Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK   HOK je na prethodnom e savjetovanju dao uvjerljivo najviše komentara od kojih niti jedan nije prihvaćen, a oni koji su primljeni na znanje niti u ovom e savjetovanju nisu uzeti u obzir zbog čega smatramo da su obrtnici nepravedno u nepovoljnom položaju kroz cijeli period primjene Pisma razumijevanja i da im se kao takvima onemogućava daljnji razvoj. Stoga predlažemo da se iznađu novi modeli rasporeda sirovine koji bi mikro i malim poduzetnicima osigurali nesmetan razvoj, a sve sa ciljem očuvanja radnih mjesta i proizvodnih kapaciteta u ruralnim sredinama. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
2 Ivić Pašalić   Od kraja 2022. do danas intenzivira se kriza potražnje na tržištu svih proizvoda u drvno-prerađivačkom sektoru. To je dovelo do pada prodaje drvnih proizvoda u rasponu od 30 - 80%. To je jedini razlog za pad prodaje, a ne bilo koji razlog na strani proizvođača. Zbog toga poremećaja tržišta i pada prodaje, jedan od problema koji nastaje je i problem pravdanja trupaca. Zbog toga predlažem da razmotrite rješenje ovoga problema, kako ne bi došlo do umanjenja odobrenih količina za narednu 2024. godinu, što je istodobno i smanjenje do kraja primjene Okvirnih ugoora. Nije prihvaćen Poštovani, predmetnim nacrtom Odluke jasno je naznačeno na koji način svaki pojedini kupac pravda količine po godišnjim ugovorima te nije moguće odstupiti od predmetnog, posebice iz razloga što su sva pravila jasno naznačena već Odlukom o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2023. godinu, a koja je također bila predmet e-Savjetovanja i svi su imali prilike dati komentare na istu u propisanom roku.
3 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Prilikom prethodnog e-Savjetovanja (u odnosu na nacrt Odluke za 2023.) odgovorili ste nam da je svrha savjetovanja prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti, u cilju što kvalitetnije izrade prijedloga zakona i propisa te da isto predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću kao zainteresirana javnost utječemo na javnu politiku. Međutim, istovremeno ste na veliku većinu naših komentara naveli samo da ih „primate na znanje te će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja“. Nejasno je što točno prethodno navedeno znači za nas, odnosno takvo postupanje tumačimo na način da se kod zainteresirane javnosti samo stvara privid da je omogućen utjecaj na politiku H Š d.o.o. vezano za raspodjelu drvne sirovine, dok je očigledno da društvu Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. niste omogućili da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječe na javnu politiku dodjele kvota drvnih sortimenata na javnim pozivima za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora, a sve s obzirom da nijedan komentar/argument niste prihvatili ni implementirali, nego samo „primili na znanje“ bez daljnjeg obrazloženja što to točno znači te kada će i na koji način biti implementirano? Ukazujemo da je sustav potrebno hitno temeljito i u cijelosti mijenjati te uspostaviti na način koji će omogućiti učinkovito tržišno natjecanje. Stoga bilo kakvi pokušaji da se u javnosti prikaže da se radi na tzv. unaprjeđenju sustava utemeljenog na apriori nezakonitim temeljima iz Pisma razumijevanja nikako ne mogu dovesti do uspostavljanja zakonitog sustava, jer je isti potrebno suštinski promijeniti i napustiti model pogodovanja pojedincima kojima se neovisno o tržišnoj uspješnosti jamče određene količine trupaca, dok se istovremeno druge sudionike na tržištu onemogućuje da istome pristupe u skladu s načelima tržišnog natjecanja. U točki VIII. Odluke za 2022. godinu je bilo navedeno da Udruženje i H Š d.o.o. rade na izmjenama i dopunama Pisma razumijevanja koje će biti završene i objavljene najkasnije do 30.04.2022. godine. S obzirom da na web stranicama H Š d.o.o. nema objava o toj temi, molimo informaciju o trenutnom statusu izmjena i dopuna Pisma razumijevanja te iz kojih razloga iste toliko kasne od najavljenog i zašto u nacrtu ove Odluke za 2024. ne spominjete navedene izmjene i dopune? Hoće li i kada u odnosu na nacrt izmjena i dopuna Pisma razumijevanja biti otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na središnjem državnom portalu e-Savjetovanje? Nije prihvaćen Poštovani, navedena pitanja i komentari nisu predmet ovog e-Savjetovanja.
4 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Poštujući Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH od 2022. do 2030. društvo Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. uskladilo je i izdiglo svoju proizvodnju na najviši mogući nivo izvrsnosti. Ovi navodi su jasni i vidljivi te dokazivi u svim aspektima. Međutim, usprkos tome postojeći sustav raspodjele drvnih sortimenata ne omogućuje društvu Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. kao dokazano uspješnom poduzetniku da ostvari pripadajuću količinu sirovine jer je sustav uspostavljen na način koji ne samo da ne vrednuje uspješne poduzetnike, nego i demotivira poduzetnike koji žele ulagati i teže tome da budu uspješni, ali unaprijed im je poznato da navedeno neće biti vrednovano prilikom distribucije drvnih sortimenata od strane H Š d.o.o. Posebno začuđuje što H Š d.o.o. i nakon rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) od 20.07.2023. godine (NN 98/2023, dalje: Rješenje), tj. usprkos Rješenju donesenom u okviru postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika HŠ d.o.o. i dalje nastoji održati na snazi sustav kojim se izravno narušava tržišno natjecanje te omogućuje nezakonita i netransparentna raspodjela sirovine. Očigledno H Š d.o.o. pritom zanemaruje potencijalnu odgovornost i sankcije kojima se izlaže RH kao država članica, kao i ovlasti koje prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju ima Europska komisija u slučaju podnošenja prijave istoj kao nadležnom tijelu EU, a što je svakako potrebno uzeti u obzir te hitno pristupiti izmjenama postojećeg nezakonitog sustava, odnosno usklađenju istoga s pravom EU na način da H Š d.o.o. kao društvo u vlasništvu RH uspostavi učinkovitu provedbu pravila o tržišnom natjecanju. U okviru postupka pred AZTN-om i temeljem donesenog Rješenja H Š d.o.o. ima sljedeće obveze: 1) prema svojim kupcima poduzetnicima – koji su konkurenti prilikom dodjele kvota drvnih sortimenata na javnim pozivima za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora primjenjivati jednake, jasne i transparentne uvjete, a o čemu će skrbiti Ured uprave društva, u skladu s Programom zaštite tržišnog natjecanja iz točke I. 3. izreke Rješenja, 2) na središnjem državnom portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje provoditi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za svaku nadolazeću godinu, 3) u roku od tri (3) mjeseca do dana dostave AZTN-u podneska od 01.06.2023. godine, donijeti Program zaštite tržišnog natjecanja, odnosno usklađenosti s pravilima tržišnog natjecanja. Jasno je da objavljenim nacrtom Odluke za 2024. godinu H Š d.o.o. izravno krše obveze iz točke 1) jer sustav sklapanja okvirnih i godišnjih ugovora utemeljen na Pismu razumijevanja nikako nije sustav u okviru kojeg H Š d.o.o. primjenjuje jednake, jasne i transparente uvjete prema svim kupcima poduzetnicima – koji su konkurenti prilikom dodjele kvota drvnih sortimenata, nego je upravo suprotno od toga – sustav koji omogućava nejednakost, jer pogoduje pojedinim kupcima te koji koristi nejasne i netransparentne uvjete raspodjele sirovine. Napominjemo da će AZTN ako utvrdi da se poduzetnik H Š d.o.o. ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz Rješenja, takvo postupanje smatrati povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, što će se utvrditi posebnim rješenjem kojim će se izreći i novčana kazna. Vezano za Rješenje AZTN-a od 20.07.2023. godine (NN 98/2023, dalje: Rješenje) postavljamo pitanje jesu li H Š d.o.o. unutar određenog roka, tj. do 13.09.2023. dostavile AZTN-u Program izobrazbe (edukacije) o propisima o tržišnom natjecanju s uključenim Priručnikom u vezi zaštite tržišnog natjecanja te je li uveden poseban program izobrazbe (edukacije) o propisima o tržišnom natjecanju, i to kako za rukovoditelje tako i za zaposlenike koji prilikom obavljanja poslova svog radnog mjesta dolaze u potencijalni doticaj s tržišnim natjecanjem u bilo kojem segmentu. Je li Program izobrazbe (edukacije) o propisima o tržišnom natjecanju s uključenim Priručnikom u vezi zaštite tržišnog natjecanja javno dostupan/objavljen, a ako nije, hoće li biti? Planiraju li H Š d.o.o. izmjene i dopune/ukidanje odredaba Pisma razumijevanja kako bi ispoštovale preuzetu obvezu da prema svojim kupcima poduzetnicima – koji su konkurenti prilikom dodjele kvota drvnih sortimenata na javnim pozivima za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora primjenjuju jednake, jasne i transparentne uvjete? Ako da, kada i na koji način će se navedeno implementirati? Nije prihvaćen Poštovani, Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH od 2022. do 2030. ne postoji, već je nacrt Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH od 2023. do 2030. dana 19. listopada 2023. predstavljen na sjednici Vlade RH te je isti usvojen. HŠ d.o.o. po predmetnome imaju jednu mjeru s rokom provedbe u četvrtom kvartalu 2024. godine te spomenuta nije predmet ovog e-Savjetovanja. Vezano uz rješenje AZTN-a, također Vas obavještavamo da predmetno ne može biti obuhvaćeno ovim e-Savjetovanjem.
5 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Sustav distribucije drvnih sortimenata kakav je od strane H Š d.o.o. uspostavljen u RH u suprotnosti je ne samo s odredbama nacionalnog Zakona o zaštititi tržišnog natjecanja (NN br. 79/09., 80/13., 41/21.), nego i s pravom Europske unije te ga je kao takvog potrebno hitno mijenjati kako bi svi sudionici na tržištu propisivanjem transparentnih uvjeta imali jednake mogućnosti ostvarivanja prava na dodjelu potrebne sirovine. Izmjene postojećeg sustava trebaju biti usmjerene na osiguravanje nenarušavanja tržišnog natjecanja i učinkovitu provedbu pravila o tržišnom natjecanju, što je zadaća svih tijela Republike Hrvatske kao države članice, a sve u smislu odredaba Direktive (EU) 2019/1 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (SL L 11, 14.1.2019.) prema kojoj su članci 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) pitanje javnog poretka te bi se trebali učinkovito primjenjivati širom Unije kako bi se osiguralo nenarušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu. Učinkovita provedba članaka 101. i 102. UFEU-a potrebna je kako bi se osigurala pravednija i otvorenija konkurentna tržišta u Uniji, na kojima se poduzetnici više natječu na temelju svoje uspješnosti i bez prepreka pristupanju tržištu koje su postavila trgovačka društva, čime im se omogućuje da generiraju bogatstvo i otvaraju nova radna mjesta. Sustav uspostavljen u Republici Hrvatskoj, i to od strane društva koje je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, upravo onemogućuje sve prethodno navedeno te je time u izravnoj suprotnosti s pravnom stečevinom i ciljevima Europske unije, jer je Pismom razumijevanja iz 2017. godine (koje je temelj svih daljnjih odluka H Š d.o.o. pa tako i Odluke za 2024.) poduzetnicima onemogućeno da se za količine drvnih sortimenata natječu na temelju svoje uspješnosti, što za izravnu posljedicu ima nemogućnost otvaranja novih radnih mjesta i čime se izravno krše odredbe nacionalnih propisa i propisa EU o zaštiti tržišnog natjecanja. Na razini EU doneseni su u međuvremenu i sljedeći dokumenti: Politika tržišnog natjecanja – godišnje izvješće za 2022.godinu i Rezolucija Europskog parlamenta od 13. lipnja 2023. o politici tržišnog natjecanja – godišnje izvješće za 2022. (2022/2060(INI)), (dalje u tekstu: Politika tržišnog natjecanja), u kojoj se ističu svrha i ciljevi provedbe politike tržišnog natjecanja: - politika tržišnog natjecanja EU-a štiti tržišne strukture od protutržišnog ponašanja, kartela i akumulacije tržišne snage te da se njome promiču učinkovite tržišne strukture kao i dobrobit potrošača i opća dobrobit u cilju poticanja inovacija, održavanja cijena na poštenim i konkurentnim razinama te jamčenja izbora za potrošače; - da se politikom u području tržišnog natjecanja potiču otvaranje radnih mjesta, održiv rast u skladu sa zelenim planom, inovacije, dobrobit potrošača i integritet unutarnjeg tržišta.“ Svrha provedbe e-Svjetovanja bi trebala biti prepoznavanje interesa zainteresirane javnosti u cilju uspostave učinkovitog tržišnog natjecanja i omogućavanja utjecaja na politiku H Š d.o.o. vezano za raspodjelu drvnih sortimenata, kojim bi se spriječilo nesmetano i netransparentno opskrbljivati određene kupce bez obzira na to je li njihova proizvodnja postigla opravdanost temeljem rezultata, odnosno jesu li primijenjene pozitivne smjernice iz Nacionalnog plana razvoja te jesu li pošteni sudionici u tržišnom natjecanju. Takva politika se provodila do sada, a očigledno je da će se nastaviti i u 2024. godini održavanjem na snazi nezakonitog sustava „zaštite stečenih prava“ utemeljenog na Pismu razumijevanja. Navedeno predstavlja eklatantan primjer kršenja javnog poretka i odredaba nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite tržišnog natjecanja, jer H Š d.o.o. svojim postupanjem štite „stečena prava“ pojedinih kupaca koji su na dan 1. siječnja 2017. godine kupovali više od 50.000 m3 trupaca, a na uštrb svih ostalih kupaca, što je suprotno temeljnim načelima koja uređuju slobodno tržište i obvezuju države članice da uspostave učinkovito tržišno natjecanje. Nije prihvaćen Poštovani, HŠ d.o.o. poštuju sva načela i zakonitosti tržišnog natjecanja. Kako smo već prethodno naveli, predmetno nije tema ovog e-Savjetovanja.
6 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.1 Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama do 10.000 m3 i proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti 0 – III U cilju suzbijanja malverzacija i zlouporaba potrebno je ne samo „kažnjavati“ kupce s previsokim neopravdanim drvnim ostatkom, nego detektirati i sankcionirati i one kod kojih uopće nema neopravdanih drvnih ostataka jer to jasno upućuje na činjenicu da do prerade trupaca kupljenih od H Š d.o.o. nikada nije ni došlo, odnosno da su isti preprodani. U izvješću o provedenom e-Savjetovanju glede nacrta Odluke za 2023. naveli ste da je gore navedeno primljen na znanje te će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Međutim, smatramo da bi se već u Odluci za 2024. godinu, tj. bez odgode, trebalo implementirati odredbe koje će omogućiti sankcioniranje onih kupaca koji uopće nemaju neopravdanog drvnog ostatka jer to jasno upućuje na činjenicu da se kupljeni trupci uopće ne prerađuju, nego preprodaju. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš je prijedlog razmotren prošle godine, ali dozvolite da pojasnimo. Drvni ostatak može se pravdati na više načina: kroz proizvode dobivene preradom prostornog drva i drvnog ostatka, kao i utroškom drvnog ostatka u kotlovnici. Smisao je da se sav drvni ostatak iskoristi u korisne svrhe.
7 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.1 Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama do 10.000 m3 i proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti 0 – III Jamčenjem isporuka trupaca u količinama ugovorenim za 2023. godinu samo jednoj kategoriji kupaca, a unutar ograničenih količina ugovornih kvota koje H Š d.o.o. predviđa za svaku godinu, izravno se krše pravila tržišnog natjecanja te navedeno opet potvrđuje da se uspostavljenim sustavom omogućuju netransparentne „iznimke“ u cilju pogodovanja pojedinim kupcima. U cilju pomoći malim pilanarima i ostalim kupcima u ovoj kategiji, Republika Hrvatska može putem nadležnih ministarstava osigurati odgovarajuće subvencije prema određenim transparentnim kriterijima, dok se u ovoj i svim budućim odlukama o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata mora ukinuti sustav „zaštite stečenih prava“ i jamčenja količina ranije dodijeljenih trupaca kako bi se uspostavio sustav koji omogućuje učinkovito tržišno natjecanje i vrednuje kriterije uspješnosti (ulaganja, broj zaposlenih, dodatna zapošljavanja, profitabilnost, minimalni dozvoljeni neopravdani drvni ostatak, i sl.). Molimo jasan i jednoznačan odgovor kada će i hoće li ukidanjem/izmjenama i dopunama Pisma razumijevanja biti napušten sustav nezakonite „zaštite stečenih prava“ kako bi se omogućila uspostava tržišnog natjecanja? Nije prihvaćen Poštovani, svaki ugovorni Kupac HŠ d.o.o. ima potpisan jednak godišnji ugovor u kojem nema odstupanja u smislu spomenutih "stečenih prava" te svaki ugovorni kupac ima jednaku klauzulu godišnjeg ugovora koja se tiče isporuka u tekućoj godini.
8 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2024. godinu U ranijim odlukama H Š d.o.o. (izuzev Odluke za 2023.) nije bilo navedeno da temeljem plana proizvodnje za tu godinu nije predviđen rast ugovornih količina te stoga molimo odgovor koji je razlog navođenja da nije predviđen rast ugovornih količina za 2024. godinu, kada je Uprava donijela takvu odluku i po kojoj osnovi? S obzirom da je već sada navedeno da Uprava nije predvidjela rast ugovornih količina, proizlazi da kupci mogu dobiti dodatne količine trupaca samo u slučaju da kod nekih kupaca dođe do smanjenja količina. Vezano za to ukazujemo da netransparentnost po pitanju raspoređivanja viška količina također upućuje na kršenje tržišnog natjecanja te postavljamo pitanje dolazi li u praksi do smanjenja ugovornih količina i iz kojih je to obično razloga te koliko je bilo takvih kupaca u zadnje dvije godine i na koji način te prema kojim kriterijima su te količine raspoređene drugim kupcima, odnosno na koji način i prema kojim kriterijima ćete ih raspoređivati? Nije nam jasno zašto ste u okviru prethodnog e-Savjetovanja odgovorili da je „komentar primljen na znanje“ kada se radi o konkretnim pitanjima, a ne komentarima. Stoga molimo da nam date konkretne odgovore na sva postavljena pitanja. Nije prihvaćen Poštovani, navedena pitanja nisu predmet ovog e-Savjetovanja. Napomena: sve informacije javno su dostupne na web stranici HŠ d.o.o. i možete ih pronaći u bilo kojem trenutku.
9 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2024. godinu Sustav kojim se i u 2024. godini na uštrb ostalih kupaca prema nezakonitom modelu „zaštite stečenih prava“ pogoduje pojedinim kupcima koji su na dan 1. siječnja 2017. godine (dakle, prije 7 godina) kupovali više od 50.000 m3 trupaca izravno se kosi s učinkovitim tržišnim natjecanjem kojeg su H Š d.o.o. dužne uspostaviti, suprotan je načelima tržišnog natjecanja na nacionalnoj razini i na razini EU, narušava javni poredak RH i predstavlja izravnu prepreku tome da se poduzetnici na tržištu natječu na temelju svoje uspješnosti te ga je stoga hitno potrebno mijenjati i na taj način valorizirati i poticati uspješnost sudionika na tržištu, stvarati nova radna mjesta i omogućavati daljnja ulaganja te veći stupanj finalizacije. Molimo odgovor za kada je i je li planirano ukidanje primjene Pisma razumijevanja na način koji već dugi niz godina omogućava pogodovanje pojedinim sudionicima na tržištu i kojim se izravno krši pravo tržišnog natjecanja na štetu svih ostalih sudionika? Nije prihvaćen Poštovani, navedeni kometari i pitanja nisu predmet ovog e-Savjetovanja.
10 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2024. godinu Na ovaj način su pojedini kupci netransparentno i dodatno zaštićeni, jer im se pogoduje na način da su dodatno osigurani od toga da im se u slučaju sveukupnog umanjenja raspoloživih količina trupaca proporcionalno ne umanjuju količine, a što predstavlja nedozvoljeni protekcionizam i kršenje tržišnog natjecanja. Nije prihvaćen Poštovani, člankom 2. točkom VI. Ispunjenje ugovornih količina za 2024. godinu navedeno je da u slučaju smanjene proizvodnje Društva tijekom godine u odnosu na planiranu, Uprava Društva zadržava pravo umanjenja ugovornih količina proporcionalno za sve kupce, bez obzira na vrstu drva, drvni sortiment i razred dovršenosti.
11 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2024. godinu Vodi li H Š d.o.o. evidenciju kupaca kod kojih su utvrđena kršenja odredaba okvirnog i/ili godišnjeg ugovora (što bi svakako bilo potrebno voditi) te je li ista javno dostupna/objavljena? Dodatno, molimo pojasnite o kakvim se kršenjima okvirnog i/ili godišnjeg ugovora mora raditi da bi sankcija bila umanjenje izačunatih količina trupaca za godišnji ugovor? Nije nam jasno zašto ste u okviru prethodnog e-Savjetovanja odgovorili da je „komentar primljen na znanje“ kada se radi o konkretnim pitanjima, a ne komentarima. Stoga molimo da nam date konkretne odgovore na sva postavljena pitanja. Nije prihvaćen Poštovani, navedena pitanja nisu predmet ovog e-Savjetovanja. Napomena: sve informacije javno su dostupne na web stranici HŠ d.o.o. i možete ih pronaći u bilo kojem trenutku. Vezano uz kaznene odredbe, iste su detaljno obrazložene u Nacrtu Odluke.
12 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2024. godinu Potrebno je u cijelosti napustiti sustav koji uvećanje količina trupaca omogućuje isključivo u odnosu na prethodno stečene (i Pismom razumijevanja zajamčene) količine, a pritom ne vrednuje bilo kakve druge čimbenike koji su protekom vremena pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetnika (npr. nova zapošljavanja, profitabilnost, inovacije, dodatna ulaganja, investicije u ruralnim područjima, itd.). Takvo očigledno onemogućavanje učinkovitog tržišnog natjecanja i neutemeljeni protekcionizam opravdano izazivaju sumnju u nezakonita postupanja pojedinih aktera u cilju zaštite njihovih pojedinačnih interesa radi ostvarivanja nepripadne imovinske koristi, a na štetu Republike Hrvatske čiji se resursi nezakonito raspodjeljuju prema zastarjelim, neutemeljenim i netržišnim kriterijima. Sustav je potrebno uspostaviti na način da svaki sudionik na tržištu ima mogućnost pristupiti tom tržištu na temelju transparentnih kriterija kojima se valorizira njegova uspješnost na tom istom tržištu te mu se bez ograničenja vezanog na prethodno dodijeljene količine omogućuje uvećanje istih temeljem ostvarenih poslovnih rezultata u prethodnoj godini, a u okviru dostupnih količina H Š d.o.o. S obzirom da i nadalje održavate na snazi povoljniji tretman razreda VIII u odnosu na ostale razrede, ističemo da je potrebno uspostaviti i sustav provjere koriste li se tako dobiveni trupci upravo i jedino za proizvodnju masivnog namještaja (?), jer sve upućuje da to nije tako s obzirom da za masivnim namještajem na tržištu ne postoji velika potražnja, tj. potrebno je suzbiti zlouporabe do kojih na taj način dolazi (izrada proizvoda nižih razreda dovršenosti iz količina dobivenih prema uvjetima za razred VIII). Nije prihvaćen Poštovani, navedena pitanja nisu predmet ovog e-Savjetovanja.
13 PIB extra d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.4. Novi kupci Vezano uz opravdanje potrebnih količina računima ukazujemo da zbog funkcionalnosti samog sustava/platforme putem koje se sudjeluje u javnom nadmetanju i zbog specifičnosti naše proizvodnje nismo u mogućnosti kao kupac na odgovarajući način adresirati svoje specifične potrebe za raznovrsnom sirovinom, a koje su uvjetovane time da se svaki naš pojedini finalni proizvod sastoji od četiri vrste drva (BUKVA, JELA, JOHA i LIPA) u različitim omjerima ovisno o pojedinom proizvodu/modelu, dok je u online sustavu društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. zahtjev za kupnju temeljem izlaznih računa (za pojedini proizvod) moguće povezati samo s jednom vrstom drva. Molimo da se prethodno navedeni nedostatak sustava ispravi na način da se uvaži sve prethodno navedeno i omogući povezivanje pojedinog računa s više vrsta drva utrošenog za izradu finalnog proizvoda navedenog u računu, čime bi kupcima bilo omogućeno da ostvaruju pravo na kupnju drvnih sortimenata u skladu sa svojim potrebama. Nije prihvaćen Poštovani, postojeći sustav koriste svi kupci HŠ d.o.o. te ga nije moguće prilagoditi specifičnim zahtjevima svakog pojedinog kupca, već je isti kreiran na način da omogućuje lakši unos potrebnih podataka svim korisnicima.
14 PIB extra d.o.o. Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 1.h Prikaz razreda dovršenosti VII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Tijekom sudjelovanja u e-Savjetovanju glede Nacrta ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. godinu dobili smo odgovor da se naš proizvod svrstava u razred dovršenosti V (drvna galanterija i suveniri), s čime se ne možemo složiti te ovime dodatno ističemo da su naši proizvodi proizvodi visokog stupnja finalizacije i specijaliziranosti s obzirom da se bavimo izradom custom made modela za ljevaonice, i to svih vrsta modela i jezgrenika za ručno i strojno kalupiranje prema svim ljevačkim procesima koji se danas koriste u strojogradnji, brodogradnji i energetici, a koje modele izrađujemo u skladu sa zahtjevima i specifikacijama svakog pojedinog kupca/naručitelja. S obzirom na prethodno navedeno gotovo svaki naš proizvod je prototip te posebno naglašavamo da drvnu sirovinu koristimo na način da postižemo izrazito visoku dodanu vrijednost, i to više od 3000 EUR po m3 sirovine. S obzirom na izuzetnu vrijednost i specijaliziranost naših proizvoda, transport istih do naručitelja se odvija pod posebnim uvjetima. Sve navedeno govori u prilog tome da se naši proizvodi nikako ne mogu svrstati u istu kategoriju s drvnom galanterijom i suvenirima, što su primjerice okviri za slike, letvice za parket, karniše (…). S obzirom da je kategorija “kalupi i napinjači za obuću” sada svrstana u razred dovršenosti VII, i naši proizvodi (kalupi tj. modeli za ljevaonice) bi trebali biti barem u razredu dovršenosti VII, a nikako u razredu dovršenosti V kako ste nas prethodno obavijestili. Predlažemo da se uzimajući u obzir sve prethodno navedeno i modeli za ljevaonice uvrste tj. izrijekom dodaju u razred dovršenosti VII. Pritom stojimo na raspolaganju ako je potrebno bilo kakvo dodatno obrazloženje ili uvid na licu mjesta vezano uz specifičnosti i kompleksnost same proizvodnje i/ili vezano uz namjenu i sirovinski sastav naših visokospecijaliziranih proizvoda. Prihvaćen Poštovani Vaš se odgovor prihvaća i nadopunjuje se predmetna tablica u dijelu Naziv poluproizvoda i proizvoda "kalupi i napinjači za obuću, ostali kalupi", u sklopu razreda VII.
15 Goran Petranović Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Poštovani, ispred tvrtke RST-Pellet d.o.o. niže dostavljam komentare u vezi postojećeg sustava prodaje te konkretne prijedloge u vezi s poboljšanjem istoga kroz izmjenu/dopunu predloženog ''Nacrta odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2024. godinu''. Na prethodnom e-savjetovanju iz siječnja 2023. godine ukazali smo na neujednačenost kod raspodjele prostornog drva putem godišnjeg ugovora, gdje smo putem tablica prikazali našu situaciju u prethodne dvije godine u kojoj smo mi kao finalist u preradi prostornog drva (razred složenosti VI. – proizvodnja peleta) putem godišnjeg ugovora dobili značajno manje količine drvne sirovine (oko 25% u odnosu na opravdane količine) u usporedbi sa drugim proizvođačima u istom VI. razredu složenosti koji su dobili između 80-100% drvne sirovine putem godišnjeg ugovora u odnosu na opravdane količine, uz Vaše obrazloženje, citiram: ''HŠ d.o.o. su u razdoblju od 2018. godine imale isto postupanje prema novim kupcima te niti jedan kupac nije doveden bilo u podređen, bilo u povlašten položaj''. No činjenica je da nas ovakvo postupanje stavlja direktno u nepovoljan i nekonkurentan položaj u odnosu na druge proizvođače peleta u Republici Hrvatskoj i postavlja se pitanje fer i poštenog tržišnog natjecanja. Radi jasnijeg uvida i lakšeg razumijevanja naše situacije, prilažemo niže tablicu 1. (Javni poziv za 2023. godine), tablicu 2. (Javni poziv za 2022. godina) i tablicu 3. (Javni poziv za 2021. godina) gdje je prikazano deset najvećih pelet proizvođača u RH (razred složenosti br. VI.) te usporedba prevladavajućih osnova za pravo otkupa drva (opravdane količine drvne sirovine u traženom razdoblju) i konačno odobrene količine kroz godišnji ugovor za 2023. godinu, 2022. godinu i 2021. godinu. Zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako. Tablica 1. ( Izvor: web stranica Hrvatskih šuma, link: https://nadmetanja.hrsume.hr/JavniPoziv/20230309_prostorno2023/09_Kona%C4%8Dno%20odobrene%20koli%C4%8Dine%20po%20kupcima,%20vrstama%20i%20U%C5%A0P%20za%202023.pdf ) Javni poziv za prodaju prostornog drva 2023. - prva kolona prikazuje: OPRAVDANE količine drvne sirovine (u m3) u razdoblju 01.11.2021. - 31.10.2022. - drugi kolona prikazuje: ODOBRENE količine drvne sirovine (u m3) putem godišnjeg ugovora za 2023. godinu - treći kolona prikazuje: omjer ODOBRENE / OPRAVDANE količine 1. RST-Pellet d.o.o. 114.428 30.304 26,48% 2. Šišarka d.o.o. 106.591 82.017 76,95% 3. Drvna indus. Novoselec 94.651 40.000 42,26% 4. Moderator d.o.o. 69.820 61.538 88,14% 5. Bjelin Spačva d.d. 61.363 61.363 100,00% 6. Energy pellets d.o.o. 61.099 49.464 80,96% 7. Pin d.o.o. 26.509 24.734 93,30% 8. Mundus Viridis d.o.o. 20.503 18.248 89,00% 9. Građevinski obrt Špelić 14.979 14.979 100,00% 10. FinvestCorp d.d. 13.339 13.339 100,00% Tablica 2. ( Izvor: web stranica Hrvatskih šuma, link: https://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20211126_prostorno20221/07_Obavijest%20kupcima%20o%20odobrenim%20koli%C4%8Dinama%20prostornog%20drva%20po%20Javnom%20pozivu%20za%202022.%20godinu.pdf ) Javni poziv za prodaju prostornog drva 2022. - prva kolona prikazuje: OPRAVDANE količine drvne sirovine (u m3) u razdoblju 01.11.2020. - 31.10.2021. - drugi kolona prikazuje: ODOBRENE količine drvne sirovine (u m3) putem godišnjeg ugovora za 2022. godinu - t reći kolona prikazuje: omjer ODOBRENE / OPRAVDANE količine 1. RST-Pellet d.o.o. 126.499 30.304 23,96% 2. Moderator d.o.o. 95.523 61.538 64,42% 3. Šišarka d.o.o. 88.401 82.017 92,78% 4. Drvna indus. Novoselec 84.368 40.000 47,41% 5. Spačva d.d. 70.178 64.857 92,42% 6. Energy pellets d.o.o. 49.814 49.464 99,30% 7. FinvestCorp d.d. 29.324 19.030 64,90% 8. Pin d.o.o. 24.734 24.734 100,00% 9. Bjelin d.o.o. 16.261 9.507 58,47% 10. Mundus Viridis d.o.o. 18.248 18.248 100,00% Tablica 3. ( Izvor: web stranica Hrvatskih šuma, link: https://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20201125_prostorno2021/09_Kona%C4%8Dno%20odobrene%20koli%C4%8Dine%20po%20kupcima,%20vrstama%20i%20U%C5%A0P%20za%202021.pdf ) Javni poziv za prodaju prostornog drva 2021. - prvi kolona prikazuje: OPRAVDANE količine drvne sirovine (u m3) u razdoblju 01.11.2019. - 31.10.2020. - drugi kolona prikazuje: ODOBRENE količine drvne sirovine (u m3) putem godišnjeg ugovora za 2021. godinu - treći kolona prikazuje: omjer ODOBRENE / OPRAVDANE količine 1. RST-Pellet d.o.o. 88.175 30.304 34,37% 2. Šišarka d.o.o. 77.003 82.017 106,51% 3. Spačva d.d. 66.793 64.857 97,10% 4. Drvna indus. Novoselec 59.980 40.000 66,69% 5. Energy pellets d.o.o. 52.026 49.464 95,08% 6. Moderator d.o.o. 49.089 61.538 125,36% 7. FinvestCorp d.d. 36.722 19.030 51,82% 8. Pin d.o.o. 22.410 25.886 115,51% 9. Bjelin d.o.o. 16.567 9.507 57,39% 10. Mundus Viridis d.o.o. 16.436 18.516 112,66% Argumentirali smo navedenu problematiku i pružili konkretne prijedloge u cilju poboljšanja postojećeg sustava, no niti jedan prijedlog nije prihvaćen, a oni koji su primljeni na znanje, nažalost nisu implementirani u okviru ovog e-savjetovanja. Stoga, ovim putem, još jednom želimo istaknuti tri ključne pretpostavke na kojim bi se sustav prodaje drvne sirovine putem godišnjih ugovora trebao temeljiti, počevši od Javnog poziva za 2024. godinu: - promjena odredbi koje narušavaju pošteno tržišno natjecanje, - uspostava transparentnih mehanizama za mogućnost ulaska novih kupaca u sustav kupoprodaje, - uspostava mehanizama koji će dovesti do snažne promjene u strukturi proizvoda drvne industrije, u pravcu proizvoda veće dodane vrijednosti. Gore navedeno će se realizirati kroz primjenu i implementaciju sljedećeg: 1.) ukidanje sustava u kojemu se radi razlika između starih kupaca (kupci koji su stekli određena prava na kupovinu drvne sirovine zaključno do 31.12.2017. godine, te čija su prava tada stečena, godinama ''zaštićena'' i prenosiva iz godine u godinu, osim u slučaju ne opravdavanja količina drvne sirovine putem izlaznih faktura), te novih kupaca (kupci koji su se na tržištu nabave prvi puta pojavili 2018. godine pa nadalje, te kod kojih je korištena drugačija metodologija izračuna početnih količina za godišnji ugovor u odnosu na stare kupce koji su svoja stečena prava iz 2017. godine zaštitili i prenose ih iz godinu u godinu). Potrebno je uspostaviti sustav koji omogućuje učinkovito tržišno natjecanje i vrednuje kriterije uspješnosti. Smatramo da je postojeći model kupoprodaje prostornog drva dobra početna podloga (primjerice u konceptu definiranja razreda složenosti, koncept opravdavanja količina drvne sirovine putem izlaznih faktura, itd. ….), no isti je potrebno dalje nadograđivati/ prilagođavati u skladu sa dinamičnim i promjenjivim uvjetima na tržištu. Postojeći model kupoprodaje nije se mijenjao od 2017. godine, a uvjeti su se na tržištu značajno promijenili u zadnjih šest (6) godina. 2.) uvažavanje i izjednačavanje prosjeka omjera odobrene i opravdane količina (treća kolona iz gornjih tablica) za sve proizvođače UNUTAR ISTOG RAZREDA SLOŽENOSTI (proporcionalna raspodjela ili raspodjela po kriterijima uspješnosti, s obzirom na ukupno raspoložive količine drvne sirovine unutar istog razreda složenosti). 3.) ukidanjem sustava gdje se radi razlika između starih i novih kupaca, ostvarena je pretpostavka ravnopravnog tržišnog natjecanja, u kojem za sve sudionike vrijede jednaka pravila. U skladu s time, a s ciljem poticanja onih najboljih proizvođača unutar ISTOG RAZREDA SLOŽENOSTI, preporučamo uvođenje dodatnih kriterija uspješnosti koji bi se dodatno bodovali (više sirovine), primjerice: - ostvarena dobit (direktna korist Države kroz naplatu poreza na dobit; veća dobit = veći prihod Državi od poreza = više kubika za proizvođača! ), - investicije, - prosječna neto plaća zaposlenika, - provedba zaštite okoliša i energetske učinkovitost (međunarodno priznati certifikati). 4.) aktiviranje drvne sirovine iz licitacija i prebacivanje u godišnji ugovor rezultiralo bi eliminacijom izvoza neprerađene sirovine, te stavljanje hrvatskih proizvođača u povoljniji položaj (sprječavanje izvoza sirovine od strateškog državnog interesa, veća zaposlenost, povećanje poreznih prihoda Države). Raspoređivanje takve sirovine treba se vršiti na način da prioritet imaju proizvođači u višim razredima dovršenosti. S poštovanjem, Goran Petranović, mag.oec. RST-Pellet d.o.o. Nije prihvaćen Poštovani, HŠ d.o.o. su u razdoblju od 2018. godine imale isto postupanje prema svim novim kupcima te niti jedan kupac nije doveden u bilo podređen, bilo povlašten položaj. Na isti način postupit ćemo i u Javnom pozivu za 2024. godinu te će svi kupci, kao i potencijalni novi kupci imati isti tretman kakav je imala i Vaša tvrtka prilikom prijave na Javni poziv u statusu novog kupca.
16 HOK III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA, III.2. Izračun početnih količina prostornog drva za kupce koji nemaju ugovor za trupce, a udovoljavaju uvjete za potpis ugovora za prostorno drvo Temeljem plana proizvodnje za 2024. godinu uprava društva nije predvidjela rast ugovorenih količina. Komentar: Vjetrolom iz srpnja 2023. godine nije se mogao predvidjeti, međutim, uslijed istog dogodila se neplanirano velika šteta koju je potrebno sanirati i iz nje izvući maksimalno moguće . Zbog toga, a u svrhu čim kvalitetnijeg iskorištenja drvne sirovine, istu dati kupcima koji za to imaju mogućnosti prerade i plasmana na tržište, potpisivanjem aneksa ugovora na dodatne količine. Za pretpostaviti je, da nije ukupno oštećena drvna masa predodređena za mljevenje i da se tu ipak može nešto iskoristiti i za proizvodnju kako bi se spriječilo propadanje iste. Nije prihvaćen Poštovani, navedni komentar nije predmet ovog e-Savjetovanja.
17 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , V. UGOVARANJE Odredba je nejasna te ostavlja puno prostora za ekstenzivna i pojedincima prilagođena tumačenja. Potrebno je jasno definirati navedene pojmove te propisati na koji se način i uz koje pretpostavke dokazuje status kupca koji je bio u kapitalnim investicijama ili remontu te iz tog razloga imao obustavu proizvodnje, uključujući i koliko dugo su te okolnosti (investiranje ili remont), odnosno obustava proizvodnje trebali trajati, a kako bi se izbjegla mogućnost tumačenja prilagođenog u korist određenih pojedinaca, tj. kako bi se spriječile moguće zlouporabe. Djelomično prihvaćen Poštovani, predmetna odredba koja glasi: "Kupci koji su u kapitalnim investicijama i remontu Kupcima koji su u 2023. godini bili u kapitalnim investicijama ili remontu te su iz istog razloga imali obustavu proizvodnje bit će omogućeno da im početne količine za izračun budu ugovorne količine iz zadnjeg potpisanog Godišnjeg ugovora." ...briše se iz Nacrta predmetne Odluke.
18 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , VII. PRAVO KONTROLE REALIZACIJE GODIŠNJIH UGOVORA O KUPOPRODAJI TRUPACA I UGOVORA O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Svrhovito je jasno propisati i druge slučajeve u kojima se prema kupcu primjenjuju propisane mjere, primjerice utvrditi količine zaliha kupaca i sl. Sustav nadzora i evidentiranja povreda od strane kupaca mora biti uređen i transparentan. Stoga je potrebno predvidjeti mjere za sve slučajeve povrede obveza kupca, a ne samo za jedan slučaj (pogrešno deklariranje proizvoda na izlaznim računima). Nije prihvaćen Poštovani, svi slučajevi povreda obveza kupca kao i kaznene odredbe po istima jasno su naznačeni u sklopu predmetnog Nacrta Odluke.
19 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o.  , Članak 4. - Izmjena uvjeta prodaje drvnih sortimenata koji se primjenjuju od Javnog poziva za 2024.   godinu Odredbom se izravno i nepotrebno zadire u poslovanje kupca s trećima (tj. s njegovim drugim dobavljačima sirovine), što je za H Š d.o.o. ne samo irelevantno, nego i potpuno neopravdano u kontekstu svrhe pravdanja ugovornih količina. Štoviše, ovakvim nezakonitim zadiranjem u poslovni odnos kupaca i trećih osoba bila bi povrijeđena i obveza čuvanja poslovne tajne, što je nedopustivo. Molimo da pojasnite svrhu uvođenja ove nezakonite novine vezano za pravdanje ugovornih količina, odnosno zašto je za H Š d.o.o. relevantan ulaz od ostalih dobavljača po pitanju pravdanja količina ugovorenih s H Š d.o.o.? Nije prihvaćen Poštovani, svrha predmetne izmjene je povećanje sustava nadzora i evidentiranje povreda od strane kupaca, a prilikom pravdanja ugovornih količina, kojim ni na koji način nije narušeno čuvanje poslovne tajne, obzirom da se HŠ d.o.o. ugovorom s kupcem obvezuju na istu.