Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. PRAVILNIKO OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI Word dokument koji se mogao preuzeti sa stranica e-savjetovanja nije bio čitljiv iz navodno tehničkih razloga. U vrlo brzom i korektnom kontaktu s Uredom za udruge Vlade RH dobili smo dokument za koji smo nažalost utvrdili da nije u nekim dijelovima istovjetan onom objavljenom na stranicama e-savjetovanja. Rok od 15 dana za davanje primjedbi cijenimo prekratkim imajući na umu složenost ovog propisa, ali i činjenicu da uz prijedlog nije objavljen pozadinski dokument koji objašnjava osnovni koncept pravilnika kako bi se postigli ciljevi propisani ZOIEVUK-om (dalje u tekstu: Zakon) i ostalim propisima drugih relevantnih sektora (npr. zaštita okoliša i prirode, upravljanje vodama, prostorno planiranje i dr.). Isto tako predlažemo da se dokumenti, koji se objavljuju na stranicama Vlade RH, prethodno jezično provjere i usklade s normama hrvatskog jezika. Pretpostavljamo da je sve prethodno navedeno posljedica prekratkih rokova što nedvojbeno potvrđuje da rokovi nisu utvrđeni sukladno važnosti problematike iz Pravilnika. Nedostaje preambula Pravilnika iz koje bi bilo razvidno tko donosi Pravilnik i na temelju kojeg propisa, ali što je bitnije, kako je MINGO ocijenio postoji li obveza donošenja ovog Pravilnika uz suglasnost ministra graditeljstva temeljem odredbe čl.5.st.2. Zakona o gradnji. Odredbama Pravilnika koje se odnose na upis, promjene i brisanje u Registru miješa se tehnička uspostava i vođenje Registra i postupci s pravnim učincima. Primljeno na znanje Radi se o općim primjedbama na formalnu proceduru koja je, u ovom slučaju, u potpunosti poštovana. Rok za javno savjetovanje od 15 dana smatramo primjerenim budući da se radi o podzakonskom propisu. Nakon navedenog roka rade se sva usklađivanja i sve promjene koje pridonose kvaliteti i provedivosti predmetnog Pravilnika. Preambula će svakako biti navedena u konačnom tekstu pravilnika. Sve ostalo što se navodi propisano je Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.
2 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. PRAVILNIKO OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI Nedostaje slovo „i“ iza riječi „energije“. Prihvaćen prihvaćeno
3 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. PRAVILNIKO OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI Načelne primjedbe/ Iz poglavlja s definicijom pojedinih izraza izbaciti izraze koji su definirani važećim postojećim Zakonima ili podzakonskim propisima, primjerice ''priključna snaga'', ''kogeneracijsko postrojenje''... U dokumentu je uočeno mnogo tiskarskih grešaka, kao npr. spojene riječi, pogrešna numeracija i dr. Smatramo da je ovaj prijedlog Pravilnika nužno značajno doraditi a u cilju jednoznačnog d efiniranja pojedinih odredbi, posebice onih koji se odnose na kategorizaciju subjekata te njihove međusobne odnose i obveze. Ključna primjedba odnosi se na članak 29. Prihvaćen Prihvaćeno. Tiskarske greške, kako ih nazivate, rezultat su prebacivanja teksta u format adekvatan za e-savjetovanje i ne nalaze se u izvornom dokumentu.
4 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILNIKO OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI Smatramo da bi predlagatelj Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (dalje: Pravilnik) trebao napraviti sveobuhvatnu analizu učinka Pravilnika i metodologija koje se u njemu navode, na način kako je to predviđeno Zakonom o procjeni učinka propisa (NN 90/11) i Uredbom o provedbi postupka procjene učinka propisa (NN 66/12). Isto tako smatramo da donošenje Pravilnika početkom godine ima negativan utjecaj na već donesene poslovne planove za tu godinu i čini poslovanje u gospodarstvu i investicijama vrlo nesigurnim posebno u tekućoj godini. Obzirom na opseg Pravilnika trajanje postupka javnog savjetovanja smatramo prekratkim te predlažemo pokretanje novog postupka javnog savjetovanja s duljim rokom provođenja. Nadalje, smatramo da je potrebno javno objaviti ekonomske i tehničke analize i podloge temeljem kojih je izrađen Pravilnik i u njemu specificirane grupe proizvodnih postrojenja, kao i naknade koje su članovi EKO bilančne grupe dužni podmirivati na ime energije uravnoteženja. Sukladno odredbama iz Pravilnika koje su povezane s donošenjem Uredbe Vlade Republike Hrvatske iz članka 28. stavak 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (dalje: ZOIEVUK, NN 100/15), smatramo da je potrebno izričito navesti na temelju kojeg od navedenih strateških dokumenata će se odrediti iznos kvote za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja za razdoblje od 2016. – 2020. godine. Za provođenje energetske politike treba znatno veći broj preduvjeta od ZOIEVUK. Prvenstveno nedostaju novelirani i međusobno usklađeni strateški/programski/planski dokumenti kao npr.: • Nova strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske, • Nova Strategija upravljanja vodama, • Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. – 2020., • Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije za razdoblje do 2020., • Prostorni planovi usklađeni s današnjim formalno – pravnim okvirom i obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela u odnosu pristupanje Europskoj uniji. Strategije/planovi i programi podliježu postupku strateške procjene utjecaja na okoliš što je propisano posebnim propisom (nadležnost za provedbu je na tijelu za koje se donosi strategija/plan ili program), a ima za cilj u ranoj fazi identificirati moguće utjecaje na okoliš koji mogu nastati provođenjem strategije/plana ili programa te time zapravo potencijalnim investitorima daju smjernice i umanjuju mogućnost da se prepreke za realizaciju zahvata pojave u kasnoj fazi razvoja projekta kada je investitor potrošio puno vremena i novca. U Pravilniku treba izbjegavati korištenje različitih izraza za isti smisao: proizvodna postrojenja, referentna proizvodna postrojenja, referentna postrojenja. Isto tako svugdje u tekstu treba koristiti jednake izraze poput „proizvodna postrojenja i proizvodne jedinice“. Dodatno je potrebno uskladiti terminologije (učinkovitost/efikasnost) i oznake u formulama (npr. za energiju utrošenog goriva pojavit će se tri različite oznake Gor, F i Q). Sve odredbe povezane s korištenjem otpada potrebno je povezati sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ostalim pripadajućim propisima. Predlaže se za proizvodnja postrojenja uvesti novu grupu „vjetroelektrane instalirane snage do uključivo 3 MW“ obzirom na obvezu primjene kumulativnih uvjeta operativnih potpora za energiju iz obnovljivih izvora energije (Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. – 2020., 2014/C 200/01) u smislu podlijeganja standardnim odgovornostima za uravnoteženje. Svugdje unutar Pravilnika gdje se referencira na tijela iz članka 7. stavka 2. potrebno je isto zamijeniti s referencom na tijela iz članka 7. stavka 3. Nejasno je miješanje pojmova jednostavnih proizvodnih postrojenja i proizvodnih postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevina. Predlaže se korištenje jedinstvene formulacije koja će biti u skladu s formulacijom iz Zakona. Maksimalne referentne vrijednosti, kao i referentne vrijednosti s kojom nositelj sudjeluje na natječaju trebale bi biti iskazane u jedinici kn/kWh, kao što je predviđeno ZOIEVUK i kao što je bila dosadašnja praksa prema svim Tarifnim sustavima. Sami proizvodni troškovi, kao i referentne tržišne cijene električne energije, mogu se računati u kn/MWh, ali bi se konačan iznos trebao preračunati u kn/kWh. Za obje vrijednosti je navedeno kako se zaokružuju na dvije decimale što ima puno više smisla ukoliko je jedinica kn/kWh. U članku 32. stavku 2. ZOIEVUK su parametri RV i TCi iskazani u jedinici kn/kWh. Radi smanjenja administrativnih postupaka predlaže se rok važenja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije produžiti s 5 godina na 12 godina (rok trajanja Ugovora o tržišnoj premiji i Ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom). Predlaže se ujednačiti izraz za „Registar OIEKPP“ koji se ponekad piše kao registar, a drugi puta kao Registar. Dodatno je potrebno korigirati gramatičke greške i ujednačiti citiranje oznake „NN“ u tekstu Pravilnika. Odredbe propisane ovim Pravilnikom vezane za obveze članova EKO bilančne grupe potrebno je vremenski i sadržajno uskladiti s Pravilima organiziranja tržišta električne energije (NN 121/15) i Zakonom o tržištu električne energije (NN 22/13 i 102/15) te ostalim pripadajućim podzakonskim aktima. Djelomično prihvaćen Procjena učinka propisa nije predviđena za podzakonske akte. Donošenje Pravilnika početkom godine nema utjecaj na donesene poslovne planove tvrtki, tim više što je sam Zakon na temelju kojeg se donosi ovaj Pravilnik usvojen prošle godine te je stupio na snagu 1.1.2016. Trajanje postupka javnog savjetovanja smatramo prikladnim s obzirom da se radi o podzakonskom aktu odnosno provedbenom propisu koji samo detaljnije razrađuje odredbe Zakona. Ekonomsko-tehničke analize i podloge koje se rade za potrebe pravilnika ne objavljuju se u pravilniku. Strateški dokumenti na temelju kojih će se predlagati iznos kvote navedeni su u Zakonu. Slažemo se s navodom kako treba revidirati, izraditi i uskladiti sve strateške dokumenete koje navodite, ali energetska politika i njeno provođenje nisu predmet ovoga Pravilnika. Odgovori na prijedloge i korekcije navedene u nastavku ovoga komentara dani su u okviru odgovora na komentare uz pojedine članke kojima se regulira konkretno područje.
5 HGK DIO PRVI, OPĆE ODREDBE Zajednica obnovljivih izvora energije Hrvatske gospodarske komore daje sljedeće opće primjedbe: Prevladava mišljenje da pojedini dijelovi Pravilnika nisu dovoljno stručno obrađeni te su neki zahtjevi previsoki. Predlaže se da donositelj Pravilnika prije njegova donošenja na nekoliko primjera projekata koji su u pogonu i čiju su ulazni parametri poznati (kao kod projekta SPINVALIS), napraviti detaljnu projekciju cjelokupne procedure i provedbe Ugovora o tržišnoj premiji prema navedenim odredbama navedenim u Pravilniku te sam zaključi koliko su odredbe provedive. Vrijeme trajanja javnog savjetovanja na navedenu temu prekratko je da se dobije mišljenje od banaka, posebno onih koji imaju najviše iskustva u financiranju projekata OIE, o ovakvom sustavu poticaju i njihovoj spremnosti da po njemu nastave financirati ovakve projekte. Banke će vrlo vjerojatno zatražiti detaljan opis mehanizma sustava poticanja. Bez njihovog načelnog pozitivnog mišljenja nema ni očekivanog financiranja projekta. Predmet Pravilnika isključivo su objekti koji bi se trebali nalaziti u sustavu poticaja. Zakonodavno okvir za obnovljive izvore energije u potpunosti ne obuhvaća ona postrojenja koja bi se izgradila izvan sustava poticaja ili sustava premija pa nije razvidno uopće na koji bi se način takva postrojenja mogla uklopiti u sustav niti kako ih bilancirati u bilanci obnovljivih izvora energije. Opće mišljenje članica Zajednice obnovljivih izvora energije HGK je da se formulacije koje se odnose na uvjete natječaja, uravnoteženje energije, pripremu projekta i slično treba dodatno urediti kako bi Pravilnik odražavao povoljnije uvjete za izgradnju postrojenja od onih koji su bili na snazi prethodnih godina. Razlozi za to mogu biti: • Kvote za izgradnju postrojenja ionako su popunjene (osim za hidroelektrane) pa izgradnja novih postrojenja nije izvjesna do izmjene ovih odluka • Rok za usvajanje Pravilnika je 6 mjeseci po stupanju Zakona na snagu (dakle, početak srpnja ove godine) • Pojedine odredbe Pravilnika neće omogućiti izgradnju projekata Zaključak je da ne bi trebalo žuriti sa usvajanjem Pravilnika kojega ionako neće biti potrebno primjenjivati zbog blokiranih kvota, a pojedine odredbe Pravilnika čine se nedovoljno jasnim ili nedovoljno stručno obrađenim. Vrijeme koje preostaje do zakonskog roka za objavu Pravilnika moglo bi se iskoristiti za provođenje simulacija na poznatim projektima i doradu pojedinih članaka sa svrhom dobivanja kvalitetnog zakonodavnog okvira za područje obnovljive energije. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije moguće uvažiti jer nije jasno kako je moguće provesti simulaciju natječajnog postupka i procedura u početnim fazama razvoja projekta s projektima koji su u pogonu. Također napominjemo da je provođenje natječajnog postupka za dodjelu poticaja obveza prema Smjernicama Europske komisije (EK) i bez kojeg EK ne bi odobrila program državnih potpora, odnosno poticanje ne bi bilo dozvoljeno. Što se tiče procedure, ako se izuzme javni natječaj za dodjelu poticaja koji je obvezan, ona je u odnosu na postojeću regulativu i skraćena budući da više nije potrebno ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. RH nije prva i jedina zemlja koja je uvela ovakav sustav poticanja. Navedeni sustav bi se trebao primjenjivati u svim državama članicama EU koje potiču obnovljive izvore energije. Stoga, bez obzira na ulogu banaka u realizaciji projekata, na promjenu koncepta sustava poticanja nije moguće utjecati. Većina što se u komentaru spominje nije predmet pravilnika niti se pravilnikom može regulirati. Nadalje, pravilnik ne regulira samo sustav poticanja nego i status povlaštenog proizvođača i razrađuje detaljno odredbe propisane Zakonom te smatramo kako je njegovo skoro donošenje nužno kako ne bi nastala pravna praznina u području obnovljivih izvora energije. Što se tiče roka donošenja pravilnika, o tome odlučuje ministar nadležan za energetiku. Ono što ovdje možemo potvrditi je to da ćemo sve pristigle primjedbe i prijedloge razmotriti i prihvatiti sve što može pridonijeti unaprjeđenju ovoga provedbenog akta. Ono s čim se ne možemo nikako složiti je navod da su pojedine odredbe pravilnika nedovoljno stručno obrađene, a osobito kad se ne navede na što se konkretno misli niti se daje konstruktivan prijedlog.
6 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. DIO PRVI, OPĆE ODREDBE Načelna napomena, nije vezana za niti jednu konkretnu odredbu iz Pravilnika. Naime, u članku 1. stavku 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogeneracije propisano je da se na postupke propisane tim Zakonom, primjenjuju odredbe Zakona o općem upravom postupku, dok to iz odredbi Pravilnika nije jasno razvidno. Naime, iz poslova predviđenih koje obavlja HROTE d.o.o., kao npr. provedba natječaja za dodjelu tržišne premije i donošenje odluke o odabiru dobitne ponude, ne proizlazi da je riječ o upravnoj stvari o kojoj se donosi rješenje, odnosno da nezadovoljna stranka ima pravo podnošenja žalbe protiv odluke HROTE-a d.o.o. Prema tome, ukoliko se i u predviđenim poslovima koje će obavljati HROTE d.o.o., potrebno primjenjivati odredbe o općem upravnom postupku, isto je potrebno posebno predvidjeti na odgovarajući način u odredbama Pravilnika. Primljeno na znanje kod provedbe natječaja ne primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku obzirom da se radi o dodjeli državne potpore.
7 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. OPĆE ODREDBE, Predmet Pravilnika Cijenimo nužnim jasno definirati upisuju li se u Registar OIEKPP (dalje u tekstu: Registar), između ostalih, i sva postojeća legalna postrojenja koja proizvode energiju iz OIE i visokoučinkovite kogeneracije neovisno o tome jesu li u sustavu poticanja. Ova nejasnoća proizlazi iz odredbe čl.7. st.1. gdje se pod proizvodnim postrojenjima vjerojatno misli i na izgrađena i na novoplanirana dok se u čl.16. st.7. al.3. pod proizvodnim postrojenjima vjerojatno smatraju novoplanirana. Primljeno na znanje u Registar se upisuju sva proizvodna postrojenja koja ishode energetsko odobrenje te jednostavna proizvodna postrojenja koja namjeravaju ili imaju status povlaštenog proizvođača električne energije.
8 Josip Barbir OPĆE ODREDBE, Predmet Pravilnika 1. Općenite primjedbe 1.1. Prijedlog je napisan u “ visokom stupnju daljnje birokratizacije“ n.pr. zašto se postupak provedbe javnih natječaja doslovce prepisuje iz Zakona o javnom nadmetanju. Trebalo je navesti samo posebnosti a ostalo uputiti na Zakon i Pravilnike. Detalji će se navesti u raspisu natječaja. 1.2. Čemu služi Registar OIEKKP ako ga ne koriste tijela i ovlaštenici upravne provedbe prilikom dobivanja Energetskog odobrenja, Rješenja o povlaštenosti, PEES-a, Lokacijske i Građevinske dozvole i drugo, već svaki put se traže isti dokumenti; Izjave potvrđene od bilježnika, bankovne garancije, potvrđeni tehnički opisi i dr. ako je to već jednom nekome od tijela predano. To sve košta nepotrebno novca i vremena. Dali se može postupak pojednostaviti i pojeftiniti? 1.3. Zašto se ne koriste istoznačne definicije pojmova kakvi su u Zakonu o obnovljivim izvorima (NN 100/2015) ili Direktive 1.4. Pravilnik je na brzinu „sklepan“ a njegov učinak biti će nezainteresiranost privatnih investitora za gradnju OIE zbog komplicirane procedure, nepotrebnih troškova, garancija, diskriminacije u pristupu mreži i troškova nametnutim od operatora mreže. Nisu ugrađena rješenja iz Zakona o OIE ili iz navedene Direktive 2009/28/EC. Imati će interes postojeći vlasnici kogeneracijskih postrojenja na fosilna goriva (ugljen, nafta, zemni plin) kojima se pogoduje na način da ućine malu „uštedu“ na temelju koje mogu postati povlašteni i ostvariti poticaj iz sredstava namjenjenih za poticanje OIE (vidjeti čl.67 (2), čl.24 i 25. i Prilog 2.). Netrebaju čak ni prelaziti na biogorivo i imati uštedu u stakleničkim plinovima (po Direktivi najmanje 50%)??. Postati će povlašteni proizvođači (uvijeti učinkovitosti iz Direktive čl.13.t.6. je; 85% za stambene i komercijalne i 70% za industriju). Ako se mislilo na fosilno gorivo zemni plin tada to treba jasno napisati. Eto to su rješenja ovog Pravilnika a protivni su Direktivi. 1.5. Zašto bi morali propisanu proceduru prelaziti privatni investitori u OIE, koji su na vlastitoj k.č. izgradili elektranu. Zašto im se to mora posebno odobravati, ako već prema Zakonu o gradnji i Zakonu o energetskoj učinkovitosti moraju izgraditi ili su se upustili u investiciju koja je u interesu Hrvatske. Prošli su postupak gradnje, imaju Uporabnu dozvolu. Prema pravilniku trebaju ponovno prelaziti kompliciranu proceduru. Može li se to pojdnostaviti? 1.6. Zašto Pravilnik ne nudi izračun stakleničkih plinova za energetski miks u proizvodnji električne energije preuzete iz javne mreže, koji se mjenja obzirom na utrošena primarna goriva i daje se kao godišnji prosječni podatak za izračun ušteda u stakleničkim plinovima? 1.7. O pristupu mreži nije ništa rečeno. To pitanje je potpuno ostavljeno operatorima mreže (HOPS i ODS) koji netransparentno postavljaju uvjete i nameću troškove priključka, susretnih postrojenja, napajanja n-1 i sl. od kojih dugoročno nema nitko koristi a dugoročno imaju štetu i otežavaju primjenu OIE u hrvatskom energetskom sustavu. Neopravdano otežu s priključivanjem na mrežu tražeći elaborate i ispitivanja koja su stroža od uvijeta iz važećih normi. Ne poštivaju hrvatske i europske norme, certifikate kao i dobru inženjersku praksu koju su već i sami iskusili. Zakon o tržištu električnom energijom i zastarjela Mrežna pravila iz 2006. ne nude suvremena rješenja iz europske inženjerske prakse. Umjesto njihovih internih Smjernica trebalo bi barem jednim člankom obvezati ih na poštivanje normi i certifikacija, jer te uvijete jasno nalaže Direktiva 2009/28/EC. To bi doprinjelo smanjenju troškova i vremena u postupku priključivanja na javnu mrežu. Postoje EU propisi, norme i certifikati, koji vrijede i kod nas. Primjer tome je nepotrebno mjerenje kvalitete napona prema normi HRN EN 50160:2012 u trajanju 7 dana prije priključenja i 7 dana nakon priključenja elektrane. Više od tisučupetsto takovih projekta u HR potvrđuje nepotrebnost ovog mjerenja, jer su svi projekti potvrdili zadovoljenje kriterija kvalitete napona, ako inverteri posjeduju certifikat o zadovoljenju te norme. Posjedovanje certifikata bi trebalo isključiti potrebu za mjerenjem kvalitete napona. 1.8. Slijedeća pitanja je važno rješiti Pravilnikom ( naročito s naglaskom označenih rješenja iz Zakona, jer HEP ODS daje postojećim kupcima rješenja i PEES suprotno Zakonu. Tražeći novo mjesto priključenja na mrežu, dvostruki sekundarni priključak ili rješenja koja onemogućuju korištenje vlastite proizvodnje. Pitanje da li uopće treba PEES ili EES ako krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ima trajni priključak i odobrenu vršnu snagu koju je već platio i koristi priključak sukladno ugovoru o korištenju mreže. Prijave o povlaštenosti i upisa u Registar rješiti preko opskrbljivača kupca energijom. 1.9. „Natječaji za dodjelu tržišne premije i Natječaji za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom.“ Predlagač Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji i ovog Pravilnika treba dobro razmotriti da li je upravo ovakav način natječaja (gdje samo najniža cijena odlučuje) doista i unteresu Republike Hrvatske i građana Republike Hrvatske. Kad se podrobno analiziraju natječaji, pobjedu na natječaju osiguravaju samo oni koji imaju pristup jeftinom finaciranju projakata, a takvih u Hrvatskoj nema. Na ovaj način se „ide na ruku“ isključivo centrima fiiancijske moći koji mogu jeftino finacirati projekte, a onda će narednih 12 godina prikupljena sredstva naknade za obnovljive izvore biti isplaćivana tim „centrima fiiancijske moći“. Od toga RH niti građani RH nemaju nikave koristi, odnosno, imaju samo štetu. Pored kriterija najniže cijene trebalo bi ugraditi i druge kriterije koji bi omogućili ravnopravnije natjecanje domaćim izvođačima radova, domaćim developerima i domaćim financijerima. Djelomično prihvaćen 1. Ovdje se ne radi o javnoj nabavi pa niti ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi. U Pravilniku su navedene samo odredbe koje se primjenjuju na investitore u ovom dijelu kako bi im se olakšalo postupanje te izbjegli problemi snalaženja kroz šumu propisa. 1.2. Korištenje elektronskih isprava i povezanost tijela državne uprave u razmjeni podataka i isprava predmet drugih pravnih propisa. 1.3. Nije razvidno na koje se pojmove misli? Pojmovi u Zakonu i Pravilniku bi trebali biti usklađeni. Ukoliko je došlo do propusta, bit će usklađeno. 1.4. Radi se o konstataciji a ne o prijedlogu koji onda nije moguće usvojiti. Nije razvidno koja to rješenja iz Zakona i spomenute Direktive nisu ugrađena. Pravilnikom se ne pogoduje vlasnicima kogeneracijskih postrojenja na fosilna goriva na način na koji je spomenuto. Direktiva i Uredba EK propisuje uvjete visoke učinkovitosti za takva postrojenja koji su samo Zakonom i Pravilnikom prenijeti u nacionalno gospodarstvo. Ovdje se ne radi o samovoljnom odlučivanju o uvjetima za kriterije visoke učinkovitosti. Isto tako, stjecanje statusa povlaštenog proizvođača ne znači automatski ulazak u sustav poticanja. Radi se o dvije različite kategorije. 1.5. Privatni investitori koji ne namjeravaju steći status povlaštenog proizvođača niti ući u sustav poticanja nisu dužni prolaziti proceduru propisanu Zakonom i Pravilnikom. Dužni su se pridržavati akata u području gradnje i drugih akata koji vrijede za sve druge projekte izgradnje postrojenja. 1.6. Nije predmet Pravilnika 1.7. Ovim Pravilnikom se definira samo ono što je predviđeno Zakonom o OIE i VUK. Sve što je vezano za pristup mreži (osim ključnih pitanja specifičnih za OIE prema Direktivi EK) je predmet ostalih zakona i podzakonskih akata. 1.9. Kriterij najniže cijene je u interesu RH jer na taj način RH isplaćuje najmanje poticaja. Potpuno drugo područje i problem u RH su nepovoljni uvjeti financiranja projekata, odnosno nerazvijenost projektnog financiranja i bankocentrični sustav, a što Zakon i ovaj Pravilnik nisu mogli riješiti. Natječaji su uvjetovani Smjernicama EK u području zaštite okoliša i energije (koji su obvezni kako bi se dobilo odobrenje za program potpore).
9 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Predmet Pravilnika, Članak1. Sadržaj Pravilnika nije usklađen s čl.25. st.1. Zakona. Nije prihvaćen ne navodi se što konkretno nije usklađeno pa nije moguće prihvatiti primjedbu
10 Josip Barbir Predmet Pravilnika, Članak1. 1. Općenite primjedbe 1.1. Prijedlog je napisan u “ visokom stupnju daljnje birokratizacije“ n.pr. zašto se postupak provedbe javnih natječaja doslovce prepisuje iz Zakona o javnom nadmetanju. Trebalo je navesti samo posebnosti a ostalo uputiti na Zakon i Pravilnike. Detalji će se navesti u raspisu natječaja. 1.2. Čemu služi Registar OIEKKP ako ga ne koriste tijela i ovlaštenici upravne provedbe prilikom dobivanja Energetskog odobrenja, Rješenja o povlaštenosti, PEES-a, Lokacijske i Građevinske dozvole i drugo, već svaki put se traže isti dokumenti; Izjave potvrđene od bilježnika, bankovne garancije, potvrđeni tehnički opisi i dr. ako je to već jednom nekome od tijela predano. To sve košta nepotrebno novca i vremena. Dali se može postupak pojednostaviti i pojeftiniti? 1.3. Zašto se ne koriste istoznačne definicije pojmova kakvi su u Zakonu o obnovljivim izvorima (NN 100/2015) ili Direktive 1.4. Pravilnik je na brzinu „sklepan“ a njegov učinak biti će nezainteresiranost privatnih investitora za gradnju OIE zbog komplicirane procedure, nepotrebnih troškova, garancija, diskriminacije u pristupu mreži i troškova nametnutim od operatora mreže. Nisu ugrađena rješenja iz Zakona o OIE ili iz navedene Direktive 2009/28/EC. Imati će interes postojeći vlasnici kogeneracijskih postrojenja na fosilna goriva (ugljen, nafta, zemni plin) kojima se pogoduje na način da ućine malu „uštedu“ na temelju koje mogu postati povlašteni i ostvariti poticaj iz sredstava namjenjenih za poticanje OIE (vidjeti čl.67 (2), čl.24 i 25. i Prilog 2.). Netrebaju čak ni prelaziti na biogorivo i imati uštedu u stakleničkim plinovima (po Direktivi najmanje 50%)??. Postati će povlašteni proizvođači (uvijeti učinkovitosti iz Direktive čl.13.t.6. je; 85% za stambene i komercijalne i 70% za industriju). Ako se mislilo na fosilno gorivo zemni plin tada to treba jasno napisati. Eto to su rješenja ovog Pravilnika a protivni su Direktivi. 1.5. Zašto bi morali propisanu proceduru prelaziti privatni investitori u OIE, koji su na vlastitoj k.č. izgradili elektranu. Zašto im se to mora posebno odobravati, ako već prema Zakonu o gradnji i Zakonu o energetskoj učinkovitosti moraju izgraditi ili su se upustili u investiciju koja je u interesu Hrvatske. Prošli su postupak gradnje, imaju Uporabnu dozvolu. Prema pravilniku trebaju ponovno prelaziti kompliciranu proceduru. Može li se to pojdnostaviti? 1.6. Zašto Pravilnik ne nudi izračun stakleničkih plinova za energetski miks u proizvodnji električne energije preuzete iz javne mreže, koji se mjenja obzirom na utrošena primarna goriva i daje se kao godišnji prosječni podatak za izračun ušteda u stakleničkim plinovima? 1.7. O pristupu mreži nije ništa rečeno. To pitanje je potpuno ostavljeno operatorima mreže (HOPS i ODS) koji netransparentno postavljaju uvjete i nameću troškove priključka, susretnih postrojenja, napajanja n-1 i sl. od kojih dugoročno nema nitko koristi a dugoročno imaju štetu i otežavaju primjenu OIE u hrvatskom energetskom sustavu. Neopravdano otežu s priključivanjem na mrežu tražeći elaborate i ispitivanja koja su stroža od uvijeta iz važećih normi. Ne poštivaju hrvatske i europske norme, certifikate kao i dobru inženjersku praksu koju su već i sami iskusili. Zakon o tržištu električnom energijom i zastarjela Mrežna pravila iz 2006. ne nude suvremena rješenja iz europske inženjerske prakse. Umjesto njihovih internih Smjernica trebalo bi barem jednim člankom obvezati ih na poštivanje normi i certifikacija, jer te uvijete jasno nalaže Direktiva 2009/28/EC. To bi doprinjelo smanjenju troškova i vremena u postupku priključivanja na javnu mrežu. Postoje EU propisi, norme i certifikati, koji vrijede i kod nas. Primjer tome je nepotrebno mjerenje kvalitete napona prema normi HRN EN 50160:2012 u trajanju 7 dana prije priključenja i 7 dana nakon priključenja elektrane. Više od tisučupetsto takovih projekta u HR potvrđuje nepotrebnost ovog mjerenja, jer su svi projekti potvrdili zadovoljenje kriterija kvalitete napona, ako inverteri posjeduju certifikat o zadovoljenju te norme. Posjedovanje certifikata bi trebalo isključiti potrebu za mjerenjem kvalitete napona. 1.8. Slijedeća pitanja je važno rješiti Pravilnikom ( naročito s naglaskom označenih rješenja iz Zakona, jer HEP ODS daje postojećim kupcima rješenja i PEES suprotno Zakonu. Tražeći novo mjesto priključenja na mrežu, dvostruki sekundarni priključak ili rješenja koja onemogućuju korištenje vlastite proizvodnje. Pitanje da li uopće treba PEES ili EES ako krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ima trajni priključak i odobrenu vršnu snagu koju je već platio i koristi priključak sukladno ugovoru o korištenju mreže. Prijave o povlaštenosti i upisa u Registar rješiti preko opskrbljivača kupca energijom. 1.9. „Natječaji za dodjelu tržišne premije i Natječaji za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom.“ Predlagač Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji i ovog Pravilnika treba dobro razmotriti da li je upravo ovakav način natječaja (gdje samo najniža cijena odlučuje) doista i unteresu Republike Hrvatske i građana Republike Hrvatske. Kad se podrobno analiziraju natječaji, pobjedu na natječaju osiguravaju samo oni koji imaju pristup jeftinom finaciranju projakata, a takvih u Hrvatskoj nema. Na ovaj način se „ide na ruku“ isključivo centrima fiiancijske moći koji mogu jeftino finacirati projekte, a onda će narednih 12 godina prikupljena sredstva naknade za obnovljive izvore biti isplaćivana tim „centrima fiiancijske moći“. Od toga RH niti građani RH nemaju nikave koristi, odnosno, imaju samo štetu. Pored kriterija najniže cijene trebalo bi ugraditi i druge kriterije koji bi omogućili ravnopravnije natjecanje domaćim izvođačima radova, domaćim developerima i domaćim financijerima. Primljeno na znanje Isti odgovor kao i na prethodni komentar dotičnog davatelja komentara jer je i komentar isti.
11 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Prijenos Direktiva, Članak 2. Potrebno je navesti koje se odredbe iz navedenih Direktiva prenose u ovaj Pravilnik, budući da su odredbe iz Direktiva značajnim dijelom prenesene u pravni poredak Republike Hrvatske kroz Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15), Uredbu o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (NN 84/13, 20/14, 108/15), Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12). Budući da ZOIEVUK, a time i Pravilnik, ne obuhvaćaju potrošnju obnovljivih izvora energije za grijanje i hlađenje te potrošnju biogoriva u prometu, već samo proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, potrebno je navesti kojim aktima su obuhvaćeni nabrojeni sektori: • grijanje i hlađenje korištenjem obnovljivih izvora energije Programom korištenja potencijala za učinkovitost u grijanju i hlađenju za razdoblje 2016. – 2030. godine koji donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 95/15), čije donošenje je u tijeku te • korištenje obnovljivih izvora energije u prometu Zakonom o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12). Nije prihvaćen U pravnim propisima se izravno ne navodi koje odredbe direktiva se prenose (niti u jednom zakonu niti podzakonskom aktu iz područja energetike to do sad nije navedeno niti se traži od strane Europske komisije). Navedeno se radi putem tzv. Usporednog prikaza koji se dostavlja Ministarstvu vanjskih i europskih poslova kako bi onda Europska komisija (EK) mogla ocijeniti prijenos odredbi direktiva EK u nacionalno zakonodavstvo.
12 Josip Barbir Prijenos Direktiva, Članak 2. Trebalo bi iz Zakona o obnovljivim izvorima energije i učinkovitoj kogeneraciji ugraditi u ovaj Pravilnik bar ove odredbe: citat iz članka 26: (1) Iznimno od odredbi članaka 19., 20., 21., 22. 23. i 24. ovoga Zakona, u slučaju proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije ili kogeneracijskim postrojenjima, koja su jednostavne građevine sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji, status povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje stječe se temeljem dokaza da je proizvođač električne energije za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije ili kogeneraciju ostvario pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu. (2) Za jednostavne građevine iz stavka 1. ovoga članka, Agencija ne izdaje rješenje iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona. U dijelu koji se odnosi na "otkup viškova električne nenergije" treba implementirati odredbu iz članka 44: (1) Opskrbljivači električne energije dužni su preuzimati viškove električne energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom električne energije koji kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete: 1. imaju status povlaštenog proizvođača električne energije iz članka 21. ovog Zakona 2. da su ostvarili pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu, za proizvodna postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama 3. ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ne prelazi 500 kW 4. priključna snaga krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom u smjeru isporuke električne energije u mrežu ne prelazi priključnu snagu krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom u smjeru preuzimanja električne energije iz mreže 5. krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg kupuje električnu energiju od opskrbljivača. (2) Preuzimanje električne energije od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom koji sklapaju opskrbljivač električne energije i krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom, a koji sadržava odredbe o preuzimanju viškova električne energije. (3) Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom dužan je, na zahtjev opskrbljivača s kojim je sklopio ugovor iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti podatke o svom proizvodnom postrojenju. (4) Opskrbljivači električne energije obvezni su, na zahtjev krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom kojima isporučuju električnu energiju, u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, sklopiti ugovor o opskrbi koji sadržava odredbe o preuzimanju viškova proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja. Nije prihvaćen Nomotehničko pravilo ja da se iz Zakona u Pravilnik odredbe ne prepisuju. Pravilnik sa Zakonom o OIE i VUK čini cjelinu te ih treba sagledavati zajedno.
13 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. OPĆE ODREDBE, Značenje pojedinih izraza Članak 3. stavak 2. točka 19. Brisati. Prihvaćen prihvaćeno
14 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. OPĆE ODREDBE, Značenje pojedinih izraza Članak 3. stavak 2. točka 8. Tekst „kW ili MW“ zamijeniti sa „kVA ili MVA“. Tekst ''svih fotonaponskih modula (kWp)'' zamijeniti sa: ''svih izmjenjivača (kVA)''. Obrazloženje: Nazivna snaga je u načelu prividna snaga s mjernom jedinicom kVA ili MVA. Nazivna snaga ne može biti radna snaga jer maksimalna radna snaga ovisi o dozvoljenom faktoru snage. Instalirana snaga kod sunčanih elektrana bi trebala odgovarati instaliranoj snazi izmjenjivača, koja je maksimalna moguća izlazna snaga sunčane elektrane Nema odgovora
15 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. OPĆE ODREDBE, Značenje pojedinih izraza Članak 3. Iza teksta ''...podrijetla električne energije'' dodati tekst: ''Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom''. Prihvaćen prihvaćeno
16 HGK Značenje pojedinih izraza, Članak 3. U stavku 2. točka 2. preformulirati definiciju biogoriva i obrazložiti namjenu. U točki 13. i 14. definiciju kogeneracijskog postrojenja na OIE i na fosilna goriva izbaciti riječi „električne energije prvenstveno“ OBRAZLOŽENJE: pojam kogeneracijsko postrojenje je definirano člankom 4. Stavak 2. točka 5. Zakona o OIE i VK. Djelomično prihvaćen Navedena definicija biogoriva je preuzeta iz Direktive i nije ju moguće mijenjati. Definicije pod 12. će biti izbrisana.
17 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Značenje pojedinih izraza, Članak 3. Članak 3. stavak 2. točka 19. Brisati. Prihvaćen prihvaćeno
18 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Značenje pojedinih izraza, Članak 3. Članak 3. stavak 2. točka 8. Tekst „kW ili MW“ zamijeniti sa „kVA ili MVA“. Tekst ''svih fotonaponskih modula (kWp)'' zamijeniti sa: ''svih izmjenjivača (kVA)''. Obrazloženje: Nazivna snaga je u načelu prividna snaga s mjernom jedinicom kVA ili MVA. Nazivna snaga ne može biti radna snaga jer maksimalna radna snaga ovisi o dozvoljenom faktoru snage. Instalirana snaga kod sunčanih elektrana bi trebala odgovarati instaliranoj snazi izmjenjivača, koja je maksimalna moguća izlazna snaga sunčane elektrane. Nije prihvaćen Pojam “nazivna snaga” koja je relevantna za Zakon i Pravilnik odnosi se na radnu snagu postrojenja, a ne na prividnu snagu.
19 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Značenje pojedinih izraza, Članak 3. Članak 3. Iza teksta ''...podrijetla električne energije'' dodati tekst: ''Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom'' Prihvaćen prihvaćeno
20 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Značenje pojedinih izraza, Članak 3. St.2. toč.5. Provjeriti radi li se o pogreški (dva izvora električne energije). St.2. toč.11. U smislu čl.6.st.1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima postoje dvije kategorije jednostavnih građevina čak i istih tehničkih karakteristika, ali razlika je u tome da za neke treba ishoditi uporabnu dozvolu dok za druge ne, a što ovisi obavlja li se u tim građevinama /postrojenjima neka djelatnost ili ne. Vidjeti komentar uz čl.16. Dalje u tekstu trebalo bi koristiti izraz "jednostavna proizvodna postrojenja". Prihvaćen prihvaćeno
21 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Značenje pojedinih izraza, Članak 3. Članak 3. stavak 2.: Predlaže se promjena, odnosno dodatak novih pojmova: • Točka 1.: „aerotermalna energija - je energija pohranjena u obliku topline u okolnom zraku;“ • Točka 2: Definicija biogoriva ne navodi se u ZOIEVUK-u ali je određena u članku 4. stavak 1. točka 1. Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12) koji je implementirao odredbu iz članka 2. točke (i) Direktiva 2009/28/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (dalje: Direktive 2009/28/EZ) te ga u Pravilniku ne treba navoditi („tekuće ili plinovito gorivo za pogon motornih vozila i brodova za potrebe prijevoza, proizvedeno iz biomase“) • Točka 4.: „hidrotermalna energija“ Svjesni da je definicija hidrotermalne energije preuzeta iz Direktive 2009/28/EZ, smatramo da je potrebno pojasniti kako se definira pojam „površinska voda“ odnosno da li je taj pojam istovjetan pojmu „površinskih voda“ kako ih definira Zakon o vodama, a koji glasi: »Površinske vode« označava kopnene vode, osim podzemnih voda te prijelazne vode; izraz »površinske vode« uključuje i priobalne vode, u pogledu njihove zaštite, te vode teritorijalnog mora kada je riječ o njihovom kemijskom stanju. • Točka 5: „neintegrirane sunčane elektrane“ Dana je definicija „neintegrirane sunčane elektrane“ pri čemu se ona definira (bez obzira na snagu) kao samostojeća građevina. Na Prilogu II, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) nalazi se zahvat „sunčane elektrane kao samostojeći objekti“ također bez definirane snage za koji se provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koji je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, pa se postavlja pitanja da li je primjerice „solarni panel na stupu“ ( takav jedan postoji: Špansko - solarni sustav ) nešto za što je potrebno provoditi takav postupak? Svojedobno smo davali primjedbe Ministarstvu zaštite okoliša i prirode na prijedlog te Uredbe i predlagali barem povezivanje te definicije s određenom snagom. • Točka 6.: nije potrebno navoditi obzirom da je HERA definirana člankom 4. stavkom 2. točkom 4. ZOIEVUK • Točka 10.: riječ „provjera“ zamijeniti s riječi „provjerava“ • Točka 13. skraćenicu OIE napisati ili punim nazivom ili ju isto staviti u izraze te napisati značenje - OIE se koristi kao skraćenica za obnovljive izvore energije • Točka 12.: nije potrebno navoditi obzirom da je kogeneracijsko postrojenje definirano člankom 4. stavkom 2. točkom 5. ZOIEVUK • Točka 15.: nije potrebno navoditi obzirom da je Ministarstvo definirano člankom 4. stavkom 2. točkom 8. ZOIEVUK • Dodati definiciju pasivnih energetskih sustava u točku 17.A (pasivni energetski sustavi se navode u članku 6. stavak 11. Pravilnika) • Točka 19.: nije potrebno navoditi obzirom da je priključna snaga definirana člankom 2. stavkom 2. točkom 33. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15) • Definicija tekućih biogoriva ne navodi se u ZOIEVUK-u ali je određena u članku 4. stavak 1. točka 37. Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12) koji je implementirao odredbu iz članka 2. točke (h). Direktive 2009/28/EZ te ga u Pravilniku ne treba navoditi („tekuće biogorivo – tekuće gorivo proizvedeno iz biomase, koje se koristi za proizvodnju električne energije, energije za grijanje i/ili hlađenje, a ne koristi se u prijevozu“) Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. U Članku 3., stavku 1., navode se zakoni u kojima su utvrđeni izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku. Značenja pojedinih izraza preuzetih iz drugih zakona, a koji se koriste u Pravilniku, ponovo su opisana. Definicije pojedinih izraza se preuzimaju iz Direktiva EK i nije ih moguće mijenjati. Isto tako, nije moguće u dijelu „Značenje pojedinih izraza“ navesti sve pojmove koji se odnose na Pravilnik. Većina pojmova je detaljnije definirana i objašnjena u pojedinim odredbama Pravilnika radi lakšeg razumijevanja određenih dijelova Pravilnika.
22 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Značenje pojedinih izraza, Članak 3. Članak 3. stavak 1.: Ovdje je potrebno dodati Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12). Nije prihvaćen nepotrebno jer se pravilnik ne odnosi na navedena područja
23 Marijan Kalea Značenje pojedinih izraza, Članak 3. U točki (3) treba stajati ispravno napisan posvojni pridjev od riječi Zemlja (vel. početno slovo!): "Zemljine" 3. geotermalna energija- je energija pohranjena u obliku topline ispod tvrde Zemljine površine; Prihvaćen prihvaćeno
24 Josip Barbir Značenje pojedinih izraza, Članak 3. treba nadopuniti sa točkom 22 i uvesti definiciju: Povlašteni proizvođač dodati novu točku 23. -Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom – krajnji kupac električne energije na čiju je instalaciju priključeno proizvodno postrojenje s proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije kojom se podmiruju potrebe kupca i s mogućnošću isporuke viška proizvedene električne energije u prijenosnu ili distribucijsku mrežu. (Ovo je definicija iz Zakona o OUEiVUK) Nije prihvaćen U Pravilnik se ne prepisuju odredbe propisane i uređene Zakonom o OIE i VUK.
25 INA Industrija nafte d.d. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. I. U članak 5. Stavak 4. točka 1. predlažemo dodati tekst tako da isti sada glasi; 1. elektrane na bioplin proizveden iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka, otpada biljnog i životinjskog podrijetla i biorazgradivog otpada kao i bioplin proizveden iz nusproizvoda pretvorbe šećera putem fermentacije kao i nusproizvodi proizvodnje i prerade šećera iz neprehrambene lignocelulozne biomase. II. U članak 5. predlažemo dodati stavak 7. koji glasi; (7) Elektrane na biomasu smatraju se i pogoni koji kao sirovinu koriste i nusproizvode pretvorbe šećera putem fermentacije kao i nusproizvode proizvodnje i prerade šećera iz neprehrambene lignocelulozne biomase. Nije prihvaćen Navedeno je obuhvaćeno definicijom "biotekućine" koja se nalazi u Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.
26 HGK Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. Članak 5. stavak 1. točka b. S obzirom na potencijal naših vodotokova predlaže se sljedeća podjela: b. Hidroelektrane: 1a hidroelektrane instalirane snage do uključivo 30 kW, 1b. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 100 kW, 1c. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 250 kW, 1. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 500 kW, 2. hidroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW, 3. hidroelektrane instalirane snage veće od 10 MW Članak 5. stavak 1. točka i. potrebno je razdvojiti visokoučinkovite kogeneracije na kogeneracije koje koriste OIE i kogeneracije koje koriste fosilna goriva na način da se doda još jedna točka koja će se odnositi na Proizvodna postrojenja visokoučinkovitih kogeneracija na OIE 1. postrojenja visokoučinkovitih kogeneracija instalirane snage do uključivo 30 kW 2. postrojenja visokoučinkovitih kogeneracija instalirane snage od 30 kW do uključivo 500 kW 3. postrojenja visokoučinkovitih kogeneracija instalirane snage od 500 kW do uključivo 2 MW 4. postrojenja visokoučinkovitih kogeneracija instalirane snage veće od 2 MW. OBRAZLOŽENJE: Kogeneracijska postrojenja na OIE su specifična postrojenja koja koriste u prvom redu poljoprivrednu i šumsku biomasu kao primarno gorivo za proizvodnju električne i toplinske energije. U RH je na raspolaganju cca 1.500.000 t šumske biomase i cca 400.000 t drvnog otpada iz primarne prerade drveta koja se danas vrlo malo koristi u kogeneracijskim postrojenjima. Zanemarivanjem ovog potencijala otvara se mogućnost izvoza jeftine energetske sirovine u zemlje okruženja. Valja imati na umu da je u RH cca 300 malih drvoprerađivača koji su uglavnom raspoređeni u ruralnim krajevima te koji na ovaj način potencijalno stječu priliku ulaganja u mala kogeneracijaska postrojenja do 500 kW instalirane snage električne energije koja djelomično ili u potpunosti mogu koristiti drvni otpad iz primarne prerade drveta, a dio iz šumske biomase. Također treba uzeti u obzir i izračun proizvodnih troškova PT iz članka 58. Pravilnika gdje je cijena goriva zbog specifičnog pridobivanja i energetske iskoristivosti značajan faktor u formiranju proizvodnih troškova referentnog proizvodnog postrojenja. Članak 5. stavak 2: točka 2 Na kraju treba stajati „kupci s vlastitom proizvodnjom“, a ne „kupci s vlastitom potrošnjom (svi kupci električne energije kupci su s vlastitom potrošnjom). Članak 5. stavak 6. Nije prihvatljivo da se kogeneracijskim postrojenjem nazivaju i postrojenja koja koriste otpadnu toplinu nastalu u industrijskim procesima jer prema definiciji kogeneracijsko postrojenje koje osigurava uštedu primarne energije od najmanje 10% u usporedbi s referentnom odvojenom proizvodnjom električne i toplinske energije, odnosno koje osigurava bilo kakvu uštedu primarne energije u slučaju kogeneracijskog postrojenja čija instalirana električna priključna snaga ne premašuje 1 MW te zadovoljava uvjete učinkovitosti i/ili korištenja topline prema pravilniku iz članka 25. Zakona o OIE i VK. Djelomično prihvaćen Uvodi se nova grupa hidroelektrana - do 30 kW i od 30-500 kW. Ne vidi se smisao uvođenja nove kategorije - visokoučinkovite kogeneracije na OIE, budući se veća učinkovitost kogeneracija na OIE dodatno vrednuje kroz povećanje premije/zajamčene otkupne cijene.
27 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. St.2.toč.3. Temeljem kojeg dokumenta MINGO ova postrojenja prvi put upisuje u Registar budući se za njih ne izdaje niti jedan akt naveden u čl.16.st.7. ovog Pravilnika? Primljeno na znanje Za postrojenja koja nisu dužna ishoditi nikakav službeni akt ne postoji obveza upisa u Registar.
28 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. St.2.toč.2. Izraz u Zakonu je "krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom". Prihvaćen prihvaćeno
29 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. Članak 5. stavak 2. točka 2.- Tekst „kupci s vlastitom potrošnjom“ zamijeniti sa „kupci s vlastitom proizvodnjom“. Prihvaćen prihvaćeno
30 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. Članak 5. Stavak 2. točka 2. Izmijeniti: „(kupci s vlastitom potrošnjom),“ u „(kupci s vlastitom proizvodnjom)“ Prihvaćen prihvaćeno
31 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. Članak 5. stavak 1.: Sukladno definiciji proizvodnog postrojenja iz članka 4. stavak 2. točka 15. ZOIEVUK, potrebno je u tekstu promijeniti izraze „elektrane“ u „proizvodna postrojenja“. Nije prihvaćen nepotrebno, stvorilo bi dodatnu komplikaciju i uvođenje neuvriježenih izraza.
32 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. Članak 5. stavak 1. točka 1.: Spominju se visokoučinkovite kogeneracije na otpad, a zapravo se kao energija iz OIE računa samo energija dobivena iz biorazgradivog dijela komunalnog otpada. Sukladno Direktivi 2009/28/EZ priznaje se samo energetski udio iz OIE. I iz definicije „biomase“ navedene u ZOIEVUK proizlazi da se obnovljivim izvorom energije smatra samo „biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnog otpada“. S time u vezi je i članak 22. (1)(n) Direktive 2009/28/EZ koji kaže da izvješće koje svaka zemlja članica podnosi Europskoj komisiji sadrži i informacije o tome kako je procijenjen udio biorazgradivog otpada u otpadu koji se upotrebljava za proizvodnju energije te što je poduzeto da se te procjene poboljšaju i provjere. U tom smislu, te općenito, predlaže se konzultirati i definiciju „energije iz obnovljivih izvora“ iz točke 1.3. (11) iz Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.-2020., a vezano uz Mjere potpora obuhvaćene Smjernicama. Postavlja se pitanje što je primjerice s kogeneracijama na mješoviti komunalni otpad, RDF, SRF i sl.: • Mogu li dobiti status povlaštenog proizvođača električne energije (prema čl. 27. ovog Pravilnika izgleda da mogu, ali ne mogu ostvariti pravo na potporu) i mogu li ostvariti potporu prema nekom drugom zakonu/podzakonskom aktu, a sukladno Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.-2020. koji se odnosi i na potpore vezane uz gospodarenje otpadom. Postoji li koordinacija u radu Ministarstva gospodarstva i Ministarstva zaštite okoliša i prirode? • Da li npr. postrojenja koja koriste neko od gore navedenih sirovina/izvora energije imaju prednost na mreži, odnosno tko ima prednost npr. u utakmici između vjetroelektrana, sunčanih elektrana, kogeneracija na otpad koja su u funkciji daljinskog grijanja i eventualno hlađenja... ? Djelomično prihvaćen Točno, prilikom izračuna udjela OIE u ukupnoj konačnoj potrošnji (bruto finalnoj potrošnji), u obzir se uzima samo biorazgradivi komponenta sirovine, što je regulirano člankom 6. Pravilnika. Kogeneracijska postrojenja koja koriste otpad koji nije biorazgradiv, moraju ispuniti kriterij visoke učinkovitosti kako bi stekla status povlaštenog proizvođača električne energije. Navedeno područje se dodatno uređuje u koordinaciji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode.
33 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. Članak 5. stavak 2. točka 1.: Definiciju je potrebno ispraviti na način da se izraz „…(kupci s vlastitom potrošnjom).“ zamijeni s izrazom „...(kupci s vlastitom proizvodnjom.)“ što je sukladno odredbi ZOIEVUK članak 4. stavak 2. točka 6. Prihvaćen prihvaćeno
34 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. Članak 5. stavak 4. točka 1.: Klaonički otpad, otpad od prerade mesa, stajski gnoj i sl. zapravo nisu otpad u punom smislu te riječi već su to nusproizvodi životinjskog podrijetla za prehranu ljudi (NŽP) na koje se primjenjuje posebna direktiva i sukladno tome posebni hrvatski propisi. Npr. bioplinska postrojenja na NŽP odobravaju odgovarajuća veterinarska tijela koja su pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede te postoji čitav niz uvjeta koje ona moraju zadovoljiti. Naime, bioplinska postrojenja na NŽP odobravaju se temeljem Pravilnika o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 20/10). S druge strane na NŽP koji se koristi za proizvodnju bioplina i komposta se primjenjuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 94/13) čije se odredbe odnose na želju da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode stavi pod kontrolu upravljanje digestatom i kompostom (na ne baš primjeren način) zbog pitanja zaštite okoliša (primjena Nitratne direktive i sl.). Izvadak iz Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada : (4) U slučaju oporabe otpada na kojeg se primjenjuje poseban propis koji uređuje postupanje s nusproizvodima životinjskog porijekla osoba koja obavlja oporabu je dužna obavljati oporabu sukladno tom propisu. (5) Evidencija o provjeri oporabe iz članka 6. stavka 2. Izvadak iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom: (2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se, u mjeri u kojoj je to propisano drugim propisima, na: 1. otpadne vode, 2. nusproizvode životinjskoga podrijetla uključujući prerađene proizvode obuhvaćene posebnim propisom, osim proizvoda namijenjenih spaljivanju, odlaganju na odlagališta ili uporabi u postrojenjima za proizvodnju bioplina ili komposta. Nije prihvaćen Radi se o konstataciji pa nije razvidno treba li i što mijenjati u Pravilniku. Ono što se navodi u komentaru nije predmet ovoga Pravilnika niti je u suprotnosti s njegovim odredbama.
35 Marijan Kalea Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. U točki (2) umjesto "potrošnjom" treba stajati "proizvodnjom" 2. proizvodna postrojenja priključena na elektroenergetsku mrežu, koja proizvedenu električnu energiju primarno koriste za vlastite potrebe, a višak proizvedene električne energije isporučuju u elektroenergetsku mrežu (kupci s vlastitom proizvodnjom), Prihvaćen prihvaćeno
36 Josip Barbir Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi , Članak5. U čl. 5. stavak (2) točka 2. iza riječi…. proizvodna postrojenja priključena na …treba brisati riječi: elektroenergetsku mrežu... i upisati: električnu instalaciju kupca Prihvaćen Prihvaćeno
37 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo DIO TREĆI, METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI • Izraz „neposredna potrošnja energije“ definiran člankom 4. stavkom 2. točkom 22. ZOIEVUK-a ne odgovara izrazu „konačna bruto potrošnja energije“ koji je definiran člankom 2. točkom (f) Direktive 2009/28/EZ. Predlaže se izmjena ove odredbe u ZOIEVUK-u na način da se uskladi s Direktivom 2009/28/EZ. Dodatno, neposredna potrošnja energije definirana je Pravilnikom o energetskoj bilanci (NN 33/03) i koristi se kao pojam u energetskoj bilanci Republike Hrvatske (publikacija Energija u Hrvatskoj koju izrađuje Energetski institut Hrvoje Požar i objavljuje Ministarstvo gospodarstva), te je dodatno uređena Uredbom (EZ) 1099/2008 (ovdje se naziva „krajnja potrošnja energije“). Dodatno, vezano za ovaj komentar, navedeno je u komentarima za članak 6. stavak 18. • Ovo je prijepis članka 5. točke 3. Direktive 2009/28/EZ koji treba jasnije povezati s nacionalnim ciljevima vezanim za konačnu neposrednu potrošnju energije. Ako se gleda koliki je udio energije iz obnovljivih izvora energije u konačnoj neposrednoj potrošnji energije, onda nije bitno da li je ista proizvedena u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji članici. Bitno je gdje je potrošena i povezati to sa sustavom jamstva podrijetla električne energije. Izvadak iz važeće Direktive 2009/28/EZ : 3. Za potrebe stavka 1. točke (a) konačna bruto potrošnja električne energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao količina električne energije proizvedene u državi članici iz obnovljivih izvora energije, pri čemu nije uključena proizvodnja električne energije u crpno akumulacijskim uređajima kod kojih se dio vode koji nije potreban crpi na veću visinu. Možda je potrebno bolje povezati stavke (5), (15) i (16) Pravilnika, odnosno pojasniti metodologije izračuna. Naime, upravo se stavkom (16) govori da se energija iz obnovljivih izvora energije izvezena npr. iz Republike Hrvatske u Republiku Sloveniju računa kao doprinos postizanju ciljeva zadanih kroz tzv. klimatski paket (Direktive 2009/28/EZ + Direktiva 2012/27/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti i izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ + Kyoto ili ubuduće COP21). Dakle, time je jasno da proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije nije u direktnoj korelaciji s ukupnom potrošnjom kako se to na prvi pogled čini temeljem stavka (6). Primljeno na znanje Predlažu se izmjene u Zakonu, a ne u ovom Pravilniku pa se taj prijedlog ne može usvojiti. Nadalje, u komentarima nije dan konkretan prijedlog na koji način određene članke Direktive povezati s nacionalnim ciljevima te na koji način bolje međusobno povezati članke Pravilnika.
38 HGK METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6, stavak 7: Navedeno se u direktivi na čiju se odredbu poziva izravno odnosi isključivo na velike hidroelektrane, ne na sve hidroelektrane, stoga bi svakako trebalo tako i navesti: (7) Električna energija proizvedena u velikim hidroelektranama i vjetroelektranama uzima se u obzir u skladu s normalizacijskim pravilima navedenim u Prilogu II Direktive 2009/28/EZ. Članak 6. stavak 13. Umjesto postojeće formulacije predlaže se tekst: Udio energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao ukupna neposredna potrošnja energije iz obnovljivih izvora podijeljena s bruto neposrednom potrošnjom energije iz svih izvora energija te izražava u postocima. Ukupna bruto neposredna potrošnja energije izračunava se kao zbroj neto neposredne potrošnje i gubitaka u prijenosnoj/transportnoj i distribucijskoj mreži te vlastite potrošnje svih postrojenja za transformaciju u električnu energiju i toplinu. Postojeći stavak 15 se briše (jer ponavlja odredbu stavka 13). Dio koji se odnosi na način određivanja udjela energije iz obnovljivih izvora nije jasan. Načelno, jasna je metodologija, međutim, nejasno je kako će se utvrditi količina obnovljive energije u ukupnoj potrošnji. Kao primjer može se navesti kogeneracijsko postrojenje koje nije postiglo potrebnu učinkovitost. Takvo postrojenje proizvodi gubitke iz obnovljive energije i načelno sudjeluje u ukupnoj potrošnji i to obnovljive energije, dakle, metodološki, bez obzira što je energija utrošena kao gubitak, trebala bi biti uključena u ukupne udjele obnovljive energije. Drugo pitanje je pitanje bilanciranja obnovljive energije potrošene za vlastite potrebe, posebno u slučaju da se radi o toplinskoj energije. Iz ovog se pravilnika ne može sa sigurnošću utvrditi na koji će se način odrediti količina energije, kasnije udjele temeljem tih podataka ne bi trebalo biti teško izračunati danom metodologijom. Primljeno na znanje Članak je usklađen s Direktivom 2009/28/EZ u kojoj stoji: „Električna energija proizvedena u hidroelektranama i vjetroelektranama uzima se u obzir u skladu s normalizacijskim pravilima navedenim u Prilogu II.“ Člankom 6.također je propisano koja metodologija i koji alati se koriste u svrhu izračuna udjela (stavak 18. U svrhu izračuna udjela energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj neposrednoj potrošnji energije u Republici Hrvatskoj primjenjuju se metodologije i definicije propisane Uredbom (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. godine o energetskoj statistici te alati Europskog ureda za statistiku (EUROSTAT)).
39 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Stavci 13. i 15. su istovjetni. Prihvaćen prihvaćeno
40 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavci 13. i 15. - Tekst u točkama 13. i 15. je identičan. Izbaciti točku 15. Prihvaćen prihvaćeno
41 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 1.: Obzirom na odredbu članka 7. stavka 1. ZOIEVUK, predlaže se promjena stavka 1.: „Zadovoljenje Nacionalnog cilja osigurava se temeljem udjela ukupne neposredne potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj neposrednoj potrošnji energije.“ Nije prihvaćen Sadržaj prijedloga nije u skladu sa Zakonom
42 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 3.: Odredba iz stavka 3. prepisana je iz Direktive 2009/28/EZ, dok se za vodik ne navodi postrojenje u članku 5. Pravilnika. Nije prihvaćen U članku 5., stavku 1., točki h, podtočki 4. navode se postrojenja na ostale nespecificirane obnovljive izvore energije.
43 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 5.: Definiciju iz ovog stavka, odnosno proizvodnju iz reverzibilnih hidroelektrana, potrebno je uskladiti s Direktivom 2009/28/EZ Prilog 2. i opisom varijable Qi. Predlažemo dopunu ovog stavka kao i ZOIEVUK u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2009/28/EZ: „Za potrebe stavka 1. točke (a) konačna bruto potrošnja električne energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao količina električne energije proizvedene u državi članici iz obnovljivih izvora energije, pri čemu nije uključena proizvodnja električne energije u crpno akumulacijskim uređajima kod kojih se dio vode koji nije potreban crpi na veću visinu.“ Sukladno predloženom, članak 6. stavak 5. trebao bi glasiti: „Za potrebe stavka 2. točke 1. ovoga članka, ukupna bruto potrošnja električne energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao količina električne energije proizvedena u Republici Hrvatskoj iz obnovljivih izvora energije, pri čemu je uključena proizvodnja električne energije iz reverzibilnih hidroelektrana osim dijela proizvodnje koji se odnosi na korištenje vode dobivene pumpanjem na veću visinu.“ Prihvaćen Prihvaćeno
44 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 6. : Kada se govori udjelima električne energije iz pojedinih goriva potrebno je voditi računa da se uzima u obzir energija dobivena iz biorazgradivog otpada. Metodologije trebaju uskladiti Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode što se pokušalo učiniti kroz vezu Priloga 4. ovog Pravilnika i Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 94/13). Prihvaćen prihvaćeno
45 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 10.: • Pojam „dizalica topline“ zamijeniti s pojmom „toplinska crpka“, sukladno članku 7. stavku 7. ZOIEVUK. • Ovdje se poziva na Prilog VII Direktive 2009/28/EZ, a u Prilogu VII Direktive se navodi: „Najkasnije do 1. siječnja 2013. Komisija mora izraditi smjernice o načinu na koji će države članice procjenjivati vrijednosti Qusable i SPF za različite tehnologije i primjene toplinskih, uzimajući pritom u obzir razlike u klimatskim uvjetima, ponajprije veoma hladnim klimatskim područjima.“ Ukoliko je to doneseno predlažemo pozvati se na te smjernice kako bi se povećala operativnost provođenja odredbi ZOIEVUK što i jest cilj podzakonskih akata. Djelomično prihvaćen Prihvaća se izmjena u dijelu zamjene pojma dizalica topline pojmom toplinske crpke. Ne prihvaća se dugi zahtjev jer navedena direktiva indirektno uključuje i navedene smjernice.
46 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 11.: Izraz „neobnovljivih izvora“ - u stavku 10. ovog članka navode se konvencionalni izvori - odlučiti se za jedan izraz i ujednačiti njegovo korištenje kroz Pravilnik. Prihvaćen Prihvaćeno
47 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 13.: Stavak 13 je identičan stavku 15. – potrebno obrisati jedan od navedenih stavaka. Prihvaćen prihvaćeno
48 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 13., 17. i 18.: Predlaže se navedene stavke premjestiti na početak članka 6. (nakon stavka 1.). Nije prihvaćen nepotrebno
49 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 14.: Potrebna je promjena pojma „zrakoplovstvo“ u „zračni promet“. Prihvaćen prihvaćeno
50 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Članak 6. stavak 18.: Ovaj stavak prepisan je iz članka 6. točka 7. Direktive 2009/28/EZ i sadrži dodatak vezano za primjenu alata Europskog ureda za statistiku (EUROSTAT). Više o ovome izračunu nalazi se na web stranici EUROSTAT – Share of Renewable Energy in Gross Final Energy Consumption: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_31_esmsip.htm Primljeno na znanje točno
51 Marijan Kalea METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Umjesto postojeće točke (14) treba staviti novu koja glasi: (14) Ukupna bruto neposredna potrošnja energije izračunava se kao zbroj neto neposredne potrošnje i gubitaka u prijenosnoj/transportnoj i distribucijskoj električnoj i toplinskoj mreži te vlastite potrošnje svih postrojenja za transformaciju u električnu energiju i toplinu. Nije prihvaćen Ukupna neposredna potrošnja definirana je Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
52 Marijan Kalea METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Točka (14) treba postati točka (15), namjesto postojeće koja govori isto što i postojeća točka (13) Prihvaćen prihvaćeno
53 Marijan Kalea METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA UDJELA ENERGIJE  IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  U UKUPNOJ NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, Članak 6. Umjesto "ukupnom" treba stajati "bruto" u točki (13): (13) Udio energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao ukupna neposredna potrošnja energije iz obnovljivih izvora podijeljena bruto neposrednom potrošnjom energije iz svih izvora energija te izražava u postocima. Nije prihvaćen Zakonom je definirano korištenje pojma ukupna neposredna potrošnja
54 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILNIKO OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, DIO ČETVRTI U ovom dijelu kroz tekst treba provući ispravak navoda vezano za pozivanje na članak 7. stavak 2. Umjesto navedenog, potrebno je pozivati se na članak 7. stavak 3. Prihvaćen prihvaćeno
55 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Ustroj i vođenje Registra OIEKPP, Članak 7. Članak 7. stavak 1.: Svrha Registra prema Zakonu: 1. administrativne potpore korisnicima registra, odnosno javnopravnim tijelima u provedbi ovoga Zakona 2. prikupljanja i analize podataka o proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitim kogeneracijama 3. utvrđivanja ispunjavanja nacionalnih ciljeva iz obnovljivih izvora energije 4. utvrđivanja ispunjavanja nacionalnih ciljeva povezanih s visokoučinkovitom kogeneracijom U tom smislu registar bi trebao biti jedinstveno mjesto na kojem se nalaze podaci o svim proizvodnim postrojenjima na OIE i VUK te sva pripadajuća dokumentacija iz upravnih postupaka pojedinih državnih upravnih tijela. No ne vidi se smisao slanja sve dokumentacije u elektronskom i papirnatom obliku nadležnom Ministarstvu, ako se ista već nalaze u jedinstvenom registru, za čije vođenje je odgovorno Ministarstvo. Jednako tako izmjene ili ukidanje pojedinih prava, odnosno valjanosti dokumenata, trebalo bi moći izvršiti tijelo koje je ista i dodijelilo odnosno izdalo. Ukoliko to može i nadležno tijelo i Ministarstvo gospodarstva kako predlaže Pravilnik, postupak se produljuje (s 15 na 30 dana) i povećava se dodatno trošak postupka. Ovakvim postupanjem nije se postigla nikakva administrativna ušteda niti pojednostavili i ubrzali procesi ishođenja dokumenata. Također treba izbjeći višestruko dostavljanje iste dokumentacije različitim tijelima u upravnim postupcima, što dodatno opterećuje investitore i nositelje projekata kako troškovno tako i operativno. Zašto prethodnu elektroenergetsku suglasnost odnosno elektroenergetsku suglasnost upisuje i Ministarstvo gospodarstva i operator prijenosnog/distribucijskog sustava? Djelomično prihvaćen Ono što se predlaže (administrativne uštede, izbjegavanje višestrukog dostavljanja dokumenta) nije moguće urediti ovim Pravilnikom budući je to predmet drugih pravnih propisa. Kada se zakonski propiše da nije potrebno voditi arhivu u papirnatom obliku te da se sve isprave izdaju i mogu koristiti u elektroničkom obliku, Pravilnikom će to biti akceptirano. Ministarstvo nadležno za vođenje Registra mora imati mogućnost kontrole i korekcije upisa podataka drugih tijela.
56 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Mrežnastranica Registra OIEKPP, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. prebaci na kraj četvrtog dijela. Nije prihvaćen nepotrebno
57 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Oblik registra, Članak 9. Članak 9. Stavak 2. točka 1.- Tekst „koje“ zamijeniti sa „koja“ Prihvaćen prihvaćeno
58 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Oblik registra, Članak 9. Članak 9. stavak 2. točka 4. i članak 14.: Predlažemo dopunu stavka 2. točke 4. na način da se uskladi s odredbama ZOIEVUK, odnosno da se izraz „za pravo građenja“ dopuni u izraz „za pravo građenja i/ili pravo služnosti“. Isto vrijedi i za članak 14. Nije prihvaćen Za pravo služnosti Ministarstvo gospodarstva nema obvezu provedbe natječaja (regulirano Uredbom Vlade RH)
59 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Način vođenja glavne knjige, Članak 10. St.2. Znači li to da se registarski broj projekta ne mijenja s promjenom njegovog statusa od planiranog projekta do stjecanja statusa povlaštenog proizvođača odnosno s promjenom nositelja projekta, planirane snage, tehničkog rješenja i sl.? Npr. ovo je moglo biti objašnjeno u pozadinskom dokumentu. Prihvaćen da
60 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Podaci o projektima i proizvodnim postrojenjima, Članak 11. Članak 11. točka 10.- Tekst „stavka 2.“ Zamijeniti sa tekstom „stavka 3.“ Prihvaćen prihvaćeno
61 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Podaci o projektima i proizvodnim postrojenjima, Članak 11. • Predlažemo da se iznosi u točkama 2.,3. i 4. upisuju u kW zbog postrojenja instalirane snage manje od 1 MW (članak 5. stavak 1. ovog Pravilnika) • Točka 5.: grupa – definirati na koju se grupu misli – npr. podaci o grupi kojoj pripada proizvodno postrojenje iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika – ako se misli na tu grupu Djelomično prihvaćen Promijenit će se MW u kW. Grupe su definirane člankom 5. Pravilnika
62 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Podaci o nositeljima projekata i povlaštenim proizvođačima, Članak 12. Članak 12. točka 2.- Izbaciti tekst „odnosno povlaštenom proizvođaču“. Djelomično prihvaćen Članak 12. bit će preformuliran
63 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Podaci o nositeljima projekata i povlaštenim proizvođačima, Članak 12. Članak 12. točka 1.- Izbaciti tekst „odnosno povlaštenom proizvođaču“. Obrazloženje: svi proizvođači koji koriste OIEK ne moraju biti povlašteni (npr. sunčana elektrana koja nije jednostavna građevina, a ima ugovor o otkupu sklopljen s nekim od tržišnih otkupljivača). Djelomično prihvaćen U članku 12. govori se i o nositeljima projekata i o povlaštenim proizvođačima. Navedena dva pojma nisu sinonimi pa će članak biti preformuliran da to bude i razvidno
64 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Podaci o nositeljima projekata i povlaštenim proizvođačima, Članak 12. Članak 12. Nema oznake stavka Nije prihvaćen Ako je u članku samo jedna stavka, ona se ne numerira.
65 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Način vođenja zbirke isprava, Članak 15. Članak 15. Stavak 3.- Tekst „stavka 2.“ Zamijeniti sa tekstom „stavka 3.“ Prihvaćen Prihvaćeno
66 HGK Način upisa i brisanja podataka ipohrane i objavljivanja isprava, Članak 16. Upis u registar obavlja se na temelju energetskog odobrenja. U tekstu Pravilnika nije navedeno što je energetsko odobrenje niti kako ga se ishodi. Ta odredba ionako je već navedena u Zakonu (čl. 18., st. 6) pa ne nalazimo potrebnim još jednom ovdje ju navoditi. Energetsko odobrenje za decentralizirana postrojenja, koja bi trebala biti postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, trebaju se regulirati pravilnikom koji još nije donesen od usvajanja Zakona o tržištu električne energije (članak 12., st. 3.) Nije prihvaćen Izdavanje energetskog odobrenja nije predmet ovoga Pravilnika
67 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Način upisa i brisanja podataka ipohrane i objavljivanja isprava, Članak 16. St.1. i st.2. Jedino tijelo navedeno u čl.7.st.2. ovog Pravilnika je Ministarstvo. St.5. Kada dva tijela imaju iste ovlasti, postavlja se pitanje tko je odgovoran u slučaju nepostupanja. St.7. Predlažemo provjeriti usklađenost korištenja glagola "vršiti" s normama hrvatskog jezika. Ovo tim više što se u prethodnom stavku koristi glagol "obavljati". Potrebno je s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja provjeriti usklađenost ovog stavka s čl.5.podst.9. i podst.10. i čl.6.st.1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, a imajući na umu da je za proizvodna postrojenja snage veće od 1 MW potrebno ishoditi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti. Ako postoji obveza upisivanja u Registar postrojenja iz čl.5.st.2.toč.3. ovog Pravilnika, temeljem čega se ista upisuju budući ta postrojenja nisu priključena na elektroenergetsku mrežu? St.7. al.13. Budući se ova odredba vjerojatno odnosi na novoplanirana proizvodna postrojenja, trebalo bi ih tako nedvojbeno definirati. Djelomično prihvaćen Greška u stavku 1. će biti ispravljena. Nije jasno iz kojeg je razloga potrebno s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja provjeriti usklađenost članaka jer ne vidimo njihovu povezanost. Za postrojenja za koja ne postoji obveza ishođenja EO i koja nisu priključena na elektroenergetsku mrežu, ne postoji obveza upisa u Registar. Iz stavka 7. je razvidno kako se radi i o postojećim i o planiranim proizvodnim postrojenjima.
68 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Način upisa i brisanja podataka ipohrane i objavljivanja isprava, Članak 16. Članak 16. Stavak 7.- Tekst „potvrde o početku korištenja mreže „zamijeniti sa tekstom „dokaza da je proizvođač električne energije za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitu kogeneraciju ostvario pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu.“ Obrazloženje: usklađenje sa člankom 26. stavkom 1. Zakona. Prije stupanja na snagu novih OU (01.10.2015.) Potvrda o početku korištenja mreže se nije izdavala. Prihvaćen prihvaćeno
69 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Način upisa i brisanja podataka ipohrane i objavljivanja isprava, Članak 16. Članak 16. stavak 1., stavak 4. i stavak 5.- Tekst „stavka 2.“ zamijeniti sa tekstom „stavka 3.“ Prihvaćen Prihvaćeno
70 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Način upisa i brisanja podataka ipohrane i objavljivanja isprava, Članak 16. Članak 16. stavak 7. točka 3. Potrebno brisati točku 3. s obzirom na to da se točka 2 odnosi na ista „jednostavna proizvodna postrojenja“ definirana pojmovnikom kao jednostavne građevine Nije prihvaćen točka 2. se odnosi na izgrađena, a točka 3. na još neizgrađena jednostavna proizvodna postrojenja
71 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Način upisa i brisanja podataka ipohrane i objavljivanja isprava, Članak 16. Članak 16. stavak 6.: Energetsko odobrenje: Temeljem Energetskog odobrenja Ministarstvo gospodarstva prvi upisuje projekt u Registar OIEKPP (temeljem članaka 18. stavak 6. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ) te je izdavanje Energetskog odobrenja uređeno Zakonom o tržištu električne energije člankom 12. (temeljem članka 18. stavka 10. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji). Međutim, izdavanjem Energetskog odobrenja prema Zakonu o tržištu električne energije, gdje se ne traži ni jedan dokument već samo zadovoljavanje propisanih kriterija, te nema niti roka važenja niti mogućnosti izmjene može dovesti do nekoliko problema i nedoumica : • Ukoliko investitor nakon dobivanja Energetskog odobrenja i upisa u registar želi/treba promijeniti snagu postrojenja to neće biti moguće jer Energetsko odobrenje, kao i izmjena u Registru, ne mogu se promijeniti. Također, ovaj problem odnosi se i na rekonstruirana proizvodna postrojenja koja mogu rekonstrukcijom povećati snagu postrojenja. • Kako Energetsko odobrenje nema roka važenja, postrojenja koja su jednom upisana, a nakon toga je investitor odustao od projekta neće se moći označiti nevažećim jer je Energetsko odobrenje još uvijek važeće. Postoji mogućnost da će doći do gomilanja nerealiziranih projekata u registru. Primljeno na znanje u tijeku je izrada Pravilnika o energetskim odobrenjima kojima će biti regulirana spomenuta pitanja
72 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Način upisa i brisanja podataka ipohrane i objavljivanja isprava, Članak 16. Članak 16. stavak 7. točka 3.: Stavak 7. točka 3. se razlikuje od članka 18. stavka 7. ZOIEVUK u kojim je određeno da „u slučaju proizvodnih postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama temeljem dokaza o trajnom priključenju na elektroenergetsku mrežu.“ Prihvaćen Prihvaćeno. Stavak će biti preformuliran.
73 Krešimir Šimleša Način upisa i brisanja podataka ipohrane i objavljivanja isprava, Članak 16. U tekstu se pogrešno poziva na stavak (2) iz članka 7. kad se govori o Tijelima koje rade upis u Registar OIEKPP. Treba se pozvati na stavak (3) članka 7. Potrebno je ispraviti sustavno u cijelom Pravilniku. Prihvaćen prihvaćeno
74 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Brisanje podataka, Članak 17. Radi li se o brisanju podataka ili promjeni statusa projekta i proizvodnih postrojenja? Primljeno na znanje radi se o brisanju podataka
75 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Upisivanje podataka i pohrana i objavljivanje isprava od strane Ministarstva, Članak 18. Članak 18. stavak 8. Tekst „stavka 2.“ zamijeniti sa tekstom „stavka 3.“ Prihvaćen prihvaćeno
76 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Upisivanje podataka i pohrana i objavljivanje ispravaod strane operatora tržišta električne energije, Članak 20. Članak 20. stavak (2) izmijeniti na način: (2) Isprave i podatke iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta električne energije dužan je dostaviti Ministarstvu u elektronskom te isprave iz stavka 1. točke 3. i 4. i u pisanom obliku. Obrazloženje: Svi ostali navedeni podaci iz stavka 1. biti će javno objavljeni na internetskim stranicama Operatora tržišta te smatramo da ih nije potrebno dostavljati i u pisanom obliku. Prihvaćen Prihvaćeno
77 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Upisivanjepodataka i pohrana i objavljivanje isprava od strane operatora prijenosnog sustavai operator distribucijskog sustava, Članak 21. Članak 21. stavak 2.- Brisati. Obrazloženje: Upitna je potreba vođenja paralelne arhive u papirnatom obliku. Potrebno riješiti da svi dokumenti budu u elektroničkom obliku (pdf, verificirana kopija ili sl.). Do sada od strane ODS-a izdano više od 10000 dokumenata koji bi trebali ući u zbirku isprava. Nije prihvaćen Nije moguće uvažiti jer mora postojati kontrolni mehanizam te se voditi arhiva isprava temeljem kojih je izvršen upis
78 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Upisivanjepodataka i pohrana i objavljivanje isprava od strane operatora prijenosnog sustavai operator distribucijskog sustava, Članak 21. Članak 21. stavak 1. točka 3. Tekst „potvrdu po početku korištenja“ zamijeniti sa „dokaz da je proizvođač ostvario pravo na trajni priključenje na elektroenerergetsku mrežu“ Obrazloženje: usklađenje sa člankom 26. stavkom 1. Zakona. Potvrda o početku korištenja mreže se ne može smatrati ovim dokazom jer nakon prvog priključenja slijedi pokusni rad i tek nakon uspješno završenog pokusnog rada proizvođač ostvaruje pravo na trajno priključenje izdavanjem dozvole za trajni pogon. Prihvaćen prihvaćeno
79 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Upisivanjepodataka i pohrana i objavljivanje isprava od strane operatora prijenosnog sustavai operator distribucijskog sustava, Članak 21. Članak 21. stavak 1. točka 1.: Potrebno je pojasniti za koju vrstu proizvodnih postrojenja operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava upisuje, pohranjuje i objavljuje prethodne elektroenergetske suglasnosti i elektroenergetske suglasnosti u Registar OIEKPP. Nije prihvaćen za sve vrste proizvodnih postrojenja za koje ih izdaje.
80 HGK Uvjeti učinkovitosti za kogeneracijska postrojenja na fosilna goriva, Članak 24. Stavak 2. točka 3. - Potrebno je definirati i navesti što se podrazumijeva pod višom silom ili drugim okolnostima na koje povlašteni proizvođač nije mogao utjecati . Primljeno na znanje članak će biti preformuliran
81 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Uvjeti učinkovitosti za kogeneracijska postrojenja na fosilna goriva, Članak 24. Članak 24. stavak 1. točka 2. Riječi: „(UPE ≥ 0,00), „ zamijeniti s „(UPE ≥ 0,10)“. Obrazloženje: Sukladno članku 3. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. Isplata poticaja predviđena je samo za visokoučinkovite kogeneracije. Nije prihvaćen Neprimjenjivo. Navedeno stoji u Direktivi EK
82 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Uvjeti učinkovitosti za kogeneracijska postrojenja na fosilna goriva, Članak 24. Članak 24. stavak 2. točka 3.: Članak 25. ZOIEVUK predviđa da će Pravilnik razraditi izuzeća u ispunjavanju uvjeta za korištenje toplinske energije ili uvjeta učinkovitosti zbog više sile ili drugih situacija uzrokovanih od strane trećih osoba. U Pravilniku je navedeno samo kako će Agencija ocijeniti kada povlašteni proizvođač nije bio u mogućnosti u izvještajnom razdoblju za povlaštene proizvođače postići uvjet učinkovitosti, zbog više sile ili drugih okolnosti na koje povlašteni proizvođač nije mogao utjecati. No, nigdje se ne spominje uvjet za korištenje toplinske energije. Primljeno na znanje članak će biti preformuliran
83 HGK Uvjeti učinkovitosti za kogeneracijska postrojenja na OIE, Članak 25. stavak 3. Do stjecanja statusa povlaštenog proizvođača i ispunjavanja uvjeta iz stavka 2. točke 2. ovog članka proizvođač treba imati status proizvođača električne energija, ali ne i kategoriju povlaštenog proizvođača za kogeneracijsko postrojenje Nije prihvaćen nejasan komentar
84 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Uvjeti učinkovitosti za kogeneracijska postrojenja na OIE, Članak 25. St.2.toč.1. Umjesto "od" treba pisati "do". Prihvaćen prihvaćeno
85 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Uvjeti učinkovitosti za kogeneracijska postrojenja na OIE, Članak 26 Članak 26. nema točku iza broja članka Prihvaćen Prihvaćeno, ali članak se briše.
86 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Uvjeti korištenja sirovine, Članak 27. • Prema članku 25. ZOIEVUK u Pravilnik u Prilog 4. treba dodati kataloške brojeve otpada te uvjete za suspaljivanje otpada. Također, u ZOIEVUK su spomenuti drugi uvjeti u vezi s korištenjem otpada kada se on koristi kao sirovina u proizvodnom postrojenju povlaštenog proizvođača električne energije sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom kojim je uređeno održivo gospodarenje otpadom, koji je nedovoljno detaljno obrađen u članku 27. Pravilnika. Navedeno je da će Pravilnikom biti razrađene obveze izvještavanja i dostave podataka no kako nije specificirano kojih, teško je reći da li Pravilnik ispunjava navedeno. • stavak 2. točka 1.: A dozvole za korištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NŽP) na što se ne odnose propisi iz područja gospodarenja otpadom? Bez tih dozvola/akata postrojenje ne može raditi. Npr. bioplinska postrojenja na NŽP odobravaju se temeljem Pravilnika o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 20/10). • stavak 2. i stavak 3.: - u Pravilniku se spominje samo suspaljivanje. Sva postrojenja u kojima je glavna svrha proizvodnja energije ili predmeta, a gdje se kao redovno ili dopunsko gorivo koristi otpad smatraju se suspalionicama, a inače se smatraju spalionicama otpada. - u kontekstu poticaja spominju se samo kogeneracijska postrojenja (dakle električna energija + toplinska energija) gdje se može steći status povlaštenog proizvođača električne energije i uživati sva prava koja iz toga proizlaze, ali se ne može dobiti potporu (premiju) (vidjeti članak 27.)? Možda se tu misli da postrojenje ima pravo prednosti na mreži, ali ne može ostvariti potporu (ne za proizvodnju energije, ali vjerojatno može potporu po osnovi gospodarenja otpadom što je regulirano programom o državnim potporama i ima logike jer se potpore ne bi trebale duplirati – vidjeti vezu na primjedbu vezanu uz članak 5. stavak 4. točka 1. Suspaljivanje otpada regulirano je posebnim propisima, odnosno Pravilnikom o načinima i uvjetima termičke obradi otpada što je u ingerenciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode. S poticajima treba biti oprezan da ne bi dolazilo do „dupliranja“ poticaja što je upitno prema smjernicama Europske komisije koje se odnose na državne potpore što je već ranije komentirano. Definicija iz Uredbe o graničnim vrijednostima emisija iz nepokretnih izvora i odredba vezano uz GVE i vrstu otpada koji se koristi kao energent: „34. postrojenje za suspaljivanje otpada je nepokretno ili pokretno postrojenje čija je prvenstvena svrha proizvodnja energije ili predmeta i koje otpad koristi kao svoje redovno ili dopunsko gorivo, ili u kojem se otpad termički obrađuje radi odlaganja. Obavlja li se suspaljivanje tako da glavna svrha postrojenja nije proizvodnja energije ili predmeta nego termička obrada otpada, to će se postrojenje smatrati spalionicom otpada,“ Članak 127. Uredbe kaže: 1) Ako u postrojenju za suspaljivanje otpada udio toplinskog učinka izgaranja opasnog otpada u ukupnom toplinskom učinku nepokretnog izvora prelazi 40% ili se suspaljuje neobrađeni miješani komunalni otpad primjenjuju se GVE propisane odredbama članka 130. ove Uredbe. Primljeno na znanje Predmetno područje se dodatno dorađuje u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode vodeći računa o svemu što je u komentaru navedeno.
87 HGK Priključak na elektroenergetsku mrežu, Članak 28. U općem interesu, pa tako i u interesu zakonodavca/države jest da se na lokacijama u RH ugrađuje najnaprednija oprema. Ugradnju najnaprednije opreme svakako treba podržavati i poticati, a nikako ne otežavati. Predlaže se formulacija dodatnih stavaka: (4) Proizvodno postrojenje iz stavka 1. ovoga članka može biti spojeno s drugim proizvodnim postrojenjima s priključkom na elektroenergetsku mrežu u sljedećim slučajevima: (i) da je proizvodno postrojenje iz stavka 1. ovoga članka izolirano od elektroenergetske mreže te služi kao pričuvno napajanje drugog postrojenja; i/ili (b) ako je iz tehničkih ili ekonomskih razloga opravdano da više proizvodnih postrojenja ima zajednički priključak na elektroenergetsku mrežu. (5) Svako proizvodno postrojenje iz stavka 4. ovog članka mora imati zasebno pomoćno obračunsko mjerno mjesto koje omogućava pouzdano utvrđivanje udjela proizvedene električne energije svakog proizvodnog postrojenja u ukupnoj neto predanoj električnoj energiji na mjestu zajedničkog priključka (6) Proizvodno postrojenje iz stavka 1. ovoga članka može imati manje proizvodne jedinice ili koristi druga proizvodna postrojenja za potrebe pogona proizvodnog postrojenja, odnosno koristiti pričuvno napajanje ukoliko su zadovoljeni uvjeti takvih postrojenja navedeni u članku 30. ovoga Pravilnika. (7) U slučaju da u tijeku razvoja projekta, odnosno u tijeku postupka ishođenja svih potrebnih dozvola (i drugih isprava) ili pregovora o kupnji elektroenergetske opreme, kao posljedica tehnološkog razvoja nositelju projekta postane dostupna tehnološki naprednija izvedba opreme (po principu najbolje raspoložive tehnologije) predviđene aktom kojim se dozvoljava gradnja nositelj projekta može odlučiti u projektu koristiti takvu napredniju opremu/strojeve i ne mora ishoditi promjene Ugovora o premiji ili Ugovora o zajamčenoj otkupnoj cijeni ili bilo koje ishođene ili pripremljene dokumentacije i/ili isprava, te može bez promjena isprava i dokumentacije ishoditi rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. (8) Ako proizvodno postrojenje ili proizvodna jedinica za isporuku i preuzimanje električne energije koristi jedno obračunsko mjerno mjesto, na tom obračunskom mjernom mjestu ostvareni su tehno-ekonomski uvjeti da priključna snaga za preuzimanje električne energije iz elektroenergetske mreže za potrebe vlastite potrošnje može biti iznosa do uključivo priključne snage za isporuku električne energije u elektroenergetsku mrežu. Nije prihvaćen (i) Ovo je već implementirano u Nacrtu Pravilnika (čl.28.st.4) (b) Ne uvažava se. Istovremeno korištenje istog priključka više korisnika mreže nije moguće prema Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. da bi se navedeno uredilo na predloženi način (koji smatramo dobrim) trebalo bi prethodno napraviti zahvate u više podzakonski akata. Međutim, mogućnosti pojave problema su jako velike. (6) Ne uvažava se. Proizvodno postrojenje se može sastojati od jedne velike proizvodne jedinice i nekoliko manjih. Uvjeti iz pravilnika se odnose na cijelo postrojenje. Stoga je to već implementirano u Nacrtu Pravilnika. (7) radi se o izmjenama tijekom gradnje. nakon razmatranja problematike, odlučeno je kako se izmjenom građevinske dozvole raskida ugovor o premiji te se nositelj projekta mora ponovo javiti na natječaj za tržišnu premiju. Ne uvažava se prijedlog iz sljedećeg razloga: Kako se ugovor o premiji dodjeljuje za točno određeni planirani projekt, odstupanja bi mogla imala utjecaja na sklopljeni ugovor te retroaktivne posljedice na provedbu natječaja (npr. povećanje snage uz zadanu kvotu). Jednako tako, kroz ovakav pristup osigurava se razvoj kvalitetno pripremljeni projekata, a ne takvih projekata koji su načelno pripremljeni pri čemu se stvarni odabir opreme radi naknadno. (8) Ne uvažava se. Nema potrebe nametati uvjete proizvođaču koji mu možda ne odgovaraju. Naime, može se dogoditi da osiguravanje priključne snage za potrošnju bude skupo zbog lokacije i specifičnih uvjeta u mreži.
88 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Priključak na elektroenergetsku mrežu, Članak 28. Članak 28. (3) i (4) Brisati tekst Obrazloženje: Nije dozvoljeno sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Nije prihvaćen Stavak 3. i 4. se odnose na pogon izoliran od mreže tako da taj slučaj ne spade u Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
89 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Priključak na elektroenergetsku mrežu, Članak 28. Članak 28. Stavak 2.- Iza teksta „...Zakonom“ dodati tekst „ i Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom“ Obrazloženje: Uvjeti priključenja i pripadni troškovi su definirani Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom Nije prihvaćen Postupak priključenja, unutar kojeg se izdaju uvjeti priključenja se uređuju drugim podzakonskim aktima na temelju Zakona o energiji i Zakona o tržištu električne energije. Dok se ti akti ne donesu, na snazi su pojedine odredbe Općih uvjeta za opksrbu električnom energijom (NN 14/06).
90 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Priključak na elektroenergetsku mrežu, Članak 28. Članak 28. stavak 2.: Sukladno odredbi članka 4. stavka 2. točke 9. ZOIEVUK, potrebno je ispraviti izraz „neto proizvedene električne energije“ u „neto isporučene električne energije“. Prihvaćen prihvaćeno
91 HGK Utvrđivanje neto isporučene električne energije , Članak 29. Predlaže se izmjena stavaka: (2) Neto isporučena električna energija utvrđuje se za cjelovito proizvodno postrojenje, osim u slučaju kada se status povlaštenog proizvođača stječe za određenu proizvodnu jedinicu, pri čemu moraju biti osigurana (glavna ili pomoćna) obračunska mjerna mjesta za tu proizvodnu jedinicu (za isporuku električne energije u elektroenergetsku mrežu te za vlastitu potrošnju) za obračun neto isporučene električne energije iz proizvodne jedinice za koju se stječe status povlaštenog proizvođača električne energije, odnosno za potrebe utvrđivanja udjela svake proizvodne jedince u neto isporučenoj električnoj energiji proizvodnog postrojenja. (3) Neto isporučena električna energija za više proizvodnih postrojenja sa zajedničkim priključkom na elektroenergetsku mrežu utvrđuje se temeljem zajedničkog obračunskog mjernog mjesta na mjestu predaje električne energije u elektroenergetsku mrežu te zasebnih pomoćnih obračunskih mjernih mjesta za svako proizvodno postrojenje (za potrebe utvrđivanja udjela svakog proizvodnog postrojenja u ukupno neto isporučenoj električnoj energiji). (4) U slučaju proizvodnih postrojenja koja su izgrađena u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika, utvrđivanje neto isporučene električne energije posebno za proizvodnu jedinicu/proizvodno postrojenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može se temeljiti na postojećoj mjernoj opremi. Djelomično prihvaćen U Pravilniku će se na više mjesta korigirati dijelovi koji se odnose na neto isporučenu električnu energiju.
92 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Utvrđivanje neto isporučene električne energije , Članak 29. Članak 29. stavak 7. Brisati Obrazloženje: Za slučaj rekonstrukcije primjenjivati uvjete kao i za novo postrojenje Nije prihvaćen Stavkom 7. se radi objašnjenja provedbe samo pojašnjava da se na rekonstrukciju primjenjuju uvjeti kao i za novo proizvodno postrojenje
93 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Utvrđivanje neto isporučene električne energije , Članak 29. Članak 29. stavak 3. i 4. Tekst stavka 3. i 4. zamijeniti sa sljedećim tekstom: „(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju proizvodnih postrojenja: 1. koja u trenutku stupanja na snagu Zakona imaju važeće akte kojima se dozvoljava gradnja proizvodnog postrojenja 2. koja su izgrađena u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika utvrđivanje neto isporučene električne energije posebno za proizvodnu jedinicu iz stavka 2. ovoga članka može se temeljiti na postojećoj mjernoj opremi sukladno stavku (4) ovog članka (4) Utvrđivanje neto isporučene električne iz stavka 3. ovoga članka temelji se na sljedećem: (1) U slučaju kada se može odrediti neto isporučena električna energija cijelog proizvodnog postrojenja i postoji mjerna oprema za mjerenje proizvedene električne energije u pojedinim proizvodnim jedinicama, neto isporučena električna energija za svaku proizvodnu jedinicu utvrđuje se tako da se ukupna neto isporučena električna energija iz proizvodnog postrojenja razdjeljuje proporcionalno po proizvodnim jedinicama, sukladno udjelu proizvodnje električne energije pojedine proizvodne jedinice u ukupnoj proizvodnji svih proizvodnih jedinica. (2) U slučaju kada se ne može izravno odrediti neto isporučena električna energija određene proizvodne jedinice zbog toga što se ne mjeri vlastita potrošnja po proizvodnim jedinicama, tada se vlastita potrošnja za svaku proizvodnu jedinicu, utvrđuje tako da se ukupna vlastita potrošnja električna energija iz proizvodnog postrojenja razdjeljuje proporcionalno po proizvodnim jedinicama, sukladno udjelu proizvodnje električne energije pojedine proizvodnejedinice u ukupnoj proizvodnji svih proizvodnih jedinica.“ Obrazloženje: Stavak 3. je jednostavnije napisan. Točke 1. i 2. stavka 4. su sadržane u stavku 1. ovog članka. Točke 3. i 4. stavka 4. nisu dozvoljene sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Djelomično prihvaćen U Pravilniku će se na više mjesta korigirati dijelovi koji se odnose na neto isporučenu električnu energiju.
94 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Utvrđivanje neto isporučene električne energije , Članak 29. Članak 29. Načinom izračuna neto isporučene električne energije i poticanjem neto isporučene električne energije u mrežu stvaraju se „viškovi energije“ za koje nije definiran otkupljivač (Problematika i prijedlog rješenja opisan u prilogu 1 koji će se dostaviti e-mailom). Prihvaćen prihvaćeno
95 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Utvrđivanje neto isporučene električne energije , Članak 29. Članak 29. stavak 6.: Izraz „neto isporučene električne“ potrebno je dopuniti s izrazom „energije“. Prihvaćen prihvaćeno
96 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Utvrđivanje neto isporučene električne energije , Članak 29. Članak 29. stavak 4.: Odredbe ovog stavka trebale bi biti sadržane u tehničkim podzakonskim aktima koji rješavaju pitanje priključka na mrežu i uređivanje obračunskih mjernih mjesta. Nije prihvaćen u svrhu provedbe Zakona, smatramo kako je navedeno bilo nužno ovdje odrediti.
97 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Utvrđivanje neto isporučene električne energije , Članak 29. Sukladno odredbama članka 5. stavka 2. točke 1. potrebno je napraviti korekciju članka 29. stavka 1.: „Neto isporučena električna energija proizvodnog postrojenja iz članka 5. stavka 1. se utvrđuje kao razlika ukupno isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu i ukupno preuzete električne energije iz elektroenergetske mreže evidentirane na svim obračunskim mjernim mjestima na mjestu priključka proizvodnog postrojenja na elektroenergetsku mrežu.“ Sukladno odredbama članka 5. stavka 2. točke 2. potrebno je napraviti dodati stavak 2. u članak 29.: „Neto isporučena električna energija proizvodnog postrojenja iz članka 5. stavka 2. je višak proizvedene električne energije koja se isporučuje u elektroenergetsku mrežu evidentirane na svim obračunskim mjernim mjestima na mjestu priključka proizvodnog postrojenja na elektroenergetsku mrežu, koja predstavlja razliku proizvedene električne energije koja se primarno koristi za vlastite potrebe.“ Sukladno ovim promjenama potrebno je numerirati preostale stavke u članku 29. Djelomično prihvaćen U Pravilniku će se na više mjesta korigirati dijelovi koji se odnose na neto isporučenu električnu energiju.
98 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Skladištenje električne energije i pričuvno napajanje, Članak 30. Članak 30. Stavak (2) Definirati odnos proizvodnje/skladištenja koji se smatra mali. Primljeno na znanje S obzirom da nema prakse u RH, ova odredba će se unaprjeđivati sukladno stvarnim projektima i iskustvima provedbi Pravilnika. Za sada je previđeno da HERA u postupku izdavanja rješenja ocjenjuje taj odnos.
99 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Načini stjecanja statusa povlaštenog proizvođača, Članak 34. Članak 34. stavak 2. Tekst „potvrde o početku korištenja mreže koju izdaje operator distribucijskog sustava“ zamijeniti sa tekstom „dokazom da je proizvođač električne energije za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitu kogeneraciju ostvario pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu.“ Obrazloženje: usklađenje sa člankom 26.stavkom 1. Zakona. Potvrda o početku korištenja mreže se ne može smatrati ovim dokazom jer nakon prvog priključenja slijedi pokusni radi, i tek nakon uspješno završenog pokusnog rada proizvođač ostvaruje pravo na trajno priključenje izdavanje dozvole za trajni pogon. Prihvaćen prihvaćeno
100 HGK Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, Članak 35. Predlaže se izmjena. Uz pitanje zašto dodatna potvrda HOPS-a/ODS-a i kakav bi trebao biti postupak za tu potvrdu, obrazlaže se sljedećim: Postupak izgradnje OIE je i već sada prekompliciran i opterećen s previše dozvola/potvrda/isprava. Ne podržava se dodatno opterećenje postupkom. Potrebom ishođenja dodatnih potvrda (i to od HOPS-a/ODS-a) smanjuje tržišno natjecanje i negativno utječe na investicije. Nadalje, HOPS/ODS nemaju nikakvu obavezu dati tu potvrdu. Cilj izmjeneje reduciranje troškova. Predložena izmjena stavka 4: (4) Operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava dužni su izdati potvrdu na elaborat o ugrađenim mjernim mjestima koji je sukladan ovome Pravilniku vodeći se kod potvrđivanja tehničkog rješenja obračunskog/obračunskih mjernih mjesta principom najmanjih mogućih troškova za nositelja projekta. Nije prihvaćen potvrda je nužna radi potvrđivanja ispravnosti i provedivosti tehničkog rješenja, neovisno o ekonomskoj opravdanosti samog rješenja o kojemu bi trebao voditi računa i koja je u interesu nositelja projekta.
101 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, Članak 35. St.2.toč.12. Koja je snaga javnobilježnički ovjerene izjave u ovom slučaju? Obvezni odnosi ne utvrđuju se javnobilježnički ovjerenom izjavom o planiranom korištenju toplinske energije, već ugovorom u kojem su predviđena jamstva u slučaju neispunjenja ugovornih obveza. Ovo je posebice važno jer su Zakonom predviđena izuzeća samo u slučaju više sile ili drugih situacija uzrokovanih od strane trećih osoba. Budući da se u čl.3. Pravilnika ne navodi Zakon o tržištu toplinske energije u kojem je definiran pojam "kupac toplinske energije", što se u smislu ovog Pravilnika pod time podrazumijeva. Primljeno na znanje točka brisana
102 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, Članak 35. Članak 35. stavak 7.: Potrebno je definirati na što, odnosno koju dokumentaciju se misli kada se kaže da Agencija može od podnositelja zahtjeva tražiti dostavu „druge dokumentacije“ kako ne bi bilo razlika u pristupu u pojedinim postupcima. Nije prihvaćen nije moguće definirati konkretnu dokumentaciju jer ona ovisi o konkretnom slučaju.
103 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, Članak 35. Članak 35. stavak 2. točka 8.: Što je potrebno priložiti kao dokaz o datumu izgradnje i početku rada postrojenja? Primljeno na znanje ovisi o vrsti proizvodnog postrojenja i pravnim propisima iz područja gradnje i energetike koji su bili na snazi u vrijeme izgradnje i početka rada proizvodnog postrojenja
104 Krešimir Šimleša Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, Članak 35. (4) Ukoliko se elaborat o ugrađenim mjernim uređajima temelji na članku 29. stavku 3.i 4. ovoga Pravilnika, uz elaborat se dostavlja i potvrda operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava i operatora tržišta električne energije na navedeni elaborat, Nije prihvaćen nije jasna svrha zahtjeva
105 HGK Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 36. Umjesto definiranog roka od 5 godina koji se ne čini logičnim ovisno o rokovima koji se daju uz druge ugovore, predlaže se izmjena: (1) Agencija izdaje rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije na rok važenja Ugovora o otkupu električne energije odnosno Ugovora o tržišnoj premiji sklopljenima s operatorom tržišta električne energije. Stavak 8 treba prilagoditi ostalim odredbama navedenim u pravilniku. U više navrata u pravilniku govori se o stjecanju statusa za proizvodnu jedinicu (npr. Članak 22 stavak 2). Predlaže se izmjena: (8) Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije se izdaje za cijelo proizvodno postrojenje ili za pojedinu proizvodnu jedinicu. Prihvaćen prihvaćeno
106 HGK Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 37. Ovim se načinom daju ovlasti Agenciji koje se mogu zloupotrebljavati i dostaviti u diskriminirajući položaj ostale sudionike na natječaju za tržišnu premiju. Naime, temeljem članka 24. ovo će se prvo dozvoliti pa ako se ne ostvari ili Agencija smatra da se nije, status se može ukinuti. Bolje je rješenje jednoznačno utvrditi rokove i obavezu izgradnje pojedinih dijelova sustava, a ne diskrecijski dozvoljavati arbitriranje bez prethodno utvrđenih kriterija. Prihvaćen Prihvaćeno.
107 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 37. St.1. Potrebno je u smislu Zakona o gradnji definirati što se smatra pod "toplinskim sustavom u izgradnji" ili u ovom članku ili u čl.3. Primljeno na znanje pojam "toplinski sustav u izgradnji" bit će izbačen. Članci vezani uz navedeno bit će preformulirani.
108 HGK Izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije u slučaju fazne ili etapne gradnje, Članak 38. Stavkom 1. dovodi se u nepovoljniji položaj investitor koji vrši izgradnju cjelovitog postrojenja ili onaj koji nije u mogućnosti vršiti etapnu izgradnju. To je razlog više da se člankom 36. stavkom 1. propiše rok od 12 godina za postrojenja koja su stekla uvjete povlaštenog proizvođača energije. Prihvaćen Prihvaćeno
109 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije u slučaju fazne ili etapne gradnje, Članak 38. Navedeno razdoblje trajanja statusa o povlaštenosti je usuglašeno s razdobljem trajanja statusa u sustavu jamstava podrijetla te smo suglasni što je procedura stjecanja statusa i njegovog održavanja usuglašena između svih sustava. Primljeno na znanje radi se o konstataciji pa nije potrebno davati odgovor.
110 Vanja Marković TEHNIČKI I POGONSKI UVJETI  PROIZVODNIH POSTROJENJA ZA STJECANJE STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Izmjene rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije tijekom važenja rješenja Predlaže se pojašnjenje na način da se doda stavak 12 koji glasi: (12) Nakon što Agencija odobri izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, povlašteni proizvođač koji ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije s operaterom tržišta električne energije temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) i Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14. i 107/14.), za navedene promjene dužan je od operatera tržišta električne energije zatražiti izmjene i dopune ugovora sukladno odredbama izmijenjenog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. Nije prihvaćen Izmjene i dopune sklopljenih ugovora s HROTE nisu moguće te stoga nije potrebna ni suglasnost HROTE-a na planirane promjene.
111 HGK Produženje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 40. Članak 40. je nepotreban i može se brisati prihvati li se izmjena u članku 36. Prihvaćen prihvaćeno.
112 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Produženje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 40. Predlažemo odrediti obavještavanje stranke o isteku roka važenja rješenja o stjecanju statusa od strane Agencije. Djelomično prihvaćen Rok važenja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača bit će 14 godina pa nije nužno propisivati obavještavanje stranke o isteku
113 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Prestanak statusa povlaštenog proizvođača električne energijeu slučaju jednostavnih proizvodnih postrojenja, Članak 43. Članak 43. Pravilnika nije u skladu s člankom 26. stavkom 2. ZOIEVUK. Primljeno na znanje članak je preformuliran i dorađen
114 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Dostava godišnjih planova proizvodnje, Članak 45. Članak 45. stavak 1. Riječi: „do 30. rujna“ zamijeniti s riječima: „do 31. srpnja“. Obrazloženje: Potrebno uskladiti rok s trenutnim ugovorima jer HEP d.d. traži podatke o predviđenim proizvodnjama PP već u kolovozu radi izračuna elektroenergetske bilance HEP grupe. Prihvaćen prihvaćeno
115 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Izvještavanje o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje, Članak 46. Članak 46. stavak 1. Ako je u članku 45. propisano da se dostavljaju planovi proizvodnje do 30. rujna tekuće godine za iduću godinu, a izvješće o njihovom ostvarenju do kraja veljače tekuće godine, za očekivati je da se rokovi određivanje godišnje učinkovitosti maksimalno produljuju što će rezultirati najvećim poslom u drugoj polovici godine u smislu isplate ili povrata isplaćenih sredstava prema članku 49. Navedeno se odnosi na elektrane na biomasu za koje su već sklopljeni ugovori i za koje će se sklopiti temeljem ovog Pravilnka. Prijedlog je da Povlašteni proizvođači dostavljaju mjesečne mjerne podatke Agenciji do 15. u mjesecu čime bi se osigurala dostupnost podataka za proteklu godinu do polovice siječnja tekuće godine, a time i mogućnost određivanje učinkovitosti najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Prihvaćen prihvaćeno
116 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Promjene na jednostavnom proizvodnom postrojenju za koje je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 48. St.1. Što se smatra danom "planiranog zahvata"? Ako Agencija ne može utjecati na odluku povlaštenog proizvođača (povlašteni je proizvođač samo obavještava), tada je upitna svrha te obavijesti budući da povlašteni proizvođač u slučaju iz st.2. mora ionako ishoditi PEES. Osim toga ovaj postupak nije propisan Zakonom za razliku od onog iz prethodnog članka Pravilnika. Primljeno na znanje članak je preformuliran i dorađen
117 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Provjera učinkovitosti postrojenja, Članak 49. St.4. Odredbom čl.25.st.1. Zakona propisano je da će se ovim Pravilnikom detaljno razraditi, između ostalog, "izuzeća u ispunjavanju uvjeta za korištenje toplinske energije ili uvjeta učinkovitosti zbog više sile ili drugih situacija uzrokovanih od strane trećih osoba", ali to nije navedeno kao sadržaj u čl.1. ovog Pravilnika. Izuzeće je propisano u st.4. ovog članka Pravilnika , ali nije razvidno je li to izuzeće samo u slučaju "više sile ili drugih situacija uzrokovanih od strane trećih osoba" iz čl.25.st.1. Zakona. Ako je to tako, tada bi se ovim Pravilnikom trebale detaljnije propisati "situacije uzrokovane od trećih osoba" kada Agencija može donijeti diskrecijsku ocjenu da bi se mogao primijeniti st.4. Je li to npr. dugi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, dugi postupak ishođenja dozvola za izgradnju toplinskog konzuma i nakon što je investitor podnio potpun zahtjev? Djelomično prihvaćen Uklanja se izuzeće na prijedlog HERA-e
118 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Provjera učinkovitosti postrojenja, Članak 49. Članak 49. stavak 2. i 3. Prema prijedlogu za izmjenu članka 46. napomena je da su sve izmjerene vrijednosti proizvedene električne energije za proteklu godinu, a za pretpostaviti je da je tako i s toplinskom energijom, poznate najkasnije do 10. siječnja tekuće godine, nejasan je rok izvještavanja operatora tržišta do 30. travanja tekuće godine koji za posljedicu ima dodatne isplate ili povrat sredstava za više obračunskih razdoblja koja se treba provesti do kraja tekuće godine prema članku 67. stavak 6. i 7. Prihvaćen prihvaćeno
119 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Provjera učinkovitosti postrojenja, Članak 49. Članak 49. stavak 2. Zamijeniti riječi: „30. travnja tekuće godine „ riječima: „31.siječnja tekuće godine“. Obrazloženje: Potrebno radi obračuna poticajne cijene povlaštenim proizvođačima u veljači. Primljeno na znanje razmotrit će se zajedno s Agencijom
120 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Provjera učinkovitosti postrojenja, Članak 50. Članak 50. stavak 1.: Ukoliko se npr. radi o IED postrojenju (obveznik ishođenja Okolišne dozvole) nadzor nad tehničko-tehnološkim značajkama provodi i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a ukoliko se radi primjerice o bioplinskim postrojenju koje koristi NŽP nadzor nad tehničko-tehnološkim značajkama provodi i Ministarstvo poljoprivrede pa ne znamo da li to treba naglašavati da uz uobičajeni nadzor, dodatni nadzor provodi i Agencija. Primljeno na znanje nužno je
121 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Praćenje rada povlaštenog proizvođača u slučaju jednostavnih proizvodnih postrojenja, Članak 51. Članak 51. stavak 1.: Navesti koju vrstu nadzora (upravni, inspekcijski) obavlja operator distribucijskog sustava u smislu odredbe ovog članka. Nije prihvaćen U članku je točno navedeno što operator distribucijskog sustava nadzire
122 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 54. Članak 54. stavak 2.: Potrebno je objasniti o kakvim se „pridruženim jedinicama“ radi. Nije prihvaćen nepotrebno
123 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 54. Članak 54. stavak 1.: Sukladno ZOIEVUK propisane su dvije metodologije: • Metodologija za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti električne energije, u članku 32. stavak 4. • Metodologija za izračun maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena, članku 35. stavku 3. U članku 54. ove dvije metodologije spojene su u jednu zajedničkog naziva Metodologija za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena. Potrebno je dodati novi stavak u kojem se dvije metodologije određene ZOIVUK-om spajaju u jednu. Nije prihvaćen nepotrebno
124 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 56. Predlaže se izmjena stavka i dodatak izraza „otkupnom“: „Maksimalne zajamčene otkupne cijene određuju se kao iznos u kn/MWh koji odgovara proizvodnim troškovima (PT) električne energije po jedinici proizvodnje električne energije referentnog postrojenja iz pojedine grupe postrojenja čija se izgradnja potiče ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.“ Prihvaćen prihvaćeno
125 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 59. St.6. Budući se troškovi priključenja, koji u nekim slučajevima uključuju izgradnju srednjenaponskih ili visokonaponskih dalekovoda smatraju investicijskim troškom, nužno je pri donošenju propisa kojima se regulira problematika priključenja uvažiti ovo stajalište. Primljeno na znanje primljeno na znanje
126 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 59. Članak 59. stavak 9.: Predlažemo korekciju stavka: „Operator tržišta električne energije vrijednosti ulaznih parametara određuje na način da predstavljaju vrijednosti uprosječene kroz razdoblje trajanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, pri čemu u obzir uzima očekivane promjene njihovih vrijednosti, poput očekivanog rasta ili smanjenja troškova goriva, rasta ili smanjenja troškova održavanja i ostalih operativnih troškova.“ Nije prihvaćen Prijedlog korekcija se odnosi na nazive načina poticanja, a koji nisu u skladu sa terminologijom koja se koristi u Zakonu i Pravilniku.
127 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 59. Članak 59. stavak 8.: Potrebno je navesti točno određene javno dostupne izvore literature – to moraju biti relevantni izvori podataka npr. međunarodnih agencije npr. IEA, IRENA ili slično. Predlažemo koristiti baze podataka koje se koriste u državama EU za slične izračune. Djelomično prihvaćen koristit će se samo relevantni izvori, ali oni se inače u pravilnicima konkretno ne navode
128 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 59. Članak 59. stavak 7.: Postavlja se pitanje da li se pod „ostalim troškovima potrebnim za rad postrojenja“ podrazumijevaju primjerice troškovi gospodarenja digestatom kod bioplinskih postrojenja ili troškovi monitoringa koje propišu nadležne institucije, troškovi gospodarenja otpadom… Bez tih troškova se ne može raditi, a što je specifično ovisno o tipu postrojenja i lokaciji na kojoj se nalazi pa se postavlja pitanje što je „referentno postrojenje“. Metodologiju će tek odrediti operator tržišta električne energije. Nije prihvaćen krivo se navodi da će Metodologiju tek odrediti Operator tržišta električne energije. Metodologija je definirana pravilnikom, a Operator tržišta električne energije samo procijeniti/utvrditi ulazne parametre za pojedinu tehnologiju. Navedeno pitanje nije predmet ovoga Pravilnika
129 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 59. Članak 59. stavak 2.: Pod grupama postrojenja nedostaje grupa i). Prihvaćen prihvaćeno
130 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 59. Članak 59. stavak 1.: • Predlaže se prikazati parametre u tablici. • Predlaže se da vrijednosti ulaznih parametara za postojeće tehnologije zajedno s izračunom cijena budu javno dostupne prije početka javnog poziva za javno prikupljanje ponuda iz članka 31. stavka 5. i članka 34. stavak 4. ZOIEVUK. • Predlaže se prikazati primjere ulaznih parametara za postojeće tehnologije zajedno s izračunom cijena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Vrijednosti ulaznih parametara nisu bitne za natječajni postupak, već isključivo maksimalne referentne cijene i maksimalne zajamčene cijene. Također, ne preporuča se u pravilnik stavljati parametre koji se često mijenjaju. eventualno se može promisliti o njihovoj objavi na internetskim stranicama
131 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Revidiranje vrijednosti ulaznih parametara, Članak 60. Predlaže se razmotriti produljenje razdoblja revidiranja određenih ulaznih parametara npr. na pet godina, osim u slučaju ako nastupi značajna promjena vrijednosti ulaznih parametara. Nije prihvaćen u svijetu brzih tehnoloških promjena, godina predstavlja adekvatno vremensko razdoblje
132 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Izračun proizvodnih troškova , Članak 61. Članak 61. stavak 3.: Predlažemo dodati odredbu o obvezi operatora tržišta električne energije vezano za javnu objavu iznosa ulaznih parametara za izračun vrijednosti ponderirane prosječne stopa povrata na kapital (WACC). Dodatno je potrebno navesti radi li se o iznosu prosječne stopa povrata na kapital prije ili nakon oporezivanja. Primljeno na znanje nije predmet pravilnika
133 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Izračun proizvodnih troškova , Članak 61. Članak 61. stavak 2.: Predlažemo korekciju stavka: „Iznos investicijskih troškova po jedinici proizvodnje T_inv, izračunava se anuitetnom metodom i određuju u [kn/MWh], na način da se kroz vrijeme trajanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom osigura traženi povrat na uloženi kapital, prema sljedećoj formuli:“ Djelomično prihvaćen Prihvaća se korekcija terminologije, ali bez dodavanja kn/MWh, budući je isto već navedeno u čl. 59 st.1
134 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Izračun proizvodnih troškova , Članak 61. Potrebno je objasniti gdje je u troškovima uračunata amortizacija i o kakvoj se vrsti ponderirane prosječne stope povrata na kapital radi (prije oporezivanja ili nakon oporezivanja). Nema odgovora
135 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN REFERENTNIH TRŽIŠNIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 63. Članak 63. stavak 1. Izmijeniti do 10. u mjesecu na 15. u mjesecu. ( Sukladno Zakonu o OIE , Članak 32. stavak 5. ). Prihvaćen prihvaćeno
136 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN REFERENTNIH TRŽIŠNIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 63. Sukladno odredbi u članku 32. stavak 5. ZOIEVUK-a potrebno je uskladiti stavak 1.: „Operator tržišta električne energije dužan je svakog mjeseca najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, odrediti referentne tržišne cijene električne energije za svaku grupu proizvodnih postrojenja iz članka 5. ovog Pravilnika sukladno Metodologiji za izračun referentnih tržišnih cijena.“ Prihvaćen prihvaćeno
137 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN REFERENTNIH TRŽIŠNIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 64. Članak 64. stavak 5. Obzirom da se izračunom za linearno povećanje (jednake vrijednosti) ne dobije vrijednost 1 u posljednjoj godini dobro bi bilo da se navedu vrijednosti za svih 12 godina koliko traje ugovor. U protivnom će se naknadno morati donijeti odluka u kojim godinama će se koristi određene vrijednosti da bi se dobila vrijednost 1 u posljednjoj godini. Umjesto 'svakih 12 mjeseci' trebalo bi pisati 'za svaku godinu'. Nema odgovora
138 HGK Izračun referentnih tržišnih cijena, Članak 65. Postupak odabira izračuna tržišne premije nije jasan (jasno je što treba uvrstiti u dane jednadžbe). Postavlja se pitanje kako se do jednadžbi došlo i kako se dolazi do pojedinih vrijednosti koje se u jednadžbe radi izračuna trebaju uvrstiti. Nije prihvaćen Do konkretnih vrijednosti se dolazi preko javno dostupnih podataka sa burzi električne energije, javno dostupnih podataka o cijenama prekograničnih kapaciteta, te podataka koje dostavlja operator prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava
139 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Izračun referentnih tržišnih cijena, Članak 65. Članak 65. stavak 3.: Predlaže se dodati izuzeće, najranije do 2017. godine, vezano za korištenje CROPEX indeksa u formuli budući da CROPEX burza još uvijek nije počela s radom te da nisu poznati povijesni podaci niti likvidnost burze. Nije prihvaćen Izračun RTSC uključuje ponderiranje s ostvarenim volumenom trgovine na pojedinoj burzi, tako da će u slučaju manje likvidnosti/volumena utjecaj CROPEX-a biti i značajno manji. Također, do početka primjene isplate prve tržišne premije će proći dovoljno vremena da se uspostavi promet na CROPEX-u.
140 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Izračun referentnih tržišnih cijena, Članak 65. Potrebno je uskladiti oznake RTSC i RSTC. Prihvaćen prihvaćeno
141 HGK Korekcija tržišne premije za kogeneracijska postrojenja na OIE, Članak 67. Stavak 4. – odredbe ovoga stavka nisu u suglasnosti sa odredbama članka 25. stavka 1. točke 2. gdje je propisano da je ukupna godišnja učinkovitost najmanje 50%. Nije prihvaćen U članku 25.,stavku 1. , točki 2. ne stoji kako se mora, nego može postići učinkovitost.
142 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Uvjeti provođenja natječaja, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, Članak 68. Članak 68. Stavak 5. točka 2. Tekst „volumene“ zamijeniti sa „kvote“ Obrazloženje: nespretno je koristiti pojma volumen. Prijedlog je koristiti kvote, ili pronaći neki bolji. Djelomično prihvaćen Razmislit će se o novom izrazu jer pojam kvote nije moguće u ovom slučaju koristiti.
143 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Uvjeti provođenja natječaja, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, Članak 68. Članak 68. stavak 2. Dopuniti stavak 2. na način da je uvjet za raspisivanje natječaja usvajanje Uredbe iz članka 28. Nije prihvaćen ne može biti uvjet za raspisivanje natječaja
144 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Uvjeti provođenja natječaja, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, Članak 68. Sukladno članku 31. stavku 5. točki 5. ZOIEVUK-a potrebno je napraviti izmjene stavka 5.: „Javni poziv za javno prikupljanje ponuda iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati minimalno sljedeće: 1. specifikaciju grupa proizvodnih postrojenja sukladno klasifikaciji iz članka 5. ovoga Pravilnika za koje se provodi natječaj, 2. definirane volumene izražene u MW za grupe postrojenja za koje se provodi natječaj sukladno raspoloživim kvotama za poticanje, 3. maksimalne referentne vrijednosti izražene u [kn/MWh] za pojedine grupe postrojenja definirane od strane operatora tržišta električne energije sukladno članku 57. ovoga Pravilnika, 4. dokaz o jamstvu ozbiljnosti ponude sukladno odredbama iz članka 70. stavka 1., ovoga Pravilnika, 5. način odabira najpovoljnijih ponuđača koji se biraju u granicama raspoložive kvote sukladno članku 74. ovog Pravilnika, 6. uvjete za sudionike natječaja sukladno odredbama iz članka 69., 7. obrazac za dostavu podataka sudionika natječaja u jedinstvenom formatu.“ Djelomično prihvaćen dodat će se jamstvo ozbiljnosti ponude. Sve ostalo je obuhvaćeno Pravilnikom.
145 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Uvjeti provođenja natječaja, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, Članak 68. Članak 68. stavak 4.: Obzirom na odredbe iz članka 31. stavka 5. točka 2. ZOIEVUK potrebno je navesti rok u kojem je operator tržišta električne energije dužan u javnom pozivu za javno prikupljanje ponuda iz stavka 5. ovoga članka objaviti maksimalne referentne vrijednosti za pojedine grupe postrojenja definirane od strane operatora tržišta električne energije sukladno članku 57. ovoga Pravilnika za koje se provodi natječaj. Nije prihvaćen Navedeno je propisano člankom 79. Pravilnika.
146 HGK Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 69. Predlaže se brisanje stavka 8. Obrazloženje: Maksimalno trajanje PEES-a kao samostalnog dokumenta je 4 godine. S obzirom na proces izrade projektne dokumentacije i ishođenja lokacijske i građevinske dozvole, nositelj projekta se potencijalno može prijaviti na samo jedan natječaj prije nego što valjanost PEES-a kao samostalnog dokumenta istekne. Kako je PEES dio lokacijske dozvole te su uvjeti iz PEES-a uvršteni u lokacijske uvjete s kojima mora biti usklađena i građevinska dozvola, prilaganjem važeće građevinske dozvole na natječaju za premiju obuhvaćeni su i svi uvjeti iz PEES-a te je zahtijevanje PEES-a kao samostalnog dokumenta nepotrebno. Nema odgovora
147 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 69. Članak 69. Stavak 12. Tekst „instaliranog kapaciteta“ zamijeniti sa „instalirane snage“ Prihvaćen prihvaćeno
148 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 69. Članak 69. stavak 5. Potrebno je sagledati je li potrebno predvidjeti i dostavu predugovora i/ili ugovora o priključenju postrojenja na elektroenergetsku mrežu. Nije prihvaćen Nije bitno za provedbu natječaja
149 HGK Dokaz o ozbiljnosti ponude, Članak 70. Sudjelovanje na natječaju iziskuje bankovne garancije u iznosu od milijun kuna za postrojenje od 20 MW. Sudjelovanje na natječaju ne znači i dobivanje tržišne premije pa je ovakva odredba suviše zahtjevna. Nije prihvaćen Iznos koji se dostavlja kao dokaz o ozbiljnosti ponude vraća ne sudioniku pod uvjetima navedenima u članku 70. Smatramo kako je iznos od 50kn/kW primjeren te ne predstavlja preveliko financijsko opterećenje za sudionike natječaja. Navedeni dokaz o ozbiljnosti ponude nužan je kako bi se osiguralo da natječaju pristupe samo oni sudionici koji imaju i financijsku i tehničku mogućnost realizacije projekata.
150 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Dokaz o ozbiljnosti ponude, Članak 70. Članak 70. stavak 1 točka 2. Ukoliko se koristi poseban račun obavezno se u Zakonu, a ne u Pravilniku to treba definirati kao račun posebne namjene koji je oslobođen od ovrhe kako bi HROTE mogao otvoriti takav račun u banci. Temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ta odredba treba biti uvrštena u Zakon, a ne u Pravilnik kako bi banka mogla otvoriti taj račun. Prijedlog je da se ta odredba briše i ostavi samo dostava bankovne garancije ukoliko nije moguće tu odredbu staviti u Zakon. Primljeno na znanje Preispitat će se mogućnosti.
151 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Nevaljane ponude ili ponuđači, Članak 72. Članak 72. Ukoliko se primjenjuju odredbe iz ZUP-a, tada previđena obavijest, nema formu upravnog akta. Primljeno na znanje obavijest niti nema formu upravnog akta
152 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Proglašenje dobitnih ponuda, Članak 74. Članak 74. Pravilnikom nije predviđena mogućnost žalbe na odabir niti je dana mogućnost uvida u ponude. Potreba usklađenja procedura natječaja za poticanje tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom s principima javnih nabava (Zakon o javnoj nabavi). Prihvaćen na predmetni javni natječaj ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi nego pravila o dodjeli državnih potpora koje ne predviđaju žalbene postupke
153 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Objava rezultata natječaja i uvjeti potpisivanja ugovora o premiji, Članak 75. Članak 75. Rok: „najkasnije 10 dana nakon roka za dostavu ponuda“ izmijeniti na način da piše: „najkasnije 30 dana nakon roka za dostavu ponuda“. Obrazloženje: Smatramo predloženi rok prekratkim u slučaju velike zainteresiranosti za natječaje, naročito zbog više istovremenih natječaja po kategorijama postrojenja. Rok od 30. dana je sukladan Zakonu o općem upravnom postupku. Prihvaćen prihvaćeno
154 HGK Jamstvo za izgradnju postrojenja, Članak 76. Ovako propisano jamstvo iznosi oko 5% investicije (u dobrom dijelu slučajeva). Jamstvo se daje HROTE-u (obično se ova razina projektne izvedbene garancije daje naručitelju projekta koji je ujedno i investitor). Bankovna garancija vrijedi dvije godine. S jedne strane, dosta je faktora koji utječu na izgradnju izvan nadležnosti nositelja projekta, a isto tako, slobodna je volja korisnika garancije u roku dvije godine garanciju aktivirati u slučaju potrebe. Ako se to unutar dvije godine ne izvrši, garancija se više ne može aktivirati. Nije prihvaćen Prije roka isteka, ako nije stekao pravo na isplatu tržišne premije, mora dostaviti novu bankarsku garanciju.
155 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Jamstvo za izgradnju postrojenja, Članak 76. Članak 76. stavak 1. točka 1. Rok od minimalno 2 godine izmijeniti na način da se rok za bankarsku garanciju podudara s rokom za izgradnju postrojenja. Nije prihvaćen Propisani način je povoljniji za investitora. Propisano je da nositelj projekta mora dati garanciju na minimalno 2 godine, ali može dati garanciju i na duže razdoblje
156 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Jamstvo za izgradnju postrojenja, Članak 76. Članak 76. stavak 1 točka 2. Ukoliko se koristi poseban račun obavezno se u Zakonu, a ne u Pravilniku to treba definirati kao račun posebne namjene koji je oslobođen od ovrhe kako bi HROTE mogao otvoriti takav račun u banci. Temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ta odredba treba biti uvrštena u Zakon, a ne u Pravilnik kako bi banka mogla otvoriti taj račun. Prijedlog je da se ta odredba briše i ostavi samo dostava bankovne garancije ukoliko nije moguće tu odredbu staviti u Zakon. Primljeno na znanje preispitat će se mogućnosti
157 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. NATJEČAJ ZA DODJELU TRŽIŠNE PREMIJE , Potpisivanje ugovora o tržišnoj premiji Umjesto riječi „potpisivanje“, treba stajati riječ „sklapanje“. Prihvaćen prihvaćeno
158 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Obvezni sadržaj ugovora o tržišnoj premiji , Članak 78. Članak 78. st. 3. Uz elemente koji se trebaju utvrditi Ugovorom o tržišnoj premiji, potrebno je navesti i odredbu o pokusnom radu ukoliko će se isti i dalje plaćati od strane HROTE-a te se predlaže da se u pridoda odredbe o ustupu (cesiji vezano uz članak 93. st. 3 Pravilnika). Djelomično prihvaćen Premija se ne isplaćuje za vrijeme pokusnog rada. odredba o ustupu bit će dodana
159 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Uvjeti provođenja natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, Članak 79. St.5. toč.5. Umjesto "ugovora o premiji" treba pisati "ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom". Prihvaćen prihvaćeno
160 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Uvjeti provođenja natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, Članak 79. Članak 79. stavak 3.: Obzirom na odredbe iz članka 34. stavka 4. ZOIEVUK potrebno je navesti rok u kojem je operator tržišta električne energije dužan u javnom pozivu za javno prikupljanje ponuda iz stavka 5. ovoga članka objaviti maksimalne zajamčene otkupne cijene za pojedine grupe postrojenja definirane od strane operatora tržišta električne energije sukladno članku 57. ovoga Pravilnika za koje se provodi natječaj. Nije prihvaćen propisano prethodnim stavcima ovoga članka
161 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Uvjeti za sudjelovanje na natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 80. St.10. Umjesto "maksimalne zajamčene otkupne cijene iz ponude nositelja projekta" treba pisati "iznos otkupne cijene iz ponude nositelja projekta". Prihvaćen prihvaćeno
162 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Uvjeti za sudjelovanje na natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 80. Članak 80. stavak 9.- Umjesto točke 9, dodati dvije nove točke: „9. prethodnu elektroenergetsku suglasnost, 10. dokaz o vlasništvu nositelja projekta na katastarskim česticama na kojima će se, sukladno ispravi temeljem koje se dozvoljava gradnja graditi proizvodno postrojenje za koje se podnosi ponuda, odnosno dokaz da za proizvodno postrojenje za koje se podnosi ponuda nositelj projekta ima osnovano pravo građenja, pravo služnosti ili ostvaruje pravo korištenja nekretnine za gradnju proizvodnog postrojenja po drugoj pravoj osnovi,samo za jednostavna proizvodna postrojenja“ Točke 10.-15. Prenumerirati Prihvaćen prihvaćeno
163 HGK Dokaz o ozbiljnosti ponude, Članak 81. Sudjelovanje na natječaju iziskuje bankovne garancije u iznosu od milijun kuna za postrojenje od 20 MW. Sudjelovanje na natječaju ne znači i dobivanje tržišne premije pa je ovakva odredba suviše zahtjevna. Nije prihvaćen s obzirom na veličinu kapaciteta, ne smatramo da je iznos previsok.
164 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Dokaz o ozbiljnosti ponude, Članak 81. Članak 81. stavak 1 točka 2. Ukoliko se koristi poseban račun obavezno se u Zakonu, a ne u Pravilniku to treba definirati kao račun posebne namjene koji je oslobođen od ovrhe kako bi HROTE mogao otvoriti takav račun u banci. Temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ta odredba treba biti uvrštena u Zakon, a ne u Pravilnik kako bi banka mogla otvoriti taj račun. Prijedlog je da se ta odredba briše i ostavi samo dostava bankovne garancije ukoliko nije moguće tu odredbu staviti u Zakon. Primljeno na znanje razmotrit će se mogućnosti.
165 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Objava rezultata natječaja i uvjeti potpisivanja ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 86. Članak 86. Pravilnikom nije predviđena mogućnost žalbe na odabir niti je dana mogućnost uvida u ponude. Potreba usklađenja procedura natječaja za poticanje tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom s principima javnih nabava (Zakon o javnoj nabavi). Nije prihvaćen ne radi se o javnoj nabavi već o dodjeli državnih potpora sukladno programu državnih potpora.
166 HGK Jamstvo za izgradnju postrojenja, Članak 87. Ovako propisano jamstvo iznosi oko 5% investicije (u dobrom dijelu slučajeva). Jamstvo se daje HROTE-u (obično se ova razina projektne izvedbene garancije daje naručitelju projekta koji je ujedno i investitor). Bankovna garancija vrijedi dvije godine. S jedne strane, dosta je faktora koji utječu na izgradnju izvan nadležnosti nositelja projekta, a isto tako, slobodna je volja korisnika garancije u roku dvije godine garanciju aktivirati u slučaju potrebe. Ako se to unutar dvije godine ne izvrši, garancija se više ne može aktivirati. Nije prihvaćen Prije roka isteka, ako nije stekao pravo na isplatu tržišne premije, mora dostaviti novu bankarsku garanciju.
167 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Jamstvo za izgradnju postrojenja, Članak 87. Članak 81. stavak 1 točka 2. Ukoliko se koristi poseban račun obavezno se u Zakonu, a ne u Pravilniku to treba definirati kao račun posebne namjene koji je oslobođen od ovrhe kako bi HROTE mogao otvoriti takav račun u banci. Temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ta odredba treba biti uvrštena u Zakon, a ne u Pravilnik kako bi banka mogla otvoriti taj račun. Prijedlog je da se ta odredba briše i ostavi samo dostava bankovne garancije ukoliko nije moguće tu odredbu staviti u Zakon Ukoliko se koristi poseban račun obavezno se u Zakonu, a ne u Pravilniku to treba definirati kao račun posebne namjene koji je oslobođen od ovrhe kako bi HROTE mogao otvoriti takav račun u banci. Temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ta odredba treba biti uvrštena u Zakon, a ne u Pravilnik kako bi banka mogla otvoriti taj račun. Prijedlog je da se ta odredba briše i ostavi samo dostava bankovne garancije ukoliko nije moguće tu odredbu staviti u Zakon. Primljeno na znanje preispitat će se mogućnosti
168 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 92. St.2.toč.1. Treba brisati "operatora prijenosnog sustava odnosno" budući da se jednostavna proizvodna postrojenja ne priključuju na prijenosnu mrežu. Prihvaćen prihvaćeno
169 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 92. Članak 92. stavak 1. Potrebno odrediti u kojem roku se operatoru tržišta dostavljaju navedeni dokumenti. Nije prihvaćen nepotrebno stavljati rok. U interesu je nositelja projekta da što prije ostvari pravo na isplatu tržišne premije ili zajamčene otkupne cijene.
170 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 92. Članak 92. stavak 2. točka 1. Izbrisati postojeći i dodati novi koji glasi: „2. dokaz da je proizvođač ostvario pravo na trajno priključenje na elektroenerergetsku mrežu“ Obrazloženje: usklađenje sa člankom 26.stavkom 1. Zakona. Potvrda o početku korištenja mreže se ne može smatrati ovim dokazom jer nakon prvog priključenja slijedi pokusni radi, i tek nakon uspješno završenog pokusnog rada proizvođač ostvaruje pravo na trajno priključenje izdavanje dozvole za trajni pogon Prihvaćen prihvaćeno
171 Krešimir Šimleša Način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 92. 1. potvrdu o početku korištenja mreže s početnim stanjem brojila izdanu od strane operatora distribucijskog sustava, Nije prihvaćen točka će biti preformulirana na način da se dostavlja dokaz o ostvarenju prava na trajno priključenje
172 Krešimir Šimleša Način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 92. Smatramo da bi trebalo brisati operatora prijenosnog sustava iz navedene točke, budući da se jednostavne građevine ne mogu priključivati na prijenosu mrežu (nije tehno-ekonomski isplativo niti opravdano postrojenje od nekoliko kW priključivati na prijenosnu mrežu, na prijenosu mrežu je tehno-ekonomski isplativo priključivati proizvodna postrojenja od cca 10 MW na više). Nije prihvaćen točka će biti preformulirana na način da se dostavlja dokaz o ostvarenju prava na trajno priključenje
173 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 93. Članak 93. stavak 4. Izmijeniti stavak na način da će operator tržišta umanjiti iznos premije za iznos primljenih potpora uz prateću formulu, npr. formulu iz prethodnog Programa državnih potpora za OIE. Ujedno, nejasno je koje bi se to „ukupni iznos potpora“ trebao uplatiti na račun HROTE-a d.o.o. (je li potpora koje je HROTE isplatio ili/i nekih drugih oblika potpora ostvarenih od drugih davatelja državnih potpora). Nije prihvaćen način umanjenja premije ne mora biti predmet pravilnika. Formula se može objaviti na web stranici HROTE-a. "ukupan iznos potpora" odnosi se na sve oblike državnih potpora po bilo kojoj osnovi izuzev potpora propisanih ovim Pravilnikom.
174 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 93. Članak 93. stavak 2 točka 4. Potrebno je definirati na koje se sve potpore to odnosi. Nije prihvaćen odnosi se na sve primljene državne potpore za predmetno proizvodno postrojenje (projekt).
175 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 93. Članak 93. stavak 2. Uz operatora distribucijskog sustava dodati i operatora prijenosnog sustava. Djelomično prihvaćen dodat će se stavak u kojem će se propisati obveza nositelja projekta odnosno povlaštenog proizvođača na dostavu obavijesti o promjeni nositelja.
176 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 93. Članak 93. stavak 2. Brisati tekst „i operatoru distribucijskog sustava „ Nije prihvaćen dodat će se stavak u kojem će se propisati obveza nositelja projekta odnosno povlaštenog proizvođača na dostavu obavijesti o promjeni nositelja.
177 Krešimir Šimleša Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 93. U stavku (2) je potrebno dodati da se informacija o promjeni nositelja dostavlja i operatoru prijenosnog sustava Prihvaćen dodat će se stavak u kojem će se propisati obveza nositelja projekta odnosno povlaštenog proizvođača na dostavu obavijesti o promjeni nositelja.
178 Krešimir Šimleša Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 93. (2) Ukoliko se tijekom važenja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom promijeni nositelj projekta odnosno povlašteni proizvođač električne energije, dužan je dostaviti operatoru tržišta električne energije, operatoru prijenosnog sustava i operatoru distribucijskog sustava slijedeću dokumentaciju: Djelomično prihvaćen dodat će se stavak u kojem će se propisati obveza nositelja projekta odnosno povlaštenog proizvođača na dostavu obavijesti o promjeni nositelja.
179 HGK Prava i obveze operatora tržišta električne energije te obračun i isplata tržišne premije i zajamčene otkupne cijene, Članak 94. potrebno je na kraj stavka 6. dodati: „, s time da takva provjera ne odgađa obvezu operatora tržišta električne energije na isplatu poticaja za koje su izdani računi od strane povlaštenog proizvođača sve dok se pravomoćno ne utvrde nepravilnosti koje su od utjecaja na pravo na poticaje.“ Nije prihvaćen iz navedene odredbe ne proizlazi pravo na odgodu isplate poticaja.
180 HGK Dužnosti operatora prijenosnog sustava, odnosno operatora distribucijskog sustava i dostava mjernih podataka, Članak 95. predlažemo dopuniti stavak 2. tako da glasi: (2) Operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava, dužan je nositelju projekta, koji je sa operatorom tržišta električne energije sklopio ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom ili ugovor o tržišnoj premiji, tijekom pokusnog rada, pa sve do početka primjene ugovora o otkupu električne energije, osigurati mjerenje neto isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu. Nije prihvaćen tržišna premija se ne isplaćuje tijekom pokusnoga rada pa nije potrebno osigurati mjerenje neto isporučene električne energije u navedenom razdoblju.
181 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Dužnosti operatora prijenosnog sustava, odnosno operatora distribucijskog sustava i dostava mjernih podataka, Članak 95. Članak 95. stavak 3.: Smatramo da problematika pokusnog rada nije dovoljno detaljno i precizno razrađena primjerice trajanje pokusnog rada, početak i prestanak otkupa električne energije u pokusnom radu za postrojenja snage iznad 30 kW. Ista primjedba odnosi se i na članak 32. ZOIEVUK. Nije prihvaćen pokusni rad nije predmet niti Zakona o OIE i VUK niti ovoga Pravilnika.
182 Krešimir Šimleša Dužnosti operatora prijenosnog sustava, odnosno operatora distribucijskog sustava i dostava mjernih podataka, Članak 95. (4) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava, dužni su operatoru tržišta električne energije najkasnije do 10. dana u svakom kalendarskom mjesecu,za svako proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, dostaviti mjerne podatke potrebne za obračun neto isporučene električne energije sukladno članku 29. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Operatori sustava dužni su dostaviti podatke o ukupnoj neto isporučenoj električnoj energiji.
183 HGK Rokovi izgradnje proizvodnog postrojenja , Članak 96. S obzirom da su rokovi izgradnje definirani drugim zakonskim aktima nema razloga iste ovdje definirati na drugi način, posebno zato što se na iste poziva u članku 97. Predlaže se da stavak 1 glasi: (1) Nositelj projekta koji je sa operatorom tržišta električne energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom dužan je proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koju je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom izgraditi u roku propisanom propisima kojima se uređuje gradnja (Zakon o gradnji NN 153/2013, Zakon o prostornom uređenju NN 153/2013, kasnije eventualne izmjene važećih propisa). Nije prihvaćen rokovi iz ovoga članka odnose se na izgradnju proizvodnih postrojenja za koje se daju državne potpore te je smisao ovakve regulacije je mogućnost planiranja državnih potpora te sprječavanje nepotrebnog zadržavanja kvota.
184 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Rokovi izgradnje proizvodnog postrojenja , Članak 96. Članak 96. stavak 7.: Člankom su definirani rokovi izgradnje postrojenja/proizvodnih jedinica u odnosu na snagu priključka na elektroenergetsku mrežu. Kakav je odnos tih rokova i rokova navedenih u čl. 124. Zakona o gradnji koji definira rokove dovršenja „zgrada“. Primljeno na znanje odgovor na pitanje se nalazi u članku 97. Pravilnika
185 HGK Rokovi izgradnje proizvodnog postrojenja , Članak 97. Sukladno rečenome, članak 97. je nepotreban te se predlaže brisanje. Nije prihvaćen obrazloženje se nalazi u odgovoru na komentar iz prethodnoga članka
186 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Jamstva za isplatu poticaja, Članak 98. Budući se radi o dugom roku (12 godina) i vezanosti na promjenljive tržišne okolnosti i pokazatelje, tko može preuzeti obvezu i odgovornost da procijeni vrijednost ukupne potpore? Primljeno na znanje Navedeno nalaže zakonodavstvo EU.
187 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Jamstva za isplatu poticaja, Članak 98. Članak 98. stavak 1. točka 2. Smatramo da je točka 2. nepotrebno i nejasno definirano financijsko opterećenje investitorima. Nije prihvaćen mora postojati jamstvo za isplatu poticaja
188 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Uvjeti povrata sredstava isplaćenih na ime poticaja u slučaju prestanka prava na poticanje, Članak 99. Članak 99. stavak 1. Uvjet za raskid ugovora mora biti utvrđena nepravilnost od strane Agencije te je razdoblje povrata potrebno uskladiti s razdobljem utvrđene nepravilnosti, a ne za cijelo razdoblje isplate poticaja. Nije prihvaćen navedeno je propisano zakonodavstvom EU.
189 HGK Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. Predloženi način obračuna troškova energije uravnoteženja ne pridonosi poboljšanju efikasnosti i smanjenju troškova cijelog sustava te razvoju tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj. Potpuno se ignorira osnovi princip tržišnih pravila uravnoteženja elektroenergetskih sustava i nabave pomoćnih usluga, ravnopravan i nediskriminatoran tretman svih sudionika na tržištu, ali i transparantnost. Predviđena naknada je značajno veća od troškova uravnoteženja na razvijenim europskim tržištima i ne predstavlja realan trošak uravnoteženja sustava. Takvim pristupom se umjetno stvaraju nerealni troškovi koji značajno smanjuju konkurentnost Hrvatskog energetskog sustava. Primjena odredaba o EKO bilančnoj grupi na projekte koji su izgrađeni i/ili u radu prije stupanja na snagu novih propisa/Pravilnika predstavlja retroaktivnu primjenu propisa na štetu investitora (i financijskih institucija/banaka) koji su investirali i izgradili projekte pod određenim uvjetima s legitimnim povjerenjem u tada važeće pravne norme. Na ovu činjenicu Hrvatska gospodarska komora nekoliko puta je ukazivala, između ostaloga i dopisima naslovljenim Ministru gospodarstva, a zadnji dopis bio je 25. kolovoza 2015. godine, klasa 011-03/15-02/93, ur. br. 311-02/03-15-02. Prijedlog: dok traje PPA (već sklopljeni) trošak balansirajuće energije snosi se sukladno pravilima koja su bila na snazi prilikom sklapanja ugovora, a nakon prestanka PPA pravo proizvođača iz OIE da budu u EKO bilančnoj grupi i da sami snose trošak balansiranja. Postavlja se pitanje zbog čega se postrojenjima koja su u osnovi elektrane s kontinuiranom proizvodnjom na razini preko 7000 sati godišnje postavlja obaveza plaćanja uravnoteženja. Njihovi eventualni prekidi u radu vrlo su predvidivi unaprijed. Način na koji će se provoditi uravnoteženje energije nije razvidno iz teksta niti je jasno kako će se provoditi. Upitna je i motivacija subjekta koji će obavljati uravnoteženje za postizanje povoljnijih uvjeta za članove ekobilančne skupine. Primljeno na znanje Uravnoteženje EES se uređuje drugim podzakonskim aktima koji se donose sukladno Zakonu o tržištu električne energije. Funkcioniranje EKO bilančne grupe na tržištu je uređeno tim aktima. Međutim, interno funkcioniranje EKO bilančne grupe određeno je Zakonom o OIEiVUK, gdje je određeno da će se za potrebe internog funkcioniranja EKO bilančne grupe donijeti Pravila vođenja EKO bilančne grupe. Ovim pravilnikom se uređuje samo jedan detalj cijelog koncepta funkcioniranja EKO bilančne grupe, a to je mjesečna naknada koju plaćaju članovi EKO bilančne grupe čija priključna snaga proizvodnog postrojenja prelazi 30 kW. Specifičnosti načina prodaje električne energije povlaštenih proizvođača članova EKO bilančne grupe onemogućavaju funkcioniranje uobičajenog tržišnog modela odgovornosti za energiju uravnoteženja. Povlašteni proizvođači članovi EKO bilančne grupe prodaju ukupnu proizvodnju bez obzira na planiranu pa nemaju motiva za što preciznije planiranje. Štoviše, motivirani su za kontinuirano potplaniranje proizvodnje jer na tržištu ne prodaju planove nego ukupnu proizvodnju.
190 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. St.3. i st. 4. Budući nedostaje pozadinski dokument koji svojim objašnjenjima prati prijedlog ovog Pravilnika, nejasno je kako su određeni predloženi iznosi (s kojim pretpostavkama, ulaznim podacima i sl.). Nije prihvaćen objava pozadinskog dokumenta nije ni bila predviđena niti je to uobičajena praksa kod objave provedbenih akata.
191 CRODUX ENERGETIKA d.o.o. Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. St.1. Umjesto "nastale" treba napisati drugi odgovarajući glagol (npr. "izračunate" ili dobivene") jer troškovi energije uravnoteženja ne nastaju zbog obračuna već zbog odstupanja uzrokovanog npr. lošim planiranjem. Prihvaćen prihvaćeno.
192 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. Članak 100. Stavak 8. Točka 2. Izmijeniti na način da piše: „prva korekcija se izvodi u slučaju da su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvareni jedinični troškovi uravnoteženja EKO bilančne grupe za više od 10% manji od jediničnih troškova ostvarenih u drugoj kalendarskoj godini od početka rada EKO bilančne grupe,“ Prihvaćen prihvaćeno
193 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. Članak 100. Stavak 8 Točka 1. Potrebno brisati iz točke 1. „u prvoj nepotpunoj godini“. Izmijeniti točku na način da se korekcija ne vrši prve dvije već prve tri potpune kalendarske godine od početka rada EKO bilančne grupe. Obrazloženje: Smatramo da se prva godina rada EKO bilančne grupe ne bi trebala uzeti kao referentna godina za smanjenje naknade za troškove uravnoteženja budući da u navedenom slučaju može doći do otežanog rada EKO bilančne grupe u prvoj godini. Prihvaćen prihvaćeno
194 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. Članak 100. Stavak 7. Predlažemo da se definira na koliko decimalnih mjesta je potrebno zaokružiti korigiranu visinu naknade za troškove uravnoteženja. Primljeno na znanje ukupan iznos naknade obračunava se u kunama i zaokružuje na 2 decimale.
195 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. Članak 100. Stavak 6. Dopuniti stavak 6. na način da se navede i da će se ostali međusobni odnosi između članova EKO bilančne grupe i operatora tržišta definirati Ugovorom o članstvu u EKO bilančnoj grupi. Nije prihvaćen Navedeno je nužno urediti Pravilima vođenja EKO bilančne grupe, a ne ugovorom.
196 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. Članak 100. Potrebno definirati točan datum od kada se kreće s naplatom naknade za troškove uravnoteženja za članove EKO bilančne grupe. Prijedlog stavka: Naknada za troškove uravnoteženja za članove EKO bilančne grupe počinje se naplaćivati za neto isporučenu električnu energiju od 1. siječnja 2017. godine. Prihvaćen prihvaćeno
197 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. Članak 100. stavak 3. i 4.: Trošak naknade za uravnoteženje EKO bilančne grupe, odnosno njenih članova trebao bi proizaći iz troškova koje ta bilančna grupa uzrokuje u sustavu, što se ne navodi u tekstu članka 100. Pravilnika, te se postavlja pitanje na koji se način došlo do jedinične vrijednosti naknade za troškove uravnoteženja navedenih stavku 3. i 4. ovoga članka. Nije prihvaćen Trošak naknade uravnoteženja EKO bilančne grupe proizlazi iz odgovarajućeg obračuna sukladno važećoj „Metodologiji za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje“. Jedinične cijene su procijenjene na osnovu prosječnih stvarnih troškova energije uravnoteženja za pojedine tehnologije u EU (gdje se takvi troškovi utvrđuju na tržišnim principima, za razliku od trenutne situacije u RH gdje su cijene regulirane navedenom metodologijom koju propisuje HERA), te ovisno o udjelu OIE u ukupnoj proizvodnji.
198 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. Članak 100. stavak 8. točka 1.: Dinamiku i početak korekcije jediničnih vrijednosti naknade za troškove uravnoteženja trebalo bi uskladiti s troškovima koje EKO bilančna grupa uzrokuje u sustavu. Predlažemo izmjenu ovog stavka. Nije prihvaćen nije dan prijedlog izmjene. vidjeti odgovore na prethodne komentare za članak 100.
199 Josip Barbir Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 100. U čl. 100. Naknada za troškove uravnoteženja: Netransparentno je određeno da sunčane elektrane trebaju plaćati pet puta višu naknadu na ime naknade troškova energije uravnoteženja, jer po prirodi proizvodnja se događa uvijek u doba viših cijena električne energije. Njihova proizvodnja je predvidiva za svaki dan, sat i lokaciju. Najbolje se uklapa u energetski miks s proizvodnjom iz hidroenergije za razliku od svih drugih OIE. Omogućuju pasivnu podršku elektroenergetskom sustavu, ako se upravljanje energijom, način priključka i korištenje provede prema dobroj europskoj inženjerskoj praksi. O tome nemogu samostalno odlučivati vlasnici sunčanih elektrana i nebi trebali biti opterećeni troškovima koje realno nisu izazvali. Prijedlog: brisati u stavci (3) 1. a) Nije prihvaćen Proizvodnja električne energije u vrijeme viših ili nižih cijena električne energije nije relevantna za troškove energije uravnoteženja. Također, nije točno da je proizvodnja iz solarnih elektrana predvidiva; prosječna pogreška je ista kao i za vjetroelektrane.
200 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Usklađenje Registra OIEKPP, Članak 102. Članak 102. Stavak 2. Tekst „stavka 2.“ zamijeniti sa tekstom „stavka 3.“ Prihvaćen prihvaćeno
201 Krešimir Šimleša Usklađenje Registra OIEKPP, Članak 102. (2) Tijela iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika dužna su izvršiti pohranu akata, isprava i druge dokumentacije izdane od strane navedenih tijela ili dostavljene navedenim tijelima prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, te upis podataka iz navedenih akata, isprava i dokumentacije, koje se upisuju odnosno pohranjuju u Registar OIEKPP sukladno odredbama ovoga Pravilnika, u Registar OIEKPP u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Djelomično prihvaćen ne prihvaća se produljenje roka s 18 na 24 mjeseca.
202 Krešimir Šimleša Usklađenje Registra OIEKPP, Članak 102. Zbog obujma dokumentacije koju je potrebno unijeti u Registar za sva proizvodna postrojenja predlaže se produljenje roka na 24 mjeseca. Nije prihvaćen potrebno je što prije omogućiti funkcioniranje Registra OIEKPP
203 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Prestanak važenja propisa, Članak 105. Članak 105.- Nije moguće ukinuti Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije dok se ne donese novi vezano uz izdavanje energetskih odobrenja. Moguće je ukinuti dio koji se odnosi na Registar. Nije prihvaćen Pravilnik o korištenju OIE se mora staviti van snage sukladno Zakonu o OIE i VUK i Zakonu o energiji.
204 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Postupci u tijeku, Članak 106. Članak 106. stavak 4.: Predlaže se da se svi započeti postupci do početka primjene ovog Pravilnika završe sukladno za sada važećim aktima, odnosno kako se to navodi u članku 56. ZOIEVUK „Postupci u tijeku“. Nije prihvaćen Radi se o postupcima koji su započeti nakon stupanja na snagu Zakona o OIE i VUK
205 Novamina centar inovativnih tehnolgija PRAVILNIKO OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, PRILOG 1 Iako smo dobili potvrdu od strane Hrvatske regulatorne agencije da postrojenje za rekuperaciju industrijske (otpadne) topline za potrebe proizvodnje el.energije spada u kategoriju kogeneracije prema dosadašnjem pravilniku , smatramo da u novom pravilniku taj pojam treba bit jasnije i jače naglašen odnosno definiran u zasebnom članku. U skladu sa energetskim strateškim dokumentima Europske komisije taj segment (industrila waste heat for power production) je naglašen kao jedan od največih potencijala za efikasnije iskorištavanje primarne energije i povećanu energetsku učinkovitost, posebno u industriji. Dodatno predlažemo da se preuzme temeljna definicija kogeneracije od strane EC-a-referenca : (Strategic Energy Technologies Information System) portal „Cogeneration or combined heat and power (CHP) is the simultaneous generation of useful thermal energy and mechanical or electrical energy from a single fuel source. Because CHP recovers heat that would otherwise be wasted, for example from certain industrial processes, it makes much more efficient use of the primary energy. CHP can use this waste heat to produce electricity or for industrial processes, district heating and cooling systems (DHC), or residential and commercial buildings. Cogeneration can also help make better use of renewable energy technologies based on biomass, concentrating solar power and geothermal energy, by using them to produce both heat and electricity“. Dodatno navedenu kategoriju zbog specifičnosti bilo bi potrebno diferencirati u ciljanim kvotama. Djelomično prihvaćen Prilog 2.3. vezan uz ORC bit će prebačen u članak Pravilnika
206 Uni viridas d.o.o. PRAVILNIKO OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, UVJETI KORIŠTENJA TOPLINSKE ENERGIJE U PROIZVODNIM POSTROJENJIMA KOJA ISTOVREMENO PROIZVODE ELEKTRIČNU I TOPLINSKU ENERGIJU Komentar na Prilog 1 članak 3.2. S obzirom da na tržištu postoji potražnja za sušenjem biomase koja je za upotrebu izvan kogeneracijskih postrojenja ( npr. za proizvodnju peleta ) sa ovakvim člankom može doći do zabune, odnosno do tumačenja da se sušenje biomase u komercijalne svrhe neće smatrati korisnom toplinom. Prihvaćen navedena odredba bit će brisana iz priloga
207 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. PRAVILNIKO OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, PRILOG 5. PRILOG 5. točka 2. 2. Elaborat o ugrađenim mjernim uređajima U zadnjoj alineji točke 2.1. nakon teksta: – za svako mjerilo potrebno je navesti informacije o ovjerama i održavanju dodati tekst: „osim za mjerna mjesta koja su u vlasništvu operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava“. U točci 2.1. na kraju dodati novu alineju: „- Elaborat mora sadržavati formulu za izračun neto isporučene električne energije sa naznačenim mjernim mjestima čiji se podaci koriste u izračunu“. Primljeno na znanje Smjernice neće biti dio pravilnika već će ih izraditi Agencija (HERA) i objaviti na svojim mrežnim stranicama.