Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić PRILOG 5. OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA 3.6. Analiza učinaka primjene Zakona na zaštitu ljudskih prava Smatram da je naknadnim intervencijama u Nacrt prijedloga Zakona, koji je Vlada RH uputila u zakonsku proceduru, u članku 2. prijedloga, kojim izmjenama su u članku 90. dodani iza stavka 7. novi stavak 8. i stavak 9., koji glase: "(8) Korisnicima prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad i obiteljsku mirovinu, koji su ta prava ostvarili prema ranije važećim propisima o mirovinskom osiguranju do 31. prosinca 2013. pripada pravo na najnižu mirovinu u slučaju zaposlenja do polovice punog radnog vremena. (9) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti zatečenim korisnicima mirovina kojima je isplata najniže mirovine za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena obustavljena, uspostaviti isplatu najniže mirovine bez donošenja rješenja, najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga zakona, počevši od 1 kolovoza 2021., ako je to za njih povoljnije. Smatram da je navedenim postupanjem došlo do diskriminacije i nejednakog postupanja za sve korisnike koji su najnižu mirovinu ostvarili nakon 31. prosinca 2013. godine, što je i u ovim izmjenama zakona propisano, a čime je prekršena EU pravna stečevina koja zabranjuje nejednako postupanje nakon stupanja na snagu novog propisa za pravne odnose koji nisu okončani, kao što je primanje mirovina, a ovim stavcima uvedeno je selektivno nejednako postupanje. Minimalnu mirovinu ne smije primiti nitko tko se zaposli do polovice radnog vremena već, sukladno odredbama zakona, može primiti samo svoju mirovinu sukladno ostvarenim uplatama doprinosa i radnom stažu, uvažavajući načelo uzajamnosti, razmjernosti, jednakosti i međugeneracijske solidarnosti u mirovinskom sustavu. Nije prihvaćen Budući da je svim korisnicima omogućena isplata najniže mirovine u razdobljima zaposlenje do polovice punog radnog vremena, neovisno o datumu ostvarivanja prava na mirovinu, navedenim odredbama nije došlo do diskriminacije i nejednakog postupanja. Rad do polovice punog radnog vremena bez obustave najniže mirovine je omogućen kako bi se tim korisnicima poboljšalo materijalno stanje i potaklo ih se na uključivanje u svijet rada nakon umirovljenja
2 Franjo Golubić PRILOG 5. OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA 1.4. Plan usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom Europske unije Vlada RH donijela je Odluku o instrumentima za uklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije, NN. broj 93/11. i 44/17., gdje je propisan postupak, način i obrasci koje treba popuniti radi utvrđenja obveze i provođenja procedura radi usklađenja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom Eu. U točki 1.4. navedeno je da ne postoji pravna stečevina EU sa kojom se trebju uskladiti zakonski propisi o mirovinskom osiguranju, a što nije u skladu sa primarnim pravom EU, EU poveljom o temeljnim pravima u pogledu zabrane diskriminacije i jednakog postupanja, kada država članica provodi sekundarno pravo EU i sudsku praksu Suda EU. Zakon o mirovinskom osiguranju, kao i sve njegove izmjene i dopune donijete su nakon 1. srpnja 2013. godine, dakle nakon pristupanja RH Europskoj uniji te smatram da su navedeni propisi trebali biti donošeni i usklađivani sa pravnom stečevinom EU jer za isto područje postoji više direktiva koje zabranjuju diskriminaciju i nejednako postupanje u sustavu socijalne skrbi, kao što su Direktiva Vijeća 79/7 o postupnoj provedbi jednakog tretmana muškaraca i žena u području socijalne sigurnosti, Direktiva Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja, podredno i vezano na uvjete i prava za starosnu i invalidsku mirovinu, kao i druga socijalna i radna prava, a sa kojim odredbama Zakom o mirovinskom osiguranju nije usklađen. Obveza državnih i drugih tijela o jednakom postupanju u području mirovinskih i drugih prava propisana je člankom 6. Zakona o ravnopravnosti spolova te odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije. Predlažem da se odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju usklade sa pravnom stečevinom EU, a posebno sa presudama Suda EU u tumačenju primjene prava EU koje imaju obvezujući karakter i za RH. Nije prihvaćen Navedeno nije bilo predmet zakonskih izmjena niti ovog savjetovanja.