Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o slobodnim zonama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gordan Stanković I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U cilju promicanja lučkih prometnih pravaca putem njihova povezivanja sa zaleđem, potrebno je lučkim upravama omogućiti osnivanje dijelova zona na područjima koja ne spadaju u područje luke odnosno pristaništa. Zato se predlaže u članku 3. iza stavka 2. dodati novi stavak 3. koji glasi: "Zona osnovana na području morske ili riječne luke ili zračnog pristaništa može imati jedan ili više odvojenih dijelova izvan područja luke odnosno pristaništa, ako ti dijelovi ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka." Nije prihvaćen Članak 3., stavak 2. već propisuje da se zona može sastojati od više odvojenih dijelova (ako su ispunjeni zakonski propisani uvjeti). Međutim, određivanje područja kojim upravlja nadležna lučka uprava nije predmet ovog propisa.
2 DUBRAVKA MARAS I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Ovaj dio je reguliran carinskim zakonom i Uredbom..što se misli pod ovim slobodno? Prihvaćen Korigirana odredba članka 4. Nacrta prijedloga zakona.
3 DUBRAVKA MARAS II. OSNIVANJE ZONE, Članak 5. Udruga HSZe, suglasna, treba naći mogućnost i pravnuopciju i za ovu logičnu poslovnu kombinaciju, a pogotovo ako se radi o strateškim projektima RH Prihvaćen Primljeno na znanje.
4 Gordan Stanković II. OSNIVANJE ZONE, Članak 5. Stavak 4. počinje riječima "Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka". Stavkom 2. uređuje se pitanje davatelja suglasnosti. Međutim, stavak 4. bavi se pitanjem tko može biti nositelj (a ne davatelj) suglasnosti na području luka i pristaništa. Pitanjem tko može biti nositelj suglasnosti općenito bavi se stavak 3. istoga članka. Zato stavak 4. ne predstavlja iznimku od stavka 2, nego od stavka 3. toga članka. Dakle, potrebno je izmijeniti uvodni dio stavka 4. i to na način da on glasi: "Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka". Prihvaćen Prihvaća se, korigirano prema prijedlogu.
5 Gordan Stanković II. OSNIVANJE ZONE, Članak 6. Članak 6. uređuje način dodjele suglasnosti. On se bazira na javnom natječaju odnosno prikupljanju ponuda. Međutim, takva metoda davanja suglasnosti nije primjenjiva na luke i pristaništa, jer tamo nositelj suglasnosti može biti uvijek samo jedan (tj. lučka uprava) pa je logičnije da se u tim slučajevima suglasnost dade temeljem zahtjeva nadležne lučke uprave. Stoga je potrebno u članku 6. dodati novi stavak 4. koji glasi: "Iznimno od prethodnih stavaka ovoga članka, suglasnost za osnivanje zone na području morske luke ili riječnog pristaništa daje se na temelju zahtjeva lučke uprave nadležne za to područje." Nije prihvaćen U slučaju osnivanja zone na području morske luke ili riječnog pristaništa, primjenjuje se članak 7.
6 DUBRAVKA MARAS II. OSNIVANJE ZONE, Članak 8. Ako postoje mišljenja ovih ministarstava na danom području, onda ne bi trebalo inzistirati..prije bih predložila da se ova obveza u nekim slučajevima odnosi na korisnika slobodne zone i specifične uvjete obavljanja pojedine djelatnosti za koju se sklapa ugovor o korištenju slobodne zone Nije prihvaćen Mišljenja navedenih nadležnih tijela državne uprave odnosno jedinice lokalne samouprave na čijem području se zona planira osnovati ne postoje prije nego ih nadležno ministarstvo prikupi temeljem ovog članka. Prava i obveze korisnika slobodne zone definirane su njegovim ugovornim odnosom s upraviteljem zone.
7 Gordan Stanković II. OSNIVANJE ZONE, Članak 8. Kada je riječ o slobodnim zonama u lukama i pristaništima, njihovo osnivanje ni na koji način ne utječe na namjenu i način korištenja prostora, koji uvijek ostaje ono što jest - luka odnosno pristanište. Stoga u pogledu osnivanja takvih zona nije potrebno tražiti mišljenja predviđena člankom 8. Stoga je potrebno u članku 8. dodati novi stavak 2. koji glasi: "Dužnost iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se kod osnivanja slobodnih zona iz članka 5, stavak 4. ovog Zakona." Sadašnji tekst članka 8. postao bi stavak 1. Nije prihvaćen Uspostava režima slobodne zone kroz osnivanje zone ne utječe na namjenu i korištenje prostora neovisno da li se radi o kopnenim ili lučkim slobodnim zonama te stoga predloženo izuzeće nije potrebno dodatno propisivati.
8 Gordan Stanković Ustrojstvo zone, Članak 17. U primjeni zakonske odredbe o ograđivanju zone pojavila se dvojba udovoljava li zona zakonskim uvjetima ako nije ograđena s morske odnosno riječne strane. Kako bi se otklonile te dvojbe, a budući da je zonu nemoguće ograditi s morske odnosno riječne strane, predlaže se u članku 17, stavak 1, alineju prvu izmijeniti tako da glasi: "ograđena, izuzev u morskom odnosno riječnom dijelu područja zone, a ograda, ulazi i izlazi moraju biti primjereno uređeni, osigurani i noću osvijetljeni," Nije prihvaćen Obveza ograđivanja, osiguranja i osvjetljenja zone proizlazi i preuzeta je iz važećih carinskih propisa.