Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristijan Grđan OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA - Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona, g.OPTIMALNO RJEŠENJE Kako donošenje zakona protivno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom može uopće biti optimalno rješenje koje ima velike učinke na zaštitu ljudskih prava građana? Vraćanje instituta potpunog lišenja poslovne sposobnosti u direktnom je sukobu sa čl. 12. te Konvencije. Nije prihvaćen Olukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, Broj: U-I-3941/2015, U-I-3944/2015, U-I-4006/2015, U-I-4036/2015, U-I-4208/2015, U-I-4247/2015, U-I-4812/2015, U-I-4694/2016, U-I-1687/2019, U-I-5592/2020, U-I-4051/2021 od 18. travnja 2023. godine, između ostalih se ukida i odredba članka 234. stavka 2. važećeg Obiteljskog zakona te ista odredba prestaje važiti 31. prosinca 2023. godine. Navedenom odredbom Obiteljskog zakona, propisano je: “(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može biti potpuno lišena poslovne sposobnosti.” te je stoga bilo potrebno pristupiti izmjenama odredbi u odnosu na institut lišenja poslovne sposobnosti. Slijedom navedenoga, predložena je izmijenjena odredbe članka 234. stavka 2. Obiteljskog zakona, na način da ista glasi: “(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je to od osobite važnosti za zaštitu prava i interesa punoljente osobe, sud može potpuno lišiti poslovne sposobnosti osobu koja nije sposobna ostvariti smisleni kontakt s drugom osobom i izraziti svoju volju.”. Navedena odredba će nedvojbeno imati velike učinke na zaštitu ljudskih prava navedenih osoba, odnosno građana, što je i konstatirano u ovom obrascu izvješća. Naime, institut potpunog lišenja poslovne sposobnosti će biti iznimka i primjenjivat će se samo ako je to od osobite važnosti za zaštitu prava i interesa punoljetne osobe koja nije sposobna ostvariti smisleni kontakt s drugom osobom i izraziti svoju volju, što će utvrđivati sud u svakom pojedinačnom slučaju. Napominjemo, kako navedeno normativno uređenje ne isključuje buduće djelovanje zakonodavca u pravcu prilagodbe nacionalnog zakonodavstva institutu podrške štićeniku u odlučivanju. Isto tako ističemo, kako je odredbama članka 238. sada važećeg Obiteljskog zakona propisana dužnost skrbnika da jednom godišnje pribavi od izabranog doktora obiteljske medicine štićenika mišljenje o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti, a koje je zasnovano na mišljenju liječnika specijalista. Pored navedenoga Hrvatski zavod za socijalni rad je dužan svake tri godine peispitati potrebu skrbničke zaštite štićenika i o tome sastaviti izvješće čime su osigurani zaštitni mehanizmi u pogledu daljnje opravdanosti primjene instituta skrbništva nad štićenikom.