Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog metodologije izračuna naknade za naplatni prijenos koju nakladnici televizije s nacionalnom koncesijom naplaćuju za prijenos nenaplatnih televizijskih kanala

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 1. Članak 1. stavak 7. - Određivanje ukupne osnovne naknade - Vrijednost temeljena na udjelima gledanosti, a ne na broju kanala Ne slažemo se s predloženim tekstom članka 1. stavka 7. koji kao temelj za izračun koristi postojeću odluku Vijeća za elektroničke medije. Smatramo da metodologija korištena za izračun osnovice nije bila temeljena na načelima razmjernosti, transparentnosti i nediskriminacije jer su iz izračuna naknade naplatni kanali isključeni temeljem pukog broja takvih naplatnih kanala, a ne na temelju udjela u gledanosti. Ovo je diskriminirajući pristup jer ne odražava stvarnu vrijednost nenaplatnih kanala u usporedbi s naplatnim kanalima. Evidentno je da se jedan kanal općeg interesa ne može i ne smije vrednovati jednako kao nenaplatni kanal namijenjen za nišnu publiku. Stoga je jedina prava vrijednost pojedinog kanala vidljiva kroz udio u gledanosti. Ovime stoga predlažemo da za potrebe izračuna nove Osnovne ukupne naknade koristi ista osnovica kao u inicijalnom izračunu (tj. ukupna naknada koje su operatori plaćali nacionalnim nakladnicima u 2020.), ali da se, umjesto broja naplatnih kanala, primijeni udio gledanosti naplatnih kanala u ukupnoj gledanosti svih naplatnih i nenaplatnih kanala kao faktor definiranja Osnovne ukupne naknade. Prihvaćen Prihvaća se. Na odgovarajući način će se u konačnom tekstu promijeniti čl.1.st.7. i čl.3. (formula) Prijedloga Metodologije
2 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 1. Članak 1. st. 7. se mijenja na način da glasi: „(7) Osnovna ukupna naknada je zbroj ponderiranih naknada svih nenaplatnih kanala s nacionalnom koncesijom u godini koja prethodi godini donošenja zakona, odnosno godini koja prethodi godini donošenja nove metodologije. Za izračun ukupne ponderirane naknade uzimaju se naknade koje su operatori plaćali nacionalnim nakladnicima za nenaplatne kanale s nacionalnom koncesijom u godini koja prethodi godini stupanja na snagu Zakona o elektroničkim medijima, a koje uključuju sve interaktivne usluge vezane uz predmetne kanale u odnosu na broj korisnika pojedinog kanala po operatoru. Ako naknada koja se plaća nacionalnim nakladnicima uključuje i naplatne kanale čija vrijednost nije zasebno određena, iz takve jedinstvene naknade izuzima se vrijednost naplatnih kanala temeljem udjela gledanosti svih naplatnih kanala u ukupnoj gledanosti svih nenaplatnih i naplatnih kanala nacionalnih nakladnika.“ Prihvaćen Prihvaća se. Na odgovarajući način će se u konačnom tekstu promijeniti čl.1.st.7. i čl.3. (formula) Prijedloga Metodologije
3 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 1. Članak 1., stavak (6): NOVA TV predlaže da se ovom metodologijom utvrdi i način utvrđivanja gledanosti nenaplatnih TV kanala s nacionalnom koncesijom. Predlaže se u tu svrhu koristiti podatke o gledanosti kanala AGB Nielsen Istraživanje Medija d.o.o. Alternativno, predlaže se koristiti podatke iz sustava operatera koji imaju mogućnost praćenja gledanosti, pri čemu bi se podaci za operatere koji takvu mogućnost praćenja gledanosti nemaju utvrđivali iz podataka AGB Nielsen Istraživanje Medija d.o.o., a ukupan rezultat bi bio predmet neovisne revizije. Nije prihvaćen Odbija se. Vijeće, kao regulator dužno je koristiti prvenstveno podatke iz službenih izvora, posebice ako ih prikuplja drugi regulator u obavljanju svoje javne ovlasti.
4 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 2. NOVA TV d.d. predlaže da u postupak utvrđivanja ovih podataka i način njihova prikupljanja budu uključeni i nakladnici nenaplatnih TV kanala s nacionalnom koncesijom. Pri tome se podrazumijeva da će nakladnicima biti omogućen odgovarajući rok da dobivene podatke provjere i da se o istima očituju. Ili još bolje rješenje bi bilo da se podaci prikupljaju i od operatera i od nakladnika, čime bi se povećala sigurnost u točnost obračuna. Nije prihvaćen Odbija se. Vijeće, kao regulator dužno je koristiti prvenstveno podatke iz službenih izvora, posebice ako ih prikuplja drugi regulator u obavljanju svoje javne ovlasti. .
5 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 3. Članak 3. Obzirom na naš komentar vezan na članak 1. st. 7. potrebno je izmijeniti predloženu formulu iz ovog članka. Formula iz članka 3. st. 1. se mijenja na način da se umjesto riječi „Osnovna ukupna naknada 2021“ stave riječi „Osnovna ukupna naknada“ Prihvaćen Prihvaća se. Na odgovarajući način će se u konačnom tekstu promijeniti čl.1.st.7. i čl.3. (formula) Prijedloga Metodologije
6 Hrvatski Telekom d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 3. Smatramo kako bi se predložena formula trebala izmijeniti na sljedeći način: Ukupna naknada = Osnovna ukupna naknada 2021 x (gledanost god n / gledanost 2021) x (prosječan prihod po korisniku god n / prosječan prihod po korisniku 2021) 1. Naznačiti da su interaktivne usluge uključene u Ukupnu naknadu; alternativno, korigirati Osnovnu ukupnu naknadu za iznos koji odgovara uključenim interaktivnim uslugama U Osnovnu ukupnu naknadu, koja predstavlja bazu predložene formule, uključene su sve interaktivne usluge pa bi se one trebale smatrati uključenima i u Ukupnu naknadu. Na ovaj način se osigurava ispravnost formule s obzirom na to da rezultat mora imati jednak sadržaj kao Osnovna ukupna naknada koja je baza izračuna u okviru formule. U suprotnom, a u cilju osiguravanja ispravnosti formule, trebala bi se provesti korekcija Osnovne ukupne naknade u dijelu koji se odnosi na te interaktivne usluge, na način da se ona proporcionalno umanji. 2. Izbaciti kriterij broja korisnika iz formule Kriterij broja korisnika potrebno je izbaciti iz formule jer je taj kriterij već bio uključen u izračun Osnovne ukupne naknade koja predstavlja bazu izračuna ukupne naknade. Kriterij broja korisnika unutar formule problematičan je iz sljedećih razloga: a) Ukupna naknada iskazana je kao mjesečna naknada po korisniku (eng. cost per subscription - CPS). U tom kontekstu kriterij porasta broja korisnika nije uopće relevantan jer će povećani broj korisnika ionako dovesti do višeg apsolutnog iznosa naknade koji operatori moraju platiti nakladnicima televizije s nacionalnom koncesijom. b) Dodatni je problem što ovako postavljena formula ne slijedi tržišnu logiku gdje veći broj korisnika u pravilu znači i niži iznos CPS-a. U predloženoj formuli veći broj korisnika dovodi do višeg iznosa CPS-a, čime se demotivira operatore u povećavanju broja korisnika i negativno utječe na dinamiku rasta tržišta naplatne televizije. Izbacivanjem broja korisnika iz formule i dalje je osigurano da je kod izračuna Ukupne naknade, sukladno članku 68. Zakona o elektroničkim medijima, uzet u obzir ukupan broj korisnika, samo je to učinjeno indirektno, kroz uključivanje u formulu Osnovne ukupne naknade. 3. Kriterij inflacije zamijeniti kriterijem prosječnog prihoda operatora po korisniku Što se tiče kriterija inflacije, želimo naglasiti da operatori nisu usklađivali cijene s inflacijom u 2021. niti u 2022. godini, već su to učinili tek u drugoj polovici 2023. godine. Dodatno, operatori nisu uskladili cijene prema krajnjim korisnicima za puni iznos inflacije pa smatramo da ih ne bi bilo opravdano teretiti za trošak koji nije niti neće biti amortiziran dodatnim prihodom od korisnika. Na taj bi se način operatore odvraćalo od snižavanja cijene prema korisnicima i davao bi im se izravan poticaj da korisnicima naplate višu cijenu, što iz potrošačke perspektive vjerujemo da nikako nije poželjno. Kriterij koji, za razliku od inflacije, ovdje smatramo egzaktnim i primjerenim jest promjena prosječnog prihoda operatora po korisniku - onoliko koliko je porasla cijena koju operatori naplaćuju prema krajnjim korisnicima TV sadržaja u odnosu na 2021. godinu, toliko bi razmjerno porasla i naknada koju operatori plaćaju nakladnicima nenaplatnih TV kanala. Kako bi se metodologija prilagodila ovoj promjeni, potrebno je u članku 4. dodati sljedeće definicije: „Prosječan prihod po korisniku god n“ - Prosječan prihod po korisniku naplatne televizije na zadnji dan kvartala koji prethodi kvartalu u kojem se utvrđuje Ukupna naknada na temelju javno dostupnih podataka s internetskih stranica HAKOM-a. Prosječan prihod po korisniku računa se dijeljenjem ukupnog prihoda od usluga naplatne televizije s ukupnim brojem priključaka naplatne televizije. „Prosječan prihod po korisniku god 2021“- Prosječan prihod po korisniku naplatne televizije za isti kvartal koji je uzet u obzir za „Prosječan prihod po korisniku god n“ u godini 2021. na temelju javno dostupnih podataka s internetskih stranica HAKOM-a. Prosječan prihod po korisniku računa se dijeljenjem ukupnog prihoda od usluga naplatne televizije s ukupnim brojem priključaka naplatne televizije. 4. Izbaciti kriterij broja kanala iz formule Kriterij ukupnog broja nenaplatnih TV kanala s nacionalnom koncesijom smatramo posve suvišnim kad je već u formulu uključen kriterij gledanosti jer se kriterijem gledanosti egzaktno može odrediti atraktivnost nenaplatnih TV kanala i njihova tržišna vrijednost, dok se to ne može nikako ustvrditi samo na temelju broja kanala. Primjerice, pojava novih nenaplatnih TV kanala uopće ne mora pridonijeti većoj gledanosti, ali bi se prema predloženoj formuli naknada po korisniku povećavala za 14,3 postotna boda po svakom novom nenaplatnom TV kanalu, što nema smisla. Također, ako bi se istovremeno povećala i gledanost, operatori bi bili dvostruko penalizirani jer bi se porast gledanosti dodatno množio i s porastom broja kanala. S druge strane, broj tih kanala može se i smanjiti pa bi uz jednaku gledanost naknada bila i niža od one iz 2021. godine, što je isto nelogično. Iz navedenih razloga smatramo da broj TV kanala uopće nije relevantan kriterij za određivanje predmetne naknade pa ga iz formule treba ukloniti. Izbacivanjem broja kanala iz formule i dalje je osigurano da je prilikom izračuna Ukupne naknade, sukladno članku 68. Zakona o elektroničkim medijima, uzet u obzir ukupan broj kanala, samo je to učinjeno indirektno, kroz uključivanje u formulu Osnovne ukupne naknade. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, a djelomično odbija. Interaktivne usluge nisu dio zakonskog rješenja iz ZEM-a, niti su predviđene kao kriterij kojem treba voditi računa kod određivanja ukupne naknade za naplatni prijenos koju će nakladnici televizije naplaćivati za prijenos televizijskih kanala. Kriteriji broja korisnika i kriterij broja kanala ne mogu se isključiti, jer ih ZEM izričito previđa kao kriterije o kojima se vodi računa kod određivanja ukupne naknade. Kriterij prosječnog prihoda operatora po korisniku nije naznačen u ZEM-u. Ova metodologija mora ostati neutralna glede politike cijena bilo kojeg pojedinog operatora/nakladnika, a istovremeno osigurati da se u razdoblju „n“ očuva realna vrijednost čimbenika utvrđenih u baznom razdoblju Primjedba pod točkom 2. a) i b) prihvaća se. Primjedba je u tom dijelu osnovana jer promjene ukupnog broja korisnika pri utvrđivanju naknade po (jednom) korisniku trebaju imati inverzni učinak, tj. da povećani broj korisnika, slijedeći tržišnu logiku, omogućava smanjenje naknade po jednom korisniku i obratno, te će se na odgovarajući način valorizirati u konačnom tekstu
7 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 3. Stajalište NOVE TV d.d. je da bi polazna osnova za izračun naknade bila naknada (po kanalu, po kriteriju gledanosti) koju su kanali imali prije uvođenja must offer sustava, korigirano za inflaciju i ostale predložene parametre. Osnovnu ukupnu naknadu trebalo bi izračunati na sljedeći način: Korak 1: Početna baza bi trebale biti komercijalne naknade koje su se primjenjivale u trenutku donošenja novog Zakona o elektroničkim medijima, tj. u 10.2021. Korak 2: Izdvajanje cijene nenaplatnih od naplatnih kanala je potrebno provesti prema udjelu gledanosti naplatnih kanala u ukupnoj gledanosti kanala pojedinog nacionalnog koncesionara (umjesto linearnom metodom koja protivno načelima razmjernosti, transparentnosti i nediskriminacije izjednačava kanal s nacionalnom koncesijom i specijalizirani nišni naplatni kanal). Predlaže se konzistentno korištenje udjela u gledanosti u svim situacijama gdje se ukupna naknada dijeli po kanalima, kako naknada između nenaplatnih kanala s nacionalnom koncesijom, tako i naknada koja obuhvaća naplatne i nenaplatne kanale nakladnika. Korak 3: Tako dobivenu ukupnu naknadu za nenaplatne kanale potrebno je alocirati na pojedini nenaplatni kanal prema udjelu u gledanosti pojedinog nenaplatnog kanala u ukupnoj gledanosti svih nenaplatnih kanala (isključujući HRT) u cijeloj 2021. godini. Tako dobivena naknada je nova Osnovna ukupna naknada 2021 i onda se na nju dodaje ostatak predložene formule Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - u dijelu u kojem se odnosi na korak 2., djelomično se ne prihvaća. Na odgovarajući način će se u konačnom tekstu promijeniti čl.1.st.7. i čl.3. (formula) Prijedloga Metodologije
8 A1 Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 3. U odnosu na prijedlog formule: 1. Molimo pojašnjenje značenja kvadratića iza parametra pod nazivom „Si“. 2. Nejasno je zašto se u obzir uzima inflacija te je nejasno koje je razdoblje relevantno za izračun inflacije (detaljnije pojašnjeno u idućem komentaru). 3. U odnosu na broj korisnika, nejasno je zašto povećanje broja korisnika dovodi do veće ukupne naknade obzirom da se radi o naknadi po korisniku. Rastom broja korisnika svakako će rasti ukupna plaćanja operatora prema nakladnicima medija, ali bi ta naknada po korisniku trebala rastom broja korisnika postajati manja (standard industrije). Kako bi se navedeno izbjeglo, potrebno je broj korisnika u 2021. godini staviti u brojnik razlomka, a broj korisnika u godini n staviti u nazivnik razlomka. Djelomično prihvaćen Djelomično se odbija, djelomično se prihvaća. Ova metodologija mora ostati neutralna glede politike cijena bilo kojeg pojedinog operatora/nakladnika, a istovremeno osigurati da se u razdoblju „n“ očuva realna vrijednost čimbenika utrđenih u baznom razdoblju Primjedba po točkom 3. prihvaća se jer promjene ukupnog broja korisnika pri utvrđivanju naknade po (jednom) korisniku trebaju imati inverzni učinak, tj. da povećani broj korisnika, slijedeći tržišnu logiku, omogućava smanjenje naknade po jednom korisniku i obratno, te će se na odgovarajući način valorizirati u konačnom tekstu. Kvadratić u formuli je greška u formatiranju teksta u sučelju e-savjetovanja i bit će ispravljena u konačnom tekstu.
9 A1 Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 3. Obzirom da je posljednjim izmjenama i dopunama ZEM-a dozvoljena vertikalna integracija (operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i nakladnika medija), a imajući na umu negativne posljedice koje iz toga mogu proizaći, potrebno je osigurati da se pitanje pay-tv ponude operatora cjelovito regulira (prijenos tv kanala + interaktivne usluge), s sve obzirom na navike i očekivanja krajnjih korisnika. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Vijeće nema negativan vrijednosni stav prema onome što je zakonom dopušteno.
10 A1 Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 3. U slučaju da interaktivne usluge nisu uključene u ukupnu naknadu iz ovog članka te posljedično neće biti dio ponude osnovnih TV paketa operatora, potrebno je osigurati da se ova promjena neće smatrati nepovoljnijom promjenom za krajnjeg korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga u kontekstu čl. 145. st. 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Vijeće Metodologiju donosi sukladno odredbi članka 68. ZEM-a i općoj usklađenosti sa drugim odredbama ZEM-a.
11 A1 Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 3. Radi izbjegavanja dvojbe, potrebno je posebno naglasiti da ukupna naknada za naplatni prijenos svih nenaplatnih kanala na državnoj razini obuhvaća dva elementa: (i) prijenos nenaplatnog kanala te (ii) sve interaktivne usluge vezane uz predmetni kanal. Naime, obzirom da je naknada iz čl. 1. st. 7. ovog prijedloga metodologije osnovica za izračun ukupne naknade (osnovna ukupna naknada iz 2021. godine), a ista u sebi sukladno čl. 105. st. 1. ZEM-a sadrži i sve interaktivne usluge, nesporno je da i ukupna naknada iz ovog prijedloga mora uključivati interaktivne usluge. U suprotnom, kada vrijednost interaktivnih usluga ne bi bila uključena u vrijednost ukupne naknade iz ovog prijedloga metodologije, iz osnovice (osnovna ukupna naknada iz 2021. godine) bi trebalo prethodno isključiti (izuzeti) dio vrijednosti koji se odnosi na interaktivne usluge (0,47€ - vrijednost interaktivnih usluga = nova osnovica za izračun ukupne naknade). Nije prihvaćen Odbija se. Metodologija u sebi ne uključuje interaktivne usluge vezane uz predmetni kanal na koji se odnosi.
12 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. U Prijedlogu metodologije uvodi se 2021. godina kao početna godina za potrebe izračuna. Ne vidimo nikakav vidljiv ili logičan razlog za takav prijedlog. Ukoliko regulator želi biti dosljedan s početnim izračunom, onda treba koristiti podatke iz inicijalnog izračuna, odnosno podatke iz 2020. godine kao polaznu točku, a ne 2021. godine. Čak i ako regulator ne želi biti dosljedan, ne nudi se objašnjenje zašto bi se koristili podaci iz 2021. za razliku od npr. podataka iz 2022. ili time čak 2023. godine. Stoga, radi dosljednosti, predlažemo da se koriste podaci iz 2020. godine. Navedeno se odnosi na odredbe članka 4. st.1. t.1., t.4, t.6 i t.8. Prihvaćen Prihvaća se. U Metodologiji će se konzekventno uzeti 2020. kao bazna godina.
13 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Članak 4. st. 1 t. 4. se mijenja na način da glasi: „4. „Broj kanala 2020 “ - broj nenaplatnih kanala na državnoj razini, isključujući kanale Hrvatske radiotelevizije u 2020. godini (7 nenaplatnih kanala)“ Članak 4. st. 1 t. 6. se mijenja na način da glasi: „6. „Gledanost 2020 “ - udio gledanosti nenaplatnih kanala s nacionalnom koncesijom u ukupnoj gledanosti svih televizijskih kanala u ponudi operatora, isključujući kanale Hrvatske radiotelevizije, u 2020. godini.“ Članak 4. st. 1 t. 8. se mijenja na način da glasi: „8. „Broj korisnika 2020 “ - broj korisnika naplatne televizije u 2020. godini za isti kvartal koji je uzet u obzir za „broj korisnika god n “ temeljem javno dostupnih podataka sa stranica HAKOM-a.“ Prihvaćen Prihvaća se. U Metodologiji će se konzekventno uzeti 2020. kao bazna godina.
14 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Članak 4. st. 1. t. 1. se mijenja na način da glasi: „1. „Osnovna ukupna naknada“ – naknada iz članka 1. stavka 7. ove metodologije“ Primljeno na znanje Prima se na znanje.
15 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Članak 4. st. 1. t.1. Kao što je već navedeno, ne slažemo se da se kao temelj za izračun Osnovne ukupne naknade koristi odluka Vijeća za elektroničke medije od 02. ožujka 2023. godine, KLASA: 612-12/21-08/0006 , URBROJ: 114-06/07-23-43, nego kako je predloženo u našem prijedlogu izmjene članka 1. stavka 7. ovog Prijedloga. Nije prihvaćen Odbija se. Sukladno ZEM-u, naknada se utvrđuje svakih pet godina, a pojedinačne naknade po nenaplatnom kanalu revidiraju se svake dvije godine i ovise o promjenama u udjelu gledanosti. Iznimno se pojedinačna naknada može mijenjati i prije proteka dvije godine temeljem zahtjeva nakladnika ako je došlo do promjene u udjelu gledanosti većem od 5 %. Dakle, Odluka iz ožujka 2023. je dobro polazište, a s protekom vremena bit će moguće i potrebno revidirati ukupnu naknadu i pojedinačne naknade po kanalu.
16 Hrvatski Telekom d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. U članku 4. potrebno je dodati sljedeću definiciju: „Naplatna televizija“ - Naplatna usluga kojom se omogućuje pristup linearnim naplatnim i/ili nenaplatnim kanalima. Definicija je nužna kako bi se pojam „naplatne televizije“ u kontekstu primjene ove metodologije, koja se odnosi isključivo na plaćanje naknade za reemitiranje linearnih TV kanala, ograničio samo na one naplatne usluge kojima se omogućuje pristup linearnim naplatnim i/ili nenaplatnim kanalima, a ne i na one kojima se omogućuje pristup TV sadržaju na zahtjev, pod kojima podrazumijevamo prvenstveno SVoD usluge kao što su Netflix, HBO MAX, SkyShowtime i sl. te TVoD usluge (videoteke), koji su irelevantni za izračun ove naknade. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
17 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Članak 4., točka (7): Iz metodologije nije jasno hoće li u izračun ući i OTT korisnici koje HAKOM nije izvještavao 2021. godine ili će se oni izuzeti? Logično bi bilo da uđu i ti korisnici s obzirom da se i na njih odnosi Odluka. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
18 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Članak 4., točka (7): Kao i gore, potrebno je utvrditi koji je to kvartal i koji će se podaci koristiti. Ako će se koristiti HAKOMovi podaci NOVA TV d.d. ističe da je HAKOM-u potrebno određeno vrijeme za obradu podataka, te HAKOM kvartalne podatke objavljuje s odmakom od barem 4 mjeseca tako da krajem 2023. godine, podaci za treći kvartal 2023. vjerojatno neće biti dostupni. To znači da se must offer naknada neće moći izračunati prije kraja 01.2024. ili čak sredine 02.2024. Nije prihvaćen Odbija se. HAKOM nije dao primjedbe na svoje mogućnosti isporuke ovih podataka, pa Vijeće ima povjerenje mogućnosti HAKOM-a da ih isporuči.
19 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Članak 4., točka (5): Potrebno je definirati što je to 'trenutak u kojem se utvrđuje ukupna naknada’, odnosno na koje razdoblje ili dan se računa gledanost. NOVA TV d.d. smatra da bi to trebao biti 31.12.2023. odnosno posljednji dan prije početka razdoblja za koje se naknada utvrđuje. Nastavno, NOVA TV d.d. smatra da bi trebalo utvrditi i koji je krajnji rok do kada se mora objaviti konačni izračun. S obzirom na ciklus fakturiranja, konačni izračun morao bi se objaviti najkasnije do 31.1.2024. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
20 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Članak 4., točka (4): NOVA TV d.d. predlaže da se za izračun naknade ne koristi ponder (broj kanala god n) / (broj kanala 2021). Za korištenje tog pondera nema razloga (primjerice gašenjem jednog malog kanala s udjelom gledanosti ispod 1%, ukupna naknada se linearno smanjuje za 1/n te se time značajno umanjuje naknada za kanale s većim udjelom u gledanosti). Nije prihvaćen Odbija se. Broj kanala je jedan od kriterija utvrđen člankom 68. ZEM-a.
21 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Članak 4., točka (2): Bazni mjesec i godina treba ovisiti o tome koje komercijalne naknade će se koristiti u izračunu Osnovne ukupne naknade. Ukoliko će se u izračunu osnovne ukupne naknade koristiti komercijalne naknade iz 2021. godine, bazni period je potrebno definirati kao 12.2021., a ako će se koristiti komercijalne naknade iz 2020. godine, bazni period je potrebno definirati kao 12.2020. Nije prihvaćen Odbija se. Broj kanala je jedan od kriterija utvrđen člankom 68. ZEM-a.
22 A1 Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 4. Nejasno je što u točki 2. predstavlja „bazni (početni) mjesec i godina“. S obzirom na uobičajeni način izračuna i primjene stope inflacije u drugim industrijama, navedeno se može odnositi jedino na prethodno jednogodišnje razdoblje, odnosno predstavljati jednogodišnju stopu inflacije u razdoblju prije donošenja ove odluke. Stoga, potrebno je jasno odrediti da u formuli „godina b“ predstavlja 2022. godinu. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Ova metodologija mora ostati neutralna glede politike cijena bilo kojeg pojedinog operatora/nakladnika, a istovremeno osigurati da se u razdoblju n očuva realna vrijednost čimbenika utvrđenih u baznom razdoblju Vidjeti odgovor na komentar pod rbr. 12
23 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 5. Članak 5. stavak 3. Kao i već prethodno navedeno, radi dosljednosti, predlažemo da se koriste podaci iz 2020. godine. Prihvaćen Prihvaća se. Vidjeti odgovor na komentar pod r.br. 12.
24 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 5. Članak 5. st. 3 se mijenja na način da glasi: „Podaci o gledanosti za godinu n i za 2020. godinu prikupljaju se u suradnji s HAKOM-om, a odnose se na podatke o gledanosti koje operatori mjere na korisničkom uređaju (set-top box).“ Primljeno na znanje Prima se na znanje. Vijeće, kao regulator dužno je koristiti prvenstveno podatke iz službenih izvora, posebice ako ih prikuplja drugi regulator u obavljanju svoje javne ovlasti.
25 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 5. Članak 5., stavak (3): Ponavljamo da u postupak utvrđivanja ovih podataka i način njihova prikupljanja budu uključeni i nakladnici nenaplatnih TV kanala s nacionalnom koncesijom. Pri tome se podrazumijeva da će nakladnicima biti omogućen odgovarajući rok da dobivene podatke provjere i da se o istima očituju. Ili još bolje rješenje bi bilo da se podaci prikupljaju i od operatera i od nakladnika, čime bi se povećala sigurnost u točnost obračuna. Nije prihvaćen Odbija se. Vidjeti odgovor na komentar pod r.br. 4.
26 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 5. Članak 5., stavak (1): NOVA TV d.d. smatra potrebnim predvidjeti i rješenje za slučaj kada pojedini odnosni nenaplatni TV kanali nakladnika nisu bili u ponudi operatera čiji podaci se uzimaju u obzir za izračun naknade. U tom slučaju na kanale koji nisu bili u ponudi, potrebno je alocirati prosječnu gledanost ili prema podacima AGB-a ili prema podacima izračunatima na bazi gledanosti svih ostalih operatora (pod pretpostavkom da se ti podaci neovisno provjere). Nije prihvaćen Odbija se. Prosječan broj gledatelja nije kriterij iz članka 68. ZEM-a.
27 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 5. Članak 5., stavak (1): NOVA TV d.d. smatra potrebnim predvidjeti da će izračun provjeriti neovisno stručno tijelo, što bi bilo u interesu i operatera i nakladnika i nadležnih tijela koja se s ovom materijom prvi puta susreću. Nije prihvaćen Odbija se. Ova nadležnost je Zakonom povjerena Vijeću za elektroničke medije.
28 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 5. Članak 5., stavak (1): NOVA TV d.d. predlaže da se metodologijom utvrde kriteriji i parametri korekcije utvrđene naknade (a s obzirom na razdoblje za koje će se naknada odrediti). Nužno je predvidjeti godišnje usklađivanje sa stopom inflacije. Nije prihvaćen Odbija se. Nije predmet razrade metodologije iz čl. 68. ZEM-a.
29 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 5. Članak 5., stavak (1): Nije jasno hoće li se udio u gledanosti računati kumulativno za sve operatere ili će se računati za svakog operatera odvojeno i onda ponderirati s brojem korisnika? Primljeno na znanje Prima se na znanje. AEM prikuplja podatke o gledanosti za sve televizijske kanale (naplatne i nenaplatne) dostupne u ponudama operatora na način da isti sadrže ukupno trajanje gledanosti u minutama/sekundama za svaki pojedini televizijski kanal za traženo razdoblje. Na temelju navedenih podataka AEM će izračunati udio gledanosti nenaplatnih televizijskih kanala u odnosu na ukupnu gledanost svih televizijskih kanala iz ponuda operatora.
30 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 6. Članak 6. stavak 3.: Uvođenje sustava indeksacije Predloženi model obračuna Naknade po kanalu predviđa množenje ukupne naknade s gledanošću pojedinog kanala. Međutim, prema odredbama čl. 68. Zakona o elektroničkim medijima, pojedinačne naknade po kanalu revidiraju se svake dvije godine i ovise o promjenama u udjelu publike. Iznimno, pojedinačna naknada može se promijeniti i prije isteka roka od dvije godine na zahtjev nakladnika ako je došlo do promjene u udjelu gledanosti većem od 5%. Praktičnost ovakvog modela vrlo je upitna s obzirom na to da su odstupanja u udjelima gledanosti prilično česta. Kao što pokazuju povijesni podaci, u ovom bi slučaju bile potrebne česte prilagodbe naknada. Međutim, ta bi odstupanja bila drastično ograničena ako bi se kanali grupirali u klastere prema veličini njihovih udjela gledanosti. Takvi bi klasteri omogućili stabilnije i praktičnije praćenje modela izračuna. Također smatramo da bi vrijednost i obaveze vezane za kanale općeg interesa trebale biti reflektirane u ovom izračunu. Stoga predlažemo da se za izračun naknade po kanalu svi nenaplatni kanali grupiraju u četiri skupine s brojem bodova u korelaciji s njihovim udjelima publike: Ako nenaplatni kanal ima manje od 2% gledanosti, takav se kanal ocjenjuje s 5 bodova. Ako nenaplatni kanal ima između 2% i 4% gledanosti, takav se kanal ocjenjuje s 25 bodova. Ako nenaplatni kanal ima između 4% i 10% gledanosti, takav se kanal ocjenjuje s 50 bodova. Ako nenaplatni kanal ima više od 10% gledanosti ili ako se radi o nenaplatnom kanalu općeg interesa, takav se kanal ocjenjuje sa 100 bodova. Pri čemu se ponderirana vrijednost svakog nenaplatnog kanala izračunava se kao udio bodova u ukupnim bodovima svih nenaplatnih kanala. Ovakav model u potpunosti je u skladu s tekstom zakona te omogućuje sigurnost planiranja i lakše praćenje od strane regulatora. Nije prihvaćen Odbija se. Prijedlog nema osnove u članku 68. ZEM-a.
31 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 6. Članak 6. st. 3. mijenja se na način da glasi: „(3) Iznos naknade po pojedinom nenaplatnom kanalu (Naknada za kanal i) odredit će se na sljedeći način: Ovisno o udjelu gledanosti pojedinog nenaplatnog kanala u odnosu na ukupnu gledanost svih nenaplatnih kanala, definiraju se razredi gledanosti koji se potom boduju. Ako nenaplatni kanal ima manje od 2% gledanosti, takav se kanal ocjenjuje s 5 bodova. Ako nenaplatni kanal ima između 2% i 4% gledanosti, takav se kanal ocjenjuje s 25 bodova. Ako nenaplatni kanal ima između 4% i 10% gledanosti, takav se kanal ocjenjuje s 50 bodova. Ako nenaplatni kanal ima više od 10% gledanosti ili ako se radi o nenaplatnom kanalu općeg interesa, takav se kanal ocjenjuje sa 100 bodova. Ponderirana vrijednost svakog nenaplatnog kanala izračunava se kao udio bodova u ukupnim bodovima svih nenaplatnih kanala.“ Primljeno na znanje Prima se na znanje.
32 A1 Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 6. Molimo pojašnjenje kvadratića sadržanih u formuli iz ovog članka. Primljeno na znanje Kvadratić u formuli je greška u formatiranju teksta u sučelju e-savjetovanja i bit će ispravljen u konačnom tekstu
33 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 7. Članak 7. Potreba za prilagodbom Ukupne naknade temeljem inflacije za naredne godine Pozdravljamo neophodno uključivanje prilagodbe na temelju stope inflacije i broja pretplatnika prilikom određivanja Ukupne naknade po pretplatniku. Međutim, bilo bi nepravedno zadržati istu Ukupnu naknadu tijekom razdoblja od pet godina bez povremenih godišnjih prilagodbi. U tom smislu predlažemo da se Ukupna naknada povećava na godišnjoj razini u skladu s inflacijom iz prethodne godine. Povrh toga, ako operateri povećaju cijene svojih (osnovnih) paketa koji sadrže nenaplatne kanale iznad stope inflacije, Ukupna naknada bi trebala biti povećana do tog povećanja iznad stope inflacije. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
34 RTL Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 7. Uvodi se novi, stavak 2. u Članku 7., a koji glasi: „Ukupna naknada usklađuje se na godišnjoj razini obzirom na stopu inflacije. Ako operatori povećaju cijene svojih osnovnih paketa koji sadrže naplatne kanale iznad stope inflacije, ukupna naknada će biti povećana do tog povećanja iznad stope inflacije. U slučaju deflacije, korekciju deflacije treba primijeniti na ukupnu naknadu samo ukoliko su operatori također smanjili cijene svojih osnovnih paketa.“ Nije prihvaćen Odbija se. Ova metodologija mora ostati neutralna glede politike cijena bilo kojeg pojedinog operatora/nakladnika, a istovremeno da osigura da se u razdoblju „n“ očuva realna vrijednost čimbenika utrđenih u baznom razdoblju.
35 Nova TV d.d. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 7. Imajući u vidu odredbe čl. 68. Zakona, NOVA TV d.d. predlaže dopuniti metodologiju u nedostajućem dijelu, imajući u vidu da se pojedinačne naknade po nenaplatnom kanalu revidiraju svake dvije godine (ovisno o promjenama u udjelu gledanosti), i da se pojedinačna naknada može mijenjati i prije proteka dvije godine temeljem zahtjeva nakladnika ako je došlo do promjene u udjelu gledanosti većem od 5 %. Predlažemo da se metodologijom utvrdi da će AEM provesti izračun gledanosti i udjela gledanosti prema kriterijima definiranima prije u dokumentu i dostaviti taj izračun svim nakladnicima na kvartalnoj razini. Svaki pojedini nakladnik ima pravo zatražiti novi izračun naknade u slučaju da se gledanost izmijenila više od 5%, u kojem slučaju će se naknada mijenjati uzimajući u obzir kriterije iz metodologije. Potrebno je uzeti u obzir kretanje inflacije u periodu od 5 godina. Svake godine potrebno je provesti uskladu ukupne naknade s kumulativnom stopom inflacije od zadnjeg datuma usklade. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Predložene intervencije moguće su temeljem samog Zakona o elektroničkim medijima.
36 A1 Hrvatska d.o.o. PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRAČUNA NAKNADE ZA NAPLATNI PRIJENOS KOJU NAKLADNICI TELEVIZIJE S NACIONALNOM KONCESIJOM NAPLAĆUJU ZA PRIJENOS NENAPLATNIH TELEVIZIJSKIH KANALA , Članak 8. Kako bi se do 1. siječnja 2024. godine mogla donijeti odluka o visini nove naknade na temelju ove metodologije, članak 8. je potrebno izmijeniti na način da ova metodologija stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od objave u Narodnim novinama, te će se primjenjivati za izračun svih naknada koje će biti određene odlukom Vijeća AEM-a. Primljeno na znanje Prima se na znanje.