrijekom propisano da rješenje donosi pročelnik upravnog tijela. Imenovanje i razrješenje pročelnika upravnog tijela, plaća pročelnika, stavljanje na raspolaganje, ocjenjivanje te prestanak službe pročelnika upravna je stvar o kojoj odlučuje rješenjem općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. Na ostvarivanje prava i obveza iz službe, osim onih iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu kojima se uređuje ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa. Prihvaćen Članak 5. izmijenit će se i uskladiti sa Zakonom o državnim službenicima.
17 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 3. Predlažemo izmjenu cijelog članka 5. tako da isti glasi: „O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika kao i o prestanku službe odlučuje rješenjem pročelnik upravnog tijela ili službena osoba kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o unutarnjem redu, osim u slučaju kad je ovim Zakonom propisano da rješenje donosi pročelnik upravnog tijela. O imenovanju i razrješenju pročelnika upravnog tijela te o drugim pravima i obvezama pročelnika odlučuje rješenjem općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan. Odlučivanje o pravima i obvezama službenika i namještenika iz stavka 1. i 2. ovog članka upravna je stvar. Postupak prije donošenja rješenja vodi i rješenje izrađuje službena osoba kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o unutarnjem redu, ako to nije utvrđeno opisom poslova pročelnika ili zakonom.“ Razlog: Potrebno je usklađenje s čl. 6., u kojemu je pogrešno navedena numeracija stavka 2. članka 5., umjesto stavka 3., a sada se predlaže ispravak. U slučaju izmjene članka 5. na predloženi način, ne bi bila potrebna izmjena članka 6., kako sada Ministarstvo predlaže. Nadalje, ZSN-om se uređuju prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika, stoga su dodane riječi „ i namještenika“. Stavkom 1. i 4. razdvaja se nadležnost za donošenje rješenja–nadležan pročelnik/izvršni čelnik, a za vođenje postupka i izradu rješenja–službenik kojemu je to u opisu poslova u Pravilniku. Stavak 3. predlaže se kao u ZDS-a (slično je bilo u ZSN-u, do izmjena 2011. g.). Djelomično prihvaćen I. Nije prihvaćen prijedlog da se u članku 5. izrijekom navedu namještenici, jer je člankom 116. Zakona izrijekom propisana odgovarajuća primjena odredbi o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i na namještenike, osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi polaganja državnoga ispita. II. Odredbe o odlučivanju o pravima i obvezama službenika izmijenjene su u skladu s komentarima iz e-savjetovanja, međutim zadržana je mogućnost za donošenje rješenja službenoj osobi kojoj je to utvrđeno u opisu poslova sukladno pravilniku o unutarnjem redu, odnosno pravilnikom se može propisati da o određenim pravima i obvezama službenika odlučuje i druga službena osoba, jer nije nužno da o svim pitanjima odlučuje isključivo pročelnik. III. Pitanje razdvajanja nadležnosti za donošenje rješenja o pravima, obvezama i odgovornostima službenika od nadležnosti za vođenje postupka i izradu nacrta rješenja ne može biti predmet ovog Zakona, već pravilnika o unutarnjem redu.
18 Mladen Ivanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 3. Predlažem brisati riječ "izrijekom". Suvišna je, opterećuje tekst i ne mijenja smisao odredbe. Nije prihvaćen U članku 3. kojim se mijenja članak 5. Zakona, potrebno je naglasiti da određena rješenja o pravima i obvezama službenika donosi pročelnik (primjerice, rješenje o ocjenjivanju i rješenje o imenovanju mentora).
19 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 4. Mišljenja samo da je članak 6. potrebno uskladiti sa Zakonom o državnim službenicima na način da se u članku 6. dodaje novi stavak 2 koji glasi: „Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme, rasporedu na radno mjesto, plaći, premještaju, stavljanju na raspolaganje, otkazu službeniku koji nije zadovoljio na probnom radu, te prestanku službe po sili zakona. Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.“ Ukoliko se prihvate primjedbe u vezi s člankom 3. i člankom 4. nije potrebno u stavku 4. mijenjati „stavak 2.“ u „stavak 3.“ budući da je člankom 5. stavkom 2. propisano da gradonačelnik donosi rješenja o imenovanju i razrješenju pročelnika….. Prihvaćen Odredba članka 6. važećeg Zakona bit će izmijenjena na način da će se dodati nova odredba kojom se propisuje da žalba protiv određenih rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.
20 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 4. U članku 6. stavku 3. riječi: „stavka 2.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 3.“. Ne bi bila potrebna izmjena ako se prihvati prijedlog izmjene članka 5. Primljeno na znanje S obzirom da će se nakon e-savjetovanja izmijeniti članak 5., nije potrebno mijenjati odredbu članka 6. stavka 3.
21 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 5. U članku 5. stavku 1. Nacrta, bi umjesto: „općina odnosno grad“ trebalo bi pisati: „jedinica lokalne samouprave“ jer se taj pojam koristi u članku 2. ovog Nacrta s kojim se Zakonu dodaju članci 4.a do 4.d Članak 5. stavak 2. Nacrta, bi trebalo brisati jer je u koliziji s člankom 73. stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i jer je neustavan prema Odluci i Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23. siječnja 2013.(„Narodne novine“, broj 12/13.), naime samo iznimno i iz osobito opravdanih razloga se može propisati stupanje propisa na snagu prvog dana od dana objave, a iz ovog prijedloga se ne vidi zašto bi baš u svim situacijama bilo potrebno i opravdano da plan prijama u službu stupi na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu. Nije prihvaćen I. Nije prihvaćen prijedlog vezan za članak 5. stavak 1., jer je radi jasnoće odredbe potrebno naznačiti da se radi o u slučaju kada općina i grad nemaju službeno glasilo te će se plan prijma u službu objaviti u službenom glasilu županije. II. Ne prihvaća se prijedlog vezan za članak 5. stavak 2., jer se rok stupanja na snagu općeg akta ne odnosi na plan prijma u službu, koji po svojoj naravi nije opći pravni akt, nego akt poslovanja odnosno planiranja. Stoga nema zapreka da plan stupi na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu.
22 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 7. U članku 31. Nacrta izmjenjen je članak 89. stavak 1. kojim se predloženom izmjenom propisuje sljedeće: „Službenik koji je primljen u službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.“ S obzirom na navedeno, trebalo bi i u članku 14. Zakona umjesto: „Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.“ propisati: „Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana početka rada u službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.“ Prihvaćen Odredba će biti izmijenjena na odgovarajući način i u članku 89. Zakona propisat će se precizniji rok za polaganje državnog ispita (u roku od godine dana od dana početka rada u službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto).
23 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 9. 6. U članku 9. Nacrta, je suvišan stavak 4. jer je isto uređeno i stavkom 5. odnosno da u članku 17. Zakona dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. Naime u slučaju kada se dodaje stavak između postojećih stavaka, a u stavku koji slijedi nakon njega se nešto mijenja, dopunjuje ili briše koristi se članak 55. stavak 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), kao što je to napravljeno u članku 15. ovog Nacrta, a ne koristi se stavak 2. koji se primjenjuje kada se nakon dodavanja novog stavka dosadašnji stavak samo renumerira i u njemu se osim toga ništa ne mijenja, dopunjuje ili briše. Dakle treba brisati stavak 4. koji glasi: „Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.“, a ostaviti stavak 5. koji glasi: „U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4., riječi: 'javnog natječaja' zamjenjuju se riječju: 'natječaja'.“. Djelomično prihvaćen I. Prihvaća se prijedlog i odredba članka 9. stavka 4. bit će brisana. II. Ne prihvaća se primjedba za izmjenu dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 4., obzirom da će se u cijelom tekstu Zakona riječi: "natječaj" zamijeniti riječima: "javni natječaj".
24 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 9. Riječi „javni natječaj“ zamjenjuju se riječima „natječaj“ u čl. 4.c. st.5. te se ponovno zamjenjuju u čl. 17. st.1. Zakona, dok naslov i podnaslov ispred čl. 17. „d. Javni natječaj“ i „Obveznost javnog natječaja“ nisu zamijenjeni na isti način. Prihvaćen U Nacrtu prijedloga zakona brisat će se naznaka skraćivanja pojma “javnog natječaja” te će se dodati odredba prema kojoj će se u cijelom tekstu Zakona koristiti izraz: "javni natječaj".
25 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 9. U članku 9. stavku 1. Prijedloga Zakona, predlaže se u članku 17. stavka.1. Zakona, riječi „javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj)“ zamijeniti riječju „natječaja“. Ukoliko bi se predloženo usvojilo, tekst izmijenjenog stavka 1. članka 17. bi glasio: „U službu se prima putem natječaja, ako zakonom nije drukčije propisano“ Iz obrazloženja dostavljenog uz citirani stavak članka, nije jasna namjera odnosno cilj koji se želi postići zamjenom riječi „javnog natječaja“ riječju „natječaja“, čime se ispušta riječ kojom se označava da je natječaj javni, iako se u glavi III. Zakona - PRIJAM U SLUŽBU, u točki d. navodi JAVNI NATJEČAJ, a iznad čl.17. Zakona i dalje ostaje naslov Obveznost javnog natječaja. Stoga članak 17. stavak 1. Zakona koji glasi: „U službu se prima putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) ako ovim Zakonom nije drukčije propisano“, predlažemo ne mijenjati. Prihvaćen U Nacrtu prijedloga zakona brisat će se naznaka skraćivanja pojma “javnog natječaja” te će se dodati odredba prema kojoj će se u cijelom tekstu Zakona koristiti izraz: "javni natječaj".
26 Gabrijela Đokić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 9. Slijedom predloženih izmjena, predlažem izmjenu dosadašnjeg članka 86. stavka 1. na način da se riječi: "javnog natječaja" zamjene riječju "natječaja". Nije prihvaćen Nije potrebno mijenjati članak 86. stavak 1. važećeg Zakona na predloženi način. U Nacrtu prijedloga zakona brisat će se naznaka skraćivanja pojma “javnog natječaja” te će se u isti unijeti odredba kojom će se cijeli tekst važećeg Zakona uskladiti na predloženi način.
27 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 9. Predlažemo u cijelom tekstu Zakona riječi "web-stranici" zamijeniti riječima "mrežnoj stranici". Prihvaćen Prihvaća se prijedlog i odredba će biti izmijenjena na odgovarajući način.
28 Mladen Ivanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 9. Predlažem sintagmu "web-stranica" zamijeniti s "internetska stranica". Izraz "web-stranica" upotrebljava tuđicu, a nisam siguran niti da znamo što je to točno: je li blog web-stranica? Je li profil na društvenoj mreži "web-stranica"? You Tube kanal? Prihvaćen Prihvaća se prijedlog i odredba će biti izmijenjena na odgovarajući način.
29 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 10. ČL. 18. ZSN-a propisano je da se Prijam u službu iz stavka 2. ovoga članka provodi se na temelju pisanog sporazuma između pročelnika upravnog tijela u koje se osoba prima u službu i pročelnika upravnog tijela, odnosno čelnika državnog tijela ili ovlaštenog predstavnika pravne osobe u kojoj je osoba do tad radila, uz njezin prethodni pristanak, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. Izmjenama i dopunama u čl. 10 dodaje se novi stavak „Na prijam u službu iz stavka 2. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 23.a, članka 24. stavka 2. te članka 27. stavka 2. ovoga Zakona.“. Članak 24. stavak 2. ZSN -a propisuje : U rješenju o prijmu u službu obvezno se navode podaci o kandidatu koji se prima u službu (ime i prezime, stručna prema i struka, ukupni radni staž, radni staž u struci), radno mjesto na koje se prima, vrijeme trajanja službe, trajanje probnog rada, podatak o položenom državnom stručnom ispitu, odnosno roku za polaganje državnoga stručnog ispita, ako ispit nije položen. Budući je probni rad definiran člankom 26. potrebno je u članak 10. dodati da se primjenjuju odedbe čl. 26. ili treba definirat da se probni rad NE PRIMJENJUJE kod prijma u službu temeljem čl. 18. Dodatno: Predlažemo navesti da osoba mora biti zaposlena na neodređeno vijeme u slučaju prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu. I također, da osoba mora zadovoljiti sve propisane uvjete kao i osoba koja se prima putem natječaja. Djelomično prihvaćen I. Nije potrebno dopuniti predloženi tekst, jer se odredba članka 26. važećeg Zakona o obvezi probnog rada primjenjuje za sve slučajeve prijma u službu, neovisno o načinu prijma. Također, ne prihvaća se prijedlog da se kod prijma u službu bez provedbe javnog natječaja isključi obveza probnog rada, jer za to nema opravdanih razloga. II. Prijedlog dopune članka 18. stavka 2. važećeg Zakona se prihvaća i precizira da se odredba odnosi na osobu zaposlenu na neodređeno vrijeme. Međutim, nema potrebe dodati odredbu da osoba koja se prima bez javnog natječaja mora ispunjavati propisane uvjete za raspored na radno mjesto, jer isto proizlazi iz odredbi Zakona kojima se propisuju uvjeti za prijam i raspored na radno mjesto.
30 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 10. Predlažem da se u članku 10. Nacrta, doda novi stavak 1. s kojim bi se članak 18. stavak 1. podstavak 2. Zakona, s kojim je propisano da se natječaj ne provodi: „- kod zadržavanja u službi vježbenika koji je položio državni ispit,“, pojmovno uskladi s člankom 30. stavkom 2. ovog Nacrta (s kojim je članku 88. Zakona dodan stavak 3.) u kojem je navedeno: „Vježbeniku koji položi državni ispit služba se može produžiti na neodređeno vrijeme…“. Prihvaćen Odredba članka 18. stavka 1. podstavka 2. važećeg Zakona izmijenit će se na predloženi način.
31 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 11. Članak 11. Nacrta, nije u skladu s člankom 85. i člankom 94. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.), naime za rješenje o prijamu u službu je obvezna osobna dostava, jer od dana njegove dostave kandidatima koji su se javili na natječaj počinje teći rok za žalbu koji se ne može produžiti, a prema članku 94. stavku 6. Zakona o općem upravnom postupku, samo se dostava elektroničkim putem obavljena dostavom u korisnički pretinac informacijskog sustava povezanog na državnu informacijsku strukturu smatra osobnom dostavom. Pored toga odredba o dostavi rješenja o prijamu u službu objavom na web-stranici je protivna i članku 3. Zakona o općem upravnom postupku, jer takva dostava nije nužna za postupanje u ovom upravnom području i protivna je temeljnim odredbama i svrsi Zakona o općem upravnom postupku jer krši pravo stranke na osobnu dostavu rješenja. Isto tako upitno je je li u skladu s GDPR-om javna objava na web-stranici lokalne jedinice rješenja o prijamu u službu, koje sadrži i osobne podatke primljenog kandidata (OIB, adresa, struka, radni staž, uspjeh na provjeri znanja i sposobnosti…) i/ili drugih kandidata, a bez njihovog izričitog pristanka. Nije prihvaćen Odredba o dostavi rješenja o prijmu u službu javnom objavom u skladu je sa Zakonom o općem upravnom postupku i Zakonom o pravu na pristup informacijama (kad je to propisano zakonom ili su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni). Navedenim načinom dostave rješenja o prijmu u službu značajno se skraćuje postupak javnog natječaja, posebno u slučaju kada se na javni natječaj prijavi veliki broj kandidata. Osim toga, početak roka za žalbu svim kandidatima računat će se od istoga dana te će rješenje postati izvršno istoga dana u odnosu na sve kandidate. Navedeni način dostave rješenja o prijmu u službu propisan je i Zakonom o državnim službenicima.
32 Gabrijela Đokić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 11. Članak 19. stavak 8. u kontradiktornosti je sa predloženim člankom 23.a. Prijedlog u članku 19. stavku 7. brisati riječi: "i na oglasnoj ploči upravnog tijela" Djelomično prihvaćen I. Odredba članka 19. stavka 8. važećeg Zakona nije u koliziji s predloženim člankom 23.a, jer će se formalni uvjeti kandidata utvrđivati na temelju preslike dokumentacije priložene uz prijavu, a prije donošenja rješenja o prijmu pozvat će se izabrani kandidat da dostavi na uvid izvornike te dokumentacije (npr. svjedodžbe, diplome, i drugo). Nepostojanje zapreka za prijam u službu utvrđuje se neposredno prije donošenja rješenja o prijmu u službu. II. Prihvatit će se prijedlog za brisanje objave poziva na testiranje na oglasnoj ploči upravnog tijela.
33 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 12. U članku 12. Nacrta, koji se odnosi na novi članak 19.a stavak 2. Zakona, iza riječi: „službenika zaposlenog u“ treba dodati riječi: „istom ili drugom“ ili brisati riječi: „upravnog tijela“ jer prema sadašnjem prijedlogu može doći do različitih tumačenja i sporenja te pravne nesigurnosti oko toga može li se za obavljanje poslova pročelnika privremeno ovlastiti samo službenik iz upravnog tijela čijeg pročelnika treba imenovati na temelju natječaja ili taj službenik može biti iz bilo kojeg upravnog tijela te lokalne jedinice. U članku 12. Nacrta, koji se odnosi na novi članak 19.a stavak 3. Zakona, iza riječi: „privremeno ovlastiti službenika“ treba dodati riječi: „istog ili drugog“ ili brisati riječi: „upravnog tijela“ jer prema sadašnjem prijedlogu može doći do različitih tumačenja i sporenja te pravne nesigurnosti oko toga može li se za obavljanje poslova pročelnika privremeno ovlastiti samo službenik iz upravnog tijela iz kojeg je i odsutni pročelnik ili taj službenik može biti iz bilo kojeg upravnog tijela lokalne jedinice. Prihvaćen Odredbe članka 19.a stavaka 2. i 3. bit će dopunjene na način kako se predlaže u komentaru.
34 Grad Split PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 12. Uz članak 12. - dopuna članka 19. „ Natječajem se može propisati provođenje psihološkog testiranja kandidata uz provjeru znanja i sposobnosti“ S obzirom da nam je na upit o mogućnosti provođenja psihološkog testiranja kandidata prilikom provođenja natječaja dana 18. veljače 2021. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave odgovorilo da „Zakonom nije propisano psihološko testiranje, isto se ne može provoditi niti može biti od utjecaja kod izbora kandidata natječajnog postupka“ molimo da se isto uvrsti u zakon. Apsurdno je da trgovačka društva mogu provoditi psihologijska testiranja prilikom provođenja natječaja, a lokalna i područna (regionalna) samouprava kao jedno od najvažnijih Ustavom zajamčenih prava u Republici Hrvatskoj, to isto ne može provoditi iako je neizmjerno važno. Djelomično prihvaćen Mogućnost psihološkog testiranja bit će propisana ovim Zakonom. Međutim, nije prihvaćen prijedlog da se javnim natječajem može propisati provođenje psihološkog testiranja kandidata, jer to se ne može propisati javnim natječajem, ako nema zakonske osnove.
35 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 12. U vezi sa člankom 19.a stavkom 1. Smatramo da je potrebno napraviti razliku između velikih gradova i ostalih jedinica lokalne samouprave. Ovo stoga što zbog većeg djelokruga poslova u velikim gradovima, kao što je Grad Zagreb, ustrojava se veći broj upravnih tijela, te je zaposlen veći broj službenika i namještenika. Kada se donosi nova Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela, nakon stupanja na snagu Odluke i ustrojavanja gradskog/ih upravnog/ih tijela, prije samog raspisivanja javnog natječaja za imenovanje pročelnika, potrebno je prethodno u određenom roku od stupanja na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, donijeti Pravilnik/e o unutarnjem redu gradskog/ih upravnog/ih tijela, isti/e objaviti u službenom glasilu jedinice, a nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu, osmog dana od dana objave, ispunjene su pretpostavke za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje pročelnika. Mišljenja smo stoga, da je zbog opsežnog posla koji slijedi nakon nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, predloženi rok od 3 mjeseca od dana ustrojavanja upravnog tijela prekratak. Radi toga se predlaže navedeni rok odrediti u dužem trajanju zbog navedenih specifičnosti kod preustroja gradskih upravnih tijela u većim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te u Gradu Zagrebu, odnosno najmanje u trajanju od 6 mjeseci. U vezi sa člankom 19.a stavcima 2. i 3. Mišljenja smo da je umjesto riječi „ovlastiti“ potrebno „privremeno imenovati“. Ovo stoga što ovlaštenjem za obavljanje pojedinih poslova službenik i dalje obavlja poslove radnog mjesta na koje je raspoređen te ostvaruje pravo na plaću upravo tog radnog mjesta. Za razliku od ovlaštenja privremenim imenovanjem se službenik u naravi privremeno premješta na radno mjesto pročelnika, čime ostvaruje pravo na povoljniju plaću, a smatramo ispravnim da, zbog odgovornosti i složenosti poslova pročelnika, službenik koji će privremeno biti imenovan na radno mjesto pročelnika ostvari i pravo na pročelničku plaću. Djelomično prihvaćen I. Odredba o roku za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje pročelnika bit će izmijenjena na način da će se taj rok vezati za stupanje na snagu pravilnika o unutarnjem redu (rok od 30 dana od stupanja na snagu pravilnika), dok će se u članku 4. važećeg Zakona dodati odredba o roku za donošenje pravilnika o unutarnjem redu, u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu odluke o ustrojstvu upravnih tijela. Na taj način ostavlja se dovoljni rok i za Grad Zagreb odnosno velike gradove koji imaju veći broj upravnih tijela i veći broj zaposlenih službenika. II. Nije prihvaćen prijedlog da se ovlaštenje za obavljanje poslova zamijeni privremenim imenovanjem pročelnika (bez javnog natječaja), jer je imenovanje pročelnika moguće isključivo putem javnog natječaja, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu. Međutim, Zakonom će se propisati da će službenik koji je ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika imati sva prava, obveze i odgovornosti pročelnika (uključujući i pravo na plaću), čime će se riješiti dvojbe iznesene u komentaru.
36 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 12. Uz novopredloženi članak 19.a: U članku 19. a, umjesto „ovlastiti“ predlažemo koristiti formulaciju „imenovati“, te je potrebno definirati tko raspoređuje osobu imenovanu za privremenog pročelnika novoustrojenog upravnog tijela nakon što je imenovan novi pročelnik. Naime, kod ustroja novog upravnog odjela pročelnik (u ovom slučaju privremeni) raspoređuje službenike na radna mjesta unutar tog upravnog odjela. Tog službenika (privremenog imenovanog za pročelnika) također treba rasporediti na radno mjesto. Ako je to radno mjesto predviđenog unutar novo ustrojenog upravnog odjela pitanje je tko će ga i kada rasporediti. Nadalje, prijedlog za stavak 1.: U praksi se događa da se Pravilnikom o unutarnjem redu/izmjenama i dopunama, izmijene uvjeti za pročelnika, koje zatečeni pročelnik više ne ispunjava, pa predlažemo dopunu i te situacije nakon teksta o ustrojavanju ili bitnoj promjeni djelokruga upravnog tijela, (osim ako se pod razlozima razrješenja podrazumijeva i ta situacija). Stavak 2.: iza riječi „zaposlenog“ riječi: „ u upravnom tijelu“ zamijeniti riječima“ u jednom od upravnih tijela“, iz razloga što često nije moguće pronaći službenika koji u tom upravnom tijelu (jednom) ispunjava uvjete. Dakle, potrebno je dodatno pojasnito odredbu u novom članku 19.a. stavku 2. te precizirati misli li se na službenika zaposlenog u istom upravnom tijelu ili se odnosi na bilo koje upravno tijelo lokalne jedinice. Što u situaciji ako se u roku od 6 mjeseci ne uspije/ne želi imenovati pročelnik? Dodatno: U Zakonu nije definirano tko može i pod kojim uvjetima zamijeniti pročelnika koji je kraće odsutan. Po važećem propisu pročelnik je “nezamjenjiv”. Kako postupati u slučajevima kada je pročelnik na godišnjem, kraćem bolovanju ili službeno odsutan? Česte su primjedbe upravnog nadzora na način zamjenjivanja kraće odsutnog pročelnika. Postavlja se i pitanje što raditi u slučajevima kada se jako često mijenja ustroj iako se u pojedinim slučajevima ne mijenja se bitno djelokrug upravnog tijela, a praksa je da se razrješavaju pročelnici te daju ovlaštenja službeniku za obavljanje posla pročelnika. Djelomično prihvaćen I. Nije prihvaćen prijedlog da se ovlaštenje za obavljanje poslova zamijeni privremenim imenovanjem pročelnika (bez javnog natječaja), jer je imenovanje pročelnika moguće isključivo putem javnog natječaja, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. II. Nije prihvaćen prijedlog da se Zakonom uredi pitanje davanja ovlasti za obavljanje poslova pročelnika i u slučaju kada nakon izmjene uvjeta za pročelnika u pravilniku o unutarnjem redu zatečeni pročelnik više ne ispunjava uvjete za pročelnika, jer nije prihvatljiva i opravdana izmjena stručnih uvjeta za pročelnika za vrijeme dok upravno tijelo ima imenovanog pročelnika. Novi pravilnik o unutarnjem redu u kojem se mogu promijeniti uvjeti za pojedina radna mjesta može se donijeti na temelju nove odluke o ustrojstvu upravnih tijela. Stoga je pitanje koje se navodi u komentaru uređeno predloženim zakonom. III. Službenik koji je nakon donošenja novog pravilnika o unutarnjem redu dobio ovlast za privremeno obavljanje poslova pročelnika, obavljat će isključivo poslove pročelnika te nema potrebe da istovremeno dobije rješenje o rasporedu na neko drugo radno mjesto. Navedeni službenik rasporedit će se na radno mjesto nakon imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja ili će taj službenik biti imenovan pročelnikom na temelju javnog natječaja. IV. Prihvaća se prijedlog da se mogućnost davanja ovlasti službeniku za obavljanje poslova pročelnika proširi i na službenike drugih upravnih tijela iste lokalne jedinice te je predmetna odredba dopunjena. V. Ukoliko općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan ne imenuje u roku od 6 mjeseci pročelnika upravnog tijela lokalne jedinice iz opravdanih razloga, u tom slučaju će ponovo raspisati javni natječaj za imenovanje pročelnika te će dati novu ovlast za privremeno obavljanje poslova pročelnika istom ili drugom službeniku. Ukoliko općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan ne želi imenovati pročelnika i za to nema opravdane razloge, bit će odgovoran za prekršaj propisan ovim Zakonom. VI. Ne prihvaća se prijedlog da se Zakonom uredi pitanje tko će zamjenjivati pročelnika u slučaju njegove kraće odsutnosti, jer kraća odsutnost pročelnika neće utjecati na redovito obavljanje poslova upravnog tijela, budući da neovisno o odsutnosti pročelnika službenici obavljaju poslove radnog mjesta. Pravilnikom o unutarnjem redu ili odlukom o potpisivanju akata može se propisati tko u slučaju odsutnosti pročelnika potpisuje neupravne akte koje inače potpisuje pročelnik, a u opisu poslova pojedinih radnih mjesta u pravilniku o unutarnjem redu može se propisati vođenje postupka i rješavanje o upravnim stvarima. Ukoliko se radi o pitanjima o kojima sukladno Zakonu odlučuje isključivo pročelnik upravnog tijela (prijedlog pravilnika o unutarnjem redu, ocjenjivanje službenika, imenovanje mentora vježbeniku), treba pričekati povratak na rad kraće vrijeme odsutnog pročelnika. VII. Pitanje česte promjene ustrojstva upravnih tijela te posljedično razrješenja dotadašnjih pročelnika nije predmet uređenja ovog Zakona.
37 Alen Rajko PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 12. Umjesto formulacije "u upravnom tijelu lokalne jedinice" (st. 2. i st. 3., privremeno ovlašćivanje), s obzirom na ograničene kadrovske kapacitete lokalnih jedinica te često mali broj zaposlenih u njihovim upravnim tijelima, prikladnije bi bilo navesti "u upravnim tijelima lokalne jedinice". S obzirom na privremenu narav ovlašćivanja, nije nužno odabir ograničiti samo na konkretno upravno tijelo, što ponekad može i posve isključiti stvarnu mogućnost privremenog imenovanja. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog te će se odredba izmijeniti u skladu s komentarom.
38 Grad Split PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 14. Uz Članak 14 – komentar uz prijedlog izmjena članka 23 a. Člankom 19. Zakona propisano je da tekst natječaja mora sadržavati, između ostalog, i isprave koje osobe koje se prijavljuju na natječaj trebaju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja. S obzirom da je važan uvjet propisan u svim natječajima dostava uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, smatramo predmetni prijedlog nepotrebnim i otežavajućim obzirom da natječajni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja te isti završava s radom dostavom izvješća o provedenom natječaju i rang liste kandidata pročelniku odnosno gradonačelniku. Nije prihvaćen Sukladno ovom Zakonu, formalni uvjeti kandidata utvrđivat će se na temelju preslike dokumentacije priložene uz prijavu na javni natječaj, dok će se prije donošenja rješenja o prijmu pozvati izabrani kandidat da dostavi na uvid uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike te dokumentacije (npr. svjedodžbe, diplome, i drugo). Nema potrebe da svi kandidati uz prijavu na javni natječaj prilože uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nego će se taj uvjet provjeriti samo za izabranog kandidata prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Nepostojanje zapreka za prijam u službu ne utvrđuje povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, jer se ne radi o uvjetu za prijam u službu, nego će se nepostojanje zapreka utvrditi neposredno prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
39 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 14. Smatramo da je dovoljno da izabrani kandidat dostavi u utvrđenom roku, izvornike drugih dokaza o ispunjavaju formalnih uvjeta iz natječaja, kao što su npr. diploma, svjedodžba, ugovori o radu, preslike kojih su prijavi priloženi kao dokaz radnog iskustva, itd., na UVID, kako bi utvrdilo odgovaraju li preslike izvorniku. Napominje se i da je člankom 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, propisano da se isprave prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat treba predočiti izvornik. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se izvornici dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja dostavljaju na uvid te je predmetna odredba dopunjena.
40 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 14. Člankom 14. Prijedloga Zakona dodaje se novi naslov: „Provjera nepostojanja zapreka za prijam u službu“ i članak 23.a kojim se utvrđuje obveza provjere nepostojanja zapreka za prijam u službu. Primjećujemo da odredbe članka 23.a stavak 3., nisu u potpunosti usklađene obrazloženjem ove odredbe, a obzirom na predložene izmjene čl. 15. Zakona, na način kako je to navedeno u čl. 8. Prijedloga Zakona te članak 16. Zakona pa predlažemo navedeno uskladiti kako bi bilo nesporno koje okolnosti i na koji način se provjeravaju po službenoj dužnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Naime, u predloženom članku 23.a stavak 3. navodi se da će prije donošenja rješenja o prijmu u službu za izabranog kandidata upravno tijelo lokalne jedinice nadležno za službeničke odnose provjeriti po službenoj dužnosti postoji li zapreka za prijam u službu zbog pravomoćne osuđivanosti kandidata za kazneno djelo iz članka 15. Međutim, u obrazloženju ove odredbe navodi se da će nadležno upravno tijelo provjeriti po službenoj dužnosti nepostojanje zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona te pribaviti dokaze o istome. Pritom se člankom 15. Zakona, na način kako je to navedeno u čl. 8. Prijedloga Zakona, navodi da u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti ili je pravomoćnom sudskom presudom proglašena krivom za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti te su člankom 16. Zakona propisane zapreke za prijam u službu u vidu prestanka službe zbog teških povreda službene dužnosti i ne zadovoljavanja na probnom radu. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog te se navedena odredba na odgovarajući način dopunjuje.
41 Gabrijela Đokić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 14. Propisano je da tekst natječaja mora sadržavati između ostaloga i popis isprava koje kandidati trebaju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja. Povjerenstva za provedbu natječaja utvrđuje koje su potpune prijave na natječaj odnosno jesu li potpune i uredne te kandidate koje ispunjavaju formalne uvjete i dostave urednu prijavu koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatram spornim predloženi članak 23. a u dijelu koji se odnosi na lokalnu jedinicu koja će pozvat po službenoj dužnosti izabranog kandidata da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak kad je to kadnidat bio dužan dostaviti kad se prijavljivao na natječaj. Nadalje, sporan je i dio odredbe koji se odnosi na dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu, i propisivanja obveze podmirivanja troškova izdavanja istoga za kandidata koji još nije službenik jedinice lokalne samouprave. Dakle, smatram spornim odredbu koja propisuje da će lokalna jedinica pozivati po službenoj dužnosti izabranog kandidata da dostavi naknadno uvjerenja koja je bio dužan dostaviti u ranijoj fazi natječajnog postupka kojeg provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, a koji završava s radom dostavom izješća i rang liste kandidata pročelniku odnosno gradonačelniku. Nije prihvaćen Sukladno ovom Zakonu, formalni uvjeti kandidata utvrđivat će se na temelju preslike dokumentacije priložene uz prijavu na javni natječaj, dok će se prije donošenja rješenja o prijmu pozvati izabrani kandidat da dostavi na uvid uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike te dokumentacije (npr. svjedodžbe, diplome, i drugo). Nema potrebe da svi kandidati uz prijavu na javni natječaj prilože uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nego će se taj uvjet provjeriti samo za izabranog kandidata prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Nepostojanje zapreka za prijam u službu ne utvrđuje povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, jer se ne radi o uvjetu za prijam u službu, nego će se nepostojanje zapreka utvrditi neposredno prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
42 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 15. Članak 15. stavak 2. Nacrta, s kojim se članku 24. Zakona dodaje novi stavak 5., nije u skladu s člankom 85. i člankom 94. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.), naime za rješenje o prijamu u službu je obvezna osobna dostava, jer od dana njegove dostave kandidatima koji su se javili na natječaj počinje teći rok za žalbu koji se ne može produžiti, a prema članku 94. stavku 6. Zakona o općem upravnom postupku, samo se dostava elektroničkim putem obavljena dostavom u korisnički pretinac informacijskog sustava povezanog na državnu informacijsku strukturu smatra osobnom dostavom. Pored toga odredba o dostavi rješenja o prijamu u službu objavom na web-stranici je protivna i članku 3. Zakona o općem upravnom postupku, jer je takva dostava nije nužna za postupanje u ovom upravnom području i protivna je temeljnim odredbama i svrsi Zakona o općem upravnom postupku jer krši pravo stranke na osobnu dostavu rješenja. Isto tako upitno je je li u skladu s GDPR-om javna objava na web-stranici lokalne jedinice rješenja o prijamu u službu, koje sadrži i osobne podatke primljenog kandidata (OIB, adresa, struka, radni staž, uspjeh na provjeri znanja i sposobnosti…) i/ili drugih kandidata, a bez njihovog izričitog pristanka. Nije prihvaćen Odredba o dostavi rješenja o prijmu u službu javnom objavom u skladu je sa Zakonom o općem upravnom postupku i Zakonom o pravu na pristup informacijama (kad je to propisano zakonom ili su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni). Navedenim načinom dostave rješenja o prijmu u službu značajno se skraćuje postupak javnog natječaja, posebno u slučaju kada se na javni natječaj prijavi veliki broj kandidata. Osobna dostava rješenja, posebno u slučaju kada se na javni natječaj prijavio veliki broj kandidata, iziskivala bi ne samo velike materijalne troškove (dostava rješenja svim kandidatima u postupku preporučenom poštom, uz povratnicu), nego i probleme u slučaju kada nije moguće izvršiti osobnu dostavu (neuredna dostava rješenja zbog izbivanja kandidata s adrese navedene u prijavi ili potpisivanja povratnice od strane ukućana, čekanje da se vrate sve povratnice, različit dan dostave rješenja i time različit početak roka za žalbu za pojedine kandidate i dr.). Osim toga, početak roka za žalbu svim kandidatima računat će se od istoga dana te će rješenje postati izvršno istoga dana u odnosu na sve kandidate. Navedeni način dostave rješenja o prijmu u službu propisan je i Zakonom o državnim službenicima.
43 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 15. Smatramo da treba ostati dosadašnje odredbe članka 24. stavka 5. i 6.: „Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku iz stavka 4. ovoga članka. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.“ Naime, Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nije predviđena mogućnost psihološke procjene, a kako je to predviđeno Zakonom o državnim službenicima, na temelju koje se procjenjuje sposobnost kandidata za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta, neovisno o rezultatima testiranja i intervjua. Izmjenom odredbe kako je to predloženo, utvrđena je obveza pročelnika da mora primiti u službu kandidata koji je prošao na testiranju i intervjuu, iako je, neovisno o rezultatima testiranja, očigledno da ne može kvalitetno obavljati poslove i zadatke radnog mjesta za koje je raspisan natječaj, odnosno da je npr. riječ o asocijalnoj ili nekomunikativnoj osobi, koja neće moći funkcionirati dobro u kolektivu, te je velika vjerojatnost da ne bi prošla na psihološkoj procjeni kada bi se ista provodila. Nadalje smo mišljenja da je potrebno dodati iza dosadašnjeg stavka 6., a sadašnjeg stavka 7., potrebno dodati stavak 8. koji bi sadržavao tekst koji je predložen za stavak 7. „Natječaj će se poništiti ako se popunjavanje radnog mjesta ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nastalih nakon raspisivanja natječaja.“. ili Ukoliko se ne uvaži naprijed navedena primjedba te se ostane pri tekstu u članku 15. prijedloga, smatramo da je u tom slučaju potrebno konkretno utvrditi postupak prijma u službu, kako je to propisano Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Djelomično prihvaćen I. Ne prihvaća se prijedlog prema kojem Zakonom ne treba propisivati razloge za poništenje javnog natječaja, jer nema opravdanog razloga da pročelnik upravnog tijela proizvoljno utvrđuje poništenje javnog natječaja u slučaju kada su kandidati zadovoljili na provedenom testiranju i intervjuu. Međutim, dopunit će se odredbe Zakona i propisati mogućnost psihološkog testiranja te kao razlog za poništenje javnog natječaja dodati i slučaj kada izabrani kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na psihološkoj procjeni. II. Prihvaća se prijedlog. Zakonom će se propisati da protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
44 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 17. Do sada nije bila obveza pravilnikom ustrojiti privremene poslove, pa predlažemo ostaviti tu odredbu s usvojenim prijedlozima UG-a u nastavku u vezi stim, ili propisati način propisivanja pravilnikom (je li to odredba, odnosno radno mjesto ad hoc, koliko dugo traju ti poslovi i dr.) koja se briše čim prestane ta privremena potreba ili urediti na drugi način. Ovo je potrebno i za slučaj iz članka 28.a – zapošljavanje korisnika mirovine radi obavljanja privremenih poslova do polovice punog radnog vremena. Prijedlog za nove dopune članka 28.: Predlaže se dopuniti ovaj članak novim stavcima, na odgovarajući način kao u uputi MU-e, od 6. ožujka 2018., KLASA: 112-02/18-01/310 URBROJ: 515-03-01/2-18-1 i dr. uputama i Mišljenjima, u vezi: - mogućnosti privremenog sistematiziranja posebnih radnih mjesta za obavljanje poslova provedbe projekta, za vrijeme ugovorenog trajanja projekta, nakon čega se ovo radno mjesto briše iz pravilnika, - propisati ovlast općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, da donese odluku kojom će definirati potrebu obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz sredstava EU te utvrditi popis radnih mjesta iz Pravilnika, vezanih uz poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, koje treba popuniti službenicima na određeno vrijeme. (Kao što je Zakonom o državnim službenicima (u nastavku: ZDS) za državnu službu propisana ovlast Vlade RH da na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove fondova Europske unije donese takvu odluku, čl.45.c st. 6. ZDS-a-(6) Popis radnih mjesta vezanih uz poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova utvrdit će odlukom Vlada, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove fondova Europske unije. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se Zakonom propiše mogućnost privremene sistematizacije radnih mjesta za obavljanje privremenih poslova i dopunjuje članak 4. važećeg Zakona na način da se propisuje mogućnost pravilnikom o unutarnjem redu utvrditi radna mjesta na kojima se obavljaju privremeni poslovi.
45 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 18. Vezano uz članak 18. Nacrta, za pozdraviti je mogućnost privremenog zapošljavanja korisnika mirovine, no smatram kako je zbog poslovnih procesa bolje rješenje da njihova služba traje do kraja kalendarske godine u kojoj oni navršavaju 67 godina života, a ne dok ne navrše 67 godina kao u sadašnjem prijedlogu. Naime moguća je diskriminacija prilikom zapošljavanja umirovljenika, po osnovi datuma rođenja te će jedinice samouprave radije, ako imaju izbora, zapošljavati umirovljenike koji će npr. navršiti 67 godina života u prosincu, nego umirovljenike koji će navršiti 67 godina života npr. u lipnju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog prema kojem korisnicima mirovine koji su mlađi od 67 godina služba na određeno vrijeme traje do isteka kalendarske godine u kojoj navršavaju 67 godina života, jer je ocijenjeno da službenik ne može raditi u službi nakon navršenih 67 godina života. Ista odredba sadržana je i u Zakonu o državnim službenicima.
46 Gabrijela Đokić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 18. Što kad je službenik stariji od 65 godina, a mlađi od 67 duže vrijeme privremeno nesposoban za rad ( duže od 42 dana) za vrijeme razdoblja privremene nesposobnosti za rad odnosno bolovanja naknadu plaće u cijelosti pokriva poslodavac jer za osiguranike starije od 65 godina, naknada plaće zbog bolovanja dužeg od 42 dana ne isplaćuje se na teret Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje? Nije prihvaćen Pitanje naknade plaće za vrijeme korištenja bolovanja nije predmet ovog Zakona.
47 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 18. U članku 28. a, definirati način ovog specifičnog prijma u službu. Prijedlog je da se osoba ne prima putem javno objavljenog oglasa već neposredno. Predlažemo sljedeću dopunu članka 29.: Članak________ U članku 29. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi: „Službenika iz stavka 5. ovog članka može se premjestiti u isto ili drugo upravno tijelo najkasnije dan prije prestanka službe na određeno vrijeme.“ Razlog: Službenik je osoba u službi i ako je primljen na određeno vrijeme, obavlja poslove radnog mjesta na koje je primljen, do isteka roka na koji je primljen, nakon toga više nije službenik, pa ga se temeljem st. 5. ovoga članka ne bi moglo primiti na drugo radno mjesto bez oglasa. Člankom 112. Zakona propisano je da služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka, ako ne prestane ranije na drugi način propisan zakonom. To upućuje na mogućnost propisivanja ranijeg prestanka na tom radnom mjestu, premještajem na drugo, prije isteka roka na koji je primljen. Predlažemo sljedeće izmjene i dopune: Članak________ Iza članka 30. mijenjaju se naslov i članak 31. i glase: „Pravo na zaštitu od prijetnji, pravo na jednako postupanje, na zaštitu od neopravdanog premještaja ili udaljenja s radnog mjesta Članak 31. Službenici imaju pravo na zaštitu u slučaju prijetnji, napada ili drugih oblika ugrožavanja u obavljanju službe i u vezi sa službom. Mjere radi zaštite službenika i namještenika poduzima pročelnik upravnog tijela po prijavi službenika i namještenika ili po neposrednom saznanju o tim okolnostima, a mjere zaštite pročelnika poduzima općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. Službeniku moraju biti osigurani zdravi uvjeti rada, bez izlaganja okolnostima koje bi mogle ugroziti njegovo zdravlje ili sigurnost. Službenik ima pravo na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta tijekom obavljanja službenih dužnosti. Pročelnik upravnog tijela i nadređeni službenici dužni su pravedno i jednako postupati prema svim službenicima i namještenicima, bez obzira na njihovu rasnu pripadnost, političko uvjerenje, spol, bračni ili obiteljski status, spolnu orijentaciju, osobne uvjete, dob ili etničko podrijetlo, rodbinske, prijateljske i druge odnose privatnosti te im omogućiti jednake uvjete za napredovanje, nagrađivanje i pravnu zaštitu. Službenik se mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled službe te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju, a nadređene osobe i službenici moraju poštivati dostojanstvo službenika. Službeniku se jamči zaštita od svakoga neopravdanog ili nepotrebnog izoliranja od njegovoga posla, premještaja ili udaljenja s radnog mjesta.“ Članak________ U članku 35. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i . koji glase: „Službenik ne smije obavljati poslove koji prelaze ovlasti koje su mu dane sukladno radnom mjestu na koje je raspoređen. U slučaju nužde službenik može biti privremeno ovlašten da djeluje izvan svojih redovitih ovlasti, u skladu propisima i aktima, sukladno svojim stručnim sposobnostima i vještinama, ali samo uz pisano odobrenje nadređenog službenika.“ Članak ______. Članak 36. mijenja se i glasi: „Službenik je dužan odbiti izvršenje naloga koji je nezakonit ili čije bi izvršenje bilo protivno pravilima struke i etičkom kodeksu, odnosno čije bi izvršenje moglo izazvati veću štetu ili naloga čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo te o tome obavijestiti nadređenog službenika, pročelnika upravnog tijela koji je nalog izdao ili izvršnog čelnika, uz upozorenje o obilježjima naloga. Službenik kome je naređeno izvršenje naloga s obilježjima iz stavka 1. ovoga članka, dužan je postupiti na sljedeći način: a) upozoriti davatelja naloga da je nalog nezakonit, da bi izvršenje naloga bilo protivno pravilima struke i etičkom kodeksu, da bi izvršenje naloga moglo izazvati veću štetu ili da bi izvršenje naloga predstavljalo kazneno djelo, b) u slučaju ponovljenog naloga, zahtijevati od davatelja naloga pisanu potvrdu o ponavljanju naloga s preciznim sadržajem naloga i s njegovim potpisom, c) ako nalog bude potvrđen, službenik će o tome obavijestiti osobu neposredno nadređenu davatelju naloga i, ako nalog ne zahtijeva počinjenje kaznenog djela, izvršiti nalog. Ako je nalog potpisao nadređeni službenik, pročelnik upravnog tijela ili izvršni čelnik, službenik će o nalogu pisano obavijestiti i općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Službenik ne odgovara za povredu propisa, pravila struke ili štetu koja nastane izvršenjem naloga, ako je postupio u skladu sa stavkom 2. ovoga članka. Službenik ne smije biti pozvan na odgovornost zbog primjedbe stavljene sukladno stavku 2. ovoga članka. Službenik ne smije izvršiti nalog čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo, iako je nalog ponovljen i potvrđen sukladno stavku 2. ovoga članka, jer u protivnom odgovara zajedno s osobom koja je nalog izdala.“ Razlog: Kao u čl. 27. ZDS-a. Nadalje, Zakonom u upravnoj inspekciji (NN br.15/18 i 98/19) (čl. 29. st. 2. alineja 4.), propisano je da upravna inspekcija može zabraniti rad službeniku po nalogu koji je izdan protivno zakonu. Prijedlog za nove dopune Prijedlog novog podnaslova iza članka 36. i novog članka 36. a: Članak ______ Iza članka 36. dodaju se podnaslov i članak 36.a koji glase: „Mogućnost odbijanja naloga Članak 36. a Službenik može odbiti izvršenje naloga ili provođenje odluka koje bi: a) uključivale nanošenje štete njegovim legitimnim pravima i interesima, b) predstavljale opasnost za njegovo zdravlje, c) tražile viši stupanj stručnog znanja od onog kojeg ima službenik, kojem je nalog upućen. Odbijanje izvršenja zadataka koji bi mogli predstavljati prijetnju zdravlju nije dopušteno u onim poslovima koji podrazumijevaju izlaganje opasnosti za zdravlje i za koje su zakonom utvrđeni posebni uvjeti rada.“ Razlog: Kao u ZDS-u. Nije prihvaćen I. Ne prihvaća se prijedlog propisivanja specifičnog načina prijma u službu korisnika mirovine (neposredno, bez javno objavljenog oglasa), jer se radi o prijmu u službu na određeno vrijeme u skladu s člancima 28. i 29. važećeg Zakona, a ne o posebnom postupku i oglasu na koji se mogu javiti isključivo korisnici mirovine. Predloženim člankom 28.a propisuje se mogućnost prijma u službu na određeno vrijeme (u postupku propisanom člankom 29. Zakona) korisnika mirovine koji ima manje od 67 godina, do polovice punog radnog vremena, što znači da će se raspisati oglas za prijam na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao te se na taj oglas mogu javiti kako korisnici mirovine, tako i drugi kandidati. Time se omogućava zapošljavanje korisnika mirovine, uz zadržavanje prava na mirovinu sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju. II. Ne prihvaća se prijedlog za dopunu članka 29. novim stavkom 6. važećeg Zakona, jer se za popunjavanje slobodnog radnog mjesta na način propisan člankom 29. stavkom 5. ne mora objaviti oglas ako ima službenika primljenih u službu na određeno vrijeme koji ispunjavaju uvjete za to radno mjesto, što podrazumijeva da tim osobama još traje služba na određeno vrijeme. III. Vezano uz komentar na članak 112. važećeg Zakona, upućujemo da navedena odredba propisuje da služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka, ako ne prestane ranije na drugi način propisan zakonom, što znači da služba na određeno vrijeme može prestati i na neki od načina na koji može prestati služba na neodređeno vrijeme (sporazumom, otkazom ili po sili zakona). IV. Ne prihvaća se prijedlog za izmjenu naslova i članka 31. te dopunu članka 35. važećeg Zakona, jer bi se uz već predložene odredbe u većem dijelu mijenjao sadržaj Zakona, nego će se navedeni prijedlog uzeti u obzir kod donošenja novog zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. V. Ne prihvaća se prijedlog za izmjenu odredbe članka 36. važećeg Zakona i njezinog usklađivanja sa Zakonom o državnim službenicima, s obzirom da je pitanje dužnosti odbijanja izvršenja naloga precizno uređeno. VI. Ne prihvaća se prijedlog za dodavanje članka 36.a kojim bi se uredila mogućnost odbijanja naloga, jer bi se uz već predložene odredbe u većem dijelu mijenjao sadržaj Zakona, nego će se navedeni prijedlog uzeti u obzir kod donošenja novog zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
48 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 19. Nejasno je zbog čega će pravila ponašanja službenika i namještenika lokalnih jedinica sada etičkim kodeksom urediti Vlada Republike Hrvatske te zašto se to ovlaštenje uzima općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima koji su donijeli etičke kodekse za svoje jedinice kao interne opće akte. Posebno kad se zna kako se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika i način provođenja ocjenjivanja, koji bi trebali biti jednaki u svim jedinicama, propisuju općim aktom lokalne jedinice kojeg donosi predstavničko tijelo lokalne jedinice na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana (članak 95. stavak 4. predmetnog Zakona i članak 36. ovog Nacrta). Nije prihvaćen Nije prihvaćen prijedlog da etički kodeks donosi općinski načelnik, gradonačelnik i župan, jer se želi na jedinstven način utvrditi etički standardi i uspostaviti jedinstveni sustav integriteta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao cilj koji je predviđen Strategijom sprječavanja korupcije 2021. do 2030. i Akcijskim planom za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
49 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 19. Članak _____ U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi: „Službenik može izvan redovitoga radnog vremena, po prethodno pribavljenom odobrenju pročelnika upravnog tijela, obavljati poslove ili pružati usluge pravnoj ili fizičkoj osobi, samo ako nad tim djelatnostima, odnosno nad radom te fizičke ili pravne osobe, upravno tijelo u kojemu je u službi ne obavlja nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom te ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu službe.“ Razlog: Kao u čl. 33. ZDS-u. Nije prihvaćen Nije prihvaćen prijedlog za izmjenu članka 38. stavka 1. važećeg Zakona radi usklađivanja sa Zakonom o državnim službenicima, s obzirom da je pitanje mogućnosti obavljanja dodatnog posla uređeno na odgovarajući način u važećem Zakonu, i u odnosu na Zakon o državnim službenicima preciznije uređeno da službenik može pod određenim uvjetima obavljati poslove za drugu fizičku ili pravnu osobu, ali i samostalno obavljati poslove.
50 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 20. Predlažem da se doda novi stavak 1. u kojem bi se navelo: „U članku 40. stavku 1. iza riječi: 'roditelj' dodaju se riječi: 'odnosno njegov životni partner ili neformalni životni partner'“, naime prema sadašnjem članku 40. stavcima 1. i 4. Zakona, službenik koji živi u zajednici obiteljskog života s osobom istog spola nije dužan obavijestiti pročelnika o tome ima li njegov životni partner ili neformalni životni partner financijski ili drugi pravni interes u odlukama upravnog tijela odnosno je li on u poslovnom odnosu s upravnim tijelom. Ako se prihvati moj prijedlog predlažem da sadašnji stavci 1. i 2. članka 20. Nacrta, postanu stavci 2. i 3. U članku 20. stavku 2. Nacrta, treba dodati još životnog partnera i neformalnog životnog partnera službenika jer i oni mogu biti u poslovnom odnosu s upravnim tijelom u kojem službenik radi, a i stoga što je riječ o zajednicama obiteljskog života koje su pravno uređene Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola („Narodne novine“, broj 92/14. i 98/19.). Prihvaćen Navedena odredba bit će dopunjena na odgovarajući način.
51 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 20. Predlažemo dopunu ove obveze i za pročelnika prema izvršnom čelniku. Nije prihvaćen Dužnost pročelnika da općinskom načelniku, gradonačelniku odnosno županu prijavi mogući sukob interesa propisano je odredbama članka 40. stavaka 6. i 7. važećeg Zakona.
52 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 21. U članku 21. Nacrta, s kojim se mijenja članak 41. Zakona, u novom članku 41. u točki a) ili u posebnoj točki treba dodati životnog partnera i neformalnog životnog partnera službenika, jer sada nema zapreke da službenik donosi odluke koje utječu na financijski ili drugi pravni interes njegovog životnog partnera ili neformalnog životnog partnera. Prihvaćen Navedena odredba bit će dopunjena na način kako se predlaže u komentaru.
53 Grad Split PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 21. Primjedba uz predloženi članak 21. – a u svezi članka 41. Izmjenama članka 41. predlaže se: „Službenik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na njegov financijski ili drugi interes odnosno na financijski ili drugi interes:“…. Dodati stavak 2. koji glasi: „Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na sindikalno pregovaranje i sudjelovanje u donošenju internih odluka/pravilnika vezanih za ostvarivanje financijskih i materijalnih prava službenika i namještenika.“ OBRAZLOŽENJE: Sindikalno pregovaranje s poslodavcem kao i sudjelovanje u povjerenstvima kojima je cilj donošenje pravilnika o radu, odluke o koeficijentima i sl. neupitno ima za cilj između ostalog i možebitni financijski interes stoga je apsolutno nemoguće isto zabranjivati. Kako ne bi došlo do različitih tumačenja predlažemo navedenu situaciju izuzeti od opće zabrane. Nije prihvaćen Odredba članka 41. važećeg Zakona odnosi se na zabranu donošenja odnosno sudjelovanja u donošenju pojedinačnih odluka, a ne na izradu prijedloga općih akata i kolektivno pregovaranje.
54 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 23. U članku 23. Nacrta, s kojim se dodaje članak 42.a Zakonu, predlažem da se u novom članku 42.a stavku 2. Zakona, iza riječi: „stalno“ stavi zarez i doda riječ: „privremeno“. Naime prema članku 17. stavku 3. Zakona o radu, s kojim je propisano da: „Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu mogu se obavljati kao stalan, privremen ili povremen…“, a prema prijedlogu novog članku 42.a stavku 2. Zakona, nema mogućnosti privremenog obavljanja takvih poslova već samo stalni ili povremeni (u određene dane u tjednu ili mjesecu). Lako je predvidivo da mogu nastupiti takve okolnosti uslijed kojih nije moguće organizirati rad u punom opsegu u poslovnom prostoru jedinice (npr. zbog epidemije zarazne bolesti ili nemogućnosti korištenja poslovnih prostora jedinice zbog njihove obnove ili oštećenja uzrokovanih poplavom, požarom ili drugim uzrokom) i zbog čega će se određeni poslovi iz djelokruga upravnih tijela jedinice privremeno (dakle neko duže razdoblje od određenih dana i kraće od stalno) morati obavljati putem rada na izdvojenom mjestu rada i/ili rada na daljinu, no prijedlog ovog Zakona to ne prepoznaje jer propisuje da takav rad može biti samo stalan ili povremen (u određene dane…). Prihvaćen Odredba članka 23. Nacrta prijedloga zakona bit će dopunjena na odgovarajući način.
55 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 23. Člankom 23. Prijedloga Zakona, dodaju se novi naslovi: „Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu“ te „Rad u nepunom radnom vremenu“, kao i novi članci 42.a te 42.b kojima se utvrđuje mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu službenika u službi u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U stavku 3. novog članka 42.a, navodi se da službenik može raditi na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu stalno ili samo u određene dane u tjednu ili u mjesecu. Time se sugerira da takav rad može biti stalni ili povremeni (hibridni model rada) koji oblici rada su regulirani i čl. 3. Prijedloga Uredbe (dalje u tekstu: Uredba) o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i u nepunom radnom vremenu (Prijedlog Uredbe je prošao e-savjetovanje u razdoblju od 17. srpnja do 1. kolovoza ove godine te je o tome objavljeno Izvješće). Spomenutom Uredbom, koja se odnosi na državne službenike, utvrđuje se i mogućnost takvog oblika rada obavljati privremeno, na način da državni službenik određeno razdoblje, a osobito u slučaju roditelja djeteta do navršene osme godine života ili pružatelja skrbi sukladno posebnom zakonu, obavlja poslove radnog mjesta na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu. Međutim, članak 42a. Prijedloga Zakona, ne ostavlja mogućnost da službenici u službi u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu, poslove obavljaju privremeno. Smatramo potrebnim pojasniti u obrazloženju uz predloženu zakonsku odredbu, zbog čega je zakonodavac izostavio mogućnost obavljanja rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu, privremeno. Ujedno predlažemo razmotriti da se navedena mogućnost uključi u odredbu članka 42a. Prijedloga Zakona. Također, člankom 42a. ne utvrđuje se mogućnost da u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, čelnik tijela može, radi osiguranja kontinuiranog obavljanja poslova upravnog tijela te zaštite zdravalja i sigurnosti službenika i drugih osoba, odrediti rad na izdvojenom mjestu rada, dok je takva mogućnost zbog prethodno opisanih okolnosti, regulirana člankom 23. stavka 5. Prijedloga Zakona o državnim službenicima (koji se nakon e-savjetovanja nalazi u saborskoj proceduri), kao i prethodno spomenutom Uredbom. Smatramo potrebnim pojasniti u obrazloženju uz predloženu zakonsku odredbu, zbog čega je zakonodavac izostavio mogućnost obavljanja rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu, u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti. Ujedno predlažemo razmotriti da se navedena mogućnost uključi u odredbu članka 42a. Prijedloga Zakona. Nadalje, stavkom 6. članka 42a. utvrđuje se da će uvjete za rad na izdvojenom mjestu odnosno rad na daljinu propisati pravilnikom o unutarnjem redu općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan, dok se ista tematika u državnoj službi predlaže detaljnije regulirati Uredbom. S tim u vezi, rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu državnih službenika, prema Prijedlogu Zakona o državnim službenicima i Uredbi, reguliran je spomenutim Zakonom, a detaljnije Uredbom, dok se Prijedlogom Zakona takvi oblici rada za službenike u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisuju (detaljnije reguliraju) pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. U cilju otklanjanja nedoumica u primjeni modela rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te uzimajući u obzir da Prijedlog Zakona ne utvrđuje obvezni sadržaj zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu (dalje u tekstu: zahtjev); postupak rješavanja zahtjeva; sadržaj odluke povodom zahtjeva; načine i razloge prestanka rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu; programe izobrazbe za spomenute oblike rada te kompetencije koje službenici moraju posjedovati, predlažemo da se Prijedlogom Zakona kroz dopune novog članka 42a., detaljnije propišu osnovni zajednički standardi, odnosno uvjeti i kriteriji ovakvog načina rada. Na taj način osigurati će se ujednačenija primjena ovih odredbi te pravilnici o unutarnjem redu ne bi previše različito regulirali spomenute oblike rada. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se dopuni odredba o radu na izdvojenom mjestu rada i radu na daljinu te će odredbom biti obuhvaćen privremeni rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu i mogućnost takvog rada u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti (epidemije, potresi, poplave). Međutim, ne prihvaća se prijedlog da se Zakonom urede uvjeti za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, postupak rješavanja zahtjeva, sadržaj odluke, način i razlozi prestanka takvog rada, programi izobrazbe za navedene načine rada, i drugo, jer se ne radi o materiji koja se uređuje Zakonom.
56 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 23. Smatramo da bi u članku 42.a trebalo izričito navesti da službeniku rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu odobrava pročelnik pod uvjetom da je mogućnost takvog rada propisana pravilnikom o unutarnjem redu za radno mjesto na koje je službenik raspoređen. Također, smatramo da bi članak 42.a stavak 6. trebao umjesto: „Uvjete za rad na izdvojenom mjestu odnosno rad na daljinu propisat će pravilnikom o unutarnjem redu općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan.“ trebao glasiti: „Uvjete za rad na izdvojenom mjestu odnosno rad na daljinu propisuje pravilnikom o unutarnjem redu općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan.“ Ovo stoga što propisivanje rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu nije zakonska obveza, već je dano samo kao mogućnost. Djelomično prihvaćen Prijedlog da se izričito propiše da službeniku rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu odobrava pročelnik pod uvjetom da je mogućnost takvog rada propisana pravilnikom o unutarnjem redu za radno mjesto na koje je službenik raspoređen, prihvaća se na način da je dodana odredba da općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje uvjete za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu. Međutim, nije potrebno propisivati da pročelnik odobrava takav rad jer to proizlazi iz članka 5. važećeg Zakona.
57 Franjo Golubić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 23. Predlažem da se u članku 42. a, stavku 6. propišu na jedinstveni način kriteriji i uvjeti koji se moraju propisati i obrazložiti u Pravilniku o unutarnjem redu da bi se uopće mogao odobriti rad na daljinu i na izdvojenom radnom mjestu. Molim da se posebno uzme u obzir činjenica da svi građani nemaju potrebnu opremu, programe i potrebna znanja da bi mogli sa javnim tijelima komunicirati na daljinu, što se posebno odnosi na starije osobe te se istima na ovaj način ne smije uskratiti pravo na lokalnu samoupravu, tj direktan i neposredan kontakt s nadležnim službenicima. Prihvaćen Nacrtom prijedloga zakona bit će propisano da općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje uvjete za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu.
58 Franjo Golubić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 23. Predlažem da se u članku 42. a stavku 3. propišu ograničenja da pročelnici i drugi vodeći službenici, koji su dužni kontrolirati i usmjeravati rad drugih službenika ne mogu raditi na izdvojenom radnom mjestu ili na daljinu, predlažem također da na daljinu ili na izdvojenom mjestu može raditi maksimalno 15 - 20 % službenika te da službenici, bez obzira što rade na daljinu ili na izdvojenom radnom mjestu moraju svakog radnog dana biti dostupni građanima i drugim strankama putem telefona i e-pošte. Isto tako predlažem da svaki službenik obavezno mora biti najmanje jednom tjedno na raspolaganju strankama u sjedištu JLS, i to u radnom vremenu koje omogućava pristup građanima koji rade u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni. Nije prihvaćen I. Ne prihvaća se prijedlog da se propiše ograničenje mogućnosti rada na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu za rukovodeće službenike te maksimalni broj službenika koji mogu raditi na takav način, jer to ovisi o vrsti poslova, osiguranim uvjetima za rad na takav način te potrebama službe. Stoga će se Nacrtom prijedloga zakona biti propisano da općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje uvjete za rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu. II. Nije prihvaćen prijedlog vezan za dostupnost službenika građanima i drugim strankama svakog radnog dana i prijedlog da najmanje jednom tjedno mora raditi u sjedištu lokalne jedinice na način da osigura pristup građanima koji rade u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, jer se ne radi o materiji koja se uređuje zakonom, nego se isto može urediti pravilnikom o unutarnjem redu.
59 Gabrijela Đokić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 23. Ako se korisnika mirovine koji ima manje od 67 godina primi u službu na određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena na radno mjesto pročelnika je li potrebno Pravilnikom o unutarnjem redu posebno propisati da se poslovi pročelnika mogu obavljati u punom ili u nepunom radnom vremenu? Iako bi se poslovi pročelnika po svojoj naravi mogli, u pravilu, obavljati u punom radnom vremenu. Nije prihvaćen Prema članku 28.a Nacrta prijedloga zakona, korisnik mirovine koji ima manje od 67 godina života može se primiti u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, do polovice punog radnog vremena. Stoga se navedena odredba ne može odnositi na pročelnika upravnog tijela.
60 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 23. Uz novopredloženi članak 42.b: Točka c), predlaže se precizirati ustrojavaju li se ovi privremeni poslovi pravilnikom, zapravo je prijedlog kao kod članka 17. prijedloga kojim se dopunjava članak 28. Zakona. Stavak 2.: Nejasno o kojem zadržavanju u službi je riječ. Ako se misli na korisnika mirovine iz članka 28.a dodanog člankom 18. prijedloga, tu je navedeno da se on prima, a ne zadržava. Osim toga, u istom članku se navodi termin zadržan, a potom raspoređen, pa je nejasno kakvo rješenje bi se donosilo. Nadalje, navodi se „neovisno o pravilniku o unutarnjem redu“, što je također nejasno, sistematizira li se ovo radno mjesto, ako ne, kao se određuje koeficijent? Ako se misli na neki drugi slučaj iz ovog Zakona, kako je navedeno, potrebno je radi jasnoće i preciznosti norme, to precizirati. Prihvaćen I. U odnosu na komentar vezan za članak 42.b točku c), prihvaća se prijedlog da se pravilnikom o unutarnjem redu propiše mogućnost utvrđivanja radnih mjesta na kojima se obavljaju privremeni poslovi te će se u članku 4. važećeg Zakona dodati odredba o tome. II. Prihvaćen je komentar u odnosu na komentar vezan za članak 42.b stavak 2. te je odredba precizirana.
61 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 24. U članku 43.a stavku 3. predlažemo brisati točku, te dodati zarez i potom riječi „osim ukoliko se ne radi o djelu s obilježjima korupcije“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog, jer se protiv sindikalnog povjerenika može pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti, uz propisanu proceduru. Sindikalni povjerenik je imenovan od strane sindikata radi zaštite i promicanja prava i interesa članova sindikata te se navedenim odredbama sindikalnom povjereniku pruža zaštita od neosnovanog pokretanja postupka zbog povrede službene dužnosti.
62 Gabrijela Đokić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 24. Osvrt na članak 43. a stavak 2., Što ako je obavljanje sindikalne aktivnosti razlog ili "zaštita" za nepoštivanje propisa i nekih temeljnih načela ponašanja i ophođenja u poslovnom odnosu, činjenja nekih radnji koje nisu povezane sa sindikalnom aktivnošću te štete ugledu službe i lošem međuljudskom odnosu prema kolegama? Propisivanjem obveza iz članka 43.a će otežati mogućnost pokretanja postupka zbog povrede službene dužnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog, jer se protiv sindikalnog povjerenika može pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti, uz propisanu proceduru. Sindikalni povjerenik je imenovan od strane sindikata radi zaštite i promicanja prava i interesa članova sindikata te se navedenim odredbama sindikalnom povjereniku pruža zaštita od neosnovanog pokretanja postupka zbog povrede službene dužnosti.
63 Grad Umag-Umago PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 24. Predlaže se ugraditi mogućnost da se i službenik - korisnik starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika može zadržati u službi u nepunom radnom vremenu, ako postoje potrebe službe i ako je službenik za isto dao suglasnost, najduže do navršenih 67 godina života službenika. Kako bi se ublažile posljedice nemogućnosti popunjavanja radnih mjesta u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave putem javnog natječaja i osiguralo pravovremeno obavljanje poslova tih tijela, predlaže se omogućiti zadržavanje u službi u nepunom radnom vremenu službenika – korisnika starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika. Člankom 37. stavkom 7. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je: “Kada osiguranik tijekom postupka za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika bez prekida radnog odnosa nastavlja raditi do polovice punog radnog vremena, a ispunjava uvjete za tu mirovinu, poslodavac je obvezan u skladu s člancima 111. i 112. ovoga Zakona dostaviti prijavu o promjeni nastaloj tijekom osiguranja na temelju izmijenjenog ugovora o radu.” Također, sukladno članku 99. stavku 3. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju, iznimno od stavaka 1. i 2. tog članka, mirovina se ne obustavlja korisniku mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema članku 35. ovoga Zakona i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu. Prihvaćen Nacrtom prijedloga Zakona bit će propisana mogućnost zadržavanja u službi u nepunom radnom vremenu službenika koji želi koristiti starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika.
64 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 25. nije jasno kako će po novom članku 45. točki 6. Zakona, laka povreda službene dužnosti biti: „neizvršenje ili nepravodobno izvršenje službene zadaće bez opravdanog razloga,“ kad je člankom 46. točkom 1. Zakona, propisano da je teška povreda službene dužnosti: „neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službeničkih obveza“. Naime nije li izvršenje službenih zadaća dio ili pretežni dio službeničkih obveza? Ako je onda se člankom 25. Nacrta, uvodi nepoželjna arbitrarnost i pravna nesigurnost oko toga kako kvalificirati predmetnu povredu službene dužnosti, kao laku ili kao tešku povredu službene dužnosti. Sukladno navedenom predlažem da se članak 25. Nacrta, briše. Nije prihvaćen Navedene povrede razlikuju se po opisu povrede, jer se kod lake povrede radi samo o jednoj radnji ili propustu (npr. neizvršenje službene zadaće), dok se kod teške povrede, s obzirom na izričaj, radi o više radnji ili propusta (npr. neizvršavanje službeničkih obveza).
65 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 25. Smatramo da je teško odrediti razliku između ovako definirane lake povrede službene dužnosti i teške povrede službene dužnosti iz članka 45. točke 1. „neizvršavanje ili nepravodobno izvršavanje službeničkih obveza“, a što može dovesti do nejednakog postupanja i tumačenja navedenih odredbi. Nije prihvaćen Navedene povrede razlikuju se po opisu povrede, jer se kod lake povrede radi samo o jednoj radnji ili propustu (npr. neizvršenje službene zadaće), dok se kod teške povrede, s obzirom na izričaj, radi o više radnji ili propusta (npr. neizvršavanje službeničkih obveza).
66 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 25. Člankom 46. stavkom 1. točkom 1. Zakona propisano je da je „neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službeničkih obveza“ teška povreda službene dužnosti. S obzirom na navedeno, propisivanjem „neizvršenja ili nepravodobnog izvršenja službene zadaće bez opravdanog razloga“ kao lake povrede službene dolazi do kolizije. Stoga predlažemo navedeni prijedlog brisati. Nije prihvaćen Navedena odredba Nacrta prijedloga zakona nije u koliziji s odredbom članka 46. stavka 1. točke 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Navedene povrede razlikuju se po opisu povrede, jer se kod lake povrede radi samo o jednoj radnji ili propustu (npr. neizvršenje službene zadaće), dok se kod teške povrede, s obzirom na izričaj, radi o više radnji ili propusta (npr. neizvršavanje službeničkih obveza).
67 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 26. Vezano uz članak 26. Nacrta, s kojim se mijenja članak 63. Zakona, smatram kako su stavci 4. i 5. novog članka 63. Zakona, nepotrebni i omogućavaju tijelu koje vodi postupak zbog povrede službene dužnosti da svakom svojom radnjom prekidaju rok zastare za donošenje izvršnog rješenja i razvlače trajanje postupka te bi tako bez ikakvog opravdanja postupak za laku povredu dužnosti mogao trajati i do dvije godine dok ne nastupi apsolutna zastara, a postupak zbog teške povrede službene dužnosti i do šest godina. Smatram kako je u interesu svih strana u postupku zbog povrede službene dužnosti da on bude što brže proveden, bez nepotrebnih odugovlačenja. Nije prihvaćen Nije prihvaćen prijedlog da se brišu odredbe o prekidu zastarnih rokova i apsolutnoj zastari vođenja postupka, jer u protivnome postoji opasnost da će zbog zlouporabe procesnih prava od strane službenika protiv kojeg je pokrenut postupak nastupiti zastara vođenja postupka u većini slučajeva.
68 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 29. Vezano uz članke 29. i 30. Nacrta, nije mi jasno zašto i po kojem nomotehničkom pravilu se naslov iznad članka 88. i izmjene članka 88. Zakona, uređuju s dva umjesto s jednim člankom, s obzirom da se oba članka odnose na izmjene članka 88. Posebno kad se npr. naslov iznad članka i cijeli članak 89. Zakona, mijenjaju s člankom 31. ovog Nacrta, dakle s jednim člankom, kao i neki drugi članci Zakona i naslovi iznad njih u ovom Nacrtu. Nije prihvaćen Navedene odredbe Nacrta prijedloga zakona sastavljene su sukladno nomotehničkoj praksi.
69 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 30. U članku 30. predlažemo dodati novi stavak 4. da se objasni i jasnije propiše za vježbenika..."ako u upravnom tijelu postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava uvjete...". Pitanje je misli li se na upravno tijelo u kojem obavlja vježbenički staž ili u bilo kojem tijelu u kojem postoji slobodno radno mjesto. U suprotnom bi se moglo tumačiti na razne načine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog za dopunu članka 30. Nacrta prijedloga zakona, jer je iz odredbe jasno da se služba vježbenika može produžiti na neodređeno vrijeme u upravnom tijelu lokalne jedinice u kojem je zaposlen.
70 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 30. Vezano uz članke 29. i 30. Nacrta, nije mi jasno zašto i po kojem nomotehničkom pravilu se naslov iznad članka 88. i izmjene članka 88. Zakona, uređuju s dva umjesto s jednim člankom, s obzirom da se oba članka odnose na izmjene članka 88. Posebno kad se npr. naslov iznad članka i cijeli članak 89. Zakona, mijenjaju s člankom 31. ovog Nacrta, dakle s jednim člankom, kao i neki drugi članci Zakona i naslovi iznad njih u ovom Nacrtu. Vezano uz članak 30. stavak 2. Nacrta, s kojim se članku 88. Zakona dodaje stavak 3. u njemu se navodi: „Vježbeniku koji položi državni ispit služba se može produžiti na neodređeno vrijeme…“, dok u članku 18. stavku 1. podstavku 2. Zakona, piše da se natječaj ne provodi: „-kod zadržavanja u službi vježbenika koji je položio državni ispit,“, stoga bi trebalo pojmovno uskladiti članak 88. stavak 3. i članak 18. stavak 1. podstavak 2. Zakona. Djelomično prihvaćen I. U odnosu na komentar nomotehničke naravi vezan za članke 29. i 30. Nacrta prijedloga zakona, iznosi se da su odredbe pisane sukladno nomotehničkoj praksi. II. Prihvaća se prijedlog za usklađivanje članka 30. stavka 2. Nacrta prijedloga zakona (članak 88. važećeg Zakona) s člankom 18. stavkom 1. podstavkom 2. važećeg Zakona te će odredbe biti izmijenjene na odgovarajući način.
71 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 31. U članku 31. Nacrta, smatram da je diskriminatorno propisati s novim člankom 89. stavkom 2. Zakona, kraći rok za polaganje državnog ispita odgovarajuće razine za službenike koji se raspoređuju ili premještaju na drugo radno mjesto u odnosu na službenike koji su primljeni u službu na neodređeno vrijeme, jer su i jedni i drugi došli na poslove koje do tada možda nisu radili i treba im vrijeme za pripremanje polaganja državnog ispita i nema nikakvog razloga zašto bi prvima bio rok za polaganje šest mjeseci, s drugima jedna godina. Predlažem da se članku 31. Nacrta, odnosno novom izmijenjenom članku 89. Zakona, doda stavak koji bi glasio: „Službenik koji se tijekom službe raspoređuje ili premješta na radno s položenim državnim ispitom više razine od propisane za to radno mjesto, nije dužan polagati državni ispit niže razine.“. Naime u praksi jedinica lokalne samouprave se zna, doduše rijetko, dogoditi da službenik s položenim državnim ispitom više razine traži i dobije premještaj na radno mjesto za koje je uvjet položen državni ispit niže razine, stoga je oportuno propisati da takav službenik nije obvezan polagati još i državni ispit niže razine. Nije prihvaćen I. Prijedlog vezan uz članak 31. Nacrta prijedloga zakona nije prihvaćen, jer se ne radi o diskriminaciji. Za službenike koji se raspoređuju ili premještaju na drugo radno mjesto predviđen je kraći rok za polaganje državnog ispita, jer je riječ o osobama koje već rade u službi i imaju položen državni ispit niže razine. II. Nije prihvaćen prijedlog za dopunu članka 89. novim stavkom kojim bi se propisalo da službenik koji se tijekom službe raspoređuje ili premješta na radno s položenim državnim ispitom više razine od propisane za to radno mjesto, nije dužan polagati državni ispit niže razine, jer sukladno Zakonu službenik se ne može rasporediti odnosno premjestiti na radno mjesto nižeg stupnja obrazovanja (za koje je propisan državni ispit niže razine).
72 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 31. Ispod naslova nedostaje broj članka. 89. Prihvaćen Navedena odredba Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način dopunjena.
73 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 31. Prema izmjeni članka 89. stavka 1. predlaže se izmjena članka 14. Zakona na način da umjesto: „Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.“ stoji „Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana početka rada u službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.“ Prihvaćen Odredba članka 14. važećeg Zakona bit će na odgovarajući način izmijenjena.
74 KATARINA JELAČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 31. Trebalo bi predvidjeti mogućnost oslobođenja od obveze polaganja ispita II. razine službenika koji ima položen državni stručni ispit za srednju stručnu spremu, a tijekom službe je napredovao na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja na kojem je već stekao određene godine radnog iskustva (npr. najmanje 5 godina) ili barem mogućnost polaganja samo razlike, a ne cijelog ispita kao da nikad nije radio u službi pa nema položen nikakav državni ispit i kao da ne radi taj posao već godinama. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga zakona ne može se predvidjeti mogućnost oslobođenja od obveze polaganja državnog ispita II. razine, a sukladno navedenom komentaru. Raspored službenika koji ne ispunjavaju propisane uvjete za raspored na radno mjesto u suprotnosti je s odredbom članka 44. Ustava Republike Hrvatske, prema kojoj svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe. Slijedom toga, svi službenici moraju ispunjavati propisane uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto. Nacrtom prijedloga zakona se ne može propisati ni mogućnost razlikovnog polaganja državnog ispita, s obzirom na različite programe te postupak i način polaganja državnog stručnog ispita i državnog ispita (usmeno ispitivanje općeg dijela državnog stručnog ispita te usmeno i pismeno ispitivanje posebnog dijela državnog stručnog ispita, različiti broj predmeta ispitivanja, područja ispitivanja i kriterija za prolazak na ispitu).
75 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 32. 25. U članku 32. Nacrta, s kojim se mijenja članak 90. Zakona, predlažem da se u prijedlogu novog članka 90. stavka 3. Zakona, doda i stručni kratki studij, sukladno članku 18. stavku 1. podstavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10., 125/14. i 48/23.), a s kojim je propisano da su standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg referenta: „– stručno znanje: sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;“. Naime završetkom stručnog kratkog studija, stječe se najmanje 120 ECTS bodova, a student stječe stručni naziv pristupnik uz naznaku struke, sukladno članku 63. i članku 74. stavku 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 19/22.). Prihvaćanjem našeg prijedloga ne bi došlo do kolizije između Zakona i Uredbe koja bi dovela do toga da službenici koji su završili stručni kratki studij i stekli zvanje pristupnika određene struke mogu raditi kao viši referenti u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Uredba), no ne mogu polagati državni ispit II. razine koji je potreban za raspored na to radno mjesto jer ih Zakon ne prepoznaje. Prihvaćen Odredba Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način dopunjena.
76 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 32. Ispod naslova nedostaje broj članka. 90. Prihvaćen Navedena odredba Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način dopunjena.
77 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 33. Ispod naslova nedostaje broj članka. 91. Prihvaćen Navedena odredba Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način dopunjena.
78 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 34. Ispod naslova nedostaje broj članka. 92. Prihvaćen Navedena odredba Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način dopunjena.
79 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 34. Smatramo da bi trebalo izričito propisati da o osnovanosti zahtjeva za polaganje državnog ispita odlučuje ministarstvo nadležno za poslove uprave. Nije prihvaćen Pročelnik upravnog tijela odlučuje o pravima i obvezama službenika, dok se državni ispit propisane razine, kao uvjet za raspored na radno mjesto, utvrđuje pravilnikom upravnog tijela lokalne jedinice kojeg donosi općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. Imajući u vidu da Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi samo deklaratorno rješenje o polaganju državnog ispita određene razine, pitanje osnovanosti zahtjeva za polaganje državnog ispita ne može biti u nadležnosti navedenog Ministarstva.
80 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 35. Ispod naslova nedostaje broj članka. 93. Nadalje, u vezi sa stavkom 6. ovog članka koji glasi „Na vježbenika se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavaka 3. i 4. ovog članka.“, ističemo kako smatramo da je odredba ovog članka u koliziji s odredbom članka 88. stavka 2. kojom je propisano da se vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi državni ispit može produžiti vježbenički staž za najviše 3 mjeseca. (predloženom odredbom vježbeniku se može produžiti služba za onoliko vremena koliko je trajala npr. privremena odsutnost za rad, rodiljni dopust i sl., a što može biti i dulje od 3 mjeseca). Predlažemo brisati odredbu članka 88. stavka 2. Prihvaćen I. Odredba članka 35. Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način dopunjena. II. Prihvaća se prijedlog za brisanje odredbe članka 88. stavka 2. važećeg Zakona.
81 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 36. Vezano uz članak 36. Nacrta, smatram da bi nomotehnički izričaj bio jednostavniji i jasniji da taj članak glasi: „U članku 95. stavku 4. riječi: 'lokalne jedinice' zamjenjuju se riječima: 'koji donosi predstavničko tijelo lokalne jedinice na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana '.“. Vezano uz članak 36. ovog Nacrta, s kojim se dopunjuje članak 95. stavak 4. Zakona, treba gramatički ispraviti jer se akuzativ upitne i odnosne zamjenice: „kojeg“ se koristi samo za živa bića, dok se akuzativ upitne i odnosne zamjenice: „koji“ koristi za nežive stvari. Jasno je kako opći akt jedinice samouprave nije živ već neživ objekt za koji se treba koristi akuzativ upitne i odnosne zamjenice: „koji“. Naime autori su u mrežnom izdanju Hrvatske školske gramatike, naveli citat: „U hrvatskome standardnom jeziku razlikuje se akuzativ pridjeva i zamjenica koje se sklanjaju po pridjevno-zamjeničnoj sklonidbi s obzirom na to odnosi li se na što živo ili neživo, npr. Vidim lijepoga dječaka., ali Vidim lijep kišobran. I u akuzativu zamjenice koji treba razlikovati oblike koji se odnose na živo i neživo. Za živo u akuzativu treba upotrebljavati oblik kojeg(a), a za neživo koji.“. Djelomično prihvaćen I. Prijedlog da se radi jasnoće odredbe u članku 95. stavku 4. riječi: "lokalne jedinice" zamjenjuju riječima: "koji donosi predstavničko tijelo lokalne jedinice na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana", djelomično je prihvaćen na način da će se propisati da kriterije za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuje pravilnikom općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan. II. Komentar vezan za potrebu gramatičke ispravke zamjenice: "kojeg" postaje bespredmetan, jer je odredba članka 95. stavka 4. preformulirana.
82 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 36. Nesporno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga, sukladno odredbi članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20). Međutim, službenički odnosi nisu obuhvaćeni samoupravnim djelokrugom općine, grada i županije koji je jasno i nedvojbeno propisan glavom III. istog Zakona. Člankom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se tim Zakonom uređuje prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika, dakle u pitanju su službenički odnosi, a koji ne ulaze u samoupravni djelokrug jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Za razliku od općih akta koje donosi predstavničko tijelo u okviru svog samoupravnog djelokruga, koji imaju sve karakteristike općeg akata (općenitost/generalnost, apstraktnost), pravilniku o ocjenjivanju službenika i namještenika nedostaje generalnost, odnosno da djeluje „prema van“, prema svima. Taj pravilnik odnosi se samo na zatvoreni krug osoba javnopravnog tijela među kojima uređuje unutarnje odnose, djeluje „prema unutra“ i naziva se unutarnjim pravom uprave. Čelnik jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ovlašten je donositi akte kojima se uređuju odnosi u samim tijelima i takvi pravilnici predstavljaju interne opće akte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na isti način i vođeno istom logikom uređeno je i ocjenjivanje državnih službenika. Naime, opisi ocjena utvrđeni su u Zakonu o državnim službenicima koji donosi Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo, dok su kriteriji i postupak ocjenjivanja uređeni Uredbom o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika koju je donijelo izvršno tijelo, odnosno Vlada Republike Hrvatske. Takav način reguliranja ovog pitanja je potpuno logičan i sukladan nadležnostima predstavničkog tijela i izvršnog tijela kako u sustavu državne uprave tako i u sustavu lokalne odnosno područne samouprave. Potpuno bi nelogično bilo da predstavnička tijela (primjerice Hrvatski sabor) do u detalja reguliraju kriterije, postupak i obrasce za provođenje ocjenjivanja službenika u upravnim tijelima nad kojima upravljanje, nadzor i sve ostale nadležnosti ima Vlada Republike Hrvatske kao izvršno tijelo. S obzirom da se radi o potpuno istoj pravnoj materiji (službenički odnosi-ocjenjivanje) ne vidimo razlog iz kojega bi zakonodavac drugačije regulirao postupak i način ocjenjivanja državnih službenika u odnosu na lokalne službenike. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog te će odredba članka 95. stavka 4. važećeg Zakona biti izmijenjena na način da će kriterije za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisati pravilnikom općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan.
83 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 37. U članku 37. Nacrta, odnosno izmijenjenom članku 97. stavku 1. Zakona, nije uređeno što se događa ako službenik ili namještenik dvije ili više godina uzastopno bude ocijenjen s ocjenom „zadovoljava“. Treba li ga svake godine upućivati na dodatno stručno osposobljavanje ili ga premještati na drugo radno mjesto iste ili niže složenosti poslova, unutar istog stupnja obrazovanja te do kada lokalna jedinica to mora raditi i što ako takvih radnih mjesta u njenim upravnim tijelima više nema jer je na svakom od njih već bio ocijenjen ocjenom „zadovoljava“. Takvo stanje može trajati do odlaska u mirovinu predmetnog službenika ili namještenika. Nije prihvaćen Pročelnik odlučuje o ocjeni službenika i da li će službenika koji je ocijenjen ocjenom "zadovoljava" premjestiti na drugo radno mjesto iste ili niže složenosti poslova ili ga uputiti na dodatno stručno osposobljavanje. Ocjena "zadovoljava" ne može imati za posljedicu prestanak službe, jer navedena ocjena podrazumijeva da rad i učinkovitost službenika osigurava prihvatljive standarde kvalitete i preciznosti u obavljanju službe.
84 Nikica Miščević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 37. stavak 2 bi trebao promijeniti: Službeniku koji je ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ prestaje služba po sili zakona, danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju“ u slučaju da je prethodnom ocjenom ocjenjen „zadovoljava“ te je razvidno da se radi o službeniku koji nije pokazao namjeru poboljšanja kvalitete svog rada. OBRAZLOŽENJE: U slučaju da se stavak 2. ne promjeni i ostane kao u prijedlogu mišljenja sam da bi se povećao broj radnih sporova jer bi nadređeni službenici izbjegavali provoditi disciplinske postupke te se sa stupanjem izvršnosti rješenja rješavali „problematičnih“ službenika mimo disciplinskog suda za kojeg mislim da je mjerodavniji u donošenju disciplinskih mjera. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen, jer nema opravdanog razloga za davanje ocjene "ne zadovoljava" propisati uvjet da je službenik prethodno ocijenjen ocjenom "zadovoljava", jer bi to značilo da se službeniku ne može dati ocjena "ne zadovoljava", iako nije tijekom prethodne kalendarske godine, unatoč upozorenjima, pokazao namjeru poboljšati kvalitetu svog rada. Pritom se ukazuje da ocjena "ne zadovoljava" ne predstavlja disciplinsku mjeru kao kaznu za povredu službene dužnosti. Napominje se da rad službenika koji je ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" ne mora istovremeno imati obilježja teške povrede službene dužnosti.
85 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 38. Vezano uz članak 38. i 39. Nacrta, smatram da promjena naslova iznad članka i promjene u stavcima u članku 98. Zakona, moraju biti u istom članku Nacrta, a ne u dva odvojena članka. Nije prihvaćen Navedene odredbe Nacrta prijedloga zakona sastavljene su sukladno nomotehničkoj praksi.
86 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 39. Vezano uz članak 38. i 39. Nacrta, smatram da promjena naslova iznad članka i promjene u stavcima u članku 98. Zakona, moraju biti u istom članku Nacrta, a ne u dva odvojena članka. Nije prihvaćen Navedene odredbe Nacrta prijedloga zakona sastavljene su sukladno nomotehničkoj praksi.
87 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 39. Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/2010, 125/2014, 48/2023) u člancima 11. i 12. propisano da je standardno mjerilo za radna mjesta u tim potkategorijama (glavni rukovoditelj i viši rukovoditelj) najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima dok je u članku 16. propisano da je standardno mjerilo za radna mjesta višeg savjetnika najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Predloženi način uređivanja značio bi da kategorije glavnog rukovoditelja i viših rukovoditelja nikada ne mogu biti premješteni u nižu kategoriju (viših savjetnika) za koja radna mjesta su u standardnim mjerilima propisani isti stupnjevi obrazovanja (sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij) jer se ni u kojem slučaju ne može zadovoljiti uvjet „za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u jednakom ili dužem trajanju“. Naime s obzirom da su standardnim mjerilima propisani uvjeti radnog iskustva za glavnog rukovoditelja i višeg rukovoditelja viši od uvjeta radnog iskustva višeg savjetnika oduzeta je mogućnost za „vertikalno“ premještanje rukovoditelja sukladno potrebama posla i organizacije upravnih tijela. Prema ustaljenoj sudskoj praksi poslodavac (u lokalnoj službi) ima legitimno pravo na pojedina radna mjesta rasporediti službenike koji će, osim što ispunjavaju tražene uvjete, svojom stručnošću i sposobnostima omogućiti što učinkovitije obavljanje poslova u opisu određenog radnog mjesta. Poslodavcu treba ostaviti mogućnost rasporeda na radno mjesto sukladno potrebama službe. Ukoliko se ne prihvati naša naprijed navedena primjedba, potrebno je uskladiti Uredbu o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kako bi se omogućio premještaj između različitih kategorija službenika, a kako je to riješeno i za državne službenike. Nije prihvaćen Nije prihvaćen prijedlog vezan uz uvjete za premještaj po potrebi službe, jer su isti propisani radi zaštite službenika kojeg se želi premjestiti (tako da se ne može premjestiti na radno mjesto za koje je propisano radno iskustvo u kraćem trajanju). Pri tome napominje se da se navedeni uvjeti za premještaj ne odnose i na raspored službenika nakon donošenja pravilnika o unutarnjem redu, s obzirom da je riječ o dva različita pravna instituta. Međutim, nakon stupanja na snagu ovog Zakona, razmotrit će se izmjene Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izjednačiti uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za radna mjesta u potkategoriji glavnih rukovoditelja, viših rukovoditelja i viših savjetnika, čime će se otkloniti problem na koji se ukazuje u komentaru.
88 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 39. Smatramo da bi iza stavka 1. trebalo obavezno dodati stavak 2. koji bi glasio: „Službenik koji se po potrebi službe premješta na drugo radno mjesto s višim koeficijentom za izračun plaće od onoga na koje je do tada bio raspoređen, mora zadovoljavati sve uvjete za napredovanje propisane ovim Zakonom.“ Nije prihvaćen Prijedlog da se kod premještaja po potrebi službe na više radno mjesto kao uvjet propišu isti uvjeti kao i za napredovanje, nije prihvaćen, jer su premještaj po potrebi službe i napredovanje dva različita pravna instituta.
89 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 39. Predlažemo da se u stavku 2. riječi: „uz prethodni pristanak službenika“, brišu. Razlog: Radi se o potrebi službe, na koju ne bi trebao utjecati i davati suglasnost službenik, a izmjenom st. 1. premještajem se ne može degradirati, pa se predlaže brisanje pristanka. Dodatno: U članku 39. se mijenja tekst tj. izraz "stručna sprema" u izraz "stupanj obrazovanja". Analogno tome, treba se izmijeniti i članak 24. stavak 2. i članak 27. stavak 2. kod rješenja o prijmu i rješenja o rasporedu, budući se u tim člancima i dalje navodi izraz "stručna sprema". Prihvaćen I. Prihvaća se prijedlog vezan za članak 98. stavak 2. važećeg Zakona te će se odredba na odgovarajući način izmijeniti. II. Odredbe članka 98. stavka 1., članka 24. stavka 2. i članka 27. stavka 2. važećeg Zakona bit će na odgovarajući način izmijenjene.
90 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 40. Prijedlog: Zbog praktičnih problema u primjeni, mišljenja smo da bi trebalo jasno definirati treba li za privremeni premještaj suglasnost službenika ili ne. Nije prihvaćen Nije prihvaćen prijedlog izrijekom propisati da je za privremeni premještaj potreban pristanak službenika, jer se odredbe o premještaju po potrebi službe iz članka 98. važećeg Zakona odnose, kako na premještaj na neodređeno vrijeme, tako i privremeni premještaj. U članku 98.a važećeg Zakona propisane su samo posebnosti privremenog premještaja.
91 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 40. Prijedlog za novu izmjenu i dopunu Podržavamo dopunu izmjenu stavka 1. članka 98.a, no smatramo da je potrebno propitati opravdanost i provedivost stavka 3. čl. 98.a, koji glasi: „Službenik koji je privremeno premješten u drugo upravno tijelo ostvaruje sva prava iz službe u upravnom tijelu iz kojeg je premješten.“ Npr., koje su ovlasti pročelnika upravnog tijela u koje je premješten, od davanja naloga, donošenja rješenja o godišnjem odmoru i dr., ocjenjivanja itd., ako je npr. godinu dana u tom odjelu i radi poslove za taj odjel, njegov prethodni pročelnik nema u to uvida ni ovlasti, a ni mogućnosti planirati godišnji i dr. Prijedlog za nove izmjene i dopune Članak __________ U članku 101. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: „samo ako je popunjavanje tog radnog mjesta predviđeno planom prijma u službu.“ Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Službenik se premješta u drugo upravno tijelo na temelju pisanog sporazuma pročelnika upravnog tijela u kojem je zaposlen i pročelnika upravnog tijela u koje se premješta.“ Razlog: Kao u ZDS-u te člancima 98. i 98. a, u vezi sporazuma. Nije prihvaćen I. Predloženom odredbom članka 98.a stavka 3. propisuje se u kojem tijelu privremeno premješteni službenik ostvaruje prava i obveze iz službe u smislu ovoga Zakona (da pročelnik upravnog tijela u kojem je službenik zaposlen na neodređeno vrijeme odlučuje o njegovim pravima i obvezama, ocjenjivanju, plaći, pokretanju postupka zbog povrede službene dužnosti, prestanku službe, i drugo), dok će službenik koji se privremeno premješta u drugo upravno tijelo privremeno obavljati poslove iz djelokruga upravnog tijela u koje se privremeno premješta, kao i poslove koje mu naloži pročelnik tog tijela, nakon čega se vraća na radno mjesto u upravnom tijelu iz kojeg je bio privremeno premješten. Pritom se napominje da će tog službenika ocijeniti pročelnik upravnog tijela u kojem je trajno zaposlen, a na temelju izvješća pročelnika upravnog tijela u koje je privremeno premješten. II. Nije prihvaćen prijedlog da se premještaj po zamolbi službenika uvjetuje donošenjem plana prijma u službu, jer kod premještaja nije riječ o prijmu u službu te nije potrebno predvidjeti planom prijma u službu, dok obveza sklapanja pisanog sporazuma proizlazi iz odredbe članka 98. stavka 2. važećeg Zakona o premještaju po potrebi službe.
92 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 41. Članak 41. stavak 2. Nacrta, s kojim se članku 102. Zakona dodaje stavak 2., diskriminira službenike koji su iz državne ili javne službe po sili zakona preuzeti u upravno tijelo jedinice samouprave i u koliziji je s člankom 13.a Zakona, koji propisuje kontinuitet radnog staža službenika preuzetih po sili zakona, odnosno da im se radni staž ostvaren u državnoj ili javnoj službi uračunava u radni staž ostvaren u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno navedenom nije jasno zašto napredovati na više radno mjesto može samo službenik koji u upravnom tijelu lokalne jedinice u kojoj je zaposlen radi neprekidno najmanje dvije godine, a to ne može službenik koji je bio zaposlen neprekidno najmanje dvije godine u upravnom tijelu lokalne jedinice i državnom tijelu ili javnoj službi iz kojeg je preuzet po sili zakona u upravno tijelo jedinice. Primljeno na znanje U odnosu na komentar da je odredba članka 41. stavka 2. Nacrta prijedloga zakona diskriminatorna, iznosi se da su tom odredbom propisani uvjeti za izvanredno napredovanje u službi, koji se odnose na sve službenike upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i one koji su preuzeti po sili zakona iz državne ili javne službe, jer im se temeljem članka 13.a važećeg Zakona priznaje radni staž ostvaren u državnom tijelu ili javnoj službi kao radni staž ostvaren u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, uvjet "ako u upravnom tijelu lokalne jedinice u kojoj je zaposlen radi neprekidno najmanje dvije godine" propisan je isključivo kako ne bi došlo do zlouporabe ovog instituta kod novoprimljenih službenika.
93 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 41. Odredba nije usklađena s odredbom članka 18. stavka 2. i odredbom članka 22. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Primljeno na znanje Ukazani problemi riješit će se nakon stupanja na snagu Zakona, izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
94 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 41. Prijedlog za nove dopune Prijedlog novoga poglavlja i članka 102. a: Članak ________. Iza članka 102. dodaje se poglavlje i članak 102. a koji glase: „d. Rješenje o premještaju i rješenje o rasporedu Članak 102. a O premještaju iz jednog u drugo upravno tijelo, nakon sklopljenog pisanog sporazuma iz članka 98., članka 98.a, članka 101. i članka 102. ovoga Zakona, pročelnik upravnog tijela u kojem je službenik zaposlen donosi rješenje o premještaju, a pročelnik upravnog tijela u koje se službenik premješta donosi rješenje o rasporedu.“ Razlog: U člancima 98., 98. a, 101. i 102. nema odredbi o rješenju o premještaju i rasporedu. Rješenje o premještaju spominje se tek u čl. 99. i 100., odnosno nepostupanje po njemu i pravo žalbe. O pravima i obvezama službenika odlučuje se rješenjem (rješenjem o rasporedu, među ostalim uređuje se i plaća), pa se predlaže propisati ih u ovom članku. Prijedlog za nove izmjene i dopune Članak ______ U članku 103. stavku 1. iza riječi „službenike“ dodaju se riječi: “i namještenike“, a na kraju rečenice umjesto točke dodaje se zarez i riječi: “ uključujući i pročelnika“. Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „O preuzimanju službenika i namještenika iz stavka 1. ovog članka donosi se rješenje o preuzimanju, kao deklaratorni akt.“ Stavci 2.- 4. postaju stavci 3.-5. U stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi „rasporediti“ i zareza, dodaju se riječi: “u tom upravnom tijelu,“ Razlog: U odnosu na novi st. 2.: sukladno ZSN-u, o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe odlučuje se rješenjem. Stoga je logično da bi službenici i namještenici, uključujući i pročelnika, trebali biti pojedinačnim aktom-rješenjem, upoznati sa svojim radnopravnim statusom do novog rasporeda ili do stavljanja na raspolaganje. S obzirom da ima različitih mišljenja i postupanja u praksi, smatramo potrebnim propisati obvezu donošenja rješenja. Člankom 108. ZSN-a propisan je premještaj u drugo upravno tijelo za vrijeme raspolaganja pa se predlaže dodati raspored u istom upravno tijelu. Osim toga, u praksi, pa i u sudskoj, različito je tumačena ova odredba, smatramo pogrešno, pa bi bilo korisno ovo precizirati. Članak __________. U članku 105. stavku 6. iza riječi: „tijela“ briše se zarez i dodaju se riječi: “i na preuzetog pročelnika ukinutog upravnog tijela kojim je upravljao,“. Razlog: Slično kao kod čl. 103., jer se i pročelnik ukinutog upravnog tijela preuzima, kao i ostali službenici. Članak ________. U članku 109 stavku 3. iza riječi: „kolektivnim ugovorom“ dodaje se zarez i riječi: „pravilnikom o radu“. Razlog: Kao za dopunu čl. 3. stavkom 3. Dodatno: Definirati u kojim situacijama se moraju primijeniti odredbe o napredovanju a kada službenik može „napredovati“ primjenom članka 105. ZSN-a. Nije prihvaćen I. Ne prihvaća se prijedlog za dodavanje članka 102.a, jer nema potrebe propisivati posebnu obvezu donošenja rješenja o premještaju i rješenja o rasporedu na radno mjesto nakon sklopljenog pisanog sporazuma o premještaju, obzirom da isto proizlazi iz odredbe članka 5. važećeg Zakona. II. Ne prihvaća se prijedlog za dopunu članka 103. stavka 1., jer se člankom 43. Nacrta prijedloga zakona, kojim se mijenja 116. važećeg Zakona, propisuje odgovarajuća primjena odredbi o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i na namještenike, osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi polaganja državnoga ispita. Stoga nije potrebno posebno navoditi da se u slučaju ukidanja upravnog tijela preuzimaju i namještenici. Također, imajući u vidu da su pročelnici službenici, odredbe važećeg Zakona kojima se uređuje preuzimanje službenika u slučaju ukidanja upravnog tijela primjenjuju se i na pročelnike. III. Ne prihvaća se prijedlog za dodavanje novog stavka 2. u članku 103. Zakona, jer nema potrebe propisivati obvezu donošenja posebnog rješenja o preuzimanju službenika ukinutog upravnog tijela, kao deklaratornog akta, budući da se o statusnim pitanjima službenika odlučuje sukladno članku 5. Zakona. IV. Nije potrebno dopuniti članak 108. stavak 1., odnosno propisati mogućnost premještaja službenika na raspolaganju na radno mjesto u istom upravnom tijelu, jer se prema članku 103. stavku 3. važećeg Zakona preuzeti službenici ukinutog upravnog tijela stavljaju na raspolaganje ako ne mogu biti raspoređeni u upravnom tijelu koje ih je preuzelo, jer nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjavaju uvjete. Stoga, ako u upravnom tijelu ima slobodnih radnih mjesta na koje se službenici mogu rasporediti, isti ne mogu biti stavljeni na raspolaganje. V. Nije prihvaćen prijedlog za dopunu članka 105. stavka 6. Zakona, jer se na pročelnika ukinutog upravnog tijela primjenjuju odredbe o preuzimanju iz članka 103. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. VI. Prijedlog vezan za dopunu članka 109. stavka 3. važećeg Zakona nije prihvaćen, zbog brojnosti odredaba koje su obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama Zakona, a ne radi se o pitanju koje se često javlja u praksi. Međutim, prijedlog će se razmotriti kod donošenja novog zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. VIII. Prijedlog da se dopuni članak 105. Zakona i definiraju slučajevi obveznog i mogućeg napredovanja, nije prihvaćen, jer se navedeni članak odnosi na raspored na radno mjesto službenika po donošenju pravilnika o unutarnjem redu, dok je napredovanje poseban pravni institut koji se primjenjuje u slučajevima kada nije došlo do promjene pravilnika, ali se želi omogućiti napredovanje službenicima koji ispunjavaju uvjete za to.
95 Mirjana Gović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 41. Kod napredovanja potrebno je povesti računa i o Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 74/10, 125/14, 48/23) koja je u suprotnosti, odnosno kojom se postavljaju drugačiji kriteriji, ponajprije u pogledu članka 18. stavak 2. Navedenim člankom Uredbe kao kriterij za napredovanje BEZ OBVEZE OBAVLJANJA VJEŽBENIČKE PRAKSE navodi se VRIJEME stjecanja stupnja obrazovanja, odnosno kao bitan kriterij za napredovanje navodi se stjecanje stupnja obrazovanja tijekom službe. Nelogično je da službenik sa VSS koji se zaposlio na radno mjesto VŠS (sa već stečenom VSS), sa radnim iskustvom od 5 i više godina ima obvezu obavljanja vježbeničke prakse kako bi mogao napredovati na radno mjesto stvarne stručne spreme, a službenik koji je tijekom službe stekao stupanj više obrazovanje istu tu obvezu nema. Potrebno je uskladiti Zakon i Uredbu, odnosno službenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u pogledu napredovanja izjednačiti sa državnim službenicima jer zapravo cjelokupan kontekst izmjena i dopuna Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi vodi k tom cilju. Nastavno na sve navedeno, čak je napravljena i nepravedna razlika između samih službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s obzirom na vrijeme stjecanja akademskog naziva. Bez izmjene gore navedenog članaka Uredbe i dalje nije ispravljena nejednakost prema službenicima i onemogućeno je napredovanje istih. Primljeno na znanje Ukazan problem neusklađenosti odredbe članka 41. Nacrta prijedloga zakona s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi riješit će se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona odgovarajućom izmjenom navedene Uredbe. Ovim Zakonom otklanja se razlika u mogućnosti izvanrednog napredovanja službenika koji su stekli viši stupanj obrazovanja prije prijma u službu i službenika koji su taj stupanj obrazovanja stekli za vrijeme službe.
96 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 42. Članak 42. Nacrta, potrebno je nomotehnički urediti na način propisan člankom 42. stavkom 2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), prema kojima se pri podjeli članka ili stavka na podstavke, točke ili podtočke na kraju teksta u podstavku, točki ili podtočki ne stavlja zarez ili točka sa zarezom. Vezano uz članak 42. Nacrta, u novom članku 115. stavku 1. podstavku b. Zakona, riječ: „dostavom“ treba zamijeniti s riječju: „primitkom“ ili s riječima: „danom primitka“, naime adresant (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) dostavlja, a adresat (upravno tijelo jedinice samouprave) prima rješenje o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad. Tako se u članku 85. stavku 3. Zakona o općem upravnom postupku, uređuje slučaj kada naslovljena osoba odbije primiti pismeno, a ne odbijanje dostave (što bi značilo da dostavljač ne želi dostaviti pismeno naslovljenoj osobi). Vezano uz članak 42. Nacrta i prijedlog novog članka 115. stavka 1. podstavka c. Zakona, teško se složiti s tim da službeniku ili namješteniku služba prestaje po sili zakona kad navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža jer je po dosadašnjem članku 115. stavku 1. točki c. Zakona, službenik ili namještenik imao pravo raditi do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 65 godina života te Smatram da mu to stečeno pravo ne treba oduzimati, posebno s obzirom na to da radno zakonodavstvo ide u smjeru produžetka radnog vijeka i kasnijeg odlaska u mirovinu. Pored prethodno navedenog, radi završetka projekata na kojima službenik radi, preuzimanje poslova od strane drugog službenika i lakšeg planiranja rada upravnog tijela bolje je rješenje da službeniku ili namješteniku služba prestane posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Vezano uz članak 42. Nacrta i prijedlog novog članka 115. stavka 1. podstavaka d., e. i f. Zakona, što će se u praksi smatrati: „danom saznanja za pravomoćnost presude“ hoće li to biti samo dan zaprimanja službene obavijesti nadležnog suda koji je donio predmetnu presudu ili Državnog odvjetništva (mora li te dokaze jedinica sama tražiti ili joj ta tijela to moraju dostaviti po službenoj dužnosti?) odnosno može li to biti i dan kad je dužnosnik ili netko u upravnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, čuo kako se govori ili piše da je službenik ili namještenik pravomoćno osuđen ili kad je to sam pročitao u medijima ili na društvenim mrežama ili kad ga je o tome usmenim ili pisanim putem obavijestio novinar ili građanin? Ako je moguć i potonji način „saznanja za pravomoćnost presude“ na koji se način on dokazuje u slučaju sudskog spora vezanog uz dan saznanja za pravomoćnost presude (u kojem osuđenik može dokazivati da njegov poslodavac nije saznao ili mogao saznati za njegovu pravomoćnu presudu onog dana koji je naveden u rješenju o prestanku službe po sili zakona već nakon tog datuma)? Djelomično prihvaćen I. Odredba članka 42. Nacrta prijedloga zakona bit će nomotehnički uređena. II. Odredba članka 115. stavka 1. točke b) je izmijenjena te je umjesto riječi: "dostavom" precizno navedeno "danom dostave". Ne prihvaća se prijedlog da se kao dan prestanka službe u tom slučaju navede dan primitka rješenja, jer je dan dostave uobičajeni termin i koristi se u Zakonu o općem upravnom postupku. Napominje se da postoje slučajevi kada dan dostave ne uključuje primitak rješenja (smatra se da je rješenje dostavljeno). III. Ne prihvaća se prijedlog da se službeniku iz članka 115. stavka 1. točke c) omogući zadržavanje u službi do isteka kalendarske godine u kojoj navršava 67 godina života, jer je ocijenjeno da službenik ne može raditi u službi nakon navršenih 67 godina života. Ista odredba sadržana je i u Zakonu o državnim službenicima. Također, napominje se da ne može se govoriti o gubitku stečenog prava, jer se ovim Zakonom predlažu uvjeti za prestanak službe po sili zakona i zadržavanje u službi za buduće slučajeve, a službenici koji su zadržani u službi prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostat će u službi sukladno dotadašnjem rješenju (započeti postupak dovršit će se prema dotadašnjim propisima). IV. Ne prihvaća se prijedlog vezan za članak 42., prema kojem u točkama e) i f) dan prestanka službe treba vezati za dan dostave pravomoćne presude, s obzirom da bi takve odredbe omogućile zlouporabu odnosno odugovlačenje prestanka službe. Ukoliko upravno tijelo na neformalan način sazna o eventualnoj pravomoćnosti presude, dužno je provjeriti pravomoćnost presude. Prema tome, u tom slučaju ne smije se pasivno čekati službena dostava pravomoćne presude. Napominje se da u sudskom sporu zbog prestanka službe u navedenim slučajevima ne treba dokazivati dan saznanja za pravomoćnost presude, nego da je presuda pravomoćna.
97 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 42. U točkama e) i f) navodi se da služba prestaje danom saznanja za pravomoćnost presude. Smatramo da treba biti navedeno danom dostave pravomoćne presude, budući da dan saznanja može biti i objava u medijima, što ne mora biti točan podatak. U točki k) navedeno je da služba prestaje danom izvršnosti odluke službeničkog suda. Smatramo da treba biti navedeno da služba prestaje danom dostave izvršne odluke, budući da između izvršnosti odluke i utvrđivanja izvršnosti (kada se vrate dostavnice), te obavijesti o izvršnosti koja se upućuje pročelniku koji je pokrenuo postupak, može proći i više dana, a u navedenom razdoblju službenik je dolazio na posao i obavljao poslove i zadatke. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog vezan za članak 42., prema kojem u točkama e), f) i k) dan prestanka službe treba vezati za dan dostave pravomoćne presude, odnosno za dan izvršnosti odluke službeničkog suda, s obzirom da bi takve odredbe omogućile zlouporabu odnosno odugovlačenje prestanka službe. Ukoliko upravno tijelo na neformalan način sazna o eventualnoj pravomoćnosti presude odnosno izvršnosti odluke službeničkog suda, dužno je provjeriti pravomoćnost odnosno izvršnost navedenih akata. Prema tome, u tom slučaju ne smije se pasivno čekati službena dostava pravomoćne presude odnosno izvršne odluke službeničkog suda.
98 Ured pučke pravobraniteljice PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 42. Predloženim člankom utvrđuju se izmjene članka 115. Zakona kojima se regulira prestanak službe po sili zakona, tako da se u stavku 2. navodi da se službenika koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke c) toga članka (službenik koji je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža), može zadržati u službi u punom ili nepunom radnom vremenu. U stavku 4. članka 115. Zakona navodi se da se rješenje iz stavka 2. toga članka može donijeti samo uz suglasnost službenika“, međutim u stavku 2. članka 115. Zakona propušteno je dodati da se o zadržavanju službenika u službi donosi rješenje. Stoga predlažemo u stavku 2. izmijenjenog članka 115. zakona dodati rečenicu: „O zadržavanju u službi donosi se rješenje.“ Ujedno, takvo zakonsko rješenje utvrđeno je i Prijedlogom Zakona o državnim službenicima. Prihvaćen Odredba članka 42. Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način dopunjena.
99 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 42. Predlaže se dodati pod b) „danom dostave“ umjesto dostavom. Predlaže se pod c) dodati odgovarajući formulaciju teksta….ako se pročelnik i izvršni čelnik drukčije ne dogovore Predlaže se pod d) i f) propisati dostavu presude suda (sukladno posebnom zakonu) ili nešto slično, kao u slučaju pod b) jer se može dogoditi da poslodavac sazna kasno ili nikada. Predlažemo brisati dio teksta pod d) „osim ako mu je pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili mu je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro,“ jer je zapreka za prijam u službu osuđivanost, pa i uvjetnom osudom, a i ne vidimo opravdanje za ovakvu iznimku, ako je neko pravomoćno osuđen za kazneno djelo, bez obzira na vrstu i trajanje kazne, nije mu mjesto u službi, a takva iznimka ne postoji ni u drugim zakonima (npr. Zakon o socijalnoj skrbi i dr.). U praksi i jeste najčešća uvjetna osuda ili rad za opće dobro -„guljenje krumpira“. Time se daje loša poruka službenicima, osobito sklonima kriminalu općenito, pa i u vezi s obavljanjem službe. Štoviše, ovaj članak je u nesuglasju s člankom 15. Zakona, i sada važećeg i predložene izmjene člankom 8. ovoga prijedloga izmjena i dopuna. Na koncu, prekršajnim odredbama je propisana kazna za prijam osobe za koju postoji zapreka iz čl.15. Zakona, znači i za uvjetnu osudu i rad za opće dobro. Pod l) podsjećamo da je službenik u službi na radnom mjestu, a ne na dužnosti, pa uskladiti terminologiju. Djelomično prihvaćen I. Prihvaća se prijedlog za preciziranje članka 42., odnosno članka 115. stavka 1. točke b) te će odredba biti izmijenjena na odgovarajući način. II. Prijedlog za dopunu članka 115. stavka 1. točke c) nije prihvaćen, s obzirom da se, sukladno stavku 5. istoga članka, na pročelnika odgovarajuće primjenjuje odredba stavka 1. točke c). III. Ne prihvaća se prijedlog vezan za članak 42., prema kojem u točkama e) i f) dan prestanka službe treba vezati za dan dostave pravomoćne presude, s obzirom da bi takve odredbe omogućile zlouporabu odnosno odugovlačenje prestanka službe. Ukoliko upravno tijelo na neformalan način sazna o eventualnoj pravomoćnosti presude, dužno je provjeriti pravomoćnost presude, a ne pasivno čekati službenu dostavu pravomoćne presude. IV. Nije prihvaćen prijedlog za brisanje dijela teksta u članku 42. točki d), jer se u određenim slučajevima izriče kazna zatvora uz uvjetnu osudu ili je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro te isto ne bi trebalo biti razlog za prestanak službe po sili zakona (npr. kaznena djela protiv sigurnosti prometa). Međutim, ako je službenik osuđen za kazneno djelo s obilježjima korupcije, prestaje mu služba po sili zakona danom saznanja za pravomoćnost presude, u skladu s točkom e), neovisno o izrečenoj kazni. Navedeno pitanje je na isti način uređeno Zakonom o državnim službenicima. Pri tome se ne radi o nesuglasju članka 42. točke d) s člankom 15. Zakona, jer se o radi o različitim pitanjima, odnosno u članku 42. točki d) propisuje se način prestanka službe po sili zakona, a u članku 15. Zakona zapreke za prijam u službu (koje su rigoroznije postavljene). V. Prihvaća se prijedlog za preciziranje točke l) i odredba će biti na odgovarajući način izmijenjena.
100 Mladen Ivanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 42. Vezati prestanak službe uz dan saznanja za pravomoćnost presude ne znači mnogo ako se sudbenu vlast ne obveže da o pravomoćnosti presude bez odlaganja obavijesti JLS. Bez te obveze za sudove, posve je realno očekivati da će na službeničkom mjestu raditi osoba koja je pravomoćno kažnjena za neko kazneno djelo, da to zna i javnost, ali nema službene informacije o tome pa osobi ne prestaje služba. Primljeno na znanje U odnosu na komentar iznosi se da se ovim Zakonom ne mogu obvezati sudovi na dostavu obavijesti o pravomoćnosti presude lokalnoj jedinici. Međutim, nije potrebno čekati službenu dostavu pravomoćne presude (jer se isto može zlouporabiti ili odugovlačiti), nego upravno tijelo treba u slučaju određenih indicija odnosno saznanja provjeriti pravomoćnost presude.
101 Primorsko-goranska županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 43. U članku 116. stavku 1. iza riječi „prijmu,“ treba dodati riječi „prestanku službe,“. Prihvaćen Odredba Nacrta prijedloga zakona bit će na odgovarajući način dopunjena.
102 VLATKO PELC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 45. Članak 45. Nacrta, potrebno je nomotehnički urediti na način propisan člankom 42. stavkom 2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15.), prema kojima se pri podjeli članka ili stavka na podstavke, točke ili podtočke na kraju teksta u podstavku, točki ili podtočki ne stavlja zarez ili točka sa zarezom. Vezano uz članak 45. stavak 2. Nacrta i prijedlog novog članka 121. stavka 1. točki 1., 2. i 3. Zakona, smatram da u zagradama iza riječi: „članak 19.a“ treba dodati riječi: „stavak 1.“ jer se samo on odnosi na ustroj novog upravnog tijela i razrješenje pročelnika te imenovanje novog pročelnika dok se prema prijedlogu novog članka 19.a stavci 2. i 3. Zakona (u članku 12. ovog Nacrta), odnosi na slučajeve kada općinski načelnik, gradonačelnik ili župan do imenovanja ili povratka na rad pročelnika privremeno ovlašćuje za obavljanje poslova pročelnika službenika upravnog tijela lokalne jedinice koji ispunjava propisane uvjete za radno mjesto pročelnika. Predlažem da se u članku 45. stavku 2. Nacrta, novom članku 121. stavku 1. Zakona, doda točka 6. koja bi glasila: „6. ne postupi po pravomoćnoj i ovršnoj odluci suda o vraćanju pročelnika na rad.“, naime ako se pročelnik kažnjava zbog ne postupanja po pravomoćnoj i ovršnoj odluci suda o vraćanju službenika ili namještenika na rad (prema prijedlogu novog članka 121. stavka 2. točke 8. Zakona), onda nema smisla da se dužnosnik ne kažnjava zbog ne postupanja po pravomoćnoj i ovršnoj odluci suda o vraćanju pročelnika na rad, jer on odlučuje o pravima i obvezama pročelnika sukladno članku 5. stavku 3. Zakona. Predlažem da se u članku 45. stavku 2. Nacrta, odnosno prijedlogu novog članka 121. stavka 2. točke 5. Zakona, riječi: „(članci 17. i 18.)“ zamijene s riječima: „(članak 17.)“ jer se samo članak 17. Zakona odnosi na obvezu raspisivanje natječaja. Predlažem da se u članku 45. stavku 2. Nacrta, odnosno prijedlogu novog članka 121. stavka 2. Zakona, doda nova točka koja bi glasila: „7. primi osobu u službu bez raspisanoga oglasa (članci 29. i 116.)“, jer sada nema prekršaja ako pročelnik ne raspiše oglas i primi u službu službenika na određeno vrijeme odnosno namještenika na određeno ili neodređeno vrijeme. Prihvaćen I. Odredba članka 45. stavka 2. Nacrta prijedloga zakona bit će nomotehnički uređena na predloženi način. II. U članku 45. Nacrta prijedloga zakona, u dijelu koji se odnosi na prekršajnu odgovornost općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana, točke 1.-3. će biti nomotehnički usklađene. III. Prihvaća se prijedlog za dopunu članka 45. Nacrta prijedloga zakona te će novom odredbom biti predviđena prekršajna odgovornost za nepostupanje po pravomoćnoj odluci suda o vraćanju pročelnika na rad. IV. Prihvaća se prijedlog i u članku 115. stavku 2. točki 5. pozvat će se samo na odredbu članka 17. IV. Prihvaća se prijedlog za dopunu članka 45. Nacrta prijedloga zakona te će se dodati odredba o prekršaju pročelnika odnosno osobe ovlaštene za donošenje rješenja u slučaju prijma u službu na određeno vrijeme bez raspisanog oglasa.
103 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 45. Predlaže se da se kao izuzetak utvrdi dulji rok za Grad Zagreb. Ovo s obzirom na specifičan položaj Grada Zagreba, te na činjenicu da sukladno odredbi članka 14. stavka 3. Zakona o Gradu Zagrebu, gradonačelnik, na temelju natječaja, imenuje pročelnike upravnih tijela koja u okviru svog djelokruga obavljaju samo poslove držane uprave uz prethodnu suglasnost nadležnog čelnika tijela državne uprave. Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku rok za davanje prethodne suglasnosti je 30 dana, te stoga imenovanje tih pročelnika ovisi o brzini odgovora čelnika tijela državne uprave. Djelomično prihvaćen Uvažava se specifičnost postupka imenovanja pročelnika upravnog tijela Grada Zagreba te se u članku 19.a propisuje duži rok za imenovanje pročelnika u Gradu Zagrebu te je sukladno tome izmijenjen i opis prekršaja koji se na to odnosi.
104 Udruga gradova u RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI , Članak 45. Stavak 2. t. 1., predlažemo ostaviti sadašnji tekst: „osim u slučaju prijma osobe na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova“. Ovo ako se prihvati prethodno dani prijedlog za dopunu članka 4. stavka 1. na način da se kraju rečenice umjesto točke dodaje zarez i riječi: „osim za obavljanje privremenih poslova iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog, jer će članak 4. važećeg Zakona biti dopunjen, odnosno bit će propisano da se odredbama pravilnika o unutarnjem redu mogu utvrditi radna mjesta na kojima će se obavljati poslovi vezani uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije i drugi privremeni poslovi te odrediti do kada se te odredbe primjenjuju. Stoga nema potrebe propisivati iznimku na koju se ukazuje u komentaru.
105 Primorsko-goranska županija Prijelazne i završne odredbe, Članak 48. Smatramo da ovaj članak treba brisati. Kako je već navedeno vezano za članak 23. nacrta prijedloga Zakona, propisivanje rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu nije zakonska obveza, već samo mogućnost pa stoga smatramo da se ne može izvršna tijela obvezivati rokom na usklađivanje pravilnika o unutarnjem redu u tom smislu. Prihvaćen Prihvaćen je prijedlog i odredba članka 48. Nacrta prijedloga zakona bit će brisana.
106 Udruga gradova u RH Prijelazne i završne odredbe, Članak 48. Je li potrebno usklađenje i s drugim člancima, odnosno ovim Zakonom? Primljeno na znanje Odredba članka 48. Nacrta prijedloga zakona bit će brisana.
107 SANDRA LUKIN MATEŠIĆ Prijelazne i završne odredbe, Članak 51. Smatram da članak 51. stavak 3. i 4. nepravedan prema dugogodišnjim službenicima jedinica lokalne i područne samouprave te da dira u njihova stečena prava. Naime, službenici su sukladno Uredbi o klasifikaciji ranim mjesta u lokalnoj i područnoj samoupravi, sukladno npr. čl. 18. trebali zadovoljiti uvijete koji su bili daleko strožiji nego za državne službenike. Npr. Uredbom je propisano da na radno mjesto višeg stručnog suradnika može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe završi sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij: – ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje. Dakle radi se o službenicima koju su veći dio svog radnog staža odradili upravo u jedinicama lokalne i područne samouprave, na poslovima koju su zahtijevali određenu složenost te svakako imaju znanje o upravnim postupcima i uredskom poslovanju. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona takve se službenike sada kažnjava i nameće ima se obveza polaganja potrebne razine državnog ispita jer se želi Zakon uskladiti sa Zakonom o državnim službenicima. Predlažemo da se takva obveza propiše za buduće rasporede i napredovanja, a ne na zatečene službenike. Naime, zatečeni službenici prema propisima koji su bili na snazi u trenutku stjecanja svojih prava odnosno rasporeda nisu imali obvezu polaganja više razine državnog ispita. Sada prijetnjom da će isti izgubiti stečena prava ukoliko ne polože ispit u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona, dolazi do povrede načela pravne sigurnosti i načela zaštite legitimnih očekivanja stranke. Rješenjem o rasporedu na radno mjesto višeg stupnja obrazovanja, dosadašnji službenici nisu dobili obvezu polaganja višeg stupnja državnog ispita. Rješenja su donesena u upravnom postupku i postala su pravomoćna i izvršna te ih štiti odredba čl. 13. Zakona o općem upravnom postupku kojom je propisano načelo zaštite stečenih prava stranaka. Odredbom čl. 13. ZUP-a ujedno se utvrđuje i načelo pravomoćnosti rješenja koje označava da je postupak određene upravne stvari završen te da se ono više ne može osporavati niti žalbom u upravnom postupku niti tužbom u upravnom sporu. Time je upravna stvar u upravnom postupku definitivno riješena te se među istim strankama o istoj stvari ne može ponovno odlučivati. Nadalje, ZUP načelo zaštite stečenih prava stranaka upotpunjuje i primjenom načela zaštite legitimnih očekivanja stranke u pojedinim institutima upravnog postupka koji su prvi put uvedeni ZUP-om. U praksi Europskog suda pravde zaštita stečenih prava ulazi u sadržaj načela pravne sigurnosti kao općeg načela prava kojemu Sud pruža zaštitu. Načelo zaštite legitimnih očekivanja usko je povezano s načelom zaštite stečenih prava te također predstavlja jedan od aspekata načela pravne sigurnosti. Premda načelo zaštite stečenih prava u upravnom postupku Ustavni sud nije izrazio pod tim nazivom, de facto je to ustavno priznanje dao u svojoj Odluci broj: U-IIIB-1373/2009 od 7. srpnja 2009., i to sentenci: 'S druge strane, međutim, postoji i nužnost poštovanja onih prava koja su stranke stekle nakon provedenog upravnog postupka u kojem je donesen upravni akt kojim im se ta prava priznaju. Poštovanje, odnosno jamčenje ostvarivanja tih prava, izraz je načela pravne sigurnosti, kao sastavnog dijela šireg načela vladavine prava, i temelj svakog demokratskog pravnog poretka (par. 11.3 Odluke). Sud također napominje da zakonske posljedice moraju biti primjerene legitimnim očekivanjima stranaka u svakom konkretnom slučaju u kojem se zakon na njih neposredno primjenjuje.“ Budući je ovim Izmjena i dopunama Zakona poprilično smanjene godine radnog staža koje su uvjet za raspored na radno mjesto s višim stupnjem obrazovanja, npr. kao što je naprijed navedeno sada sa 10 godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje, smanjuje se na npr 2. godine, smatramo da je to dovoljan razlog da se ove obveze propišu samo za službenike koji će nakon stupanja na snagu Zakona biti raspoređeni na radna mjesta s višim stupnjem obrazovanja. Također, uzimajući u obzir da jedinice lokalne i područne samouprave više nisu tako interesantan poslodavac zbog niskih i neprimjerenih plaća sadašnjim životnim uvjetima te da se na natječaje i oglase za radna mjesta sve manje radnika javlja ili se ne javi nitko, nužno je osigurati dostojanstvo dugogodišnjih vrijednih i stručnih službenika i ne nametati im dodatne obveze, kako ne bi jedinice lokalne i područne samouprave i bez njih ostale. Nije prihvaćen Nije prihvaćen prijedlog da se brišu prijelazne odredbe koje se odnose na obvezu polaganja državnog ispita propisane razine za zatečene službenike. U prijelaznim i završnim odredbama Nacrta prijedloga zakona uređuje se način priznavanja dosadašnjih državnih stručnih ispita, mogućnost oslobađanja obveze polaganja državnog ispita odgovarajuće razine, ali i obveza službenika koji nemaju položen državni stručni ispit ili nisu oslobođeni obveze polaganja sukladno ranijim propisima (Zakon o upravi ili Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti) da polože državni ispit u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, te pravne posljedice neizvršenja obveze polaganja tog ispita (koje su u skladu s uvođenjem razina državnog ispita). Stoga se u slučaju propisivanja obveze polaganja državnog ispita više razine za službenike koji nemaju položen taj ispit, a nisu oslobođeni obveze polaganja državnog ispita prema ranijim propisima, ne može govoriti o povredi stečenih prava (samom činjenicom da im ranije nije bila utvrđena obveza polaganja državnog ispita) i povredi načela zaštite legitimnih očekivanja stranke u pojedinim institutima upravnog postupka.
108 KATARINA JELAČIĆ Prijelazne i završne odredbe, Članak 51. Trebalo bi uz stavak 3. predvidjeti i produženje navedenog roka od godine dana u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili očinskog dopusta, komplikacija u trudnoći, teške bolesti te drugog opravdanog razloga. Nije prihvaćen Nije potrebno u članku 51. dodati odredbu o mogućnosti produženja roka za polaganje državnog ispita zatečenih službenika iz opravdanih razloga, jer se odredbe o produženju roka za polaganje ispita propisane u članku 35. stavku 3. Zakona primjenjuju na sve službenike koji imaju obvezu polaganja državnog ispita propisane razine, neovisno po kojoj osnovi tu obvezu imaju.
109 Udruga gradova u RH O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članak 51. Što je s onima koji imaju rješenje o obvezi polaganja državnog ispita u zadanom roku od godinu dana od dana donošenja rješenja, koji rok traje ili je pri isteku? Primljeno na znanje Člankom 52. Nacrta prijedloga zakona utvrđena je primjena dotadašnjih propisa na započete postupke u predmetima iz službeničkih i radnih odnosa koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona. Prema tome, zatečeni službenici kojima je rješenjem utvrđena obveza polaganja državnog ispita prije stupanja na snagu ovoga Zakona dužni su položiti državni ispit u roku utvrđenom tim rješenjem (u skladu s propisima koji su važili u vrijeme donošenja ovog rješenja).