Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Naputka o načinu rada građevinske inspekcije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Telemach Hrvatska d.o.o. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE Prijedlog: Predlažemo da se u tekstu Nacrta prijedloga Naputka zadrže iznimke koje u članku 14.g, 14.h, 14.i te 14.j sadrži trenutno važeći Naputak o načinu rada građevinske inspekcije (NN br. 46/20 i 80/20). Obrazloženje: Smatramo nesvrsishodnim izricati novčane kazne za neuklanjanje građevine za koju se naknadno može ishoditi građevinska dozvola, odnosno potvrda glavnog projekta. Nakon donošenja rješenja o uklanjanju zbog neishođene građevinske dozvole, odnosno potvrda glavnog projekta, a koje se isprave mogu ishoditi, predlaže se da inspektor neće izvršenika na izvršenje rješenja o uklanjanju prisiljavati novčanim kaznama ako utvrdi da je izvršenik unutar roka za izvršenje rješenja podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno potvrda glavnog projekta za predmetnu građevinu. Tek ako izvršenik niti po isteku roka od 6 mjeseci od dana dostava izvršeniku rješenja o uklanjanju ne bi ishodio građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu glavnog projekta, tada bi inspektor u roku od 30 dana od utvrđenja te činjenice mogao započeti s izricanjem novčanih kazni, a sve kako je to propisano člankom 14.g, 14.h, 14.i i 14.j trenutno važećeg Naputka. Na taj način bi se izbjegle situacije da se izvršeniku izriču vrlo otegotne i financijski značajne novčane kazne iako je izvršenik nakon naloženog uklanjanja građevine u procesu ishođenja građevinske dozvole, odnosno potvrda glavnog projekta za tu građevinu, a koje bi isprave izvršenik naknadno i ishodio. Dakle, iste bi se izvršeniku mogle izricati tek ako navedene isprave ne uspije ishoditi u predloženom roku od 6 mjeseci o dana dostave izvršeniku rješenja o uklanjanju. Nije prihvaćen Suprotno je Zakonu o gradnji i propisima donesenim na temelju istog. Investitior je dužan ishoditi građevinsku dozvolu odnosno glavni projekt sa svim potrebnim potvrdama prije početka građenja.
2 Telemach Hrvatska d.o.o. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 17. Prijedlog: U Tablici 1. i 2. iz članka 17. Nacrta prijedloga Naputka 2.b. skupinu građevina predlažemo prebaciti u niži razred za izricanje novčanih kazni bilo samostalno, bilo zajedno s 3.a i 3.b skupinom građevina. Obrazloženje: Prema zahtjevnosti postupaka u vezi s gradnjom u 2.b skupinu, između ostalih, svrstavaju se i građevine koje se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu izvoditi, odnosno graditi bez građevinske dozvole, dok se npr. u 3.b skupinu građevina svrstavaju zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m², a za koje su u Nacrtu prijedloga Naputka predviđene niže kazne nego za građevine koje se sukladno spomenutom Pravilniku grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole. Sukladno tome, logično je i primjereno da se 2.b skupina građevina stavi na zadnje mjesto u tablici novčanih kazni bilo samostalno, bilo zajedno s građevinama 3.a i 3.b skupine, a nikako iznad njih kao skupina građevina za koju se prema Nacrtu prijedloga Naputka izriču strože novčane kazne u odnosu na 3.b. skupinu. Primjerice, zahtjevnost postupaka za npr. postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (antenski prihvat i samostojeći antenski stup) kao 2.b skupine koja se temeljem spomenutog Pravilnika gradi, odnosno postavlja bez građevinske dozvole nikako ne može biti veća od zahtjevnosti postupka za izgradnju stambene zgrade čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 (3.b skupina). Nije prihvaćen Skupine su određene Zakonom o gradnji.
3 Telemach Hrvatska d.o.o. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 11. Prijedlog: Prvu rečenicu u stavku 1. članku 11. izmijeniti na način da ista glasi: "Ako u nadzoru inspektoru nije dana na uvid propisana dokumentacija odredit će se u zapisniku rok od 30 (trideset) dana u kojem ih sudionik u gradnji mora dostaviti." Obrazloženje: U predloženom roku od 3 dana sudionik u gradnji ne može pribaviti dokumentaciju koja nedostaje pa se predlaže duži rok, a kako bi se izbjegle situacije iz komentara Telemach Hrvatska d.o.o. na članak 4. Nacrta prijedloga Naputka ili njima slične. Isto tako, zbog toga predlažemo i da određivanje predmetnog roka za dostavu dokumentacije koja u nadzoru nije dana inspektoru na uvid bude obligatorno, a ne fakultativno, odnosno diskrecijsko. Nije prihvaćen Protivno je odredbama Zakona o gradnji.
4 Telemach Hrvatska d.o.o. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 9. Prijedlog: U članku 9. Nacrta prijedloga Naputka dodati novi stavak 2. koji glasi: „(2) Iznimno od stavka 1. točke 5. ovog članka, za građevine koje su posebnim propisima određene od interesa za Republiku Hrvatsku ne može se odrediti mjera uklanjanja građevine, osim ukoliko takva građevina predstavlja opasnost za život ljudi, okoliš, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu te se opasnost ne može ukloniti drugim mjerama iz stavka 1. ovog članka.“ Obrazloženje: Predlažemo da se u članku 9. Nacrta prijedloga Naputka doda novi stavak 2. kojim bi se definiralo da se mjera uklanjanja građevine, kao krajnje otegotna inspekcijska mjera, može izreći samo iznimno u taksativno određenim slučajevima ako se radi o građevinama koje su posebnim propisima proglašene od interesa za Republiku Hrvatsku (ako građevina predstavlja opasnost za život ljudi, okoliš, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, a opasnost se ne može ukloniti drugim mjerama predviđenim u stavku 1. članka 9. Nacrta prijedoga Naputka). Naime, sukladno članku 52. Ustava Republike Hrvatske jasno je određeno kako građevine koje su proglašene od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog svog osobitog gospodarskog ili ekološkog značaja, uživaju i njezinu osobitu zaštitu. Imajući u vidu navedeno, nužno je za takve građevine definirati režim kojem će prvenstveni cilj biti zaštita predmetnih građevina, uz otklanjanje eventualnih nepravilnosti u njihovoj izgradnji primjenom raspoloživih inspekcijskih mjera. Uklanjanje kao krajnju mjeru potrebno je predvidjeti samo iznimno i to u slučajevima kada nepravilnosti nije moguće otkloniti, a razlog za primjenu mjere uklanjanja ima veći značaj od značaja koje za gospodarstvo i društvo imaju predmetne građevine. Važnost građevina od interesa za Republiku Hrvatsku kao što su energetske, elektroničke komunikacijske građevine i sl. je iznimna, a što posebno dolazi do izražaja u izvanrednim okolnostima kakva je, nažalost, nastupila pandemijom korona virusa u svijetu i u Hrvatskoj te potresima. Svjedočimo kako je nužno svakodobno štiti postojanje takvih građevina, a kako bi se u izvanrednim i nepredvidivim okolnostima osiguralo funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini. Upravo radi iznimne važnosti predmetnih građevina u takvim izvanrednim okolnostima, ali i svakodnevnom životu, uklanjanje predmetnih građevina trebala bi biti posljednja opcija nadležnih tijela kojoj se pristupa u ograničenim slučajevima, a kako je prethodno već pojašnjeno. Ističemo da svrha ovog prijedloga nije izbjegavanje sankcija za sudionike u gradnji, već isključivo zaštita građevina od interesa za Republiku Hrvatsku od uklanjanja. Naime, nadležnom tijelu istovremeno na raspolaganju preostaju sve propisane mjere kojima bi sudionike u gradnji primorao na usklađenje s propisima, a uz navedene mjere, sudionici u gradnji mogu biti sankcionirani i nizom sankcija ako grade protivno primjenjivim propisima. Stoga matramo da je sve navedeno potrebno uzeti u obzir te primjenu mjere uklanjanja građevina od interesa za Republiku Hrvatsku predvidjeti samo za slučajeve kada je uklanjanje zaista nužno i opravdano, kako je ovim prijedlogom dopune članka 9. i predloženo, a ne kao jednoobraznu sankciju za sudionika u gradnji ne uzimajući u obzir važnost izgrađene građevine i razloge eventualnog neusklađenja s propisima o gradnji. Nije prihvaćen Protivno je odredbama Zakona o gradnji.
5 Telemach Hrvatska d.o.o. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 4. Prijedlog: U članak 4. Nacrta prijedloga Naputka dodati novi stavak 2. koji glasi: „(2) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, inspekcijsku mjeru uklanjanja građevine inspektor je ovlašten narediti tek nakon što je inspektor pozvao vlasnika građevine da u roku od 30 dana od primitka takvog poziva dostavi građevinsku dozvolu odnosno potvrdu glavnog projekta, a taj rok bezuspješno protekne.“ Obrazloženje: Predlaže se dodati navedeni stavak s obzirom da u praksi od strane inspektora dolazi do donošenja naloga za uklanjanjem građevina koje se grade temeljem glavnog projekta, a da nisu ishođene sve potrebne potvrde na glavni projekt, temeljem čega Državni inspektorat smatra da se građevina gradi bez glavnog projekta (ponavljamo, glavni projekt postoji, međutim nedostaje koja od potvrda na isti). Zbog toga inspektori donose naloge za uklanjanje protiv kojih se pokreću upravni sporovi, što financijski i administrativno opterećuje vlasnike građevina, ali i guši se ionako predmetima opterećeno sudstvo. Vlasnik naknadno ishodi dužne potvrde na glavni projekt, temeljem čega inspektor obustavlja postupak uklanjanja građevine, pa vlasnik povlači upravnu tužbu obzirom više nema interesa voditi spor protiv rješenja kojim je naloženo uklanjanje. Da bi se izbjegli takvi opterećujući i tegotni scenariji zbog nedostatka jedne potvrde na glavni projekt koja se može ishoditi naknadno, predlažemo da u tom slučaju inspektor pozove vlasnika da u roku 30 dana od primitka takvog poziva ispravi nedostatak u glavnom projektu, tj. da dostavi dokumentaciju koja nedostaje. Tek ako Vlasnik ne bi niti nakon proteka navedenog roka od 30 dana inspektoru dostavio traženo, isti bi tek tada mogao naređivati daljnje inspekcijske mjere. Nije prihvaćen Suprotno je Zakonu o gradnji i propisima donesenim na temelju istog. Investitor je dužan ishoditi građevinsku dozvolu odnosno glavni projekt sa svim potrebnim potvrdama prije početka građenja.
6 Telemach Hrvatska d.o.o. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 22. Prijedlog: Predlaže se izmijeniti članak 22. Nacrta prijedloga Naputka na način da isti glasi: "(1) Ako izvršenik nije postupio po naredbi o obustavi građenja, odnosno izvođenja radova zatvaranjem gradilišta postavljanjem posebnog službenog znaka na gradilište odnosno građevinu, građevinski inspektor rješenje o 1. novčanoj kazni iz članka 119. stavka 5. Zakona, kojim sprječava daljnje građenje, donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana zatvaranja gradilišta. Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja. (2) Rješenja o novčanim kaznama kojima se sprječava daljnje građenje donose se najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti prethodnog rješenja, sve do obustave građenja." Obrazloženje: Navođenje termina "bez odgađanja" je suvišno i opterećuje tekst Naputka jer je propisivanjem maksimalnog raspona roka od 15 dana od dana zatvaranja gradilišta konzumiran termin "bez odgađanja". Drugim riječima, termin "najkasnije u roku od 15 dana" u sebi već obuhvaća termin "bez odgađanja". Nadalje, predlažemo propisati donošenje sljedećih rješenja (2., 3. i svako sljedeće) o novčanoj kazni u roku od 30 dana od izvršnosti prethodnog rješenja (umjesto predloženih 15 dana) jer bi takav rok bio primjereniji za izvršenika, a sve s obzirom na iznose novčanih kazni koji su značajni i njihovu administrativnu obradu. Nije prihvaćen Članak 22. definiran je sukladno odredbama članka 70. stavak 2. Zakona o Državnom inspektoratu.
7 Telemach Hrvatska d.o.o. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 20. Prijedlog: Predlaže se izmijeniti članak 20. Nacrta prijedloga Naputka na način da isti glasi: "(1) Građevinski inspektor postupak iz članka 113. stavka 5. Zakona, kojim izvršenika prisiljava na usklađenje s propisima, započinje donošenjem 1. rješenja o novčanoj kazni u roku od najmanje 60 dana od dana izvršnosti rješenja o usklađenju s propisima kojima se uređuje gradnja. Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja. (2) Sljedeće rješenje o novčanoj kazni donosi se u roku od najmanje 60 dana od izvršnosti prethodnog rješenja." Obrazloženje: Predlažemo produljiti rok za donošenje rješenja o novčanoj kazni zbog neizvršenja rješenja o usklađenju s propisima kojima se uređuje gradnja. Za takvo je usklađenje vrlo često potrebno izraditi projekt koji, između ostaloga sadrži i nacrte, proračune, tehnički opis usklađenja građevine i uređenja građevne čestice, proračune stabilnosti okolnog zemljišta i drugih građevina za čiju je izradu potrebno izvjesno vrijeme, ali u obzir treba uzeti i pronalazak i angažiranje izvođača koji će izvršiti usklađenje građevine, vrijeme potrebno za izvršenje samog usklađenja, itd., a pogotovo ako bi se radilo o građevini koja je nužna za npr. pružanje usluga korisnicima kako bi isti i dalje mogli nesmetano koristiti usluge putem te građevine. Za slučaj izmještanja građevine na novu lokaciju često puta je potrebno riješiti imovinskopravne odnose s vlasnikom što također zahtjeva određeno vrijeme, a predstavlja nužan preduvjet za izmještanje građevine. Stoga se predlaže produžiti rok na najmanje 60 dana od dana izvršnosti rješenja o usklađenju građevine s propisima kojima se uređuje gradnja. Podredno, predlaže se izmijeniti članak 20. Nacrta prijedloga Naputka na način da isti glasi: "(1) Građevinski inspektor postupak iz članka 113. stavka 5. Zakona, kojim izvršenika prisiljava na usklađenje s propisima, započinje donošenjem 1. rješenja o novčanoj kazni najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o usklađenju s propisima kojima se uređuje gradnja. Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja. (2) Sljedeće rješenje o novčanoj kazni donosi se najkasnije u roku od 30 dana od izvršnosti prethodnog rješenja." Obrazloženje: Navođenje termina "bez odgađanja" je suvišno i opterećuje tekst Naputka jer je propisivanjem maksimalnog raspona roka od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o usklađenju s propisima kojima se uređuje gradnja konzumiran termin "bez odgađanja". Drugim riječima, termin "najkasnije u roku od 15 dana" u sebi već obuhvaća termin "bez odgađanja". Nadalje, predlažemo propisati donošenje sljedećih rješenja (2., 3. i svaka sljedeća) o novčanoj kazni u roku od 30 dana od izvršnosti prethodnog rješenja (umjesto predloženih 15 dana) jer bi takav rok bio primjereniji za izvršenika, a sve s obzirom na iznose novčanih kazni koji su značajni i njihovu administrativnu obradu, kao i s obzirom na gornje obrazloženje izmjene članka 20. Nacrta prijedloga Naputka. Nije prihvaćen Rok je propisan radi učinkovitosti postupanja građevinske inspekcije.
8 Telemach Hrvatska d.o.o. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 18. Prijedlog: Predlaže se izmijeniti članak 18. Nacrta prijedloga Naputka na način da isti glasi: "(1) Građevinski inspektor postupak iz članka 114. stavka 3. Zakona, kojim prisiljava izvršenika na izvršenje rješenja o uklanjanju, započinje donošenjem 1. rješenja o novčanoj kazni u roku od najmanje 60 dana od dana izvršnosti rješenja o uklanjanju. Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja. (2) Sljedeća rješenja o novčanoj kazni donose se u roku od najmanje 60 dana od izvršnosti prethodnog rješenja, dok izvršenik ne dostavi dokaz da je izvršio uklanjanje građevine." Obrazloženje: Predlažemo produljiti rok za donošenje rješenja o novčanoj kazni zbog neizvršenja rješenja o uklanjanju građevine. Za uklanjanje građevine je vrlo često potrebno izraditi projekt uklanjanja građevine koji, između ostaloga sadrži i nacrte, proračune, tehnički opis uklanjanja građevine i uređenja građevne čestice, proračune stabilnosti okolnog zemljišta i drugih građevina za čiju je izradu potrebno izvjesno vrijeme, ali u obzir treba uzeti i pronalazak i angažiranje izvođača koji će ukloniti građevinu, vrijeme potrebno za izvršenje samog uklanjanja, itd. Također, potrebno je uzeti u obzir i vrijeme potrebno za pronalazak nove lokacije na koju bi se uklonjena građevina mogla ponovo izgraditi, tj. premjestiti u što kraćem roku, a pogotovo ako bi takva građevina bila nužna za npr. pružanje usluga korisnicima kako bi isti i dalje mogli nesmetano koristiti usluge putem građevine na novoj lokaciji, odnosno kako ne bi bili zakinuti za korištenje usluga upravo zbog nepostojanja građevine na adekvatnoj lokaciji koja im osigurava mogućnost korištenja usluga. Ističemo da, nakon što investitor utvrdi novu adekvatnu lokaciju, za ponovnu izgradnju, odnosno premještanje građevine često puta je potrebno riješiti imovinskopravne odnose s vlasnikom što također zahtjeva određeno vrijeme, a predstavlja nužan preduvjet da bi investitor mogao pristupiti početku projektiranja i nove gradnje. Stoga se predlaže produžiti rok na najmanje 60 dana od dana izvršnosti rješenja o uklanjanju. Podredno, predlažemo članak 18. Nacrta prijedloga Naputka izmijeniti kako slijedi: "(1) Građevinski inspektor postupak iz članka 114. stavka 3. Zakona, kojim prisiljava izvršenika na izvršenje rješenja o uklanjanju, započinje donošenjem 1. rješenja o novčanoj kazni najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o uklanjanju. Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja. (2) Sljedeća rješenja o novčanoj kazni donose se najkasnije u roku od 30 dana od izvršnosti prethodnog rješenja, dok izvršenik ne dostavi dokaz da je izvršio uklanjanje građevine." Obrazloženje: Navođenje termina "bez odgađanja" je suvišno i opterećuje tekst Naputka jer je propisivanjem maksimalnog raspona roka od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o uklanjanju konzumiran termin "bez odgađanja". Drugim riječima, termin "najkasnije u roku od 15 dana" u sebi već obuhvaća termin "bez odgađanja". Nadalje, predlažemo propisati donošenje sljedećih rješenja (2. i 3.) o novčanoj kazni u roku od 30 dana od izvršnosti prethodnog rješenja (umjesto predloženih 15 dana) jer bi takav rok bio primjereniji za izvršenika, a sve s obzirom na iznose novčanih kazni koji su značajni i njihovu administrativnu obradu, kao i s obzirom na gornje obrazloženje izmjene članka 18. Nacrta prijedloga Naputka. Nije prihvaćen Rok je propisan radi učinkovitosti postupanja građevinske inspekcije.
9 Hrvatski Telekom d.d. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE Smatramo da iznimke (prijašnji čl.14.g, h, i, j) trebaju ostati propisane u Naputku budući da omogućavaju ishođenje potrebnih dozvola (građevinske dozvole i potvrda na glavni projekt) za građevine za koje je to moguće ishoditi. Naime, nije svrsishodno izricati novčane kazne za uklanjanje građevina za koje je naknadno moguće ishoditi potrebne dozvole u propisanom roku od 6 mj. Također, ne postoji rizik da se nelegalne građevine u konačnici neće ukloniti ukoliko se dozvole ne uspiju ishoditi budući da inspektor ima obvezu i ovlaštenje nakon 6 mj. utvrditi da li su dozvole ishođene i, ukoliko nisu, izreći novčanu kaznu. Ukoliko takav administrativni posao provjera ishođenja dozvola predstavlja prevelik opseg posla za inspektore, predlažemo da se propiše obveza samim investitorima obavijestiti inspektora o ishođenju dozvola u roku 6 mj. Podredno, ukoliko se ne ostave propisane iznimke za sve građevine, predlažemo da se iste ostave barem za građevine koje su zakonom proglašene od interesa za RH. Radi se o nacionalnoj kritičnoj infrastrukturi od strateškog društvenog značenja koja omogućuje nužnu opskrbu javnim uslugama i komunikaciju (prometni sustavi, energetski sustavi, vodnokomunalni sustavi i sustavi elektroničkih komunikacija). Javna infrastruktura je konačna u prostoru i neophodna za javnu uporabu jer omogućuje prijeko potrebnu i nužnu komunikaciju (cesta, željeznica, tunel, most, telekomunikacije) i zadovoljenje osnovnih potreba građana (energetski sustavi, vodnokomunalni sustavi). Stoga, cjelokupni društveni i gospodarski sustav (obrazovne i zdravstvene institucije, hitne službe, javni sektor, poduzeća, stanovništvo i dr.) bez iste ne bi uopće mogao funkcionirati. Stoga, cilj propisa svakako bi trebao biti pružanje mogućnosti da takva infrastruktura od strateškog značenja ne bude uklonjena. Naime, za razliku od uklanjanja privatnih građevina za koje postoje isključivo pojedinačni interesi, takva infrastruktura je od interesa za RH i sve njezine građane te bi uklanjanje iste trebalo biti zadnja opcija (npr. u slučaju ugroze života i zdravlja građana). Zaključno, predlažemo barem za građevine koje su zakonom proglašene od interesa za RH ostaviti propisane iznimke od izricanja novčanih kazni u kraćem razdoblju naknadnog ishođenja dozvola. Nije prihvaćen Suprotno je Zakonu o gradnji i propisima donesenim na temelju istog. Investitior je dužan ishoditi građevinsku dozvolu odnosno glavni projekt sa svim potrebnim potvrdama prije početka građenja.
10 ALEN RENDULIĆ NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 9. Potrebno je jasno i jednoznačno definirati kome i u kojem roku, će inspektor narediti poduzimanje inspekcijskih mjera, jer odgovornost u prvom redu ima Investitor, te bi inspektor morao narediti poduzimanje inspekcijskih mjera samo Investitoru, a Investitor je dužan osigurati provedbu istih! Obrazloženje: Sukaldno članku 49. Zakona o gradnji, investitor je taj koji ima ugovornu obvezu (Ugovor) s svim sudionicima u gradnji, te isti mora organizirati/narediti provedbu inspekcijskih mjera. Nije prihvaćen Isto je propisano Zakonom o gradnji i Zakonom o Državnom inspektoratu.
11 ALEN RENDULIĆ NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 9. Riječ "strankama", potrebno je zamijeniti riječima "Sudionicima u gradnji" kako je definirano u članku 48. Zakona o gradnji. Nije prihvaćen Stranke u postupku inspekcijskog nadzora su propisane člankom 105. Zakona o Državnom inspektoratu.
12 ALEN RENDULIĆ NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 7. 8. građevinski dnevnik, Građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik sukladno Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, te se isti ne nalazi na gradilištu kao papirnati dokument. Nije prihvaćen Građevinski dnevnik se mora voditi na gradilištu u elektronskom obliku te se u tom obliku omogućuje uvid u isti.
13 ALEN RENDULIĆ NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 7. Potrebno je jasno definirati te omogučiti, da tražena doumentacija na gradilištu iz ovog članka, može biti čuvana te dana na pregled i u elektronskom obliku (projektni/gradilišni sustav za upravljanje dokumentima ili digitalna platforma za građevinski projekt) Nije prihvaćen Građevinski dnevnik se mora voditi na gradilištu u elektronskom obliku te se u tom obliku omogućuje uvid u isti. Uvid u traženu dokumentaciju je potrebno omogućiti neovisno o obliku, ne precizirajući medij.
14 ALEN RENDULIĆ NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 7. Tekst ovog članka potrebno je uskladiti sukladno svim Sudionicima u gradnji, a koji su definirani sukladno članku 48. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Potrebno je vršiti utvrđivanje činjenjičnog stanja i odgovornosti, po svakom pojedininom sudioniku u gradnji i građenju. Nije prihvaćen Zakon o gradnji je propisao obvezu izvođača koju je dužan imati na gradilištu.
15 ALEN RENDULIĆ NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 7. Potrebno je dopuniti: 6. izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom o gradnji ili ugovoreno, Nije prihvaćen Navedena zakonska stipulacija upravo tako i glasi.
16 Grga K. NAPUTAK O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE, Članak 3. Stavak (5) treba izmjeniti, gdje piše iznimno nadzori se obavljaju žurno. Naime, takvi izvidi se MORAJU obaviti kako ne bi svjedočili ovome što se događa, a to su smrti i ozljeđivanje ljudi jer inspektori ne izlaze na teren pod izlikom godišnjeg rada i plana. Neke prijave stoje godinama pa i desetljećime te se i ponavljaju, ali inspektori ne izlaze na terene čak niti po prijavama MUP ili policijskih inspektora te se posljedično dogode strašne posljedice smrti i ozljeđivanje uslijed urušavanja, požara, narušene statike građevine, nezaštićenih gradilišta itd. Nije prihvaćen Člankom 3. Naputka je upravo propisano da se nadzori u slučajevima opasnosti za život ljudi i stabilnost građevina obavljaju žurno.