Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2024. GODINU Poštovani, Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu (HDBUZ) ovim putem izražava nezadovoljstvo i zahtijeva da se u Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2024. godinu uvrsti i donošenje Zakona kojim će se regulirati položaj biologa u zdravstvu (Zakon o djelatnosti biologa u zdravstvu). Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) stupio je na snagu 1.01.2019. godine te je u članku 155. st. 2. propisano da se zdravstvenim radnicima smatraju biolozi u zdravstvu ako obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja, čime je reguliran status biologa kao zdravstvenih radnika. S obzirom na status biologa u zdravstvu kao zdravstvenih radnika nužno je da se djelatnost biologa u zdravstvu pravno regulira donošenjem posebnog zakona. Zakon bi predstavljao pravni temelj između ostalog za propisivanje ustrojstva, nadležnosti i načina rada komore, kao strukovne organizacije zdravstvenih radnika, a sve sukladno čl. 243. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji propisuje da se ustrojstvo, nadležnost i način rada komore uređuje posebnim zakonom. Bez donošenja zakona kojim bi se reguliralo ustrojstvo, nadležnost i način rada komore, nema niti preduvjeta za reguliranje statusa biologa u zdravstvu kao zdravstvenih radnika koji se sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavezno učlanjuju u komore. Čime se direktno struku biologa u zdravstvu diskriminira u odnosu na regulirane profesije. Pri tome želimo napomenuti kako su sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) svi biolozi u zdravstvu visokoobrazovani radnici koji se obrazuju na diplomskom sveučilišnom studiju, koji završetkom obrazovanja stječu status magistar, magistra u skladu s posebnim zakonom. Ističemo kako upravo zbog našeg visokog obrazovanja u posebnom području znanstvene djelatnosti, trebamo imati reguliran status kroz poseban zakon i posebnu komoru na jednak način kako je reguliran status drugih visokoobrazovanih radnika kroz posebne zakone i komore u zdravstvu (primjerice Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03) - Hrvatska psihološka komora, Zakon o medicinsko- biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03 i 117/08)- Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Zakon o liječništvu (NN 121/03 i 117/08)- Hrvatska liječnička komora). Također, u članku 205. st. 3. propisano je da biolozi mogu izvršavati zdravstveno- inspekcijski nadzor, odnosno poslove zdravstvenog inspektora za nadzor kvalitete i sigurnosti medicinskih pripravaka ljudskog podrijetla namijenjenih liječenju (ljudski organi za presađivanje, tkivni presadci, stanice i krvni pripravci). Članak 166. propisuje da se na prava i dužnosti zdravstvenih radnika te druga pitanja koja nisu utvrđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti primjenjuju odredbe posebnih zakona o profesijama u zdravstvu. Također, u brojnim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti nadležnih stručnih komora koje imaju, između ostalog, ulogu u izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika, u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije te obavezu učlanjivanja u stručne komore, što se sve provodi sukladno posebnom zakonu vezanom uz regulaciju dotične profesije. Profesija biologa u zdravstvu regulirana je posebnim zakonima u zemljama EU i Velikoj Britaniji (informacije dostupne na https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/profession/1450). Kao primjere zemalja u kojima je profesija biologa u zdravstvu regulirana nacionalnim zakonodavstvom već dugi niz godina (npr. u Finskoj od 1994.g.) navodimo primjere: (1) Italija, Biologo, Biologist (EN), National Legislation: Legge 396/67 e DPR 328/1967, www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=1 (2) Italija, Biologo junior, National Legislation: Legge 396/67 e DPR 328/67, www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=1 (3) Portugal (Biólogo, Biologist (EN), National Legislation: Decreto-Lei 183/98; Decreto-Lei 104/2012 , Portaria 90/2012, www.ordembiologos.pt (4) Velika Britanija (Chartered biologist, National Legislation: Royal Charter amended 8 July 2009, www.societyofbiology.org/images/Charter%20for%20the%20Society%20of%20Biology.pdf, direktiva EU: Directive 2005/36 (5) Litva, Medicinos biologas, Medical biologist (EN), National legislation: 2020 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas Nr. XIII-3222, e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a21951bcc0ea11eaae0db016672cba9c/asr (6) Litva, Medicinos genetikas, Medical geneticist (EN), National legislation: 2020 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas Nr. XIII-3222, e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a21951bcc0ea11eaae0db016672cba9c/asr (7) Rumunjska (Biolog în sistemul sanitar, Biologist in the health system (ENG), National Legislation: Law 460/2003, www.obbcssr.ro/legea_460_2003.html, direktiva EU: 2005/36/EC (8) Finska, Sairaalageneetikko/Sjukhusgenetiker, Hospital Geneticist (EN), National Legislation: Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994), finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564 (9) Finska, Sairaalamikrobiologi/Sjukhusmikrobiolog, Hospital microbiologist (EN), National legislation: Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994), finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564 (10) Finska, Sairaalasolubiologi/Sjukhuscellbiolog, Medical Cell Biologist (EN), National legislation: Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994), finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564. Osim iz gore navedenog, pravna osnovanost i opravdanost zahtjeva za uvrštavanjem Zakona o djelatnosti biologa u zdravstvu u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu proizlazi i iz odredbe članka 260. Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisana obveza zdravstvenih ustanova da usklade svoj rad i poslovanje s odredbama navedenog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu predmetnog zakona, a koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine. Također u više navrata smo dopisima istaknuli potrebe reguliranja i priznavanja stručnih kvalifikacija u području biološke djelatnosti, a za koje postoje smjernice i obveze u europskom zakonodavstvu s ciljem postizanja visoke razine javnog zdravlja i sigurnosti pacijenata (navodi se u ZZZ članak 1.a -Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive: – Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija). Napominjemo da smo posljednji put 2022. godine poslali nadležnom Ministarstvu zdravstva ponovnu zamolbu da nas se uvrsti u Prijedlog zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu no zahtjev nije uvažen. Na sastanku u Ministarstvu zdravstva koji je održan 12.01.2022.g., HDBUZ i Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku predložili su što hitnije uvrštavanje prijedloga Zakona koji bi regulirali rad ovih profesija u normativne aktivnosti Ministarstva kao i osnivanje zajedničke Komore. Slijedom e-savjetovanja o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2024.g. kojim je predviđen Zakon o logopedskoj djelatnosti te osnivanje Komore, predlažemo Ministarstvu zdravstva dopunu normativnih aktivnosti za 2024. uvrštavanjem prijedloga Zakona koji bi regulirao djelatnost biologa u zdravstvu kao i djelatnosti medicinskih fizičara. S poštovanjem, Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 JADRANKA PAUN JUDAŠ PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2024. GODINU Poštovani, vezano na otvoreno e-savjetovanje o Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2024. godinu koje je otvoreno od 07.09.2023. do 22.09.2023. godine, predlažem da se u naveden Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2024. godinu uvrste izmjene i dopune Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08). Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08) donesen je 2008. godine te od tada (za razliku od Zakona koji reguliraju druge djelatnosti u zdravstvu) nije prošao izmjene i dopune, iako za njegove izmjene i dopune postoje opravdani razlozi koji se ponajprije odnose na dio zakona koji regulira STANDARD OBRAZOVANJA FIZIOTERAPEUTA, odnosno razine obrazovanja fizioterapeuta. Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08) u čl. 7. i 8. isključivo prepoznaje preddiplomsku razinu obrazovanja (PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPEUT) čime je potpuno zanemarena, neprepoznata i diskriminirana diplomska razina obrazovanja - sveučilišni magistri fizioterapije (univ.mag.physioth.) koji se obrazuju na javnim sveučilištima u RH i diplomirani fizioterapeuti koji se obrazuju na javnim veleučilištima u RH. Posebno napominjem da je diplomska razina obrazovanja drugih profesija u zdravstvu (npr. medicinske sestre, primalje, sanitarni inženjeri i dr.) koje se obrazuju na identičnim javnim sveučilištima i veleučilištima kao i fizioterapeuti (preddiplomskoj i diplomskoj) već ranije prepoznata i regulirana u Zakonima koji reguliraju te djelatnosti u zdravstvu. Kao primjer navodim kako je diplomska razina obrazovanja riješena za druge djelatnosti u zdravstvu: - Čl. 8. Zakona o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08,57/11) „Viša razina obrazovanja medicinskih sestara stječe se završetkom preddiplomskog stručnog ili sveučilišnog studija sestrinstva za medicinske sestre, i/ili diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva. - Čl. 8. Zakona o primaljstvu (NN 120/08, 145/10) „Visoku razinu obrazovanja primalje stječu uspješnim završavanjem odgovarajućeg preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja. - Čl. 6. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN87/09) „Visoku razinu obrazovanja sanitarni inženjeri stječu uspješnim završavanjem odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja“ Uvažavajući naprijed navedene razloge i činjenicu da čl. 7. i 8. Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (120/08) prepoznaju samo preddiplomsku razinu obrazovanja fizioterapeuta, predlažem da se u Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2024. godinu uvrste izmjene i dopune Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (120/08), te da se na identičan način na koji je to napravljeno za druge djelatnosti u zdravstvu (medicinske sestre, primalje, sanitarne inženjere i dr.) u Zakonu o fizioterapeutskoj djelatnosti (120/08) utvrdi da za fizioterapeute osim preddiplomske razine obrazovanja postoji i diplomska razina obrazovanja. S poštovanjem, Jadranka Paun Judaš, univ. mag. physioth. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Ivan Zidarević - Europska civilna inicijativa Zagreb PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2024. GODINU Republika Hrvatska jedna je od svega par zemalja Evropske unije u kojima postoji trajna, neosnovana, zabrana darivanja krvi za za outane homoseksualce. Trajna zabrana darivanja krvi za outane homoseksualce postoji još u dve zemlje dok su ostale zemlje uvele tzv "vremenski prozor", rok, od poslednjeg nezaštićenog seksualnog odnosa kojim potencijalni darivatelj potvrđuje, ili ne, istinitost tvrdnji. Od 2014. godine u Republici Hrvatskoj na snazi je i Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola koji u članku 2 navodi da su istopolne zajednice porodične zajednice (to uključuje i odnose dva muškarca). I u istopolnim porodičnim zajednicama očekivano je da postoje seksualni odnosi između partnera koji nisu ništa manje monogamni u odnosu na bračne, heteroseksualne, parove. Isto tako je važno pomenuti da se trenutnom praksom prema outanim homoseksualcima, unapred ili trajno, zabranjuje darivanje krvi pod pretpostavkom pripadanja rizičnoj grupi, što to nije i ne može da bude slučaj. Ministarstvo zdravstva ima mogućnost ali i obavezu da omogući jednak tretman svim građanima bez pretpostavki o tuđem stilu života, koji ima ustavnu zaštitu prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Krešimir Grgić PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2024. GODINU Laž je da bilo kakve izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nemaju utjecaj na ljudska prava kako ste naveli u tabeli - pogotovo ako se radi o nekakvom programu cjepljenja. Navedenim zakonom i drugim zakonima i uredbama "Stožera" grubo su prekršena prava svih građana Republike Hrvatske - pravo da ne budu žrtve medicinskih eksperimenata, pravo da ne budu žrtve prisilnih medicinskih postupaka, pravo na privatnost (online škola - kamere u domu koji je intimni prostor), pravo na disanje (beskorisne maske), pravo na slobodno kretanje (propusnice za ulazak u susjednu općinu) i sl.. Normalni tijek nekakve epidemije bio bi da se prvo pojavi višak smrtnosti ili ozbiljnih oboljenja (asimptomatski slučajevi obična su laž), a da se nakon primjene medicinskog tretmana (cjepivo) broj smrtnih i ozbiljnih slučajeva opadne. Međutim, kod nas je bilo obrnuto. Statistički podaci pokazuju da nije bilo nikakvog povećanja smrtnosti do studenog 2020.g. kada su liječnici po nečijem nalogu zvali pacijente na kućni telefon i nagovarali ih da se cijepe protiv gripe. Do tada smrtnost je bila manja nego prethodne 2019.g.. Pravi porast smrtnosti uslijedio je tek nakon primjene covid cjepiva u proljeće 2021.g. pa kada se pogledaju tabele smrtnosti u RH može se lako zaključiti da je te godine najmanje 6000 do 7000 ljudi u RH umoreno kovid cjepivom. Neka vam bude jasno da ćete i odgovarati zbog toga. A odgovarat ćete i za prouzročenu ekonomsku štetu i štetu koja je nanijeta djeci jer ih se zlostavljalo maskama, testovima štapom u nos i promatranjem kamerom dok se nalaze u intimi svog doma. Budući da je teorija virusa oborena, a i teorija klica je u pitanju – najbolje bi bilo da se ovaj Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ukine skroz do kraja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Hrvatska komora primalja PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2024. GODINU Hrvatska komora primalja smatra kako Ministarstvo zdravstva u 2024. godini mora pristupiti izradi izmjena i dopuna Zakona o primaljstvu, prvenstveno kako bi se propisale djelatnosti/kompetencije magistri primaljstva (koje nisu propisane Zakonom) ali i zbog drugih pitanja reguliranih Zakonom koje je potrebno revidirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Zoran Lukić PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2024. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI "Kunem se Apolonom liječnikom, Asklepijem; Higijejom i Panakejom, svim bogovima i božicama, zovući ih za svjedoke, da ću po svojim silama i savjesti držati ovu zakletvu i ove obveze. Stoga ću učitelja ovoga umijeća štovati kao svoje roditelje, njegovu ću djecu držati svojom braćom, a budu li htjeli učiti ovu umjetnost, poučavat ću ih bez ugovora i bez plaće. Puštat ću da sudjeluju kod predavanja i obuke i u svem ostalom znanju moja djeca i djeca moga učitelja. Učit ću i đake koji se budu ugovorom obvezali i ovom zakletvom zakleli, ali nikoga drugoga. Svoje propise odredit ću po svojim silama i znanju na korist bolesnika i štitit ću ga od svega što bi mu moglo škoditi ili nanijeti nepravdu. Nikome ne ću, makar me za to i molio, dati smrtonosni otrov, niti ću mu za nj dati savjet. Isto tako ne ću dati ženi sredstvo za pometnuće ploda. Isto ću i pobožno živjeti i izvršavati svoju umjetnost. Neću operirati mokraćne kamence, nego ću to prepustiti onima koji se time bave. U koju god kuću stupim, radit ću na korist bolesnika, kloneći se hotimičnog oštećivanja, a osobito zavođenja žena i muškaraca, robova i slobodnih. Što po svojem poslu budem saznao ili vidio, pa i inače, u saobraćaju s ljudima, koliko se ne bude javno smjelo znati, prešutjet ću i zadržati tajnu. Budem li održao ovu zakletvu i ne budem li je prekršio, neka mi bude sretan život i ugled ljudi do u daleka vremena; prekršim li ovu zakletvu i zakunem li se krivo, neka me zadesi protivno." Ovaj tekst mora biti sastavni dio Zakona i to na početku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.