Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere III.2. „Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARINA TORIC PRAVILNIK FLAG LANTERNA Mislimo da kriterij za dodjelu varijabilnog iznosa potpore "Kapaciteti za provedbu LRSR" sve novo osnovane lokalne inicijative u ribarstvu, pa tako i nas izravno ograničava po pitanju ostvarivanja bodova i iznosa dodjele varijabilnog dijela sredstava. Također bi se po ovom kriteriju trebali razraditi dodatni kriteriji putem kojih bi se novi FLAGOVI mogli barem malo približiti ostvarivanju boljeg bodovnog vrednovanja jer je inače razlika velika. Isto tako mislimo da kriterij koji se odnose na broj gospodarskih predstavnika u ribarstvu na području lokalne inicijative u velikoj mjeri stavljaju u nepravedan položaj lokalne inicijative s manjim brojem gospodarskih subjekata u ribarstvu te da kombinacijom ovih kriterija iz Priloga III ostvarujemo vrlo malen broj bodova od ukupno moguće ostvarivih pa tako i uopće iznosa u okviru varijabilnog dijela sredstava. Nije prihvaćen U skladu sa Pravilnikom, iznos potpore za LRSR izračunava se kao zbroj fiksnog i varijabilnog iznosa potpore. Fiksni iznos potpore po LRSR izračunava se na način da se ukupni fiksni iznos potpore utvrđen Programom za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. u okviru Prioriteta 3 za provedbu LRSR (uključujući i tekuće troškove) podijeli s ukupnim brojem Zahtjeva za odobrenje LRSR koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom. Fiksni iznos potpore koji će se dijeliti sa brojem LRSR-a iznosi čak 65% alokacije u okviru Programa, točnije 30.138.152,00 eura, dok je varijabilni dio manji dio potpore koju LRSR može ostvariti. Dodatno, ovim se načinom osigurava da sve prihvatljive LRSR ostvaruju fiksni dio potpore, ne ovisno o bodovima koje će ostvariti na temelju kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa. Nadalje, kriteriji koji su definirani za utvrđivanje varijabilnog iznosa potpore po LRSR, utvrđeni su uzimajući u obzir da se LRSR u okviru Programa provode u svrhu razvoja lokalnih zajednica na ribarstvenim područjima, odnosno lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu. Slijedom toga, područja sa većim brojem gospodarskih subjekata u ribarstvu mogu ostvariti veći broj bodova, a posljedično i veći iznos varijabilnog dijela potpore, kao područja koja u većoj mjeri ovise o ribarstvu i akvakulturi koja se trebaju razvijati uz potporu u okviru LRSR. Vezano za kriterij koji se odnosi na kapacitet za provedbu LRSR, napominjemo kako istim nisu isključene lokalne inicijative koje nisu provodile LRSR u razdoblju 2014.-2020. Naime, na temelju ovoga kriterija bodove mogu ostvariti sve lokalne inicijative, a razlika u broju bodova koji se može ostvariti je definirana i za postojeće lokalne inicijative, ovisno o statusu provedbe LRSR-a u razdoblju 2014.-2020. Navedeni kriterij je definiran uvažavajući načelo dobrog financijskog upravljanja odnosno upravljanja financijskim sredstvima na razini Programa u cijelosti, a na koje u velikoj mjeri utječe i upravljanje i provedba na razini pojedinih LRSR.
2 valerio mršić PRAVILNIK U PRILOG-u II. Popis i uvjeti za mjere obuhvaćene Programom, točka b) , navedene su mjere u okviru Programa koje može obuhvaćati LRSR, pod uvjetom da ne prelaze 15 % financijskih sredstava iz članka 3.stavka 2.točke a) Pravilnika. S obzirom da navedene mjere u velikoj mjeri zadovoljavaju potrebe gospodarskog sektora ribarstva, a FLAG KVARNER u ovom programskom razdoblju prvi put počinje s radom, smatram da su Riječki i ribari otoka Krka ovim niskim postotkom odobrenih financijskih sredstava zakinuti u odnosu na ribare iz ostalih, ranije osnovanih FLAG-ova, koji su u prethodnim razdobljima imali prilike iskoristiti navedene mjere za potpore. Predlažem da se za novoosnovane FLAG-ove utvrdi viši postotak odobrenih financijskih sredstava za ove, sektoru vrlo korisne i iskoristive mjere. Nije prihvaćen Kako bi se izbjeglo dupliciranje te pojačala sinergija različitih financiranja, a što u ovom slučaju podrazumijeva financiranje kroz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine na nacionalnoj razini te kroz lokalne razvojne strategije na lokanoj razini, kroz model FLAG-ova odnosno CLLD pristupom podupiru se projekti u okviru mjera čija provedba se uopće ne sufinancira ili se sufinancira tek u manjoj mjeri u okviru provedbe Programa. Naime, lokalne razvojne strategije trebaju nadilaziti nizanje tzv. sektorskih mjera i njihovo dupliciranje sa istovjetnim mjerama u okviru Programa te trebaju obuhvatiti mjere i aktivnosti koje nisu predviđene Programom. Napominjemo kako mogućnost provedbe mjera obuhvaćenih Programom nije isključena u potpunosti za većinu mjera (uz određene iznimke koje nije moguće provoditi na lokalnoj razini), već je njihov obuhvat ograničen odnosno za neke mjere ograničenje ni ne postoji, a uzimajući u obzir mjere predviđene Programom na nacionalnoj razini, kao i sredstva predviđena za te mjere. Napominjemo i kako su lokalnim dionicima na raspolaganju sektorske mjere u okviru Programa koje se provode na nacionalnoj razini te da se, ako se takve mjere provode na lokalnoj razini, na njih primjenjuju jednaka pravila i odredbe EU propisa koja se primjenjuju i na nacionalnoj.
3 Maja Bjelan PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE - U čl.2.st.1.točka a) definirano je tko se smatra gospodarskim sektorom ribarstva, između ostaloga i subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih odnosno registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva. Analogno navedenom, a sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom proizlazi da je i ribarnica gospodarski sektor ribarstva. Obzirom da smo više puta od Uprave ribarstva dobili informaciju da ribarnica ne spada pod definiciju gospodarskog sektora ribarstva, radi otklanjanja dvojbe, molimo za razjašnjenje/tumačenje/podrobnije definiranje navedenog uvjeta, odnosno da li je subjekt u poslovanju s hranom koji je korisnik ribarnice gospodarski subjekt u ribarstvu? -Čl. 2. st.1. točka j) nije usklađena s odredbama čl. 16. Zakona o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) obzirom da Zakonom nije propisano da se Upravni odbor osniva kao obvezno tijelo Udruge. Čak i Skupština, koja je obvezno tijelo, ne mora nositi naziv Skupština nego može nositi naziv npr."Upravljačko tijelo " . Nadalje, nametanje Pravilnikom Upravnog odbora kao obveznog tijela ili nametanje naziva ovakvog tijela nadilazi odredbe Zakona o udrugama. Stoga predlažemo usklađenje ove odredbe sa Zakonom o Udrugama, prije svega jer je Zakon po rangu iznad Pravilnika. Predlaže se izmjena navedenog tumačenja na način propisan Zakonom o udrugama, odnosno Statutom se definiraju tijela i nazivi tijela udruge pa time i koje će tijelo činiti "upravljačku strukturu", a o čemu odlučuju članovi udruge. - Vezano na sve rokove u postupku donošenja Rješenja Upravljačkog tijela (čl. 14., čl. 17., čl. 18.) za primjetiti je da isti, kao i u prethodnom programskom razdoblju "ne postoje". Slijedom navedenog, a prvenstveno radi zaštite prava korisnika, uključujući i FLAG-a bilo bi razumno iste propisati. Nepostojanje rokova u postupku odlučivanja o zahtjevima korisnika predstavlja lošu poslovnu i upravnu praksu te potiče nepovjerenje u rad i učinkovitost uprave. Rokovi predstavljaju instrument zaštite prava korisnika i svojevrsno jamstvo. FLAG TRI MORA Prihvaćen Vezano za komentare na članak 2. stavak 1. točke a) i j), isti se prihvaćaju. Subjekt u poslovanju s hranom koji je korisnik ribarnice ne smatra se gospodarskim subjektom u ribarstvu, osim ako je istovremeno i ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, nositelj dozvole za akvakulturu ili korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva. Slijedom toga, usklađena je i definicija u članku 2. stavku 1. točki a) koja odnosno pojašnjeno je da se kod subjekata u poslovanju s hranom životinjskog porijekla gospodarskim sektorom smatraju samo oni koji su korisnici odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva. Članak 2. stavak 1. točka j) je brisana, te je posljedično usklađen i članak 4. stavak 2. Vezano za komentar u svezi rokova, isti je primljen na znanje. Napominjemo kako je u odnosu na ovaj Pravilnik odnosno na postupke odabira i odobravanja LRSR-a, EU uredom definiran krajnji rok za završetak postupka odabira te će se svi postupci od strane Upravljačkog tijela provoditi u skladu sa istim odnosno u što kraćem mogućem roku. Dodatno, rokovi za rješavanje u upravnim stvarima utvrđeni su i Zakonom o općem upravnom postupku.
4 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, IV. FINANCIRANJE Podržavamo postupak izračuna javne potpore (fiksni i varijabilni dio) definiranog u čl. 8. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, IV. FINANCIRANJE Podržavamo metodologiju izračuna potpore za LRSR definiranog u članku 8. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE, ODABIR I ODOBRAVANJE LRSR S obzirom na postupak izračuna javne potpore (fiksni i varijabilni dio) koji osigurava dodjelu sredstava svim lokalnim inicijativama smatramo nepotrebnim izradu rang liste kako definirano u čl. 13. Postupak dodjele sredstava odnosno izračun javne potpore istovjetan je i za LAG-ove u poljoprivredi. Pravilnikom o provedbi intervencije 77.06. »potpora leader (CLLG) pristupu« iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023. – 2027. u članku 44. st 5. definirano je sljedeće: Postupak rangiranja se ne provodi jer svaki LAG koji udovoljava uvjetima i kriterijima iz ovog Pravilnika i natječaja ima pravo na ostvarivanje potpore iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika. Kriterij kvalitete LRSR 2021-2027 Smatramo da nije moguće objektivno ocjeniti kvalitetu izrade LRSR. Svako područje je specifično i potrebe se razlikuju. Mišljenja smo da bi kriteriji za utvrđivanje usklađenosti LRSR trebali biti opisni (Usklađeno/Djelomično usklađeno/Nije usklađeno) Primljeno na znanje Članak 13. je usklađen na način da je postupak rangiranja pojednostavljen, uzimajući u obzir da pozicija na rang-listi nije uvjet za odobravanje LRSR-a i ostvarivanje potpore. Što se tiče kriterija za odabir, napominjemo kako kriterije za odabir i način njihove primjene odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa te isti nisu predmet savjetovanja za ovaj Pravilnik.
7 Maja Bjelan PRAVILNIK, V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE, ODABIR I ODOBRAVANJE LRSR Vezano na rok definiran čl. 9.st.5. za podnošenje Zahtjeva za odobrenje strategije nije u potpunosti jasno da li je isti prekluzivan ili instruktivan, a prije svega jer čl. 11. i 14. nije propisano da se nepravovremeni zahtjev odbacuje. Uzimajući u obzir datum objave predmetnog Pravilnik na esavjetovanju i činjenicu da Pravilnik o provedbi mjere III.3. "Provedba i upravljanje LRSR" nije još objavljen na esavjetovanju unatoč vrlo brzom isteku roka za predaju Zahtjeva za odobrenje LRSR postavlja se pitanje, ukoliko FLAG podnese zahtjev nakon datuma iz čl. 9.st.5. da li isti gubi pravo te se zahtjev odbacuje ili je rok instruktivne prirode i nema štetnih posljedica izuzev gubitka prvenstva kod rangiranja iz čl. 13. Primljeno na znanje Napominjemo kako je člankom 11. stavkom 2. između ostaloga propisano da se prilikom administrativne kontrole LRSR utvrđuje pravovremenost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima prihvatljivosti LRSR. Pravovremenost podrazumijeva podnošenje u roku propisanom člankom 9. stavkom 4. (do 31. listopada 2023. godine). Nadalje, člankom 13. stavkom 8. definirano je da se nakon administrativne kontrole u skladu sa istim člankom, LRSR koje udovoljavaju uvjetima i kriterijima prihvatljivosti upućuju Odboru za odabir LRSR. Člankom 14. stavkom 1. točkom b) propisano je da će Upravljačko tijelo donijeti Rješenje o odbijanju LRSR, u slučaju neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom, a što uključuje i uvjet pravovremenosti, odnosno dostave u roku iz članka 9. stavka 4. Vezano za dio komentara koji se odnosi na pravilnik za provedbu mjere III.3. „Provedba i upravljanje LRSR“, napominjemo kako predmetni propis nije vezan uz niti utječe na postupak odabira i odobravanja LRSR-a, a koji se propisuje ovim Pravilnikom.
8 Mladen Pandur obrt za ribarstvo Žut PRAVILNIK, PRILOG II. Popis i uvjeti za mjere obuhvaćene Programom Mjere u okviru Programa, koje može obuhvaćati i Strategija, navedene u Prilogu II pod točkom b) su iznimno korisne i iskoristive za sektor ribarstva, te je dio predviđenih financijskih sredstava od 15% nedovoljan. Predlažem povećati postotak, makar za novoosnovane LAGUR-e, za nove članove ribare koji nisu imali prilike ove Mjere potpore koristiti preko Lagur-a. Nije prihvaćen Kako bi se izbjeglo dupliciranje te pojačala sinergija različitih financiranja, a što u ovom slučaju podrazumijeva financiranje kroz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine na nacionalnoj razini te kroz lokalne razvojne strategije na lokanoj razini, kroz model FLAG-ova odnosno CLLD pristupom podupiru se projekti u okviru mjera čija provedba se uopće ne sufinancira ili se sufinancira tek u manjoj mjeri u okviru provedbe Programa. Naime, lokalne razvojne strategije trebaju nadilaziti nizanje tzv. sektorskih mjera i njihovo dupliciranje sa istovjetnim mjerama u okviru Programa te trebaju obuhvatiti mjere i aktivnosti koje nisu predviđene Programom. Napominjemo kako mogućnost provedbe mjera obuhvaćenih Programom nije isključena u potpunosti za većinu mjera (uz određene iznimke koje nije moguće provoditi na lokalnoj razini), već je njihov obuhvat ograničen odnosno za neke mjere ograničenje ni ne postoji, a uzimajući u obzir mjere predviđene Programom na nacionalnoj razini, kao i sredstva predviđena za te mjere. Napominjemo i kako su lokalnim dionicima na raspolaganju sektorske mjere u okviru Programa koje se provode na nacionalnoj razini te da se, ako se takve mjere provode na lokalnoj razini, na njih primjenjuju jednaka pravila i odredbe EU propisa koja se primjenjuju i na nacionalnoj.
9 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, PRILOG II. Popis i uvjeti za mjere obuhvaćene Programom Prilog II. Popis i uvjeti za mjere obuhvaćene Programom točka b. LRSR može obuhvaćati mjere čiji obuhvat odgovara sljedećim mjerama u okviru Programa, pod uvjetom da ukupna financijska sredstva predviđena za te mjere ne prelaze 15% financijskih sredstava iz članka 3. stavka 2. točke a) Pravilnika. Predlažemo povećati postotak za sve lokalne inicijative (barem 25%). Lokalne akcijske skupine mogu u kraćem vremenskom roku provesti natječaje na temelju potreba lokalnih dionika. Nije prihvaćen Kako bi se izbjeglo dupliciranje te pojačala sinergija različitih financiranja, a što u ovom slučaju podrazumijeva financiranje kroz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine na nacionalnoj razini te kroz lokalne razvojne strategije na lokanoj razini, kroz model FLAG-ova odnosno CLLD pristupom podupiru se projekti u okviru mjera čija provedba se uopće ne sufinancira ili se sufinancira tek u manjoj mjeri u okviru provedbe Programa. Naime, lokalne razvojne strategije trebaju nadilaziti nizanje tzv. sektorskih mjera i njihovo dupliciranje sa istovjetnim mjerama u okviru Programa te trebaju obuhvatiti mjere i aktivnosti koje nisu predviđene Programom. Napominjemo kako mogućnost provedbe mjera obuhvaćenih Programom nije isključena u potpunosti za većinu mjera (uz određene iznimke koje nije moguće provoditi na lokalnoj razini), već je njihov obuhvat ograničen odnosno za neke mjere ograničenje ni ne postoji, a uzimajući u obzir mjere predviđene Programom na nacionalnoj razini, kao i sredstva predviđena za te mjere. Napominjemo i kako su lokalnim dionicima na raspolaganju sektorske mjere u okviru Programa koje se provode na nacionalnoj razini te da se, ako se takve mjere provode na lokalnoj razini, na njih primjenjuju jednaka pravila i odredbe EU propisa koja se primjenjuju i na nacionalnoj
10 POSEJDON, obrt za trgovinu i ribarstvo PRAVILNIK, PRILOG II. Popis i uvjeti za mjere obuhvaćene Programom U PRILOG-u II. Popis i uvjeti za mjere obuhvaćene Programom, točka b) , navedene su mjere u okviru Programa koje može obuhvaćati LRSR, pod uvjetom da ne prelaze 15 % financijskih sredstava iz članka 3.stavka 2.točke a) Pravilnika. FLAG KVARNER u ovom programskom razdoblju prvi put počinje s radom i smatram da su ribari sa otoka Krka i Riječkog područja zakinuti ovim niskim postotkom odobrenih financijskih sredstava u odnosu na ribare iz ranije osnovanih FLAG-ova, koji su u prethodnim razdobljima imali mogućnost iskoristiti mjere za potpore. Mislim da bi se za novoosnovane FLAG-ove trebao utvrditi viši postotak odobrenih financijskih sredstava za ove mjere koje su vrlo korisne. Nije prihvaćen Kako bi se izbjeglo dupliciranje te pojačala sinergija različitih financiranja, a što u ovom slučaju podrazumijeva financiranje kroz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine na nacionalnoj razini te kroz lokalne razvojne strategije na lokanoj razini, kroz model FLAG-ova odnosno CLLD pristupom podupiru se projekti u okviru mjera čija provedba se uopće ne sufinancira ili se sufinancira tek u manjoj mjeri u okviru provedbe Programa. Naime, lokalne razvojne strategije trebaju nadilaziti nizanje tzv. sektorskih mjera i njihovo dupliciranje sa istovjetnim mjerama u okviru Programa te trebaju obuhvatiti mjere i aktivnosti koje nisu predviđene Programom. Napominjemo kako mogućnost provedbe mjera obuhvaćenih Programom nije isključena u potpunosti za većinu mjera (uz određene iznimke koje nije moguće provoditi na lokalnoj razini), već je njihov obuhvat ograničen odnosno za neke mjere ograničenje ni ne postoji, a uzimajući u obzir mjere predviđene Programom na nacionalnoj razini, kao i sredstva predviđena za te mjere. Napominjemo i kako su lokalnim dionicima na raspolaganju sektorske mjere u okviru Programa koje se provode na nacionalnoj razini te da se, ako se takve mjere provode na lokalnoj razini, na njih primjenjuju jednaka pravila i odredbe EU propisa koja se primjenjuju i na nacionalnoj.
11 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, PRILOG III. Kriteriji za dodjelu varijabilnog iznosa potpore Podržavamo predložene kriterije bodovanja. Mišljenja smo da kriteriji za izračun javne potpore moraju biti kvantitativni a ne kvalitativni. Smatramo da bodovanje „Kvalitete LRSR“ nije moguće zbog različitih potreba pojedinog područja. Svako područje je specifično i nije moguće objektivno usporediti LRSR. Podržavamo bodovanje rada FLAG-ova u okviru programskog razdoblja 2014-2020 i to na način (kako je i predloženo) da se kvantitativno valorizira provedba na razini FLAG kroz odobrena sredstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, PRILOG III. Kriteriji za dodjelu varijabilnog iznosa potpore Mišljenja smo da bodovanja "kvalitete LRSR" nije moguće budući svako područje ima svoje specifičnosti i potrebe te je nemoguće objektivno uspoređivati ni područja, ni potrebe pa tako ni samu "kvalitetu" . Iz tog razloga podržavamo prijedlog kriterija za dodjelu varijabilnog iznosa potpore budući je metodologija bodovanja jasna i transparentna te u konačnici mjerljiva a kriteriji su objektivni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 LAGUR BURA PRAVILNIK, PRILOG III. Kriteriji za dodjelu varijabilnog iznosa potpore Mišljenja smo da kriterij za dodjelu varijabilnog iznosa potpore „ Kapaciteti za provedbu LRSR” sve novo osnovane lokalne inicijative u ribarstvu pa tako i nas izravno ograničava po pitanju ostvarivanja bodova i iznosa dodjele varijabilnog dijela sredstava te da bi se po ovom kriteriju trebali razraditi dodatni kriteriji putem kojih bi se nove inicijative mogle donekle približiti ostvarivanju boljeg bodovnog vrednovanja jer je inače razlika velika. Također smatramo da kriterij koji se odnosi na broj gospodarskih predstavnika u ribarstvu na području lokalne inicijative u velikoj mjeri stavljaju u podređeni i nepravedan položaj lokalne inicijative s manjim brojem gospodarskih subjekata u ribarstvu te da kombinacijom ovih kriterija iz Priloga III ostvarujemo vrlo malen broj bodova od ukupno moguće ostvarivih pa tako i uopće iznosa u okviru varijabilnog dijela sredstava. Nije prihvaćen U skladu sa Pravilnikom, iznos potpore za LRSR izračunava se kao zbroj fiksnog i varijabilnog iznosa potpore. Fiksni iznos potpore po LRSR izračunava se na način da se ukupni fiksni iznos potpore utvrđen Programom za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. u okviru Prioriteta 3 za provedbu LRSR (uključujući i tekuće troškove) podijeli s ukupnim brojem Zahtjeva za odobrenje LRSR koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom. Fiksni iznos potpore koji će se dijeliti sa brojem LRSR-a iznosi čak 65% alokacije u okviru Programa, točnije 30.138.152,00 eura, dok je varijabilni dio manji dio potpore koju LRSR može ostvariti. Dodatno, ovim se načinom osigurava da sve prihvatljive LRSR ostvaruju fiksni dio potpore, ne ovisno o bodovima koje će ostvariti na temelju kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa. Nadalje, kriteriji koji su definirani za utvrđivanje varijabilnog iznosa potpore po LRSR, utvrđeni su uzimajući u obzir da se LRSR u okviru Programa provode u svrhu razvoja lokalnih zajednica na ribarstvenim područjima, odnosno lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu. Slijedom toga, područja sa većim brojem gospodarskih subjekata u ribarstvu mogu ostvariti veći broj bodova, a posljedično i veći iznos varijabilnog dijela potpore, kao područja koja u većoj mjeri ovise o ribarstvu i akvakulturi koja se trebaju razvijati uz potporu u okviru LRSR. Vezano za kriterij koji se odnosi na kapacitet za provedbu LRSR, napominjemo kako istim nisu isključene lokalne inicijative koje nisu provodile LRSR u razdoblju 2014.-2020. Naime, na temelju ovoga kriterija bodove mogu ostvariti sve lokalne inicijative, a razlika u broju bodova koji se može ostvariti je definirana i za postojeće lokalne inicijative, ovisno o statusu provedbe LRSR-a u razdoblju 2014.-2020. Navedeni kriterij je definiran uvažavajući načelo dobrog financijskog upravljanja odnosno upravljanja financijskim sredstvima na razini Programa u cijelosti, a na koje u velikoj mjeri utječe i upravljanje i provedba na razini pojedinih LRSR.
14 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Malo misto PRAVILNIK, PRILOG III. Kriteriji za dodjelu varijabilnog iznosa potpore Zamolili bismo za obrazloženje odnosno dostavu metodologije na osnovu koje je predložen način bodovnog valoriziranja broja ovlaštenika povlastice/ nositelja dozvole/ subjekata u poslovanju po pojedinom FLAG-u. Smatramo kako je iznimno nepošteno da se događa slučaj da se FLAG s npr. 21 gospodarskih subjekata se jednako bodovno valorizira kao i FLAG koji ima skoro 2,5 puta više gospodarskih subjekata (npr. FLAG s 50 gospodarskih subjekata). Također, smatramo kako je vrlo nepravedna razlika u broju ostvarenih bodova između 1. i 2. te 2. i 3. kategorije broja GS-ova (40 bodova). Predlaže se pravedniji način dodjele bodova, odnosno strukturiranje više razreda pondera u odnosu na broj ovlaštenika/nositelja dozvola/subjekata u poslovanju i/ili smanjenje broja razlike bodova u odnosu na pojedini ponder broja GS-ova. Smatra se kako se u odnosu na ovaj kriterij („Kapacitet za provedbu LRSR“) previše 'oštećuje' Lokalne inicijative koje nisu priznati FLAG-ovi (bez iskustva u provedbi LRSR-a za period 2014-2020) koji na predloženi način dobivaju x8 puta manje bodova u odnosu na iskusnije FLAG-ove koje su bile uspješne u provedbi svojih LRSR-a (stopa iskorištenosti sredstava da je iznad 90%). Iskustvo stečeno u provedbi LRSR-a definitivno nije jedini relevantni pokazatelj da će FLAG i u narednom periodu biti uspješan u apsorbciji EU fondova, te pogotovo mu ovakvu signifikantnost ne bi se trebalo dodijeliti u kontekstu predmetnog pondera dodjele bodova (80 od ukupno 180 bodova koji se mogu ostvariti). Smatramo da su kvaliteta te stupanj ostvarivosti izrađenog LRSR-a za period 2021-2027 te iskustvo nominiranog stručnog osoblja (zaposlenika-volontera) po pojedinom FLAG-u odličan jamac u provedbi LRSR-a koje bi se trebale valorizirati u ovom dijelu dodjele bodova. Nije prihvaćen U skladu sa Pravilnikom, iznos potpore za LRSR izračunava se kao zbroj fiksnog i varijabilnog iznosa potpore. Fiksni iznos potpore po LRSR izračunava se na način da se ukupni fiksni iznos potpore utvrđen Programom za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. u okviru Prioriteta 3 za provedbu LRSR (uključujući i tekuće troškove) podijeli s ukupnim brojem Zahtjeva za odobrenje LRSR koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom. Fiksni iznos potpore koji će se dijeliti sa brojem LRSR-a iznosi čak 65% alokacije u okviru Programa, točnije 30.138.152,00 eura, dok je varijabilni dio manji dio potpore koju LRSR može ostvariti. Dodatno, ovim se načinom osigurava da sve prihvatljive LRSR ostvaruju fiksni dio potpore, ne ovisno o bodovima koje će ostvariti na temelju kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa. Nadalje, kriteriji koji su definirani za utvrđivanje varijabilnog iznosa potpore po LRSR, utvrđeni su uzimajući u obzir da se LRSR u okviru Programa provode u svrhu razvoja lokalnih zajednica na ribarstvenim područjima, odnosno lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu. Slijedom toga, područja sa većim brojem gospodarskih subjekata u ribarstvu mogu ostvariti veći broj bodova, a posljedično i veći iznos varijabilnog dijela potpore, kao područja koja u većoj mjeri ovise o ribarstvu i akvakulturi koja se trebaju razvijati uz potporu u okviru LRSR. Vezano za kriterij koji se odnosi na kapacitet za provedbu LRSR, napominjemo kako istim nisu isključene lokalne inicijative koje nisu provodile LRSR u razdoblju 2014.-2020. Naime, na temelju ovoga kriterija bodove mogu ostvariti sve lokalne inicijative, a razlika u broju bodova koji se može ostvariti je definirana i za postojeće lokalne inicijative, ovisno o statusu provedbe LRSR-a u razdoblju 2014.-2020. Navedeni kriterij je definiran uvažavajući načelo dobrog financijskog upravljanja odnosno upravljanja financijskim sredstvima na razini Programa u cijelosti, a na koje u velikoj mjeri utječe i upravljanje i provedba na razini pojedinih LRSR.
15 Sanja Lerga PRAVILNIK, PRILOG III. Kriteriji za dodjelu varijabilnog iznosa potpore PRILOG III. Kriteriji za dodjelu varijabilnog iznosa potpore - Kapacitet za provedbu LRSR U tablici predloženog broja bodova za priznate FLAG-ove (koji su provodili odobrenu LRSR) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine i broja bodova za Lokalne inicijative koje nisu priznati FLAG-ovi (koje nisu provodile odobrenu LRSR) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine nedostaju dodatne opcije bodovanja (do max. izjednačavanja bodova s priznatim FLAG-ovima) na način da se dodatno boduju:1. Kvaliteta izrađene LRSR i 2. Iskustvo i stručnost kadra koji će istu provoditi. Nije prihvaćen U skladu sa Pravilnikom, iznos potpore za LRSR izračunava se kao zbroj fiksnog i varijabilnog iznosa potpore. Fiksni iznos potpore po LRSR izračunava se na način da se ukupni fiksni iznos potpore utvrđen Programom za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. u okviru Prioriteta 3 za provedbu LRSR (uključujući i tekuće troškove) podijeli s ukupnim brojem Zahtjeva za odobrenje LRSR koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom. Fiksni iznos potpore koji će se dijeliti sa brojem LRSR-a iznosi čak 65% alokacije u okviru Programa, točnije 30.138.152,00 eura, dok je varijabilni dio manji dio potpore koju LRSR može ostvariti. Dodatno, ovim se načinom osigurava da sve prihvatljive LRSR ostvaruju fiksni dio potpore, ne ovisno o bodovima koje će ostvariti na temelju kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa. Vezano za kriterij koji se odnosi na kapacitet za provedbu LRSR, napominjemo kako istim nisu isključene lokalne inicijative koje nisu provodile LRSR u razdoblju 2014.-2020. Naime, na temelju ovoga kriterija bodove mogu ostvariti sve lokalne inicijative, a razlika u broju bodova koji se može ostvariti je definirana i za postojeće lokalne inicijative, ovisno o statusu provedbe LRSR-a u razdoblju 2014.-2020. Navedeni kriterij je definiran uvažavajući načelo dobrog financijskog upravljanja odnosno upravljanja financijskim sredstvima na razini Programa u cijelosti, a na koje u velikoj mjeri utječe i upravljanje i provedba na razini pojedinih LRSR.
16 FLAG ŠABAKUN PRAVILNIK, PRILOG III. Kriteriji za dodjelu varijabilnog iznosa potpore PRILOG III. Kriteriji za dodjelu varijabilnog iznosa potpore Kapacitet za provedbu LRSR Prevelika je razlika u dodijeljenim bodovima između Lokalnih inicijativa koje su priznati FLAG-ovi (koje su provodile odobrenu LRSR) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine i Lokalnih inicijativa koje nisu priznati FLAG-ovi (koje nisu provodile odobrenu LRSR) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Naime, samo iskustvo provedbe LRSR ne može biti osnova za ovoliku razliku u bodovanju a da se ne uzima u obzir kvaliteta LRSR niti stručni kadar koji će provoditi LRSR. Nije prihvaćen U skladu sa Pravilnikom, iznos potpore za LRSR izračunava se kao zbroj fiksnog i varijabilnog iznosa potpore. Fiksni iznos potpore po LRSR izračunava se na način da se ukupni fiksni iznos potpore utvrđen Programom za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. u okviru Prioriteta 3 za provedbu LRSR (uključujući i tekuće troškove) podijeli s ukupnim brojem Zahtjeva za odobrenje LRSR koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom. Fiksni iznos potpore koji će se dijeliti sa brojem LRSR-a iznosi čak 65% alokacije u okviru Programa, točnije 30.138.152,00 eura, dok je varijabilni dio manji dio potpore koju LRSR može ostvariti. Dodatno, ovim se načinom osigurava da sve prihvatljive LRSR ostvaruju fiksni dio potpore, ne ovisno o bodovima koje će ostvariti na temelju kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa. Vezano za kriterij koji se odnosi na kapacitet za provedbu LRSR, napominjemo kako istim nisu isključene lokalne inicijative koje nisu provodile LRSR u razdoblju 2014.-2020. Naime, na temelju ovoga kriterija bodove mogu ostvariti sve lokalne inicijative, a razlika u broju bodova koji se može ostvariti je definirana i za postojeće lokalne inicijative, ovisno o statusu provedbe LRSR-a u razdoblju 2014.-2020. Navedeni kriterij je definiran uvažavajući načelo dobrog financijskog upravljanja odnosno upravljanja financijskim sredstvima na razini Programa u cijelosti, a na koje u velikoj mjeri utječe i upravljanje i provedba na razini pojedinih LRSR.