Izvješće o provedenom savjetovanju - Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA  , Članak 6. Predlaže se dodati novi članak 314.b. kako slijedi: Članak 314. b. (1) Spisi predmeta iz ove glave vode se isključivo u elektroničkom obliku. (2) Dodjela spisa i komunikacija između suda i javnih bilježnika obavlja se u elektroničkom obliku. (3) Podneske, pismena, dostavnice i povratnice nastale u fizičkom (papirnatom) obliku tijekom postupaka u kojima se spis predmeta vodi u elektroničkom obliku pretvorit će se u elektronički oblik, unijeti u informacijski sustav i čuvat će se samo u elektroničkom obliku kao zajednički prilog spisa. (4) Sve elektroničke isprave na koje se stranka poziva u podnesku, a koji se nalaze u prilogu elektroničkog podneska, ne ispisuju se radi ulaganja u spis, već se u spis stavlja bilješka o tome gdje se takav prilog nalazi, uz naznaku rednog broja priloga i broja stranica. Kada Javni bilježnik takav podnesak dostavlja drugoj stranci izvan sustava elektroničke komunikacije, navedeni prilog se ne ispisuje, već javni bilježnik obavještava stranku o mogućnosti vršenja uvida u sadržaj tog priloga kroz sustav elektroničke komunikacije ili informacijski sustav koji je u primjeni sukladno posebnim propisima te na njezin zahtjev ispisuje takav prilog. (5) Na postupanje javnih bilježnika kao povjerenika suda u postupcima iz ove glave ne primjenjuju se odredbe čl. 111.b Sudskog poslovnika koje se odnose na unošenje podnesaka i pismena nastalih u papirnatom obliku u informatički sustav i o sređivanju i dostavljanju spisa te odredbe Pravilnika o radu u sustavu eSpis koje se odnose na evidentiranje podnesaka i priloga podnesaka. OBRAZLOŽENJE: Budući se predlažu posebne odredbe za postupanje u izvanparničnim postupcima, a koji će se dodjeljivati javnim bilježnicima iste je potrebno dodatno razraditi. Prvenstveno je potrebno posebno propisati način elektroničke komunikacije između suda i javnog bilježnika kao i postupanje za sadržajem spisa koji će se u premoćnom dijelu slučajeva biti sastavljati u fizičkom/papirnatom obliku. Budući je ostalim odredbama sudskog poslovnika propisano da je za unošenje podnesaka i pismena nastalih u papirnatom obliku u informatički sustav (eSpis) nadležan isključivo službenik sudske pisarnice, a koji nije na raspolaganju javnom bilježniku niti javni bilježnik takvu osobu uopće može imati u radnom odnosu u svom uredu, da bi se uopće moglo u razumnim rokovima postupati po predmetima iz ove glave potrebno je propisati upravo ovakve predložene odredbe, odnosno izričito isključiti primjenu određenih odredbi Sudskog poslovnika u postupanju javnih bilježnika kao povjerenika suda u rješavanju izvanparničnih postupaka iz ove glave. Nije prihvaćen Iz predložene odredbe već proizlazi elektronička komunikacija između sudova i javnih bilježnika pri dodjeli navedenih predmeta. Postupanje javnih bilježnika i način vođenja navedenih predmeta u javnobilježničkom poslovanju nisu predmet Sudskog poslovnika.