Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BITPLAN PROJEKT   Poštovani predlažemo izmjenu uvjeta prihvatljivosti za intervenciju 73.12. na način da nije potreban upis u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, nego samo upis u Upisnik poljoprivrednika prije objave natječaja. Objava natječaja nije tako česta, kriteriji su stroži u odnosu na prošlo programsko razdoblje, a mala poljoprivredna gospodarstva dobrim dijelom ovise o potporama ovoga tipa. Pravilnikom bi se jasno trebalo definirati određivanje ekonomske veličine za natječaj, da li se radi o ekonomskoj veličini do objave nacrta natječaja na e-savjetovanju ili ekonomskoj veličini do objave natječaja. U prihvatljivim materijalnim troškovima u sklopu intervencije 73.12 stoji: i) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova). Zašto je postavljeno tako nisko ograničenje na iznos troška za kupnju zemljišta, ako je poznato da mala poljoprivredna gospodarstva i trebaju upravo potporu za kupnju zemljišta. Druga otežavajuća okolnost je npr. cijena zemljišta u Dalmaciji, gdje za taj iznos niste u stanju kupiti imalo zadovoljavaju površinu za obradu. Predlažemo povećanje iznosa za kupnju zemljišta do 40%-50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova. U Prihvatljivim materijalnim troškovima u sklopu intervencije 73.12. nije navedena kupnja životinja, predlažemo dopuniti. Pod Općim uvjetima prihvatljivosti projekta i ulaganja je navedeno: g) mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, ako je primjenjivo. Molim pojasniti da li je potrebno kod podnošenja zahtjeva za potporu imati i ishođenu građevinsku dozvolu ili je dovoljno da je kod podnošenja zahtjeva za potporu podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Predlažemo da je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dovoljan dokument, s obzirom na vremenski rok ishođenja dozvole, uvjete natječaja koji mogu biti ograničavajući ili zahtijevati izmjenu postojeće projektne dokumentacije. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Analizom stanja u sektoru poljoprivrede, a koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. utvrđen je veliki broj malih poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednika, a koja imaju širi značaj za ruralno područje iz perspektive ruralnog stanovništva, zaštite okoliša, očuvanja bioraznolikosti i kojima je potrebna potpora za opstanak i razvoj za olakšavanje prelaska na tržišno orijentiranu proizvodnju. Stoga ne nalazimo opravdanje za izbjegavanje uvjeta upisa u Upisnik poljoprivrednika od najmanje godinu dana. Pravilnikom nije predviđena objava natječaja na e-savjetovanju. Svi uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta i troškova odnose se na cijelo razdoblje 2023.-2027. Dorađena je definicija ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u točki 22. stavku 1 članka 3 Pravilnika. Odredbe o uvjetima kupnje zemljišta, objekata kao i neprihvatljivost kupnje živih životinja određeni su Uredbom (EU) broj 2021/2115 i nije ih moguće mijenjati. Obvezna dokumentacija će biti propisana Natječajem, u kojem će biti definirano koja dokumentacija se može ili ne može dopuniti. U članku 11. uvedena je mogućnost dostave dokumentacije u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, ako je primjenjivo kod podnošenja prvog zahtjeva za isplatu.
2 Hrvatska poljoprivredna komora   Predlažemo da se u Prilogu 2. Tablica 73.10. u tocki 2. Sektor ulaganja nadopuni u stavka 2.1. vocarstvo/maslinarstvo/vinogrdarsvo/povrcarstvo/šecerna repa. Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća. Šećerna repa u ovim kriterijima odabira dobiva 20 bodova (ostali sektori).
3 HOK   U prilogu 2 Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO), u točki 2. Sektor ulaganja, stavak 2.1 voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo dodati i šećerna repa Obrazloženje: Šećerna repa spada u grupu osjetljivog sektora gdje imamo značajan pad ha pod šećernom repom. Smatramo da bi na ovaj način značajno doprinijeli ulaganja u proizvodnju šećerne repe. Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća.
4 Udruga Međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira   Poštovani, Prilikom Mjere 4.1.1. ulaganje u skladišne kapacitete za krumpir osnovali smo Proizvođačke organizacije koje većinom imaju 7 ili 8 članova. Po ovom Pravilniku Proizvođačke organizacije ostvaruju različiti broj bodova, PO sa manjim brojem članova dobivaju manje bodova. Da bi sve PO imale jednake uvjete za opstanak i daljnji razvoj trebaju mogućnost dobivanja maksimalni broj bodova, bez obzira na broj članova. Nije prihvaćen U hrvatskom poljoprivrednom sektoru postoji velik broj manjih poljoprivrednih proizvođača (96% je ekonomske veličine do 50.000 EUR SO). Mala poljoprivredna gospodarstva nisu konkurentna velikim proizvođačima te ne mogu na tržištu nastupati kao ravnopravni partneri, jer ne mogu ostvariti neophodni minimum količine i kvalitete proizvoda dostatan kupcima. Zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta, problem je i osigurati kontinuitet isporuke proizvoda na tržište. Uzimajući u obzir strukturu poljoprivrednih gospodarstava i prosječnu veličinu poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj (11,6 ha korištene poljoprivredne površine po gospodarstvu u 2016., u odnosu na prosjek u EU - 16,6 ha korištene poljoprivredne površine po gospodarstvu), njihovu tehnološku opremljenost, produktivnost i primjenu inovativnih rješenja, neupitno se može zaključiti da je potrebno njihovo udruživanje. Prema podacima iz 2018. godine, u EU je tada bilo preko 3.700 priznatih proizvođačkih organizacija, dok je udio Hrvatske u ukupnom broju činio tek 0,4%. Nadalje, iako poljoprivredne zadruge u Hrvatskoj imaju dugogodišnju tradiciju, Hrvatska po značaju zadrugarstva uvelike zaostaje za drugim zemljama u EU. Udio zadruga u ukupnom broju poljoprivrednika je vrlo mali. Promatrano kroz četverogodišnje razdoblje (od 2016. do 2019. godine) prema Upisniku poljoprivrednika, broj zadruga u Hrvatskoj bilježi padajući trend (u 2019. ih je bilo 6% manje nego u 2016.), a njihov udio u ukupnom broju poljoprivrednika stagnira i čini tek 0,2%. Stoga se poduzetnike treba poticati na udruživanje, budući da tako imaju veću prednost u pregovorima oko uvjeta s poslovnim bankama, s obzirom na koncentraciju ukupne imovine i kapitala pojedinačnih sudionika udruženja.. Uzimajući u obzir navedeno, jasno je da 7 proizvođača udruženih u proizvođačku organizaciju, samo zato jer je to zakonski minimum za priznavanje proizvođačke organizacije kao takve, nije u skladu sa strateškim ciljevima RH.
5 OPG Pavichland   Pitanja za kriterij odabira: - kako se gleda da je korisnik ekološki poljoprivrednik? Zatražio je unutar jedinstvenog zahtjeva koje je prethodiki predaji prijave na natječaj isplatu za ekološki uzgoj/prijelaz na ekološke ili je dovoljno da je rješenje o upisu korisnika u ekološke od prije ovakve natječaja na esavjetovanju ili slično...molim pojasniti. - kriteriji - postojeća proizvodnja poljoprivrednika - da li se mora svih 12 mjeseci baviti određenim sektorom za koji traži bodove u ovome kriteriju ili može biti bilo koji broj mjeseci, ali je samo bitno da je prije objave natječaja jer bavljenje sa stočarstvom je specifično jer tijekom godine npr poljoprirvednik ima telad koju na jesen ili proda ili zakolje pa u tome periodu do ponovne kupnje teladi prođe par mjeseci u kojima nema stoku? Hoće li se i takvom primjeru dodjeliti bodovi po ovome kriteriju iako nije svij 12 mjeseci imao stoku. Molim pojasniti. Prihvaćen Definicija ekoloških proizvođača i ekoloških prerađivača dodana je u Pojmovnik u članku 3. Pravilnika. Korisnici neće biti u obvezi dostavljati dokumentaciju za dokazivanje navedenoga, jer su podaci dostupni na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivreda-175/ekoloska/popis-subjekata-u-ekoloskoj-poljoprivredi/208 U pojašnjenju za kriterij odabira „Postojeća proizvodnja korisnika“ navedeno je da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik se razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi natječaja mora baviti nekom od navedenih proizvodnji.
6 Zlatko Dudaš   Predlažem da se za ekološke proizvođače postavi uvjet da moraju biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, najkasnije prilikom posljednje prijave potpore za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja koja prethodi raspisivanju natječaja za intervencije 73.10, 73.11 i 73.12. Nije prihvaćen Definicija ekoloških proizvođača i ekoloških prerađivača dodana je u Pojmovnik u članku 3. Pravilnika. Korisnici neće biti u obvezi dostavljati dokumentaciju za dokazivanje navedenoga, jer su podaci dostupni na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivreda-175/ekoloska/popis-subjekata-u-ekoloskoj-poljoprivredi/208.
7 IVAN KNEŽEVIĆ   Poštovani, Smatram da je potrebno postaviti drugačije bodovanje u kriterijima odabira za intervenciju 73.10, i to način da se s maksimalnih 30 bodova osim navedenih sektora voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i maslinarstva boduje i uzgoj muznih krava u uzgoj krmača. Radi se o o dva deficitarna sektora koje treba poticati ovom intervencijom, kako bi se osigurala konkurentnost tih tipova proizvodnje. Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća. Sektor stočarstva drugi je po prioritetu u kriterijima odabira. Pojedine vrste proizvodnje ne izdvajaju se unutar niti jednog sektora navedenog u kriterijima odabira.
8 BOGDANOVIC DOO   Poštovani, smatram kako je prihvatljivos opčih troškova (kupnja zemljišta i objekata na kojima ce se provoditi projkt) nastalih i prije objave natječaja, ali ne prije 01.01.2023 prekrato. Poznato nam je svima koliko traje ishodjenje geodetskog, arhitektonskog i ostalih elaborata, te ishodjenja gradjevinske dozvole ! Hvala ! Nije prihvaćen Odredba o datumu prihvatljivosti troška (ne prije 01.01.2023.) navedena je i u Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 i nije ju moguće promijeniti.
9 Željko Mihelić   U kriteriju bolovanja predviđeno je da poljoprivredno gospodarstvo koje ima nosioca poljoprivrednog gospodarstva ili zaposlenika sa visokom stručnom spremom agronomske, veterinarske ili biotehničke struke dobiva dodatne bodove. Pošto je poljoprivredno grana privrede a poljoprivrednik je poduzetnik doista nema razloga da se preferiraju projekti po visini obrazovanja nosioca ili zaposlenika gospodarstva. Pa nije potrebno za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom specifična znanja iz veterine ili agronomije ako je zakonodavac htio podignuti obrazovni nivo nosioca poljoprivrednih gospodarstava onda je trebalo kao uvjet staviti da nosioc poljoprivredno gospodarstvo mora završiti neki od programa menadžmenta u koji bi bio uključen program računovodstva,prava,ekonomije i financija. To je daleko potrebni je za uspješno vođenje poljoprivrednog gospodarstva Nije prihvaćen Rezultat poljoprivredne proizvodnje ono je što je u fokusu cijelog Strateškog plana, a da bi proizvodnja bila što bolja, a rezultat proizvodnje bio što kvalitetniji, potrebna su stručna znanja upravo iz segmenta agronomije ili veterine ili ostalih biotehničkih struka.
10 Bitoraj  , DIO PRVI Da li nam se u mjeri 73.10. dozvoljava podizanja višegodišnjih nasada na način da možemo posadtiti više vrsta voća na ukupnoj površini od 2 ha iz razloga što bi sadili tri vrste voća kao što su jagode u plasteniku, maline , i borovnice koje bi bile na najvećoj površini. Radi se o tome da bi kroz mješovito gospodarstvo na taj način imali berbu od 6-12 mjeseca, s time što bi na drugim udaljenim površinama sadili krumpir. Sve bi uzgajali na ekološki način. Još jedan od razloga što bi na ovaj način imali pilot projekt u Gorskom kotaru gdje bi se potencijalni proizvođači mogli educirati po pitanju ekološke proizvodnje što bi svakako doprinjelo popularizaciji ovakve proizvodnje za što postoji interes kod trgovaca. Dakle. pitanje je dali možemo aplicirati više vrsta voća i krumpira za mjeru 73.10. Primljeno na znanje U članku 3. stavku 1 točki 2. definiran je pojam projekta: projekt je aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i, ako je primjenjivo, neprihvatljivih troškova te pripada određenoj intervenciji. Korisnik mora ispuniti sve uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom.
11 Matteo Brkić DIO PRVI, Članak 2. PREDLAŽEMO u Prilogu 3. kod kriterija za intervenciju 73.11. koja se tiče Ekoloških prerađivača, da se u kriterij 2. Sektor ulaganja u podkriterij 2.2. dodaju i ULJARICE te mješovita prerada, kombinacija između uljarica, povrća ili žitarica, jer za to postoje realni i opravdani razlozi kao i moguće opcije prerade. Nije prihvaćen Ulaganja u preradu uljarica ostvaruju bodove za podkriterij 2.3, a ostvarivanje bodova u slučaju kombinacije ulaganja propisano je u dodatnim pojašnjenjima.
12 MARIN KUKOČ DIO PRVI, Članak 2. Definira li ovaj pravilnik i provedbu Intervencije 73.10 FI? Primljeno na znanje Ovaj pravilnik ne definira provedbu intervencije 73.10 FI.
13 Scala d.o.o. DIO PRVI, Članak 3. Predlaže se izmjena čl. 3. st. 29. na način da se razdvoje kategorije mladi poljoprivrednik i novi poljoprivrednik, sukladno Uredbi EU 2021/2115 opisano u čl. 4 st. 6. i st. 7: 6. „Mladi poljoprivrednik” utvrđuje se tako da obuhvaća sljedeće: (a) gornju dobnu granicu koja iznosi između 35 i 40 godina; (b) uvjete koje poljoprivrednik treba ispuniti da bi bio „nositelj poljoprivrednoga gospodarstva”; (c) odgovarajuće osposobljavanje ili potrebne vještine kako su ih utvrdile države članice. 7. „Novi poljoprivrednik” utvrđuje se tako da se odnosi na poljoprivrednika koji nije mladi poljoprivrednik i koji je „nositelj poljoprivrednoga gospodarstva” prvi put. Države članice uključuju daljnje objektivne i nediskriminirajuće zahtjeve u pogledu odgovarajućeg osposobljavanja i vještina. Prijedlozi za kategoriju „Mladi poljoprivrednik”: - isključiti sljedeću odredbu: po prvi put uspostavlja gospodarstvo na kojem ima status nositelj/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu. - izmijeniti sljedeću odredbu na način: u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba je član uprave ili vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva. Nije prihvaćen Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. nije predviđena potpora za korisnike u kategoriji „novi poljoprivrednik“ u intervencijama ruralnog razvoja. Definicija mladog poljoprivrednika propisana je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. i primjenjuje se kao takva u ovom programskom razdoblju za sve intervencije, kako za izravna plaćanja tako i za intervencije ruralnog razvoja.
14 Hrvatska poljoprivredna komora DIO PRVI, Članak 3. U članku 3. Stavak 12. čišćenje, ljuštenje, guljenje, detiliranje.. bez pretvaranja u prerađevine, potrebno je uvrstiti u listu prihvatljivih troškova intervencije 73.10. 19. Restrukturiranje višegodišnjih nasada u voćarskoj proizvodnji kao terminologija u hrvatskom i europskom zakonodavstvu nije nigdje opisana. Restrukturiranje je vezano isključivo za vinogradarsku proizvodnju. Definiciju je potrebno ponovno razraditi kako ne bi imali slobodnu interpretaciju ili jasnije napisati može li se jedna vrsta voća restrukturirati sa drugom. i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada (istim ili različitim vrstama nasada) je provođenje niza agrotehničkih i pomotehničkih aktivnosti unutar postojećih površina višegodišnjih nasada kojima se rekonstruira ili zamjenjuje postojeći nasad s ciljem unapređenja proizvodnje i kakvoće. Djelomično prihvaćen U članku 17., stavku 2 točka d) dopunjena je izrazima ljuštenjem i guljenjem. U cilju davanja jasnijih smjernica u provedbi, definicija Restrukturiranja je dopunjena. Dodatno, dorađen je uvjet prihvatljivosti u članku 11. stavku 1. točka c).
15 Marinko Paponja DIO PRVI, Članak 3. stavak 17. građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja, izuzev održavanja građevine Dozvoliti "izvanredno održavanje" - izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije uporabljiva ) kako je navedeno u PRAVILNIKU O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA ( članak 2 stavak 3 ) Nije prihvaćen Izvanredno održavanje nije prihvatljivo ulaganje u okviru intervencija na koje se odnosi ovaj Pravilnik. Troškovi održavanja/sanacije/adaptacije i amortizacije nisu prihvatljivi troškovi za sufinanciranje u skladu s točkom 4.7.1 Strateškog plana ZPP.
16 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO PRVI, Članak 3. Točka 19. Restrukturiranje- Restrukturiranje višegodišnjih nasada u voćarskoj proizvodnji kao terminologija u hrvatskom i europskom zakonodavstvu nije nigdje opisana. Restrukturiranje je vezano isključivo za vinogradarsku proizvodnju. Definiciju je potrebno ponovno razraditi kako ne bi imali slobodnu interpretaciju ili jasnije napisati može li se jedna vrsta voća restrukturirati sa drugom. i/ili Restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada (istim ili različitim vrstama nasada) je provođenje niza agrotehničkih i pomotehničkih aktivnosti unutar postojećih površina višegodišnjih nasada kojima se rekonstruira ili zamjenjuje postojeći nasad s ciljem unapređenja proizvodnje i kakvoće Djelomično prihvaćen U cilju davanja jasnijih smjernica u provedbi, definicija restrukturiranja je dopunjena.
17 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO PRVI, Članak 3. Članak 3., Pojmovi točka 2. Izbaciti „ako je primjenjivo“, ostaviti: projekt je aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenoj intervenciji Nije prihvaćen U pojedinim slučajevima projekt će sadržavati troškove koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje iz SP ZPP, ali su potrebni za funkcioniranje te se zato navode u projektu.
18 Darijan Vinter DIO PRVI, Članak 3. Kod definicije ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva potrebno je definirati metodološku osnovu temeljem koje se ista izračunava. Naime primjena drugih koeficijenata poput SOC2017 dovodi do značajnih razlika u izračunu u sektoru voća čime se korisnike dovodi u poziciju da pripremaju skupu projektno tehničku dokumentaciju za natječaj na kojem nisu ni prihvatljivi zbog premale ili prevelike ekonomske veličine. Prihvaćen Dorađena je definicija ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u točki 22. stavku 1 članka 3 Pravilnika.
19 Ljubica Šolić DIO PRVI, Članak 3. Kada u kom trenutku mladi poljoprivrednik ima stručna znanja i vještine? Molim Vas također u pojmovnik uvrstiti što točno znači radno iskustvo jer u ovisnosti od organizacijskog oblika korisnika ono se ne može tumačiti isto, posebice, uzevši u obzir odredbe Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 29/2018, 32/2019, 18/2023. Razdvojite pojmove radnog iskustva i radnog staža. Također, radi zaštite korisnika ne koristi se definicija i pojam "očite pogreške " koja je Uredbama omogućena korisnicima. Primljeno na znanje U definiciji mladog poljoprivrednika stoji: mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi put uspostavlja gospodarstvo na kojem ima status nositelj/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba je i vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva. Dakle, mladi poljoprivrednik mora imati stručna znanja i vještine u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. U ovom Pravilniku se za mladog poljoprivrednika uz potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine traži i radno iskustvo, koje se dokazuje ili službenim dokumentima o radu na određenim poslovima (ugovor o radu, potvrda iz HZMO i sl) ili trajanjem upisa mladog poljoprivrednika u svojstvu člana/nositelja bilo kojeg PG-a.
20 MARIN KUKOČ DIO PRVI, Članak 3. Definirati negdje stjecanje stručnih znanja i vještina kod mladog poljoprivrednika. Dalje u tekstu kod Intervencije 73.1 navodi se obveza mladog poljoprivrednika da ima stručna znanja i vještine (fakulteti, tri godine iskustva...) tijekom provedbe projekta i u ex-postu. U pojmovniku mladi poljoprivrednik je osoba koja stručna znanja i vještine ima odmah. Uvrstiti i kao što je bilo u PRR, da stručna znanja i vještine može dokazati i stručnim osposobljavanjem, ako ne kroz edukacije koje je ranije provodila Uprava za stručnu podršku, onda barem kroz edukacije koje provode ustanove za obrazovanje (mahom POU). Na ovaj način, kako je postavljeno, apsolutno su diskriminirana novoosnovana trgovačka društva (kad promatramo kumulativne uvjete), kao i novoosnovana poljoprivredna gospodarstva čiji nositelj nema završen fakultet ili tri godine iskustva. Preurediti pojmovnik na način da pojmovi budu definirani abecednim redom (preglednije je) Djelomično prihvaćen Uvjet posjedovanja stručnih znanja i vještina koje mora imati korisnik mladi poljoprivrednik provjerava se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Pravilnik je izmijenjen na način da se isto ne provjerava tijekom provedbe projekta i u ex-postu jer je provjereno u prethodnoj fazi. Dokazivanje stručnih znanja i vještina mladih poljoprivrednika propisani su u poglavlju 4. SP ZPP-a i nije ih moguće mijenjati provedbenim aktom.
21 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije DIO DRUGI, Članak 7. Da li su korisnici koji imaju registriran objekt za preradu ljekovitog bilja a koju vi u Ministarstvu smatrate doradom ( primarnom poljoprivredom) prihvatljivi na 73.03 ili su prihvatljivi samo oni koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava a ovi sa registriranim objektima za preradu ljekovitog bilja a koji nisu u registru poljoprivrednih gospodarstva ujedno i neprihvatljivi za ovu intervenciju. Djelomično prihvaćen S obzirom na definiciju primarne poljoprivredne proizvodnje te definiciju prerade, Ministarstvo poljoprivrede smatra da ulaganje korisnika koji se bavi doradom poljoprivrednih proizvoda, koja ne rezultira prerađenim poljoprivrednim proizvodom, ne može biti predmet sufinanciranja ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. Međutim, ako je navedeno gospodarstvo sa svojim resursima upisano u Upisnik poljoprivrednika, prihvatljiv je korisnik u intervenciji 73.03. za provedbu ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru proizvedenih na vlastitom gospodarstvu korisnika. Uvjet prihvatljivosti projekta je dorađen.
22 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 7. Kao uvjet prihvatljivosti navodi se upis u Upisnik poljoprivrednika, da li je još uvijek uvjet prihvatljivosti da korisnik mora biti usklađen s definicijom "aktivnog poljoprivrednika"? Ako je i to uvjet prihvatljivosti bilo bi dobro navesti ga u Pravilniku. Primljeno na znanje Definicija aktivnog poljoprivrednika ne koristi se za potrebe intervencija u sklopu ovoga Pravilnika.
23 ALPHA CAPITALIS d.o.o. DIO DRUGI, Članak 7. Pojam „mladi poljoprivrednik“ primjenjiv je i za pravne i za fizičke osobe. Odnosi li se uvjet da mladi poljoprivrednik ima jednog zaposlenog za mladog poljoprivrednika samo kao pravnu osobu ili kao fizičku osobu ili oboje? Što je sa brojem zaposlenih kod fizičke osobe? Molimo pojasniti. Isto se nalazi u još nekoliko članaka unutar ovog prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Korisnik mladi poljoprivrednik registriran kao pravna osoba mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik mladi poljoprivrednik registriran kao fizička osoba ne mora imati zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, ali mora biti upisan u RPO. Korisnik mladi poljoprivrednik registriran kao fizička osoba prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede. Korisnik mladi poljoprivrednik registriran kao pravna osoba mora biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.
24 Bitoraj DIO DRUGI, Članak 7. Mi koji živimo u ruralnom prostoru i koji nemamo velike površine poljoprivrednog zemljišta prisiljeni smo baviti se sa više vrsta poljoprivredne djelatnosti. To je jednim dijelom prihvatila i Agencija koja nam je dozvolila da kao dio nepoljoprivredne djelatnosti prijavimo određene gospodarske aktivnosti koje nam nisu glavna djelatnost. Moje je pitanje da li se mogu na ovaj natječaj prijaviti poljoprivrednici sa mješovitom proizvodnjom na način da npr. u istom projektu apliciraju za peradarnik, zatim za voće i povrće i na kraju za stoku krupnog i sitnog zuba. Na ovaj način mi mali proizvođači imali bi zatvoreni ciklus mješovite proizvodnje koji bi uvijek donosio prinos od jedne ili dvije djelatnosti, ako npr, tuča uništi nasad voća i povrća. Primljeno na znanje S obzirom na definiciju projekta iz članak 3: projekt je aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i, ako je primjenjivo, neprihvatljivih troškova te pripada određenoj intervenciji , na korisniku je odgovornost da opiše svoj projekt prema definiciji. Korisnik mora ispuniti sve uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom.
25 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 7. Vjerske zajednice kao ostali organizacijski oblici koji se bave poljoprivredom u rangu mikro i malih subjekata, da li su po ovom Pravilniku prihvatljivi ili ne ? navodi se da fizička osoba mora biti upisana u RPO godinu dana. Navedeno nije primjenjivo i nije transparentno za korisnike intervencije 73.12 jer da bi bio upisan u RPO mora zadovoljiti neke uvjete : ukupni iznos primitaka, ekonomsku veličinu koja se u 2022. godine izračunavala po jednoj vrijednosti dok ce se u 2023 izračunavati po drugoj vrijednosti Prema Zakonu usklađivanje SOPG i OPG provodi AP isto tako novo usklađivanje OPG-ova s Zakonom i Pravilnikom. Ako Zakon omogućuje nekom OPG u da je prihvatljiv po svim ostalim uvjetima za intervenciju 73.12 i taj isti Zakon mo omogućuje da još uvijek po nekoj stavci nije upisan u RPO, zašto ih ograničavati. Nije prihvaćen Da bi bio prihvatljiv, korisnik, pa tako i vjerske zajednice, je u obvezi ispuniti sve uvjete prihvatljivosti korisnika. U pravilniku se ne navodi odredba da korisnik intervencije 73.12 mora biti upisan u RPO-u. Usklađivanje OPG-ova sa Zakonom i Pravilnikom nije vezano uz uvjet prihvatljivosti koji je propisan Pravilnikom.
26 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 7. Stavak 7) definira kako obveznici JN nisu prihvatljivi korisnici (isto je i za druge intervencije) Kaznionice npr. i druge prihvatljive institucije upisane u Upisnik PG, jesu obveznici JN Primljeno na znanje Kako je navedeno i u Strateškom planu ZPP RH 2023.-2027. obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici za intervencije koje obuhvaća ovaj Pravilnik.
27 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 8. Pitanje vezano uz kriterije koje treba ispuniti mladi poljoprivrednik (u 73.03 i 73.12). Da li je moguće da se izuzeća za mladog poljoprivrednika (kraći upis u RPO, kraći upis u upisniku...) primjenjuju i u slučaju kada se poljoprivrednik (mladi) ne odluči na povećani iznos potpore (za koji cijelu investiciju mora pokrit bankarskom garancijom). Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo, jer se korisnici iz Vašeg primjera ne smatraju mladim poljoprivrednikom u skladu s definicijom mladog poljoprivrednika iz članka 3. stavka 29. ovoga Pravilnika te je ista dodatno pojašnjena.
28 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 8. Kriteriji odabira ekološki - PRILOG 2. - 73.10. • Izostavljen kriterij KOMPLEKSNOST ULAGANJA (izgradnja, rekonstrukcija) • Izostavljen kriterij područja s otežanim uvjetima gospodarenja-bodovi • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Veći broj bodova po svim mjerama ide većim gospodarstvima te je potrebno obrnuto bodovanje • Postoje nejasnoće oko postavljanja solara na malim gospodarstvima • Na koje poljoprivredne sektore se odnosi "OSTALI SEKTORI" te da li je tu uključen sektor akvakulture koji se nigdje ne navodi zasebno • U intervenciji u potpunosti su izostavljena gospodarstva veličine 3.000-10.000 EUR SO. Smatramo kako će izbacivanjem navedene skupine koju većinski predstavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, biti onemogućeno sudjelovanje u natječajima. Jedan od ciljeva Strategije poljoprivrede do 2030. godine je njihovo osnaživanje. Pozdravljamo što su gospodarstva od 10.000-15.000 zastupljena u svakoj od mjera te smatramo da bi isto trebalo vrijediti za od 3000 SO. • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda. • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte Kriteriji odabira mikro, mali i srednji - PRILOG 2. - 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Mijenjati strateški plan - da ne bude samo jedan veliki natječaj nego da budu sektorski natječaji. (Obrazloženje: na ovakav način određena područja i određeni sektori nisu u mogućnosti ostvariti minimalan broj bodova i time su u neravnopravnom položaju). Intenzitet potpore za mikro/male/srednje iznosi 55%, a može se uvećati do 70% (Obrazloženje: ovakvim modelom bi se pristup investicijskim mjerama omogućio većem broju korisnika, a izbjegle bi se špekulacije onih koji ulaze u investicije samo zbog visine potpore, a da nemaju prave potrebe za širenjem proizvodnje) NOVO: Traži se odmah akreditacija modela investicijske potpore, bez natječaja gdje visina investicije ne može prelaziti vrijednost prihoda unutar 3 godine po MIBPG, sa intenzitetom od 40%. Sve investicije koje imaju gospodarstva, a na listi su prihvatljivosti troškova, sufinancirale bi se svima, bez natječaja uz prezentaciju vjerodostojne dokumentacije. Isto omogućiti i za zadruge – uzima se ukupni prihod zadrugara. (Obrazloženje: ovakva mjera bi bila dostupna svima koji žele investirati u poljoprivredu i ozbiljno se posvećuju poljogospodarstvu. Za ovu mjeru potrebna su dodatna nacionalna sredstva kao što imaju i druge susjedne zemlje pored EU omotnice, mjeru bi trebalo provoditi kroz cijelo programsko razdoblje, jer podinvestiranost naših gospodarstva kontinuirano smanjuje konkurentnost poljoprivrednika). • U intervenciji u potpunosti su izostavljena gospodarstva veličine 3.000-10.000 EUR SO. Smatramo kako će izbacivanjem navedene skupine koju većinski predstavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, biti onemogućeno sudjelovanje u natječajima. Jedan od ciljeva Strategije poljoprivrede do 2030. godine je njihovo osnaživanje. Pozdravljamo što su gospodarstva od 10.000-15.000 zastupljena u svakoj od mjera te smatramo da bi isto treba Izostavljen kriterij KOMPLEKSNOST ULAGANJA (izgradnja, rekonstrukcija) • Izostavljen kriterij područja s otežanim uvjetima gospodarenja-bodovi • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Veći broj bodova po svim mjerama ide većim gospodarstvima te je potrebno obrnuto bodovanje • Postoje nejasnoće oko postavljanja solara na malim gospodarstvima • Na koje poljoprivredne sektore se odnosi "OSTALI SEKTORI" te da li je tu uključen sektor akvakulture koji se nigdje ne navodi zasebno • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte • Predlažemo da se tovnom stočarstvu dodijele 3 boda u okviru postojeće proizvodnje korisnika pod stavak 3.5 jer nema razloga da se ne izjednači sa ostalim kategorijama izuzev mliječnog govedarstva Kriteriji odabira mikro, mali i srednji - PRILOG 2. - 73.10. Intenzitet potpore za velike iznosi 40% a može se uvećati do 55% • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Predlažemo da se u stavku 1.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 1.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte • Predlažemo da se tovnom stočarstvu dodijele 3 boda u okviru postojeće proizvodnje korisnika pod stavak 2.5 jer nema razloga da se ne izjednači sa ostalim kategorijama izuzev mliječnog govedarstva Primljeno na znanje Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s člankom 79. Uredbe (EU) 2021/2115 i Prilogom I. Uredbe (EU) 2021/2289. Kriteriji odabira imaju za cilj osigurati jednako postupanje prema podnositeljima prijave i korisnicima, učinkovitije korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencije. U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća te mala i srednja gospodarstva. U skladu s definicijom iz članka 3. stavak 1 točke 10. poljoprivredni proizvodi su proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture. Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine 3.000-10.000 EUR SO prihvatljivi su korisnici u sklopu intervencije 73.12. Mogućnost uvećanja intenziteta potpore propisana je Uredbom 2021/2115 i SP ZPP. Ulaganjima koja se odvijaju u slabije razvijenim područjima posljedično se pozitivno djeluje na tu JLS (stvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda, poreza i sl.). Ostali komentari nisu direktno primjenjivi na prijedlog ovoga Pravilnika.
29 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije DIO DRUGI, Članak 8. Molimo vas da nam potvrdite da dorada ljekovitog bilja, bez obzira što proizvođači moraju imati registriran objekt za preradu, su prihvatljivi na ovaj natječaj, odnosno njihova ulaganja ne spadaju u 73.11 Primljeno na znanje Ulaganja u doradu ljekovitog bilja prihvatljiva su u sklopu intervencije 73.10 ako je poljoprivredno gospodarstvo sa svojim resursima upisano u Upisnik poljoprivrednika i ispunjava ostale uvjete prihvatljivosti propisane za navedenu intervenciju.
30 PATRICIJA DUGI DIO DRUGI, Članak 8. Prema FADN tipologiji, točka 2. Biljna proizvodnja - povrćarstvo, cvjećarstvo i ukrasno bilje predviđa i sektor gljivarstva prema glavnim i posebnim tipovima. Također, Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I. Ugovora o EU predviđa uzgoj jestivih gljiva i tartufa unutar sektora povrćarstva. Prema NKD 2007 sektor 01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća predviđa uzgoj jestivih gljiva i tartufa, ali ne i micelija gljiva. Molim pojašnjenje, da li se sektor gljiva može svrstati u sektor povrća obzirom da se radi o uzgoju jestivih gljiva ili spada u ostale sektore. Molim jasnije definirati što sve spada u ostale sektore. Primljeno na znanje Za potrebe provedbe intervencija iz ovoga Pravilnika gljive i krumpir uključeni su u sektor povrća. Isto je pojašnjeno u uvjetima prihvatljivosti korisnika.
31 OPG Pavichland DIO DRUGI, Članak 8. Obzirom da se ekonomske veličine gospodarstva malo malo mijenjaju na koji dan se računa ekonomska veličina? Na dan objave ovog pravilnika na e savjetovanju, na dan objave finalne verzije pravilnika, na dan objave samog najecaja na e savjetovanju, na dan objave samog natječaja ili pak na dan predaje zahtjeva za potporu? Molim pojasniti za sve natječaje/intervencije. Prihvaćen Dorađena je definicija ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u točki 22. stavku 1 članka 3. Pravilnika.
32 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 8. Članak 8., stavak 8, točka e) Dodati zaposleni u OPG-u, kako bi i OPG mogao dokazati stručnu osposobljenost putem zaposlenika. Prihvaćen Pravilnik je dorađen u skladu s prijedlogom te je dodana mogućnost dokazivanja stručne osposobljenosti i za zaposlenika obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
33 PATRICIJA DUGI DIO DRUGI, Članak 8. Prema Prilogu 2. Kriteriji odabira, korisnik, da bi ostvario bodove pod točkom 3. „Postojeća proizvodnja korisnika“ - 3.5. Tovno stočarstvo – mora se baviti tovnim stočarstvom pri čemu je minimalno 30% ukupnog uzgoja u godini koja prethodi objavi javnog natječaja iz domaćeg uzgoja. Nastavno na stanje u stočarstvu u Hrvatskoj, teško je zadovoljiti uvjet da minimalno 30% ukupnog uzgoja u tovnom stočarstvu, u godini koja prethodi objavi natječaja, bude iz domaćeg uzgoja (područje Republike Hrvatske). Da li se telad/junad uvezena iz Europske Unije može smatrati domaćim uzgojem? Koliki je vremenski period koji telad/junad mora provesti u Republici Hrvatskoj da bi se smatralo domaćom proizvodnjom? Nije prihvaćen Navedeno nije uvjet, već predstavlja mogućnost ostvarivanja dodatnih bodova u kriterijima odabira. U dodatna pojašnjenja kriterija odabira dodano je da se isto odnosi isključivo na grla rođena u Republici Hrvatskoj. Domaći uzgoj predstavlja uzgoj iz područja Republike Hrvatske.
34 Tomislav Brlošić DIO DRUGI, Članak 8. Poštovani! U prilogu 2. KRITERIJI ODABIRA Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju - mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO). U točki 2. sektor ulaganja dodati u stavku 2.1. voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo/ Šećerna repa Obrazloženje: U ovome sektoru ulaganja ubrojani su svi osjetljivi sektori a izostavljena je šećerna repa zbog svoje specifičnosti u proizvodnji te primjeni posebnih strojeva u obradi i berbi predlažem da se nadopuni sa šećernom repom. Lijep pozdrav. Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća.
35 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 8. 3 GODINE RADNOG ISKUSTVA NAJKASNIJE KOD PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPALTU KONAČNE RATE, DA LI TO ZNAČI DA KORISNIK KOJI JE MLADI POLJOPRIVREDNIK KOJI JE NOSITELJ GOSPODARSTVA TEK GODINU DANA KOD POTPISIVANJA UGOVORA I ZAVRŠI PROJEKT ZA JOŠ 12 MJESECI, MORA ČEKATI PODNOŠENJE KONAČNOG ZAHTJEVA ZA ISAPLATU JOŠ 12 MJESECI ZATO ŠTO NEMA 3 GODINE RADNOG ISKUSTVA!? ILI, SLUČAJNO BI SE POSTUPILO PO ZAKONU O OPG-U GDJE NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RADE SVI ČLANOVI ISTOG KUĆANSTVA ( ŠTO JE TOČNO) I PRIZNALO MU SE PRETHODNO RADNO ISKUSTVO PREMA ZAKONU O OPG-U? ZAKON NAVODI SL:(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, član obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi obvezno se upisuje u Upisnik OPG-ova samo ako se upisuje kao nositelj dopunske djelatnosti. Članak 25. (1) Nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova gospodarske djelatnosti poljoprivrede, pomoćnih i dopunskih djelatnosti OPG-a mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa. Ćlanak 5. obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno U Zakonu postoje 4 mogućnosti za stjecanje radnog iskustva u organizacijskom obliku OPG-a. Stručna osposobljenost- zar vise razni stručni tečajevi koje su korisnici prolazili tijekom godina ne dokazuju stručnu ospsobljenost? Ako je ne dokazuju zašto su obvezni u nekim intervencijama ili eko shemama? Primljeno na znanje Uvjet posjedovanja stručnih znanja i vještina koje mora imati korisnik mladi poljoprivrednik provjerava se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Pravilnik je izmijenjen na način da se isto ne provjerava tijekom provedbe projekta i u ex-postu jer je provjereno u prethodnoj fazi. Mladi poljoprivrednici mogu ostvariti uvećanje intenziteta potpore, gdje je primjenjivo, te je cilj da se sredstva usmjere onima koji su se tijekom svojeg školovanja ili rada odredili za poljoprivredu kao glavni izvor prihoda. U ovom Pravilniku se za mladog poljoprivrednika uz potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine traži i radno iskustvo, koje se dokazuje ili službenim dokumentima o radu na određenim poslovima (ugovor o radu, potvrda iz HZMO i sl) ili trajanjem upisa mladog poljoprivrednika u svojstvu člana/nositelja bilo kojeg PG-a. Pojašnjenje dokazivanja stručne osposobljenosti dodano je u članak 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.
36 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 8. Točka e) - samo ako je AP, prema zakonskoj obvezi provela usklađivanje svih poljoprivrednih gospodarstava prije objave ovog Pravilnika, ako nije onda korisnik na to nije mogao utjecati. Primljeno na znanje Usklađivanje OPG-ova sa Zakonom i Pravilnikom nije vezano uz uvjet prihvatljivosti koji je propisan Pravilnikom. Pravilnikom je propisano da fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće.
37 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 8. U čl. 8, stavak 2, točka b) uz riječi "sektoru voća" dodati "uključujući maslinu i vinovu lozu" Prihvaćen Dodaje se (uključujući masline i vinovu lozu) iza riječi „u sektoru voća“ i to u članku 8. stavak 2 točka a) - intervencija 73.10 te u članku 10., stavak 2) točka a) - intervencija 73.12.
38 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 9. Kriteriji odabira ekološki prerađivači - PRILOG 3. 73.11. • Veći broj bodova po svim mjerama ide većim gospodarstvima - potrebno je obrnuto bodovanje • Na koje poljoprivredne sektore se odnosi "OSTALI SEKTORI" te da li je tu uključen sektor akvakulture koji se nigdje ne navodi zasebno. Također, tražimo da se u Sektor ulaganja u podkriterij 2.2. dodaju i ULJARICE te mješovita prerada, kombinacija između uljarica, povrća ili žitarica, jer za to postoje realni i opravdani razlozi kao i moguće opcije prerade. • veličina korisnika bi se trebala rangirati prema ekonomskoj veličini gospodarstva, a ne prema veličini poduzeća • predlažemo da se doda stavak 6. u kojem korisnici koji proizvode 30% i više sirovina za preradu na svom gospodarstvu ostvaruju 20 bodova u smislu poticanja samoodrživosti i neovisnosti gospodarstava • U intervenciji su u potpunosti izostavljena gospodarstva veličine 3.000-10.000 EUR SO. Smatramo kako će izbacivanjem navedene skupine koju većinski predstavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, biti onemogućeno sudjelovanje u natječajima. Jedan od ciljeva Strategije poljoprivrede do 2030. godine je njihovo osnaživanje. Pozdravljamo što su gospodarstva od 10.000-15.000 zastupljena u svakoj od mjera te smatramo da bi isto trebalo vrijediti za od 3000 SO. • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda Kriteriji odabira mikro, mali, srednji prerađivači - PRILOG 3. 73.11. 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda - Intenzitet potpore za mikro/male/srednje iznosi 55% a može se uvećati do 70% (Obrazloženje: ovakvim modelom bi se pristup investicijskim mjerama omogućio većem broju korisnika, a izbjegle bi se špekulacije onih koji ulaze u investicije samo zbog visine potpore, a da nemaju prave potrebe za širenjem proizvodnje) Maksimalna potpora 2 milijuna eura Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Veličina korisnika bi se trebala rangirati prema ekonomskoj veličini gospodarstva SO 3.000-250.000, a ne prema veličini poduzeća • Predlažemo da se doda stavak 7. u kojem korisnici koji proizvode 30% i više sirovina za preradu na svom gospodarstvu ostvaruju 20 bodova u smislu poticanja samoodrživosti i neovisnosti gospodarstava Kriteriji odabira veliki prerađivači - PRILOG 3. 73.11. Intenzitet potpore za velike iznosi 40% a može se uvećati do 55% Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • veličina korisnika bi se trebala rangirati prema ekonomskoj veličini gospodarstva SO >250.000, a ne prema veličini poduzeća • predlažemo da se doda stavak 6. u kojem korisnici koji proizvode 30% i više sirovina za preradu na svom gospodarstvu ostvaruju 20 bodova u smislu poticanja samoodrživosti i neovisnosti gospodarstava Prihvatljivi trebali bi biti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane ili nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u trenutku podnošenja zahtjeva ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s člankom 79. Uredbe (EU) 2021/2115 i Prilogom I. Uredbe (EU) 2021/2289. Kriteriji odabira imaju za cilj osigurati jednako postupanje prema podnositeljima prijave i korisnicima, učinkovitije korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencije. Ulaganja u preradu uljarica ostvaruju bodove za podkriterij 2.3, a ostvarivanje bodova u slučaju kombinacije ulaganja propisano je u dodatnim pojašnjenjima. U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u preradi su mala i srednja poduzeća. U skladu s definicijom iz članka 3. stavak 1 točke 10. poljoprivredni proizvodi su proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture. Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine 3.000-10.000 EUR SO prihvatljivi su korisnici u sklopu intervencije 73.12. Mogućnost uvećanja intenziteta potpore propisana je Uredbom (EU) 2021/2115 i SP ZPP. Ulaganjima koja se odvijaju u slabije razvijenim područjima posljedično se pozitivno djeluje na tu JLS (stvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda, poreza i sl.). Ostali komentari nisu direktno primjenjivi na intervenciju 73.11.
39 Matteo Brkić DIO DRUGI, Članak 9. U Članku 9. stavak 1. - prihvatljivi korisnici : držimo da je bezpredmetno navoditi točku a) koja navodi već registrirane pravne ili fizičke osobe u registru za preradu poljoprivrednih proizvoda najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu a u odnosu na točku b) koja pak navodi kao prihvatljive i pravne ili fizičke osobe koje nisu upisane u registar za preradu poljoprivrednih proizvoda u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Držimo da se svakako treba i mora omogućiti podnošenje zahtjeva neregistriranih pravnih ili fizičkih osoba za ove potpore, jer je moguće da su one registrirane to napravile iz nekih drugih razloga (osim ako već nemaju u funkciji preradu), dok sa druge strane postoje iskrene namjere kod neregistriranih prerađivača da to stvarno postanu , jer do sada iz nekog razloga to nisu mogli biti. PRIJEDLOG : točku a) i točku b) treba objediniti pod jednu točku uz ova dodatna pojašnjenja koja su već navedena kao takva : prihvatljivi korisnici su pravne ili fizičke osobe koje su registrirane ili nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u trenutku podnošenja zahtjeva ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici intervencije 73.11. propisani su Strateškim planom ZPP.
40 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 9. Stavak 2. b.) glasi: mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka od 3.000 EUR-a SO do 50.000 EUR-a SO Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici intervencije 73.11. propisani su Strateškim planom ZPP. Ulaganjima koja se odvijaju u slabije razvijenim područjima posljedično se pozitivno djeluje na tu JLS (stvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda, poreza i sl.).
41 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 9. točka b.) fizička osoba mora biti upisana u RPO po bilo kojoj osnovi na ovaj način se daje prednost-uvjet prihvatljivosti npr. automehaničarskom obrtu koji je upisan u RPO po toj osnovi Ako je izlazni proizvod poljoprivredni proizvod , tada bi i osnovna djelatnost, po kojoj je netko upisan u RPO trebala biti poljoprivreda. Generalno, ovu intervenciju je trebalo podijeliti i pojednostavni za mini objekte prerade na OPG ima i s druge strane objekte prerade koji se odnose na velike prerađivačke linije, na one kojji započinju djelatnost i početnici su i one koji razvijaju, proširuju ili unaprjeđuju postojeću. Strateški plan je utvrdio razvojni problem zbog nedostatka prerade na malim i srednjim obiteljskim gospodarstvima, Pravilnikom i KO taj razvojni problem nije obuhvaćen, već su svi isti osim intenziteta potpore gdje je uočeno kako je jedan od razvojnih problema i nedostatak financijskih resursa malih i srednjih poljoprivrednika za ulaganja. Predlažemo pojednostavniti procedure za mala i srednja gospodarstva te mlade poljoprivrednike za potpore do 100.000 EUR Nije prihvaćen Automehaničarski obrt iz Vašeg primjera mora ispuniti ostale uvjete prihvatljivosti da bi bio prihvatljiv, a nije prihvatljiv ako se bavi samo automehaničarskom djelatnosti. Prihvatljivi korisnici u sklopu intervencije 73.11 ne moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika te iz tog razloga nemaju uvjet upisa u RPO po osnovi poljoprivrede. U sklopu ove intervencije prihvatljivi su korisnici u svim rangovima veličine poduzeća, pri čemu mikro, mala i srednja poduzeća imaju odvojene kriterije odabira i raspoloživu alokaciju za svaki natječaj.
42 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 9. Članak 9. Točka a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i upisane u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla ili Da li korisnik mora biti i u odgovarajućem registru najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva- dodatno pojasniti Prihvaćen Uvjet prihvatljivosti korisnika je dorađen.
43 Marko Stipanović DIO DRUGI, Članak 9. Za stručno osposobljavanje osobe nije nužan završetak fakulteta ili srednje škole agronomske struke, postoji nekolicina drugih načina stručnog obrazovanja. Agronomski fakultet u Zagrebu npr. nudi među ostalome i cjeloživotna obrazovanja za vinogradarstvo ili pčelarstvo. Osoba s završetkom takvih programa je također visoko obrazovana za poslove u tom konkretnom segmentu. Prijedlog je da se među uvjete za stručnu spremu dodaju i takva cjeloživotna obrazovanja na visokom nivou, kako bi se olakšala već i onako teška situacija malim poljoprivrednicima maksimalno. Prihvaćen Strateškim planom ZPP je definirano značenje stručnih znanja i vještina za mladog poljoprivrednika te se isti način primjenjuje i na ostale poljoprivrednike. Pojašnjenje dokazivanja stručne osposobljenosti dodano je u članak 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.
44 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 10. Stavak 2. b.) Trebao bi glasiti: mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka od 3.000 EUR-a SO do 50.000 EUR-a SO Također, velike su razlike u bodovanjima JLS-a. Potrebno ih je smanjiti te dati maksimum 3 boda. Kriteriji odabira mali ekološki proizvođači/prerađivači - Prilog 4. -73.12. Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • raspon u stavku 1.1 bi trebao biti 8.000-50.000 da bi se u sustav malih potpora uključili mali poljoprivrednici koji imaju stoku • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo • *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte • predlažemo da se doda stavak 5. u kojem korisnici koji proizvode 30% i više sirovina za preradu na svom gospodarstvu ostvaruju 20 bodova u smislu poticanja samoodrživosti i neovisnosti gospodarstava Kriteriji odabira mali poljoprivrednici- Prilog 4. -73.12. • 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima Uvjeti prihvatljivosti korisnika – u trenutku prijave bude min 1 zaposlen na MIBPG-u. Maksimalna potpora 50,000 tisuća eura. Podizanje sa 10 na 50 (dakle od 3-50 SO) Intenzitet 85% (Obrazloženje: ovakvim modelom bi se izbjegle špekulacije onih kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost i zapravo od nje ne žive, a oni poljoprivrednici koji žive „od poljoprivrede“ na mogu se prijaviti na investicijsku mjeru i nisu u mogućnosti dobiti potporu za razvoj i napredak. Podizanje SO sa 10 na 50 SO se traži prvenstveno zbog razvoja stočarske proizvodnje u kojoj smo ne samodostatni jer npr. Gospodarstvo sa 8 krava i 8 ha zemlje koje je realno vrlo malo ima SO blizu 20 i nije se u mogućnosti javiti na ovu mjeru, a premaleno je za neku veću i ozbiljniju mjeru. • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Veći broj bodova po svim mjerama treba ići manjih gospodarstvima te je potrebno obrnuto bodovanje • Na koje poljoprivredne sektore se odnosi "OSTALI SEKTORI" te da li je tu uključen sektor akvakulture koji se nigdje ne navodi zasebno • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo • *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici intervencije 73.12. propisani su Strateškim planom ZPP. Ulaganjima koja se odvijaju u slabije razvijenim područjima posljedično se pozitivno djeluje na tu JLS (stvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda, poreza i sl.). Mogućnost uvećanja intenziteta potpore propisana je Uredbom 2021/2115 i Strateškim planom ZPP. U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća. U skladu s definicijom iz članka 3. stavak 1 točke 10. poljoprivredni proizvodi su proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture. Ostali komentari nisu direktno primjenjivi na prijedlog ovoga Pravilnika.
45 TOMISLAV FABIJANEC DIO DRUGI, Članak 10. Zašto se kod ekoloških proizvođača ovoga natječaja u kriterijima bodovanja ne nalazi stavka "Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda": 3.1. proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/proizvođač proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“? Logičnije mi je da ta stavka ima veću poveznicu sa ekološkom nego sa konvencionalnom poljoprivredom, gdje je stavljena pod kriterij dodatnih bodova. Nije prihvaćen Ekološka proizvodnja je jedan od sustava kvalitete i u sklopu kriterija odabira za ekološko proizvođače se ostali sustavi kvalitete dodatno ne vrednuju. Manji broj kriterija odabira posljedično znači smanjenje administrativnog opterećenja u cilju što brže obrade, ugovaranja i realizacije odobrenih projekata, a kako bi isti bili i što prije isplaćeni.
46 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 10. Obzirom na broj odobrenih projekata u ovom programskom razdoblju ( koji je manji od prethodnog programskog razdoblja) i s druge strane, povećan broj potencijalnih korisnika, definiran je mali broj kriterija odabira. Na ovaj način prijaviti bi se moglo 1500 korisnika, a odobrava se prema planu 375. Primljeno na znanje Manji broj kriterija odabira posljedično znači smanjenje administrativnog opterećenja u cilju što brže obrade, ugovaranja i realizacije odobrenih projekata, a kako bi isti bili i što prije isplaćeni.
47 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 10. Da li se ovom intervencijom utiče na razvojni problem starosti nositelja i generacijsku obnovu, ako ne , zašto? Obzirom na postotni udio malih poljoprivrednih gospodarstava ( ekonomske veličine do15.000 EUR) u ukupnom broju gospodarstva kroz ovu intervenciju moglo se značajno kroz bodovanje utjecati na pomlađivanje nositelja poljoprivrednih gospodarstava što ih automatski više usmjerava tržištu, inovacijama i razvoju. Primljeno na znanje Intervencijom 73.12 prvenstveno se podupiru mala poljoprivredna gospodarstva, neovisno o starosti nositelja, u cilju potpore njihovom opstanku u ruralnom području jer ona imaju širi značaj iz perspektive zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti. Povećanjem njihove gospodarske održivosti može se utjecati i na poboljšanje njihove tržišne orijentiranosti.
48 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 10. OVA INTERVENCIJA IMA ZA SL.CILJ "Kroz ovu potporu, malim poljoprivrednim gospodarstvima pružit će se mogućnost postizanja gospodarske održivosti." Gospodarska održivost ( održavanje pozitivne ravnoteže) Imam pitanja nekoliko poljoprivrednika na koja ne mogu dati odgovor u pogledu gospodarske održivosti: -mogu li stočari nabavljati stoku kroz ovu intervenciju - da bih osao na tržištu moram imati određene količine - ako sam stočar koji nema dovoljno zemljišta prema broju stoke , mogu li kroz ovu intervenciju kupiti zemljište za stoku ili samo za voćnjake i gradnju -mogu li kroz ovu intervenciju kupiti rabljeni traktor starosti do 10 godina jer je postojeći iz 1982 /starosti 42 godine- je u lošem stanju - mogu li kupiti rabljene strojeve za mini preradu na gospodarstvu jer zbog kapaciteta mi ne trebaju u startu novi, kako bi se orijentirao na proizvode više vrijednosti, ako kupujem nove , da bi zatvorio proizvodni ciklus potpora mi iznosi 47% od ukupne investicije, dok s rabljenima ona iznosi 82%. Mala gospodarstva nemaju udio od 53% vlastitih sredstava, jer da imaju, ne bi bila mala. Primljeno na znanje Prema odredbama Uredbe 2021/2115 kupnja životinja nije prihvatljiv trošak u okviru intervencija koje obuhvaća ovaj Pravilnik. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta je prihvatljiv trošak. Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška.
49 Marija Lozo Ujević DIO DRUGI, Članak 10. Poštovani, molim da razmislite o izmjeni točke 9c u kojoj se traži stručna osposobljenost, odnosno obrazovanje ili radno iskustvo u trajanju od 3 godine. Obzirom da radni staž i radno iskustvo nisu jedno te isto, na koji način osoba koja je godinama bila uključena u pomoć na poljoprivrednom gospodarstvu člana svoje obitelji ali formalno nije bila član istoga može dokazati ovo iskustvo (a slučajeva gdje netko preuzima poljoprivredno gospodarstvo od člana obitelji iz raznih razloga ima jako mnogo)? Primljeno na znanje U ovom Pravilniku se traži radno iskustvo u poljoprivredi ili preradi, koje se dokazuje ili službenim dokumentima o radu na određenim poslovima (ugovor o radu, potvrda iz HZMO i sl), ili trajanjem upisa poljoprivrednika u svojstvu člana/nositelja bilo kojeg poljoprivrednog gospodarstva.
50 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 10. DEFINIRATI ŠTO TOČNO ZNAČI RADNO ISKUSTVO, a što radni staž i koje od tog dvoje se traži u sklopu ovog Pravilnika. RAZLIČITI ORGANIZACIJSKI OBLICI NE MOGU SE U POGLEDU RADNOG ISKUSTVA KONTROLIRATI NA ISTI NAČIN. ZAKON O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU JASNO DEFINIRA NA KOJI NAČIN KORISNIK MOŽE STEĆI RADNO ISKUSTVO, KOJE NIJE VEZANO ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA. MOLIM VAS DEFINICIJU RADNOG ISKUSTVA ZA ORGANIZACIJISKI OBLIK OPG-A I PO KOJIM ČLANCIMA ZAKONA O OPG-U SE OTVRĐUJE ZA POTREBE OVOG PRAVILNIKA Primljeno na znanje U ovom Pravilniku se traži radno iskustvo u poljoprivredi ili preradi, koje se dokazuje ili službenim dokumentima o radu na određenim poslovima (ugovor o radu, potvrda iz HZMO i sl) ili trajanjem upisa poljoprivrednika u svojstvu člana/nositelja bilo kojeg poljoprivrednog gospodarstva.
51 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 10. Stavak (6) Korisnik koji je podnio zahtjev za potporu u sklopu intervencije 73.11 nije prihvatljiv korisnik. Trebalo bi ograničiti istovremenu prijavu na 73.10 i 73.12. Mali poljoprivrednik kojem je EVPG npr. 13000 EUR-a, prihvatljiv je za prijavu u obje mjere Prihvaćen Uvjet prihvatljivosti iz članka 10, stavka 6. je dorađen.
52 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 10. teoretski je moguće da će za trajanja SPZPP (do 2027.), osim u slučaju ako alokacija na ovom natječaju neće biti ukupno predviđena SP (za ukupno 1500 korisnika prema financijskim tablicama), da neko jednostavnije ulaganje (tipa u mehanizaciju) bude realizirano brzo, pa da se istom korisniku otvori mogućnost još jedne prijave. Definirati kako je bilo i ranije da je moguća jedna prijava tijekom programskog razdoblja. U PRR je cilj mjere bio osnaživanje PG i podizanje razine njihova poslovanja kako bi postali prihvatljivi za druge mjere. Iako evaluacija učinaka nije provedena, ne vjerujem da je više od 5% korisnika postiglo taj cilj. Da li je cilj omogućiti ponovno dobivanje, sada već značajnijih iznosa, za proizvodnju uglavnom za vlastite potrebe? I k tome bez ograničenja u broju prijava? Definirati potrebu povećanja EVPG u Pravilniku, odrediti maksimalno moguće iznose za one koji su koristili podmjeru 6.3, čak i za one koji su koristili potporu za ulaganja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina!! Nije prihvaćen Intervencijom 73.12 prvenstveno se podupiru mala poljoprivredna gospodarstva, u cilju potpore njihovom opstanku u ruralnom području jer ona imaju širi značaj iz perspektive zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti. Povećanjem njihove gospodarske održivosti može se utjecati i na poboljšanje njihove tržišne orijentiranosti. Uzimajući u obzir da se radi o investicijskoj intervenciji te da je korisnik u obvezi sufinancirati ulaganje nema potrebe ograničavati broj prijava korisnika u programskom razdoblju.
53 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 10. Isti komentar kao i gore. Ako mladim poljoprivrednicima dopuštamo da u Upisniku budu manje od godinu dana, a mladim definiramo onog tko u trenutku prijave ima stručna znanja, teoretski znači da su nam prihvatljivi samo oni s fakultetom ili s 3 godine iskustva u poljoprivredi. Teoretski, osoba od 19 godina, ako nema završenu srednju školu odgovarajuće struke, ne može biti korisnik ove mjere?? Primljeno na znanje Uzimajući u obzir da je definicija mladog poljoprivrednika dorađena u članku 3., stavku 1., točki 29., mladi poljoprivrednici nemaju izuzeća u sklopu ove intervencije jer za njih nije predviđeno uvećanje intenziteta potpore.
54 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 11. Stavak 1.a. Ovo ne bi trebalo uvjetovati u intervenciji 73.11. Brisati stavak c) u slučaju ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u sklopu intervencije 73.11 i 73.12, rezultat preradbenog procesa mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru. Postoje proizvodi iz primarne poljoprivrede koji nakon prerade nisu više poljoprivredni poput kozmetike. Smatramo kako se ne smije ograničavati output koji će nastati iz poljoprivrednih proizvoda. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti projekta propisan je Strateškim planom ZPP. U skladu s definicijom iz članka 3. stavak 1 točke 10. poljoprivredni proizvodi su proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (u nastavku: Prilog I. Ugovoru), odnosno Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Istim člankom i stavkom, točkom 12. propisano je da prerada poljoprivrednih proizvoda znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju (postupci dorade koji obuhvaćaju postupke čišćenja, rezanja, ljuštenja, obrezivanja i sušenja proizvoda bez njihova pretvaranja u prerađevine ne smatraju se preradom).
55 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 11. Članak 11., Točka c) „u slučaju podizanja novih/restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) u sklopu intervencije 73.10 i 73.12, korisnik je u obvezi izraditi tehnološki elaborat u skladu s pravilima struke koji mora biti odobren od strane relevantnih stručnih službi“ Izbaciti Tehnološki elaborat za 73.12. Izbaciti „mora biti odobren od strane relevantnih stručnih službi“ Djelomično prihvaćen Potreba izrade Tehnološkog elaborata nije uvjetovana veličinom poljoprivrednog gospodarstva kao investitora. Stoga ostaje potreban dokument i u intervenciji 73.10 i u intervenciji 73.12. Tehnološki elaborat mora biti odobren od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede kako bi se osigurala provjera usklađenosti s pravilima struke i relevantnim zakonskim propisima od strane neovisnih i nepristranih stručnih osoba.
56 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 11. U članku 11. stavku 9. je propisan raspon realizacije prihvatljivih troškova iz čega proizlazi da ukoliko korisnik realizira do 80% prihvatljivih troškova da neće biti podvrgnut financijskim korekcijama. Međutim, nigdje nije propisano da korisnik može prebacivati troškove između različitih grupa prihvatljivih troškova do određenog postotka ukupno prihvatljivih troškova. Na primjer, odobreni su troškovi građenja u iznosu 100 i opremanja u iznosu 100 pa bi ukupno prihvatljivi troškovi bili 200. Kako je veliki vremenski razmak između provođenja postupaka nabave pa do potpisivanja ugovora o financiranju i početka projekta, tada cijene znaju varirati pa npr. troškovi građenja mogu pasti, a troškovi opremanja porasti u odnosu na ono što je prijavljeno i odobreno. Smatramo da bi korisnik trebao imati manevarskog prostora i mogućnost prebacivanja troškova između različitih grupa (u ovom primjeru između građenja i opremanja) do 20% ukupno prihvatljivih troškova. To znači da bi korisnik mogao smanjiti trošak građenja na 60 i istodobno povećati trošak opremanja na 140 i to bi mu trebalo biti priznato i odobreno. Ta mogućnost do 20% ukupno prihvatljivih troškova postoji u natječajima iz drugih operativnih programa, jedino su natječaji iz poljoprivrednog fonda do sada bili vrlo rigorozni i nisu predviđali tu mogućnost. Stoga, predlažemo da se to sada ispravi kroz ovaj Pravilnik i omogući prebacivanje troškova između različitih grupa troškova do 20% ukupno prihvatljivih troškova. Primljeno na znanje Propisano je da se korisniku po trošku ne može isplatiti potpora u iznosu većem od odobrenog iznosa za stavku troška iz ugovora o financiranju.
57 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 11. U stavku 1), točci c) definirati relevantne stručne službe, odnosno uz "službe" dodati i riječ "osobe". Ukoliko elaborat izrađuje ovlašteni agronom, koji ima ovlaštenje za to područje, ne bi trebao prolaziti postupak odobrenja. Ukoliko elaborat izrađuje osoba koja nije ovlašteni agronom, isti treba odobriti relevantna stručna služba (pretpostavljam da se misli na Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i HAPIH) ili stručna osoba (ovlašteni agronomi). Uspostavljena je Hrvatska agronomska komora, agronomi su dobili ovlaštenja...i potpuno su osposobljeni za obavljanje ovakve zadaće Nije prihvaćen Tehnološki elaborat mora biti odobren od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede kako bi se osigurala provjera usklađenosti s pravilima struke i relevantnim zakonskim propisima od strane neovisnih i nepristranih stručnih osoba.
58 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 12. KOD NAVODNJAVANJA SE OMOGUĆUJE KOD PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU - DOSTAVA OBRASCA IZ KOG JE VIDLJIVO DA JE KORISNIK PREDAO ZAHTJEV ZA ISHOĐENJEM POTVRDE, DA LI JE I U OSTALIM INTERVENCIJAMA KOD NPR . IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE OMOGUĆENA POTVRDA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Potvrdom o prethodnom odobrenju projekta za ulaganja u navodnjavanje korisnik dokazuje specifične uvjete za ulaganja u navodnjavanje iz članka 12. Pravilnika, a na temelju predanog zahtjeva. Potvrdu Agencija dobiva od strane Uprave za vodno gospodarstvo pri MINGOR-u i prije nego što zaprimi tu potvrdu ne izdaje Odluku niti sklapa ugovor o financiranju. Iz dosadašnjih iskustava ishođenje građevinske dozvole je dugotrajan proces stoga je nužno da u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu Korisnik ima ishođenu građevinsku dozvolu ili dokument (rješenje) da za ulaganje nije potrebna građevinska dozvola temeljem predanog zahtjeva. Popis dokumentacije koju korisnik dostavlja uz zahtjev za potporu bit će propisana natječajem.
59 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 12. Da li se je razmišljalo prilikom izrade Pravilnika i specifičnih uvjeta prihvatljivosti u navodnjavanje i o inovativnim rješenjima, primjerice korištenju morske vode koja se uz pomoć desalinizatora pretvara u vodu pogodnu za zalijevanje? Da li su ovdje upisane odredbe primjenjive? Primljeno na znanje Trošak koji se navodi u komentaru nije naveden kao neprihvatljiv.
60 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 13. Članak 13.) stavak 2. Brisati - Projekt se odnosi na korištenje energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija, bioplin)(u daljnjem tekstu: OIE) u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. Postoje proizvodi iz primarne poljoprivrede koji nakon prerade nisu više poljoprivredni poput kozmetike. Smatramo kako se ne smije ograničavati output koji će nastati iz poljoprivrednih proizvoda. (5) Prije izgradnje postrojenja korisnik je u obvezi ishoditi potvrdu na glavni projekt proizvodnog postrojenja izdanu od strane operatora distribucijskog sustava. Izbaciti kao suvišan dokument jer svaki korisnik mora prethodno ishoditi EES. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti projekta propisani su SP ZPP-om. Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora smatraju se poljoprivrednom proizvodnjom isključivo ako će se proizvedena energija koristiti u svrhu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru proizvedenih na vlastitom gospodarstvu korisnika i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. U sklopu tekućeg programskog razdoblja operator distribucijskog sustava će izdavati potvrde na sve glavne projekte proizvodnih postrojenja, a izdavanju potvrde prethodi izdana EES, gdje je primjenjivo.
61 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 13. Članak 13., stavak 3, točka c) „dodati da se eventualni viškovi mogu puštati u mrežu“ Stavak 5. Prije izgradnje postrojenja korisnik je u obvezi ishoditi potvrdu na glavni projekt proizvodnog postrojenja izdanu od strane operatora distribucijskog sustava. Izbaciti kao suvišan dokument jer svaki korisnik mora prethodno ishoditi EES Nije prihvaćen Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi OIE na poljoprivrednom gospodarstvu mora imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva. Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru proizvedenih na vlastitom gospodarstvu korisnika i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, pri čemu korisnik na godišnjoj razini ne smije ostvarivati prihod od prodaje energije. U sklopu tekućeg programskog razdoblja operator distribucijskog sustava će izdavati potvrde na sve glavne projekte proizvodnih postrojenja a izdavanju potvrde prethodi izdana EES, ako je primjenjivo.
62 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 14. Kriteriji Odabira - PRILOG 1. Tablica 73.03. Izostavljen kriterij KOMPLEKSNOST ULAGANJA (izgradnja, rekonstrukcija) Izostavljen kriterij područja s otežanim uvjetima gospodarenja-bodovi Prednost voćarstva ispred stočarstva (npr. nasadi oraha vs govedarstvo, svinjogojstvo) – potrebno je obrnuto bodovanje Veći broj bodova po svim mjerama ide većim gospodarstvima te je potrebno obrnuto bodovanje Postoje nejasnoće oko postavljanja solara na malim gospodarstvima Na koje poljoprivredne sektore se odnosi "OSTALI SEKTORI" te da li je tu uključen sektor akvakulture koji se nigdje ne navodi zasebno U intervenciji u potpunosti su izostavljena gospodarstva veličine 3.000-10.000 EUR SO. Smatramo kako će izbacivanjem navedene skupine koju većinski predstavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, biti onemogućeno sudjelovanje u natječajima. Jedan od ciljeva Strategije poljoprivrede do 2030. godine je njihovo osnaživanje. Pozdravljamo što su gospodarstva od 10.000-15.000 zastupljena u svakoj od mjera te smatramo da bi isto trebalo vrijediti za gospodarstva od 3000 SO. Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivredi, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog, izuzev mladih poljoprivrednika. Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda Predlažemo da se pod stavkom 1.1 umjesto raspona 15.000-100.000 stavi raspon od 15.000-250.000 te da se pod stavkom 1.2 umjesto raspona 100.000-250.000 stavi više od 250.000. Predlažemo da se pod stavak 2.1 stavi solarna energija/bioplin, a da se u stavku 2.2 stavi biomasa Razlog promjena u stavku 2. je činjenica da je sirovina za bioplin i solarnu energiju ionako na raspolaganju korisnicima te treba imati prednost u odnosu na biomasu koja se kupuje i pri tome devastira postojeći šumski potencijal RH Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici i uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su SP ZPP-om. Korisnici koji imaju EVPG veću od 250.000 EUR-a SO nisu prihvatljivi korisnici u sklopu intervencije 73.03. S obzirom da je kružno gospodarstvo jedan od strateških ciljeva i prioriteta Europske unije, prioritizacijom ulaganja u proizvodnju energije iz biomase daje se doprinos ostvarenju ciljeva Zelenog plana u bioekonomiji. Ostali komentari nisu primjenjivi na prijedlog kriterija za intervenciju 73.03.
63 OPG Pavichland DIO DRUGI, Članak 15. Točka a i b...postoje dva razvoja situacije ukoliko ostavite ovakve uvjete...prvi je da će poljoprivrednik sam dofinancirati trošak konzultanta (a do sada mu je bilo teško i dok je bilo "u potpunosti" sufinancirano od EU)...ova prva solucija će se MOŽDA dogoditi kod velikih poljoprivrednika koji imaju vlastita sredstva, a što će mali poljoprivrednik? Dignuti kredit za konzultanta? Druga solucija je da poljoprivrednik ne pristane na prvu soluciju i ulovi se sam pisanja prijave koja recimo i prođe...i što onda sa procesom provedbe projekta? Da ne spominjem EONA-u iliti postupak sličan javnoj nabavi za što stručnjaci polažu ispite da bi dobili certifikate i svako malo ga moraju obnavljati...uglavnom konzultanti vam neće raditi za takve mizerne naknade za sav posao koji moraju odraditi i za svu odgovornost koja je na njima...da ne spominjem da više, vrednujete sve ostale stručnjake potrebne za odrađivanje općih poslova projekta od onih koji su odgovorni za njihovu pripremu i provedbu...Zaključno ... ajmo, predvidjeti da će poljoprivrednik sam pisati i kod n broja poljoprivrednika će se dogoditi pad projekta u tijeku provedbe bilo kao vraćanje novaca u 100 postotnom iznosu ili manjem...razdoblje "dijeljenja" novaca iz ovog razdoblja je 5 g...dok raspišete, dodijelite, skužite da nešto ne valja, javite poljoprivredniku da "sukladno pravilima" mora vratiti novce, prođe programsko razdoblje i što onda? Prijedlog: Obrisati točke a i b, te točka c koja je sada poslala a nadopuniti s "...troškovi usluga konzultanta...". Djelomično prihvaćen Članak 15. je izmijenjen.
64 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 15. Troškove konzultanta uopće ne treba navoditi kao prihvatljive troškove u općim troškovima jer uz sve aplikacije kroz koje je potrebno napraviti projektnu prijavu i provedbu projektnih aktivnosti za sve projekte koji nisu izraženi u milionima 1% je zanemariv Djelomično prihvaćen Članak 15. je izmijenjen.
65 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 15. Članak 15. Opći troškovi (poslovni plan i troškovi pripreme). Promijeniti u jedan od tri mogućnosti: - troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 3% i troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 3% ili - maknuti postotak u potpunosti i uvrstiti troškove konzultanata u 10 % sa svima ostalima ili - u potpunosti maknuti konzultante kao prihvatljiv trošak pod općim troškovima, obrisati stavak a) i b) Djelomično prihvaćen Članak 15. je izmijenjen.
66 OPG Karagić DIO DRUGI, Članak 15. Ako ste već odlučili limitirati trošak pripreme poslovnog plana i pripreme dokumentacije na 1%, onda pojednostavite prijave na natječaje. Pa da poljoprivrednici mogu sami napraviti prijavu, jer ne vjerujem da će iti jedna ozbiljna konzultantska tvrtka pristati raditi isto za tako male iznose! Primljeno na znanje Članak 15. je izmijenjen.
67 Marija Lozo Ujević DIO DRUGI, Članak 15. Poštovani, nejasno je zbog čega se ograničenje od 1% UPT bez općih troškova odnosi isključivo na opće troškove pripreme poslovnog plana i troškove provedbe projekta. Naime, za uspješnu realizaciju projekta nerijetko su najzaslužniji suradnici zaduženi za pripremu i provedbu projekta koji koordiniraju aktivnosti korisnika, u njihovo ime komuniciraju s nadležnim tijelima i dobavljačima, prate time-table i izvršenje ugovornih obveza. Predlažem izmjenu ove odredbe možda na način da se ovisno o kompleksnosti samog projekta (pr. broju aktivnosti koje projekt podrazumijeva) definira najviši postotni udio/iznos za pojedini trošak. Djelomično prihvaćen Članak 15. je izmijenjen.
68 ČEDO MALETIĆ DIO DRUGI, Članak 15. U članku 15. su Opći troškovi su limitirani na 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a onda su iz općih troškova izdvojeni samo: (i) troškovi pripreme poslovnog plana i (ii) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, koji su onda dalje pojedinačno limitirani kao prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova. Povrh limitiranja tih troškova u relativnom iznosu, ti troškovi su dodatno limitirani u apsolutnom iznosu pa su prvi limitirani na 5.000 eura, a drugi na 10.000 eura. Proizlazi da su svi ostali opći troškovi prihvatljivi prema tržišnim kriterijima uz ukupno ograničenje na 10% ukupno prihvatljivih troškova i to onako kako se dogovore korisnik i pružatelj usluga, osim kod pripreme troškova poslovnog plana i pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, što je apsurdno iz više razloga. Prvo, takvim pristupom se narušava jednakost medu pružateljima usluga svrstanih u opće troškove pa je nejasno zašto su limitirani samo prethodno spomenuti troškovi, a nisu ostali, i temeljem kojih kriterija je to napravljeno. Drugo, usluga pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta je krucijalna, jer konzultanti koji pružaju ovu uslugu su de facto najvažniji u cijelom procesu projektne prijave te koordiniraju cijelim projektom i upravljaju s ostalim pružateljima općih usluga te usmjeravaju i kontroliranju njihov rad, kako bi sve bilo u skladu s zahtjevima natječaja. Treće, nije posebno istaknuta usluga provođenja propisanih postupaka nabave, niti podnošenje zahtjeva za isplatu, a iste su vrlo zahtjevne i značajne. Ali, sve to potpada pod potrebnu dokumentaciju pa smatramo da nema potrebe posebno izdvajati te usluge, čak niti uslugu pripreme poslovnog plana, jer one potpadaju pod pripremu dokumentacije kao sastavni dio dokumentacije projektnog prijedloga. Stoga, predlažemo da se iz izbace pojedinačni limiti za određene usluge, već samo da opći troškovi mogu iznositi 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i to bi bio novi sadržaj članka 15. Ističemo da je ovaj prijedlog u skladu s SP ZPP, jer niti u njemu nisu posebno propisani pojedinačni limiti za određene usluge u okviru općih troškova, već je samo propisan limit općih troškova od 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Djelomično prihvaćen Članak 15. je izmijenjen.
69 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 15. Člankom 15. su limitirani određeni opći troškovi, što je pretpostavljamo recidiv od prethodnog operativnog programa Ruralnog razvoja. Kako novim SP ZPP nije predviđeno ograničavanje određenih pojedinačnih općih troškova, već je samo postavljeno ograničenje svih općih troškova na 10% ukupnih prihvatljivih troškova, tako bi trebalo prilagoditi ovaj prijedlog Pravilnika sukladno SP ZPP i preformulirati članak 15. Djelomično prihvaćen Članak 15. je izmijenjen.
70 Scala d.o.o. DIO DRUGI, Članak 17. S obzirom da se određena mehanizacija koristi za berbu (npr. kombajn, traktor s prikolicom), molimo jasnije definiranje članak 17. st. 2.g) i h). Ujedno na terenu su velike primjedbe zašto je mehanizacije uključene u čl. 17. st. 4 s obzirom na zastarjelu, nedostatnu i neadekvatnu mehanizaciju kojima raspolažu poljoprivredna gospodarstva. Nije prihvaćen Poljoprivredna mehanizacija je prihvatljiv trošak, a ograničenje se uvodi radi potpore ulaganjima čiji se najveći financijski udio odnosi na povećanje proizvodnje i time se doprinosi ostvarenju strateških ciljeva Ministarstva poljoprivrede, a kako je i definirano i Strateškim planom ZPP i Strategijom poljoprivrede do 2030. godine, a to je povećanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje.
71 AKTIVA Slatina DIO DRUGI, Članak 17. Predlažem da se u sklopu intervencije 73.12 u prihvatljive troškove doda i: * izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda; kako bi se malim poljoprivrednicima omogućilo da budu tržišno konkurentniji, odnosno da lakše prodaju svoje proizvode na "kućnom pragu" te da imaju mogućnost doregistracije i nepoljoprivredne djelatnosti direktno kroz intervenciju 73.12 Hvala Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi u sklopu intervencije 73.12 propisani su Strateškim planom ZPP.
72 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 17. Stavak 2. d) izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje Dodati ljuštenje, rezanje, obrezivanje, destiliranje (g) Kupnja sustava za PAMETNU poljoprivredu koji uključuju sve IoT proizvode u funkciji pametne poljoprivrede, opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenje(software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti. k) izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe Navesti da se može rekonstruirati i postojeće bez povećanja kapaciteta. Stavak 2 točki b, e i g ograničiti 40% potpore. Stavak 3. Projekt nije prihvatljiv ako ukupan iznos troškova iz točaka b), e) i g) stavka 2. ovoga članka iznosi više od 50% troškova projekta. Definirati da ovo vrijedi u trenutku prijave projekta, a zbog kasnijih izmjena projekta, cijena i sl. Izbaciti stavke 4 i 7 Stavak 5. Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.11. su: a)izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom infrastrukturom. Dodati jaja. e) izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice Izbaciti riječi „isključujući kušaonice“ jer su kušaonice objekti za prodaju/ prezentaciju vlastitih proizvoda što je dozvoljeno ovim stavkom pa je navedeno u kontardikciji. Stavak 8. (f) Kupnja sustava za PAMETNU poljoprivredu koji uključuju sve IoT proizvode u funkciji pametne poljoprivrede, opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenje(software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti. Zasebna stavka: kupnja gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva) Stavak 11. (c) u sklopu intervencije 73.11. od 15.000 EUR-a do 3.000.000 EUR-a Maksimalna potpora 2 mil. EUR Svima 50%, a dodatno nagraditi bodovanjem ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici i mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća Djelomično prihvaćen Dodani su izrazi ljuštenje i guljenje u čl. 17. stavak 2 točka d). Strateškim planom ZPP-om je navedeno da “Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih kapaciteta.” stoga nije moguće ovim Pravilnikom navesti da je moguća rekonstrukcija bez povećanja kapaciteta objekata za držanje životinja. Intenzitet potpore nije moguće mijenjati ovim Pravilnikom, već je navedeno potrebno izmijeniti u SP ZPP-u. Stavak 3. nije moguće primijeniti samo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, već je to uvjet koji se mora ispunjavati i u ex post razdoblju, a investitor mora voditi računa da prilikom provedbe projekta i podnošenja zahtjeva za promjenu projekta i zahtjeva za isplatu ne naruši zadani odnos. Ulaganja u kušaonice nisu prihvatljiva za sufinanciranje u sklopu intervencija iz ovoga Pravilnika, jer bi time došlo do diverzifikacije sufinanciranog ulaganja. Kušaonica se ne smatra objektom za prezentaciju poljoprivrednih proizvoda obzirom se ista registrira u skladu s Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) odnosno Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ („Narodne novine“, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14). Kušaonica se svrstava u skupinu „Barovi“, a definirana je kao ugostiteljski objekt u kojem se uslužuju vina i/ili druga pića i/ili prehrambeni proizvodi, u svrhu prezentacije, degustacije i prodaje, uz koje se mogu u manjim količinama usluživati i drugi s njima nadopunjujući proizvodi.
73 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije DIO DRUGI, Članak 17. Da li je prihvatljivo ulaganje u sklopu jedne prijave u izgradnju objekta sa elektranom te još posebno elektrana na postojećoj građevini ali na drugoj lokaciji? Primljeno na znanje Člankom 17. stavkom 3. propisano je: Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.
74 TOMISLAV FABIJANEC DIO DRUGI, Članak 17. Da li u prihvatljive troškove možemo ubrojiti i panelnu ogradu sa parapetom oko cijeloga gospodarstva na kojem se nalaze životinje, a u svrhu zaštite životinja koje borave na gospodarstvu ? Primljeno na znanje Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10. propisani su člankom 17. stavkom 2.
75 PATRICIJA DUGI DIO DRUGI, Članak 17. Članak 17., stavak 2 koji se odnosi na intervenciju 73.10. u stavku c) uvođenje biosigurnosnih mjera predviđeno je ulaganje u objekte/prostorije za skladištenje i rukovanje hranom, a među ostalim ulaganje i u silose za stočnu hranu. Stočna hrana predstavlja veliki problem stočarima, a prema trenutno dostupnom Pravilniku u eSavjetovanju razvidno kako će se ulaganje u preventivne mjere (uvođenje biosigurnosnih mjera) sufinancirati sa 100%. Molim jasnije definirati da li ulaganje u silose predviđa ulaganje u trenč silose za silažu ili silose za žitarice, odnosno da li navedeno predviđa ulaganje u obje vrste silosa. Primljeno na znanje Sva ulaganja koja imaju za cilj uvođenje biosigurnosnih mjera, sufinancirati će se sa 100%.
76 Tomislav Brlošić DIO DRUGI, Članak 17. Poštovani! Kod stavke (9) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.12. točke f) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva). Smatram da uz kupnju nove poljoprivredne mehanizacije treba omogućiti kupnju i rabljene mehanizacije koja nije bila subvencionirana mjerama ruralnog razvoja iz prethodnih natječaja. Nova poljoprivredna mehanizacija ima poprilično visoke cijene pogotovo novi traktori, dok rabljena mehanizacija odnosno traktori koji su proizvedeni od 2000 - te godine imaju prihvatljivije cijene i bolju kvalitetu od novih traktora te su pristupačniji većini opgova do 30 ha za koje je ova mjera i predviđena. Lijep pozdrav. Nije prihvaćen Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška.
77 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 17. Stavak 4. Projekt nije prihvatljiv ako ukupan iznos troškova iz točaka b), f), h), l), m), n), o), p) i r) stavka 2. ovoga članka iznosi više od 50% troškova projekta.. Dodati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu Stavak 5., (4) Odredbe iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na korisnike ekološke proizvođače. (7) Odredbe iz stavka 6. ovoga članka ne primjenjuju se na korisnike ekološke prerađivače. Izbaciti stavke 4 i 7 Stavak 6. Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.11. su: Točka a) izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom infrastrukturom Dodati jaja e) izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice Izbaciti riječi „isključujući kušaonice“ jer su kušaonice objekti za prodaju/ prezentaciju vlastitih proizvoda što je dozvoljeno ovim stavkom pa je navedeno u kontardikciji Djelomično prihvaćen Prijedlog dodavanja u čl. 17. stavak 4) nije moguće prihvatiti, odnosno uvjet primijeniti samo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, već je to uvjet koji se mora ispunjavati i u ex post razdoblju, a investitor mora voditi računa da prilikom provedbe projekta i podnošenja zahtjeva za promjenu projekta i zahtjeva za isplatu ne naruši zadani odnos. Prihvatljivi troškovi definirani su u SP ZPP. U Strateškom planu, poglavlju 73.11. definirani su prihvatljivi troškovi iz kojih su isključene kušaonice. Ulaganja u kušaonice nisu prihvatljiva za sufinanciranje u sklopu intervencija iz ovoga Pravilnika, jer bi time došlo do diversifikacije sufinanciranog ulaganja. Kušaonica se ne smatra objektom za prezentaciju poljoprivrednih proizvoda obzirom se ista registrira u skladu s Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) odnosno Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ („Narodne novine“, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14). Kušaonica se svrstava u skupinu „Barovi“, a definirana je kao ugostiteljski objekt u kojem se uslužuju vina i/ili druga pića i/ili prehrambeni proizvodi, u svrhu prezentacije, degustacije i prodaje, uz koje se mogu u manjim količinama usluživati i drugi s njima nadopunjujući proizvodi.
78 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 17. Članak 17., stavak 2, Točka d) izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje Dodati riječi ljuštenje, rezanje i obrezivanje Točka l) izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe Navesti da se može rekonstruirati i postojeće bez povećanja kapaciteta u zonama koje nisu proglašene zonama osjetljivim na nitrate. Točka e) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda Dodatno definirati u Članku 3. Pojmovi Djelomično prihvaćen Dodani su izrazi ljuštenje i guljenje u čl. 17. stavak 2 točka d). SP ZPP-om je navedeno da “Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih kapaciteta.” stoga nije moguće ovim Pravilnikom navesti da je prihvatljiva rekonstrukcija bez povećanja kapaciteta.
79 OPG Karagić DIO DRUGI, Članak 17. Ne razumijem čemu limitiranje troškova u sklopu intervencije 73.10. (Stavka 4 "Projekt nije prihvatljiv ako ukupan iznos troškova iz točaka b), f), h), l), m), n), o), p) i r) stavka 2. ovoga članka iznosi više od 50% troškova projekta.") ? Razumijem da želite poticati izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje, ali to ste mogli dodatnim bodovanjem za ta ulaganja. Iz mog osobnog iskustva ulaganja u građenje sufinancirana preko fondova samo komplicira stvari, prvo nas projektanti oderu za izradu projekta, pa onda firme (kojih niti nema na tržištu) naplate duplo čim čuju da je nešto preko fondova! A imamo mehanizaciju i traktore stare preko 20 godina! Primljeno na znanje Ograničenja se uvode radi potpore ulaganjima čiji se najveći financijski udio odnosi na povećanje proizvodnje i time se doprinosi ostvarenju strateških ciljeva Ministarstva poljoprivrede, a kako je i definirano i SP ZPP i Strategijom poljoprivrede do 2030. godine, a to je povećanje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje.
80 PATRICIJA DUGI DIO DRUGI, Članak 17. Kombajn za berbu je prema definiciji poljoprivredni stroj za žetvu, berbu ili vađenje uroda koji pritom istodobno obavlja i druge radnje, npr. vršidbu, čišćenje, utovar i slično. Obzirom na prethodne natječaje gdje se kombajn kategorizirao kao oprema za berbu u pojedinim slučajevima, te njegovo potencijalno cjenovno (postotno) učešće u investiciji pri apliciranju na intervenciju 73.10., molim da se razmotri kategorizacija kombajna za berbu kao g) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda Nije prihvaćen Kombajn se ne može svrstati u opremu za berbu.
81 PATRICIJA DUGI DIO DRUGI, Članak 17. Prema Prilogu 2. Kriteriji odabira za intervenciju 73.10., kriterij odabira br. 7 „Doprinos ulaganja klimi i okolišu“ navodi da bi korisnik ostvario bodove po ovom kriteriju, mora planirati troškove kupnje tanjurača, podrivača, sjetvospremača, grubera, injektora za aplikaciju stajskog gnoja, sijačice za izravnu sjetvu, strojeva za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivnih mreža za pokrivanje višegodišnjih nasada, filceva za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, koji su povezani s projektom. Navedeni elementi ulaganja mogu se prema članku 17. Pravilnika kategorizirati kao h) kupnja poljoprivredne mehanizacije, dok se prema Prilogu 2. Kriteriji odabira kategoriziraju kao sustav za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena. Molim jasniju razradu kategorizacije, obzirom da se je kod strukturiranja razvidno da ulaganje u mehanizaciju može iznositi maksimalno do 50% ulaganja kako bi projekt bio prihvatljiv. Prihvaćen Pojašnjenje za kriterij odabira br. 7 „Doprinos ulaganja klimi i okolišu“ je dorađeno.
82 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 17. Prihvatljivost troškova za intervenciju 73.12. - kupnja zemljišta radi realizacije projekta navodi se do 10%ukupno prihvatljivih troškova. Realno za 3.000 EUR ne može se kupiti neko zemljište. Naravno ako korisnik za intervenciju 73.10 ide na ukupnu prihvatljivu potporu od 2.000.000 EUR 200.000 eur je prihvatljivo za zemljište, ne samo prihvatljivo, već i dovoljno, 3.000 EUR nije dovoljno za ništa. Prijedlog je ostaviti mogućnost prihvatljive aktivnosti kupnje zemljišta za intervenciju 73.12 30% od ukupne potpore Također, bilo bi dobro , obzirom da Strateški plan omogućava u prihvatljivim troškovima za intervenciju 73.12. kupnju životinja izvornih i zaštićenih pasmina. Nije prihvaćen Odredbe o uvjetima kupnje zemljišta, objekata kao i neprihvatljivost kupnje živih životinja određeni su Uredbom (EU) broj 2021/2115 i nije ih moguće mijenjati.
83 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 17. Člankom 17. st. 4. kod intervencije 73.10 su limitirani određeni troškovi da ne mogu predstavljati preko 50% prihvatljivih troškova projekta i smatramo da je to previše rigorozno, pogotovo ako se uzme u obzir da su u taj limit uključeni troškovi opreme za berbu, sortiranje i pakiranje, zatim troškovi poljoprivredne mehanizacije i dr. Zbog toga, predlažemo da se ovaj stavak izbaci. Nije prihvaćen Ograničenje se uvodi radi potpore ulaganjima čiji se najveći financijski udio odnosi na povećanje proizvodnje i time se doprinosi ostvarenju strateških ciljeva Ministarstva poljoprivrede, a kako je i definirano i SP ZPP i Strategijom poljoprivrede do 2030. godine, a to je povećanje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje.
84 JOVAN DRAGIŠIĆ DIO DRUGI, Članak 17. Članak 17, stavak 9, podstavak a), treba uskladiti s člankom 17, stavkom 2, podstavkom a). Kako je pravilnik sada definiran, korisnici intervencije 73.12. ne mogu dobiti potporu za iste materijalne troškove kao korisnici intervencije 73.10, a u oba slučaja se radi o primarnoj proizvodnji. Nije prihvaćen Nije predviđeno da korisnici intervencije 73.10 i korisnici intervencije 73.12 mogu dobiti potporu za iste materijalne troškove, iako se radi o primarnoj proizvodnji. Ulaganja veće vrijednosti nisu predviđena za mala poljoprivredna gospodarstva.
85 Bitoraj DIO DRUGI, Članak 17. Iz predloženog za mjeru 73.10 nije vidljivo da li nam se dozvoljava kupnja mobilnog peradarnika za uzgoj koka nesilica u slobodnom uzgoju. Primljeno na znanje Navedeno nije prihvatljivo u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Obvezna je registracija farme u skladu s Zakonom o veterinarstvu i Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi te članka 84. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja, a što uključuje objekt i ispust ako ga ima. Navedeno znači da je obvezna registracija (dodjela JIBG-a) i upis JIBG-a u Registar farmi. JIBG označava lokaciju što je osnova za zdravstvene uvjete i stavljanje u promet peradi i proizvoda od peradi. Nije moguće da farma dobije JIBG i da se seli na drugo mjesto. Navedeno je moguće samo ako postoji primarna lokacija za registraciju i sekundarne u skladu s navedenim Pravilnikom.
86 Matteo Brkić DIO DRUGI, Članak 18. U Članku 18. , stavak 1. točka d) PREDLAŽEMO : zbog skupoće i visokih cijena navedenih stavki, omogućiti, dozvoliti ili dopustiti i nabavku svega navedenog ali i kao rabljenog, uz eventualno starosno ograničenje na maximalno 5, 7 ili 10 godina starosti, koliku starost kroz financiranje dopuštaju banke ili leasing kuće. Znači, tu se radi o još uvijek visoko kvalitetnim strojevima, mehanizaciji, opremi ili gospodarskim vozilima, a potencijalni korisnik bi ipak financijski lakše došao do istih. U Članku 18. , stavak 1. točka f) PREDLAŽEMO : da kao prihvatljivi troškovi budu i ovdje navedeni neprihvatljivi troškovi, a to su troškovi vezani uz obnovljive izvore energije u sklopu intervencije 73.11., jer u preradbenim pogonima treba zbog velikog broja pogonskih elektro motora a samim tim i visokih troškova električne energije OMOGUĆITI da i ti troškovi budu prihvatljivi, jer samom korisniku korištenjem istih pojeftinjuju proizvodnju i podižu konkurentnost . Primljeno na znanje Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška. Ulaganja u korištenje energije iz obnovljivih izvora na preradbenim kapacitetima prihvatljiva su u sklopu intervencije 73.03.
87 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 18. Članak 18. Stavak 1. d) rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema i gospodarska vozila Odrediti godine starosti za traktore i dozvoliti rabljene traktore u intervencijama 73.10. i 73.12. l) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta i/ili objekata, ali ne prije 1. siječnja 2023. godine Stavak 2. Troškovi prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu sektorskih intervencija nisu prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu intervencija iz ovoga Pravilnika. Detaljnije pojasniti jer je potpuno nejasno. Djelomično prihvaćen Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška. Dorađen je uvjet prihvatljivosti u članku 18.
88 TOMISLAV FABIJANEC DIO DRUGI, Članak 18. Zašto je u neprihvatljive troškove sufinanciranja uvrštena kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije? Do sada je kroz mjeru 6.3.1., odnosno mjere LAG-ova, prihvatljivim troškom smatrana kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije (do 10 godina starosti), ili pak, neovisno od godina starosti poljoprivredne mehanizacije, prihvatljivim se smatralo pismeno rješenje prodavatelja i dokaz da predmet kupnje u proteklih 5 godina nije kupljen sredstvima iz EU fondova. Zašto tome sada nije tako kada se zna da su cijene poljoprivredne mehanizacije jako porasle? Primljeno na znanje Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška.
89 TOMISLAV FABIJANEC DIO DRUGI, Članak 18. Kako to da je u sklopu intervencije 73.12. prihvatljiv materijalni trošak izgradnja objekata za životinje, dok se pod neprihvatljive troškove sufinanciranja u članku 18. stavak k), navodi kupnja životinja. Naime, nije mi nikako logično da se izgradnja objekata za životinje sufinancira, dok se kupnja životinja koje bi boravile u takvom objektu ne sufinancira ovom intervencijom? Nije prihvaćen Odredba o neprihvatljivosti kupnje živih životinja propisana je Uredbom (EU) broj 2021/2115.
90 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 18. Stavak 2) Troškovi prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu sektorskih intervencija nisu prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu intervencija iz ovoga Pravilnika. Detaljnije pojasniti sektorske intervencije Prihvaćen Dorađen je uvjet prihvatljivosti u članku 18.
91 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 18. Članak 18., stavak 1, Točka d) Dodati „izuzev intervencije 73.12“ i odrediti godine starosti za traktore m) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta i/ili objekata, ali ne prije 1. siječnja 2023. godine Izmijeniti na 01.01.2022. Djelomično prihvaćen Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška. Odredba o datumu prihvatljivosti troška (ne prije 01.01.2023.) navedena je i u Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 i nije ju moguće promijeniti.
92 Marija Lozo Ujević DIO DRUGI, Članak 18. Poštovani, predlažem obuhvatiti opće troškove i troškove kupnje zemljišta i/ili objekata nastale i ranije od 1.siječnja 2023. zbog razdoblja do donošenja novog SPP. Naime, isto bi bilo korektno jer su se poljoprivredna gospodarstva čekajući novi SPP već pripremali za nove projekte ne znajući od kada će krenuti novo programsko razdoblje. Nije prihvaćen Odredba o datumu prihvatljivosti troška (ne prije 01.01.2023.) navedena je i u Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 i nije ju moguće promijeniti.
93 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 18. U čl. 18. Neprihvatljivi troškovi pod st. 1. toč. d) navedena „rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema i gospodarska vozila“. Međutim, u SP ZPP je za intervencije 73.10, 73.11 i 73.12 navedeno „Kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila je prihvatljiv trošak pod uvjetima navedenim u poglavlju 4.7.1. Popis neprihvatljivih ulaganja i troškova za intervencije ruralnog razvoja“. U poglavlju 4.7.1. je navedeno: „Uvjeti pod kojima se kupnja rabljene opreme može smatrati prihvatljivim troškovima su kako slijedi: prodavatelj rabljene opreme podnijet će pisanu izjavu o porijeklu robe i potvrdit će u pisanoj formi da u proteklih 5 godina niti jedan od tih proizvoda nije kupljen sredstvima državne ili EU potpore; cijena takve opreme ne smije biti viša od njene tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene slične nove opreme; oprema mora imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama intervencije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima“. Smatramo da odredbe Pravilnika u ovom dijelu treba uskladiti sa SP ZPP i da se izbaci uvjet pod točkom d) da su rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema i gospodarska vozila neprihvatljivi troškovi. Primljeno na znanje Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška.
94 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 18. STRATEŠKI PLAN OMOGUĆAVA RALJENU MEHANIZACIJU. PRIJEDLOG JE, MALIM GOSPODARSTVIMA OBZIROM NA MAKSIMALNI IZNOS POTPORE OD 30.000 EUR U INTERVENCIJI 73.12 OMOGUĆITI KUPNJU RABLJENIH TRAKTORA DO 10 GODINA STAROSTI UZ POŠTIVANJE ODREDBI IZ STRATEŠKOG PLANA ( IZJAVA DOBAVLJAČA). U STRATEŠKOM PLANU NAVODI SE : "Mala i srednja poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj su pod velikim pritiskom prilagodbe promjenama, dok se za razliku za velika gospodarstva može tvrditi suprotno " Ovaj Pravilnik izjednačava i jedne i druge. Primljeno na znanje Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška.
95 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 18. S obzirom da se na SPZPP čekalo dugo, da je PRR trebao završiti s krajem 2020., kupnju zemljišta i/ili objekata bi trebalo smatrati prihvatljivom ako je nastala i prije 1.1.2023. (možda 1.1.2022.?). Za PRR se znalo da provedba kreće s 2014., dok za SP 2020. nije bilo poznato točno kada će ići. Ovako postoji realna "opasnost" da imamo jednu - dvije godine iz kojih kupovina zemljišta/objekata zbog nepostojanja natječaja (za sve sektore) neće biti prihvatljiva. Nije prihvaćen Odredba o datumu prihvatljivosti troška (ne prije 01.01.2023.) navedena je i u Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 i nije ju moguće promijeniti.
96 Rudolf Brzica DIO DRUGI, Članak 18. Poštovani, u strateškom planu ste napisali da je kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila prihvatljiv trošak pod uvjetima navedenim u poglavlju 4.7.1. koji kažu: Uvjeti pod kojima se kupnja rabljene opreme može smatrati prihvatljivim troškovima su kako slijedi: prodavatelj rabljene opreme podnijet će pisanu izjavu o porijeklu robe i potvrdit će u pisanoj formi da u proteklih 5 godina niti jedan od tih proizvoda nije kupljen sredstvima državne ili EU potpore; cijena takve opreme ne smije biti viša od njene tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene slične nove opreme; oprema mora imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama intervencije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima. Neispunjavanjem bilo kojeg od navedenih uvjeta, trošak za rabljenu opremu postat će neprihvatljiv. Zanima nas hoćemo li moći na kraju kupovati rabljenu mehanizaciju pod navedenim uvjetima ili ne? Primljeno na znanje Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška.
97 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 19. Trajnost projekta - tijekom razdoblja od 5 godina OD PODNOŠENJA KONAČNOG ZAHTJEVA ZA ISPLATU, ako se AP nije obvezala rokovima u kojima zahtjev za isplatu konačne rate treba biti i obrađen, odnosno , izdana Odluka o isplati Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti jer je trajnost operacija određena u SP ZPP i počinje od konačne isplate sredstava.
98 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 19. Članak 19. Stavak 3. Korisnik mora osigurati trajnost projekta i tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore ne smije na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti (iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti). Dodati nakon riječi premjestiti „na drugu lokaciju“ Stavak 7. Za sve prihvatljive materijalne troškove te troškove kupnje ili razvoja računalnih programa korisnik je obvezan provesti postupak nabave putem Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja (dalje u tekstu: EONA) nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu sukladno Prilogu XY ovoga Pravilnika EONA - organizirati edukaciju za sve potencijalne korisnike Stavak 9. Za troškove iz stavka 7. ovoga članka korisnik je obvezan prilikom provođenja postupka nabave u EONA-i odabrati ispravnu intervenciju/podintervenciju i natječaj za koji podnosi zahtjev za potporu, u suprotnom trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje. Potrebno je kvalitetnije usklađivanje tablice prihvatljivih troškova za stavom odabira investicije i šifre prihvatljivog ulaganja u EONA-i ex Portal ponuda Stavak 11. Korisnik ne smije kao prihvatljiv trošak prijavljivati nabavu roba (uključujući kupnju zemljišta i objekata), izvođenje radova i pružanje usluga od ponuditelja fizičkih i pravnih osoba (uključujući sve njihove podugovaratelje) koji su s korisnikom: Uvrstiti definiciju podugovaratelja u članak 3. b.vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava te od Definirati visinu udjela na 5% Zasebna stavka: Korisnik ostvaruje bodove prema Kriteriju odabira 6. Doprinos ulaganja klimi i okolišu (6.1 i 6.2) samo ako minimalna investicija u prihvatljive troškove te kategorije iznosi 5.000,00 EUR. Nije prihvaćen Premještanje sufinanciranog ulaganja moguće je jedino u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, a kako je propisano u članku 50. stavak 1 točka c). Stavak 7. i stavak 9: ne odnose se na odredbe koje su komentirane, no komentari su primljeni na znanje. Stavak 11: Navedena odredba ne definira načine povezanosti korisnika i ponuditelja te njihove sankcije. U Pravilnik je dodano pojašnjenje „sukoba interesa“. Dorađeno je i dopunjeno pojašnjenje za kriterij odabira br. 7 „Doprinos ulaganja klimi i okolišu“ na način da je jasnije naznačeno u kojem slučaju se ostvaruju bodovi. Uzimajući u obzir da se radi o kriteriju odabira, a ne uvjetu prihvatljivosti smatramo da je postotni udio tih troškova u ulaganju primjereniji od fiksnog iznosa koji ste preložili.
99 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 19. Stavak 12 Postupak nabave putem EONA-e ne provodi se za troškove kupnje zemljišta i objekata te za one troškove za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi troškova ili drugi limiti. Dodati „te za troškove procijenjene vrijednosti do 10.000EUR“ Ili definirati prag troška do kojeg se ne mora provesti postupak nabave putem Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja (dalje u tekstu: EONA) Nije prihvaćen Člankom 36. stavkom (11) ovog pravilnika popisani su načini na koje Agencija za plaćanja vrši kontrolu opravdanosti visine troškova. Članak 36. (11) Agencija za plaćanja kontrolu opravdanosti visine troškova provodi: administrativnom kontrolom postupaka nabave putem EONA-e u skladu s odredbama Pravila za provođenje postupka nabave putem EONA-e iz Priloga 5 ovoga Pravilnika i/ili usporedbom prijavljenih troškova s maksimalnim iznosima troškova objavljenim uz natječaj.
100 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 19. Stavak 11) Za sve prihvatljive materijalne troškove te troškove kupnje ili razvoja računalnih programa korisnik je obvezan provesti postupak nabave putem Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja (dalje u tekstu: EONA) nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu Brisati „nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu sukladno Prilogu 5 ovoga Pravilnika“ i staviti nakon objave natječaja, a prije podnošenja Zahtjeva za isplatu. Nije prihvaćen Postupci nabave podnose se nakon objave natječaja te moraju završiti prije podnošenja zahtjeva za potporu kako bi korisnici temeljem odabranih ponuda proizašlih iz tih postupaka mogli zatražiti točan iznos potpore.
101 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 19. Pravilnikom je u čl. 19. st. 11. i 14. propisano da se postupak nabave treba provesti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. S obzirom da nakon zatvaranja natječaja, samo postupak administrativne kontrole do dobivanja rezultata traje po 9-10 mjeseci, čak i više kod nekih natječaja što je posebno primjetno u posljednje vrijeme, a ukupna obrada zahtjeva do potpisivanja ugovora o financiranju zna potrajati i po godinu i više dana, ponudama koje su prikupljene u takvom postupku u međuvremenu istekne rok valjanosti i u pravilu se događa da, nakon što sklopi ugovor o financiranju, korisnik treba ponovno provesti postupak nabave (dakle, radi se dvostruki posao) i tada prikupi ponude koje su cjenovno znatno više (zbog situacije na tržištu odnosno inflatornih utjecaja), pa efektivno na kraju dobije znatno niži intenzitet potpore, jer se odobrava iznos potpore za prvotno prikupljenu, u pravilu nižu ponudu. Dodatno, u cijelom Pravilniku su propisani striktni rokovi za svako postupanje korisnika, dok nisu propisani rokovi za postupanja APPRRR (osim za donošenje odluke u vezi zahtjeva za isplatu), niti su propisani rokovi za postupanje nadležnog Ministarstva u slučaju podnošenja žalbi, pa je onda još u čl. 40. st. 4 propisano “Rizik povećanja cijena određenih stavki u ponudi nakon provedene nabave je rizik korisnika”, iako evidentno taj rizik proizlazi iz rokova provođenja postupka obrade zahtjeva za potporu od strane APPRRR i na koje korisnik nema nikakav utjecaj, niti su Pravilnikom definirani. Iz navedenih razloga smatramo da bi se postupak nabave trebao provoditi u razdoblju provedbe projekta, a ne prije podnošenja Zahtjeva za potporu (kako funkcioniraju drugi natječaji financirani iz EU fondova), te da bi u Pravilniku trebalo propisati rokove postupanja za APPRRR i nadležno Ministarstvo. Nije prihvaćen Postupci nabave podnose se nakon objave natječaja te moraju završiti prije podnošenja Zahtjeva za potporu kako bi korisnici temeljem odabranih ponuda proizašlih iz tih postupaka mogli zatražiti točan iznos potpore. “Rizik povećanja cijena određenih stavki u ponudi nakon provedene nabave je rizik korisnika” budući da je korisnicima omogućeno stavkom (3) istog članka da realiziraju troškove odmah po podnošenju zahtjeva za potporu. Uredbe koje reguliraju EU fondove nisu iste te svaki fond ima svoja specifična pravila stoga ih nije moguće uspoređivati na ovakav način.
102 Marinko Paponja DIO DRUGI, Članak 19. stavak 6 i stavak 7 Kako javni naručitelji ne provode nabavu preko EONA onda treba jasno napisati sa kojim tvrtkama, osobama korisnik ne smije prikupljati ponude, sklapati ugovore i sl. jer kod nabava koji nisu javni korisnici ne može se koristiti pojam sukob interes. U zakonu o sprječavanju sukoba interesa piše: "sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti." 1) U obnašanju javne dužnosti obveznici ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa. (2) Sukob interesa postoji kada su privatni interesi obveznika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice: – kada privatni interes obveznika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti (potencijalni sukob interesa) – kada je privatni interes obveznika utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti (stvarni sukob interesa). Nije prihvaćen U Pravilnik je dodano pojašnjenje „sukoba interesa“.
103 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 20. Članak 20. (2) Iznose troškova u valutama koje nisu euro iz ponuda inozemnih ponuditelja Agencija za plaćanja preračunava u eure prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o rezultatu administrativne kontrole. Preporuka da Agencija preračunava tečaj na dan 01.01. u godini kad je zahtjev podnesen.   Članak 24. (b) u sklopu intervencije 73.10. od 15.000 EUR-a do 2.000.000 EUR-a Maksimalna potpora 1 mil. EUR Svima 50%, a dodatno nagraditi bodovanjem ulaganja koja su navedena u čl. 25. Nije prihvaćen Preračun tečaja propisan je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/127 – člancima 33. i 37. Intenzitet potpore nije moguće mijenjati ovim Pravilnikom jer je isti određen Strateškim planom. U sljedećim izmjenama Strateškog plana navedeni komentar će se uzeti u razmatranje.
104 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 20. (1) Iznose troškova u valutama koje nisu euro iz ponuda inozemnih ponuditelja Agencija za plaćanja preračunava u eure prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o rezultatu administrativne kontrole. Preporuka da Agencija preračunava tečaj na dan 01.01. u godini kad je zahtjev podnesen Nije prihvaćen Preračun tečaja propisan je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/127 – člancima 33. i 37.
105 Luka Obradović DIO DRUGI, Članak 22. Kriterij odabira br. 3 Postojeća proizvodnja korisnika Kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja – definirati kako će se gledati odnos uvjetnih grla i ha, ako je to ekonomska veličina, ona se izdaje na trenutno stanje životinja na gospodarstvu, sukladno JRDŽ, što u nepovoljni status stavnja ona gospodarstva koja s bave tovom i imaju dva turnusa proizvodnje, u odnosu na druge posjednike životinja. Dakle, oni neće ostvariti bodove po ovom kriterij, jer se gleda trenutno brojno stanje, a na razini godine imaju 100 % više životinja, za što naravno koriste oranične površine Prijedlog, odrediti postotne udjele pojedine proizvodnje u strukturi ekonomske veličine gospodarstva umjesto računanja uvjetnih grla. Isto se vrlo jednostavno može provjeravati iz dostavljene ekonomske veličine gospodarstva i tako utvrditi postojanje kombinirane proizvodnje. Nije prihvaćen Za dobivanje bodova po ovom kriteriju ne koriste se podaci iz potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva jer korisnik ostvaruje bodove za veličinu poljoprivrednog gospodarstva u okviru kriterija odabira broj 1 “Veličina gospodarstva (EUR-a SO)“. Izračun ekonomske veličine dodatno je pojašnjen u definicijama u članku 3. ovoga Pravilnika.
106 Luka Obradović DIO DRUGI, Članak 22. Dodati kriterij Ulaganje se provodi na području ZPO,PPO, GPO Razlike u poslovanju na ovim područjima i na onim područjima koja to nisu, su velike i projekti koji se provode na područjima s otežanim uvjetima gospodarenja bi trebali ostvarivati dodatne bodove. Nije prihvaćen Područje ulaganja se boduje u sklopu kriterija „Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)“, a radi smanjenja administrativnog opterećenja, brže obrade i brže realizacije projekata, broj kriterija odabira je smanjen.
107 Luka Obradović DIO DRUGI, Članak 22. Intervencija 73.10, kriterij odabira Doprinos ulaganja klimi i okolišu i Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje– s obzirom na limitiranje iznosa troškova na manje od 50 % iznosa za poljoprivrednu mehanizaciju te visinu potpore na tri najveća prometa u prethodnih 5 godina poslovanja, a s obzirom na stanje i starost osnove poljoprivredne mehanizacije smatramo kako je visina od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova previsoka i predstavlja nepotrebno usmjeravanje poljoprivrednika u kupnju novih tehnologija nauštrb osnovne mehanizacije/ izgradnje koja će imati puno veću primjenu i veći efekt na poslovanje gospodarstva. Predlaže se da udio troškova, a kako bi korisnik ostvario bodove bude 5% Nije prihvaćen Provedbom Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. (SP ZPP) potrebno je osigurati doprinos ciljevima Europskog zelenog plana. SP ZPP-om je utvrđena potreba posebnog naglaska na investicije u zelenu tranziciju, a koja podrazumijeva investicije koje ne štete ili su korisne za prirodu i okoliš, digitalizaciju i općenito primjenu inovacija. S obzirom na navedeno, dobivanje određenog broja bodova za dostizanje tih ciljeva pri čemu samo 10% investicije se odnosi na isto, ne bi se trebalo smatrati prevelikim opterećenjem za poljoprivrednike. Dakle, to nije uvjet prihvatljivosti, već odluka investitora da su takve vrste investicija potrebne za njegovo poslovanje, a za to se takav projekt dodatno vrednuje. Smanjivanjem udjela troškova koje doprinose klimi i okolišu na 5% ne pokazuje se dostatni doprinos investicija zelenoj tranziciji.
108 Luka Obradović DIO DRUGI, Članak 22. Kriterij bodovanja - Korisnik nije već ranije ostvario potporu u PRR ( mjera 4.1.) potrebno je uzimati u obzir samo one projekte koji su ostvarili potporu iz M4 PRR, a ne i one iz LAG mjera. Mjera 4 i mjere putem LAG su sukladne samo metodološki, dok se iznosi ne mogu uspoređivati. Naime, bilo bi pogrešno izjednačiti projekte koji su ostvarili višemilijunske potpore iz M4 i npr. 15.000 EUR iz LAG natječaja. Nije prihvaćen Boduju se korisnici koji nisu ostvarili potporu, neovisno o iznosu te potpore.
109 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 22. Dodati KO korisnik je podnio zahtjev za eko sheme ili dobrobit životinja ulaganje se provodi na području ZPO,PPO, GPO ulaganje se provodi u NATURA području ulaganje provodi mladi poljoprivrednik Nije prihvaćen Manji broj kriterija odabira posljedično znači smanjenje administrativnog opterećenja u cilju što brže obrade, ugovaranja i realizacije odobrenih projekata, a kako bi isti bili i što prije isplaćeni, a cilj i svrha potpore dostignuti.
110 IVAN KNEŽEVIĆ DIO DRUGI, Članak 22. Poštovani, Smatram da je potrebno postaviti drugačije bodovanje u kriterijima odabira za intervenciju 73.10, i to na način da se s maksimalnih 30 bodova osim navedenih sektora voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i maslinarstva boduje i uzgoj krava i uzgoj krmača. Radi se o dva deficitarna sektora koje treba poticati ovom intervencijom, kako bi se osigurala konkurentnost tih tipova proizvodnje. Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća. Sektor stočarstva drugi je po prioritetu u kriterijima odabira, a s obzirom da niti u drugim sektorima ne izdvajamo pojedine vrste proizvodnje, tako je potrebno i u sektoru stočarstva zadržati isti princip.
111 Krunoslav Kovačić DIO DRUGI, Članak 22. Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. ne odgovaraju potrebama na tržištu poljoprivredne proizvodnje. S 30 bodova za sektor ulaganja potrebno je bodovati i sektore uzgoja muznih krava i uzgoja krmača, dok se u sektoru stočarstva može ostaviti tov svinja i junadi, kao i peradarstvo. S obzirom na ekstremnu deficitarnost sektora uzgoja muznih krava i uzgoja krmača, ove je sektore potrebno dodatno poticati, posebno kad se uzme u obzir kriza koja je ih je zahvatila u zadnjih nekoliko godina. Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća. Sektor stočarstva drugi je po prioritetu u kriterijima odabira, a s obzirom da niti u drugim sektorima ne izdvajamo pojedine vrste proizvodnje, tako je potrebno i u sektoru stočarstva zadržati isti princip.
112 OPG Ilija Vidić DIO DRUGI, Članak 22. Intervencija 73.10, kriterij odabira Doprinos ulaganja klimi i okolišu. Pojašnjenje kriterija odabira specificira između ostalog i trošak kupnje injektora za aplikacuju stajskog gnoja, koji podrazumijeva upotrebu isključivo tekućeg gnoja. S obzirom da se isti učinak doprinosa klimi i okolišu postiže i upotrebom krutog stajskog gnoja, trebalo bi kao kriterij odabira uključiti i trošak kupnje prikolice za rasipanje stajskog gnoja. Nije prihvaćen Prikolica kojom se rasipa stajski gnoj ne spada u opremu za preciznu poljoprivredu.
113 JOVAN DRAGIŠIĆ DIO DRUGI, Članak 22. Kriteriji odabira za intervenciju 73.10., Sektor ulaganja, mali, veliki i ekološki. Treba razmisliti o razmatranju kriterija odabira tako da se s 30 bodova osim voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i maslinarstva doda i uzgoj krmača i uzgoj muznih krava. Radi se o dva sektora koji su u konstantnom padu u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji, te ih upravo ovom intervencijom treba dodatno poticati. Ovo je posebno važno s obzirom na što je moguće brži oporavak sektora uzgoja krmača, koji je pogođen pojavom afričke svinjske kuge. Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća. Sektor stočarstva drugi je po prioritetu u kriterijima odabira, a s obzirom da niti u drugim sektorima ne izdvajamo pojedine vrste proizvodnje, tako je potrebno i u sektoru stočarstva zadržati isti princip.
114 JOVAN DRAGIŠIĆ DIO DRUGI, Članak 22. Intervencija 73.10, kriterij odabira Doprinos ulaganja klimi i okolišu. Pojašnjenje kriterija odabira specificira jasne materijalne troškove čijom realizacijom je moguće ostvariti bodove prema ovom kriteriju. Problem je u tome što se definiranim materijalnim troškovima onemogućuje ostvarivanje bodova korsinicima koji ulažu u proizvodnju voća i povrća u zaštićenim prostorima. Niti jedan od navedenih troškova nije primjenjiv za staklenike, plastenike ili gljivarnike, čime su ovi korisnici stavljeni u diskriminiran položaj u odnosu na druge korisnike. Neločgčno je da se kriterijem odabira sektora ulaganja potiču deficiratni oblici prozvodnje voća i povrća, a onda se istim korisnicima onemogućuje ostvarivanje bodova prema navedenom kriteriju. Prihvaćen Pojašnjenje kriterija odabira je dopunjeno.
115 LAG BILOGORA-PAPUK DIO DRUGI, Članak 22. Kod korištenja kriterija- korisnik nije već ranije ostvario potporu u PRR ( mjera 4.1.).Da li će se promatrati isključivo dobivene potpore iz nacionalne mjere ili se ovdje misli promatrati i LAG natječaji koji odgovaraju mjeri 4.1, možda naznačiti u pojašnjenju kriterija da se ne promatraju potpore kroz LEADER(LAG) mjere? Primljeno na znanje Dorađeno je pojašnjenje kriterija odabira na način da se uzima u obzir i potpora ostvarena u sklopu sukladnih tipova operacije iz Podmjere 4.1. koje su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi)
116 LAG BILOGORA-PAPUK DIO DRUGI, Članak 22. Kod intervencije 73.12 se jedino ne koristi kriterij koji promatra da li je korisnik već ostvario potporu u PRR 2014-2020 dok se kod drugih intervencija koristi(73.10 73.11) .Znamo da ova intervencija sada više nije usporediva sa 6.3.1 no moglo bi se desiti da uglavnom ista gospodarstva ponovo dobivaju potpore a nema praćenja rezultata u proizvodnji. Možda bi se i kod 73.12 trebao uvesti kriterij koji bi onim gospodarstvima koji nisu primili potporu za male poljoprivrednike dala prednost u odnosu na one koji su ostvarili potporu u intervenciji 6.3.1 ,kada se već kod svih drugih mjera koristi takav kriterij. Nije prihvaćen S obzirom da je u ovom programskom razdoblju intervencija 73.12 investicijska mjera, intenzitet potpore nije u 100% iznosu već korisnici moraju osigurati i dio vlastiti sredstva.
117 LAG BILOGORA-PAPUK DIO DRUGI, Članak 22. Kod kriterija odabira -sektor ulaganja, do sada je bila praksa da se bodovi dodjeljuju na način da bude povoljnije za korisnika a sada se ukoliko je prisutno više sektora ostvaruju bodovi za sektor sa manjim brojem bodova.Kod kriterija ulaganje na više JLS dobivaju se ipak bodovi na način da je povoljnije za korisnika. Nije primijenjen isti princip. Primljeno na znanje Kod kriterija odabira - sektor ulaganja do sada je bila praksa da se bodovi dodjeljuju na način kako je povoljnije za korisnika, a sada se ako je prisutno više sektora ostvaruju bodovi za sektor sa manjim brojem bodova kako bi se prednost dala ulaganjima u sektore koji su identificirani kao prioritetniji. Kod ulaganje u više JLS-a kriterij je postavljen tako da se bodovi dodjeljuju na način koji je povoljniji za korisnika.
118 PATRICIJA DUGI DIO DRUGI, Članak 23. Člankak 23., stavak (2) navodi „Ako je ista fizička osoba istovremeno u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ili vlasnik obrta i/ili odgovorna osoba u pravnoj osobi, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih organizacijskih oblika. Članak je jasan, no što ako je slučaj da su prijavitelji obiteljski povezani u prvom koljenu, koji su 100% vlasnici u svojim zasebnim poduzećima ili nositelji OPG-a te imaju isti input i output gospodarstva? Da li se na njih direktno primjenjuje Prilog I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472, članak 3. koji navodi: Povezanima se smatraju i poduzeća koja jednu od tih povezanosti ostvaruju preko fizičke osobe ili skupine fizičkih osoba koje djeluju zajedno ako svoju djelatnost ili dio svoje djelatnosti obavljaju na istom relevantnom tržištu ili na susjednim tržištima. „Susjednim tržištem” smatra se tržište proizvoda ili usluga smješteno neposredno uzlazno ili silazno u odnosu na relevantno tržište. Molim pojašnjenje. Primljeno na znanje Povezana i partnerska poduzeća definirana su u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472. Uvjet se odnosi na Poglavlje 2. Broj projekata po korisniku iz članka 23. Pravilnika i MSP-a. Na temelju odluke Komisije 2006/904 EC smatra se da su obiteljske veze dovoljan razlog za zaključak da fizičke osobe (ili skupina fizičkih osoba) djeluju zajednički. Smatra se da su društva povezana i ako ona obavljaju djelatnost ili dio te djelatnosti na istom ili susjednom tržištu, ili u slučaju postojanja obiteljskih veza između poduzetnika koje tim osobama pružaju mogućnost da djeluju zajedno. Ti poduzetnici ne mogu se smatrati gospodarski neovisnima. U Pravilnik je dodano pojašnjenje „sukoba interesa“.
119 ALPHA CAPITALIS d.o.o. DIO DRUGI, Članak 23. Navodi se povezanost fizičke osobe kao nositelja OPG-a i odgovorne osobe u pravnoj osobi. Kako se gleda na povezanost fizičke osobe kao nositelja OPG-a i vlasnika/suvlasnika pravne osobe koja nije odgovorna osoba u pravnoj osobi? Primljeno na znanje Da bi se smatrali povezanim nositelj OPG-a mora biti vlasnik više od 50% osnivačkih prava u pravnoj osobi te moraju zajednički djelovati u istoj djelatnost ili dijelu te djelatnosti na istom ili susjednom tržištu.
120 MARIN KUKOČ DIO DRUGI, Članak 23. Ograničiti malima. Komentar opisan ranije u tekstu Nije prihvaćen S obzirom da je u ovom programskom razdoblju intervencija 73.12 investicijska mjera, smatramo da nije potrebno ograničavati broj projekata odobrenih pojedinim korisniku tijekom programskog razdoblja 2023. - 2027.
121 Ljubica Šolić DIO DRUGI, Članak 24. ZA KORISNIKE KOJI POTRAŽUJU POTPORU DO 100.000 EUR KAO POČETNICI, BILO BI ODLIČNO IMATI JEDNOSTAVNIJE UVJETE PROVEDBE I PRIJAVE U INTERVENCIJI 73.11 JER U STRATEŠKOM PLANU NAVODIMO POTREBU ZA PRERADOM NA MALIM I SREDNJIM GOSPODARSTVIMA. Nije prihvaćen Početnici se ne spominju u prijedlogu ovoga Pravilnika. Odredbe prihvatljivosti moraju se provjeravati jednako, neovisno o iznosu potpore, u cilju zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske, odnosno trošenja novaca poreznih obveznika državljana EU.
122 Matteo Brkić DIO DRUGI, Članak 25. U Članku 25. , stavak 1. točka c) uvede dodatna podtočka za ulaganja Ekoloških proizvođača, koja bi se stimulirala sa dodatnih 10 % uz kombinaciju već navedenih podtoki za dodatno uvećanje intenziteta potpore Pojašnjenje : ako je osmnovni intenzitet potpore ove intervencije 50 %, i dodatno se dobije 30 % ako se radi o mladom poljoprivredniku, treba omogućiti i dodatno stimuliranje ako je mladi poljoprivrednik još i u Ekološkoj proizvodnji sa predloženih 10 %. U ovom slučaju bi se došlo do ukupnog intenziteta potpore od 90 %, što držimo da je i realno, i poticajno i pravedno za mladog poljoprivrednika u ovoj vrsti proizvodnje, jer se radi o proizvodnji sa puno ograničenja i proizvodnji koju traži i potiče cijela EU. Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu s odredbama Uredbe (EU) broj 2021/2115. Za ekološke prerađivače izdvojeno je najmanje 10% raspoložive alokacije, ekološki proizvođači imaju posebne kriterije odabira i između njihovih projekata odabiru se najbolji za sufinanciranje, u skladu s raspoloživim sredstvima.
123 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 25. Članak 25. Stavak 1. Intenzitet potpore po projektu u sklopu: a)intervencije 73.03. iznosi 55% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici i žene. Dodatnih 10% za ekološke proizvođače. Za SO veći od 250.000 da bude 40%, a može se uvećati do 55% b)intervencije 73.10. iznosi 55% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 70% za ulaganja koja: - doprinose ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, uključujući smanjenjem emisija stakleničkih plinova i poboljšanjem sekvestracije ugljika, te promicanje održive energije - potiču održivi razvoj i djelotvorno upravljanje prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak, uključujući smanjenje ovisnosti o kemikalijama - doprinose zaustavljanju procesa gubitka bioraznolikosti i pokretanju procesa oporavka bioraznolikosti, poboljšanju usluga ekosustava te očuvanju staništa i krajobraza - u pogledu dobrobiti životinja, nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu s ciljem poboljšanja odgovora poljoprivrede Unije na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući visokokvalitetnu, sigurnu i hranjivu hranu proizvedenu na održiv način, smanjenje rasipanja hrane kao i poboljšanje dobrobiti životinja te borbu protiv antimikrobne rezistencije - koja provode mladi poljoprivrednici c)intervencije 73.11. iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do: - 70% za ulaganja koja provode žene - 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici - 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća d)intervencije 73.12. iznosi 85% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 2. Mogućnost povećanja intenziteta potpore bit će propisana pojedinim natječajem. 3. Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora koji nisu javni osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta. 4. Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore, uz dostavu garancije banke u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Nije prihvaćen Promjene intenziteta potpore po pojedinoj intervenciji nisu moguće jer je potrebno primjenjivati intenzitet propisan Strateškim planom ZPP.
124 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 25. u sklopu intervencije 73.11. od 15.000 EUR-a do 3.000.000 EUR-a Maksimalna potpora 2 mil. EUR Svima 50%, a dodatno nagraditi bodovanjem ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici i mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća Nije prihvaćen Promjene intenziteta potpore po pojedinoj intervenciji nisu moguće jer je potrebno primjenjivati intenzitet propisan Strateškim planom ZPP.
125 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 25. Troškovi iz čl. 17., stavak 2 točki b, e i g ograničiti na 40% potpore Nije prihvaćen Promjene intenziteta potpore po pojedinoj intervenciji nisu moguće jer je potrebno primjenjivati intenzitet propisan Strateškim planom ZPP.
126 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO DRUGI, Članak 25. Stavak 1 u sklopu intervencije 73.10. od 15.000 EUR-a do 2.000.000 EUR-a Maksimalna potpora 1 mil. EUR Svima 50%, a dodatno nagraditi bodovanjem ulaganja koja su navedena u čl. 25. ili Nije prihvaćen Promjene intenziteta potpore po pojedinoj intervenciji nisu moguće jer je potrebno primjenjivati intenzitet propisan Strateškim planom ZPP.
127 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 25. Za intervenciju 73.11. je u čl. 25. st. 1. toč. c) alineja 2 je propisan intenzitet potpore od 85% za ulaganja koja provode „mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća“, međutim u Pravilniku nije pojašnjeno što se podrazumijeva pod tim terminom. Smatramo da je isto potrebno definirati. Prihvaćen Dodatno je pojašnjeno na način da su to korisnici iz članka 9. stavka 1. točke b) ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 15.000 EUR-a SO.
128 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 25. U čl. 25. st. 1. toč. b) alineja 2, propisano je moguće uvećanje potpore do „100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta za ulaganja u preventivne mjere (uvođenje biosigurnosnih mjera)“. Iz navedenog nije potpuno jasno ostvaruje li se taj intenzitet potpore u slučaju ako ulaganje obuhvaća i uvođenje biosigurnosnih mjera, ili se cijeli/pretežiti dio ulaganja treba odnositi na uvođenje biosigurnosnih mjera kako bi se ostvario navedeni intenzitet potpore, pa smatramo da je isto potrebno pojasniti. Primljeno na znanje Intenzitet potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta odnosi se samo na ulaganja u biosigurnosne mjere u okviru ulaganja u objekte za držanje životinja.
129 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 25. U SP ZPP je za intervenciju 73.10 definirano moguće povećanje intenziteta potpore do 80% za ulaganja mladih poljoprivrednika, ali i za “ulaganja povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) te, u pogledu dobrobiti životinja, u članku 6. stavku 1. točki (i) Uredbe (EU) 2021/2115 koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu”. U dosadašnjim natječajima je bio uvećan intenzitet potpore za područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima, a isto bi se moglo podvesti pod specifične ciljeve iz navedenih odredbi čl. 6. st. 1. toč. (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2021/2115 (osobito cilja pod (e) koji se odnosi na poticanje održivog razvoja i djelotvornog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak). Dakle, prijedlog je da se ovom Pravilniku u čl. 25. st. 1 toč. b) propiše mogućnost povećanja intenziteta potpore do 80% za ulaganja u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima. Nije prihvaćen Ulaganjima u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima ne mogu se tumačiti kao ulaganja koja su povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) te, u pogledu dobrobiti životinja, u članku 6. stavku 1. točki (i) Uredbe (EU) 2021/2115 koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu.
130 Marinko Paponja DIO TREĆI, Članak 32. (7) Dostava elektroničkim putem smatra se obavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka. Korisnicima se preporučuje provjeravati sve pretince elektroničke pošte. Ovo se odnosi npr. na rokove za slanje dopuna poslane putem elektroničke pošte djelatnika Agencije. U elektroničkoj pošti se navodi da je "Korisnik obavezan odgovoriti u roku 7 dana od dana slanja ove elektroničke pošte" U točki 7. navodi se kada je elektronička pošta zabilježena na poslužitelju, a ne kada je poslana. Na koji način Agencija može provjeriti da je elektronska pošta zabilježena na poslužitelju primatelja? To je nemoguće. Agencija može provjeriti da je elektronička pošta poslana, ali ne i da je primljena. Jedino ispravno rješenje je da se kod slanja elektroničke pošte od strane Agencije stavi neki link o primitku elektroničke pošte koju će primatelj potvrditi. Onda bi se dobio odgovor kao npr. Info: Ova je poruka o primitku elektroničke pošte i potvrđuje da se prikazala na računalu primatelja te da je primatelj pročitao i razumio sadržaj poruke. Dan kada se vrati ova "Info" poruka pošiljatelju računa se danom primitka elektroničke pošte. Nije prihvaćen Člankom 8.a, stavkom 11. Zakona o poljoprivredi propisano je: Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženja od strane Agencije za plaćanja.
131 Ljubica Šolić DIO TREĆI, Članak 34. "ISKLJUČIVO KORISNIK" NIJE PROVODIVO AKO SMO SVJESNI STANJA NA TERENU. PRIJAVA NA NATJEČAJ BI MOGLA UKLJUČIVATI: 1. PRIJAVU U AGRONET, POPUNJAVANJE ZAHTJEVA U AGRONETU, POSTUPAK NABAVE PREKO SUSTAVA EONA I NAKON TOGA PODNOŠENJE PREKO SUSTAVA NIAS I SVE TO ISTO ZA KORISNIKA KOJI TRAŽI POTPORU OD CCA 30.000 EUR-A I KORISNIKA KOJI TRAŽI POTPORU OD 2.000.000 EUR-a. TOBOŽE, STRATEŠKI PLAN DAJE PREDNOST MALIM I SREDNJIM KORISNICIMA. AKO BI SE MOGAO POJEDNOSTAVNITI POSTUPAK, A SAMIM TIME I KONTROLA TRAJE KRAĆE, ZA KORISNIKE CIJE SU POTPORE DO 100.000 EUR-A Primljeno na znanje Kontrole ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti moraju se provjeravati jednako, neovisno o iznosu potpore, u cilju zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske, odnosno kontrole pravilnog trošenja novaca poreznih obveznika državljana EU.
132 LAG BILOGORA-PAPUK DIO TREĆI, Članak 34. S obzirom na iskustva iz prethodnog perioda o poznavanju digitalnih alata korisnika te visokoj starosnoj dobi nositelja manjih polj.gospodarstava prijava isključivo korisnika putem NIAS-a bi mogla predstavljati problem Primljeno na znanje Novi digitalni alati olakšat će lakše i brže funkcioniranje sustava. Svi dionici sustava će, u slučaju potrebe, bili na raspolaganju korisnicima.
133 MARIN KUKOČ DIO TREĆI, Članak 34. Stavak 5 navodi "isključivo korisnik". S obzirom da je i u drugim natječajima i sustavima (primjerice iz NPOO ili u sustavu e-turizam), moguće da u ime korisnika i konzultant podnese zahtjev (nakon davanja ovlaštenja putem sustava e-ovlaštenja), isto treba omogućiti i ovdje. E-ovlaštenjem, osoba ili subjekt može dati ovlaštenje osobi (ili subjektu) za popunjavanjem zahtjeva u njegovo ime, čime se osobi ili subjektu kod prijave u sustav e-građani u padajućem izborniku omogućuje odabir subjekta za kojeg vrši prijavu Nije prihvaćen Korisnik autentifikacijom putem NIAS-a jamči da je upoznat sa svim uvjetima te da za istinitost i točnost dokumenata i podataka navedenih u zahtjevu.
134 Ljubica Šolić DIO TREĆI, Članak 35. Mali broj kriterija odabira teško će odgovoriti na potrebe terena 1. Bodove za izvorne pasmine i sorte 2. Bodove za dob nositelja /odgovorne osobe Primljeno na znanje Manji broj kriterija odabira posljedično znači smanjenje administrativnog opterećenja u cilju što brže obrade, ugovaranja i realizacije odobrenih projekata, a kako bi isti bili i što prije isplaćeni.
135 MARIN KUKOČ DIO TREĆI, Članak 35. Ko za 73.12 Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Promjenom odredbe po kojoj se 5 bodova za uključenost u sustav "Dokazana kvaliteta" ostvaruje i za uključenje u sustav najkasnije u trenutku podnošenja ZZI, vjerojatno bi se privukao dobar broj korisnika upravo u ovaj sustav. Trenutni je broj uključenih mali, a cilj bi trebao biti da je što veći broj proizvođača s ovom oznakom dodatne vrijednosti. Oni koji znaju postupak dobivanja oznake i koji ga jasno mogu isprezentirati korisniku, neće licitirati pa u startu neprimjereno dodjeljivati 5 bodova. Nije prihvaćen Za sve intervencije u sklopu ovoga Pravilnika gdje se primjenjuje kriterij “Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“ na isti se način i ostvaruju bodovi. Stoga izmjena načina ostvarivanja bodova u jednoj intervenciji ne bi bila u skladu s načelima jednakog postupanja. Kriteriji odabira objavljuju se uz Pravilnik te mogu potaknuti korisnike za ulazak u sustave kvalitete.
136 MARIN KUKOČ DIO TREĆI, Članak 35. U KO za Intervenciju 73.10 - Kriterij odabira br. 3 „Postojeća proizvodnja korisnika“ navodi se sljedeće: Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik se u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi natječaja mora baviti: - mliječnim govedarstvom - .... Primjerenija je definicija: "Na gospodarstvu se u prethodnih 12 mjeseci koji prethode objavi natječaja mora: - nalaziti više od 50% krava koje pripadaju mliječnim i/ili kombiniranim pasminama u odnosu na ukupan broj krava - biti registrirano najmanje 20% od ukupno upisanih površina na kojima su trajni nasadi.... Bavi li se mladi poljoprivrednik koji je tek preuzeo gospodarstvo uzgojem mliječnih krava najmanje 12 mjeseci? Prihvaćen Pojašnjenje kriterija odabira je dorađeno.
137 Marinko Paponja DIO TREĆI, Članak 36. Stavak (17) "Ako postoji sumnja da je cijena s odabrane ponude neopravdano visoka (viša od 20%)" Tko će utvrditi da li je cijena opravdano ili neopravdano uvećana? Državni inspektorat? Zašto je stavljeno da je dozvoljeno neopravdano dizati cijenu do 20 % ? Ako inspekcija državnog inspektorata utvrdi da je trgovac neopravdano dizao cijene onda ide kazna trgovcu, a ne Korisniku ( izbaciti do 20 % ). Ako je nabava provedena putem EONA javnog oglasnika gdje svi ponuditelji imaju jednake uvjete i netko od naručitelja dobije višu cijenu za određen trošak zašto se to smatra neopravdanom višom cijenom? Poznato je da veliki naručitelji imaju i veće rabate. Kako natječaji traju po nekoliko mjeseci moguće je da oni u početku dobiju povoljnije cijene od onih u zadnjim danima natječaja jer je moglo doći do povećanja cijena. Zaključak: Ako je nabava provedena sukladno Natječaju i prilozima u EONI - javnom oglasniku onda je ovaj stavak nepotreban i legalizira neopravdano dizanje cijena. Djelomično prihvaćen Članak 36. stavak 17. Pravilnika je izmijenjen.
138 MARIN KUKOČ DIO TREĆI, Članak 36. Stavak 13) Da li je potrebna provedba postupka nabave putem EONA u slučaju određivanja maksimalnog iznosa pojedinog troška? Logički se zaključuje kako ne bi trebala, jer čemu onda određivanje maksimalnog iznosa? Primljeno na znanje Člankom 19, stavkom 13 Pravilnika propisano je: Postupak nabave putem EONA-e ne provodi se za troškove kupnje zemljišta i objekata te za one troškove za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi troškova ili drugi limiti.
139 MARIN KUKOČ DIO TREĆI, Članak 36. U Prilogu 5 koja definira nabavu putem EONA-e, koristi se termin "ponude" što bi podrazumijevalo prispijeće više njih. Imajući u vidu postupak nabave kod PRR, gdje je obveza bila prikupljanje najmanje dvije sadržajno usporedive ponude, a da se isto ne spominje u Prilogu 5...nejasno je da li se postupak nabave smatra valjanim i u slučaju prispijeća samo jedne ponude. U vrijeme nedostatka radne snage, poglavito je teško transparentno prikupiti ponude kod izvođenja radova izgradnje/rekonstrukcije. Primljeno na znanje EONA je alat za provođenja nabave na način propisan Prilogom 5, odnosno Pravilima za provođenje postupka nabave s ciljem racionalnog i učinkovitog trošenja javnih sredstava, poticanja i proširenja tržišnog natjecanja s pozitivnim utjecajem na gospodarski razvoj te unapređenja upravljanja sredstvima EU i RH u smislu provjere opravdanosti visine troškova stoga su se korisnici, neovisno o broju ponuda pristiglih u postupku nabave, dužni držati propisanih načela provedbe postupka nabave te provoditi nabavu radova, roba i usluga s pažnjom dobrog gospodarstvenika.
140 Marinko Paponja DIO TREĆI, Članak 37. stavak (1) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopunu i/ili obrazloženja korisniku se može poslati samo jedan zahtjev za dopunu. Smatram da je za dopunu dovoljan jedan zahtjev jer se radi o obaveznoj dokumentaciji. Međutim da za obrazloženje ne bi trebalo ograničavati jer u točki 43. obrazloženje znači naknadno dostavljanje informacija, pojašnjenje određene nejasnoće ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima te ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna. prijedlog ( izbaciti obrazloženje ) (1) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopunu. Korisniku se može poslati samo jedan zahtjev za dopunu. Prihvaćen Odredba Pravilnika je izmijenjena.
141 Marinko Paponja DIO TREĆI, Članak 37. članak (3) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore. Ovo je nejasno i analitičari mogu tražiti što ih je volja i i dovode do nejednakog postupanja u administrativnoj obradi. napisati na koje dokumente se odnosi. Samo za dokumentaciju koja je propisana natječajem može se tražiti dopuna i rokovi za dostavu, a za neku drugu dokumentaciju koja nije propisana natječajem može se zatražiti dopuna ali se ne smiju koristiti rokovi i odluke o odbijanju. Može se dodati rok npr. 15 dana. Ako korisnik ne odgovori u tom roku njegova obrada zahtjeva je u mirovanju i čeka se dok ne dostavi traženo. Mislim da nijednom korisniku nije u interesu da njegov zahtjev čeka zbog njega. Nije prihvaćen Agencija dodatnu dokumentaciju traži samo u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja i pravilne primjene materijalnih propisa. Rok za dostavu dodatne dokumentacije je jednak kao i za svu drugu dokumentaciju (7 dana).
142 Marinko Paponja DIO TREĆI, Članak 37. Uskladiti jer se spominje 7 dana od slanja, a u drugom članku kad je zabilježena na poslužitelju Članak 37 (5) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje korisniku. Članak 31 (7) Dostava elektroničkim putem smatra se obavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka. Korisnicima se preporučuje provjeravati sve pretince elektroničke pošte Primljeno na znanje Člankom 8.a, stavkom 11. Zakona o poljoprivredi propisano je: Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženja od strane Agencije za plaćanja.
143 OPG Pavichland DIO TREĆI, Članak 41. Stavak 4) - pojednostaviti za male tj za projekte do 100.000 eur. Nije prihvaćen Odredbe o uvjetima moraju biti jednake za sve korisnike, neovisno o iznosu potpore.
144 Hrvatska poljoprivredna komora DIO TREĆI, Članak 42. Za sve projekte izgradnje/rekonstrukcije rok dovršetka projekta 36 mjeseci, a opremanja, nabavke mehanizacije i ostalo 24 mjeseca. Nije prihvaćen Uzimajući u obzir skraćeno vrijeme trenutnog programskog razdoblja i potrebe da se dostignu postavljeni ciljevi izraženi kroz pokazatelje, nije moguće uvažiti komentar.
145 OPG DRUŽEIĆ MAJDA DIO TREĆI, Članak 42. U intervenciji 73.12 potrebno je povećati broj zahtjeva za isplatu na minimalno dvije rate. Prihvaćen Odredba je izmijenjena u članku 42. Pravilnika.
146 DAVOR PŠENKO DIO TREĆI, Članak 42. U intervencijama 73.03. , 73.10. i 73.11. potrebno je povećati broj zahtjev za isplatu na minimalno tri rate. Nije prihvaćen Uzimajući u obzir skraćeno vrijeme trenutnog programskog razdoblja te odredbe Strateškog plana ZPP, nije moguće povećati broj rata.
147 MARIN KUKOČ DIO TREĆI, Članak 43. Stavak 2) - komentar kao i gore. Termin "isključivo korisnik" dopuniti riječima "ili njegov ovlaštenik". Putem sustava e-ovlaštenja moguće je dati ovlaštenje za potpisivanje i slanje zahtjeva. Barem je moguće kroz NPOO i natječaje koje dodjeljuje MINTUR putem sustava e-turizam Nije prihvaćen Korisnik autentifikacijom putem NIAS-a jamči da je upoznat sa svim uvjetima te da za istinitost i točnost dokumenata i podataka navedenih u zahtjevu.
148 Ljubica Šolić DIO TREĆI, Članak 44. Obzirom da je svima u postupku kontrole i dodjele omogućena pogreška koju na kraju snosi korisnik. Da li se u ovom pravilniku i u ovom razdoblju, omogućuje korisnicima mogućnost dokazivanja očite pogreške, zbog koje neće biti odbijen, već mu se omogućava dopuna i obrazloženje. Primljeno na znanje Dopune i obrazloženja su propisane za one slučajeve koji ne narušavaju načelo jednakog postupanja prema korisnicima.
149 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO TREĆI, Članak 46. Za sve projekte izgradnje/ rekonstrukcije rok dovršetka projekta 36 mjeseci, a opremanja, nabavke mehanizacije i ostalo 24 mjeseca. Nije prihvaćen Uzimajući u obzir skraćeno vrijeme trenutnog programskog razdoblja i potrebe da se dostignu postavljeni ciljevi izraženi kroz pokazatelje, nije moguće uvažiti komentar.
150 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO TREĆI, Članak 46. Pojasniti proceduru podnošenja Zahtjev za produženje rokova Primljeno na znanje Pojašnjeno u članku 46. Pravilnika
151 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO TREĆI, Članak 47. Stavak 15., izbaciti Točku d) Stavak 11. Izbaciti kao nepotreban Nije prihvaćen Korisnik mora realizirati sve ugovorene troškove. U suprotnom takve promjene neće biti prihvaćene i moguće su financijske korekcije propisane Prilogom 6.
152 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO TREĆI, Članak 47. Izbaciti stavke 5., 6. i 7. jer su neprovedive u praksi Nije prihvaćen Korisnik mora realizirati sve ugovorene troškove. U suprotnom takve promjene neće biti prihvaćene i moguće su financijske korekcije propisane Prilogom 6.
153 Hrvatska poljoprivredna komora DIO TREĆI, Članak 49. Stavak 3, točka d. promjena (tehničkih) karakteristika/modela/tipa opreme/strojeva/mehanizacije odobrene ugovorom o financiranju Pojasniti detaljnije na što se odnose promjene tehničkih karakteristika Stavak 12, točka a. promjena voćnih vrsta i sorti prijavljenih u zahtjevu za potporu Izbaciti „sorti“ jer su dozvoljene stavkom 6. i nema razloga da ne budu dozvoljene d. promjena koja u cijelosti ili djelomično rezultira odustajanjem od ugovorenog troška. Definirati u postocima koliko odustajanja je prihvatljivo, npr.- 10-20%   Točka f- ne odnosi se na projekte izgradnje jer je u suprotnosti sa Zakonom o gradnji. Smanjene količine opreme, materijala, instalacija, građevnih proizvoda, radova su uobičajena i normalna pojava u provedbi bilo kakvog projekta. Iste mogu nastati iz više razloga koji nisu povezani sa financijskim uštedama, neutemeljenim željama korisnika za promjenom projekta ili zakonskim obvezama već stanjem na tržištu i na terenu. Jasno je da je potrebno definirati uvjet koji bi eliminirao opciju zlouporabe zahtjeva za promjenu kao što je to npr. postignuto podtočkom (e) iste točke, istog članka. Ali, nemoguće je od Korisnika očekivati da u trenutku objave nabave predvidi točno okončanu situaciju građevinskih radova koji će biti završeni kroz 2-3 godine od prijave projekta. Isto se može pojasniti i na primjeru instalacije složenije opreme. Promjene opisane u navedenoj podtočki moraju biti prihvaćene u zahtjevu za isplatu kako se ne bi ugrožavale provedbe uspješnih i korisnih projekata. Djelomično prihvaćen Kada korisnik ne može realizirati nabavu opreme/strojeva/mehanizacije prema svih tehničkim karakteristikama iz odobrene ponude na temelju koje je odobrena potpora i/ili je promijenjen model ili tip opreme/stroja/mehanizacije iz odobrene ponude obvezan je sukladno čl. 47., st. 8. Pravilnika ponoviti postupak nabave prije podnošenja Zahtjeva za promjenu. Promjena sorte nije moguća jer je ista odobrena Tehnološkim elaboratom i čini njegov sastavni dio. Iz točke f komentara nije jasno razvidno na koju se situaciju komentar odnosi jer ne prati propisane točke Pravilnika stoga nije moguće niti dati odgovor.
154 MARIN KUKOČ DIO TREĆI, Članak 50. stavak 1 točka d) Ako do promjene u vlasničkoj strukturi dođe nakon konačne isplate potpore, nerazumljivo kako bi korisnik stekao neopravdanu prednost? Nije prihvaćen S obzirom na obveze praćenja projekta, a time i korisnika kroz petogodišnje razdoblje nakon konačne isplate potpore predviđene su predmetne odredbe stavka 1 točke d) vezane za promjene u vlasničkoj strukturi.
155 Ljubica Šolić DIO TREĆI, Članak 52. Rok od 5 godina počinje teći nakon konačne isplate. Zbog mogućnosti produljenja trajanja postupka obrade konačnih zahtjeva za isplatu, za korisnike bi bilo bolje da im rok teče od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu jer u stvari, podnošenjem konačnog zahtjeva za isplatu oni su svoje aktivnosti po Ugovoru završili. Obzirom na preklapanje programskog razdoblja i mogućeg povećanja obima posla u periodu 2024-2026 , gdje bi obrada konačnih zahtjeva za isplatu mogla trajati znatno duže nego uobičajeno , a korisnik na to ne može utjecati. Postoji li rok za obradu zahtjeva u AP? Nije prihvaćen Navedeno je propisano SP ZPP i ne može se mijenjati.
156 MARIN KUKOČ DIO ČETVRTI , Članak 55. U pogledu žalbi treba uzeti u obzir i razne subjektivne razloge koji su doveli do razloga zbog kojih je potrebno uputiti žalbu, a ne kao do sada isključivo promatrati usklađenost postupanja AP s Pravilnikom i Natječajem. Primljeno na znanje Pravilnikom je određeno kako korisnik na odluke koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi ovoga Pravilnika može izjaviti žalbu u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.
157 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO ŠESTI, Članak 57. Prilog 3; 73.11 Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda KO 1 Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije MMS - Zamijeniti 1.3 na 1.2. KO 3 Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda- Smanjiti na 2 boda KO 4 Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) Promijeniti raspored bodovanja na način - I. i II. skupina JLS-a – 5 bodova - III.-IV.-V. skupina JLS-a – 3 boda + brdsko- planinska područja i otoci - VI.,VII., VIII. Skupina – 1bod KO 6/ KO 5. korisnik nije koristio potporu u sklopu Podmjere 4.2. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije; 5 bodova Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća te mala i srednja gospodarstva. Poticanjem sudjelovanja proizvođača u sustavima kvalitete utječe se na povećanje vrijednosti proizvoda, a posljedično tome i na povećanje profitabilnosti i konkurentnosti.
158 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO ŠESTI, Članak 57. Prilog 4; 73.12- Potpora malim poljoprivrednicima KO 1 Veličina gospodarstva (EUR-a SO) - 1.1. 8.000- 9.999 (a ne 10.000)/14.999 (a ne 15.000) KO 3 Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda- Smanjiti na 2 boda KO 4 Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) Promijeniti raspored bodovanja na način - I. i II. skupina JLS-a – 5 bodova - III.-IV.-V. skupina JLS-a – 3 boda + brdsko- planinska područja i otoci - VI.,VII., VIII. Skupina – 1bod KO 5 i 6; Doprinos ulaganja klimi i okolišu i Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje - smanjiti na 1bod, - izbaciti 10% ili izbaciti iz kriterija odabira, a staviti kao uvjet prihvatljivosti projekta; - proširiti izbor troškova ulaganja u Pravilniku Predstavljeni kriteriji su jako šturi i nisu dovoljno razrađeni, radi malog broja kriterija odabira biti će puno projekata sa istim brojem bodova. Nije prihvaćen U članku 10. stavku 6. dodano je „Korisnik koji je podnio zahtjev za potporu u sklopu intervencije 73.10 i/ili 73.11, neovisno o rezultatu obrade tih zahtjeva za potporu, nije prihvatljiv korisnik“. Poticanjem sudjelovanja proizvođača u sustavima kvalitete utječe se na povećanje vrijednosti proizvoda, a posljedično tome i na povećanje profitabilnosti i konkurentnosti stoga se ne može prihvatiti prijedlog smanjivanja broja bodova za korisnike koji sudjeluju u sustavu kvalitete. Doprinos klimi i okolišu nije moguće smanjiti - provedbom Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. (SP ZPP) potrebno je osigurati doprinos ciljevima Europskog zelenog plana. SP ZPP-om je utvrđena potreba posebnog naglaska na investicije u zelenu tranziciju, a koja podrazumijeva investicije koje ne štete ili su korisne za prirodu i okoliš. Za dobivanje bodova za dostizanje tih ciljeva samo 10% investicije se treba odnosi na iste. Dakle, to nije uvjet prihvatljivosti, već odluka investitora da su takve vrste investicija potrebne za njegovo poslovanje, a za to se takav projekt dodatno vrednuje. Smanjivanjem udjela troškova koje doprinose klimi i okolišu ne bi se pokazivalo dostatni doprinos investicija zelenoj tranziciji. Radi smanjenja administrativnog opterećenja, brže obrade i brže realizacije projekata, broj kriterija odabira je smanjen.
159 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO ŠESTI, Članak 57. Prilog 2; 73.10 ( za sva tri prijedloga bodovanja za ovu Intervenciju) KO 1 Veličina gospodarstva (EUR-a SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO) - Zamijeniti 1.3 na 1.2 KO 3 Postojeća proizvodnja korisnika- Izbaciti cijeli kriterij i uvesti kriterij duljina poslovanja korisnika ( za sve tablice kriterija odabira u prilogu) - 1-5 godina - 1 Bod - 5-10 godina – 3 Boda - Više od 10 godina - 5 Bodova KO 4 Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda ( za tablice kriterija odabira MMS i veliki u prilogu); Smanjiti na 2 boda KO 5 Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno). Vratiti bodovanje iz kako su bili u prošlim natječajima u operaciji 4.1.1. ( za sve tablice kriterija odabira u prilogu) - završen preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke i 8 ili više godina iskustva u sektoru ratarstva ili stočarstva / 8 bodova - završen stručni studij agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke u trajanju od 2 godine i 10 ili više godina iskustva u sektoru ratarstva ili stočarstva / 8 bodova - završen preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke i 4 do 8 godina iskustva u sektoru ratarstva ili stočarstva / 7 bodova - srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke i 8 ili više godina iskustva u sektoru ratarstva ili stočarstva / 7 bodova - srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke i 4 do 8 godina iskustva u sektoru ratarstva ili stočarstva / 6 bodova - ili više godina iskustva u sektoru ratarstva ili stočarstva / 6 bodova - srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke / 5 bodova - 4 do 8 godina iskustva u sektoru ratarstva ili stočarstva / 4 boda KO 6 Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) ( za sve tablice kriterija odabira u prilogu) Promijeniti raspored bodovanja na način - I. i II. skupina JLS-a – 5 bodova - III.-IV.-V. skupina JLS-a – 3 boda + brdsko- planinska područja i otoci - VI.,VII., VIII. Skupina – 1bod KO 7 i 8; Doprinos ulaganja klimi i okolišu i Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje - smanjiti na 1bod, - izbaciti 10% ili izbaciti iz kriterija odabira, a staviti kao uvjet prihvatljivosti projekta; - proširiti izbor troškova ulaganja u Pravilniku KO 9. Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju nije do sada ostvario potporu; 5 bodova ( za sve tablice kriterija odabira u prilogu) Predstavljeni kriteriji su jako šturi i nisu dovoljno razrađeni, radi malog broja kriterija odabira biti će puno projekata sa istim brojem bodova. Uvesti dodatno bodovanje na visinu vlastitog udjela u investiciji. Bodovno nagraditi korisnike koji će imati više vlastitog učešća u projektu Npr.: - 60% i više vlastitog udjela u investiciji- 15 bodova - Od 50-59% vlastitog udjela u investiciji- 10 bodova - Od 40- 49% vlastitog udjela u investiciji- 5 bodova U slučaju ulaganja mladog poljoprivrednika postotak se smanjuje za 15 postotnih poena ili - 45% i više vlastitog udjela u investiciji- 15 bodova - 35-44% vlastitog udjela u investiciji- 10 bodova - 25- 34% vlastitog udjela u investiciji- 5 bodova“ Nije prihvaćen U skladu sa SWOT analizom koja je prethodila izradi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. prioritetni sektori u poljoprivrednoj proizvodnji su sektor voća i povrća te mala i srednja gospodarstva. Poticanjem sudjelovanja proizvođača u sustavima kvalitete utječe se na povećanje vrijednosti proizvoda, a posljedično tome i na povećanje profitabilnosti i konkurentnosti. Vrednovanjem korisnikove postojeće proizvodnje kako je navedeno valoriziraju se određeni specifikumi koji su identificirani kao važni na razini Ministarstva poljoprivrede. Kriteriji odabira stručna sprema i radno iskustvo pojednostavljeni su radi brže obrade, a u konačnici se na isti način vrednuje kao i do sada. Doprinos klimi i okolišu nije moguće smanjiti - provedbom Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. (SP ZPP) potrebno je osigurati doprinos ciljevima Europskog zelenog plana. SP ZPP-om je utvrđena potreba posebnog naglaska na investicije u zelenu tranziciju, a koja podrazumijeva investicije koje ne štete ili su korisne za prirodu i okoliš. Za dobivanje bodova za dostizanje tih ciljeva samo 10% investicije se treba odnosi na iste. Dakle, to nije uvjet prihvatljivosti, već odluka investitora da su takve vrste investicija potrebne za njegovo poslovanje, a za to se takav projekt dodatno vrednuje. Smanjivanjem udjela troškova koje doprinose klimi i okolišu ne bi se pokazivalo dostatni doprinos investicija zelenoj tranziciji. Uvođenjem kriterija vlastitog udjela u investiciji dovodi se u pitanje mogućnost dodjele potpore onima koji ulaganje ne bi mogli provesti bez potpore.
160 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO ŠESTI, Članak 57. U Prilogu 5. Provođenje postupaka nabave je pod točkom točkom 4. Ocjenjivanje ponuda iz postupka nabave, u stavku 5 navedeno: “Ako su u postupku nabave definirani kriteriji za odabir ponuditelja, korisnik je obvezan za svaku pristiglu ponudu pregledati priložene dokaze o ispunjavanju kriterija za odabir ponuditelja. Ako ponuditelj ne ispunjava ili ne učita dokaz da ispunjava pojedini kriterij za odabir ponuditelja, a njegova ponuda ipak bude odabrana, Agencija za plaćanja može primijeniti financijsku korekciju za navedeno ulaganje/trošak”. U točki 7. Pojašnjenja je u stavku 1. navedeno: ”Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili nejasni ili ako nedostaju određeni dokumenti, korisnik može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena ili drugi uvjeti definirani postupkom nabave. Iz citiranih odredbi je nejasno može li se od ponuditelja tražiti dopuna u slučaju ako nije dostavio dokumentaciju koja je bitna za ocjenu kriterija za odabir ponuditelja i to bez primjene finacijskih korekcija u slučaju da u konačnici njegova ponuda bude odabrana. Primljeno na znanje Ako ponuditelj ne ispunjava ili ne učita dokaz da ispunjava pojedini kriterij za odabir ponuditelja korisnik može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena ili drugi uvjeti definirani postupkom nabave. Ako u navedenom slučaju nije prekršeno niti jedno od propisanih pravila ili načela, Agencija za plaćanja neće primijeniti financijsku korekciju.
161 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ DIO ŠESTI, Članak 58. Prilog 6. Tablica 2, redni broj 5. izbrisati Nije prihvaćen U slučaju da se udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) povećao za više od 30% u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu iz troškovnika (ponude), korisnik je u obvezi iste prijaviti za odobrenje Agenciji putem zahtjeva za promjenu. Na takav način Agencija može provjeriti ispunjenje svih uvjeta prihvatljivosti propisanih Pravilnikom.