Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Bionda Na temelju članka 201. stavka 6., članka 36. stavka 4. i članka 430. stavka 1. točke 1. i 3. i stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj_______________ donosi, Članak 2. Vezano na Nacrt prijedloga podzakonskog akta „Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga“ nastavno dajemo primjedbu kako slijedi: Članak 2. stavak 1. točka 8. Pravilnika koji glasi: „o pritužbama ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju, dostavljanjem podataka u skladu sa Smjernicama EIOPA-e koje uređuju pritužbe ugovaratelja osiguranja, osiguranika i korisnika iz ugovora o osiguranju, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu“ predlažemo da se izmijeni na način da glasi: „…o pritužbama ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju, dostavljanjem podataka u skladu s Pravilnikom o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju koji uređuju pritužbe ugovaratelja osiguranja, osiguranika i korisnika iz ugovora o osiguranju, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.“ Obrazloženje: Uzimajući u obzir činjenicu da je člankom 5. Pravilnika o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju (NN, br. 73/13 i 146/14) precizno definirana obveza Društva u smislu izvještavanja Nadzornog tijela, mišljenja samo da navedeni članak stvara pravnu nesigurnost obzirom da je u dva različita Pravilnika nadzornog tijela različito definirana ista obveza izvještavanja. Podredno, skrećemo pažnju na pravni status Smjernica EIOPA-e u odnosu na Društva za osiguranje u RH definiranu člankom 71. Direktive 2009/138/EC kako slijedi: „…(b) nadzorna tijela ulažu sve napore kako bi se postupalo u skladu sa smjernicama i preporukama koje je izdala EIOPA u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1094/2010 i navode razloge ako to ne učine…“ Dodatno je člankom 16. Uredbe (EU) br. 1094/2010 određeno: „Svako nadležno tijelo u roku od dva mjeseca od izdavanja smjernice ili preporuke, potvrđuje poštovanje ili namjeru o poštovanju navedene smjernice ili preporuke. U slučaju da ih nadležno tijelo ne poštuje ili ih ne namjerava poštovati, ono o tome obavješćuje Nadzorno tijelo, navodeći svoje razloge. … Ako to zahtijeva smjernica ili preporuka, financijske institucije jasno i na podroban način izvješćuju o poštovanju navedene smjernice ili preporuke …“ EIOPA-a je također svojim „Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings“ jasno definirala primjenu ovih pravila (tekst dostupan sam ona engleskom jeziku) „…These Guidelines apply to authorities competent for supervising complaintshandling by insurance undertakings in their jurisdiction…Competent authorities must make every effort to comply with these Guidelines…“ Prihvaćen Primjedbu nije moguće usvojiti s obzirom da Zakon o osiguranju (Narodne novine 30/15) ne predviđa donošenje Pravilnika kojim će se uređivati postupanje društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju, a Pravilnik o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju (Narodne novine, br. 73/13 i 146/14) je u skladu s člankom 461. Zakona o osiguranju (Narodne novine broj 30/15) prestao vrijediti 1.1.2016. stupanjem na snagu Zakona o osiguranju (Narodne novine broj 30/15). Glede opaske koja je navedena podredno, nadzorno je tijelo, radi poštivanja odredbi i postupanja u skladu s predmetnim Smjernicama EIOPA-e za rješavanje pritužbi od strane društava za osiguranje osiguralo, odredbom članka 2. stavak 1. točka 8. Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izviješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, postupanje i primjenu navedenih Smjernica te rok u kojem se izvješća o zaprimljenim pritužbama moraju dostaviti Agenciji, a na temelju odredbe članka 201. stavka 1. točke 11. Zakona o osiguranju.