Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Pravilnika o numeraciji linija u javnom linijskom pomorskom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Radoslav Lakoš PRAVILNIK O NUMERACIJI LINIJA U JAVNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU KOMENTAR 1. 1. U članku 2. stavku 1. riječ „rednim“ brisati. U stavku 2. i stavku 3. riječi „rednog“ brisati. 2. U članku 3. stavku 1. riječ „rednim“ brisati. U stavku 2. i stavku 3. riječi „rednog“ brisati. 3. U članku 4. stavku 1. riječ „rednim“ brisati. U stavku 2. i stavku 3. riječi „rednog“ brisati. Obrazloženje: Predloženim Pravilnikom o numeraciji linija u javnom linijskom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđeno je, i obrazloženo, postojeće stanje tj. način označavanja trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija u javnom linijskom pomorskom prometu s obvezom javne usluge. Novost koju donosi Pravilnik je „pretvaranje“ broja linije u redni broj linije. Tako bi, npr. dosadašnja trajektna linija broj 332 Valbiska – Merag ubuduće trebala biti trajektna linija redni broj 332. Valbiska – Merag. Kakvu će korist od ove promjene imati putnici i drugi korisnici usluga u pomorskom prometu, Agencija ZOLPP i brodari, nadležno Ministarstvo nije obrazložilo. Stoga predlažem „pretvaranje“ broja linije u redni broj linije brisati iz Pravilnika. KOMENTAR 2. 1. U članku 2. stavak 1. zamjenjuje se stavcima 1. i 2. koji glase: „(1) Trajektne linije u domaćem javnom linijskom pomorskom prometu s obvezom javne usluge označavaju se četveroznamenkastim brojem, s time da je prvi broj 3 (ili slovo T). (2) Brodske linije u domaćem javnom linijskom pomorskom prometu s obvezom javne usluge označavaju se četveroznamenkastim brojem, s time da je prvi broj 6 (ili slovo B).“ 2. Stavak 2. koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi: „(3) Drugi broj broja linije iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema geografskom okružju na način da pulsko okruženje počinje sa 1, riječko okruženje počinje sa 3, zadarsko okruženje počinje sa 4, šibensko okruženje počinje sa 5, splitsko okruženje počinje sa 6, a dubrovačko okruženje počinje sa 8.“ 3. Stavak 3. koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi: „(4) Treći i četvrti broj rednog broja su kontrolni brojevi koje utvrđuje tijelo koje uspostavlja liniju, vodeći računa o povijesnoj tradiciji označavanja linija u linijskom prometu.“ Obrazloženje: Nadležnom Ministarstvu, Upravi pomorstva više puta sam dostavljao prijedlog izmjena brojeva linija za trajektne i brodske linije, s ciljem da se navedene linije po broju linije razlikuju i po vrsti linije, na isti način kako je napravljeno s brojem brzobrodskih linija. Još u Odluci o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu od 5. prosinca 2008. godine (a pretpostavljam i u Odluci iz 2006. godine) napravljena je razlika u označavanju linija, na način da se brzobrodske linije označavaju četveroznamenkastim brojem (npr. 9141), a trajektne i brodske linije troznamenkastim brojem (npr. 532 i 612). Iz broja linije (9141) jasno je da on pripada brzobrodskoj liniji, jer ove linije imaju četveroznamenkasti broj i sve počinju brojkom 9. Zašto slično tomu nije učinjeno i kod trajektnih i brodskih linija? Naime, brojevi linije za ove dvije vrste linija započinje brojem geografskog okruženja u kojem se pojedina linija održava, i vrlo su slični. Dakle, iz broja linije nije razvidno je li se isti odnosi na trajektnu ili brodsku liniju. Zbog navedenog još od 2018. godine nadležnom Ministarstvu predlažio sam izmjenu brojeva trajektnih i brodskih linija, na način da se ispred postojećih troznamenkastih brojeva trajektnim linijama doda broj 3 (ili slovo T), a ispred postojećih troznamenkastih brojeva brodskih linija doda broj 6 (ili slovo B). Na taj način prvi broj (3) u broju linije (ili slovo T) bi značio vrstu linije (trajektna linija), a prvi broj (6) u broju linije (ili slovo B) također bi značio vrstu linije (brodska linija). Pregled važećih brojeve trajektnih i brodskih linija i KOMENTAR 2. (prijedlog dopuna brojeva linija) prikazao sam u narednoj tablici: Trajektne linije Brodske linije Vlada_RH AZOLPP KOMENTAR 2. Vlada_RH AZOLPP KOMENTAR 2. 101* 3101 T101 332 332 3332 T332 310 310 6310 B310 334 334 3334 T334 311 311 6311 B311 335 335 3335 T335 337 337 3337 T337 338 338 3338 T338 401 401 3401 T401 405 405 6405 B405 431 431 3431 T431 406 406 6406 B406 432 432 3432 T432 409* 6409 B409 433 433 3433 T433 415 415 6415 B415 434 434 3434 T434 435 435 3435 T435 532 532 3532 T532 501 501 6501 B501 505 505 6505 B505 506* 6506 B506 602 602 3602 T602 612 612 6612 B612 604 604 3604 T604 614 614 6614 B614 606 606 3606 T606 616* 6616 B616 631 631 3631 T631 632 632 3632 T632 633 633 3633 T633 634 634 3634 T634 635 635 3635 T635 636 636 3636 T636 638 638 3638 T638 831 831 3831 T831 807 807 6807 B807 832 832 3832 T832 * Ne plove u 2023. godini. Nije prihvaćen Sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu linije u javnom linijskom prometu označavaju se rednim brojevima. Kroz predmetni Pravilnik željelo se osigurati da postojeće linije zadrže svoje brojeve koji se koriste još od 1947. godine, a koje linije s njihovim brojevima su održavane još za vrijeme Austro-ugarske monarhije.