Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o nagradama i naknadama troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u zemljišnoknjižnom postupku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jagoda Vuković PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU OSNIVANJA I OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE Izražavam čuđenje na predmetni prijedlog Ministarstva jer je s više aspekata nerealan i kao takav neodrživ. Poštovana kolegica Gordana Briševac Imprić sve je , kao i uvijek, elaborirala tako da se tu više nema što dodati. Ja ću samo ponoviti, kao i u komentarima na prethodne prijedloge Ministarstva , da sa ovakvim " nagradama" većina javnobilježničkih ureda neće moći obavljati niti ovaj povjereni posao niti druge novopovjerene izvanparnične poslove iz tri vrlo konkretna i objektivna razloga: 1) nedostatak kadra 2) nemogućnost zapošljavanja novog visokokvalificiranog kadra zbog preniskih nagrada za nove poslove, kao i nagrada određenih tarifom koja nije pratila i ne prati sva poskupljenja na planu života i poslovanja nego poslujemo u svojevrsnom vakuumu, s nagradama određenim prije 30 godina, koje su se u tih 30 godina još i smanjivale 3) javnobilježnička služba je naplatna služba, što podrazumijeva da javni bilježnik nakon obavljenog posla i nakon svih odbitaka davanja koja idu državi ( pristojba, PDV, porez na dohodak ili dobit ) , uprihodi iznos kojim će najprije moći vršiti isplate primjerenih bruto plaća sebi i zaposlenicama, a potom i zadržati dobit primjerenu svojoj spremi, funkciji, značaju i odgovornosti Nadalje, Pravilnikom o dodjeli ovog povjerenog posla u rad, nije propisano, kao recimo kod ovrha, koje su također povjereni posao, da se na zahtjev javnog bilježnika, zbog opravdanih razloga, javni bilježnik može izuzeti iz dodjele, što je veliki propust koji će stvoriti ogromne probleme jer veliki broj javnih bilježnika, koji nemaju uvjete za obavljanje novopovjerenih poslova, neće moći obavljati te poslove pa ostaje za zapitati se što će biti s tim javnim bilježnicima....kakve će posljedice snositi što , eto, ni krivi ni dužni naprosto ne mogu snositi teret obima novih poslova jer nemaju dovoljno zaposlenika niti ih mogu zapošljavati. S ovom tarifom i nagradama određenim posebnim pravilnicima, ništa od navedenog nije ostvarivo i već se dešava ono neminovno - javni bilježnici traže, i u sve većem broju će tražiti, otpust iz službe i zatvarati svoje urede, što će imati značajne reperkusije na pravni sustav i društvo u cjelini. Primljeno na znanje Predmet ovoga Pravilnika je nagrada i naknada troškova javnog bilježnika, a Zakon o zemljišnim knjigama (“Narodne novine”, broj 63/19. i 128/22., dalje u tekstu: ZZK) propisuje mogućnost da se poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige povjere u rad javnim bilježnicima kao i dinamika isplate. Nadalje, ZZK-om nije predviđena mogućnost da se javnog bilježnika na njegov zahtjev isključi iz dodjele predmeta, već je člancima 186.b i 186.c ZZK-a propisano u kojim slučajevima se postupak može oduzeti javnom bilježniku. Imajuću u vidu navedeno, ovim Pravilnikom se ne može izmijeniti i dopuniti postupak koji propisuje i uređuje ZZK-a.
2 Javni bilježnik Gordana Briševac Imprić PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU OSNIVANJA I OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE Posao obnove zemljišne knjige je posao koji zahtijeva cjelodnevni angažman minimalno dvoje ljudi (bilježnika/prisjednika i službenika) uključujući i rad na terenu kroz razdoblje minimalno, minimalno godinu dana. Malo je vjerojatno da bi bilo koji poslodavac pa tako i javni bilježnik, imao dva zaposlena viška koji bi mogli biti na raspolaganju za obnovu zemljišne knjige, zbog čega javni bilježnici prema postojećem broju zaposlenih NISU U MOGUĆNOSTI PREUZETI posao obnove zemljišne knjige. Ako tome dodamo i činjenicu da 135 javnobilježničkih ureda, odnosno više od 1/3 ureda nema zaposlenog javnobilježničkog prisjednika, dok 93 javnobilježnička ureda nema zaposlenog ni prisjednika ni savjetnika, obnova zemljišne knjige od strane javnobilježničkih ureda čini se kao „nemoguća misija“. Na primjer, tko će obnavljati zemljišne knjige na području Zk odjela Glina (Stalna služba u Glini) ako u Glini postoji samo jedan javnobilježnički ured i on nema zaposlenog prisjednika ni savjetnika, a trenutno je na području Zk odjela u Glini (Glina i Gvozd) 8 katastarskih izmjera. Zaposlenog prisjednika niti savjetnika nemaju ni postojeća dva javna bilježnika na području susjedne Stalne službe u Petrinji, na čijem je području aktualno 9 katastarskih izmjera, pa ni oni ne mogu uskočiti na područje ZK odjela Glina. Na području Općinskog suda u Sisku su u tijeku 2 katastarske izmjere i 4 javnobilježnička ureda imaju zaposlenog prisjednika, međutim i za te je urede upitno da li s obzirom na postojeće poslove mogu preuzeti posao obnove zemljišnih knjiga, koji zahtijevaju stalni angažman dva zaposlenika kroz duže razdoblje. Dakle, u idealnom slučaju da sva 4 javnobilježnička ureda iz Siska sa zaposlenim javnobilježničkim prisjednikom budu u mogućnosti preuzeti obnovu zemljišne knjige isti će morati sami napraviti obnovu u svih 19 katastarskih općina na području Općinskog suda u Sisku. S obzirom da je obnova zemljišne knjige do sada bila posao koji je trajao minimalno 2 godine po jednoj katastarskoj općini, dolazimo do zaključka da povjeravanjem javnim bilježnicima postupka obnove zemljišnih knjiga neće doći do ispunjenja cilja, tj. namjeravanog ubrzavanja postupka obnove zemljišnih knjiga. Na početku je Ministarstvo govorilo o naknadi javnim bilježnicima od 400,00 kuna (53,00 eura) za koju su javni bilježnici i tada govorili da je preniska, a danas kada su troškovi poslovanja u međuvremenu još narasli, određuje se nagrada od 20,00 eura. Javni bilježnici neće moći zaposliti nove službenike upravo iz razloga jer su unaprijed svjesni da s jedinstvenom naknadom od 20,00 EURA po katastarskoj čestiti neće moći pokriti troškove osnovnih plaća dva nova službenika, a ne smijemo smetnuti s uma da već sada 80 % javnobilježničkih ureda otežano radi. Također nerealno je određivati jedinstvenu nagradu za sve katastarske čestice, jer katastarske čestice na kojima su izgrađene zgrade iziskuju neusporedivo više vremena i troškova od ostalih katastarskih čestica. S druge strane, za TROŠKOVE USLUGE KATASTARSKE IZMJERE I GEODETSKOG NADZORA, Republika Hrvatska je ugovorila iznos od CCA 120,00 EURA PO KATASTARSKOJ ČESTICI. Do ovog iznosa naknade za katastarsku izmjeru može se doći iz javno objavljenih informacija iz kojih je vidljivo da je ukupna vrijednost ugovora za katastarske općine na području Grada Petrinje iznos od 5.150.000,00 eura, koji se odnosi na 28 204 katastarske čestice te 15 832 zgrade, iz čega se lako može doći do izračuna da će državu trošak katastarske izmjere stajati cca 120,00 eura po katastarskoj čestici. USPOREDBA NAGRADE GEODETA I JAVNOG BILJEŽNIKA JAVNI BILJEŽNIK GEODET RAZLIKA POSTOTAK 20,00 120,00 100,00 500 % Geodet za izmjeru dobiva 500 % više od javnog bilježnika za obnovu zemljišne knjige. Uspoređujući naknadu za katastarsku izmjeru i javnobilježničku naknadu za obnovu zemljišne knjige, NE MOŽEMO SE SLOŽITI S TIME DA JE POSAO KATASTARSKE IZMJERE 6 PUTA OPSEŽNIJI I ODGOVORNIJI OD POSLA OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE. Ako je posao katastarske izmjere 6 puta odgovorniji i opsežniji od same obnove zemljišne knjige, dolazimo do zaključka da nije nužno da taj posao rade javni bilježnici, odnosno taj posao može raditi svatko, jer iz visine predložene nagrade proizlazi da bi taj posao mogao raditi bilo tko, bez obzira na znanje, iskustvo, stručnu spremu i sl. Ali nažalost znamo da su za posao obnove zemljišne knjige potrebni stručna sprema, znanje i iskustvo, materijalna sredstva za plaće, opremu i sl., i stoga nikako nije opravdano očekivati da bi cijena rada javnih bilježnika za isti posao bila 6 puta niža od cijene rada geodeta, pa dolazimo do zaključka da se ovim prijedlogom Pravilnika ujedno povređuju barem dva Ustavom zagarantirana prava i to načelo ravnopravnosti i načelo primjerene plaće za obavljeni rad. Prikupljanjem informacija od zemljišnoknjižnih odjela može se doći do podataka o vremenu potrebnom zk odjelu za obnovu zemljišne knjige u jednoj katastarskoj općini, a Ministarstvo tim podacima za obnove svih katastarskih općina već raspolaže. Tako je, npr. Općinskom sudu u Sisku, (koji je efikasan zemljišnoknnjižni odjel) za 2600 katastarskih čestica bilo potrebno 2,5 godine, odnosno 30 mjeseci. Iz navedenog podatka proizlazi da jedan Zk odjel mjesečno napravi 87 katastarskih čestica, odnosno za jednu česticu su u prosjeku potrebna dva sata. Jedan zk referent i zapisničar (odnosno javni bilježnik/prisjednik/savjetnik i zapisničar) mogli bi u jednom mjesecu sastaviti zemljišnoknjižne uloške za 87 katastarskih čestica. Ukoliko obnovu zemljišne knjige provode javni bilježnici, prema aktualnom prijedlogu Ministarstva od 20,00 eura po katastarskoj čestici, za poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige, javnom bilježniku bi za 87 katastarskih čestica, tj za posao koji obavljaju dvije osobe cijeli mjesec, pripala nagrada od 1.740,00 eura. Uzmemo li u obzir da javni bilježnik i javnobilježnički prisjednik u ovom poslu imaju rang sudaca Općinskih sudova, njihova bruto plaća trebala bi iznositi minimalno 3.700,00 eura bruto, a službenika/zapisničara oko 2.000,00 eura bruto, nisu uključeni dodaci na plaću, troškovi papira, uredskog materijala, opreme, prijevoza i sl.. Dakle, samo za pokriće mjesečnih plaća potrebno je minimalno 5.700,00 eura, ponavlja se bez dodataka na plaću, tehničke opreme, prijevoza, materijalnih i drugih sličnih troškova), jer se prema trenutno važećem Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi javnim bilježnicima priznaje trošak dostave pismena i izbivanja iz ureda, ali ne i trošak prijevoza. Za zaključiti je da PREDLOŽENI IZNOS NAGRADE NE MOŽE POKRITI NITI TREĆINU TROŠKOVA RADA/PLAĆE JAVNOG BILJEŽNIKA/PRISJEDNIKA I SLUŽBENIKA koji bi uz bilježnika ili javnobilježničkog prisjednika, trebao biti angažiran pri osnivanju ili obnovi zemljišne knjige, ODNOSNO DA POKRIVA TEK CCA 1/3 UKUPNIH MJESEČNIH TROŠKOVA PLAĆA. Ističe se da javnobilježnička nagrada treba pokrivati ne samo troškove bruto plaće javnog bilježnika/prisjednika/savjetnika i zapisničara, nego i trošak ostalih dodataka na plaću te materijalne troškove, troškove tehničke opreme, prijevoza i sl. Prijedlog Ministarstva je i da javni bilježnik ima pravo na nagradu nakon završetka poslova za cijelu katastarsku općinu za koju nitko ne može znati koliko će trajati, 12, mjeseci, 18 mjeseci, a možda i više. To će izazvati još veći kaos u poslovanju javnobilježničkih ureda jer već sada VIŠE OD 80 % JAVNOBILJEŽNIČKIH UREDA OTEŽANO POSLUJE I ZASIGURNO NEMA VIŠKA SLUŽBENIKA ZBOG ČEGA NISU U MOGUĆNOSTI PREUZETI POSAO OSNIVANJA ILI OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE. Nameće se pitanje, KAKO ĆE JAVNI BILJEŽNICI ZAPOSLITI NOVE OSOBE I KROZ JEDNO DUŽE VRIJEME ZA KOJE NE ZNAMO KOLIKO ĆE TRAJATI, UREDNO ISPLAĆIVATI PLAĆE I TROŠKOVE, AKO PRAVO NA NAGRADU STJEČU TEK NAKON OBAVLJANJA SVIH POSLOVA ZA CIJELU KATASTARSKU OPĆINU. Tko će nam uopće doći raditi, kakve ćemo ugovore o radu sklopiti s novim zaposlenicima, pogotovo jer ne znamo na koje vrijeme ih zapošljavamo, kada i kako ćemo ih educirati za rad, tko će snositi troškove njihovih plaća za vrijeme edukacija i učenja posla. Za učenje i obavljanje poslova koji traju kraće vrijeme zaposlenici će očekivati veću motivaciju za rad u vidu bolje plaće, kako ćemo to snositi. SVE JER NE MOŽEMO ZATVORITI UREDE I POSVETITI SE OBNOVI ZEMLJIŠNIH KNJIGA. Slijedom svega gore navedenog, za obavljanje poslova osnivanja/obnove zemljišne knjige i to u slučaju da nam bude osiguran prostor za rad u katastarskoj općini za koju se provodi obnova zemljišne knjige, primjerena javnobilježnička nagrada za obnovu zemljišne knjige je jedino iznos od 80,00 eura, a kako je predloženo na 251. sjednici Upravnog odbora Hrvatske javnobilježničke komore održanoj dana 1. srpnja 2023. godine, a ista bi se trebala obračunavati na temelju stvarno obavljenog posla zaključno do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec po ispostavljenim računima, u skladu s poreznim zakonima RH, a ne nakon cjelokupno obavljenog posla. Primljeno na znanje Predmet ovoga Pravilnika je nagrada i naknada troškova javnog bilježnika, a ZZK-a propisuje mogućnost da se poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige povjere u rad javnim bilježnicima kao i dinamika isplate. Ukazujemo da Zakon o zemljišnim knjigama, a tako i dosadašnja praksa nadležnih sudova, ne predviđa rad na terenu u postupku osnivanja i obnove zemljišne knjige, već se eventualno osiguravao prostor za provođenje postupka sastavljanja nacrta zemljišnoknjižnih uložaka na izdvojenoj lokaciji, a prije svega zbog stranka koje su se pozivale na raspravu. Kako je povećana kvaliteta i način prikupljanja podataka katastarske izmjere te je izmijenjen i dopunjen zakonodavni okvir, rasprava za sastavljanje nacrta zemljišnoknjižnih uložaka trebala bi se održavati iznimno. S obzirom na sadržaj zaprimljenih komentara, napominjemo da se ovim Pravilnikom ne može izmijeniti i dopuniti postupak koji propisuje i uređuje ZZK-a.
3 Davorin Marinović PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU OSNIVANJA I OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 03. lipnja 2022. godine je donijela Godišnji Program katastarskih izmjera građevinskih područja. Istim financijska sredstva za 2022. i 2023. godinu za poslove obnove katastra i zemljišnih knjiga /dalje:obnova/ osiguravaju jedinice lokalne samouprave i za poslove obuhvačene potrogramom B /dovršenje postupaka obnove za K.O. za koje su ti postupci započeti i za poslove započinjanja postupaka obnove za K.O. za koje su ti postupci započeti/. Za očekivati je da će većina jedinica lokalne samouprave troškove javnog bilježnika kao povjerenika suda prebaciti na nositelje prava koji sudjeluju kako u postupku katastarske izmjere tako i u postupku obnove.Smatram da iznos nagrade po jednoj katastarskoj česti ne može biti isti za one k.č.za koje je vlasništvo u zemljišnoj knjizi /stara izmjera/ obuhvačenoj obnovom sređeno /bilo kojim od postupaka propisanik ZZK/ i za one za koje vlasništvo nije sređano. Stoga smatram da se za katastarske čestice za koje je prije postupka obnove zemljišne kniige vlasništvo bilo sređeno nagrada ne naplaćuje ili da se barem naplaćuje u manjem iznosu. Primljeno na znanje ZZK-a, a time niti ovaj Pravilnik, ne predviđa mogućnost da se troškovi javnog bilježnika s jedinica lokalne samouprave preusmjere na vlasnike ili nositelje drugih prava utvrđenih u postupku osnivanja i obnove zemljišne knjige.
4 GRAD RIJEKA PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU OSNIVANJA I OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE Grad Rijeka ovim putem dostavlja slijedeće primjedbe na predloženi tekst Pravilnika: Sukladno članku 233. Zakona o zemljišnim knjigama, naknada javnim bilježnicima za postupke troškova osnivanja ili obnove zemljišnih knjiga te pojedinačnog preoblikovanja ZK isplaćuje se iz sredstava proračuna RH i JLS, a Financijska sredstva osiguravaju se sporazumom sklopljenim između ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje upravljaju javnim dobrom u općoj uporabi ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti određene posebnim zakonima kao javne usluge, a sve u dogovorenim omjerima ili u cijelosti. Obzirom da nagrada javnim bilježnicima kao i naknada stvarnog troška koji se određuje prema pravilima važeće javnobilježničke tarife o trošku, predstavljaju dodatne troškove kojih u postupcima obnove i preoblikovanja zemljišnih knjiga nije bilo jer je postupke provodio nadležni Sud, isti će se radi nedostatnih financijskih sredstava kojima raspolaže Sud, prevaliti na trošak jedinica lokalne samouprave koji je prethodno potrebno osigurati u proračunu JLS, a što smatramo neprihvatljivim. Također, stava smo kako će javni bilježnici biti neučinkoviti, budući da će u nekim slučajevima u sklopu preoblikovanja zemljišne knjige biti potrebno riješiti i povezivanje ZK i KPU gdje to još nije odrađeno, a Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine je propisao postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora prema kojeg je isti dužan pokrenuti upravitelj uz sudjelovanje suvlasnika nekretnine, što bi sada moglo biti otežano. Primljeno na znanje Predmet ovoga Pravilnika je nagrada i naknada troškova javnog bilježnika, a ZZK-a propisuje mogućnost da se poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige povjere u rad javnim bilježnicima.
5 Tedo Vrbanec PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU OSNIVANJA I OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE Konkretna naknada od 20.00€ nije visoka, štoviše, ali je potpuno neprihvatljiva ukoliko privatne osobe neće moći same obavljati navedene poslove, dakle bez uključivanja javnih bilježnika. Također izražavam stav svekolike javnosti da su davanja za javnnobilježničke "nagrade" općenito bezobrazno visoka, besramna. Zašto je država ustrojila ovaj sustav legalne pljačke, pitanje je sad. Prvotna ideja rasterećenja sudstva, postala je besramno sredstvo bogaćenja na grbači svekolikog pučanstva, koji rade bez ikakvih rizika, stresova i bio kakve stvarne odgovornosti. Izražavam opće mišljenje. Ne vjerujete li, provedite istraživanje. To je ljudima neshvatljiv parafiskalni namet bez premca. Primljeno na znanje Postupci osnivanja i obnove su postupci koje ne mogu obavljati private osobe već isključivo nadležni sud ili javni bilježnik. Nadalje, ovim Pravilnikom se ne propisuje povjeravanje poslove javnom bilježniku, već se razrađuju nagrade i naknade.
6 Javni bilježnik Gordana Briševac Imprić OPĆE ODREDBE, Članak 8. Posao obnove zemljišne knjige je posao koji zahtijeva cjelodnevni angažman minimalno dvoje ljudi (bilježnika/prisjednika i službenika) uključujući i rad na terenu kroz razdoblje minimalno, minimalno godinu dana. Malo je vjerojatno da bi bilo koji poslodavac pa tako i javni bilježnik, imao dva zaposlena viška koji bi mogli biti na raspolaganju za obnovu zemljišne knjige, zbog čega javni bilježnici prema postojećem broju zaposlenih NISU U MOGUĆNOSTI PREUZETI posao obnove zemljišne knjige. Ako tome dodamo i činjenicu da 135 javnobilježničkih ureda, odnosno više od 1/3 ureda nema zaposlenog javnobilježničkog prisjednika, dok 93 javnobilježnička ureda nema zaposlenog ni prisjednika ni savjetnika, obnova zemljišne knjige od strane javnobilježničkih ureda čini se kao „nemoguća misija“. Na primjer, tko će obnavljati zemljišne knjige na području Zk odjela Glina (Stalna služba u Glini) ako u Glini postoji samo jedan javnobilježnički ured i on nema zaposlenog prisjednika ni savjetnika, a trenutno je na području Zk odjela u Glini (Glina i Gvozd) 8 katastarskih izmjera. Zaposlenog prisjednika niti savjetnika nemaju ni postojeća dva javna bilježnika na području susjedne Stalne službe u Petrinji, na čijem je području aktualno 9 katastarskih izmjera, pa ni oni ne mogu uskočiti na područje ZK odjela Glina. Na području Općinskog suda u Sisku su u tijeku 2 katastarske izmjere i 4 javnobilježnička ureda imaju zaposlenog prisjednika, međutim i za te je urede upitno da li s obzirom na postojeće poslove mogu preuzeti posao obnove zemljišnih knjiga, koji zahtijevaju stalni angažman dva zaposlenika kroz duže razdoblje. Dakle, u idealnom slučaju da sva 4 javnobilježnička ureda iz Siska sa zaposlenim javnobilježničkim prisjednikom budu u mogućnosti preuzeti obnovu zemljišne knjige isti će morati sami napraviti obnovu u svih 19 katastarskih općina na području Općinskog suda u Sisku. S obzirom da je obnova zemljišne knjige do sada bila posao koji je trajao minimalno 2 godine po jednoj katastarskoj općini, dolazimo do zaključka da povjeravanjem javnim bilježnicima postupka obnove zemljišnih knjiga neće doći do ispunjenja cilja, tj. namjeravanog ubrzavanja postupka obnove zemljišnih knjiga. Na početku je Ministarstvo govorilo o naknadi javnim bilježnicima od 400,00 kuna (53,00 eura) za koju su javni bilježnici i tada govorili da je preniska, a danas kada su troškovi poslovanja u međuvremenu još narasli, određuje se nagrada od 20,00 eura. Javni bilježnici neće moći zaposliti nove službenike upravo iz razloga jer su unaprijed svjesni da s jedinstvenom naknadom od 20,00 EURA po katastarskoj čestiti neće moći pokriti troškove osnovnih plaća dva nova službenika, a ne smijemo smetnuti s uma da već sada 80 % javnobilježničkih ureda otežano radi. Također nerealno je određivati jedinstvenu nagradu za sve katastarske čestice, jer katastarske čestice na kojima su izgrađene zgrade iziskuju neusporedivo više vremena i troškova od ostalih katastarskih čestica. S druge strane, za TROŠKOVE USLUGE KATASTARSKE IZMJERE I GEODETSKOG NADZORA, Republika Hrvatska je ugovorila iznos od CCA 120,00 EURA PO KATASTARSKOJ ČESTICI. Do ovog iznosa naknade za katastarsku izmjeru može se doći iz javno objavljenih informacija iz kojih je vidljivo da je ukupna vrijednost ugovora za katastarske općine na području Grada Petrinje iznos od 5.150.000,00 eura, koji se odnosi na 28 204 katastarske čestice te 15 832 zgrade, iz čega se lako može doći do izračuna da će državu trošak katastarske izmjere stajati cca 120,00 eura po katastarskoj čestici. USPOREDBA NAGRADE GEODETA I JAVNOG BILJEŽNIKA JAVNI BILJEŽNIK GEODET RAZLIKA POSTOTAK 20,00 120,00 100,00 500 % Geodet za izmjeru dobiva 500 % više od javnog bilježnika za obnovu zemljišne knjige. Uspoređujući naknadu za katastarsku izmjeru i javnobilježničku naknadu za obnovu zemljišne knjige, NE MOŽEMO SE SLOŽITI S TIME DA JE POSAO KATASTARSKE IZMJERE 6 PUTA OPSEŽNIJI I ODGOVORNIJI OD POSLA OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE. Ako je posao katastarske izmjere 6 puta odgovorniji i opsežniji od same obnove zemljišne knjige, dolazimo do zaključka da nije nužno da taj posao rade javni bilježnici, odnosno taj posao može raditi svatko, jer iz visine predložene nagrade proizlazi da bi taj posao mogao raditi bilo tko, bez obzira na znanje, iskustvo, stručnu spremu i sl. Ali nažalost znamo da su za posao obnove zemljišne knjige potrebni stručna sprema, znanje i iskustvo, materijalna sredstva za plaće, opremu i sl., i stoga nikako nije opravdano očekivati da bi cijena rada javnih bilježnika za isti posao bila 6 puta niža od cijene rada geodeta, pa dolazimo do zaključka da se ovim prijedlogom Pravilnika ujedno povređuju barem dva Ustavom zagarantirana prava i to načelo ravnopravnosti i načelo primjerene plaće za obavljeni rad. Prikupljanjem informacija od zemljišnoknjižnih odjela može se doći do podataka o vremenu potrebnom zk odjelu za obnovu zemljišne knjige u jednoj katastarskoj općini, a Ministarstvo tim podacima za obnove svih katastarskih općina već raspolaže. Tako je, npr. Općinskom sudu u Sisku, (koji je efikasan zemljišnoknnjižni odjel) za 2600 katastarskih čestica bilo potrebno 2,5 godine, odnosno 30 mjeseci. Iz navedenog podatka proizlazi da jedan Zk odjel mjesečno napravi 87 katastarskih čestica, odnosno za jednu česticu su u prosjeku potrebna dva sata. Jedan zk referent i zapisničar (odnosno javni bilježnik/prisjednik/savjetnik i zapisničar) mogli bi u jednom mjesecu sastaviti zemljišnoknjižne uloške za 87 katastarskih čestica. Ukoliko obnovu zemljišne knjige provode javni bilježnici, prema aktualnom prijedlogu Ministarstva od 20,00 eura po katastarskoj čestici, za poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige, javnom bilježniku bi za 87 katastarskih čestica, tj za posao koji obavljaju dvije osobe cijeli mjesec, pripala nagrada od 1.740,00 eura. Uzmemo li u obzir da javni bilježnik i javnobilježnički prisjednik u ovom poslu imaju rang sudaca Općinskih sudova, njihova bruto plaća trebala bi iznositi minimalno 3.700,00 eura bruto, a službenika/zapisničara oko 2.000,00 eura bruto, nisu uključeni dodaci na plaću, troškovi papira, uredskog materijala, opreme, prijevoza i sl.. Dakle, samo za pokriće mjesečnih plaća potrebno je minimalno 5.700,00 eura, ponavlja se bez dodataka na plaću, tehničke opreme, prijevoza, materijalnih i drugih sličnih troškova), jer se prema trenutno važećem Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi javnim bilježnicima priznaje trošak dostave pismena i izbivanja iz ureda, ali ne i trošak prijevoza. Za zaključiti je da PREDLOŽENI IZNOS NAGRADE NE MOŽE POKRITI NITI TREĆINU TROŠKOVA RADA/PLAĆE JAVNOG BILJEŽNIKA/PRISJEDNIKA I SLUŽBENIKA koji bi uz bilježnika ili javnobilježničkog prisjednika, trebao biti angažiran pri osnivanju ili obnovi zemljišne knjige, ODNOSNO DA POKRIVA TEK CCA 1/3 UKUPNIH MJESEČNIH TROŠKOVA PLAĆA. Ističe se da javnobilježnička nagrada treba pokrivati ne samo troškove bruto plaće javnog bilježnika/prisjednika/savjetnika i zapisničara, nego i trošak ostalih dodataka na plaću te materijalne troškove, troškove tehničke opreme, prijevoza i sl. Prijedlog Ministarstva je i da javni bilježnik ima pravo na nagradu nakon završetka poslova za cijelu katastarsku općinu za koju nitko ne može znati koliko će trajati, 12, mjeseci, 18 mjeseci, a možda i više. To će izazvati još veći kaos u poslovanju javnobilježničkih ureda jer već sada VIŠE OD 80 % JAVNOBILJEŽNIČKIH UREDA OTEŽANO POSLUJE I ZASIGURNO NEMA VIŠKA SLUŽBENIKA ZBOG ČEGA NISU U MOGUĆNOSTI PREUZETI POSAO OSNIVANJA ILI OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE. Nameće se pitanje, KAKO ĆE JAVNI BILJEŽNICI ZAPOSLITI NOVE OSOBE I KROZ JEDNO DUŽE VRIJEME ZA KOJE NE ZNAMO KOLIKO ĆE TRAJATI, UREDNO ISPLAĆIVATI PLAĆE I TROŠKOVE, AKO PRAVO NA NAGRADU STJEČU TEK NAKON OBAVLJANJA SVIH POSLOVA ZA CIJELU KATASTARSKU OPĆINU. Tko će nam uopće doći raditi, kakve ćemo ugovore o radu sklopiti s novim zaposlenicima, pogotovo jer ne znamo na koje vrijeme ih zapošljavamo, kada i kako ćemo ih educirati za rad, tko će snositi troškove njihovih plaća za vrijeme edukacija i učenja posla. Za učenje i obavljanje poslova koji traju kraće vrijeme zaposlenici će očekivati veću motivaciju za rad u vidu bolje plaće, kako ćemo to snositi. SVE JER NE MOŽEMO ZATVORITI UREDE I POSVETITI SE OBNOVI ZEMLJIŠNIH KNJIGA. Slijedom svega gore navedenog, za obavljanje poslova osnivanja/obnove zemljišne knjige i to u slučaju da nam bude osiguran prostor za rad u katastarskoj općini za koju se provodi obnova zemljišne knjige, primjerena javnobilježnička nagrada za obnovu zemljišne knjige je jedino iznos od 80,00 eura, a kako je predloženo na 251. sjednici Upravnog odbora Hrvatske javnobilježničke komore održanoj dana 1. srpnja 2023. godine, a ista bi se trebala obračunavati na temelju stvarno obavljenog posla zaključno do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec po ispostavljenim računima, u skladu s poreznim zakonima RH, a ne nakon cjelokupno obavljenog posla. Primljeno na znanje Predmet ovoga Pravilnika je nagrada i naknada troškova javnog bilježnika, a ZZK-a propisuje mogućnost da se poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige povjere u rad javnim bilježnicima kao i dinamika isplate. S obzirom na sadržaj zaprimljenih komentara, napominjemo da se ovim Pravilnikom ne može izmijeniti i dopuniti postupak koji propisuje i uređuje ZZK-a.
7 Javni bilježnik Gordana Briševac Imprić POSTUPAK ISPLATE, Članak 12. Prijedlog je da javni bilježnik ima pravo na nagradu nakon završetka poslova za cijelu katastarsku općinu za koju nitko ne može znati koliko će trajati, 12, mjeseci, 18 mjeseci, a možda i više. To će izazvati još veći kaos u poslovanju javnobilježničkih ureda jer već sada VIŠE OD 80 % JAVNOBILJEŽNIČKIH UREDA OTEŽANO POSLUJE I ZASIGURNO NEMA VIŠKA SLUŽBENIKA ZBOG ČEGA NISU U MOGUĆNOSTI PREUZETI POSAO OSNIVANJA ILI OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE. Nameće se pitanje, KAKO ĆE JAVNI BILJEŽNICI ZAPOSLITI NOVE OSOBE I KROZ JEDNO DUŽE VRIJEME ZA KOJE NE ZNAMO KOLIKO ĆE TRAJATI, UREDNO ISPLAĆIVATI PLAĆE I TROŠKOVE, AKO PRAVO NA NAGRADU STJEČU TEK NAKON OBAVLJANJA SVIH POSLOVA ZA CIJELU KATASTARSKU OPĆINU. Tko će nam uopće doći raditi, kakve ćemo ugovore o radu sklopiti s novim zaposlenicima, pogotovo jer ne znamo na koje vrijeme ih zapošljavamo, kada i kako ćemo ih educirati za rad, tko će snositi troškove njihovih plaća za vrijeme edukacija i učenja posla. Za učenje i obavljanje poslova koji traju kraće vrijeme zaposlenici će očekivati veću motivaciju za rad u vidu bolje plaće, kako ćemo to snositi. Edukacija ne mora nužno biti za obnovu zemljišne knjige, ali ako javni bilježnik sam radi obnovu, treba educirati pravnika za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti javnih bilježnika jer javni bilježnici ne mogu sve sami raditi, a preko 130 javnobilježničkih ureda nema zaposlenog prisjednika. SVE JER NE MOŽEMO ZATVORITI UREDE I POSVETITI SE OBNOVI ZEMLJIŠNIH KNJIGA I JER JE TO U SUPROTNOSTI S POREZNIM PROPISIMA REPUBLIKE HRVATSKE, pa se predlaže da se nagrada obračunava na temelju stvarno obavljenog posla zaključno do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec po ispostavljenim računima, a ne nakon cjelokupno obavljenog posla. Primljeno na znanje Predmet ovoga Pravilnika je nagrada i naknada troškova javnog bilježnika, a ZZK-a propisuje mogućnost da se poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige povjere u rad javnim bilježnicima kao i dinamika isplate. Ukazujemo da Zakon o zemljišnim knjigama, a tako i dosadašnja praksa nadležnih sudova, ne predviđa rad na terenu u postupku osnivanja i obnove zemljišne knjige, već se eventualno osiguravao prostor za provođenje postupka sastavljanja nacrta zemljišnoknjižnih uložaka na izdvojenoj lokaciji, a prije svega zbog stranka koje su se pozivale na raspravu. Kako je povećana kvaliteta i način prikupljanja podataka katastarske izmjere te je izmijenjen i dopunjen zakonodavni okvir, rasprava za sastavljanje nacrta zemljišnoknjižnih uložaka trebala bi se održavati iznimno. S obzirom na sadržaj zaprimljenih komentara, napominjemo da se ovim Pravilnikom ne može izmijeniti i dopuniti postupak koji propisuje i uređuje ZZK-a.