Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kutjevo d.d. Na temelju članka 8a. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi INTERVENCIJA 58.1.b.01. – Ulaganja Predloženi sustav bodovanja ograničen na ukupno 6 osnovnih pitanja (kriterija), odnosno maksimalnih 20 bodova, ne pruža dovoljno mogućnosti da se kvalitetno i pravilno iznijansira, vrednuje i detaljnije utvrdi značaj, potencijal i mogući učinak pojedinog prijavljenog projekta, kako na samog Podnositelja prijave tako i za širu društvenu zajednicu. Ukoliko od maksimalnih 20 bodova oduzmemo bodove koje ne može ostvariti gotovo niti jedan od većih i značajnih proizvođača vina ( kriteriji redni br. 1., 2., i 4.) proizlazi da su iz nadmetanja za ostvarivanje prava na potporu ti potencijalni korisnici isključeni već u samom startu budući da im preostaje ostvariti maksimalno 11 bodova, a što čini 55% od ukupnog broja bodova i na samom je pragu prolaznosti. Naša je procjena da takav broj bodova neće biti dovoljan za ostvarenja prava na potporu. Iz tog razloga smatramo da broj pitanja kao i sustav bodovanja treba proširiti i uzeti u obzir neke parametre za koje smatramo da su vrlo bitni i mogu utjecati na razvoj vinogradarstva i vinarstva na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Stoga, uz predlaganje manjih korekcije liste bodova koja je sastavni dio PRILOGA I. i objavljena je na e-Savjetovanju, predlažemo dopunu Tablice na način da u obzir uzmete i naše prijedloge novih parametara i bodovanja koji su u dolje dopunjenoj tablici navedeni pod rednim brojevima od 7. do 11. Naši prijedlozi izmjena i dopuna su slijedeći: Intervencija 58.1.b.01. Ulaganja Red. br. Iz Tablice 1. Podnositelj Zahtjeva za potporu kojem nisu odobravane potpore iz Nacionalnog programa za vino Bodovi 1.1. Podnositelj nije sudjelovao u programu potpore u Mjeri /Intervenciji Ulaganja 5 1.2. Podnositelj nije sudjelovao u Mjeri /Intervenciji Ulaganja u prethodne dvije kalendarske godine u odnosu na dan raspisivanja tekućeg Natječaja. 3 4.1. Mladi poljoprivrednik koji na dan podnošenja Zahtjeva za potporu je stariji od 18 i mlađi od 40 godina, a koja je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu imenovana kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva 5 7.Stupanj razvijenosti JLS Najviše 5 7.1. Ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV. 5 7.2. Ulaganja na području JLS-a na brdsko planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko – planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini 3 7.3. Ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII. 1 8. Duljina poslovanja korisnika u sektora Vinogradarstva i/ili Vinarstva Najviše 3 8.1. Dulje od 10 godina 3 8.2. od 5 do 10 godina 2 8.3. do 5 godina 1 9. Broj mladih zaposlenika u dobi od 18 - 40 godina koji su zaposleni na neodređeno vrijeme u djelatnosti Vinogradarstva i vinarstva kod podnositelja prijave Najviše 5 9.1. Više od 20 zaposlenih 5 9.2. od 10 do 20 zaposlenih 3 9.3. Manje od 10 zaposlenih 1 10. Godišnja proizvodnja vina Najviše 3 10.1. Više od 300.000 litara 3 10.2. od 100.000 do 300.000 litara 2 10.3. Manje od 100.000 litara 1 11. Podnositelj je izvoznik vina iz RH Najviše 3 11.1. Izvoz vina veći od 300.000 litara 3 11.2. Izvoz vina od 100.000 do 300.000 litara 2 11.3. Izvoz vina manji od 100.000 litara 1 OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA korekcija i dopuna: Red. br. 1. Podnositelj Zahtjeva za potporu kojem nisu odobravane potpore iz Nacionalnog programa za vino Smatramo da su veliki gospodarski subjekti već destimulirani i oštećeni pošto maksimalni intenzitet potpore za njihove projekte iznosi 24 % ili 25 % te veći subjekti trebaju angažirati proporcionalno daleko veća vlastita sredstva za realizaciju svojih projekata u odnosu na manje gospodarske subjekte. Činjenica je da su upravo veći poslovni sustavi glavni nositelji razvoja vinogradarstva i vinarstva kao i cjelogodišnjeg zapošljavanja u ovoj djelatnosti. Stoga smatramo da sustav bodovanja za odabir projekata za sufinanciranje treba postaviti na način da prolaznost imaju prvenstveno najkvalitetniji projekti koji dugoročno doprinose podizanju kvalitete vina, primjenu novih tehnologija, održavanje nivoa zaposlenosti kao i novo zapošljavanje pa time i sprječavanje depopulacije pojedinih područja. Ukoliko je neko poduzeće uspješno realiziralo svoje projekte u prethodnim ili tekućem programskom razdoblju i postiglo gore navedene ciljeve, isto bi trebalo biti stimulirano da kandidira svoje nove projekte. Načinom bodovanja iz našeg prijedloga prednost se daje podnositeljima koji nisu koristili sredstva potpore, ali isto tako se stimulira i podnositelje koji su uspješno realizirali svoje projekte u prethodnim razdobljima. Red. br. 7. Stupanj razvijenosti JLS područja na kojem se nalazi lokacija ulaganja: - primjenom ovog kriterija omogućit će se brži razvoj slabije razvijenih područja, odnosno ravnomjerniji razvoj Republike Hrvatske što će se pozitivno odraziti na usporavanje depopulacije pojedinih sada već znatno ugroženih područja. Red. br. 8. Duljina poslovanja korisnika u sektora Vinogradarstva i/ili Vinarstva: - bodovanjem ovog kriterija omogućit će se veće šanse za dobivanje potpore dugogodišnjim i provjerenim proizvođačima koji su dokazali da se ozbiljno bave ovom djelatnošću kao i da se žele dalje razvijati u području vinogradarstva i vinarstva Red. br. 9. Broj mladih zaposlenika u dobi od 18 - 40 godina koji su zaposleni na neodređeno vrijeme u djelatnosti Vinogradarstva i vinarstva kod podnositelja prijave: - uz bodovanje statusa mladog poljoprivrednika - kriterij pod red. br. 4. u tablici (gdje vrlo teško bodove mogu ostvariti bilo koji od većih i značajnih proizvođača vina u RH), potrebno je nagraditi i stimulirati i gospodarske subjekte koji zapošljavaju mlade osobe te im na taj način omogućuju egzistenciju i ostanak na određenom području. Vrlo negativan trend i depopulacija stanovništva, tj. namjera da se mlađe osobe zadrže u našim područjima, razlog su da predložimo povećanje broja bodova koji se ostvaruju po ovim kriterijima. Red. br. 10. Godišnja proizvodnja vina i red.br.11. Podnositelj je izvoznik vina iz RH: - predloženi parametri za bodovanje pod rednim brojevima 10. i 11. vezani su uz stimuliranje proizvođača grožđa i vina koji imaju značajniji utjecaj na robnu i vanjskotrgovinsku bilancu RH. Naime raspoloživi podaci ukazuju da je uvoz vina u RH već dugi niz godina cca 5 puta veći od izvoza vina iz RH. Taj podatak ukazuje da Hrvatska ne proizvodi dovoljne količine vina te da ima vrlo nepovoljnu vanjsko-trgovinsku bilancu u tom području. Stimuliranjem kandidiranih projekata većih i značajnijih proizvođača taj pokazatelj mogao bi se poboljšati u značajnijoj mjeri. INTERVENCIJA 58.1.a.01. – Restrukturiranje i konverzija vinograda. Izmjenu predloženih kriterija pod red. br. 1. i 4. kao i primjenu predloženih novih kriterija za bodovanje (pod rednim brojevima 7. do. 11. tablici) predlažemo i za Intervenciju (mjeru) 58.1.a.01.-Restrukturiranje i konverzija vinograda. Također predlažemo dopunu kriterija 5. na slijedeći način: 5.izvedivost plana projekta Najviše 4 5.1. Projekt doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, primjenom novih tehnika upravljanja vinogradom (primjerice nabava softver, upotreba dronova za praćenje zdravstvenog stanja, primjena održivih praksi korisnih za klimu i okoliš) 2 5.2.Projekt doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, postavljanjem infrastrukture za navodnjavanje i/ili odvodnju koja racionalno koristi vodu i doprinosi prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena 2 Primljeno na znanje Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
2 GRAŠEVINA CROATICA Na temelju članka 8a. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi , PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJA IZ SEKTORA VINA UNUTAR STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. Kojom će metodologijom Agencija za plaćanje određivati referentne cijene prihvatljivih troškova? Neki troškovi imaju višu dodanu vrijednost (npr, usluge stručnjaka) te je teško napraviti usporedbu različitih ponuditelja. Djelomično prihvaćen Na mrežnoj stranici se objavljuju financijska ograničenja za prihvatljive troškove. Razina prihvatljivosti općih troškova navedena je u Listi dozvoljenih troškova, a nije primjereno da se sredstva potpore koja su namijenjena sektoru vinarstva neprimjereno prelijevaju na konzultantske usluge, usluge arhitekata i slično.
3 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Pojmovi, Članak 4. Točka 2 l. Uskladiti definiciju sa definicijom iz ruralnog razvoja. Razmisliti o radnom iskustvu dvije godine, je li to dovoljno u odnosu na stručnu spremu i kako će se navedeno kontrolirati? Prihvaćen Definicija mladog poljoprivrednika je za potrebe intervencija u okviru Strateškog plana ZPP usklađena s Uredbom EU 2021/2115, jer se taj uvjet koristi u kriterijima rangiranja i bodovanja te je uvjet stručnosti, odnosno osposobljenosti odvojen, a odnosi na nositelja (podnositelja) te se zasebno dokazuje u kriterijima rangiranja i bodovanja.
4 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Visina i intenzitet potpore, Članak 6. Točka 1. Predlažemo da se smanji maksimalan iznos potpore na 300.000 eura, kako bi godišnja alokacija bila dostupna zaviše korisnika. Točka 2. Predlažemo da se dodaju i doprinosi u naravi s istim intenzitetom. Primljeno na znanje Prijedlog pod točkom 1. prima se na znanje te će se uzeti u obzir u daljnjem planiranju raspodjele sredstava unutar Strateškog plana ZPP budući je raspodjela financijskih sredstava propisana u Strateškom planu ZPP. Prijedlog iz točke 2. Strateška intervencija u sektoru vina sufinancira se iz EFJP fonda iz kojeg se ne sufinanciraju doprinosi u naravi jer se oni sufinanciraju iz EFRR fonda za ruralni razvoj.
5 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Uvjeti prihvatljivosti Podnositelja/Korisnika, Članak 7. Točka1. Predlažemo da se doda i minimalno dvije godine upisan u vinogradarski registar (osim mladih poljoprivrednika), kako bi omogućili prijavu vinogradara sa tradicijom u vinogradarskoj proizvodnji. Primljeno na znanje Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
6 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Uvjeti prihvatljivosti projekta , Članak 8. Točka 4. Detaljnije objasniti raspolaganje površinama, znači li to da za površine koje se restrukturiraju treba imati dugogodišnji zakup i treba li taj zakup biti upisan u zemljišne knjige. Bilo bi dobro da se vodi računa i o državnom zemljištu i duljini najma koju korisnici mogu imati za isto te da se ne inzistira na upisu u zemljišne knjige. Točka 5. Predlažemo da se definira životni vijek vinograda u skladu sa stručnom literaturom. Primljeno na znanje Podnositelj je dužan dokazati da u vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu raspolaže površinama na kojima se planira provođenje intervencije 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda, a dužan je osigurati raspolaganje površinama tijekom pet godina nakon isplate po završetku svih aktivnosti. Prema Delegiranoj uredbi EU 2022/126 (čl 11. st 1. točka b) Vinogradarski registar se zasniva na korištenju površina upisanim u ARKOD sustav, a u njemu se prati da za vinograd nije prošao „životni“ vijek kroz podnošenje Izjava o proizvodnji na toj površini.
7 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Prihvatljivi troškovi , Članak 9. Točka 4. Za ovakav sustav je potrebno uvesti efikasniju obradu projekata do faze kontrole na terenu jer je obrada projekata znala trajati i do godinu dana. Predlažemo da za natječaj koji je objavljen u jesenskim mjesecima Agencija izda Odluku do veljače, kada vinogradari počinju sa agrotehničkim zahvatima. Naime, o tome im ovisi hoće li u proces restrukturiranja ići odmah ili će zbog već obavljenih radova i ulaganja sa restrukturiranjem ići nakon nove berbe. Također se povlači pitanje već obavljenih radova prije izlaska kontrole ili zaključak je li vinograd bio živ u vrijeme kontrole, ako se kontrola obavlja u prosincu i siječnju. Prihvaćen Kontrola na terenu se mora provesti u skladu s analizom rizika te je obvezna u svrhu potvrđivanja postojanja vinograda na parcelama na kojim su prijavljene projektne aktivnosti te kojem je glavna ili jedna od aktivnosti rekonstrukcija objekta, u tom slučaju aktivnosti koje su započete prije obavljanja kontrole na terenu neće se sufinancirati, osim nabave sadnog materijala.
8 ALTI AGRO Prihvatljivi troškovi , Članak 9. (b) aktivnosti prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom: Predlažemo da se u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom dodaju aktivnosti vezane uz postavljanje i korištenje sustava za PAMETNO vinogradarstvo, koji uključuju sve IoT proizvode u funkciji pametnog vinogradarstva i pripadajuća programska rješenje (software) u funkciji primjene preciznog vinogradarstva. Ovi sustavi direktno doprinose poboljšanju vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Prihvaćen Uvršteno u Listu prihvatljivih troškova.
9 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Neprihvatljive aktivnosti i troškovi, Članak 10. Točka 1. Jednostavna zamjena_ Sukladno dosadašnjim iskustvima sa interpretacijom pojma jednostavna zamjena, molimo da se u poglavlje pojmovi unese i definicija jednostavne zamjene. Sve u svrhu izbjegavanja slobodne interpretacija svih aktera u provedbi projekta, na štetu krajnjeg korisnika. Prihvaćen Dodana definicija u opisu neprihvatljivih troškova s obzirom da su neprihvatljivi troškovi svakodnevno upravljanje vinogradom u skladu s Prilog II. dio II. točka 1. Delegirane uredbe EU 2022/126, odnosno jednostavna zamjena prema članku 11. stavku 10. zadnja alineja delegirane uredbu EU 2022/126.
10 Vino Dalmacije Uvjeti za naknadu gubitka dohotka , Članak 11. Predlažemo naknadu gubitka dohotka i kod situacije kada se postojeći vinograd krči i sadi autohtona sorta na istoj parceli što je također gubitak prinosa od 3 g. Primljeno na znanje Naknada za gubitak dohotka je određena Strateškim planom ZPP te se kod premještanja vinograda dozvoljava istovremeno postojanje starih i novih nasada na najdulje razdoblje koje ne prelazi tri godine.
11 GRAŠEVINA CROATICA Uvjeti za naknadu gubitka dohotka , Članak 11. Uvjeti za naknadu gubitka dohotka - prema ovome korisnici koji krče vinograd pa sade novi na istoj parceli nemaju pravo na nadoknadu gubitka dohotka, već samo oni koji premiještaju vinograd. Predlažemo uvesti naknadu i za sadnju na istoj parceli. Primljeno na znanje Naknada za gubitak dohotka je određena Strateškim planom ZPP te se kod premještanja vinograda dozvoljava istovremeno postojanje starih i novih nasada na najdulje razdoblje koje ne prelazi tri godine.
12 Alias d.o.o. Uvjeti za naknadu gubitka dohotka , Članak 11. Predlažemo da se osim naknade za gubitak dohotka kod premještanja vinograda, uvrsti i financijska naknada u visini 100% relevantnih gubitaka za korisnike koji provode operacije restrukturiranja i konverzije vinograda bez premještanja, kao što je to bila praksa u prethodnim natječajima. Upravo je ta naknada korisniku bitna za nastavak normalnog rada u periodu kada nema prinosa od vinograda koji su iskrčeni. Primljeno na znanje Naknada za gubitak dohotka je određena Strateškim planom ZPP te se kod premještanja vinograda dozvoljava istovremeno postojanje starih i novih nasada na najdulje razdoblje koje ne prelazi tri godine.
13 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Visina i intenzitet potpore, Članak 12. Točka 2. Predlažemo smanjenje maksimalnih iznosa potpore na 750.000 eura za izgradnju a za opremanje na maksimalno 300.000 eura. Točka 3. Predlažemo da se intenzitet potpora stavi do 50% i da se krajnjim korisnicima omogući da biraju i potporu manju od 50% gdje bi mu se kod kriterija bodovanja dodijelili veći bodovi a za sve one investicije koje su prekoračile maksimalne odrediti limite. Primljeno na znanje Točka 2. Uvjeti za ostvarenje financijske pomoći su određeni Strateškim planom ZPP te je potpora omogućena u skladu s člankom 59. Uredbe EU 2021/2115. Prima se na znanje te će se uzeti u obzir u daljnjem planiranju raspodjele sredstava unutar Strateškog plana ZPP budući je raspodjela financijskih sredstava propisana u Strateškom planu ZPP. Točka 3. Primjenjivani kriteriji moraju biti pravedni, ne diskriminirajući, nepristrani i provjerljivi stoga nije moguće uvrstiti predloženu fleksibilnost.
14 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Uvjeti prihvatljivosti Podnositelja/Korisnika, Članak 13. Točka 1. Predlažemo da se stavi minimalno dvije godine upisa u Vinogradarski registar. Primljeno na znanje Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
15 GRAŠEVINA CROATICA Uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 14. Studija izvodivosti mora biti obavezan element za prihvatljivost projekta kako bi pokazala održivost ulaganja u odnosu na prethodni obujam proizvodnje/poslovanja te projekciju održivosti projekta u vremenu nakon realizacije. Primljeno na znanje Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda. Pravilnik propisuje dostavu Plana aktivnosti koji treba biti izrađen prema tipu intervencije kao obvezni element koji opisuje projekt za koji se traži ostvarenje potpore.
16 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 14. Točka 2. Nejasna formulacija, dodatno je pojasniti i odrediti minimalan rok na 5 godina. Prihvaćen Uvjet je određen Strateškim planom ZPP u skladu s člankom 11. stavak 1. podstavak b) delegirane uredbe EU 2022/126.
17 GRAŠEVINA CROATICA Prihvatljive aktivnosti i troškovi, Članak 15. Predlažemo uvođenje mogućnosti kupnje rabljenih strojeva i opreme. Primljeno na znanje Lista prihvatljivih troškova je usklađena s ciljevima iz Strateškog plana ZPP-a s naglaskom na inovacije i tehnološka poboljšanja.
18 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Prihvatljive aktivnosti i troškovi, Članak 15. Točka 3. i 4. Budući da je projektiranje izgradnje podruma premašuje i iznose od 30.000 eura a prijava i vođenje projekta traje i do nekoliko godina, predlažemo povećanje iznosa općih troškova a svakako i uvrštavanje troškova konzultanata. Primljeno na znanje Razina prihvatljivosti općih troškova navedena je u Listi dozvoljenih troškova, a nije primjereno da se sredstva potpore koja su namijenjena sektoru vinarstva putem općih troškova, neprimjereno prelijevaju na konzultantske usluge, usluge arhitekata i slično.
19 GRAŠEVINA CROATICA Neprihvatljivi troškovi, Članak 16. Predlažemo ponovno uvođenje doprinosa u naravi jer na tržištu nema dostatan broj specijaliziranih firmi za poslovne sadnje vinograda. Ukoliko vlastiti rad ne bude priznat smanjit će se udio prihvatljivih troškova u ukupnoj investiciji korisnika te će se značajno smanjiti udio javne potpore. Sve navedeno će utjecati na smanjenje površina vinaograda u restrukturiranju i konverziji. Primljeno na znanje Strateška intervencija u sektoru vina se sufinancira iz EFJP te se njima ne može sufinancirati doprinose u naravi koji se mogu financirati sredstvima fonda za ruralni razvoj EFRR.
20 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Neprihvatljivi troškovi, Članak 16. Točka 1 b. Predlažemo jasnije definiranje pojma jednostavne zamjene, kako bi izbjegli slobodnu interpretaciju administratora i ostalih aktera u prijavi i provođenju projekta. Do sada smo se susretali sa izbijanjem troškova koji su bili sve samo ne jednostavna zamjena. Primjer izbijanja troška nabave novog sustava za kontrolu fermentacije kojim se značajno poboljšava tehnologija proizvodnje vina tj. povećava kapacitet hlađenja, uvodi se inovativna kontrola sustava putem računala i pametnog telefona (TelevisGO sustav), ugradnja drugačijeg tipa ventila ( trajniji) i uvodi se umjesto jedne linije sustava za hlađenje dvije. Prihvaćen Dodana je definicija s obzirom da jednostavna zamjena prema članku 11. stavku 10. zadnja alineja Delegirane uredbu EU 2022/126. Jednostavna zamjena nije prihvatljiv trošak.
21 HGK VISINA I INTEZITET POTPORE, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PODNOSITELJA I PROJEKATA TE PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA U OKVIRU INTERVENCIJA U SEKTORU VINA , INTERVENCIJA 58.1.k.01. – Promidžba Sektor za poljoprivredu HGK predlaže odredbama Pravilnika propisati kako je potrebno zajamčiti raspisivanje natječaja za intervenciju Promidžba najmanje jednom godišnje. U protivnom, vrlo je vjerojatno kako će se ponoviti postojeća situacija da već tri godine natječaj nije raspisan, što dovodi u pitanje smisao i cilj intervencije. Planiranje složenih i skupih projekata promidžbe na tržištima trećih zemalja u postojećim okolnostima nije moguće. Za ozbiljno planiranje projekata promidžbe, Odluke o prihvaćanju/odbijanju projekata čiji početak se planira u godini „n+1“ trebaju biti donesene u godini „n“. Osnovni problem na zadnja dva natječaja je duljina obrade prijavljenih projekata koja je trajala 7 do 8 mjeseci i srušila sve termine, sve rezervacije i dogovore koji su bili navedeni u prijavama projekata i za koje su prikupljane ponude. Ključna je stoga obaveza vrednovanje pristiglih prijava u razumnom roku (60, najviše 90 dana) i to treba propisati Pravilnikom. U protivnom, prijave postaju besmislene i prolaze svi rokovi navedeni u prijavi projekta. Nadalje, predloženi maksimalni iznosi potpore daleko su ispod razine realizacije ozbiljnih projekata u kojima sudjeluje više vinarija (projekti HGK i regionalnih organizacija) i dosadašnje programske prakse Ministarstva. Iznose potpore predlaže se vratiti na razinu propisanu Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. (NN 16/19, NN 112/20, 138/22), i to: - najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu - EUR 250.000 - najviši iznos potpore po projektu - EUR 125.000 iz sredstava Europske unije - najviši iznos potpore po projektu - EUR 75.000 iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Što se tiče nabave putem EONA sustava, predlaže se definirati iznimke za intervenciju Promidžba, a s obzirom na karakter troškova (prostor i usluge određenog sajma/lokacije za održavanje događanja; objave u točno određenim medijima – novine, web stranice TV; vinski stručnjaci i drugo). U ovakvim iznimnim slučajevima potrebno je definirati jednu ponudu kao prihvatljivu za odobravanje specifičnog troška i to pribavljenu izvan EONA sustava. U definiranju procedura kontrole opravdanosti visine troškova potrebno je uzeti u obzir specifičnosti nabave usluge smještaja i avio karata. Planirati projekt 2 godine unaprijed vrlo je teško jer hoteli i avio kompanije uopće nemaju formirane cijene za period dulji od 365 dana i nije moguće dobiti ponudu. Djelomično prihvaćen Javni natječaj za provedbu dodjele potpore za pojedinu intervenciju je moguće provesti u okviru raspolaganja sredstava za potporu, uvjetovanje raspisivanja natječaja godišnje jednom, kalendarski, bez uvažavanja raspoloživih sredstava nije prihvatljivo. U mjeri promidžba provedba se odobrava u osnovi na tri godine uz mogućnost produljenja najviše za dvije ili dva puta po jednu godinu u okviru raspoloživih sredstava za odobreni plan aktivnosti. Agencija za plaćanja će poboljšati prakse u provedbi. Predložena izmjena Strateškog plana u kojoj su povećani iznosi za ovu intervenciju. S obzirom na korisnike u intervencijama Informiranje i Promidžba osigurat će se okvir za razumno upravljanje troškovima kroz pojednostavljene troškove, tako da se u tim intervencijama neće prikupljati ponude putem EONE. Agencija za plaćanja će poboljšati prakse vezane uz objavu i provedbu javnog natječaja.
22 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Priprema, raspisivanje i objava Natječaja, Članak 27. Točka 2b. Potrebno je ostaviti „grace period“ nakon objave natječaja da se prijave zaprimaju mjesec dana od objave. Sadašnji način da se natječaj objavi, traje 30-45 dana i kreću odmah prijave rezultira lošim projektnim prijavama radi nedostatka vremena za kvalitetnu prijavu. Točka d. Predlažemo da se osmisli način komunikacije kao i u ruralnom razvoju uz obavezno uvođenje javnog postavljanje pitanja i davanje odgovora. Sadašnji način je netransparentan i ide na štetu korisnika. Također predlažemo prije objave natječaja organizirati radionice sa korisnicima i konzultantima. Predlažemo da se u ovaj članak doda i odredba za rokove obrade zahtjeva za potporu. Prihvaćen Agencija za plaćanja će poboljšati prakse vezane uz objavu i provedbu javnog natječaja.
23 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Sukob interesa, Članak 32. Točka 1 e. Definiciju podugovaratelja potrebno dodatno pojasniti u vodiču i na radionicama. Predlažemo da se kontrola podugovaratelja ograniči samo za građevinske radove i usluge, a ne i za robu - opremu jer većinom su dobavljači opreme trgovci i nije veliki rizik sukoba interesa jer sam proizvođač je naveden na proizvodu pa se lako otkrije potencijalni sukob interesa. Prihvaćen Definicija podizvođača/podugovaratelja unesena je u Pravilnik budući se kod svih intervencija mora kod administrativne kontrole obavljati provjera razumnosti troškova te provjera postojanja sukoba interesa kod prikupljenih ponuda.
24 GRAŠEVINA CROATICA Uvjeti prihvatljivosti troškova, Članak 33. Kako je određen datum 16. listopada 2023. godine od kojeg troškovi mogu biti prihvatljivi prije podnošenja Zahtjeva za potpore? Zašto to nije datum kad je EK odobrila hrvatski Strateški plan ili zašto to nije 1. siječanj 2023. kada je počela provedba? Prihvaćen Datum je određen u skladu s člankom 35. Uredbe EU 2022/2116 prema kojem se definira poljoprivredna financijska godina. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe o izjavama o rashodima i prihodima povezanim s javnom intervencijom koje utvrđuje Komisija na temelju članka 47. stavka 2. prvog podstavka točke (a), financijska godina obuhvaća plaćene rashode i primljene prihode koje agencije za plaćanja knjiže u računovodstvenu dokumentaciju povezanu s EFJP-omi EPFRR-om za financijsku godinu N koja počinje 16. listopada godine N – 1, a završava 15. listopada godine.
25 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Nabava putem EONA-e za ne obveznike javne nabave, Članak 34. Predlažemo da se nabava provodi nakon odobrenja projekta a da troškovi u prijavi budu procijenjeni temeljem neobvezujućih ponuda. Ovakav način nabave bi omogućio provedbu projekata bez izmjena i dopuna koje ponekad traju jako dugo. Također bi izbjegli probleme kod formulacija“ račun mora biti identičan ponudi“ kada u dosadašnjim projektima u 90% slučajeva nije bio identičan ponudi a što je rezultiralo izbijanjem troškova ili potrebom za promjenom projekta. Primljeno na znanje Nabava putem EONE je dio sustava upravljanja troškovima. Specifikacija s ponuda i isporučena roba s računa moraju biti usuglašeni (ako nisu promjene treba prijaviti i obrazložiti).
26 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Ponude i upravljanje prihvatljivim troškovima za obveznike javne nabave, Članak 35. Predlažemo da se nabava preko EONA-e ne provodi za troškove sa manjim iznosima. Manje iznose definirati. Djelomično prihvaćen Nabava putem EONE je dio sustava upravljanja troškovima, a obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici s obzirom da se radi o javnopravnim tijelima odnosno korisnicima Državnog proračuna Republike Hrvatske.
27 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Dopuna/obrazloženje Zahtjeva za potporu putem AGRONETA, Članak 37. Opći komentar: Budući da se ne spominju rokovi obrade zahtjeva za potporu nego su postavljeni samo rokovi za korisnika, predlažemo da Agencija definira i rokove za obradu zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu. Određivanje rokova bi bilo od presudnog značenja za povlačenje sredstava kroz završetke jednostavnijih projekata u roku od godine dana od prijave. Točka 1. Predlažemo da se uvede pravilo telefonskog razgovora vezanog za dopunu, budući da su dopune vrlo često nejasne za korisnika, pa kako se ne bi griješilo u dopuni bilo bi dobro kontaktirati s administratorom. Točka 9. Vrlo često smo se susretali sa nedovoljnom edukacijom administratora kojim se ovim putem omogućava slobodna interpretacija i odbijanje projekta a što uvjetuje pisanje žalbe i oduzimanje dragocjenog vremena svim akterima u pripremi i provedbi projekta. Predlažemo edukaciju djelatnika Agencije kojom će se omogućiti brža i pravednija obrada projekata. Djelomično prihvaćen Poboljšan je izričaj članka radi razumljivosti, a Agencija za plaćanja uz zadane rokove će poboljšati prakse vezane uz obradu prijava i zahtjeva.
28 Alias d.o.o. Podnošenje Zahtjeva za potporu poštom ili osobno, Članak 38. Predlažemo da se prijave na Natječaje za intervenciju 58.1.h.01 - Informiranje i intervenciju 58.1.k.01. Promidžba podnose također u elektroničkom obliku putem Agronet-a kao što je to slučaj s ostalim natječajima. Podnošenje Zahtjeva za potporu poštom ili osobno je zastarjelo i velik gubitak resursa (pogotovo potrošnja papira) koji se u današnje vrijeme digitalizacije, zelenog načela i učinkovitosti resursa može i mora izbjeći. Djelomično prihvaćen Odredba o načinu podnošenja prijava, zahtjeva i dopuna će omogućit podnošenje na više načina odnosno putem više komunikacijskih kanala, a Agencija za plaćanja će u natječaju, odnosno na svojim mrežnim stranicama navesti preferirani kanal za podnošenje prijava, zahtjeva i dopuna u ovisnosti koji će komunikacijski načini biti raspoloživi.
29 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Administrativna provjera Zahtjeva za potporu, Članak 41. Točka 6. Predlažemo da kod izračuna a u slučaju neusklađenosti Agencija upiše svoje iznose a ne da u dopuni traži ispravak iznosa na način da kaže“ ponuda nije aritmetički točna“ Djelomično prihvaćen Agencija za plaćanja uz zadane rokove će poboljšati prakse vezane uz obradu prijava i zahtjeva za plaćanja.
30 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Administrativna kontrola opravdanosti visine troškova, Članak 42. Točka 1. Predlažemo da se nabava provodi nakon odobrenja projekta a da Agencija opravdanost visine troškova provodi temeljem procijenjenih iznosa. Primljeno na znanje Nabava putem EONE je dio sustava upravljanja troškovima.
31 HGK DODJELJIVANJE POTPORE, Kriteriji odabira i rang-lista Sektor za poljoprivredu HGK smatra kako predloženi elementi i povezani sustav bodovanja za odabir projekata za sufinanciranje teško mogu jamčiti prolaz najkvalitetnijih projekata. 1. Element - Podnositelj Zahtjeva za potporu kojem nisu odobravane potpore iz Nacionalnog programa za vino (ovdje se prednost daje podnositelju koji dosad nije ostvario potporu, a maksimalno 5 bodova donosi gotovo 40% ukupnih bodova). Stoga se predlaže smanjiti broj bodova za ovaj element koji inače uopće ne oslikava kvalitetu samog projekta. 2. Element - Izvedivost plana projekta (ovdje se prednost daje projektima na onim tržištima gdje postoje podaci o prodaji europski i hrvatskih vina). Predlaže se brisati ovaj element s obzirom da su podaci o izvozu vina dostupni javno. Umjesto ovog elementa predlaže se dodati element „Složenost projekta“. 3. Element - Primjenjivost rezultata projekta (ovdje se prednost daje projektima vezanim uz promidžbu šireg vinogradarskog i vinarskog područja. Predlaže se povećati broj bodova. Slijedom navedenog, predlaže se u tablici Intervencija 58.1.k.01. promidžba izvršiti sljedeće izmjene: - u točkama 1. i 1.1. umjesto bodova 5, propisati bodova 2, - u točki 1.2. umjesto riječi „prethodnom“ pisati riječ „tekućem“, - brisati točke 1.3. do 2.2. - dodati nove točke koje glase: „složenost projekta – 5 (bodova) - projektom obuhvaćene sve četiri aktivnosti navedene u članku 25. stavku 1. , alineji 1., 2., 3. i 4. Pravilnika – 5 (bodova) - projektom obuhvaćene najmanje tri aktivnosti navedene u članku 25. stavku 1. , alineji 1., 2., 3. i 4. Pravilnika – 3 (boda) - projektom obuhvaćene najmanje dvije aktivnosti navedene u članku 25. stavku 1. , alineji 1., 2., 3. i 4. Pravilnika – 1 (bod)“, - u točkama 3. i 3.1. umjesto bodova 3, propisati bodova 5, - u točki 3.2. umjesto bodova 2, propisati bodova 3, - u odnosu na maksimalni broj bodova, propisati ukupno 12. Primljeno na znanje Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
32 PP Orahovica d.o.o. Kriteriji odabira i rang-lista, Članak 43. Poštovani, točka 1 svih kriterija bodovanja je nejasna...ne razumije se niti na koje programsko razdoblje se odnosi, niti na koje potpore. Smatramo, s obzirom da se sada rade kriteriji bodovanja za novo programsko razdoblje, ne bi se trebalo uzimati u obzir da li je korisnik ostvario potporu u prethodnom ili nije. I slažemo se sa komentarom Udruge konzultanata za ruralni razvoj. Primljeno na znanje Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
33 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Kriteriji odabira i rang-lista, Članak 43. Opći komentar: Temeljem odrađeni projekata u dosadašnjim programskim razdobljima možemo reći da je sustav rangiranja koji predlažete u tablicama kriterija ne prihvatljivi za većinu vinogradara i vinara. Predlažemo da Ministarstvo odredi glavne ciljeve ovih mjera kao i ciljane korisnike. Sustavom bodovanja koji predlažete ne omogućujete korištenje mjera vinske omotnice onima kojima je isto i namijenjeno. Primljeno na znanje Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
34 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Odbijanje Zahtjeva za potporu, Članak 45. U nastavku slijede projekcije bodovanja sa stvarnim proizvođačima a prema tablicama sa kriterijima bodovanja iz kojih će biti jasna diskriminacija vinogradara i vinara sa stoljetnom tradicijom proizvodnje vina. RESTRUKTURIRANJE Primjer 1. Projekcija vinogradara sa tradicijom četiri generacije, koji je kao i svaki ozbiljan i uspješan vinogradar koristio sredstva iz intervencije restrukturiranje, nije u ekološkoj proizvodnji, srednja stručna sprema sa 30 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, nije mladi poljoprivrednik, ne treba mu dron ni software, ima sustav za navodnjavanje, primjenjuje okolišno održive metoda ali ne usmjerenu zaštitu, ne mijenja sortiment niti premješta vinograd. Korisnik je upisan u upisnik i vinogradarski registar od samih početaka osnivanja istih. raspolaže sa 5 ha poljoprivredne površine pod vinogradom i vinogradarstvo i vinarstvo mu je jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 4 od 25 mogućih. Prag prolaznosti 12 bodova. NEPRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Primjer 2. Projekcija vinogradara sa tradicijom. Nije se prijavljivao u intervenciji restrukturiranje ali je u mjeri investicije. Nije u ekološkoj proizvodnji, visoka stručna sprema sa 15 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, nije mladi poljoprivrednik, ima software, ima sustav za navodnjavanje, primjenjuje okolišno održive metoda i usmjerenu zaštitu, mijenja sortiment ali ne premješta vinograd. Korisnik je u upisan u upisnik i vinogradarski registar 15 godina i raspolaže sa 12 ha poljoprivredne površine pod vinogradom i vinogradarstvo i vinarstvo mu je jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 11 od 25 mogućih. Prag prolaznosti 12 bodova. NEPRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Primjer 3. Projekcija vinogradara početnika. Nije imao potpore iz vinske, u prijelaznoj razdoblju ekološke proizvodnje, visoka stručna sprema drugih znanstvenih područja, nema iskustva u poljoprivredi, mladi poljoprivrednik, nabavlja dron i stavlja sustav za navodnjavanje, primjenjivat će okolišno održive metoda i usmjerenu zaštitu, mijenja sortiment i premješta vinograd. Korisnik je u upisan u upisnik i vinogradarski registar ove godine i kupio je 2 ha koja restrukturira. Ukupan broj bodova je 22 od 25 mogućih. PRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Primjer 4. Projekcija mladog poljoprivrednika prema vašoj definiciji. Nije se prijavljivao u intervenciji restrukturiranje ali je u mjeri investicije. Nije u ekološkoj proizvodnji, srednja stručna sprema sa 10 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, mladi poljoprivrednik, nabavlja dron, ne treba mu sustav za navodnjavanje, , primjenjuje okolišno održive metoda i usmjerenu zaštitu, mijenja sortiment ali ne premješta vinograd. Korisnik je u upisan u upisnik i vinogradarski registar preko 20 godina godina i raspolaže sa 10 ha poljoprivredne površine pod vinogradom i vinogradarstvo i vinarstvo mu je jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 13 od 25 mogućih. Prag prolaznosti 12 bodova. PRIHVATLJIV ZA PRIJAVU komentari na tablicu bodovanja za restrukturiranje: Točka 1.1. dodati u ovom i prethodnom programskom razdoblju Točka 2.1. Predlažemo da se u ovoj intervenciji stavi samo ekološka proizvodnja grožđa a ne i vina. Točka 3.2. Predlažemo da se definiraju navedena znanja ili da se stavi srednja stručna sprema agronomskog smjera sa određenim godinama iskustva. Točka 3.3. Nepotrebno bodovanje osoba koje su stekle kvalifikacije na drugim znanstvenim područjima. Bodovati samo iskustvo ali naglasiti iskustvo u vinogradarskom sektoru a navedeno je moguće kontrolirati upisom u vinogradarski registar. Točka 4.1. Treba li mladi poljoprivrednik u pravnoj osobi i obrtu biti vlasnik više od 50% a u OPG-u nositelj OPG i mislili se na zapošljavanje mladog poljoprivrednika. Ako se ne definira jasnije postoji mogućnost razne interpretacije i svakako stvaranje umjetnih uvjeta od kojih svi zaziremo. Točka 5.1. Idealno za stvaranje umjetnih uvjeta, svi će kupovati dronove koji se neće koristiti… Točka 5.2. Dovode se u nepovoljniji položaj vinogradari kojima nije potrebno navodnjavanje Točka 6. Hoće li biti dovoljno da se napiše da će se koristiti ove metode ili ste stvorili sustav kontrole u kojem ćete po završetku projekta kontrolirati je li koristi metode koje je naveo da će koristiti i kakve su sankcije ako ih ne koristi a izbacio je vinogradara koji nije namještao bodove i bio je iskren. Predlažemo da se izbaci ovaj kriterij s obzirom da nabava oprema za navedene aktivnosti nisu prihvatljive. Točka 7.1. Imamo li autohtone sorte_ Nemoguće prekontrolirati kriterij autohtone sorte jer iste nisu definirane u hrvatskom zakonodavstvu. Tako 2021. godine niti jedan prijavitelj za mjeru Restrukturiranje nije dobio bodove za ovaj kriterij. Točka 8. Zašto se boduje premještanje? Stavlja se u nepovoljniji položaj one korisnike koji nemaju više poljoprivrednog zemljišta. INVESTICIJE Primjer 1. Projekcija vinogradara sa tradicijom četiri generacije, koji je kao i svaki ozbiljan i uspješan vinogradar koristio sredstva iz intervencije investicije, nije u ekološkoj proizvodnji, srednja stručna sprema sa 30 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, nije mladi poljoprivrednik, ne treba mu oprema koja će doprinijeti razvoju novih tehnoloških rješenja i smanjenju troškova i modernizaciji. Trebaju mu samo inox bačve koje ne utječu na učinkovitost u korištenju energije. Korisnik je upisan u upisnik i vinogradarski registar od samih početaka osnivanja istih. raspolaže sa 5 ha poljoprivredne površine pod vinogradom i vinogradarstvo i vinarstvo mu je jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 2 od 20 mogućih. Prag prolaznosti je 10 bodova. NEPRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Primjer 2. Projekcija vinogradara sa tradicijom četiri generacije, koji je kao i svaki ozbiljan i uspješan vinogradar koristio sredstva iz intervencije investicije, nije u ekološkoj proizvodnji, srednja stručna sprema sa 30 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, nije mladi poljoprivrednik, ne treba mu oprema koja će doprinijeti razvoju novih tehnoloških rješenja i smanjenju troškova i modernizaciji. Trebaju mu samo inox bačve koje ne utječu na učinkovitost u korištenju energije. Korisnik je upisan u upisnik i vinogradarski registar od samih početaka osnivanja istih. raspolaže sa 5 ha poljoprivredne površine pod vinogradom i vinogradarstvo i vinarstvo mu je jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 2 od 20 mogućih. Prag prolaznosti je 10 bodova. NEPRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Projekcija vinogradara koji je koristio mjere iz vinske omotnice. Nije u ekološkoj proizvodnji, visoka stručna sprema sa 15 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, nije mladi poljoprivrednik, nabavlja opremu koja doprinosu razvoju novih tehnoloških rješenja i uvodi operacije za ekološki održive postupke Korisnik je u upisan u upisnik i vinogradarski registar 15 godina i raspolaže sa 12 ha poljoprivredne površine pod vinogradom te mu je vinogradarstvo i vinarstvo jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 7 od 20 mogućih. Prag prolaznosti 10 bodova. NEPRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Projekcija vinogradara početnika. Nije imao potpore iz vinske, u prijelaznoj razdoblju ekološke proizvodnje vinograda, visoka stručna sprema drugih znanstvenih područja, nema iskustva u poljoprivredi, mladi poljoprivrednik, gradi i oprema novi podrum sa svim potrebnim certifikatima kojima može prikupiti maksimalan broj bodova na primjenjivost rezultata projekta i izvedivosti plana projekta. Korisnik je u upisan u upisnik i vinogradarski registar ove godine i kupio je 2 ha vinograda koji restrukturira. Prag prolaznosti 10 bodova Ukupan broj bodova je 17 od 25 mogućih. PRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Primjer 3. Projekcija vinogradara sa tradicijom četiri generacije, koji je kao i svaki ozbiljan i uspješan vinogradar koristio sredstva iz intervencije investicije, nije u ekološkoj proizvodnji, srednja stručna sprema sa 30 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, nije mladi poljoprivrednik, ne treba mu oprema koja će doprinijeti razvoju novih tehnoloških rješenja i smanjenju troškova i modernizaciji. Trebaju mu samo inox bačve koje ne utječu na učinkovitost u korištenju energije. Korisnik je upisan u upisnik i vinogradarski registar od samih početaka osnivanja istih. raspolaže sa 5 ha poljoprivredne površine pod vinogradom i vinogradarstvo i vinarstvo mu je jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 2 od 20 mogućih. Prag prolaznosti je 10 bodova. NEPRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Projekcija vinogradara koji je koristio mjere iz vinske omotnice. Nije u ekološkoj proizvodnji, visoka stručna sprema sa 15 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, nije mladi poljoprivrednik, nabavlja opremu koja doprinosu razvoju novih tehnoloških rješenja i uvodi operacije za ekološki održive postupke Korisnik je u upisan u upisnik i vinogradarski registar 15 godina i raspolaže sa 12 ha poljoprivredne površine pod vinogradom te mu je vinogradarstvo i vinarstvo jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 7 od 20 mogućih. Prag prolaznosti 10 bodova. NEPRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Projekcija vinogradara početnika. Nije imao potpore iz vinske, u prijelaznoj razdoblju ekološke proizvodnje vinograda, visoka stručna sprema drugih znanstvenih područja, nema iskustva u poljoprivredi, mladi poljoprivrednik, gradi i oprema novi podrum sa svim potrebnim certifikatima kojima može prikupiti maksimalan broj bodova na primjenjivost rezultata projekta i izvedivosti plana projekta. Korisnik je u upisan u upisnik i vinogradarski registar ove godine i kupio je 2 ha vinograda koji restrukturira. Prag prolaznosti 10 bodova Ukupan broj bodova je 17 od 25 mogućih. PRIHVATLJIV ZA PRIJAVU Primjer 4. Projekcija mladog poljoprivrednika prema vašoj definiciji. Prijavljivao se u mjeri investicije. Nije u ekološkoj proizvodnji, srednja stručna sprema sa 10 godina radnog iskustva u sektoru vinarstva i vinogradarstva, mladi poljoprivrednik, projekt doprinosi smanjenju troškova i modernizaciji i povećanju učinkovitosti u korištenju energije. Korisnik je u upisan u upisnik i vinogradarski registar preko 20 godina i raspolaže sa 10 ha poljoprivredne površine pod vinogradom i vinogradarstvo i vinarstvo mu je jedina djelatnost. Ukupan broj bodova je 8 od 20 mogućih. Prag prolaznosti je 10 bodova. NEPRIHVATLJIV ZA PRIJAVU. Komentari na tablicu bodovanja za investicije: Točka 1. Svaki ozbiljan vinar/vinogradar je u prošla dva programska perioda koristio sredstva iz vinske omotnice. Ovaj kriterij je ok kada se uspoređuju drugi vinari koji imaju višegodišnju tradiciju a u usporedbi sa novo registriranim „vinarima “nema smisla. Točka 2.1. i 2.2. U ovoj mjeri treba biti ekološka proizvodnja vina i postoji li prijelazno razdoblje za ekološku proizvodnju vina? Točka 3.2. Treba definirati vrstu obrazovanja. Točka 3.3. Nepotrebno bodovanje osoba koje su stekle kvalifikacije na drugim znanstvenim područjima. Bodovati samo iskustvo ali naglasiti iskustvo u vinogradarskom sektoru a navedeno je moguće kontrolirati upisom u vinogradarski registar. Točka 5. Treba li mladi poljoprivrednik u pravnoj osobi i obrtu biti vlasnik više od 50% a u OPG-u nositelj OPG i mislili se na zapošljavanje mladog poljoprivrednika. Ako se ne definira jasnije postoji mogućnost razne interpretacije i svakako stvaranje umjetnih uvjeta od kojih svi zaziremo. Točka 5.1. Ovaj kriterij stavlja u nepovoljniji položaj manje proizvođače vina…. Točka 6.1. Ovaj kriterij agencija nije mogla prekontrolirati osim ako nismo priložili izračune potrošnje električne energije i projekciju izračuna potrošnje. Svaki novi uređaj koji se nabavlja je u jednu ruku ušteda energije jer se novija tehnologija koncipira na taj način a drugu ruku su jači i mogu trošiti više energije tako da bi ovaj kriterij trebalo prilagoditi. PREDLAŽEMO ZA RESTRUKTURIRANJE I INVESTICIJE UVOĐENJE BODOVANJA: 1. Duljinu upisa u vinogradarski registar 2. Duljina upisa u Upisnik poljoprivrednih proizvođača 3. ZOI 4. Primitke i prihodi od prodaje grožđa ili vina 5. Bodovanje ekonomske veličine 6. Bodovanje lokacije ulaganja Primljeno na znanje Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
35 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Obveze i prava Korisnika tijekom provedbe projekta, Članak 47. Točka 1 g. Predlažemo da se planom aktivnosti ne traže razrade projekta do detalja, jer svakom promjenom i sitnog detalja Agencija zahtjeva promjenu projekta. Osim toga ako se prihvati prijedlog provedbe nabave poslije Odluke u planu aktivnosti se neće navoditi detalji nabave. Točka 2. Koliko godina? Znači li po godinu dana samo jedna godina ili više godina? Zbog slobodne interpretacije Agencije za plaćanja i problema s kojim smo se susretali u prošlom programskom razdoblju, potrebno je definirati izraz. Na konkretnom kriteriju kod provedbe projekata u prošlim programskim razdobljima uočili smo nesuglasje između zakonodavnog i provedbenog tijela. Budući da je tvorac Pravilnika zakonodavno tijelo, molimo vas da sa provedbenim tijelom svaku definiciju razradite te da se uskladite za opće dobro svih u procesu. Prihvaćen Plan aktivnosti je važan za planiranje i provedbu projekta. Poboljšan je izričaj stavka radi razumljivosti.
36 DAMIR GOLUBIĆ Obveze i prava Korisnika tijekom provedbe projekta, Članak 47. Molim da promijenite članak 47., stavak 2, jer dio rečenice "produljenje ... po godinu dana" navodi prijavitelja/korisnika da je moguće zatražiti više produljenja po godinu dana, a ne samo jedno. Prijedlog izmjene: "produljenje ... ZA godinu dana". Također, s obzirom na trenutnu situaciju s izvođačima radova i dobavljačima opreme te kompleksnosti samih projekata, razmislite o opciji da projekti mogu trajati i više od dvije godine. Prihvaćen Poboljšan je izričaj stavka radi razumljivosti.
37 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Izmjene projekta, Članak 48. Točka 1a. Predlažemo da se ova odredba izbaci i dozvoli se korisniku da restrukturira svoju površinu kako mu nalaže lokacija ulaganja. Naime, u prošlom programskom razdoblju smo imali odbijanja projekata zbog razlike u razmacima sadnje iako je broj biljaka bio isti. Točan broj biljaka se zna tek nakon sadnje. Znači da bi promjenu projekta slali nakon sadnje iako smo biljke kupili i posadili. Promjenu razmaka sadnje je nemoguće utvrditi osim ako nije angažiran geodeta. Točka 1b. Predlažemo da se ova formulacija dodatno pojasni na primjeru u vodiču ili na radionicama. Znači li ovo: ako smo utrošili manje sredstava kod promjene potporne strukture a više za Anti erozijske sustave da će nam se priznati 20% troškova iz aktivnosti promjene potporne strukture i da za takvu promjenu ne treba ići u izmjenu projekta? Točka 2a. Predlažemo da se kod promjene tehničke specifikacije uzmu u obzir promjene koje su nastale zbog vremenskog perioda od prijave do nabave, te da navedene promjene odobrite uz razumno objašnjenje i izjavu dobavljača. Točka 2d. Predlažemo da se na radionici ili u vodiču razradi ova odredba jer je nejasna i samo prepisana iz uredbe. Točka 4. Poučeni dosadašnjim iskustvom svaku sitnu promjenu koju nismo prijavili, Agencija je izbila u Zahtjevu za isplatu. Naime, ako bi nam se ponuda razlikovala od računa, redovno su troškovi izbijani. Još jednom naglašavamo da istovjetnost računa i ponude je gotovo u 100% slučajeva nemoguća, jer sama obrada projekta traje i do 10 mjeseci pri čemu se dogode razne promjene na tržištu. U dosadašnjoj provedbi smo imali jako mali broj troškova za koji se nije tražila promjena. Iz svega navedenoga je vidljivo da bi provedba nabave nakon Odluke značajno umanjila ili skroz izostavila potrebe za izmjenom projekta. Točka 6. Još jednom ističemo da smo sa ovom odredbom imali jako puno problema zbog slobodne interpretacije administratora. Predlažemo da se manje izmjene u tehničkim karakteristikama odobravaju izjavom dobavljača ili proizvođača. Točka 7. Predlažemo da se nabava provede nakon Odluke što bi omogućilo izbjegavanje ponavljanja nabave. U protivnom će svaki projekt na svim troškovima imati ponovljene nabave s obzirom da obrada projekata traje i do 12 mjeseci. Točka 11. Ako ovo znači da se može podnijeti samo jedan zahtjev za promjenu za vrijeme trajanja projekta onda su svi projekti u problemu. Ako znači da za jednu vrstu opreme onda to treba naglasiti. Točka 19. Znači li ovo da je za opremanje moguće promijeniti lokaciju ulaganja? Djelomično prihvaćen Poboljšan je izričaj članka radi razumljivosti, a Agencija za plaćanja uz zadane rokove će poboljšati prakse vezane uz obradu prijava i zahtjeva za plaćanja.
38 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Obrada Zahtjeva za isplatu, Članak 50. Točka 3. Predlažemo da se odrede rokovi obrade i isplate. Dosadašnji vremenski tijek obrade zahtjeva za isplatu je trajao i do 10 mjeseci. Često nam se događalo da Agencija pošalje Odluku u ožujku a isplati korisnika u listopadu kod otvaranje nove financijske godine. Ovo je dokaz da se još jednom treba sustav presložiti na način da se odrede svima rokovi kako bi korisnik mogao završiti projekt u nekim razumnim rokovima a sve u svrhu iskorištenja sredstava. Djelomično prihvaćen Poboljšan izričaj stavka radi razumljivosti, a Agencija za plaćanja uz zadane rokove će poboljšati prakse vezane uz obradu prijava i zahtjeva za plaćanja.
39 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Provjera Zahtjeva za isplatu , Članak 55. Točka 5. Istovjetnost ponude i računa je gotovo nemoguća u stvarnom životu. Kod nabave opreme se susrećemo sa stalnim promjenama koje proizvođači i dobavljači ne smatraju bitnim jer ne mijenjaju osnovne karakteristike opreme pa kod zahtjeva za isplatu nemamo istovjetnost ponude i računa. Vrijeme nastajanja računa je kod isporuke robe pa korisnik nema vremena za promjenu. Točka 10. Smatramo da ova formulacija potpunosti zahtjeva za isplatu nije fer prema konzultantima i korisnicima. Predlažemo da se i ovome slučaju uvedu rokovi obrade zahtjeva za isplatu te da se izbace opetovane dopune jer se u prve tri dopune nije utvrdila neusklađenost. Ovakav način slanja dopuna produžuje obradu zahtjeva za isplatu i odaje dojam kao da su korisnici i konzultanti nesposobni. Također predlažemo da se administratori dodatno educiraju u svrhu brže i uspješnije obrade. Također je bitno napomenuti da dobavljači vrlo često izdaju račun identičan ponudi (jer se to natječajem zahtjeva) pa se razlike uoče tek u kontroli na terenu. Ako se na vrijeme uoče razlike, potrebno je tražiti izmjenu projekta i na taj način produžiti rokove podnošenja zahtjeva za isplatu. Uvođenje provedbe nabave nakon odluke o dodjeli bi se značajno smanjile razlike i izbjegla produženja provedbe projekta a i nepotrebnih odbijanja troškova. Prihvaćen Poboljšan je izričaj stavka radi razumljivosti, a Specifikacija s ponude i isporučena roba s računa moraju biti usuglašeni (ako nisu promjene treba prijaviti i obrazložiti). Agencija za plaćanja uz zadane rokove će poboljšati prakse vezane uz obradu prijava i zahtjeva za plaćanja.
40 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Razmjernost i umanjenje , Članak 58. Točka 3 b. Molimo pojašnjenje; Je li moguće odustati od dijela troška, kako se ne bi uračunavao u postotak troškova? Prihvaćen Odustajanje od odobravanja potpore za pojedini trošak ili dio troška je moguće i dopušteno, međutim odustajanje od provođenja pojedine aktivnosti ili troška je moguće samo ako se time ne ugrožava projekt, aktivnost i/ili ciljevi projekta.
41 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Računanje i određivanje rokova, Članak 62. Točka 1. Predlažemo da se uvedu i rokovi obrade zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu. Naime, korisnici i konzultanti su u prošlim programskim razdobljima za sva kašnjenja i dugoročne obrade zahtjeva od strane Agencije bili glavni krivci. Prihvaćen Poboljšan je izričaj stavka radi razumljivosti, Agencija za plaćanja uz zadane rokove će poboljšati prakse vezane uz obradu prijava i zahtjeva za plaćanja.
42 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Obaveze Korisnika u izvođenju građevinskih aktivnosti projekta , Članak 66. Ponavlja vam se članak 66. Točka 1. Predlažemo da se zamijeni plan aktivnosti sa Glavnim projektom. U planu aktivnosti bi trebalo navesti samo taksativno stavke gradnje. Prihvaćen Obrazac Plana aktivnosti kao i listu dokumenata s uputom za popunjavanje na svojim stranicama objavljuje Agencija za plaćanja. Glavni projekt dio je dokumentacije u skladu s Zakonom o gradnji.
43 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ Zadaće Agencije za plaćanja, Članak 74. Točka 2. dodati iza riječi ravnatelj/ravnateljica Prihvaćen Uvažavajući načela rodne ravnopravnosti za riječi i izrazi poput primjerice ravnatelj/ravnateljica koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Regulirano Zakonom o ravnopravnosti spolova te primjenjivo u cjelokupnom zakonodavstvu RH.
44 GRAŠEVINA CROATICA Stupanje na snagu , Članak 77. Iz kriterija bodovanja vidljivo je da pojedini kriteriji nisu primjenjivi u svim vinogradarskim regijama (npr. Zamjena postojećeg sortimenta preporučenim autohtonim sortama) te predlažemo ravnomjernu raspodjelu regionalno specifičnih kriterija kako bi korisnici iz svih regija imali priliku ostvariti istu razinu bodova. Prihvaćen Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
45 GRAŠEVINA CROATICA Stupanje na snagu , Članak 77. Kriterij bodovanja u intervenciji Ulaganja pod 6. primjenjivost rezultata projekta je nejasan. Nabava određene opreme koju korisnik nije posjedovao ne može ostvariti bodove jer se ne može energetski usporediti sa stanjem prije nabave opreme. Unatoč tome što će oprema biti vrlo kosrina u proizvodnom procesu, moguć slučaj i da dođe do dodatne potrošnje energije. Prihvaćen Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
46 GRAŠEVINA CROATICA Stupanje na snagu , Članak 77. U intervenciji Ulaganja predlažemo uvođenje kriterija bodovanja koji bi valorizirao novo zapošljavanje po realizaciji projekta. Prihvaćen Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
47 GRAŠEVINA CROATICA Stupanje na snagu , Članak 77. U Listi prihvatljivih troškova za provedbu intervencije Ulaganja pod točkom 1. nije jasno može li korisnik kao prihvatljivi trošak prikazati kupnju objekta koji nema poslovnu namjenu te ga urediti za proizvodnju vina ili sličnu prihvatljivu namjenu? Odnosno može li na zemljištu koje se kupuje biti i neki objekt? Primljeno na znanje U Listi prihvatljivih troškova definirani su detalji prihvatljivosti troškova.
48 GRAŠEVINA CROATICA Stupanje na snagu , Članak 77. Kriterij bodovanja u intervenciji Restrukturiranje i konverzija vinograda pod "8. Premještanje vinograda uz okrupnjavanje površina na vinogradarskom lokacije koje tradicionalno daju bolju kvalitetu grožđa". Gdje je definiran popis vinogradarskih lokacija koje tradicionalno daju bolju kvalitetu grožđa? Odnosno, ukoliko nema određenog popisa, kako se točno određuje lokacija koja tradicionalno daje bolju kvalitetu grožđa? Prihvaćen Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
49 GRAŠEVINA CROATICA Stupanje na snagu , Članak 77. Kriterij bodovanja u intervenciji Restrukturiranje i konverzija vinograda pod "6.2. projekt doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, primjenom novih tehnika upravljanja vinogradom (primjerice usmjerena zaštita, folijarna gnojidba etc)". S obzirom da nabava opreme za npr. usmjerenu zaštitu nije prihvatljiv trošak, postavljamo pitanje mora li korisnik imati takvu opremu u trenutku prijave projekta ili ju mora imati s krajem realizacije projekta? Prihvaćen Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
50 GRAŠEVINA CROATICA Stupanje na snagu , Članak 77. Kriterij bodovanja u intervencijama Restrukturiranje i konverzija vinograda te Ulaganja pod 3. Podnositelj Zahtjeva za potporu je osoba koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine - treba se odnositi na osobu koja je prijavljena kao osoba odgovorna za provedbu projekta odnosno ne treba biti vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi već može biti i netko od drugih zaposlenika. Prihvaćen Strateški plan definira kriterije prihvatljivosti ulaganja za potporu, koja nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.
51 GRAŠEVINA CROATICA Stupanje na snagu , Članak 77. Molimo pojašnjenje kriterija bodovanja u intervencijama Restrukturiranje i konverzija vinograda te Ulaganja pod 1. Podnositelj Zahtjeva za potporu kojem nisu odobravane potpore iz Nacionalnog programa za vino odnosno podkriterij 1.1. Podnositelj nije sudjelovao u programu potpore: Ostvaruje li korisnik najveći broj bodova (5) ako nije sudjelovao u programu potpore koji se financira iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. odnosno na prvom natječaju će svi prijavljeni ostvariti najveći broj bodova (5)? Primljeno na znanje S obzirom da se radi o sektorskim sredstvima potpore, kriterij se odnosi na sudjelovanje u prethodnim programskim razdobljima na temelju tada važećih programa potpore.