Izvješće o provedenom savjetovanju - UPUTE ZA PRIJAVITELJE - " INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Apsolon 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 3.3Predmet, namjena i cilj Poziva U odnosu na ukupni tekst poglavlja 3.3, rečenica „Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni“ je vrlo dvoznačna, posebice kada se uzme u obzir da se u sljedećoj rečenici navodi da proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uključujući usluge). Predlažemo redefiniranje rečenice ili njeno uklanjanje. Nije prihvaćen Ovim Pozivom se dodjeljuju sredstva za stvarni razvoj proizvoda, ne za samo istraživanje koje neće rezultirati konkretnim proizvodom. Usluge su obuhvaćene pojmom proizvoda u smislu ovog Poziva, kako je i navedeno, te se smatraju nematerijalnim proizvodom.
2 Apsolon 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 3.3Predmet, namjena i cilj Poziva Predlažemo staviti u ravnopravan položaj proizvode, procese i usluge kako bi se omogućila prihvatljivost MSP u području razvoja usluga (naročito u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija) i procesnih inovacija (npr. u industrijama koje odlikuje razvoj procesa poput petrokemijske i farmaceutske industrije). Nije prihvaćen Već je navedeno: „Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge)“. Inovacije procesa su prihvatljive unutar ovog Poziva jedino ukoliko doprinose stvarnom razvoju finalnog proizvoda/usluge.
3 ORKA PARTNER j.d.o.o. 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 3.3Predmet, namjena i cilj Poziva Pod Predmet: možda ne bi bilo loše radi zabune, pored proizvoda staviti / usluga. Obzirom je popriličan broj inovacija dolazi iz područja IT koji su uglavnom uslužne djelatnosti. Nije prihvaćen Već je navedeno: „Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).“
4 Morana Rumenjak 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 4.4Pokazatelji - Nema odgovora
5 Apsolon 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 4.4Pokazatelji U kontekstu opisa novog proizvoda, što se događa ako na tržištu postoje proizvodi koji nude iste funkcionalnosti ali koji se nisu pokazali komercijalno uspješnima te bi se projektom napravila „nadogradnja“ tih proizvoda i omogućila uspješna komercijalizacija? Kako se gleda na „lokaliziranje“ usluga koje su sada dostupne na npr. tržištu SAD-a, a koje bi uz preinake i prilagodbe hrvatskom tržištu imale tržišni potencijal? Nije prihvaćen Ukoliko se radi o proizvodu koji nudi istu funkcionalnost ne možemo govoriti o inovaciji. Ukoliko se radi o „nadogradnji“ postojećeg proizvoda kojom će se poboljšati tržišni potencijal možemo govoriti o inkrementalnoj inovaciji. U Uputama za prijavitelje pod 3.2. Prihvatljive aktivnosti u točki 1.a) navedeno je da su inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama prihvatljive.
6 ORKA PARTNER j.d.o.o. 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 4.4Pokazatelji Također ne bi bilo loše pored proizvoda staviti / usluga Nije prihvaćen Već je navedeno: „Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).“
7 HGK 2UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: Tko može sudjelovati? S obzirom na odredbu članka 22. stavka 2. Uredbe 651/2014, kojom je definirano da su prihvatljivi poduzetnici neuvrštena mala poduzeća do pet godina nakon registracije, nije jasno zašto su odredbom Glave 2. točke 1.1. Uputa obuhvaćena samo MSP registrirana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave. Primljeno na znanje Odluka je utemeljena na zaključcima radne skupine kao i činjenici da je neposredni pokazatelj rezultata koji se nalazi u OP KK, CO05-Broj novih poduzeća koja primaju potporu, definiran kao pokazatelj koji mjeri broj potpomognutih novoosnovanih poduzeća koja posluju manje od tri godine (MSP-ovi) . Napominjemo da je u planu skora objava Poziva prema Uredbi 651/2014.kojim će biti obuhvaćena sva MSP bez obzira na vrijeme registracije.
8 Apsolon 2UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: Tko može sudjelovati? Ima li vlasnička struktura utjecaja na prihvatljivost prijavitelja (osim u kontekstu MSP statusa)? Konkretno, može li npr. tvrtka XY (posluje više od 36 mjeseci u sektoru koji nije prihvatljiv ovim natječajem) otvoriti novu tvrtku u kojoj će imati 100% vlasništva, a da ta tvrtka bude prihvatljiva? Također, postoji li ograničenje broja prijava povezanih tvrtki? Nije prihvaćen Prijavitelji moraju udovoljavati svim uvjetima vezano uz definiciju prihvatljivosti prijavitelja navedenu u UzP pod 2. Uvjeti za prijavitelje točka 1. Broj prijava je objašnjen u UzP pod 2. Uvjeti za prijavitelje točka 3.
9 Apsolon 2UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: Tko može sudjelovati? Znači li formulacija "registrirana za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave“ da poduzeće koje posluje duže, ali nije registrirano za sektor na koji se projekt odnosi ili je registrirano za sektor koji je neprihvatljiv, može samo registrirati novu djelatnost i biti prihvatljiv? U 4..4 (Tko ne može sudjelovati) pod točkom 17. navedena je ista formulacija (Neće se dodijeliti prijavitelju koji je registriran za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti dulje od 36 mjeseci prije predaje projektne prijave). Nije prihvaćen Ovaj Poziv namijenjen je novoosnovanim MSP. Napominjemo da je u planu skora objava Poziva prema Uredbi 651/2014.kojim će biti obuhvaćena sva MSP bez obzira na vrijeme registracije.
10 IRI centar d.o.o. 2UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 1.1Prihvatljivost prijavitelja: Tko može sudjelovati? Iz ovog se ne može zaključiti da li su prihvatljiva novoosnovana poduzeća koja su povezana sa poslovnim subjektima koji djeluju dulje od 3 godine. (povezana društva). Kao npr. ako je projekt, investicija u novi poslovni poduhvat u čiju svrhu je osnovana nova tvrtka od strane jedne ili više postojeće tvrtke. Predlaže se zamjena drugog i trećeg pasusa. PRIJEDLOG 1 (Ukoliko se želi zadržati ova razina strogosti kriterija): Potpora u okviru ovog Poziva isključivo je namijenjena novoosnovanim MSP, gdje nisu prihvatljivi oni MSP koji u vlasničkoj strukturi imaju pravne osobe koja djeluju 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, niti one fizičke osobe koje su u više od 25%-tnom vlasništvu pravne osobe koja djeluje dulje od 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave ili su unatrag 12 mjeseci bile bili u više od 25%-tnom vlasništvu pravne osobe koja je likvidirana ili je u postupku gašenja, a djelovala je u istim ili srodnim sektorima prijavitelja. PRIJEDLOG 2 (Ukoliko se žele dopustiti investicije postojećih poduzetnika (npr. ulaganje startup koji u vlasništvu ima investitore koji djeluju dulje od 36 mjeseci)): Potpora u okviru ovog Poziva isključivo je namijenjena novoosnovanim MSP, gdje nisu prihvatljivi oni MSP koji u vlasničkoj strukturi imaju pravne ili fizičke osobe koje su unatrag 12 mjeseci bile u više od 25%-tnom vlasništvu pravne osobe koja je likvidirana ili je u postupku gašenja, a djelovala je u istim ili srodnim sektorima prijavitelja. Primljeno na znanje Povezana poduzeća se smatraju "jednim poduzetnikom" kako je navedeno u poglavlju Pojmovnik. Prilikom prijave treba voditi računa o povezanim poduzećima kako bi prijavitelj bio prihvatljiv.
11 Danko Radica 2UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 4.4Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Točka 18. - da li se "na temelju sati rada" odnosi na puno radno vrijeme od 8 sati ili se priznaje i jedini zaposlenik na pola radnog vremena ? Primljeno na znanje Prihvatljivi su oni prijavitelji koji imaju barem jednog zaposlenog na puno radno vrijeme na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave.
12 Apsolon 2UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajanje projekta Na koji način se dokazuje zatvaranje financijske konstrukcije projekta? Primljeno na znanje Opisivat će se u prijavnom obrascu B - Poslovni model.
13 Apsolon 2UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajanje projekta Na koji način poduzeće osnovano prije 3 mjeseca dokazuje da ispunjava kriterij stabilnih i dostatnih izvora financiranja? Prihvaćen Bit će adekvatno izmjenjeno.
14 Apsolon 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Molimo unijeti poveznicu na Program potpora male vrijednosti jer nije moguće identificirati odredbe članaka 4 i 5. Prihvaćen U konačnoj verziji Uputa unijet će se poveznica.
15 HGK 3UVJETI ZA PROJEKTE, 2.2Prihvatljivost aktivnosti Predlaže se (u okviru aktivnosti 1, Završna faza razvoja novog proizvoda ili usluge) preciznije definirati pojam d) dizajn proizvoda te uključiti relevantne troškove dizajna (izrada dizajnersko-prezentacijskih podloga, nacrta, vizualizacije pomoću 3D modeliranja kompjuterskim programima, izrada prototipa, dorada i testiranje prototipa i dr.). Nije prihvaćen Prihvatljivi su oni troškovi koji su vezani za prihvatljive aktivnosti a nisu navedeni kao neprihvatljivi.
16 Apsolon 3UVJETI ZA PROJEKTE, 2.2Prihvatljivost aktivnosti Točka 2g. Uključuju li operativne marketinške aktivnosti i prihvatljivost istoimenih troškova. Jesu li prihvatljivi troškovi internet marketinga? Primljeno na znanje Prihvatljivi su oni troškovi koji su vezani za prihvatljive aktivnosti a nisu navedeni kao neprihvatljivi.
17 Apsolon 3UVJETI ZA PROJEKTE, 2.2Prihvatljivost aktivnosti Točka 3c. Odnosi li se „plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima“ na plaću voditelja projekta ili je moguće ostvariti potporu za zaposlenike koji će operativno provoditi pojedine aktivnosti? Primljeno na znanje Kao prihvatljiva su navedena ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima).
18 Apsolon 3UVJETI ZA PROJEKTE, 2.2Prihvatljivost aktivnosti Točka 1a. Kao prihvatljiva aktivnost navedene su inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima za nova tržišta što je u suprotnosti u odnosu na raniji tekst (točka 2.2 „aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu“). Je li prema tome prihvatljiva internacionalizacija postojećeg proizvoda (naravno, uz provođenje aktivnosti za prilagodbu proizvoda novom tržištu)? Primljeno na znanje Prihvatljive su aktivnosti kako je navedeno pod 3. Uvjeti za projekte točka 2.
19 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 3UVJETI ZA PROJEKTE, 2.2Prihvatljivost aktivnosti U fazi komercijalizacije nužni su troškovi oglašavanja, pogotovo za ICT projekte i to najviše u vidu Google addsa, društvenih mreža i sl. Ove aktivnosti nisu striktno navedene pa bi bilo dobro da se eksplicitno navedu. Primljeno na znanje Troškovi oglašavanja regulirani su u kao dopuštene aktivnosti u skladu s točkama 2g) i 4b).
20 Apsolon 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3Prihvatljivost troškova Predlažemo uvrštavanje popisa prihvatljivih troškova kako bi olakšalo adekvatno koncipiranje projektnog prijedloga i proračunskih stavki te smanjili neprihvatljivi troškovi. Dodatan razlog predstavlja širok popis prihvatljivih aktivnosti čija provedba nužno veže i pripadajuće troškove. Iako se iz poglavlja 2.2 mogu naslutiti općenite kategorije prihvatljivih troškova, nužno je njihovo jasno definiranje. Npr. prihvatljive su aktivnosti promidžbe i vidljivosti, no nije jasno je li ujedno riječ i o prihvatljivom trošku. Također, na popis prihvatljivih troškova predlažemo uvrštavanje troškova provedbe projekta i oglašavanja kako bi se osigurala adekvatna provedba u skladu s pravilima ESI fondova. Osim toga, predlažemo uključivanje troškova povezanih s cloud uslugama i rješenjima s obzirom da riječ o neophodnom trošku pri razvoju novih proizvoda i usluga, posebice u segmentu informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Djelomično prihvaćen Prihvatljivi su oni troškovi koji su vezani za prihvatljive aktivnosti a nisu navedeni kao neprihvatljivi. Troškovi povezani s cloud uslugama kao i ostali troškovi koji nisu navedeni kao neprihvatljivi, prihvatljivi su samo za vrijeme trajanja projekta.
21 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3Prihvatljivost troškova Nije razvodno da li su prihvatljvi i troškovi vanjskih stručnjaka za javnu nabavu i provedbu projekta. Obzirom da se na natječaj prijavljuju novi poduzetnici, isti će teško imati dovoljno internih resursa i znanja za ove aktivnosti te smatramo da je bitno da se ti troškovi smatraju prihvatljviim troškovima projekta. Primljeno na znanje Troškovi vanjskih stručnjaka regulirani su pod 2.2. Prihvatljive aktivnosti u točkama 3a) i 3c), te su prihvatljivi oni koji su nužni za provedbu projekta, što može uključivati i stručnjake za javnu nabavu (ako je primjenjivo obzirom na projekt).
22 Apsolon UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Kriterij odabira 3ii. financijski kapacitet prijavitelja. Na koji način prijavitelji dokazuju financijski kapacitet s obzirom da se radi o novoosnovanim poduzećima koja (pogotovo ako su startupi i rade na razvoju nečeg novog) imaju male izglede za pozitivno poslovanje i slobodna sredstva za ulaganje u razvoj? Traži li se tu pismo namjere banke, obvezujuće ili neobvezujuće? Ili pismo namjere potencijalnog kupca? Primljeno na znanje Financijski kapacitet prijavitelja opisuje se u prijavnom obrascu B - Poslovni model, a kako je navedeno u UzP točki 6.1.prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, prijavitelji moraju MINPO dostaviti ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu.
23 Apsolon UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Ukoliko je primjenjivo, molimo istaknuti minimalan broj bodova po kategoriji kriterija odabira. Prihvaćen Bit će dodano u konačnoj verziji Uputa i pripadajućoj dokumentaciji.
24 HGK 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Vezano na Fazu 5. postupka dodjele, predlaže se dopuniti tekst Upute, na način da se navede rok u kojem će MINPO obavijestiti prijavitelja, kao i način na koji će to učiniti (poštom, e-poštom, telefonom i/ili telefaksom). Nije prihvaćen Rokovi i način za obavijesti definirani su u 1.1 Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava pod naslovom Dostava obavijesti prijavitelju.
25 Apsolon 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Predlažemo detaljnije opisati kriterije odabira i objaviti kompletan popis pitanja/kriterija koji će se koristiti za ocjenjivanje kvalitete. Prihvaćen Prihvaćen.
26 Apsolon 7ODREDBE POVEZANE S PROVEDBOM PROJEKTA, 4.4Podnošenje zahtjeva za nadoknadom i povrat sredstava Sukladno odredbama u poglavlju 7., dijelovi rečenice „ako razdoblje provedbe i razdoblje prihvatljivosti počinje prije početka primjene Ugovora), prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava Korisnik može dostaviti danom stupanja Ugovora na snagu„ nisu primjenjivi. Nije prihvaćen U poglavlju 7. pod točkom 1.1. navedeno je da projekt može početi nakon donošenja Odluke o financiranju.
27 Apsolon UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 9POJMOVNIK S obzirom da se ne spominje u tekstu natječaja predlažemo ukloniti definiciju inovacijskog poduzeća. Stavka B, "minimalno 10% ukupnih troškova u najmanje jednoj od posljednje tri godine se moraju odnositi na troškove istraživanja i razvoja to potvrđuje. Nije prihvaćen Navedeno se koristi u svrhu vrednovanja, što će biti opisano u Prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava.