Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2024. GODINU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Robert Hadžić PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2024. GODINU Poštovana/i, U potpunosti podržavam prijedlog Udruge ruralnog turizma Hrvatske. Osim navedenih ciljeva, prijedlogom se osigurava bolji plasman lokalne hrane kroz kratke lance opskrbe. Također, predlažem da se u Zakonu o OPG-ovima izmijeni definicija u skladu s definicijom i preporukom FAO-a. Postojeća definicija omogućava špekulantima, prvenstveno poreznim ifinancijskim, da pod paravanom i krinkom OPG-a provode radnje koje su sadržajno i pravno često nespojive sa svrhom i ulogom OPG-a u ruralnom, ali i urbanom (tržnice, sajmovi, štandovi na gradskim prostorima) prostoru. Često se takovi OPG-ovi otvaraju i zbog ostarivanja potpora iz europskih fondova, a bez stvarne proizvodnje hrane i ikakve dobrobiti za lokalnu zajednicu. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede smatra kako definicija obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, definirana u Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 29/18., 32/19. i 18/23.), u osnovi odgovara FAO-ovom konceptu „obiteljskog gospodarstva“ gdje jedna obitelj koristi odgovarajuće proizvodne resurse za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a time doprinosi ostvarenju postavljenih ekonomskih, okolišnih, društvenih i kulturnih ciljeva. Kao stručni nositelj izrade Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne pronalazimo razloge kojima bi trenutna definicija obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva omogućila i poticala špekulativne radnje. Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu propisane su prekršajne odredbe, postupanja nadležnih inspektora i sankcije. Osim redovnih inspekcijskih nadzora Državni inspektorat postupa i prema zaprimljenim prijavama koje se mogu podnijeti i anonimno putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Državnog inspektorata te se ovim putem mogu prijaviti sva eventualna saznanja o špekulativnim radnjama i nedopuštenim djelatnostima, odnosno prekršajima, pojedinog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
2 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2024. GODINU Poštovani/a, predlažemo u plan uvrstiti i izmjene i dopune Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) kako bi se istima omogućila trgovina poljoprivrednim proizvodima i prerađevinama drugih poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika, o čemu smo Vas upoznali pismeno i na sastanku u rujnu 2022. godine. Ovo pravo trebalo bi prvenstveno dati OPG-ovima koji pružaju ugostiteljske ili turističke usluge u skladu s posebnim propisima, u cilju održivog razvoja ruralnih područja. Posebni ciljevi uključuju: 1. povećanja broja i opsega dopunskih djelatnosti na OPG 2. osiguravanje lakšeg plasmana poljoprivrednih proizvoda i prerađevina putem umrežavanja poljoprivrednika u kratkim lancima opskrbe 3. povećanje poljoprivredne proizvodnje i prerade radi olakšanog plasmana proizvoda 4. lakšu dostupnosti proizvoda potencijalnim kupcima koji konzumiraju turističke i/ili ugostiteljske usluge 5. povećanje prihoda poljoprivrednika radi prodaje proizvoda s okolnih poljoprivrednih gospodarstava 6. povećanje prihoda od poreza i ostalih davanja u korist proračuna na svim razinama 7. zaštitu potrošača kako bi svi proizvodi i prerađevine koje kupuju i konzumiraju bili registrirani, zdravstveno ispravni i dostupni u skladu s propisima. Sukladno informacijama s terena, ovakva trgovina se već događa te ju je potrebno adekvatno regulirati uzimajući u obzir pozitivne prakse iz drugih članica EU. Napominjemo kako je Republika Hrvatska iznad prosjeka Europske unije vezano uz postotak registriranih dopunskih djelatnosti na OPG-ovima, no značajno zaostaje za drugim turistički orijentiranim članicama EU. U tom smislu, uz direktno informiranje Ministarstva poljoprivrede, URTH je u siječnju 2023. godine kao inicijator i član Radne skupine za razvoj seoskog turizma, u okviru koje djeluju i članovi iz Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvu turizma i sporta uputila prijedlog za izmjene zakona u nadležnosti istoga. Predloženo je definiranje kategorije Turističkog poljoprivrednog gospodarstva (TPG) u Zakonu o pružanju ugostiteljskih usluga uz izradu Pravilnika o pružanju ugostiteljskih i turističkih usluga na TPG, i (re)definiranje seoskog turizma, odnosno TPG, u Zakonu o pružanju usluga u turizmu. U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ovu kategoriju je potrebno zasebno propisati jer su posebni uvjeti pružanja usluga regulirani isključivo na OPG-ovima dok su drugi poljoprivrednici (obrti, poduzeća i zadruge) obvezni ispunjavati uvjete kao ugostitelji kojima je to primarna djelatnost, pri čemu nije uzeto u obzir kako se isti bave i poljoprivrednom proizvodnjom i preradom u izrazito kompleksnom okruženju. Slijedom istog prijedloga, URTH je također pokušala utjecati na izmjene i dopune Zakona o trgovini u veljači 2023. godine pri čemu prijedlog Udruge za definiranjem trgovine na TPG nije prihvaćen uz obrazloženje kako je isti prvo potrebno definirati kroz zakone u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva poljoprivrede. Ljubazno Vas molimo da prihvatite ovaj prijedlog temeljem gorenavedenih ciljeva imajući u vidu kako su pojedine članice EU ovo pravo dale svim OPG-ovima, a ne isključivo onima koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge, u cilju održivosti ruralnih područja. Vjerujemo kako su isti sukladni interesima Ministarstva poljoprivrede i svih poljoprivrednika zainteresiranih za ovakav oblik olakšanog plasmana poljoprivrednih proizvoda i prerađevina. Sa štovanjem, Aleksandra Kuratko Pani Voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede smatra da predložene izmjene nadilaze sadržaj i svrhu Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno promicanje djelatnosti poljoprivrede na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG). U smislu Zakona o trgovini OPG može isključivo prodavati vlastite poljoprivredne i prehrambene proizvode. Predložena mogućnost prodaje proizvoda drugih OPG-ova moguća je registracijom drugog organizacijskog oblika poljoprivrednika, bilo obrta bilo trgovačkog društva, ili udruživanjem više OPG-ova u zadrugu ili proizvođačku organizaciju.
3 GORDANA HEGIĆ PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA 2024. GODINU, Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu Hrvatsko apiterapijsko društvo zamolilo bi suradnju između Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva turizma s ciljem definiranja pružanja usluga u apiturističkoj ponudi RH. Obrazloženje: Apiturizam u Hrvatskoj nije definiran kao djelatnost u kojoj pčelar na svome pčelarskom gospodarstvu pruža usluge promocije pčelarstva, edukacije, apikulture i razne druge aktivnosti. Potrebno je definirati navedene usluge jer je sada u praksi situacija takva da se pčelari bave ne samo pružanjem usluga apiturizma nego čak i pružanjem usluga apiterapije koja je prema NKD djelatnost zdravstvene zaštite a nikako ne dio poljoprivredne ili turističke ponude. Obzirom na razvoj navedenog oblika turizma u RH smatramo da je naša zamolba opravdana i neophodna iz razloga što je pružatelja ovoga oblika usluga sve više a ne postoje jasne smjernice za obavljanje ovog specifičnog oblika ponude. Koliko je apiturizam postao popularan govori u prilog i činjenica da se na terenu provode projekti labelinga i standardizacije koji nemaju zakonsko uporište i potencijalno mogu ugroziti zdravlje potrošača. U nadi da ćete prihvatiti ovaj prijedlog u skladu sa strateškim dokumentima i planovima te Vam stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije. Također bili bi zahvalni da s navedenim ministarstvima dobijemo priliku suradnje. S poštovanjem Dr. sc. Gordana Hegić mag. ing. agr. Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva Primljeno na znanje Iako zamolba Hrvatskog apiterapijskog društva nije vezana za predmetni Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2024. godinu, Ministarstvo poljoprivrede podržava prijedlog Hrvatskog apiterapijskog društva te će u okviru svojih nadležnosti pružiti potporu Ministarstvu turizma vezano za definiranje pružanja usluga u apiturističkoj ponudi Republike Hrvatske.