Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o najmu stambenih jedinica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice XII. KONTROLA I PRIMOPREDAJA STAMBENIH JEDINICA, Članak 23. Ukazujemo kako se člankom 23. stavkom 1. Propisuje da Ministarstvo provodi kontrolu korištenja stambenih jedinica, a stavkom 4. toga članka da se o obavljenoj kontroli sastavlja zapisnik. U više smo navrata zatražili podatke nadležnih tijela o broju provedenih kontrola korištenja stambenih jedinica u odnosu na razne kategorije korisnika stambenog zbrinjavanja, osobito u odnosu na bivše nositelje stanarskog prava, budući smo primali pritužbe na njihovu prekomjernu izloženost učestalim kontrolama, što se dovodilo i u vezu sa njihovim nacionalnim podrijetlom, odnosno mogućnošću da su izloženi mogućoj diskriminaciji. Kako nam je priopćeno da se evidencija kontrola korisnika stambenog zbrinjavanja ne vodi na način koji bi omogućio izdvajanje podataka o broju i učestalosti provedenih kontrola u odnosu na pojedine kategorije korisnika, mišljenja smo kako bi radi pravne sigurnosti i jamstva prava na jednakost korisnika stavak 4. trebalo dopuniti rečenicom: „O obavljenim kontrolama vodi se godišnja evidencija, sa zasebno iskazanim kontrolama obavljenim u odnosu na najmoprimce bivše nositelje stanarskih prava.“ Prihvaćen Prihvaća se u izmijenjenom obliku
2 Ured pučke pravobraniteljice X. RASKID UGOVORA O NAJMU, Članak 17. Člankom 17. stavkom 4. Pravilnika propisuje se da korisnik ne gubi pravo na stambeno zbrinjavanje u stambenoj jedinici koja mu je dana u najam i ugovor o najmu neće se raskidati ukoliko neki od članova ne koriste stambenu jedinicu zbog potrebe dužeg boravka u zdravstvenoj ustanovi radi liječenja, zbog odlaska u drugo mjesto obrazovanja, privremenog ili sezonskog ili terenskog rada uz uvjet da je o tome obaviještena nadležna područna služba Ministarstva i o tome priložena odgovarajuća dokumentacija. Okolnosti iz ovog stavka mogu opravdano trajati najduže do pet godina koji rok se ne može produžavati, a odnose se na korisnika (nositelja prava/najmoprimca) ili člana kućanstva. Nije opravdana kontinuirana odsutnost svih članova kućanstva iz stambene jedinice, osim ukoliko kućanstvo ne čine malodobno dijete i jedan roditelj a izbivanje je nužno iz naprijed navedenih razloga. Mišljenja smo kako bi radi lakšeg snalaženja korisnika stambenog zbrinjavanja trebalo barem primjerice propisati što se to smatra odgovarajućom dokumentacijom u navedenim slučajevima odsutnosti iz stambene jedinice koja im je dodijeljena u najam. Predlažemo zadnji dio odredbe, odnosno zadnju rečenicu brisati, ovo stoga što je moguće da će korisnik stambenog zbrinjavanja biti samo jedna osoba, nositelj, čije će izbivanje iz stambene jedinice, pa makar i iz propisanih razloga, kao posljedicu imati odsutnost svih članova kućanstva i mogući gubitak prava na stambeno zbrinjavanje. Također je moguće i da su korisnici stambenog zbrinjavanja samo supružnici bez malodobne djece, a da je, primjerice, zbog potrebe liječenja izvan adrese stambenog zbrinjavanja i/ili u inozemstvu, oboljelom korisniku potrebna pratnja drugog, jedinog preostalog člana kućanstva. Prihvaćen Prihvaća se
3 Ured pučke pravobraniteljice VIII. ZAMJENA STAMBENIH JEDINICA, Članak 13. Člankom 13. alinejom prvom Pravilnika propisuje se da Ministarstvo može izvršiti zamjenu stambene jedinice dane u najam na zahtjev najmoprimca ili po službenoj dužnosti ako raspolaže odgovarajućom stambenom jedinicom, a na prijedlog Povjerenstva iz članka 14. ovoga Pravilnika: ako je došlo do povećanja ili smanjenja broja članova kućanstva najmoprimca zbog čega najmoprimac ima u najmu stambenu jedinicu znatno veću ili znatno manju u odnosu na broj članova kućanstva. Ukazujemo kako je nejasno što se smatra znatno većom ili znatno manjom stambenom jedinicom u odnosu na broj članova, pa bi trebalo precizirati koja odstupanja u kvadraturi potpadaju pod navedenu odredbu. Prihvaćen Prihvaća se Odredba je precizirana.
4 Ured pučke pravobraniteljice VI. OBVEZE NAJMOPRIMCA, Članak 10. Člankom 10. Pravilnika propisane su obveze najmoprimca glede korištenja stambene jedinice na kojoj je ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje, odnosno za koju je sklopljen ugovor o najmu. Među ostalim obvezama stavkom 8. članka 10. Pravilnika propisano je da se najmoprimac obvezuje najkasnije u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o najmu pokrenuti odgovarajući postupak pri nadležnim komunalnim tijelima radi plaćanja troškova na svoje ime te prijaviti prebivalište na toj adresi u roku od 15 dana od dana useljenja sa svim članovima obitelji utvrđenim u rješenju i koristiti ih u svrhu stanovanja. Mišljenja smo kako je ovako stipulirana odredba članka 10. stavka 8. Pravilnika nejasna, pa predlažemo da ista glasi: „Najmoprimac se obvezuje najkasnije u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o najmu pokrenuti odgovarajući postupak pri subjektima koji pružaju javne usluge (vodoopskrbe i odvodnje, distribucije električne energije, plina i toplinske energije, prikupljanja komunalnog otpada i dr.) radi plaćanja troškova na svoje ime, zajedno sa svim članovima svoje obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog zbrinjavanja u roku od 15 dana od dana useljenja te koristiti dodijeljenu im stambenu jedinicu u svrhu stanovanja.“ Člankom 10. stavkom 16. Pravilnika propisuje se da je najmoprimac dužan o činjenici da je postao vlasnik odgovarajuće useljive obiteljske kuće ili stana prikladne za stanovanje njega i/ili članova njegove obitelji obavijestiti Ministarstvo, podnijeti zahtjev za raskid ugovora o najmu, podmiriti troškove nastale korištenjem stambene jedinice odnosno naknaditi štetu i vratiti stambenu jedinicu koja mu je dodijeljena u najam. O primopredaji stambene jedinice sastaviti će se zapisnik. Ukazujemo kako je dostatno obvezati najmoprimca da o činjenici da je postao vlasnik odgovarajuće useljive obiteljske kuće ili stana prikladne za stanovanje njega i/ili članova njegove obitelji obavijesti Ministarstvo, a da o raskidu ugovora o najmu podnosi zahtjev Ministarstvo, odnosno da donese rješenje o raskidu ugovora o najmu ukoliko se radi o upravnom ugovoru iz članka 1. stavka 5. Pravilnika. Slijedom toga, predlažemo brisati odredbu u dijelu gdje se propisuje obveza najmoprimcu da podnese zahtjev za raskid ugovora o najmu, budući je ta obveza preotegotna i nerazmjerna za korisnika. Prihvaćen Prihvaća se Odredba čl. 10. stavka 8. Pravilnika je preformulirana.
5 Ured pučke pravobraniteljice II. UGOVOR O NAJMU, Članak 6. Iz razloga pravne sigurnosti pozdravljamo što je u članku 6. Pravilnika stavku 3. propisano da se sa korisnikom stambenog zbrinjavanja prema Uredbi o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihova stambenog zbrinjavanja (NN, broj: 133/13-dalje u tekstu: Uredba) sklapa ugovor o najmu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama zakona i propisa o najmu stanova, jer to u postojećem Pravilniku o najmu stambenih jedinica (NN, broj: 25/19 i 89/22) nije propisano, a u članku 7. stavku 1. Uredbe nije sasvim jasno sklapa li se ugovor o najmu s bivšim nositeljem stanarskog prava na određeno ili neodređeno vrijeme. Međutim, stavkom 4. članka 6. Pravilnika propisuje se da korisnik iz stavka 3 toga članka koji odbije ponuđeni useljiv stan u vlasništvu Republike Hrvatske gubi pravo prvenstva na stambeno zbrinjavanje. Nejasno je o kakvom se pravu prvenstva na stambeno zbrinjavanje radi budući se bivši nositelji stanarskog prava ne zbrinjavaju redovnim putem kroz liste prvenstva. Prihvaćen Prihvaća se Odredba članka 6. stavka 4. je preformulirana
6 Ured pučke pravobraniteljice II. UGOVOR O NAJMU, Članak 5. Predlažemo u članku 5. stavku 3. točki 2. Pravilnika dodati da se u Ugovoru u opisu stambene jedinice odnosno dijela stambene jedinice koji se daje u najam (oznaka, adresa, kat, površina, broj soba i sl.) nalazi i podatak o uvjetnosti predmetnog stana (pristup vodnim uslugama, električnoj energiji i sl). jer smo dobivali pritužbe na neuvjetnost određenih stanova u državnom vlasništvu. Također ukoliko Ugovor sadrži odredbe o prestanku Ugovora korisno bi bilo da sadrži i one o raskidu. Prihvaćen Prihvaća se
7 Grad Knin IX. POVJERENSTVO ZA RASPOLAGANJE STAMBENIM JEDINICAMA, Članak 14. Molimo da članak 14. st 3. glasi: "Povjerenstvo utvrđuje predstavlja li skup prostorija dodijeljen korisniku stan ili stambeni prostor u slučajevima utvrđivanja stambene površine za koju se plaća najamnina, odnosno predstavljaju li prostorije koje koristi stambenu cjelinu, i kada njihova ukupna stambena površina prelazi površinu propisanu člankom 17. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima." Prihvaćen Prihvaća se
8 Grad Knin VIII. ZAMJENA STAMBENIH JEDINICA, Članak 13. Molimo da se u članak 13. uvrsti stavak 2. koji glasi: "Moguća su veća odstupanja u kvadraturi od propisanih čl. 17. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima u mjestima gdje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ne raspolaže drugim odgovarajućim stambenim jedinicama." Prihvaćen Prihvaća se
9 Grga K. PRAVILNIK Nemoguća je pravilna briga o državnoj imovini bez transparentnog i cjelovitog popisa te imovine. U svim razvijenim demokratskim državama, pogotovo članica OECD skupine čije članstvo je prioritet Vlade RH, za svu državnu imovinu postoji jednostavan za korištenje te izradu i održavanje povoljan GIS (geoinfomacijski sustav). Izrada takvog GIS-a bi dala uvid gdje se te nekretnine nalaze, njihov status (iznajmljene, neupotrebljive, u obnovi itd.), njihovu namjenu, veličinu, vrijednost, kvalitetu i sve ostale podatke koji bi se mogli jednostavno anlizirati te planirati dobro upravljanje. Takav sustav nije skup (manje od stotinu tisuća eura), a benefitima koje nudi bi se isplatio već nakon par mjeseci, a možda i dana. Također izrada takvog sustava ne bi trajala duže od cca dva mjeseca, a u npr. Kanadi postoji još od 60-tih godina pa je stoga nevjerojatno kako se kroz zadnjih 30 godina nije u Hrvatskoj izradio takav transparentan (javno dostupan i ažuran) sustav. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Ovaj Pravilnik se donosi kao provedbeni propis Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Ministarstvo vodi evidenciju nekretnina, obiteljskih kuća i stanova iz svoje nadležnosti, ugovora o najmu, najmoprimaca i visine najamnine te podataka o izvršenim kontrolama i izvršenju obveze naplate najamnine što se propisuje odredbom članka 22. ovog Pravilnika.
10 Ured pučke pravobraniteljice III. VISINA NAJAMNINE, Članak 7. Člankom 7. stavkom 4. Pravilnika propisuje se da korisnicima kojima je rješenjem područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb ili njegova prednika centra za socijalnu skrb utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, visina najma obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu iznosi 0,13 eura mjesečno za stambenu jedinicu za vrijeme trajanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Ukazujemo kako je člankom 317. stavkom 5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj: 18/22-dalje u tekstu: ZSS/22) propisano da dana 1. siječnja 2023. Hrvatski zavod za socijalni rad preuzima poslove centra za socijalnu skrbi, pa predlažemo uskladiti terminologiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Odredba članka 7. stavka 4. Pravilnika formulirana je u skladu sa odredbom članka 18. stavka 8. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.
11 Ured pučke pravobraniteljice II. UGOVOR O NAJMU, Članak 2. Prije svega pozdravljamo nastojanjem da se ovim Pravilnikom pojednostavi njegova primjena u praksi u odnosu na postojeći Pravilnik o najmu stambenih jedinica (NN, broj: 16/19) te time i poveća pravna sigurnost korisnika stambenog zbrinjavanja, a što je izraženo u članku 2. stavcima 5. i 6. Pravilnika kojima se pobliže određuje koji se ugovori iz Pravilnika i Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN, broj: 106/18, 98/19 i 82/23-dalje u tekstu: ZSZPP) smatraju upravnim ugovorima, a koji to nisu te sukladno kojim odredbama zakona i drugih propisa se sklapaju. Tako se člankom 2. stavkom 5. Pravilnika propisuje da ugovor o najmu koji se sklapa s korisnicima na temelju rješenja o utvrđenom pravu na stambeno zbrinjavanje sukladno ZSZPP-u smatra se upravnim ugovorom te se s korisnicima sklapa u skladu sa ZSZPP-om. Stavkom 6. istoga članka Pravilnika propisuje se da ugovori o najmu koji se sklapaju temeljem ostalih pravnih osnova navedenih u članku 2. ovog Pravilnika kao i ugovori koji se sklapaju na temelju ZSZPP-a, a koji se prema ZSZPP-u ne smatraju upravnim ugovorima, sklapaju se s korisnicima sukladno odredbama zakona i propisa o najmu stanova. Ipak, koristimo ukazati kako Pravilnik nema uvodnog dijela kojim se obrazlažu razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem Pravilnika, a niti uz odredbe nema objašnjenja istih. Ukazujemo kako je člankom 11. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj: 25/13, 85/15 i 69/22-dalje u tekstu-ZPPI) propisano da savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta, sastavom radne skupine koja je izradila nacrt, ako je odlukom čelnika tijela radna skupina bila osnovana te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Nadalje, koristimo priliku ukazati i na odredbe Pravilnika za koje smatramo da bi ih trebalo nomotehnički doraditi, da nisu sasvim jasne ili da bi ih trebalo drugačije formulirati, pa u nastavku dajemo mišljenje u odnosu na te odredbe Pravilnika. Prije svega ukazujemo na nedosljednost prilikom korištenja skraćenog naziva ZSZPP-a. Naime, u članku 2. stavku 1. Pravilnika gdje je ZSZPP prvi puta citiran, skraćen je na način da će se nadalje navoditi kao Zakon o stambenom zbrinjavanju. Međutim, već u stavku 4. toga članka ZSZPP-a ne navodi se Zakon o stambenom zbrinjavanju, već samo Zakon, a isto je učinjeno i u članku 3. stavku 2. Pravilnika. Kako bi se prevenirale nejasnoće i poteškoće u primjeni Pravilnika, mišljenja smo da bi trebalo ujednačiti skraćeni naziv ZSZPP-a. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Primjedbe su primljene na znanje.
12 DPodstanari PRAVILNIK Poštovani, Prijedlog za izmjenu zakona o najmu stanova. Naime sve više ljudi najmoprimaca postaje na ulici zbog nemogućnosti dugoročnog smještaj. Dakle ovim zakonom Najmodavca ste postavili u povlaštenom položaju zbog mogućnosti "proizvoljnog" raskidanja ugovora. Moj prijedlog za izmjenu u ovom zakonu jest da se ukine pravo najma stana na određeno vrijeme ili da uvedete određeno vrijeme minimalno 5 godina. Dosadašnjim zakonom događa se iskorištavanje mnogih ljudi svakodnevno koji su u bezizlaznoj situaciji, iskorištavanje kako najmodavac raskida ugovor pred sezonu i kako bi stjecao prihode od najma stana u sezoni i od sugrađana izvan sezone. Ljudi, radi ove sve veće prakse ne mogu nikako pronaći smještaj na dugoročno vrijeme zbog ovakvog konstantnog svakogodišnjeg postupanja najmodavca. Molim vas ograničite dosadašnje mogućnosti najmodavaca tako da im uvedete izmjene; da dugoročno iznajmljuju sugrađanima bez mogućnosti otkazivanja ugovora. Da bi ovaj poduhvat bio zaštićen molim vas neka se svi ugovori za smještaj ljudi građana budu pod nadzorom lokalne samouprave i gradova ili da postoji druga organizacija za ove poslove radi zaštite ljudi i osiguranja za najam stana na duže vrijeme. Porezna uprava već postoji koja bi trebala nadzirati ugovore o najmu stanova i utvrditi razloge otkazivanja ugovora. Utvrdite kazne ako se utvrdi izbacivanje ljudi zbog turističkog prihodovanja. Hvala. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Predmet ovog Pravilnika nije Zakon o najmu stanova.