Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić UREDBU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA Predlažem da se kriteriji i mjerila te način izračuna sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, koja se osiguravaju u državnom proračunu, raspoređuju sukladno ustavnom načelu jednskosti i zabrane diskriminacije, propisano u članku 14. Ustava RH, a sve u skladu s načelima propisanima u članku 131., stavci 2. i 3. Ustava, koji glase: "(2) Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom." "(3) Država je dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom." Ista odredba propisana je kao obveza države i u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi. Građani nemogu biti približno jednaki i ravnopravni, bez obzira gdje žive, ukoliko država za obavljanje osnovnih poslova u JLS ne osigura sredstva financijski slabijima JLS-e nedostatna financijska sredstva, zbog čega dolazi do vrlo velikih razlika u stupnju razvijenosti i mogućnosti pružanja temeljnih usluga u financijski slabijim JLS-e, a što posljednično dovodi do socijalne nejednakosti, nezadovoljstva građana i iseljavanja iz financijski slabijih JLS-a, bilo u inozemstvo ili u susjedne gradove gdje mogu dobiti usluge, i to obično po povoljnijim uvjetima, a koje ne mogu ostvariti u svojoj JLS zbog nedostatnog financijskog kapaciteta prihoda. Stoga predlažem da se sukladno ustavnom načelu ustavnosti i zakonitosti, propisanom u članku 5. Ustava RH, ustavnim načelima jednakosti, socijalne pravde i vladavine prava, propisanim, između ostalih načela, u članku 3. Ustava RH, a sve u skladu s propisanim uvjetima i načelima za ograničenje sloboda i prava propisanim u članku 16. Ustava RH predlažem da se sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića raspoređuju na jedinstveni, nediskriminirajući način, uvažavajući za sve JLS-e njihovu financijsku snagu, temeljem ostvarenog poreza na dohodak, iz prethodne godine, uvećano za sredstva fiskalnog izravnanja, a ne neažurirane podatke o indeksu razvijenosti iz 2017. godine. Isto opravdano izaziva nezadovoljstvo u JLS jer se fiskalna održivost djećjih vrtića isključivo može ostvariti ukoliko JLS, koja ima mali financijski kapacitet dobije financijska sredstva u dostatnom iznosu kako njezino izdvajanje iz poreza na dodžhodak plus sredstva iz fiskalnog izravnanja ne bi u strukturi troškova djećjeg vrtića iznosilo više od 20 - 25%. Navedeni financijski podaci su vrlo lako dostupni i ažurni jer se prikupljaju za svaku godinu u Ministarstvu financija za sve JLS-e. Nije prihvaćen Prostorna dostupnost vrtića osobito je problematična u ruralnim krajevima te manjim i slabije razvijenim JLS-ovima. Dodatno, programi predškolskog odgoja u manje razvijenim sredinama manje su priuštivi roditeljima. Uz osiguranje infrastrukturnih (izgradnja dodatnih kapaciteta kroz NPOO) i kadrovskih preduvjeta, nužno je osigurati i dugoročnu održivost financiranja predškolskih ustanova. U tu svrhu, država se ovom Uredbom u značajnijoj mjeri uključila u financiranje predškolskog odgoja putem razvoja novog modela financiranja koji, uzimajući u obzir indeks razvijenosti JLS, osigurava jednake kriterije kojima sufinancira RPOO za svako dijete u Republici Hrvatskoj čime omogućava da JLS uz postojeću razinu i izvore financiranja koriste dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost svih dječjih vrtića.
2 Sanja Jambrovic Posedi UREDBU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA Slažem se s prijedlogom Uredbe. Srdačno, Sanja Jambrović Posedi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Franjo Golubić UVODNE ODREDBE, Članak 2. Predlaažem da se u članku. 2, stavku 4. tekst iza riječi /RPOO) briše te da se umjesto istog stavi tekst koji glasi: "sukladno ostvarenim prihodima iz poreza na dohodak uvećano za sredstva fiskalnog izravnanja iz prethodne godine, uvažavajući načelo da ukupni tekući izdaci za poslovanje dječjeg vrtića, za svaku pojedinu JLS, ne mogu biti viši od 20 _ 25% ostvarenih prihoda iz poreza na dohodak uvećano za sredstva izravnanja, iz prethodne godine." Isto je obrazloženo u prethodnom komentaru. Nije prihvaćen Uz osiguranje infrastrukturnih (izgradnja dodatnih kapaciteta kroz NPOO) i kadrovskih preduvjeta, nužno je osigurati i dugoročnu održivost financiranja predškolskih ustanova. U tu svrhu, država se ovom Uredbom u značajnijoj mjeri uključila u financiranje predškolskog odgoja putem razvoja novog modela financiranja koji, uzimajući u obzir indeks razvijenosti JLS, osigurava jednake kriterije kojima sufinancira RPOO za svako dijete u Republici Hrvatskoj čime omogućava da JLS uz postojeću razinu i izvore financiranja koriste dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost svih dječjih vrtića.
4 MELITA MUŠKARDIN PRAVO NA SREDSTVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA, Članak 3. Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj Poštovani, iako je došlo do povećanja postotnog udjela za otočne vrtiće, ono je i dalje minimalno te nikako ne pokazuje razumijevanje financijskog poslovanja vrtića, od strane resornog ministarstva. Naime, u svakoj su otočnoj sredini troškovi života znatno veći od kopna te svaka JLS mora izdvajati veća sredstva za svoje ustanove. Ako k tome uzmemo u obzir i skupinu razvijenosti u kojoj se neka otočna JLS nalazi, logično je da se izdvajanja povećavaju u rasponu od 1. do 8. skupine. Dakle, apsolutno je neprihvatljivo ponuđeno povećanje postotnog udjela smatrati dobrim i poštenim rješenjem jer ono ne podržava ambiciozni plan po kome će svako predškolsko dijete u RH, bez obzira gdje se ono nalazilo, imati jednake uvjete za kvalitetan rast i razvoj. Ne dozvolite da nas, uz našu geografsku izoliranost koju smo svjesno odabrali, dodatno izoliraju Vaše odluke koje ne bi smjele biti ovako diskriminatorne. Nije prihvaćen Predlagatelj je uvažio komentare na prethodni Prijedlog Uredbe te uvećao sredstva za svu djecu na otocima i brdsko planinskim područjima.
5 Grad Mali Lošinj PRAVO NA SREDSTVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA, Članak 3. Predlaže se izmjena članka 3.stavka 3. Uredbe u dijelu kojim se uvela iznimka od stavka 1. ovog članka, tako što se postotni udio utvrđen stavkom 1. ovog članka, uvećao za 15% za određene jedinice lokalne samouprave. Predlaže se izmjena na način da se umjesto povećanja u postotku od 15 % kao iznimka primijeni dodatni kriterij i to tako da se na postotak utvrđen indeksom razvijenosti iz st. 1. ovog članka predvidi umanjenje za uvedene iznimke, odnosno da se jedinice lokalne samouprave na otocima i otočićima koji bi inače bile: skupina razvijenosti 8, podvedu pod skupinu razvijenosti 4 odnosno pod postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na nivou RH - 31,25%; skupina razvijenosti 7 podvedu pod skupinu razvijenosti 3, odnosno pod postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na nivou RH - 37,50%; skupina razvijenosti 6 podvedu pod skupinu razvijenosti 2, odnosno pod postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na nivou RH - 43,75%; skupina razvijenosti 5 podvedu pod skupinu razvijenosti 1, odnosno pod postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na nivou RH - 50,00%. Naime, predviđena iznimka 15 %-tnog uvećanja konkretno za područje Grada Malog Lošinja ne predstavlja znatno uvećanje (konkretno, s postotka 6,25% podiže se na postotak od 7,19%). Činjenica je da Grad Mali Lošinj kao otočna sredina, za razliku od kopnenih jedinica, snosi dodatne troškove kojima podliježe i koji terete gradski proračun baš stoga što je otočna sredina. Uz te redovne povećane troškove izdvaja i značajna sredstva za troškove dječjeg vrtića. Ta sredstva danas iznose gotovo 15% izvornih prihoda proračuna, odnosno kad se gledaju samo prihodi od poreza, od ukupno planiranih, više od 30% istih otpada na dječji vrtić, a za očekivat je i povećanje troškova i rashoda za plaće. Dakle, s obzirom na specifične potrebe otoka, kao i znatno veće troškove života u odnosu na jedinice lokalne samouprave istog indeksa razvijenosti na kopnu, smatramo da ovakav kriterij dodjele sredstava nije pravedan te diskriminira otočne sredine i cjelokupni predškolski sustav na otocima. Kad usporedimo troškove izobrazbe i stručnog usavršavanja djelatnika dječjeg vrtića, odlaske djece na izlete izvan otoka, cijenu koštanja same usluge vrtića s obzirom na nabavnu cijenu namirnica te veliki trošak života na otoku što traži i veću plaću djelatnicima vrtića, ti troškovi su neusporedivi s troškovima dječjih vrtića na kopnu. Jednaka dostupnost sadržaja i pravedan i nediskriminatoran odgoj djece u otočkim sredinama ima znatno višu cijenu koštanja nego li je to slučaj s dječjim vrtićima na kopnu te bi u skladu s tim i sama Uredba svojim odredbama trebala predvidjeti iznimku za otočne sredine, kako bi država zaista pravedno participirala u troškovima dječjih vrtića i smještaja djece u njima. Navedeni prijedlog izmjene članka 3.st.3. Uredbe temelji se činjenici da se otočna sredina u pogledu raznih aspekata pa tako i s aspekta predškolskog odgoja i njegovog financiranja ne može promatrati sa stajališta gradova i općina koje se nalaze na kopnu. Naime, Grad Mali Lošinj se konkretno, prema aktualnim kriterijima dodjele sredstava iz članka 3., nalazi u 8. skupini razvijenosti te bi stoga kako je gore navedeno, sukladno i ovako izmijenjenoj Uredbi postotni udio u prosječnoj cijeni smještaja u dječjim vrtićima na nivou RH po djetetu bio svega 7,19% što je još uvijek nedostatno u odnosu na cjelokupni trošak Grada u pogledu financiranja vrtića. Dakle, Grad Mali Lošinj ponovno predlaže usvojiti prijedlog izmjene na gore naveden način, no ukoliko navedeno nije prihvatljivo, tad se podredno predlaže, tu iznimku povećati s 15 % uvećanja postotka iz stavka 1. na najmanje dvostruki postotak uvećanja. Nije prihvaćen Predlagatelj je uvažio komentare na prethodni Prijedlog Uredbe te uvećao sredstva za svu djecu na otocima i brdsko planinskim područjima.
6 Grad Cres PRAVO NA SREDSTVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA, Članak 3. Poštovani, zahvaljujemo što ste djelomično prihvatili naš komentar na članak 3. prijedloga Uredbe u prethodnom eSavjetovanju od 20. srpnja do 10. kolovoza 2023. i time djelomično uvažili specifičnosti života na otoku i potrebi uvođenjem dodatka. Međutim, smatramo da je potrebno i dalje razmotriti naš ali i velik broj drugih komentara koji su dostavljeni sa otočnih područja u prethodnom savjetovanju jer se ni u ovom izmijenjenom Prijedlogu uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića ne pomaže otočnim vrtićima, odnosno pomak postotnog udjela je zanemariv. Uvođenjem dodatka od 15 % na postotni udio od 6,25 % i dalje se ne dodjeljuje dovoljno sredstava otočnim JLS na način da država zaista pravedno participira u troškovima otočnih dječjih vrtića i smještaja djece u njima. Jednaka dostupnost sadržaja i pravedan i nediskriminatoran odgoj djece u otočnim sredinama iziskuje znatno višu ekonomsku cijenu vrtića nego li je to slučaj s dječjim vrtićima na kopnu. Svime navedenim, predlažemo da se dodatak od 15% primjenjuje fiksno na postotni udio prema stupnju razvijenosti za sve otočne vrtiće, a ne da se isti obračunava na postotni udio (jer na 6,25 % povećanje iznosi manje od 1% što je zaista zanemarivo obzirom na sve troškove na otocima). U konkretnom primjeru, u slučaju JLS-a iz 8. skupine razvijenosti smještene na otoku, postotni udio financiranja iznosio bi 21,25 a ne 7,19 koliko je ovdje prijedlog. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Predlagatelj je uvažio komentare na prethodni Prijedlog Uredbe te uvećao sredstva za svu djecu na otocima i brdsko planinskim područjima.
7 Marija Lozo Ujević PRAVO NA SREDSTVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA, Članak 3. Poštovani, potrebno je preformulirati tekst iz stavka 3 ovog članka jer se za područja otoka i BPP ne uvećava postotni udio utvrđen stavkom 1, već iznos dobiven umnoškom prosječne cijene i postotnog udjela iz stavka 1. Nije prihvaćen U konačnici iznos sredstava za fiskalnu održivost je isti, a način uvećanja je na predloženi način transparentniji.
8 Dječji vrtić Girice PRAVO NA SREDSTVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA, Članak 3. Poštovani, zahvaljujemo što ste uvažili naš komentar (na članak 3. prijedloga Uredbe koja je bila na e savjetovanju od 20. srpnja do 10. kolovoza 2023.) o uvažavanju specifičnosti života na otoku i potrebi uvođenja dodatka. Međutim, uvođenje dodatka od 15 % na postotni udio od 6,25 % i dalje ne dodjeljuje puno više sredstava otočnim JLS na način da država zaista pravedno participira u troškovima otočnih dječjih vrtića i smještaja djece u njima. Jednaka dostupnost sadržaja i pravedan i nediskriminatoran odgoj djece u otočkim sredinama iziskuje znatno višu ekonomsku cijenu vrtića nego li je to slučaj s dječjim vrtićima na kopnu. Predlažemo da se dodatak od 15% primjenjuje fiksno na postotni udio prema stupnju razvijenosti, a ne da se isti obračunava na postotni udio (jer na 6,25 % povećanje iznosi manje od 1%). Nije prihvaćen Predlagatelj je uvažio komentare na prethodni Prijedlog Uredbe te uvećao sredstva za svu djecu na otocima i brdsko planinskim područjima.
9 Ivan Sabol PROSJEČNA CIJENA SMJEŠTAJA U DJEČJIM VRTIĆIMA, Članak 4. Čl4 stavak 2. rashodi za materijalne troškove bi se trebali točnije računati jer su opetovane situacije kada odgajatelji u vrtićima moraju moliti roditelje da donesu maramice, papire, olovke, wc papir i slično jer vrtić nema dovoljno sredstava. To ukazuje da su planirana sredstva bila nedostatna i da su vrtići fiskalno neodrživi. Čl 4 st 2 pak takve troškove koje su platili roditelji neće evidentirati pod "materijalni rashod" iako su to stvarni troškovi rada pa se "prosječna cijena smještaja" kontinuirano podcjenjuje Nije prihvaćen Predlagatelj će unaprjeđivati poslove koji su mu Ustavom ili zakonom dodijeljeni vezano za predškolski odgoj i obrazovanje.
10 OPĆINA ĐURMANEC IZRAČUN IZNOSA SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA PO KORISNIKU SREDSTAVA, Članak 5. Poštovani, Predlažemo da se razmotri prijedlog da se u izračun ukupnog iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića uz ukupan broj djece upisane u dječje vrtiće čiji je osnivač npr. Općina Đurmanec uzme u obzir i broj djece upisane u privatne vrtiće u drugim JLS, a koja su s područja Općine Đurmanec i da Općina Đurmanec bude korisnik sredstava i dobije pomoć za ukupan broj djece sa svog područja, neovisno u koji vrtić su upisana, odnosno neovisno na čijem području se nalazi privatni dječji vrtić, s obzirom da se u našim sredinama još uvijek veliki broj djece nalazi u vrtićima koji se nalaze na području drugih JLS-ova, tako da smatramo da bi bilo realnije da svaka JLS dobije pomoć sa svu svoju djecu koja su upisana u vrtiće neovisno na čijem području se isti nalazili. Nije prihvaćen Predlagatelj trenutno ne posjeduje individualne podatke polaznika dječjih vrtića nego samo njihov ukupni broj na razini pojedinog vrtića te je u skladu s tim nemoguće nedvojbeno utvrditi koliki broj djece u pojedinom vrtiću eventualno ima prebivalište izvan JLS u kojoj je sjedište vrtića. Zbog toga će se ove pedagoške godine isplate subvencija vršiti temeljem ukupnog broja djece u vrtiću i indeksu razvijenosti JLS.
11 Ivan Sabol IZRAČUN IZNOSA SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA PO KORISNIKU SREDSTAVA, Članak 5. Čl5 stavak 3. prilikom izračuna sredstava za tekuću godinu treba uzeti u obzir inflaciju s obzirom da se "prosječna cijena smještaja" računala za prošlu godinu pa sigurno neće biti dostatna za pokrivanje troškova u sljedećoj godini a kamoli pokriti eventualni rast potreba St2. ako netko upisuje program predškole (ali ne pohađa vrtić) onda će vjerojatno za njega isto trebati neki papiri ili nešto? Iako je ideja pohvalna, opet će ispasti da novaca za djecu neće biti jer se u planiranju na 2 ili više mjesta podcijenilo realnu potrebu pa će na kraju opet djeca ostati zakinuta i nikom neće biti jasno zašto sustav ne funkcionira kako treba Nije prihvaćen Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića donosi se za pedagošku godinu sukladno Uredbi o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 101/23). Kako su podaci o troškovima javnih vrtića za fiskalnu godinu dostupni tek u veljači za prethodnu fiskalnu godinu, navedene podatke nije moguće koristiti kod donošenja Odluke.
12 Marija Lozo Ujević UREDBU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA, OBRAZLOŽENJE Poštovani, u članku 5, stavak 1 ove Uredbe se navodi sljedeće: "Kriterij za izračun ukupnog iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića po korisniku je ukupan broj djece upisane u dječje vrtiće čiji je osnivač jedinica lokalne (područne) samouprave koja je korisnik sredstava kao i djece upisane u privatne dječje vrtiće koja se nalaze na području jedinice lokalne (područne) samouprave koja je korisnik sredstava, evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u TEKUĆOJ pedagoškoj godini.", dok se u Obrazloženju ispod same Uredbe navodi sljedeće: "Ovim Prijedlogom, godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića osigurava se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za dječje vrtiće čiji su iste osnivači kao i za privatne vrtiće, a utvrđuje se umnoškom : - broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u PRETHODNOJ pedagoškoj godini za dječje vrtiće čiji je korisnik sredstava osnivač i za dječje vrtiće ostalih osnivača na svom području ,...". Molim uskladiti odredbe da bude jasno hoće li se za izračun iznosa sredstava koristiti broj djece iz tekuće ili prethodne godine. Prihvaćen Obrazloženje Uredbe usklađeno je s tekstom Uredbe.