Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama - koćama za rujan/listopad 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, V. ZAHTJEV ZA POTPORU, ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA U članku 13. potrebno dodati stavku c. : da se Agencija za plaćanje obavezuje isplatiti potpore korisnicama najkasnije 120 dana od okončavanja lovostaja. Razlog je dosadašnja neažurnost državnih institucija koje su propustile isplatiti potpore od 2021. godine. Nije prihvaćen Rok za isplatu potpore korisnicima ne može se unaprijed propisati jer on izravno ovisi o prethodnim koracima u provedbi mjere kako od Upravljačkog tijela, tako i od samih korisnika. Naime, isplata potpore se može provesti tek nakon podnošenja zahtjeva za isplatu od strane korisnika i obradi istih od strane Upravljačkog tijela, a kako je propisano člankom 10. predmetnog Pravilnika. Nadalje, obrada zahtjeva za isplatu ovisi o sadržaju zahtjeva za isplatu i o potrebi dopune Zahtjeva za isplatu. Što se tiče isplata potpora iz Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine (Program), posebice za mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti za koje su se zahtjevi za podnošenje zahtjeva za potporu / iskaza interesa o sudjelovanju podnosili tijekom 2021. i 2022. godine, obrada i isplata zahtjeva podnesenih u okviru tih mjera mogla je započeti tek po stupanju na snagu relevantnih propisa kojim su omogućene potpore u sklopu Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.) i Programa odnosno tek po donošenju pravilnika za predmetne mjere. Preduvjeti za donošenje pravilnika za predmetne mjere također je bilo donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu, koji propisuje provedbu potpora u okviru Programa odnosno Uredbe (EU) br. 2021/1139, koji je stupio na snagu 23. ožujka 2023. godine.
2 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, PRILOG I. U tablici kriterija nije realan izračun za plovila dulja od 24 m, nema logike da se za brodove te veličine po GT toni plaća veći iznos nego što se isplaćuje za kvote 18-24 m. Ovim načinom obračuna kategorija iznad 24 m, bi se isplaćivalo nerealno više iznose što nije korektno prema vlasnicima plovila u drugim kategorijama. Osim toga, imajući u vidu da je iznos sredstava za ovu mjeru u Operativnom programu 2021-2027. limitirana, nerazumnim trošenjem sredstava dovodimo u pitanje mogućnosti plaćanja privremene obustave ribolova u zadanim godinama obračunskog perioda. Također, moramo primijetiti da je iznos dnevnog obeštećenja za posadu na brodovima od 36 eura/danu nepromijenjeno još od 2015. godine. Takav odnos prema ukrcanim članovima posade još više generira problem nedostatka radne snage na brodu Nije prihvaćen Iznos naknade za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti izračunava se u skladu sa člankom 39. Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004, odnosno prema unaprijed utvrđenoj metodologiji, definiranoj u skladu sa člankom 53. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, pri čemu je važno naglasiti da se radi o metodologiji koja je primjenjivana i u programskog razdoblju 2014.-2020. godine koja je odobrena od strane Europske komisije kao prihvatljiva. Izračun naknade po danu obustave za 1 GT (EUR), prikazan u Tablici 1., predstavlja iznos naknade za gubitak prihoda zbog privremenog ograničenja ribolova po danu, a temeljen je na prosječnoj godišnjoj vrijednosti iskrcaja po bruto toni (GT) po danu za pojedini segment flote, odnosno segment flote kojem plovilo pripada u razdoblju 2018.-2020. godine, na bazi maksimalnog broja ribolovnih dana po segmentu flote u razdoblju 2018.-2020. godine, što izračun čini reprezentativnim za pojedinu kategoriju. Pri izračunu su korišteni službeni podaci o kapacitetu ribarske flote Republike Hrvatske za 2020. godinu (ukupna bruto tonaža po pojedinom segmentu flote), a za izračun vrijednosti iskrcaja po segmentu flote korišteni su službeni podaci iz Informacijskog sustava ribarstva, i to iz ulovne dokumentacije (količina iskrcaja) i dokumentacije prve prodaje (prosječne godišnje cijene vrsta morskih organizama u prvoj prodaji) u razdoblju 2018.-2020. godine, dostavljeni Ministarstvu poljoprivrede od strane ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov odnosno prvih kupaca sukladno propisima koji uređuju dostavu navedenih podataka.
3 Udruga koćarica do 20m SDŽ PRAVILNIK, PRILOG I. Poštovani, kad pogledamo padajući iznos eura po 1GT za brodove po veličini osnovna nelogičnost je da ukoliko ide skala od većeg iznosa prema manjem da sa 10,99 do 12m ide prema 9,68, zatim pada na 7,44 za razred brodova od 18-24m, nelogično je zašto onda iznos naknade po danu raste i zašto nije nastavljen padajući niz. Kad ovu naknadu stavimo u jedan primjer broda do 12m koji ima otprilike 10GT račun ispada 10GTx10.99EURx30 dana = 3.297€, dok na drugoj strani imamo brodove preko 24m i pretpostavimo da isti ima cca 150GT račun ispada 150GTx9,09€x30dana=40905€. Po ovome se ima zaključiti da veliki brod u mjesecu kad ne radi ima čisti profit od 40.905€, dok mali brod ima u prosjeku 3.297€, čime ne može pokriti ni osnovni remont na brodu koji je potrebit jedva s tim iznosom plati vađenje broda.... Zanima me da li sukladno ovom bodovanju i tablicama veliki brodovi imaju toliki mjesečni profit da bi im se isti i vratio dok su lovostaju, a veliki brodovi imaju mogućnost otvorenog mora i mogu ribariti dok su mali brodovi prostorno vremenski ograničeni, jer ne mogu izaći na otvoreno more i koristiti zone koje su u periodu 15.9-15.10 otvorene. Stoga, ljubazno molim da iskontrolirate Izračun potpore i pripadajuće tablice i "malim" brodovima omogućite primjeren iznos za lovostaj, da barem mogu pokriti osnovne troškove remonta. Također, pri korekciji tablice, uvedite jednu među mjeru >15m<18m, iz razloga što brodovi preko15m sukladno Zakonu su pod Hrvatskim registrom brodova i imaju veće troškove vezano za registar i zahtjeve od registra. Prijedlog je da se napravi nova tablica pri čemu bi se u obzir uzeo prijavljeni godišnji promet, i uzeme mjesečni prosjek i prema tom mjesečnom prosjeku se isplate iznosi za lovostaj svim koćarima, pri čemu bi se išlo na povećanje prijave ulova ribe i svi bi bili na dobitku i država i ribari, i to je najpoštenije, a s time mali brodovi ne bi bili ovako oštećeni. S poštovanjem UDRUGA KOĆARICA DO 20m SDŽ Nije prihvaćen Iznos naknade za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti izračunava se u skladu sa člankom 39. Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004, odnosno prema unaprijed utvrđenoj metodologiji, definiranoj u skladu sa člankom 53. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, pri čemu je važno naglasiti da se radi o metodologiji koja je primjenjivana i u programskog razdoblju 2014.-2020. godine koja je odobrena od strane Europske komisije kao prihvatljiva. Izračun naknade po danu obustave za 1 GT (EUR), prikazan u Tablici 1., predstavlja iznos naknade za gubitak prihoda zbog privremenog ograničenja ribolova po danu, a temeljen je na prosječnoj godišnjoj vrijednosti iskrcaja po bruto toni (GT) po danu za pojedini segment flote, odnosno segment flote kojem plovilo pripada u razdoblju 2018.-2020. godine, na bazi maksimalnog broja ribolovnih dana po segmentu flote u razdoblju 2018.-2020. godine, što izračun čini reprezentativnim za pojedinu kategoriju. Pri izračunu su korišteni službeni podaci o kapacitetu ribarske flote Republike Hrvatske za 2018.-2020. godinu (ukupna bruto tonaža po pojedinom segmentu flote), a za izračun vrijednosti iskrcaja po segmentu flote korišteni su službeni podaci iz Informacijskog sustava ribarstva, i to iz ulovne dokumentacije (količina iskrcaja) i dokumentacije prve prodaje (prosječne godišnje cijene vrsta morskih organizama u prvoj prodaji) u razdoblju 2018.-2020. godine, dostavljeni Ministarstvu poljoprivrede od strane ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov odnosno prvih kupaca sukladno propisima koji uređuju dostavu navedenih podataka.