Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska zajednica tehničke kulture PRILOG 1. Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK), kao najviše nacionalno tijelo tehničke kulture u Republici Hrvatskoj ozakonjeno Zakonom o tehničkoj kulturi, podržava donošenje novog Zakona o tehničkoj kulturi te očekuje će u postupku izrade nacrta prijedloga novog zakona sudjelovati u izradi takvog akta. HZTK predlaže da se analiza postojećeg stanja sadržana u točki 2.2. Obrasca prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi dopuni na sljedeći način: „Osim navedenog, u novom Zakonu o tehničkoj kulturi trebalo bi ažurirati i uskladiti s razvojem tehničke kulture područje javnih potreba, djelatnosti, informacijski sustav te nadležnosti nadležnih tijela. Ujedno smatramo da je u postojećem Zakonu o tehničkoj kulturi vrlo dobro uređena postojeća struktura počevši od gradskih i županijskih zajednica preko nacionalnih saveza pa sve do najvišeg nacionalnog tijela tehničke kulture.“. Primljeno na znanje Poštovana/i, zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
2 Vedran Lakovic PRILOG 1. Poštovani, podržava Zakon o tehničkoj kulturi. Lp, Vedran Laković Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
3 Franjo Golubić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Smatram da tehnička kultura treba biti dostupna svim građanima i svim generacijama na jednak način, bez obzira na životnu dob i mjesto prebivališta i smatram da organizaciju, uvjete i sredstva za osiguranje pristupačnosti svim građanima, u skladu s odredbom članka 65. stavak 1. Ustava RH, a koji glasi: "Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima," te da istu pristupačnost tehničke kulture svim građanima trebju osigurati sve jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave u svojim sjedištima putem osnivanje zajedničke javne ustanove na razini županije. Ovo predlažem, prije svega u cilju omogućavanja svim građanima, posebno onima starije životne dobi, koji žive u ruralnim sredinama i nemaju znanja niti mogućnosti korištenja digitalnih tehnologija i pristupa digitalnim uslugama javnog sektora i drugim informacijama da te mogućnosti na taj način mogu ostvariti u svim JLS-e na području RH. Naime, u većini JLS-e nema udruga tehničke kulture, kao niti stručnih mentora, kako bi se moglo ostvariti pravo građana na cjeloživotno obrazovanje, a u čemu je stjecanje temeljnih digitalnih kompetencija za što širi obuhvat građana izuzetno bitno. Obveza je JLS-e da osiguraju građanima pristupaćnost svih ustavnih prava bitnih za svakodnevni život građana na svom području, a tehnička kultura je sastavni dio opće životne kulture i ulazi u ustavni pojam kulture u cjelini. Ako se isto ne ostvari na predloženi način digitalizacija usluga javnog sektora neće postići svoj cilj jer iste usluge radi nedostupnosti tehnologije, tehničkih i digitalnih znanja neće koristiti veliki broj građana, a posebno starije životne dobi, koji u osnovnoj školi nisu imali informatiku ako im se ne pruži mogućnost da steknu ta znanja i kompetencije osiguranjem istih kroz Zakon o tehničkoj kulturi. Za ostvarenje istog cilja ne treba osigurati posebne prostorne uvjete jer u okviru svih JLS-e postoje prostorije za održavanje sjednica vijeća koje se, u vrijeme dok se ne koriste mogu koristiti za te namjene. Isto tako predlažem da seza te namjene koriste i informatičke učionice i drugi prostori koji postoje u osnovnim i srednjim školama. RH ima obvezu, sukladno EU digitalnom desetljeću do 2030. godine, osigurati da najmanje 80% građana u dobi od 16 - 74godine ima osnovne digitalne vještine i ovo je prilika da se upravo kroz odredbe Zakona o tehničkoj kulturi ostvare preduvjeti da se isto i ostvari. Postojeće udruge u tehničkoj kulturi mogu i nadalje nastaviti svoj rad u različitim djelatnostima i sa različitim dobnim skupinama članova ali smatram i predlažem da obveza razvoja tehničke kulture u području digitalne transformacije društva, građana i javnih usluga bude zakonskaobveza JLP(R)S-e koja mora biti planirana u njihovim proračunima. Predlažem da se za informalnu edukaciju građana koriste i usluge studenata preko Studentskog servisa. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
4 Franjo Golubić PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Smatram da će Zakon o tehničkoj kulturi imati značajan utjecaj na mogućnost ostvarivanja, odnosno ne ostvarivanja prava građana jednake mogućnosti i tretman, imati će veliki učinak u području socijalnog i društvenog uključivanja građana, pristupa robi i uslugama putem digitalnih tehnologija te strane može znatno utjecati i namogućnosti starijih osoba na uključivanje u društvu, tržište rada i na jednakost u pristupu robama i uslugama po nižim cijenama jer digitalne tehnologije proširuju tržište. Ako se u zakonu ostvare naprijed izneseni prijedlozi, da svaka JLP(R)S-e na svom području mora imati barem jednu DIGI INFO TOČKU, za pristup internetu uz mentorsku podršku, ovaj zakon može značajno unaprijediti pravo na pristup informacijama i smanjiti veliki digitalni jaz i diskriminaciju po dobi, spolu, prebivalištu i imovinskom stanju vezano na tehničke uvjete, digitalne kompetencije i pristup uslugama javnog sektora, posebno vezano na sustav e-građani. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.