Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Liburnijske vode d.o.o. Ičići Liburnijska 2 PRAVILNIK Komentar na članak 8. točka 2. stavak a): Smatramo da je uvjet prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika) u skladu s popisom aglomeracija manjih od 2.000 ES iz Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine ograničavajući obzirom da postoje i ruralna područja na području RH koja se nalaze na područjima izvan tih aglomeracija, a kojima bi trebalo omogućiti razvoj. Uvjet prihvatljivosti bi stoga trebao biti isti koji je bio i na prethodnim natječajima iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.,a koji je vezan za broj stanovnika na određenom području (provodi se u naselju s najviše 2.000 stanovnika prema važećem popisu stanovništva), ako ne i na 5.000 stanovnika kako su predloženi uvjeti za ostale projekte u ovom programskom razdoblju. Također, prema Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine ulaganje u aglomeracije manje od 2.000 ES se odnosi samo na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Smatramo da projekte javne vodoopskrbe ne treba ograničiti na područje aglomeracija. Područje javne vodoopskrbe ne mora nužno biti vezano za područje obuhvata aglomeracije, već je često puno šire. Slijedom svega navedenog smatramo da bi barem projekte vodoopskrbe trebalo minimalno ograničiti na naselja sa 2.000 stanovnika (kao u prethodnom razdoblju), ako ne i na 5.000 stanovnika kako su predloženi uvjeti za ostale projekte u ovom programskom razdoblju. Nije prihvaćen Navedeni uvjet je propisan Strateškim planom ZPP. Vodeći računa o komplementarnosti s ostalim EU fondovima i iznosu sredstava koji je na raspolaganju za provedbu intervencije 73.13. unutar Strateškog plana ZPP, u suradnji s drugim tijelima u provedbi EU fondova i nadležnim za pitanja vode i vodnog dobra, definiran je uvjet prihvatljivosti projekta sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama do 2.000 ekvivalenta stanovnika.
2 Istarska županija - Regione Istriana OSNOVNE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo dodati novi pojam (tj. kroz Natječaj omogućiti ulaganja u već izgrađene sustave javnog navodnjavanja): rr) "Izgrađeni sustav javnog navodnjavanja" - izgrađeni sustav javnog navodnjavanja sukladno definiciji prema Zakonu kojim se definira sustav javnog navodnjavanja Nije prihvaćen U suradnji s tijelima nadležnim za izradu i upravljanje projektima sustava javnog navodnjavanja, prihvatljive vrste projekata definirane su Strateškim planom ZPP.
3 Istarska županija - Regione Istriana OSNOVNE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo dodati novi pojam (tj. kroz Natječaj omogućiti ulaganja u slijedeću infrastrukturu): pp) Sustav detaljne melioracijske odvodnje - sukladno definiciji prema Zakonu kojim se definira sustav detaljne melioracijske odvodnje (a koje je investitor JP(R)S sukladno Zakonu o vodama). Nije prihvaćen Uredba (EU) br. 2021/2115 koja definira pravila o potporama iz EPFRR ne predviđa financiranje projekata melioracijske odvodnje (niti građevine za osnovnu niti za detaljnu melioracijsku odvodnju) iz EPFRR, a u suradnji s tijelima nadležnim za izradu i upravljanje projektima sustava javnog navodnjavanja, prihvatljive vrste projekata definirane su Strateškim planom ZPP.
4 Istarska županija - Regione Istriana OSNOVNE ODREDBE, Članak 3. Novi pojam: ss) "Dopuna korisnika" - je naknadno dostavljanje dokumentacije ili dijela dokumentacije bez zahtjeva Agencije za plaćanja, od strane Korisnika, uz obrazloženje Nije prihvaćen Radi poštivanja načela jednakog postupanja prema svim korisnicima, nije prihvatljivo samoinicijativno dostavljanje dodatne dokumentacije Agenciji za plaćanja, bez da je isto prethodno zatraženo od strane Agencije za plaćanja. Članak 36. Prijedloga pravilnika navodi da ako korisnik samoinicijativno dostavi dopunu i/ili obrazloženje, navedeno se neće uzeti u razmatranje. Članak 25. Prijedloga pravilnika navodi da se Natječajem propisuje obvezna dokumentacija za koju je dopuštena dopuna kao i obvezna dokumentacija za koju nije dopuštena dopuna.
5 GRAD ZAGREB OSNOVNE ODREDBE, Članak 3. U članku 3. predlažemo dodati pojam „Suradnik na projektu – pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za djelatnost za koju se odobrava potpora u dijelu aktivnosti vezanih uz izgradnju skloništa za napuštene i izgubljene životinje“. Obrazloženje: U djelatnosti zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, lokalne i regionalna samouprave su temeljem čl. 62. st. 1 propisuje obvezu da poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave. Iz tih razloga potrebo je osigurati kod ove namjene i suradnju pravne osobe koja je propisana temeljenim propisom, a koja ne mora nužno biti prijavitelj. Nije prihvaćen Navedeno je definirano propisima kojima se propisuju obveze i odgovornost fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja odnosno nije u nadležnosti ovog Pravilnika. Članak 3. Prijedloga pravilnika navodi da je korisnik svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za provedbu i rezultate projekta. Rad i obveze lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u nadležnosti ovog Pravilnika.
6 Zagorska razvojna agencija OSNOVNE ODREDBE, Članak 3. 3. Pojmovi Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje: o) građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja Predlaže se razmisliti da se dozvoli uređenje prostora s dodavanjem dodatne vrijednosti tim prostorima npr. ukoliko se mijenja vanjska stolarija, mijenja krovište, unutarnje uređenje (zamjena zastarjelih pločica, zamjena parketa) i sl. radova u objektima (vatrogasni domovi, skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede, no za takve radove nije potrebna građevinska dozvola. Nije prihvaćen Troškovi održavanja/zamjene/sanacije/adaptacije sukladno Strateškom planu ZPP-a nisu prihvatljivi. U članku 3. Prijedloga pravilnika navedeno je da pojmovi građenja i rekonstrukcije odnose na pojmove kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja. Također je navedeno da se građenje ne odnosi na održavanje građevine. U članku 8. Prijedloga pravilnika je definirano da se projekt građenja (izgradnje ili rekonstrukcije) odnosi na građenje za koje se izdaje građevinska dozvola odnosno ne odnosi se na jednostavne i druge građevine i radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola. Projekte održavanja infrastrukture i infrastrukturne projekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola moguće je provoditi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. odnosno LAG-ovi navedeno mogu provoditi putem svojih LRS-ova ako se odluče na provedbu takvih projekata, temeljem iskazanih potreba na svojem području i financijskih mogućnosti koja su im na raspolaganju.
7 Istarska županija - Regione Istriana ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 7. c) jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave, za projekte detaljne melioracijske odvodnje i aktivnosti u obuhvatima izgrađenih sustava javnog navodnjavanja). Nije prihvaćen Prihvatljive vrste projekata i korisnika definirane su Strateškim planom ZPP. Prihvatljivi korisnici u sklopu intervencije 73.13. definirani su u članku 7., a prihvatljivi korisnici u sklopu intervencije 74.01. definirani su u članku 11. Prijedloga pravilnika. Uredba (EU) br. 2021/2115 koja definira pravila o potporama iz EPFRR ne predviđa financiranje projekata melioracijske odvodnje (niti građevine za osnovnu niti za detaljnu melioracijsku odvodnju) iz EPFRR.
8 Mario Starčević ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 7. U ime Hrvatske vatrogasne zajednice podržavamo prijedlog Udruge gradova u RH, t.j. da se za operacije gradnje, rekonstrukcije i opremanja vatrogasnih domova kao prihvatljivi korisnici dodaju dobrovoljna vatrogasna društva, ali i sve vatrogasne organizacije. Predlaže se dodavanje točke d) u ovom članku na način: d) vatrogasne organizacije (samo za projekte vatrogasnih domova), uz suglasnost jedinice lokalne i/ili područne samouprave na području koje vatrogasna organizacija ima sjedište. Obrazložnje pod d): Veliki broj vatrogasnih organizacija (definicija vatrogasne organizacije navedena u članku 2. točka 33. Zakona o vatrogastvu) je vlasnik vatrogasnih domova, koje su većinom izgradili njihovi članovi. Bez ove odredbe ista ne bi bila u mogućnosti kandidirati se na intervenciju 73.13., zbog nemogućnosti investiranja od strane jedinice područne/lokalne samouprave u tuđu imovinu. Analogno promijeniti pojam „dobrovoljno vatrogasno društvo“ u „vatrogasna organizacija“ u članku 8., 19., Prilogu 1. i Prilogu 4. Također načelna primjedba na Prilog 1: 7 bodova za točku 4. „Korištenje drvne konstrukcije“ i 15 bodova za točku 7. „Uvođenje digitalizacije provedbom projekta“ smanjuju mogućnosti vatrogasnih organizacija za dobivanje potpore, jer iste ne mogu zadovoljiti navedene kriterije. Stoga molimo da, kao i u prethodnoj financijskoj perspektivi i mjeri 7.4.1., natječaji za vatrogasne domove budu odvojeni od ostalih natječaja. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici u intervenciji 73.13. su propisani Strateškim planom ZPP, a prvim izmjenama Strateškog plana ZPP su kao prihvatljivi projekti dodani i vatrogasni domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) te jedinice lokalne samouprave kao korisnici za vatrogasne domove. U članku 8. Prijedloga Pravilnika propisano je da jedinica lokalne samouprave može prenijeti upravljanje i održavanje projekta vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva na dobrovoljno vatrogasno društvo, čije sjedište se nalazi na području jedinice lokalne samouprave koja je korisnik, dok korisnik (jedinica lokalne samouprave u ovom slučaju) mora biti vlasnik i zadržati vlasništvo nad ulaganjem najmanje 5 godina nakon konačne isplate.
9 Udruga gradova u RH ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 7. Predlažemo da se za operacije građenja, rekonstrukcije i opremanja vatrogasnih domova kao prihvatljivi korisnici dodaju dobrovoljna vatrogasna društva. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici u intervenciji 73.13. su propisani Strateškim planom ZPP, a prvim izmjenama Strateškog plana ZPP su kao prihvatljivi projekti dodani i vatrogasni domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) te jedinice lokalne samouprave kao korisnici za vatrogasne domove. U članku 8. Prijedloga pravilnika propisano je da jedinica lokalne samouprave može prenijeti upravljanje i održavanje projekta vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva na dobrovoljno vatrogasno društvo, čije sjedište se nalazi na području jedinice lokalne samouprave koja je korisnik, dok korisnik (jedinica lokalne samouprave u ovom slučaju) mora biti vlasnik i zadržati vlasništvo nad ulaganjem najmanje 5 godina nakon konačne isplate.
10 Zadarska županija ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 7. Jedinice područne (regionalne) samouprave se u prijedlogu Pravilnika o provedbi INTERVENCIJE 73.13. „POTPORA JAVNOJ INFRASTRUKTURI U RURALNIM PODRUČJIMA“ mogu javiti kao prihvatljiv korisnik samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave. Smatramo da članak 7 ODJELJKA A. INTERVENCIJA 73.13. Uvjeti prihvatljivosti korisnika, treba izmijeniti na način da se da mogućnost jedinicama područne (regionalne) samouprave da se jave na Natječaj i za građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje centra za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede jer su upravo jedinice regionalne samouprave te koje okupljaju sve poljoprivrednike sa svih JLS sa prostora svojih županija te su pogodne da budu nositelji takvog projekta Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici u intervenciji 73.13. su definirani Strateškim planom ZPP.
11 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 7. Predlažemo da se prihvatljive korisnike - javne isporučitelje vodnih usluga definira na način: b) javni isporučitelji vodnih usluga, odnosno postojeći javni isporučitelji vodnih usluga i budući jedinstveni javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda). Primljeno na znanje Navod u članku 7. je redefiniran odnosno usklađen sa Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o uslužnim područjima, na način da je korisnik jedinstveni javni isporučitelji vodnih usluga.
12 Zagorska razvojna agencija ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 7. 7. Uvjeti prihvatljivosti korisnika (1) Prihvatljivi korisnici su: a) JLS b) Javni isporučitelji vodnih usluga c) JP(R)S Predlažemo da se za građenje, rekonstrukciju i opremanje vatrogasnih domova uključe kao prihvatljivi korisnici i dobrovoljna vatrogasna društva te javne vatrogasne postrojbe, budući da su vatrogasni domovi najčešće u vlasništvu upravo tih pravnih osoba. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici u intervenciji 73.13. su propisani Strateškim planom ZPP, a prvim izmjenama Strateškog plana ZPP su kao prihvatljivi projekti dodani i vatrogasni domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) te jedinice lokalne samouprave kao korisnici za vatrogasne domove. U članku 8. Prijedloga pravilnika propisano je da jedinica lokalne samouprave može prenijeti upravljanje i održavanje projekta vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva na dobrovoljno vatrogasno društvo, čije sjedište se nalazi na području jedinice lokalne samouprave koja je korisnik, dok korisnik (jedinice lokalne samouprave u ovom slučaju) mora biti vlasnik i zadržati vlasništvo nad ulaganjem najmanje 5 godina nakon konačne isplate.
13 LIDIJA VESENJAK ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 7. Članak 7. - (1) b). Da li postoji mogućnost partnerstva na projektu? Pretpostavka je da se javni isporučitelji vodnih usluga definira sukladno Zakonu o vodnim uslugama a pojedina komunalna društva na području pojedinih JLS obavljaju * opskrbu pitkom vodom * odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Tada bi javni isporučitelj bio nositelj projekta a komunalno društvo partner koji bi ga provodio. Ili je moguće da se i samo komunalno društvo prijavi na ovu intervenciju? Molim da to malo jasnije definirate u pravilniku. Primljeno na znanje Članak 3. Prijedloga pravilnika propisuje da je korisnik svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za provedbu i rezultate projekta. Provedba projekata u intervenciji 73.13. nije moguća na način da jedan subjekt podnese zahtjeva za potporu, a drugi subjekt provodi projekt. Komunalno društvo koje nije javni isporučitelj vodnih usluga u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva nije prihvatljiv korisnik za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
14 ALEN RENDULIĆ ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 7. u stavku (1) potrebno je dodati kao prihvatljivi korisnici pod točkom d) Dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju sukladno članku 36. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) Obrazloženje: Sukladno članku 36., stavak (2) Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) jasno je definirano: "Dobrovoljno vatrogasno društvo osniva se, djeluje i prestaje s djelovanjem sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga, ako ovim Zakonom za pojedina pitanja nije drukčije određeno i samostalna je pravna osoba s ovlastima propisanim ovim Zakonom." Dobrovoljna vatrogasna društva su samostalne pravne osobe, te djeluju sukladno Zakonu o udrugama, te su vlasnici zemljišta i/ili zgrada na kojima će se sukladno članku 8. stavak 1. točka g) provesti građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) ili imaju direktni pravni interes sukladno točki z), a kako bi se izbjeglo nepotrebno sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja, ugovora o najmu. Financiranje vatrogastva, a samim time i projekta u članku 8. stavak 1. točka g), jasno su definirani u članku 111. stavak (3) Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22). Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici u intervenciji 73.13. su propisani Strateškim planom ZPP, a prvim izmjenama Strateškog plana ZPP su kao prihvatljivi projekti dodani i vatrogasni domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) te jedinice lokalne samouprave kao korisnici za vatrogasne domove. U članku 8. Prijedloga pravilnika propisano je da jedinica lokalne samouprave može prenijeti upravljanje i održavanje projekta vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva na dobrovoljno vatrogasno društvo, čije sjedište se nalazi na području jedinice lokalne samouprave koja je korisnik, dok korisnik (jedinica lokalne samouprave u ovom slučaju) mora biti vlasnik i zadržati vlasništvo nad ulaganjem najmanje 5 godina nakon konačne isplate. Odredbe Zakona o vatrogastvu u pogledu vatrogasne djelatnosti na lokanoj razini kao i u pogledu financiranja te djelatnosti jasno definira da je navedeno odgovornost jedinice lokane samouprave, a financiranje vatrogastva iz članaka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu se odnosi na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te na opremanje njezinih članica, ne na građenje vatrogasnih domova. Kada bi sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave bila namijenjena za građenje vatrogasnog doma DVD-a, onda se DVD ne bi mogao prijaviti za dodjelu potpore iz EPFRR za građenje vatrogasnog doma, s obzirom da je već zaprimio sredstva od jedinica lokalne samouprave za građenje tog istog vatrogasnog doma.
15 Naklada EOS ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8. stavak 2. u točki i) alineji 3.navodi se "kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave." Prema dosadašnjem iskustvu, izgradnja vlastita skloništa u JLS, u suradnji s udrugama za zaštitu životinja je najpovoljnije rješenje za zakonsko propisano zbrinjavanje napuštenih životinja. U članku 61. stavku 1. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br.102/17 i 32/19) sklonište može osnovati fizička ili pravna osoba. U stavku 2. istog Zakona propisano je da ako nije osnovano sklonište u skladu sa čl. 61. st. 1. sklonište osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb. U članku 62. propisano je da poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave. Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje. Sve jedinice lokalne samouprave, obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa. Na području Hrvatske, u većini JLS upravo su udruge registrirale skloništa za životinje iz razloga visoke motiviranosti, dobre umreženosti sa ostalim skloništima u zemlji i izvan te mogućnosti okupljanja velikog broja volontera, a JLS sudjeluju u financiranju osnivanja i rada skloništa (izgradnjom skloništa, davanjem prostora u zakup, opremanjem skloništa i dr.). Iz svega navedenoga, zbog dosadašnjeg iskustva ali i kontinuiranog predanog rada na aktivnostima zaštite životinja od strane udruga za zaštitu životinja predlaže se mogućnost da se kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje omogući partnerstvo s udrugama na način da im se može sklonište prenijeti na upravljanje/ dati u zakup jer su upravo one postavile temelje novog društva i humanosti prema životinjama. Nije prihvaćen S obzirom na namjenu i svrhu intervencije 73.13., kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.
16 Istarska županija - Regione Istriana ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. c) jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave, za projekte građenja detaljne melioracijske odvodnje i za projektne aktivnosti u obuhvatima izgrađenih sustava javnog navodnjavanja). Nije prihvaćen Prihvatljive vrste projekata i korisnika definirane su Strateškim planom ZPP. Prihvatljivi korisnici unutar intervencije 73.13. definirani su u članku 7., a uvjeti prihvatljivosti korisnika u sklopu intervencije 74.01. definirani su u članku 11. Prijedloga pravilnika. Uredba (EU) br. 2021/2115, koja definira pravila o potporama iz EPFRR, ne predviđa financiranje projekata melioracijske odvodnje (niti građevine za osnovnu niti za detaljnu melioracijsku odvodnju) iz EPFRR.
17 GRAD KRAPINA ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Vezano uz prihvatljivost projekata g) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnog domova dobrovoljnog vatrogasnog društva (osim na otocima) predlaže se brisanje riječi „dobrovoljnog“ radi toga što se na naveden način ograničava prihvatljivost projekata vatrogasnih domova za javne vatrogasne postrojbe, a obzirom na njihov značaj za područje ulaganja i šire ruralno područje. Nije prihvaćen Prema Strateškom planu ZPP i svrsi intervencije 73.13. nije prihvatljiva dodjela potpore i za profesionalne vatrogasne postrojbe.
18 Gradska razvojna agencija Slatine ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Molim pojašnjenje odredbe a) pod stavkom 2.: mora li projekt uključivati ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ili je dozvoljeno ulaganje samo u sustav javne vodoopskrbe ili samo sustav odvodnje? Ako je dozvoljeno ulaganje samo u sustav javne vodoopskrbe (bez sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda), u kojim naseljima se ono može provoditi budući da se popis aglomeracija manjih od 2.000 ES iz Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine odnosi samo na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda? Primljeno na znanje Prihvatljivo je ulaganje i samo u sustav javne vodoopskrbe
19 Udruga gradova u RH ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. na tragu prethodno upućenih komentara, predlažemo brisanje odredbe kojom se definira makismalna vrijednost projekta. Propisani najviši iznos javne potpore 2 milijuna eura omogućuje dovoljno fleksibilnosti korisnicima da u slučaju poremećaja na tržištu ili nepredviđenih troškova, i dalje mogu provesti projekt u skladu s ugovorom o dodjeli sredstava. To neće biti moguće kada je fiksiran maksimalan iznos vrijednosti projekta. Primljeno na znanje Uvjet o najvišoj ukupnoj vrijednosti projekta je propisan Strateškim planom ZPP. Projekti koji se sufinanciraju unutar intervencije 73.13. su ograničeni na ukupnu vrijednost projekta od 2.500.000 EUR sa svrhom kako bi što veći broj korisnika i ruralnog prostora imao priliku ostvariti potporu, a uzimajući u obzir ukupno planiranu alokaciju za provedbu intervencije 73.13. te da projekti u intervenciji 73.13. ne predstavljaju ulaganja u velike infrastrukturne projekte. Korisnicima se ne može dodijeliti potpora u iznosu višem od iznosa potpore utvrđenog ugovorom o financiranju. Uvjet o najvišem iznosu projekta je primjenjiv u prvoj i u drugoj fazi postupka dodjele potpore (prije i nakon provedbe postupaka nabave), ali nije primjenjiv na fazu postupka provedbe projekta, što znači da uvjet nije primjenjiv u fazi odobrenja isplata u slučaju nastanka dodatnih i nepredviđenih troškova.
20 Mario Starčević ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Predlaže se izmjena točke g) na način: g) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova vatrogasnih organizacija (osim na otocima). Obrazloženje: vidi članak 7. Nije prihvaćen Prema Strateškom planu ZPP i prvim izmjenama Strateškog plana ZPP te svrsi intervencije 73.13. nije prihvatljiva dodjela potpore i za profesionalne vatrogasne postrojbe.
21 OPĆINA DESINIĆ ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Člankom 8. st 2. t h) propisano je da projekt mora biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi odnosno s važećim srednjoročnim ili kratkoročnim aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi na način da je vrsta projekta za koju se podnosi zahtjev za potporu navedena u mjerama/aktivnostima/prioritetima strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave. Predlažemo usklađenje ove odredbe sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17, 151/22) u smislu da se jedinice lokalne samouprave mogu pozvati na usklađenost projekta sa aktima strateškog planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave (sukladno čl. 25. st. 2. spomenutog zakona) i/ ili na provedbene programe jedinica lokalne samouprave. Primljeno na znanje Navedeni uvjet je propisan Strateškim planom ZPP te ima za cilj da se potpora usmjeri na projekte u lokalnu zajednicu koja ima izrađene lokalne strateške razvojne dokumente odnosno lokalne zajednice koje promišljaju i upravljaju razvojem na svojem području. Navedena obveza je bila i u Programu ruralnog razvoja. Odredba u Prijedlogu pravilnika u skladu je sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Naime, u članku 8. Prijedloga pravilnika je navedeno da projekt za koji se podnosi zahtjev za potporu treba biti u skladu sa srednjoročnim (u skladu sa člankom 12. stavkom 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske navedeni su planovi razvoja jedinice lokalne samouprave) ili kratkoročnim (u skladu sa člankom 13. stavkom 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske navedeni su provedbeni programi jedinice lokalne samouprave) aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave.
22 OPĆINA DESINIĆ ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8. stavak 2. navodi se da se kod projekta nerazvrstane ceste upravljanje i održavanje projektom može prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik. Na što se točno ova odredba odnosi budući da se održavanje NC provodi i dodjeljuje prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i na temelju istog donesenim podzakonskim propisima? Predlaže se navesti da se održavanje nerazvrstanih cesta provodi prema odredbama važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu Nije prihvaćen Prema svrsi intervencije 73.13., mogućnost prijenosa upravljanja i održavanja kod projekta nerazvrstane ceste je moguća samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik te je navedeno u skladu sa Zakonom o cestama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Naime, u članku 107. Zakona o cestama propisano je sljedeće: - upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije - jedinica lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo u svom vlasništvu radi obavljanja poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta te poslova građenja nerazvrstanih cesta uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 23., 26. i 33. ovoga Zakona. Javna ustanova iz Zakona o komunalnom gospodarstvu koja upravlja cestama odnosi se na županijske ceste odnosno upravljanje županijskim cestama, ne na upravljanje nerazvrstanim cestama. Nadalje, izraz ''Upravljanje i održavanje'' u smislu Prijedloga pravilnika ne odnosi se nužno na osobu koja će izvoditi radove održavanja, već na osobu koja u cijelosti upravlja građevinom (nerazvrstanom cestom), što obuhvaća i upravljanje funkcioniranjem građevine, upravljanje održavanjem građevine kao i komunalne djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.
23 GRAD DUGO SELO ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Ukoliko je na zemljištu, na kojem je prostorno planskom dokumentacijom predviđena izgradnja skloništa za napuštene i izgubljene životinje, sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli započela izgradnja (izgrađeni su temelji), a uzimajući u obzir odredbu članka 8. stavka 2. podstavka k), je li prihvatljivo da projekt uklanjanja postojeće građevine bude dio nove građevinske dozvole ili je izgrađene temelje potrebno ukloniti, a tek potom ishoditi novu građevinsku dozvolu? Nije prihvaćen Prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, projekt mora udovoljavati svim uvjetima prihvatljivosti projekta iz članka 8. Prijedloga pravilnika. U skladu s člankom 8. Prijedloga pravilnika, aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti, izuzev prijavu početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti projekta započete). Slijedom navedenog, ako je izgradnja građevine započeta (izgrađeni su temelji), projekt nije prihvatljiv. Korisnik ne smije umjetno stvarati uvjete u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116, a ishođenje nove građevinske dozvole uz uklanjanje izgrađenog temelja može se upravo okarakterizirati kao umjetno stvaranje uvjeta prihvatljivosti projekta što je protivno odredbi članka 8. Prijedloga pravilnika.
24 GRAD ZAGREB ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8., stavak 4., točka i) Uvjeti prihvatljivosti –„kod projekata javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na USTANOVU ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači RH, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave“. Obrazloženje: u predloženom tekstu navedeno je da se prenosi upravljanje isključivo na JAVNU ustanovu. Sukladno čl. 1 temeljenog propisa koji regulira rad Ustanova – Zakona o ustanovama, propisano je da Ustanove obavljaju djelatnost od javnog interesa sukladno posebnom propisu. Ustanova se definira zakonom kao javna ustanova, ako je djelatnost ili dio djelatnosti koju obavlja zakonom određen kao javna služba. U ovom slučaju, Zakon o zaštiti životinja, propustio je nažalost propisati djelatnost na taj način, pa sukladno tome postoji velika vjerojatnost da neće sve ustanove u svojem nazivu ili statutu imati naziv JAVNA. Naime iako djelatnost skloništa za napuštene životinje ima sva obilježja javne službe, kako to nije definirano temeljnim propisom, dio neprofitnih organizacija – mogu biti opisane kao Ustanove ili Javne ustanove. U cilju izbjegavanja diskriminacije (da li je registrirana temeljem čl. 6 Zakona o ustanovama ili ne) predlažemo da se izmijeni ovaj dio pravilnika na predloženi način. Nije prihvaćen Kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.
25 GRAD ZAGREB ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8., stavak 2., točka z) Uvjeti prihvatljivosti projekta, predlažemo izmjenu u dijelu: „-kod projekata javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti na javnu ustanovu/USTANOVU ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave“. Obrazloženje: u predloženom tekstu navedeno je da se prenosi upravljanje isključivo na JAVNU ustanovu. Sukladno čl. 1 temeljenog propisa koji regulira rad Ustanova – Zakona o ustanovama, propisano je da Ustanove obavljaju djelatnost od javnog interesa sukladno posebnom propisu. Ustanova se definira zakonom kao javna ustanova, ako je djelatnost ili dio djelatnosti koju obavlja zakonom određen kao javna služba. U ovom slučaju, Zakon o zaštiti životinja, propustio je nažalost propisati djelatnost na taj način, pa sukladno tome postoji velika vjerojatnost da neće sve ustanove u svojem nazivu ili statutu imati naziv JAVNA. Naime iako djelatnost skloništa za napuštene životinje ima sva obilježja javne službe, kako to nije definirano temeljnim propisom, dio neprofitnih organizacija – mogu biti opisane kao Ustanove ili Javne ustanove. U cilju izbjegavanja diskriminacije (da li je registrirana temeljem čl. 6. Zakona o ustanovama ili ne) predlažemo da se izmijeni ovaj dio pravilnika na predloženi način. Nije prihvaćen Kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.
26 GRAD ZAGREB ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8., stavak 2., točka z) Uvjeti prihvatljivosti projekta, predlažemo izmjenu: „Korisnik ili suradnik na projektu ukoliko su propisani zakonskim okvirom koji regulira lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u RH, mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja.“ Obrazloženje: Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) propisano je da su lokalna i područna (regionalna) samouprava općine, gradovi, županije te mjesni odbori. Sukladno tome predlažemo da se u cilju postizanja učinkovitije apsorpcije sredstava, osiguraju uvjeti koji su sukladni važećem zakonskom okviru koji regulira radu lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kako zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja nije u opisu rada tijela lokalne i regionalne samouprave, skloništa koja će biti izgrađena projektnim aktivnostima iz ovog poziva, bit će potrebno, a zbog važećih propisa iz područja računovodstva i financija prikazati moguće u dokumentaciji pravnih osoba koje obavljaju tu djelatnost za tijela JLP(R)S. Nije prihvaćen Članak 3. Prijedloga pravilnika navodi da je korisnik svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za provedbu i rezultate projekta. Rad i obveze lokalne i područne (samouprave) nisu u nadležnosti ovog Pravilnika.
27 GRAD ZAGREB ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8., stavak 2., točka d) Uvjeti prihvatljivosti projekta, predlažemo izmjenu: „najviši mogući iznos potpore za projekt iznosi 2.000.000,00 EUR“. Obrazloženje: predlažemo da se razina potpore ograniči do najvišeg iznosa od 2.000.000,00 EUR, a što odgovara vrijednosti projekta od 2.500.000,00 EUR. Prijedlog proizlazi iz stanja na tržištu koje je vezano uz sektor građevinarstva te izrazito velikog povećanja troškova izvođenja građevinskih radova i pratećih usluga (stručni nadzor, voditelji projekta građenja za dio investicija, itd.), a kao posljedica problema s dobavom materijala, nedostatkom radne snage u građevinarstvu, te općom nestabilnošću cijena, postojećom inflacijom, mogućim vantroškovničkim radovima, itd. U slučaju da ostane predložena formulacija (najviša ukupna vrijednost projekta do 2.500.000,00 EUR) dio korisnika vjerojatno će doći u problem tijekom provedbe s obzirom na to da u ovom trenutku jedini siguran način procijene je proveden postupak javne nabave (otvoreni postupak male vrijednosti). Smatramo da je cilj projekte uspješno okončati, a da će dio sredstava, koje su veće od dodijeljenih, biti potrebno osigurati iz drugih izvora financiranja. Razlog zbog kojeg smatramo to bitnim proizlazi iz čl. 8 k) Poziva koji jasno navodi da aktivnost projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući i sklapanje ugovora s izvođačima. Iz tih razloga jasno je da javni naručitelji prvo moraju prijaviti projekt, a da tek nakon toga mogu pokrenuti postupke nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Kako je prethodno navedeno, to može dovesti do problema u provedbi, za sve koji strane iz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (korisnik-investitor, Ministarstvo poljoprivrede, Agencija). Nije prihvaćen Najviša vrijednost javne potpore po projektu je propisana u članku 10. Prijedloga pravilnika i iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša vrijednost projekta je 2.500.000 EUR Ako nakon provedbe javne nabave, iznos troškova poraste u odnosu na troškove i iznos potpore utvrđeni ugovorom o financiranju na način da ukupna vrijednost projekta bude veća od 2.500.000 EUR, navedeno znači da procijenjeni troškovi u prvoj fazi postupka dodjele potpore nisu bili realni ili su namjerno smanjeni. Najviša vrijednost projekta od 2.500.000 EUR definirana je u tom iznosu upravo kako bi se uzeo u obzir mogući porast troškova tijekom provedbe postupaka nabave, kao i eventualne poremećaje na tržištu sektora građevinarstva. Uvjet o najvišem iznosu projekta je primjenjiv u prvoj i u drugoj fazi postupka dodjele potpore (prije i nakon provedbe postupaka nabave), ali nije primjenjiv na fazu postupka provedbe projekta, što znači da uvjet nije primjenjiv u fazi odobrenja isplata u slučaju nastanka dodatnih i nepredviđenih troškova.
28 GRAD DUGO SELO ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Ukoliko jedinica lokalne samouprave prenese upravljanje i održavanje projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje na javnu ustanovu ili trgovačko društvo čiji je osnivač, tko je ovlašten sklopiti ugovore o poslovnoj suradnji za obavljanje veterinarskih poslova s fizičkim ili pravnim osobama, jedinica lokalne samouprave ili ustanova/trgovačko društvo? Primljeno na znanje Navedeno je definirano propisima kojima se propisuju obveze i odgovornost fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja odnosno nije u nadležnosti ovog Prijedloga pravilnika koji ne propisuje način sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji za obavljanje veterinarskih poslova niti ih na bilo koji način ograničava.
29 GRAD DUGO SELO ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Predlažemo dopunu članka 8. stavka 4. podstavka i) alineje 3. na način da se kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje propiše mogućnost prenošenja upravljanja i održavanja projektom na druge pravne osobe na temelju ugovora o koncesiji. Naime, smatramo kako je primjerenije da brigu za napuštene i izgubljene životinje obavlja npr. veterinarska stanica nego komunalno trgovačko društvo. Također, postupak dodjele koncesije osigurao bi ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti projekta iz stavka 4. podstavka a) prema kojem projekt mora biti namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i mora biti javno dostupan pojedincima i interesnim skupinama. Kao dokaz prethodno navedenom ističemo obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji. Nije prihvaćen S obzirom na namjenu i svrhu intervencije 73.13., kod projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na javnu ustanovu ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.
30 OPĆINA IVANKOVO ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Molimo Vas izmjenu članka 8. stavak 2, točka a) i b) u dijelu broja stanovnika gdje je definirani uvjet prihvatljivosti projekta u naselju/naseljima do 5.000 stanovnika, što mislimo da je premalo, predlažemo promjenu navedenog do 7.000 stanovnika kako bi se mogao prijaviti veći broj ruralnih naselja kojima je i namijenjen program. Nije prihvaćen Navedeni uvjet je propisan Strateškim planom ZPP. Vodeći računa o komplementarnosti s ostalim EU fondovima i iznosu sredstava koji je na raspolaganju za provedbu intervencije 73.13. unutar Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13 definiran je uvjet prihvatljivosti projekta u naseljima do 5.000 stanovnika.
31 Zagorska razvojna agencija ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Članak 8. Uvjeti prihvatljivosti projekta l) projekt mora imati izrađenu / ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje U slučaju nerazvrstanih cesta, je li prihvatljivo ulaganje u mrežu nerazvrstanih cesta, međusobno povezanih koje čine cjelinu, no s obzirom na dokumentaciju sastoje se od 2 i više glavna projekta odnosno 2 i više građevinskih dozvola? Ukoliko jest, molimo navedeno navesti u Pravilniku. Nadalje, da li je potrebno za prijavu imati pravomoćnu građevinsku dozvolu ili je moguće da je ishođenje dozvole u tijeku pa se dozvola dostavlja u dopunama? Primljeno na znanje Projekt treba predstavljati jednu funkcionalnu cjelinu u smislu lokacije i namjene građevine odnosno prihvatljivo je građenje nove ili rekonstrukcija postojeće jedne nerazvrstane ceste (nerazvrstana cesta kako je definirano u jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama koju je jedinica lokalne samouprave obvezna imati u skladu s člankom 107. Zakona o cestama) na temelju jednog glavnog projekta. Obuhvat pojedine nerazvrstane ceste (naziv, dužinu, širinu, površinu, kč. itd.) definira jedinica lokalne samouprave u svojoj jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama u skladu s člankom 107. Zakona o cestama. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, a popis dokumentacije koja se može dostaviti u dopuni odnosno dokumentacije koja se ne može dostaviti u dopuni bit će definiran Natječajem.
32 Zagorska razvojna agencija ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. 8. Uvjeti prihvatljivosti projekta m) projekt građenja (izgradnje ili rekonstrukcije) se odnosi na građenje za koje se izdaje građevinska dozvola odnosno ne odnosi se na jednostavne i druge građevine i radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola Predlaže se razmatranje dozvole uređenja prostora s dodavanjem dodatne vrijednosti tim prostorima npr. ukoliko se mijenja vanjska stolarija, mijenja krovište, unutarnje uređenje (zamjena zastarjelih pločica, zamjena parketa) i sl. radova u objektima (vatrogasni domovi, skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede, no za takve radove nije potrebna građevinska dozvola. Nije prihvaćen Troškovi održavanja/zamjene/sanacije/adaptacije sukladno Strateškom planu ZPP-a nisu prihvatljivi. U članku 8. Prijedloga pravilnika je definirano da se projekt građenja (izgradnje ili rekonstrukcije) odnosi na građenje za koje se izdaje građevinska dozvola odnosno ne odnosi se na jednostavne i druge građevine i radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola. Projekte održavanja infrastrukture i infrastrukturne projekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola moguće je provoditi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. odnosno LAG-ovi navedeno mogu provoditi putem svojih LRS-ova ako se odluče na provedbu takvih projekata temeljem iskazanih potreba na svojem području i financijskih mogućnosti koja su im na raspolaganju.
33 Zagorska razvojna agencija ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. 8. Uvjeti prihvatljivosti projekta h) projekt mora biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17 i 151/22), JLS više nisu obvezne donositi svoje strateške razvojne dokumente, stoga se predlaže da projekt bude u skladu s Provedbenim programom JLS ili strateškim dokumentom na razini JP(R)S. Također, na koji način se kontrolirati ovaj uvjet – bit će potrebno učitavati svu tu dokumentaciju u Agronet? Ili samo navesti u okviru suglasnosti predstavničkog tijela JLS? Predlaže se definirati predložak i suglasnosti predstavničkog tijela JLS kao i popratni prilog. Primljeno na znanje Navedeni uvjet je propisan Strateškim planom ZPP te ima za cilj da se potpora usmjeri na projekte u lokalnu zajednicu koja ima izrađene lokalne strateške razvojne dokumente odnosno lokalne zajednice koje promišljaju i upravljaju razvojem na svojem području. Navedena obveza je bila i u Programu ruralnog razvoja. Odredba u Prijedlogu pravilniku u skladu je sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Naime, u članku 8. Prijedloga pravilnika je navedeno da projekt za koji se podnosi zahtjev za potporu treba biti u skladu sa srednjoročnim (u skladu s člankom 12. stavkom 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske navedeno su planovi razvoja jedinice lokalne samouprave) ili kratkoročnim (u skladu s člankom 13. stavkom 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske navedeno su provedbeni programi jedinice lokalne samouprave) aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave. Dokumentacija koju će korisnici dostavljati prilikom podnošenja zahtjeva bit će definirana Natječajem.
34 Zagorska razvojna agencija ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. 8. Uvjeti prihvatljivosti projekta (2) Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore su: d) najviša ukupna vrijednost projekta (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000 EUR Ukoliko je definiran najviši iznos javne potpore (2.000.000 EUR) čemu dodatno definiranje maksimalne vrijednosti projekta? Poučeni iskustvima iz proteklog razdoblja, radi se o tome da se brišu troškovi ili smanjuju stvarni troškovi u troškovnicima da bi se projekt sveo u navedene okvire, a potom u provedbi dolazi do vantroškovničkih radova i dodatnih komplikacija. Predlažemo brisati navedeni uvjet. Ukoliko nakon provedenog postupka javne nabave dođe do povećanja ukupne vrijednosti ugovora, hoće li se takvi projekti odobravati? Nije prihvaćen Uvjet o najvišoj ukupnoj vrijednosti projekta je propisan Strateškim planom ZPP. Projekti koji se sufinanciraju unutar intervencije 73.13. su ograničeni na ukupnu vrijednost projekta od 2.500.000 EUR sa svrhom kako bi što veći broj korisnika i ruralnog prostora imao priliku ostvariti potporu, a uzimajući u obzir ukupno planiranu alokaciju za provedbu intervencije 73.13. Korisnicima se ne može dodijeliti potpora u iznosu višem od iznosa potpore utvrđene ugovorom o financiranju. Uvjet o najvišem iznosu projekta je primjenjiv u prvoj i u drugoj fazi postupka dodjele potpore (prije i nakon provedbe postupaka nabave), ali nije primjenjiv na fazu postupka provedbe projekta, što znači da uvjet nije primjenjiv u fazi odobrenja isplata.
35 Općina Vrbnik ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U čl. 8 st. 2 t. v) navedeno je: fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovoga Pravilnika i natječaja. Dok je u čl. 8. st. 2 t. p) navedeno: projekt mora po namjeni predstavljati jednu funkcionalnu cjelinu. Da li se može prijaviti jedna faza ceste za koju su predviđene dvije faze, ali svaka faza ima svoju građevinsku dozvolu i predstavlja funkcionalnu cjelinu odnosno može se dobiti uporabna dozvola. Od toga jedna faza ispunjava sve uvjete iz natječaja dok druga faza ne. Primljeno na znanje Prilikom prijave odnosno u postupku dodjele potpore projekt mora udovoljavati svim uvjetima prihvatljivosti projekta iz članka 8. Prijedloga pravilnika. Projekt predstavlja cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i, ako je primjenjivo, neprihvatljivih troškova. Korisnik ne smije umjetno stvarati u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116. Ako je provedba projekta planirana u fazama, prilikom podnošenja zahtjeva za potporu moraju biti prijavljene sve faze projekta i sve faze kumulativno moraju ispunjavaju uvjete iz Prijedloga pravilnika i natječaja.
36 Grad Virovitica ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8. stavku 2. pod slovom z, alineja 7., a vezano uz prenošenje upravljanja i održavanja projekta javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje, molimo da se uz sve navedeno doda tekst da se može dodijeliti koncesija putem javnog natječaja trgovačkom društvu Nije prihvaćen Prema svrsi intervencije 73.13. nije prihvatljivo prenošenje upravljanja i održavanja javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje na subjekte koji nisu javna ustanova ili trgovačko društvo čiji je osnivač/osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.
37 Ljubica Šolić ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. članak 8.- zašto je isključena mogućnost prijenosa održavanja i upravljanja kod aktivnosti (f) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje centra za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede stavak 2 točka h) uskladiti s zakonskim izmjenama koje se odnose na važeće strateške razvojne dokumente JLS-a Stavak 4) točka a) - smije li projekt ostvarivati primitke u razini troškova održavanja i funkcionalnosti Djelomično prihvaćen U članku 8. Prijedloga pravilnika je dodana mogućnost prijenosa održavanja i upravljanja projekta centra za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik. Odredba o usklađenosti projekta sa strateškim razvojnim dokumentom u Prijedlogu pravilniku u skladu je sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Naime, u članku 8. stavku 2. Prijedloga pravilnika je navedeno da projekt za koji se podnosi zahtjev za potporu treba biti u skladu s srednjoročnim (u skladu s člankom 12. stavkom 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske navedeno su planovi razvoja jedinice lokalne samouprave) ili kratkoročnim (u skladu s člankom 13. stavkom 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske navedeno su provedbeni programi jedinice lokalne samouprave) aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave. Projekt u intervenciji 73.13. može ostvariti prihod koji nije značajan odnosno kojim se pokrivaju troškovi održavanja i upravljanja građevinom.
38 ALEN RENDULIĆ ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Članak 8. stavak (2), točka h) potrebno je nadodati zarez i nadopuniti s slijedećom rečenicom: osim kada su korisnici Dobrovoljna vatrogasna društva, kada projekt definiran ovim člankom mora biti u skladu s Vatrogasnim planom koji je izrađen i donesen sukladno članku 49. i 50. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22). Nije prihvaćen Navedeni uvjet je propisan Strateškim planom ZPP. Svi projekti za koje se podnosi zahtjev za potporu moraju biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi odnosno s važećim srednjoročnim ili kratkoročnim aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi kako bi se potvrdio interes i potreba lokalne zajednice koje promišljaju i upravljaju razvojem na svojem području.
39 ALEN RENDULIĆ ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Članak 8. stavak (2), točka g) potrebno je nadodati zarez i nadopuniti s slijedećom rečenicom: osim kada su korisnici Dobrovoljna vatrogasna društva. Nije prihvaćen Navedeni uvjet je propisan Strateškim planom ZPP. Svi projekti za koje se podnosi zahtjev za potporu moraju imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi (osim kada su korisnici jedinice područne (regionalne) samouprave) u cilju potvrđivanja interesa lokalne zajednice za potrebom provedbe navedenog projekta.
40 Općina Vinodolska općina ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8. stavku 2. točki l) navedeno je da projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje. Iz navedenog nije jasno da li je prihvatljiv projekt koji u trenutku same prijave nema pravomoćnu građevinsku dozvolu, tj. da li je moguće prijaviti projekt samo sa izrađenim glavnim projektom i troškovnikom, a bez ishođene pravomoćne dozvole koja bi se ishodila naknadno. Primljeno na znanje Projekt mora udovoljavati uvjetima prihvatljivosti projekta propisanim Pravilnikom. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, a popis dokumentacije koja se može dostaviti u dopuni odnosno dokumentacije koja se ne može dostaviti u dopuni bit će definiran Natječajem.
41 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U Članku 8., stavak 2., točka h) navodi se da projekt mora biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave. Neke JLS nemaju izrađen/važeći strateški razvojni dokument za razdoblje 2020+, niti ga moraju imati. Naime, izrada akata strateškog planiranja regulirana je Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17, 151/22). Intencija Zakona, između ostalog, je i smanjenje broja raznih strategija, planova i programa kako bi ovaj sustav bio što učinkovitiji. Stoga, kako je i propisano člankom 25. stavkom 2. spomenutog Zakona, JLS koja može usmjeravati razvoj na temelju srednjeročnih akata strateškog planiranja izrađenih na razini JP(R)S, NEMA obvezu izrade Plana razvoja (srednjeročni akt strateškog planiranja). Na području naše Županije postoji izrađen i usvojen Plan razvoja županije 2021.-2027., dok velika većina ostalih JLS isti nema izrađen za svoju lokalnu razinu (Imaju izrađene Provedbene programe). Stoga, predlažemo uskladiti ovu odredbu pravilnika, na način da se JLS-ovi mogu pozvati na usklađenost svog projekta sa mjerama/aktivnostima/prioritetima akta strateškog planiranja koji je izrađen na regionalnoj razini. Nije prihvaćen Navedeni uvjet je propisan Strateškim planom ZPP te ima za cilj da se potpora usmjeri na projekte u lokalnu zajednicu koja ima izrađene lokalne strateške razvojne dokumente odnosno lokalne zajednice koje promišljaju i upravljaju razvojem na svojem području. Navedena obveza je bila i u Programu ruralnog razvoja. Odredba o usklađenosti projekta sa strateškim razvojnim dokumentom u Prijedlogu pravilnika u skladu je sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Naime, u članku 8. Prijedloga pravilnika je navedeno da projekt za koji se podnosi zahtjev za potporu treba biti u skladu sa srednjoročnim (u skladu s člankom 12. stavkom 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske navedeno su planovi razvoja jedinice lokalne samouprave) ili kratkoročnim (u skladu s člankom 13. stavkom 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske navedeno su provedbeni programi jedinice lokalne samouprave) aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave.
42 Darijan Vinter ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8, stavak 2 navodi se " kod projekta nerazvrstane ceste upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik". Navedena odredba je nejasna, naime nerazvrstanim cestama upravljaju JLS dok se održavanje nerazvrstanim cestama povjerava putem provedenog postupka javne nabave za odabir izvođača za obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta. Također, zbog načela funkcionalnog spajanja, nejasno je zašto bi osnivač trgovačkog društva trebala biti JLS koja je korisnik. Sukladno navedenome predlažem da se tekst preformulira i glasi "kod projekta nerazvrstane ceste upravljanje se može prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave dok se održavanje nerazvrstanom cestom povjerava sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu." Nije prihvaćen Prema svrsi intervencije 73.13. mogućnost prijenosa upravljanja i održavanja kod projekta nerazvrstane ceste je moguća samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik te je navedeno u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Naime, u članku 107. Zakona o cestama propisano je sljedeće: - upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. - Jedinica lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo u svom vlasništvu radi obavljanja poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta te poslova građenja nerazvrstanih cesta uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 23., 26. i 33. ovoga Zakona. Izraz ''Upravljanje i održavanje'' u smislu Prijedloga pravilnika ne odnosi se nužno na osobu koja će izvoditi radove održavanja, već na osobu koja u cijelosti upravlja građevinom (nerazvrstanom cestom), što obuhvaća i upravljanje funkcioniranjem građevine, upravljanje održavanjem građevine kao i komunalne djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Nadalje, mogućnost prijenosa upravljanja i održavanja kod projekta nerazvrstane ceste je moguća na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik, što znači da osnivači trgovačkog društva mogu biti više jedinica lokalne samouprave jedan od kojih je korisnik, a što je u skladu s načelima funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave.
43 Darijan Vinter ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8, stavak 2 navodi se "kod projekta tržnice upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik". Nejasna je odredba da osnivač trgovačkog društva treba biti JLS koja je ujedno i korisnik u projektu. Takva odredba u suprotnosti je s načelima funkcionalnog spajanja jedinica. Predlažem da se omogući prijenos vlasništva na trgovačko društvo čiji je osnivač JL(P)RS. Nije prihvaćen Navodi iz članka 8. Prijedloga pravilnika o upravljanju i održavanju tržnica ne dovode u pitanje funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave jer se kod funkcionalnog spajanja, prava i obveze korisnika (jedinice lokalne samouprave) u vezi projekta i dalje nastavljaju. Prijenos upravljanja i održavanja kod projekta tržnice je moguć na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik, što znači da osnivači trgovačkog društva mogu biti više JLS-a od kojih je jedan korisnik, a što je u skladu s načelima funkcionalnog spajanja JLS-a.
44 Darijan Vinter ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U članku 8, stavak 2 kojim je definirana mogućnost prijenosa upravljanja i održavanja vatrogasnim domovima na vatrogasna društva potrebno je proširiti i dodati mogućnost prijenosa upravljanja i održavanja na trgovačko društvo čiji je osnivač JLS. Naime, vatrogasna društva u pravilu nemaju ljudske ni financijske kapacitete a JLS-ovima također upravljanje ovakvom vrstom objekta nije nužno u obuhvatu djelatnosti. Prijenos upravljanja na trgovačko društvo u javnom vlasništvu omogućilo bi racionalnije raspolaganje, odnosno upravljanje, održavanje i u konačnici korištenje ovakvih objekata u svrhu zadovoljenja potreba lokalne zajednice a u skladu s Programom korištenja ove vrste objekata. Zbog svrsishodnosti korištenja javnih sredstava predlažem da se prijedlog prihvati te da se natječajem podrobnije definiraju uvjeti korištenja i upravljanja ovom vrstom objekata. Nije prihvaćen Prihvatljivi projekti, kako je navedeno i u prvim izmjenama Strateškog plana ZPP, su vatrogasni domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima). Stoga je upravljanje i održavanje vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava moguće prenijeti isključivo na dobrovoljna vatrogasna društva. Dosadašnja iskustva u Programu ruralnog razvoja pokazala su da kod upravljanja ovakvim projektima od strane dobrovoljnih vatrogasnih društva nije bilo poteškoća. Detaljniji uvjeti u vezi upravljanja i održavanja građevinom za koju je ostvarena potpora je predmet odnosa korisnika i subjekta koji upravlja i održava građevinu, a ne Pravilnika i natječaja.
45 Darijan Vinter ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Potrebno je definirati odredbe čl. 8., stavak 2, točka p), odnosno što se smatra "jednom funkcionalnom cjelinom". Da li je to jedna građevinska dozvola ili to može biti više građevinskih dozvola koje funkcionalno čine jednu cjelinu ? Primljeno na znanje Dokumentacija i provedba projekta mora biti u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje. Projekt treba predstavljati jednu funkcionalnu cjelinu u smislu jedne građevine, lokacije i namjene građevine.
46 Darijan Vinter ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. U SPZPP 2023. - 2027. - poglavlje 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima navodi se: "Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financiraju unutar ove intervencije su: - dječji vrtići - nerazvrstane ceste - sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - tržnice - javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje - centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede. Navedeni projekti su namijenjeni poboljšanju komunalne (osnovne) i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima te doprinose unapređenju i razvoju poljoprivrede u ruralnom području. Raspodjela sredstava po vrstama projekata bit će napravljena na razini natječaja." Molimo Vas pojašnjenje da li su usvojene izmjene SPZZP 2023. - 2027. ili je nacrt Pravilnika (čl. 8, stavak 1, točka g) u suprotnosti sa strateškim dokumentom ? Primljeno na znanje Prvim izmjenama Strateškog plana ZPP koje su u rujnu ove godine poslane u Europsku komisiju, u intervenciji 73.13. omogućeno je ulaganje u vatrogasne domove dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima). Kada Europska komisija odobri navedene izmjene, na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr bit će objavljena verzija Strateškog plana ZPP koja uključuje navedene izmjene.
47 Grad Drniš ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 8. Kod intervencije 73.13 kod uvjeta prihvatljivosti projekta - prihvatljivi projekti su: g) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnog domova dobrovoljnog vatrogasnog društva predlažemo da se skine riječ DOBROVOLJNOG. Naime, dobrovoljna vatrogasna društva su udruge koje uglavnom funkcioniraju na sezonskom djelovanju. Obično nemaju profesionalno zaposlenih vatrogasaca. U jedinicama lokalne samouprave postoje javne vatrogasne postrojbe, koje imaju stalno zaposlene djelatnike - zapovjednike i vatrogasce. Svi oni djeluju u sinergiji - javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva, tako da smatramo da ne treba ograničavati prihvatljivost ulaganja samo na vatrogasne domovove za dobrovoljna vatrogasna društva. Nije prihvaćen Prema Strateškom planu ZPP i prvim izmjenama Strateškog plana ZPP te svrsi intervencije 73.13. nije prihvatljiva dodjela potpore i za profesionalne vatrogasne postrojbe.
48 Istarska županija - Regione Istriana ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 9. (1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti najviše DVA ZAHTJEVA za potporu tijekom jednog natječaja, osim za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda za koje korisnik može tijekom jednog natječaja podnijeti više od jednog zahtjeva za potporu za ulaganja na područjima različitih jedinica lokalne samouprave. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je u istom natječaju predviđeno više različitih vrsta projekata, isti (jedan) korisnik može tijekom jednog natječaja podnijeti najviše DVA ZAHTJEVA za potporu za jednu (istu) vrstu projekta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika. (4) Ako korisnik tijekom jednog natječaja podnese više zahtjeva za potporu za isti projekt iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, u obzir će se uzeti DVA najranije podnesena zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu. Nije prihvaćen Broj projekata po korisniku u članku 9. Prijedloga pravilnika uzima u obzir iznos sredstava koji je na raspolaganju za provedbu intervencije 73.13. kako bi što veći broj korisnika bio u prilici ostvariti potporu iz intervencije 73.13. Navedeno je jasnije definirano odnosno ujednačeno za sve korisnike u intervenciji 73.13.
49 Istarska županija - Regione Istriana ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 9. DODATI: (1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti najviše DVA ZAHTJEVA za potporu tijekom jednog natječaja, osim za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda za koje korisnik može tijekom jednog natječaja podnijeti više od jednog zahtjeva za potporu za ulaganja na područjima različitih jedinica lokalne samouprave. Nije prihvaćen Broj projekata po korisniku u članku 9. Prijedloga pravilnika uzima u obzir iznos sredstava koji je na raspolaganju za provedbu intervencije 73.13. kako bi što veći broj korisnika bio u prilici ostvariti potporu iz intervencije 73.13. Navedeno je jasnije definirano odnosno ujednačeno za sve korisnike u intervenciji 73.13.
50 MONEO SAVJETOVANJE d.o.o. ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 9. U članku 9., st. 1. Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027. navedeno je: „Isti (jedan) korisnik može podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja, osim za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda za koje korisnik može tijekom jednog natječaja podnijeti više od jednog zahtjeva za potporu za ulaganja na područjima različitih jedinica lokalne samouprave.“ Molimo izmjenu navedenog članka gdje se omogućava podnošenje više projekata i za nerazvrstane ceste budući da JLS-ovi u ruralnim područjima imaju potrebe za obnovu većeg broja nerazvrstanih cesta te se na taj način jednim natječajem rješava obnova i povezivanje više naselja na području JLS-a. U suprotnom, JLS-ovi su ograničeni na dugotrajnu obnovu nerazvrstanih cesta putem ovakvih natječaja ili su prisiljeni koristiti vlastita sredstva, no s obzirom na njihov proračun, to nije financijski izvedivo. Sukladno navedenom, molimo izmjenu navedenog članka i to na sljedeći način: „Isti (jedan) korisnik može podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja, osim za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda i projekte nerazvrstanih cesta za koje korisnik može tijekom jednog natječaja podnijeti više od jednog zahtjeva za potporu za ulaganja na područjima različitih jedinica lokalne samouprave i/ili različitih naselja JLS-ova.“ Nije prihvaćen Broj projekata po korisniku u članku 9. Prijedloga pravilnika uzima u obzir iznos sredstava koji je na raspolaganju za provedbu intervencije 73.13. kako bi što veći broj korisnika bio u prilici ostvariti potporu iz intervencije 73.13. Navedeno je jasnije definirano odnosno ujednačeno za sve korisnike u intervenciji 73.13.
51 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 9. Predlažemo da se za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda konkretizira da tijekom jednog natječaja javni isporučitelj može podnijeti više zahtjeva za potporu za područje svake jedinice lokalne samouprave koja je član društva javnog isporučitelja. Nije prihvaćen Broj projekata po korisniku u članku 9. Prijedloga pravilnika uzima u obzir iznos sredstava koji je na raspolaganju za provedbu intervencije 73.13. kako bi što veći broj korisnika bio u prilici ostvariti potporu iz intervencije 73.13. Navedeno je jasnije definirano odnosno ujednačeno za sve korisnike u intervenciji 73.13.
52 Zagorska razvojna agencija ODJELJAK A. INTERVENCIJA 73.13., Članak 10. Članak 10. Intenzitet i vrijednosti javne potpore 2) Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR. Za projekte opremanja dječjih vrtića, vatrogasnih domova, centara za razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede i javnih skloništa za životinje ovo se čini previsok najniži iznos potpore te predlažemo da se definira najniži iznos potpore u slučaju građenja/rekonstrukcije (200.000 EUR) i u slučaju opremanja (npr. 50.000 EUR), u protivnom će se ponovno napuhati troškovnici da bi se postigao najniži iznos potpore, što u konačnici dovodi do nepotrebnog trošenja EU novaca. Nije prihvaćen U svrhu razgraničenja s projektima koji se mogu sufinancirati kroz lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. i s obzirom na iznos sredstava koji je na raspolaganju za provedbu intervencije 73.13., najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR. Kroz LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. najveći iznos javne potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR.
53 Istarska županija - Regione Istriana ODJELJAK B. INTERVENCIJA 74.01., Članak 12. (14) Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratne isplate korisnik je obvezan dostaviti u roku od 36 mjeseci od donošenja odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. PRIJEDLOG: (14) Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratne isplate korisnik je obvezan dostaviti u roku od 36 mjeseci od donošenja odluke o dodjeli sredstava, a za radove koji traju minimalno navedeni period od 36 mjeseci predaju Zahtjeva je moguće, uz opravdane razloge, produžiti, ali isti se mora dostaviti ne kasnije od 30. lipnja 2029. Nije prihvaćen Mogućnost produžetka rokova za dostavu zahtjeva za isplatu je navedena u članku 46. Prijedloga pravilnika.
54 Istarska županija - Regione Istriana ODJELJAK B. INTERVENCIJA 74.01., Članak 12. g) studijom izvodljivosti projekta je utvrđeno da je tlo za navodnjavanje na cjelokupnoj neto poljoprivrednoj površini obuhvaćenoj projektom pogodno za navodnjavanje - DA LI JE UTVRĐIVANJU POGODNOSTI TLA ZA NAVODNJAVANJE MJESTA U STUDIJI IZVODLJIVOSTI ? Primljeno na znanje Pogodnost tla ne utvrđuje se na temelju same Studije izvodljivosti, već Studija uzima rezultate prethodno provedenih analiza i dokazuje pogodnost tla na temelju tih analiza. Članak 12. u dijelu za studiju izvodljivosti projekta je redefiniran.
55 Istarska županija - Regione Istriana ODJELJAK B. INTERVENCIJA 74.01., Članak 12. k) projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, a građevinska dozvola mora biti ishodovana do dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava sa Korisnikom. Nije prihvaćen Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje. Popis dokumentacije zahtjeva za potporu uključujući dokumentaciju koja se može dostaviti u dopuni kao i dokumentacije koja se ne može dostaviti u dopuni bit će definiran Natječajem
56 Istarska županija - Regione Istriana ODJELJAK B. INTERVENCIJA 74.01., Članak 14. (3) Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 25.000.000 EUR. Istarska županija, obzirom da nema dostatnih raspoloživih količina vode za navodnjavanje, primorana je najprije izgraditi akumulacije, čija vrijednosti čini najveće pojedinačno ulaganje u izgradnju sustava javnog navodnjavanja. Dodatne značajnije troškove čine crpne stanice kojima se mora osigurati dostatan tlak za dopremu vode do krajnjih korisnika na terenu koji je, u pravilu, brdovit. Uz sveopće povećanje cijena usluga, roba i radova na tržištu, projekti javnih navodnjavanja u Istarskoj županiji nerijetko prelaze iznose od 15 mil. eura. Stoga molimo, a obzirom na gotovost projekte dokumentacije kao i obzirom na projekte u tijeku, da se omogući financiranje izgradnje pojedinog sustava javnog navodnjavanja sa iznosom do 25 mil. EUR. Nije prihvaćen Navedeno je definirano Strateškim planom ZPP (Poglavlje 4.7.1. i intervencija 74.01.). S obzirom na iznos sredstava koji je na raspolaganju za provedbu intervencije 74.01. te kako bi što veći broj korisnika bio u prilici ostvariti potporu iz intervencije 74.01. najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 15.000.000 EUR. Uz navedeno, Uredbom (EU) br. 2021/2115 propisano je da ulaganja u veliku infrastrukturu, kako su utvrdile države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a, nisu prihvatljiva za sufinanciranje iz EPFRR, dok je Strateškim planom ZPP definirano da je velika infrastruktura ona za koju bi iznos potpore prelazio 15.000.000 EUR.
57 Zagorska razvojna agencija UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 15. Članak 15. Uvjeti prihvatljivosti troškova Čl. 15. (5) Aktivnosti korisnika vezanih uz prihvatljive troškove ne smiju započeti prije dana podnošenja zahtjeva za potporu (osim općih troškova koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2023. godine) Budući da je novo financijsko razdoblje 2021. – 2027., predlažemo da se prihvate opći troškovi s datumom 1.1.2021. budući da će u suprotnom svi korisnici koji su pripremili svoju projektno-tehničku dokumentaciju biti „kažnjeni“ za spremnost za prijavu te im isti neće biti prihvatljivi. Također, ukoliko dođe do novih troškova zbog promjene postojeće dokumentacije (npr. zbog usklađivanje s DNSH načelima), hoće li biti prihvatljivo barem taj dio troškova za izmjenu i dopunu projektno-tehničke dokumentacije? Nije prihvaćen U provedbi EPFRR, „novo programsko razdoblje“ je od 2023. do 2027. godine. Razdoblje od 2021. do 2022. godine je prijelazno razdoblje koje se odnosi na produženje provedbe Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. U Uredbi (EU) br. 2021/2115 i poglavlju 4.7.1. Strateškog plana ZPP za sve intervencije ruralnog razvoja navedeno je da troškovi nastali prije 1. siječnja 2023. godine, što uključuje i opće troškove, nisu prihvatljivi za sufinanciranje iz EPFRR.
58 Istarska županija - Regione Istriana UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 17. Brisati u stavku 3): „ali ne više od 700.000 EUR“. Nije prihvaćen Iznos od 700.000 EUR smatramo dostatnim za opće troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje unutar intervencije 74.01. u skladu s načelima zdravog financijskog upravljanja.
59 Udruga gradova u RH UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 17. Prijedlog izmjene odredbe a) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova. Ovisno o visini UPT, prijavljenog projekta, 1% se čini skromnim te ga predlažemo povećati u skladu s pravilnicima iz PRRRH. Prihvaćen Članak 17. Prijedloga pravilnika je redefiniran na način da su u intervenciji 73.13. opći troškovi prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a troškovi savjetodavnih usluga u svrhu pripreme dokumentacije su prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 20.000 EUR .
60 Zagorska razvojna agencija UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 17. Članak 17. Opći troškovi 2) a) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta prihvatljivi su u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova S obzirom na kriterije bodovanja prema kojima se gubi 15-20 bodova ovisno o intervenciji, ukoliko dođe do dopuna učitane dokumentacije, to je maleni iznos za pripremu dokumentacije te će se u konačnici ti troškovi preliti na Korisnika. Prihvaćen Članak 17. Prijedloga pravilnika je redefiniran na način da su u intervenciji 73.13. opći troškovi prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a troškovi savjetodavnih usluga u svrhu pripreme dokumentacije su prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 20.000 EUR.
61 Marija Lozo Ujević UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 17. Poštovani, nejasno je zbog čega se ograničenje od 1% UPT bez općih troškova odnosi isključivo na opće troškove pripreme poslovnog plana i troškove provedbe projekta. Naime, za uspješnu realizaciju projekta nerijetko su najzaslužniji suradnici zaduženi za pripremu i provedbu projekta koji koordiniraju aktivnosti korisnika, u njihovo ime komuniciraju s nadležnim tijelima i dobavljačima, prate time-table i izvršenje ugovornih obveza. Predlažem izmjenu ove odredbe možda na način da se ovisno o kompleksnosti samog projekta (pr. broju aktivnosti koje projekt podrazumijeva) definira najviši postotni udio/iznos za pojedini trošak. Prihvaćen Članak 17. Prijedloga Pravilnika je redefiniran na način da su u intervenciji 73.13. opći troškovi prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a troškovi savjetodavnih usluga u svrhu pripreme dokumentacije su prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 20.000 EUR. Troškovi pripreme poslovnog plana nisu prihvatljivi unutar intervencije 73.13.
62 Stevo Žufić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 17. Poštovani, Nema nijednog nužno potrebnog, objektivnog, racionalnog, logičnog, obrazloživog, razumljivog, svrsishodnog, smislenog ili drugog razloga da se prihvatljive opće troškove ne definira kako je to bilo u većini natječaja iz Programa ruralnog razvoja (nšr. Zadnji u Operaciji 4.2.1). Predlažem da se čl. 17. stavak 2. izmijeni i da glasi: Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: a. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR i b. troškovi savjetodavnih usluga u vođenju i provedbi projekta prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR c. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo. Prihvaćen Članak 17. Prijedloga pravilnika je redefiniran na način da su u intervenciji 73.13. opći troškovi prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a troškovi savjetodavnih usluga u svrhu pripreme dokumentacije su prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 20.000 EUR.
63 ALEN RENDULIĆ UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 17. b) troškovi koji su nastali kao: poslovi vođenja projektom gradnje (sukladno članicama 33. do 39. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje); poslovi projektiranja i/ili stručnog nadzora (sukladno članicama 17. do 23. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje); troškovi projekata građevine (sukladno članicama 64. do 98. Zakona o gradnji); izrade svih detaljnih troškovnika radova baziranih na izvedbenim projektima; poslovi ispitivanja (sukladno članicama 40. do 46. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje); izrade geodetskih podloga; provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata (sukladno članicama 23. do 26. Zakona o gradnji); prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku do gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo. Primljeno na znanje Svi spomenuti troškovi su predviđeni kao prihvatljivi opći troškovi te su navedeni na način da nije potrebno navoditi propis koji regulira pojedinu djelatnost/pojedine poslove.
64 ALEN RENDULIĆ UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 17. u stavku (2) točka b) potrebno je uvrstiti kao prihvatljive troškove: Upravljanje projektom gradnje, sukladno članicma 33. do 39. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Primljeno na znanje Svi spomenuti troškovi su predviđeni kao prihvatljivi opći troškovi te su navedeni na način da nije potrebno navoditi propis koji regulira pojedinu djelatnost/pojedine poslove.
65 Istarska županija - Regione Istriana UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 19. DODATI: g) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) sustava detaljne melioracijske odvodnje. h) nadogradnja postojećeg sustava javnog navodnjavanja (npr. solarni paneli, video nadzor, i ostalo u funkciji zelene i digitalne tranzicije te povećanja efikasnosti i sigurnosti). i) aktivnosti u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja koji imaju za cilj poboljšanje funkcionalnosti, sigurnosti i korištenja sustava javnog navodnjavanja Nije prihvaćen Uredba (EU) br. 2021/2115 koja definira pravila o potporama iz EPFRR ne predviđa financiranje projekata melioracijske odvodnje (ni građevine za osnovnu niti za detaljnu melioracijsku odvodnju) iz tog Fonda, a u suradnji s tijelima nadležnim za izradu i upravljanje projektima sustava javnog navodnjavanja, prihvatljive vrste projekata definirane su Strateškim planom ZPP. Nadalje, ista Uredba propisuje različite uvjete za ulaganja u postojeće sustave navodnjavanja (u postojeću infrastrukturu navodnjavanja) od onih za ulaganja u sustave navodnjavanja čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja, te je na temelju suradnje s tijelima nadležnim za izradu i upravljanje projektima sustava javnog navodnjavanja Strateškim planom ZPP predviđena su ulaganja samo u građenje novih sustava javnog navodnjavanja odnosno u novu infrastrukturu javnog navodnjavanja čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja.
66 Mario Starčević UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 19. Predlaže se izmjena točke g) na način: g) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnog doma vatrogasne organizacije (osim na otocima). Obrazloženje: vidi članak 7. Nije prihvaćen Prema Strateškom planu ZPP, prvim izmjenama Strateškog plana ZPP te svrsi intervencije 73.13. prihvatljiva je dodjela potpore za vatrogasne domove dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima), a ne i profesionalnih vatrogasnih postrojbi.
67 Istarska županija - Regione Istriana UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 20. DODATI U PRIHVATLJIVE TROŠKOVE: operativni troškovi vezano za: upravljanje projektom gradnje (obaveza imenovanja voditelja projekta je zakonska obaveza za cit.: „ulaganja sredstava u gradnju infrastrukturnih i drugih građevina, osim cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a“), trošak zamjenika voditelja projekta odnosno odgovorne osobe ispred JP(R)S, obzirom da, uzimajući u obzir značaj i složenost investicija, županije u pravilu ne raspolažu sa adekvatnim stručnim kadom za praćenje projekta (stoga molimo se odobri trošak angažmana Voditelja projekta te odgovorne osobe ispred Županije koja je u pravilu Zamjenik V.P.), te dodati u prihvatljive troškove - troškove provedbe javne i jednostavne nabave Nije prihvaćen Upravljanje projektima gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno nacionalnim programima i projektima propisano je člankom 199. Zakona o vodama.
68 Istarska županija - Regione Istriana UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Članak 20. DODATI U PRIHVATLJIVE TROŠKOVE: o) NUŽNI nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi. Iz primjera izgradnje Sustava na području Istarske županije, pogotovo u današnje globalnu-pandemijsku-klimatsku neizvjesnost, nije moguće izbjeći nepredviđene radove. Smatramo da se nepredviđene radove, barem one nužne, mora uvrstiti u prihvatljive troškove. Nije prihvaćen Neprihvatljivi troškovi u skladu s člancima 73. i 74. Uredbe (EU) br. 2021/2115 su definirani Strateškim planom ZPP za sve intervencije ruralnog razvoja (Poglavlje 4.7.1.), a što uključuje i nepredviđene troškove u gradnji i ostale nepredviđene troškove.
69 GRAD ZAGREB PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE POTPORE – EX POST RAZDOBLJE , Članak 24. U članku 24., stavak 1., točka b), predlažemo dopunu: „Korisnik i/ili suradnik kao pravna osoba/poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom.“ Obrazloženje: predlažemo dodati suradnika s obzirom da je kod skloništa za životinje isprepletena nadležnosti različitih tijela propisanih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Sva navedena tijela imaju svoju propisanu ulogu i sukladno tome predstavljaju zakonski okvir u RH te shodno tome bi ih svugdje trebalo i navesti. Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici definirani su Strateškim planom ZPP. U članku 3. Prijedloga pravilnika definirano je da je korisnik svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za provedbu i rezultate projekta. Sklapanjem ugovora o financiranju korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti tijekom druge faze postupka dodjele potpore, tijekom postupka provedbe projekta, kao i obveze koje mora ispunjavati u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate. Sve obveze koje se preuzimaju sklapanjem ugovora o financiranju su obveze korisnika, ne dovodeći u pitanje obveze i prava koje proizlaze iz bilo kojeg Zakonskog i podzakonskog akta ili drugog propisa.
70 Zagorska razvojna agencija OPĆE ODREDBE O NATJEČAJU, Članak 26. Članak 26. Izmjena i ispravak natječaja Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu. Ukoliko je riječ o promjenama natječaja koji bitno utječu na pripremljenu dokumentaciju, u tom slučaju potrebno je predvidjeti produženje roka ili pomicanje roka početka podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu. Primljeno na znanje Produženje roka za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu moguće je do zadnjeg dana prije početka roka za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.
71 Istarska županija - Regione Istriana POSTUPAK DODJELE POTPORE, Članak 38. DODATI: Korisnik koji nije imao ishodovanu građevinsku dozvolu prilikom projektne prijave, na dan sklapanja ugovora o financiranju dužan je dokazati ishodovanje pravomoćne građevinske dozvole za odobreni projekt. Naime, ukoliko Korisnik ima izrađenu svu ostalu dokumentaciju, iskazan interes krajnjih korisnika i JLS na čijem se području gradi SJN, te zadovoljene i ostale uvjete, molimo da se uvaži gornji prijedlog radi mogućnosti pristupanja gradnji i realizaciji projekta. Nije prihvaćen Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, uključujući pravomoćnu građevinsku dozvolu. Popis dokumentacije zahtjeva za potporu, uključujući dokumentaciju koja se može dostaviti u dopuni kao i dokumentacije koja se ne može dostaviti u dopuni, bit će definiran Natječajem.
72 Istarska županija - Regione Istriana POSTUPAK DODJELE POTPORE, Članak 41. MINIMALNO 4. ZAHTJEVA ZA POTPORU + PREDUJAM (Kao kod 1. Natječaja Operacije 4.3.1., u suprotnom, korisnik treba osigurati značajna sredstva radi pred financiranja projekta) Nije prihvaćen Plaćanje predujma se ne smatra isplatom rate (plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama). Korisnik u intervenciji 74.01. može podnijeti zahtjev za isplatu predujma i dvije rate. Putem zahtjeva za isplatu predujma korisnik može tražiti isplatu najviše 50 % odobrenih sredstava javne potpore iz odluke o dodjeli sredstava.
73 Zagorska razvojna agencija POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, Članak 45. Članak 45. Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu predujma Smatra li se predujam jednom od rata ili je predujam zasebno? Zahtjev za isplatu može se podnijeti u najviše dvije rate. Znači li to predujam + dvije rate ili je jedna rata predujam a druga rata završna isplata odnosno ukoliko se planira isplata predujma i završna isplata jesu li to dvije rate ili jedna rata? Primljeno na znanje Plaćanje predujma se ne smatra isplatom rate (plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama). Korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu predujma i dvije rate.
74 Zagorska razvojna agencija POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, Članak 46. Članak 46. Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu Smatra li se predujam jednom od rata ili je predujam zasebno? Zahtjev za isplatu može se podnijeti u najviše dvije rate. Znači li to predujam + dvije rate ili je jedna rata predujam a druga rata završna isplata odnosno ukoliko se planira isplata predujma i završna isplata jesu li to dvije rate ili jedna rata? Primljeno na znanje Plaćanje predujma se ne smatra isplatom rate (plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama). Korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu predujma i dvije rate.
75 Zagorska razvojna agencija PROMJENE U POSTUPKU PROVEDBE PROJEKTA, Članak 51. Članak 51. Promjene u provedbi projekta Ukoliko dođe do različitih promjera u troškovniku projekta, kojima se ne mijenja svrha niti cilj ulaganja niti se mijenjaju građevinska dozvola ili glavni projekt, može li se Pravilnikom propisati i pojasniti ta procedura odnosno sve što je ili nije prihvatljivo te koje su obveze Korisnika prema APPRRR-u u tom slučaju (npr. obavijest tijekom provedbe projekta ili je provedba odgovornost Korisnika sve dok ne preda zahtjev za isplatu)? Nije prihvaćen Članak 51. propisuje razloge kada je korisnik u obvezi podnijeti zahtjev za promjenu tijekom provedbe projekta.
76 GRAD KRAPINA STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kriterij 5.1. (za Prilog 2. nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) - predlaže se smanjivanje postotka vrijednosti navedene opreme ili smanjivanje bodova po navedenom kriteriju za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta, obzirom da isto nije primjenjivo za ulaganja u manje nerazvrstane ceste. Isto tako, predlaže se navođenje konkretnih prihvatljivih troškova vezano uz navedeno. Prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova, prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
77 GRAD KRAPINA STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kriterij 4.1. (za Prilog 2. nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) – Predlaže se smanjivanje maksimalnog broja bodova po navedenom kriteriju budući da se radi o unaprjeđenju infrastrukture u ruralnim područjima koja doprinosi podizanju razine osnovnih usluga u JLS-ovima te postoji vremenski odmak u provedbi između operacija, a za koja ulaganja postoji kontinuirana potreba od strane JLS-ova. Primljeno na znanje Kriterij odabira 4 je u skladu s načelima kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13. i ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji unutar Programa ruralnog razvoja nisu ostvarili potporu za vrstu projekta koju korisnik podnosi zahtjev za potporu (navedeni kriterij će se dodatno jasnije propisati).
78 GRAD KRAPINA STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kriterij 1. Razvijenost područja (za Prilog 2. nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) - predlaže se smanjivanje razlike u bodovima između točaka 1.1., 1.2. i 1.3. U proteklom razdoblju ovaj kriterij bio je restriktivan za područja JLS-ova koje pripadaju skupinama V. do VIII., a projekti tih JLS-ova također uvelike doprinose zajednici i ruralnom razvoju te su opravdani obzirom da doprinose podizanju razine osnovnih usluga u svim ruralnim područjima. Nastavno na naveden kriterij, predlaže se i dalje smanjivanje razlika u bodovanju po razvijenosti područja (skupine I. – VIII.). Nije prihvaćen Razlika između razreda unutar kriterija 1 nije velika i u skladu je s načelom kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP.
79 GRAD KRAPINA STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kriterij 4. Korištenje obnovljivih materijala (za Prilog 1.) - predlaže se izmjena kriterija u smislu „udjela korištenja obnovljivih materijala“ te određivanje broja bodova prema razumnim postocima udjela korištenja obnovljivih materijala ili smanjivanje maksimalnog broja bodova po navedenom kriteriju. Isto tako predlaže se omogućavanje korištenja i drugih obnovljivih materijala u gradnji osim drveta. Primljeno na znanje Da bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij, gradnja građevinske konstrukcije zgrade koja je predmet ulaganja mora biti glavnim projektom i ostalom projektnom dokumentacijom projektirana u cijelosti od drvenog materijala na način kako je navedeno u pojašnjenju tog kriterija odabira.
80 GRAD KRAPINA STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kriterij 1. Razvijenost područja - predlaže se smanjivanje razlike u bodovima između točaka 1.1., 1.2. i 1.3. U proteklom razdoblju ovaj kriterij bio je restriktivan za područja JLS-ova koje pripadaju skupinama V. do VIII., a projekti tih JLS-ova također uvelike doprinose zajednici i ruralnom razvoju te su opravdani i održivi. Nastavno na naveden kriterij, predlaže se i dalje smanjivanje razlika u bodovanju po razvijenosti područja (skupine I. – VIII.). Nije prihvaćen Razlika između razreda unutar kriterija 1 nije velika i u skladu je s načelom kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP.
81 Mirela Tudić Rengel STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 2. Točka kriterija 5.1. Korisnik uvodi automatizaciju/ digitalizaciju procesa unutar projekta Navedena oprema mora biti u vrijednosti od najmanje 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova. Smatramo kako ovo nije primjenjivo na projekte cesta, odnosno da je navedeni postotak previsok za projekte nerazvrstanih cesta. Obrazloženje: s obzorim da je se ovdje radi o potpori javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, odnosno na potporu građenja/rekonstrukcije nerazvrstanih cesta ruralnih područja, a koje za razliku od urbanih područja nisu okarakterizirane značajnim brojem raskrižja koje je potrebno prometno regulirati i pratiti uvođenjem automatizacije/digitalizacije, smatramo da će vrijednost od min.15%, osim nepotrebnog nabijanje troškava uvođenjem preuveličane automatizacije/digitalizacije, zapravo imati negativan efekt na jednostavne prometne tokove nerazvrstanih cesta ruralnih područja. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
82 Općina Tuhelj STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kriterij odabira - 4.1. Korištenje drvene konstrukcije - smatramo da je kriterij prestrog i restriktivan te da bi osim drva trebalo u kriterij uključiti i ostale obnovljive materijale. Kriterij odabira - 6.1. Korisnik nije dobio potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju - Predlažemo ukidanje kriterija kojim se korisniku dodjeljuju bodovi ako nisu dobili potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju zbog diskriminirajućeg pristupa. Smatramo da ne postoji pravna osnova za uskraćivanje korisnika iz prošlog razdoblja i to s restriktivnih 15 bodova, odnosno 20 bodova za nerazvrstane ceste. Ostavljanje ovog kriterija na snazi djelovat će destimulirajuće na prijavitelje koji su u prošlosti uspješno provodili projekte iz EPFRR. Kriterij odabira - 7.1. Korisnik uvodi automatizaciju/digitalizaciju procesa unutar projekta - 15% ukupne vrijednosti troškova bez općih troškova je previsoki prag za određena operacije poput izgradnje/rekonstrukcije dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, vatrogasnih domova. Predlažemo da navedena oprema bude u vrijednosti od 5% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova. Kriterij automatizacije/digitalizacije procesa kod projekata nerazvrstanih cesta bi trebalo ukinuti jer se radi o cestama u ruralnim područjima u naseljima do 5000 stanovnika gdje je prvenstveno potrebno ceste izgraditi i rekonstruirati za sigurnije prometovanje građana. Kriterij automatizacije/digitalizacije će samo potaknuti prijavitelje da u projekte ubacuju nepotrebne troškove koje neće pridonijeti ni sigurnosti ni boljoj povezanosti ruralnih područja. Djelomično prihvaćen Da bi korisnik ostvario bodove za kriterij odabira 4, gradnja građevinske konstrukcije zgrade koja je predmet ulaganja mora biti glavnim projektom i ostalom projektnom dokumentacijom projektirana u cijelosti od drvenog materijala na način kako je navedeno u pojašnjenju tog kriterija odabira. Kriterij odabira 6 je u skladu s načelima kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13. i ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji unutar Programa ruralnog razvoja nisu ostvarili potporu za istu vrstu projekta za koju korisnik podnosi zahtjev za potporu (navedeni kriterij će se dodatno jasnije propisati). Kriterij odabira 7. ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
83 OPĆINA DESINIĆ STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 2 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) kriterij 4. Korisnik nije dobio potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju Predlažemo dopuniti ovaj kriterij na način da jedinice I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti ostvare određeni broj bodova ( predlažemo barem 10) unatoč sklopljenih prethodnim ugovorima. Naime, potpuno isključenje mogućnosti dobivanja bodova djeluje destimulativno za te jedinice, a kojima su i više no potrebna kontinuirana sredstva i ulaganja u izgradnju nerazvrstanih cesta radi osiguranja ravnomjernog razvoja i stvaranja uvjeta za ostanak ljudi u ruralnim područjima. Primljeno na znanje Navedeni kriterij odabira je u skladu s načelima kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13. i ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji unutar Programa ruralnog razvoja nisu ostvarili potporu za istu vrstu projekta za koju korisnik podnosi zahtjev za potporu (navedeni kriterij će se dodatno jasnije propisati).
84 OPĆINA DESINIĆ STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Intervencija 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima ( za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ), Kriterij 5. „Uvođenje digitalizacije provedbom projekta“ propisuje Da bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij mora navesti opremu i instalacije kojom se omogućuje nova automatizacija, robotizacija i/ili bilježenje/praćenje parametara unutar predmeta ulaganja, a glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog mora biti predviđeno korištenje opreme za automatizacija, robotizaciju i/ili bilježenje/praćenje parametara. Navedena oprema mora biti u vrijednosti od najmanje 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova. Predlažemo odvajanje projekata sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od projekata nerazvrstanih cesta po ovom kriteriju s obzirom da se radi o nerazvrstanim cestama u ruralnim područjima te propisani postotak od 15 posto je svakako previsok i nerealan s obzirom na predmet ulaganja te predlažemo smanjenje istoga najviše do 5 posto. Također potrebno bi bilo taksativno navesti prihvatljive aktivnosti po tom kriteriju. Predlažemo propisivanje da dio koji se odnosi na digitalizaciju može biti izrađen i opisan kao posve zaseban dio glavnog projekta, a obuhvaćen troškovnikom, budući da korisnici već u ovom trenutku imaju spremne projekte i ishođene građevinske dozvole za izgradnju / rekonstrukciju nerazvrstanih cesta bez uključenog dijela digitalizacije. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
85 GRAD ZAGREB STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) U prilogu 1 - Kriteriji odabira, točka 7.1: Korisnik uvodi automatizaciju/digitalizaciju procesa predlažemo smanjiti kriterij odabira sa minimalno 15%, na minimalno 3% prihvatljivih troškova za opremu, kod namjene Skloništa za nezbrinute životinje. Obrazloženje: Predlažemo smanjenje sa 15% prihvatljivih troškova kod namjene skloništa za životinje na 3%. Razlog za izmjenu nalazimo u tome da su trenutni trendovi kretanja u građevinarstvu nepredvidivi, troškovi su izrazito visoki, pa shodno tome smatramo prioritetnim osigurati nove objekte. Ukoliko ih povežemo i sa ovako visokim postotkom za IT opremu, bilo bi potrebno osigurati 375.000,00 EUR za IT, a istovremeno za objekt bi bilo potrebno 2.125.000,00 EUR (projektiranje, geodetske podloge, izvođenje radova, projektantski nadzor, stručni nadzor i voditelj projekta građenja – za investicije javnog sektora većim od 10.000.000,00 HRK/1.327.228,08 EUR). Ukoliko promatramo objekt skloništa mišljenja smo da je vrlo teško naći opravdane razloge za ulaganje u IT 15% financijskog iznosa u objekt s obzirom da je u pitanju objekt javne namjene koji obavlja specifičnu komunalnu djelatnost za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
86 GRAD ZAGREB STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 1 - Kriteriji odabira. točka 4.: Korištenje obnovljivih materijala U prijedlogu je navedeno da se korištenje drvene konstrukcije boduje sa 7 bodova. Predlažemo da se navedeni kriterij briše za namjenu skloništa za napuštene i izgubljene životinje. Obrazloženje: Člankom 6. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje propisano je da u skloništima treba biti omogućeno djelotvorno održavanje, čišćenje i pranje te dezinfekcija opreme, prostora i prostorija. Sve površine u zatvorenim površinama, a na kojima borave životinje moraju biti izrađene od materijala koji se lako čisti, pere i dezinficira. Svi prostori i prostorije u skloništu moraju biti očišćeni i oprani jednom dnevno, a u slučaju potrebe potrebno je provesti mjere dezinfekcije. Naime, većina životinja koje ulaze u skloništa su nepoznatog zdravstvenog statusa (uhvaćene na površinama gradova, općina, mjesne samouprave) te shodno tome zahtijeva posebnu proceduru opisanu u čl 15 i 16 Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa. Iz tih razloga drvena građa nije primjerena za gradnju i korištenje u skloništima i to iz više razloga: a) Pore u drvu predstavljaju prostor preživljavanja mikroorganizama, organskog i anorganskog otpada koji se tu zadržava; skloništa su objekti u koje ulaze životinje nepoznata zdravstvena statusa te svaka životinja mora proći karantenu/izolaciju. Samim time drvo nikad nije moguće očistiti i dezinficirati na način kako je to moguće na drugim materijalima. Naime, to je i jedan od razloga zašto su svi metalni elementi od inoxa ili su cinčani, a ne koriste se npr. plastični elementi iako su osjetno jeftiniji. b) Nije ga moguće očistiti te će isto s vremenom samo sve više postati mogući izvor onečišćenja i infekcije; time postaje operativni problem za rad u skloništu, ali i opasnost po zdravlje drugih životinja koje ulaze u takav objekt, a indirektno i za zdravlje ljudi (zaposlenika skloništa i udomitelja). U slučaju nekih neželjenih događanja i izbijanja bolesti (npr. bjesnoća koja je moguća kod svih naših vrsta životinja za koja su u RH registrirana skloništa) potrebno je provesti i zakonom propisanu dezinfekciju, uz sve ostale mjere. c) Životinje u takvim objektima često svojim aktivnostima oštećuju elemente koji nisu čvrsti i od trajnih materijala, a što drvo nije; višedesetljetna praksa pokazala je da drvo nije pogodan materijal koji će psi ili mačke, vrlo brzo uspjeti oštetiti i učiniti nefunkcionalnim. d) Na drvenu konstrukciju izrazito nepovoljno djeluje mikroklima skloništa – naime stalno pranje i upotreba dezinficijensa ne pogoduje trajnosti konstrukcije , zidova i oplata od drva; članak 6 Pravilnika propisuje da svi prostori i prostorije u skloništu moraju biti očišćeni i oprani sredstvima opće namjene jedanput dnevno te prema potrebi dezinficirani. e) Na drvenu konstrukciju izrazito je skupo postavljati zaštitne slojeve koje zahtijeva skloništa (npr. beton, keramiku, epoksi-podove, itd.), a istovremeno bez skidanja tih slojeva nije moguća kontrola i održavanje tijekom eksploatacije nosive drvene konstrukcije i ispune. f) Održivost dijela drvenih objekata skloništa i njihova operativna uporaba u slučaju predloženih rješenja je u pitanju; mišljenja smo da to ima implikacije kako na korisnika (uložena sredstva u objekt koji brzo postaje teško održiv i upitne funkcionalnosti), tako i na sam poziv (s obzirom na uvjete koji su nesukladni posebnim uvjetima iz područja zaštite životinja i veterinarstva). g) Uz sve navedeno mišljenja smo da bi projekt koji na podu ima drvo (a koje je impregnirano izlučevinama životinja, ostacima hrene, itd.) mogao imati probleme u smislu osiguravanja protukliznosti podnih površina (zaštita na radu). Sklonište sukladno odredbama Pravilnika – čl. 9 – mora osigurati redovno radno vrijeme od najmanje 7 dana u tjednu, rad u dvije smjene sa dežurstvom te otvorenost za javnost od najmanje 4 h dnevno. Sve navedeno smatramo da je problematično osigurati u objektu koji ima kompletnu drvenu građu i koji mora osigurati protupožarne uvjete i zaštitu, kako zbog životinja (koje su smještene u skloništu) i ljudi (posjetitelji, zaposlenici). Naime u sklopu potvrde glavnog projekta za ovakav objekt potrebno je pribaviti suglasnost MUP-a koje je javno-pravno tijelo (u smislu zaštite od požara) te jedan od sudionika tehničkog pregleda koji prethodi ishođenju Uporabne dozvole, a koja je potrebna za legalni početak korištenja skloništa ili objekta u skloništu. Drvo kao nosiva konstrukcija može zadovoljiti potrebne zahtjeve protupožarne zaštite, ali samo ako je dodatne debljine iznad zahtjeva nosivosti ili ako je dodatno zaštićeno premazima ili obloženo protupožarnim pločama. Kako obložne ploče i premazi nisu iz obnovljivog materijala, u cilju zadovoljenja kriterija obnovljivosti jedino je prihvatljivo povećanje samog drvenog elementa za 5- 15 cm (dokazuje se proračunom), što može biti 70-100% više materijala. Jednako se odnosi i na ne konstruktivne elemente radi ukupnog požarnog opterećenja. Skloništa koja su objekti javne namjene, moraju osigurati puteve evakuacije. To nad dovodi do još strožih kriterije od nenosivih konstrukcija te je njihova požarna zaštita obavezna, što znači da drveni zidovi moraju biti znatno deblji. U gradnji je moguće koristiti križno lamelirano drvo CLT za nosive konstrukcije te nenosive vanjske zidove kao sendvič sustave (drvena konstrukcija + ispuna toplinska izolacija ili slično), no takvi sustavi ne proizvode se na području Republike Hrvatske. Time se ne potiče nacionalni oporavak i otpornost kao jedna od paralelnih politika EU, a upitna je održivost kada se u kalkulaciju ubroji potrebni transport ovih materijala iz drugih zemalja. Izvedba cijele građevinske konstrukcije u nosivom i nenosivom dijelu od drevnog materijala znatno utječe na cijenu cijele gradnje i povećava trošak investicije. Radi zaštite od požara, i evakuacijskih puteva, drvo je u tolikoj mjeri potrebno dodatno zaštititi povećanjem njegovog volumena ili materijalima koji nisu iz obnovljivih izvora, pa se postavlja pitanje koliki je u konačnici utjecaj na okoliš izgradnje takvih građevina u cijelosti. U cilju optimizacije moguće je drvo koristiti u dijelovima konstrukcije koje nisu izložene požaru ili su na mjestima koji ne traže visoki požarni zahtjev. Ovo su samo neki od razloga koji po nama nisu dobro rješenje za ovaj kriterij, pa shodno tome smatramo da nema stručnog utemeljenja (kad je riječ o skloništima za životinje), kako s aspekta dobrobiti životinja, poštovanja veterinarskih sanitarnih uvjeta, ali i s aspekta održivosti rezultata projekta. S obzirom na sve navedeno predlažemo ukidanje kriterija ili dopuštanje kombinirane konstrukcije i da se dodatno boduje primjena obnovljivih materija neovisno o vrsti. U proračun održivosti građevine i materijala potrebno je uzeti i proizvodni proces, transport, način ugradnje, održavanja u vremenu korištenja i zbrinjavanje otpada nakon korištenja. Primljeno na znanje Kao što je navedeno u Dodatnim pojašnjenjima Priloga 1 Prijedloga pravilnika, da bi korisnik ostvario bodove gradnja građevinske konstrukcije zgrade koja je predmet ulaganja mora biti glavnim projektom i ostalom projektnom dokumentacijom projektirana u cijelosti od drvenog materijala. Navedeno obuhvaća nosive i ne nosive zidove, stupove, grede, međukatne konstrukcije, stubišta, konstrukciju krovišta te ostale konstrukcije, izuzev temelja, temeljnih ploča, podnih ploča, pokrova krova, ostalih nekonstrukcijskih elemenata građevine koji nisu prethodno navedeni i mehaničkih spojnih elemenata, a koji ne moraju biti od drvenog materijala kako bi korisnik mogao ostvariti bodove na ovom kriteriju. Slijedom navedenog, u pojašnjenju kriterija odabira navedena su izuzeća za dijelove građevine koje ne moraju biti od drvenog materijala kako bi korisnik mogao ostvariti bodove na ovom kriteriju odabira. S obzirom da Republika Hrvatska raspolaže sa značajnim šumskim površinama i drvnom sirovinom, smatramo da je navedeni kriterij ispravno postavljen te da je u skladu s nacrtom Strategije biogospodarstva do 2035.
87 Udruga gradova u RH STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kriterij odabira: 4.1. Predlažemo proširenje obuhvata obnovljivih materijala koji se koristi u gradnji npr. vuna, slama, bambus, pluto, nepečena opeka, nabijena zemlja, zelenilo ali i reciklirani materijali poput gume, kartona, plastike, stakla itd. 6.1. Predlažemo ukidanje kriterija kojim se korisniku dodjeljuju bodovi ako nisu dobili potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju zbog diskriminirajućeg pristupa. Nema pravne osnove za uskraćivanje korisnika iz prošlog razdoblja, s obzirom na to da su ta dva programa nepovezana i čije operacije imaju dovoljan vremenski odmak između svojih provedbi. 7.1. Predlažemo modificiranje kriterija digitalizacije na način kako su to istaknuli i ostali komentatori. 15% ukupne vrijednosti troškova bez općih troškova je previsoki prag za određena operacije poput izgradnje/rekonstrukcije dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, vatrogasnim domovima. Predlažemo da navedena oprema bude u vrijednosti od najmanje 5% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova. Projektni prijedlozi koji idu iznad tog praga mogu ostvariti dodatne bodove. Djelomično prihvaćen Kao što je navedeno u Dodatnim pojašnjenjima Priloga 1 Prijedloga pravilnika, da bi korisnik ostvario bodove za kriterij odabira 4, gradnja građevinske konstrukcije zgrade koja je predmet ulaganja mora biti glavnim projektom i ostalom projektnom dokumentacijom projektirana u cijelosti od drvenog materijala. Navedeno obuhvaća nosive i ne nosive zidove, stupove, grede, međukatne konstrukcije, stubišta, konstrukciju krovišta te ostale konstrukcije, izuzev temelja, temeljnih ploča, podnih ploča, pokrova krova, ostalih nekonstrukcijskih elemenata građevine koji nisu prethodno navedeni i mehaničkih spojnih elemenata, a koji ne moraju biti od drvenog materijala kako bi korisnik mogao ostvariti bodove na ovom kriteriju. S obzirom da Republika Hrvatska raspolaže s značajnim šumskim površinama i drvnom sirovinom, smatramo da je navedeni kriterij ispravno postavljen te da je u skladu s nacrtom Strategije biogospodarstva do 2035. Kriterij odabira 6 je u skladu s načelima kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13. i ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji unutar Programa ruralnog razvoja nisu ostvarili potporu za istu vrstu projekta za koju korisnik podnosi zahtjev za potporu (navedeni kriterij je dodatno jasnije objašnjen). Kriterij odabira 7. ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
88 Grad Lipik STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Smatramo da bodovnu listu za intervenciju 73.13 za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta treba razdvojiti od sustava javne vodoopskrbe te u kriteriju Uvođenje digitalizacije / automatizacije procesa unutar projekta koji je primjenjiv na nerazvrstanu cestu detaljno raspisati listu prihvatljivih troškova ( koji su to konkretno troškovi). Da bi se ostvarili bodovi 15% ukupne vrijednosti projekta (bez općih) trebaju biti namijenjeni digitalizaciji ili automatizaciji smatramo da je navedeni postotak previsok i nedostižan za ostvariti te molimo razmatranje da ga se umanji. Navedeni trošak provođenja digitalizacije i automatizacije na cestama koje su pretežito lokalnog karaktera i koje koristi lokalno stanovništvo je previsok, a time je i neekonomičan. Kriterij bodovanja koji se odnosi na korištenje potpore iz EFRRD-a u proteklom razdoblju smatramo diskriminirajućim. Korisnik koji je u proteklom razdoblju ostvario potporu iz EFRRD-a će biti zakinut za 20 bodova što izgleda kao kažnjavanje za uspješnost provedbe projekata iz proteklog razdoblja. Uostalom programsko razdoblje traje 7 godina što znači da je netko od korisnika potporu ostvario 2015. godine što je pak izvjestan protek vremena, točnije 8 godina, u odnosu na raspisivanje ovog natječaja i potencijalno ostvarivanje potpore u 2023. godini i to iz drugog programa. Cilj zajedničke poljoprivredne politike je razvoj ruralnih sredina, a uvođenje kriterija koji korisnicima umanjuje bodove jer su u proteklom razdoblju ostvarili potporu iz drugog programa ne doprinosi razvoju niti ruralne sredini niti države općenito. Članstvo u Europskoj uniji treba žiteljima omogućit poticaj na korištenje sredstava koje Unija nudi i povlačenje što više sredstava kako bi poboljšali vlastiti prosperitet, a ne uskraćivati bodove prilikom prijave projekata zbog korištenja sredstava iz proteklih razdoblja. Djelomično prihvaćen Kriterij odabira 6 je u skladu s načelima kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13. i ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji unutar Programa ruralnog razvoja nisu ostvarili potporu za istu vrstu projekta za koju korisnik podnosi zahtjev za potporu (navedeni kriterij će se dodatno jasnije propisati). Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
89 Općina Novo Virje STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kriterijom 5. ''Uvođenje digitalizacije provedbom projekta'' propisano je da oprema koja se nabavlja mora biti u vrijednosti od najmanje 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova. Navedeni postotak je previsok i trebao bi iznositi maksimalno 5% s obzirom da se radi o ulaganjima u nerazvrstane ceste u manje naseljenim ruralnim područjima. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
90 Zagorska razvojna agencija STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Iako se Strateškim planom razvoja poljoprivrede RH definira doprinos zapošljavanja, u kriterijima toga za razliku od prethodnog razdoblja nema. Na koji način će se postizati doprinos zapošljavanju ako ne postane kriterij bodovanja? Primljeno na znanje S obzirom na iskustva iz provedbe prethodnog programskog razdoblja te mogućih sankcija kada korisnik ne ostvari najmanje 80 % planirane vrijednosti po pitanju kriterija novootvorenih radnih mjesta (korisnik je dužan izvršiti povrat isplaćenih sredstava), pokazatelj rezultata R.37 Nova radna mjesta za koja je dodijeljena potpora u okviru projekata ZPP-a pratit će se na razini izvještavanja temeljem podataka od korisnika i uspostavljenog sustava za praćenje i izvještavanje odnosno za navedeno se neće dodjeljivati dodatni bodovi. U suprotnom navedeni kriterij odabira bi trebao biti ujedno i pokazatelj provedbe projekta na razini pojedinog korisnika/projekta čije neispunjavanje podliježe sankcijama, a iskustvo je pokazalo da su pojedini korisnici po završetku projekta imali značajne poteškoće u zapošljavanju i pronalaženju radnika kako su planirali.
91 Zagorska razvojna agencija STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 2. Točka kriterija 5.1. Korisnik uvodi automatizaciju/ digitalizaciju procesa unutar projekta Navedena oprema mora biti u vrijednosti od najmanje 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova. Smatramo kako ovo nije primjenjivo na projekte cesta odnosno da je navedeni postotak previsok za projekte nerazvrstanih cesta (npr. ukoliko cesta košta 1.000.000 EUR, 15% iznosi 150.000 EUR što je puno za digitalnu opremu te gotovo nemoguće postići. Također, predlaže se detaljnije specificirati prihvatljive aktivnosti u sektoru nerazvrstanih cesta, ali i sustava vodoopskrbe. Kriterij djeluje kao da uopće nije cilj poboljšanje uvjeta i kvalitete života kroz digitalizaciju već forsiranje nepotrebnih ulaganja u elemente koji će se vrlo slabo koristiti samo da bi se postigao kriterij ili će se u konačnici dogoditi to da većina projekta (ako ne i svi) nikad ne ostvari ovaj kriterij. Ujedno, što ukoliko nakon provedenog postupka javne nabave, iznos troškova digitalne opreme padne ispod 15% (iako je prvotna procjena bila realna i to na iznos viši od 15%)? Smatramo da bodovnu listu za intervenciju 73.13 za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta treba formirati kao zasebnu bodovnu listu a ne ju vezati uz sustave javne vodoopskrbe. Naime kriterij Uvođenje digitalizacije / automatizacije procesa unutar projekta nije primjenjiv na nerazvrstanu cestu. Dodatno, iznos od min 15% prihvatljivih troškova za uvođenje digitalizacije/automatizacije na nerazvrstanoj cesti je vrlo visok trošak te je potrebno taksativno dodati u listu prihvatljivih troškova koji bi to konkretno bili troškovi ili u potpunosti taj kriterij zamijeniti drugim koji je primjenjiv za nerazvrstane ceste. Iako se Strateškim plan razvoja poljoprivrede RH definira doprinos zapošljavanja, u kriterijima toga za razliku od prethodnog razdoblja nema. Na koji način će se postizati doprinos zapošljavanju ako ne postane kriterij bodovanja? Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu. Člankom 23. Prijedloga pravilnika propisano je da kriterije odabira iz Priloga 1 pod brojem 2., 3., 4. i 7. po kojima je ostvaren broj bodova u postupku dodjele potpore, korisnik mora ispunjavati u postupku provedbe projekta. Postupak provedbe projekta uključuje vremensko razdoblje od donošenja odluke o dodjeli sredstava pa do konačne isplate potpore. Ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava navedeno, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava. S obzirom na iskustva iz provedbe prethodnog programskog razdoblja te mogućih sankcija kada korisnik ne ostvari najmanje 80% planirane vrijednosti po pitanju kriterija novootvorenih radnih mjesta (korisnik je dužan izvršiti povrat isplaćenih sredstava), pokazatelj rezultata R.37 Nova radna mjesta za koja je dodijeljena potpora u okviru projekata ZPP-a pratit će se na razini izvještavanja temeljem podataka od korisnika i uspostavljenog sustava za praćenje i izvještavanje odnosno za navedeno se neće dodjeljivati dodatni bodovi, u suprotnom navedeni kriterij odabira bi trebao biti ujedno i pokazatelj provedbe projekta na razini pojedinog korisnika/projekta čije neispunjavanje podliježe sankcijama, a iskustvo je pokazalo da su pojedini korisnici po završetku projekta imali značajne poteškoće u zapošljavanju i pronalaženju radnika kako su planirali.
92 Zagorska razvojna agencija STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 2. Točka kriterija 4.1. Korisnik nije dobio potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju Ovo je destimulativni i diskriminatorni kriterij za uspješnost u prošlosti, što nije prihvatljivo. Predlaže se da se kao stimulacija novih Korisnika, ovaj kriterij definira kao „Korisnik nije dobio potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju za isti projekt“ u smislu da nije prihvatljivo da se isti prijavitelj s istim projektom prijavljuje ponovno na novi natječaj. Izvjesno je da će se JLSi javljati ponovno s projektima nerazvrstanih cesta te nije korektno da su „kažnjeni“ jer imaju kapacitete (ljudske, tehničke, organizacijske, financijske) za provedbu projekata. Predlaže se smanjenje broj bodova po kriteriju: Dobivena potpora iz EPFRR te povećanje broja bodova po drugim kriterijima. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij je u skladu s načelima kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13. i ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji unutar Programa ruralnog razvoja nisu ostvarili potporu za istu vrstu projekta za koju korisnik podnosi zahtjev za potporu (navedeni kriterij će se dodatno jasnije propisati).
93 Zagorska razvojna agencija STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 2. Točka kriterija 3.1 Projekt ima ishođenu svu natječajem propisanu dokumentaciju, prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu Gubitak 20 bodova ukoliko dođe do nadopuna je previše restriktivno. Primljeno na znanje Korisnik ostvaruje bodove kada je učitao svu natječajem propisanu dokumentaciju prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, a za koju mu Agencija za plaćanja nije poslala zahtjev za dopunu. Navedeni kriterij ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji su kvalitetnije pripremili natječajnu dokumentaciju.
94 Zagorska razvojna agencija STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 1. Točka kriterija 7.1. Korisnik uvodi automatizaciju/ digitalizaciju procesa unutar projekta Kada govorimo o projektima dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, vatrogasnim domovima, 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova su poprilično visoki iznosi (a često automatizacija, robotizacija i praćenje/bilježenje parametara unutar predmeta ulaganja nisu niti moguća). Realno, u navedenim projektima treba infrastruktura, namještaj, osnovna oprema (npr. u dječjim vrtićima treba namještaj, didaktičke igračke, dnevni boravci za djecu, ulaganja u digitalizaciju zahtijevaju kasnije visoke troškove održavanja što nije održivo te će se zapravo rastrošno trošiti novci i povećavati troškovi ulaganja bez poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u tim objektima za ciljnu skupinu. Ujedno, što ukoliko nakon provedenog postupka javne nabave, iznos troškova digitalne opreme padne ispod 15% (iako je prvotna procjena bila realna i to na iznos viši od 15%)? Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu. Člankom 23. Prijedloga pravilnika propisano je da kriterije odabira iz Priloga 1 pod brojem 2., 3., 4. i 7. po kojima je ostvaren broj bodova u postupku dodjele potpore, korisnik mora ispunjavati u postupku provedbe projekta. Postupak provedbe projekta uključuje vremensko razdoblje od donošenja odluke o dodjeli sredstava pa do konačne isplate potpore. Ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava navedeno, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava.
95 Zagorska razvojna agencija STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 1. Točka kriterija 6.1. Korisnik nije dobio potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju Ovo je destimulativni i diskriminatorni kriterij za uspješnost u prošlosti, što nije prihvatljivo. Predlaže se da se kao stimulacija novih Korisnika, ovaj kriterij definira kao „Korisnik nije dobio potporu iz EPFRR u proteklom razdoblju za isti projekt i/ili isti sektor“ u smislu da nije prihvatljivo da se isti prijavitelj s istim projektom prijavljuje ponovno na novi natječaj (npr. Općina je u prošlom razdoblju dobila potporu za uređenje tržnice u naselju X, i sada bi prijavila rekonstrukciju te iste tržnice u naselju X. U tom slučaju predlažemo da se gubi 15 bodova, međutim, s druge strane, ako Općina prijavljuje tržnicu u naselju Y, tada možda da gubi 10 bodova, a ako ta ista Općina sada prijavljuje centar za razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede da ne gubi bodove jer ostvaruje potporu u novom sektoru). Predlaže se smanjenje broj bodova po kriteriju: Dobivena potpora iz EPFRR te povećanje broja bodova po drugim kriterijima. Prihvaćen Navedeni kriterij je u skladu s načelima kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13. i ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji unutar Programa ruralnog razvoja nisu ostvarili potporu za istu vrstu projekta za koju korisnik podnosi zahtjev za potporu (navedeni kriterij će se dodatno jasnije propisati). Stoga korisnik koji je unutar Programa ruralnog razvoja ostvario potporu za npr. projekt dječjeg vrtića neće moći ostvariti bodove po navedenom kriteriju ako na natječaju za intervenciju 73.13. podnosi zahtjev za potporu za projekt dječjeg vrtića, dok će moći ostvariti bodove ako podnosi zahtjev za potporu za druge vrste projekata (npr. tržnice ili centra za razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede).
96 Zagorska razvojna agencija STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 1. Točka kriterija 5.1. Projekt ima ishođenu svu natječajem propisanu dokumentaciju, prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu Gubitak 15 bodova ukoliko dođe do nadopuna je previše restriktivno. Što se smatra dopunom – samo učitavanje dopuna ili i pojašnjenja? Potencijalna opasnost je da će se tražiti pojašnjenje rečenice i na temelju toga će se skinuti bodovi. Potrebno je detaljnije definirati na što se odnose ove dopune da bi se odbili ovi bodovi. Nadalje, radi li se ovdje o tome da će se prednost davati onim projektima koji imaju npr. ishođenu pravomoćnu građevinsku dozvolu, a prijaviti se mogu i projekti kojima je ishođenje građevinske dozvole u tijeku? Također, hoće li u tom slučaju biti moguće naknadno, kroz dopune, dostaviti projektno-tehničku dokumentaciju (glavni projekt)? Primljeno na znanje Korisnik za kriterij 5 unutar Priloga 1 ostvaruje bodove kada je učitao svu natječajem propisanu dokumentaciju prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, a za koju mu Agencija za plaćanja nije poslala zahtjev za dopunu. Što predstavlja dopunu, a što obrazloženje propisano je u članku 3. Prijedloga pravilnika. Naknadno dostavljanje informacija, pojašnjenje određene nejasnoće ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima te ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna ne predstavlja dopunu već obrazloženje. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, uključujući pravomoćnu građevinsku dozvolu. Popis dokumentacije koja se može dostaviti u dopuni odnosno dokumentacije koja se ne može dostaviti u dopuni bit će definiran Natječajem u skladu s člankom 25. Prijedloga pravilnika.
97 Zagorska razvojna agencija STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 1. Točka kriterija 4.1. Korištenje drvene konstrukcije Drvo nije jedini obnovljivi materijal koji se koristi u gradnji, a s obzirom na kasnije troškove održavanja, predlaže se da se kriterij preoblikuje i omogući različite oblike obnovljivih materijala (ne samo drvo), npr. vuna, vuneno vlakno, kamen, bala slame, drveni okviri, bambus, pluto, nepečena opeka, reciklirana plastika, nabijena zemlja, zelenilo (biljke i trava – npr. zeleni krovovi), konoplja, vlakno od jute, kokosovo vlakno, reciklirana guma, reciklirani karton, itd. Primljeno na znanje S obzirom da Republika Hrvatska raspolaže sa značajnim šumskim površinama i drvnom sirovinom, smatramo da je navedeni kriterij ispravno postavljen te da je u skladu s nacrtom Strategije biogospodarstva do 2035.
98 RUŽICA RADOVANOVIĆ STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Ružica Radovanović U Prilogu 1. KRITERIJI ODABIRA - Intervencija 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima), pod točkom 6. Dobivena potpora iz EPFRR – najviše 15 bodova, navedeno podrazumijeva dodjelu bodova u slučaju da s korisnikom nije sklopljen ugovor o financiranju u tipu operacije 7.4.1. Mislim da ovakvim bodovanjem velik broj bodova – 15 gube prijavitelji koji su sklopili ugovor o financiranju u tipu operacije 7.4.1. Prijavitelji koji su sklopili navedeni ugovor su dobili relativno mala sredstva i zato će biti zakinuti za mogućnost dobivanja značajno većih sredstava na temelju ovog Pravilnika. Predlažem manji broj bodova na temelju navedenog kriterija – najviše 5. U Prilogu 2. KRITERIJI ODABIRA - Intervencija 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, pod točkom 4. Dobivena potpora iz EPFRR – najviše 20 bodova. Mislim da ovakvim bodovanjem velik broj bodova – 20 gube prijavitelji koji su sklopili ugovor o financiranju u tipu operacije 7.2.2. (korisniku koji prijavljuje projekt ulaganja u nerazvrstane ceste) Prijavitelji koji su sklopili navedeni ugovor su dobili relativno mala sredstva i zato će biti zakinuti za mogućnost dobivanja značajno većih sredstava na temelju ovog Pravilnika. Predlažem manji broj bodova na temelju navedenog kriterija – najviše 5. Nije prihvaćen Navedeni kriterij je u skladu s načelima kriterija odabira iz Strateškog plana ZPP za intervenciju 73.13. i ima za cilj dati prednost onim korisnicima koji unutar Programa ruralnog razvoja nisu ostvarili potporu za istu vrstu projekta za koju korisnik podnosi zahtjev za potporu (navedeni kriterij će se dodatno jasnije propisati). Stoga korisnik koji je unutar Programa ruralnog razvoja ostvario potporu za npr. projekt izgradnje dječjeg vrtića neće moći ostvariti dodatne bodove po navedenom kriteriju ako na natječaju za intervenciju 73.13. podnosi zahtjev za potporu za projekt dječjeg vrtića, dok će moći ostvariti bodove ako podnosi zahtjev za potporu za druge vrste projekata.
99 Adam Ćavar STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Mora li projekt obuhvaćati samo 1 glavni projekt sa svim mapama ili je moguće dostaviti postojeći glavni projekt koji ne obuhvaća uvođenje digitalizacije te glavni elektro projekt koji obuhvaća uvođenje digitalizacije? U tom slučaju troškovnik bi obuhvatio obje projektno-tehničke dokumentacije Primljeno na znanje Projekt, kako je definirano Prijedlogom pravilnika, je aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i, ako je primjenjivo, neprihvatljivih troškova te pripada određenoj intervenciji. Da bi korisnik ostvario bodove za kriterij odabira „Uvođenje digitalizacije provedbom projekta“ glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog mora biti predviđeno izvođenje radova i ugradnja/nabava opreme i instalacije za automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju i/ili bilježenje/praćenje parametara. Prema Zakonu o gradnji glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant. Sadržaj glavnog projekta i dijelova (mapa) glavnog projekta propisani su Zakonom o gradnji i Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina. Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost građevine s propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji te kojima se osigurava da građevina ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje građevine, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih projekata pojedinih struka. Glavni projekt građevine mora sadržavati one odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su, ovisno o vrsti građevine, potrebni za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja građevine, prikaza smještaja građevine u prostoru i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona o gradnji, uvjeta gradnje na određenoj lokaciji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona. Arhitektonskim, elektrotehničkim, građevinskim i strojarskim projektima pobliže se obrađuju pojedini sklopovi građevine ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje građevine, te se procjenjuju troškovi za njezino građenje. Ako glavni projekt sadrži više mapa, u prvoj mapi mora biti zajednički tehnički opis koji daje opis građevine sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te sa sažetim opisom načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na određenoj lokaciji. U glavnom projektu podaci, proračuni, ispitivanja i vrednovanje ispitivanja u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline, održive uporabe prirodnih izvora, uzimaju se, odnosno provode u skladu s tehničkim propisima, drugim propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, normama na čiju primjenu ti propisi upućuju, drugim propisima ili na drugi propisani način. Slijedom svega navedenog, elektrotehnički projekt kao i strojarski projekt moraju biti sastavni dio cjelovitog međusobno usklađenog glavnog projekta.
100 Adam Ćavar STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Što se tiče kriterija ''Uvođenje digitalizacije provedbom projekta'' što u slučaju ako nakon javne nabave navedena oprema iznosi manje od 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova? Da li u tom slučaju korisnik ostvaruje bodove ili ne? Primljeno na znanje Člankom 23. Prijedloga pravilnika propisano je da kriterije odabira iz Priloga 1 pod brojem 2., 3., 4. i 7. po kojima je ostvaren broj bodova u postupku dodjele potpore, korisnik mora ispunjavati u postupku provedbe projekta. Postupak provedbe projekta uključuje vremensko razdoblje od donošenja odluke o dodjeli sredstava pa do konačne isplate potpore. Ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijekom postupka provedbe projekta utvrdi da korisnik ne ispunjava navedeno, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava.
101 JASNA KLASAN STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Što se tiče kriterija 4. - Intervencija 73.13. Korištenje obnovljivih materijala, mišljenja smo da je kriterij postavljen prestrogo i restriktivno. Mislimo da se postotak treba smanjiti ili barem odrediti postotak koji će biti razuman za ostvarenje. Također smo mišljenja da drvo nije jedini obnovljivi materijal koji se koristi u gradnji. Primljeno na znanje Kao što je navedeno u Dodatnim pojašnjenjima Priloga 1 Prijedloga pravilnika, da bi korisnik ostvario bodove gradnja građevinske konstrukcije zgrade koja je predmet ulaganja mora biti glavnim projektom i ostalom projektnom dokumentacijom projektirana u cijelosti od drvenog materijala. Navedeno obuhvaća nosive i ne nosive zidove, stupove, grede, međukatne konstrukcije, stubišta, konstrukciju krovišta te ostale konstrukcije, izuzev temelja, temeljnih ploča, podnih ploča, pokrova krova, ostalih nekonstrukcijskih elemenata građevine koji nisu prethodno navedeni i mehaničkih spojnih elemenata, a koji ne moraju biti od drvenog materijala kako bi korisnik mogao ostvariti bodove na ovom kriteriju. Slijedom navedenog, u pojašnjenju kriterija odabira navedena su izuzeća za dijelove građevine koje ne moraju biti od drvenog materijala kako bi korisnik mogao ostvariti bodove na ovom kriteriju odabira. S obzirom da Republika Hrvatska raspolaže sa značajnim šumskim površinama i drvnom sirovinom, smatramo da je navedeni kriterij ispravno postavljen te da je u skladu s nacrtom Strategije biogospodarstva do 2035.
102 JASNA KLASAN STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Što se tiče kriterija 5. „Uvođenje digitalizacije provedbom projekta“ za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta propisano je da oprema koja se nabavlja mora biti u vrijednosti od najmanje 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova, mišljenja smo da je postotak previsok posebice za ulaganja u manje nerazvrstane ceste i nerazvrstane ceste u manje naseljenim ruralnim dijelovima. Predlažemo smanjenje navedenog postotka i/ili smanjenje bodovanja po navedenom kriteriju. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
103 Općina Ferdinandovac STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Vezano uz kriterij 5. „Uvođenje digitalizacije provedbom projekta“ za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta propisano je da oprema koja se nabavlja mora biti u vrijednosti od najmanje 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova. Smatramo da je navedeni postotak previsok posebice za ulaganja u manje nerazvrstane ceste i nerazvrstane ceste u manje naseljenim ruralnim dijelovima te se predlaže smanjenje navedenog postotka ili smanjenje bodovanja po navedenom kriteriju. Također, moli se detaljnije pojašnjenje prihvatljivih projektnih aktivnosti po navedenom kriteriju. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu. Odgovornost korisnika je dokazati glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog korištenje opreme kojom se omogućuje nova automatizacija, robotizacija i/ili bilježenje/praćenje parametara u provedbi projekta.
104 LARA SAMOŠĆANEC STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilikom kreiranja kriterija 5.Uvođenje digitalizacije provedbom projekta, kada se radi o ulaganjima u projekte nerazvrstanih cesta, potrebno je uzeti u obzir da se tu radi o nerazvrstanim cestama u ruralnim područjima koje često nisu pogodne za postavljanje opreme i instalacija kakve se traže u ovom kriteriju. Navedeni postotak od 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova je prevelik i trebao bi iznositi maksimalno 5%, s obzirom da se radi o rekonstrukciji i izgradnji cesta gdje prioritet ne bi trebala biti digitalizacija, već modernizacija prometnica i povećana sigurnost u prometu. Također, bilo bi dobro da se u slučaju nerazvrstanih cesta specificiraju aktivnosti koje bi podrazumijevale uvođenje digitalizacije provedbom projekta jer je to u ovoj fazi poprilično nejasno. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
105 Darijan Vinter STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Kod kriterija odabira za projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa i dr., u točci 4. boduje se korištenje drvene konstrukcije. U pojašnjenju se navodi da navedeno obuhvaća nosive i ne nosive zidove, stupove, grede, međukatne konstrukcije, stubišta, konstrukciju krovišta te ostale konstrukcije. Takve odredbe u koliziji su s važećim zakonskim propisima i osporavaju izdavanje uporabne dozvole. Predlažem da se boduje udio korištenja obnovljivih materijala u gradnji uključujući reciklažu materijala u slučaju rekonstrukcije. Na taj način osigurati će se podupiranje korištenja obnovljivih materijala u gradnji za sve projekte financirane unutar intervencije umjesto prioritiziranja pojedinih vrsta projekata unutar intervencije koji mogu zadovoljiti predloženi kriterij bez jasne logičke poveznice s nadležnim Strateškim planom. Primljeno na znanje Navedeni kriterij je u skladu s načelima kriterija odabira koji su navedeni u Strateškom planu ZPP za intervenciju 73.13. i nisu u suprotnosti s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, a projektanti pojedinih struka su odgovorni da projektirana građevina ispunjava temeljne zahtjeve: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline, održive uporabe prirodnih izvora. Ako se pojedina građevina zbog bilo kojih uvjeta ili razloga ne može projektirati da bude od drvenih konstrukcija, onda će biti projektirana od onih konstrukcija koje ispunjavaju temeljne zahtjeve za građevinu.
106 Ljubica Šolić STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) U strateškom planu se navodi prednost projektima koji doprinose zapošljavanju. Zapošljavanje u ovim slučajevima u JLS koje su ispodprosječnog indeksa razvijenosti ima i doprinos jačanju ljudskih resursa na lokalnoj razini , doprinos smanjenju depopulacije ruralnog prostora kao i ekonomskim migracijama mladih. Prijedlog: Projektne aktivnosti doprinose zapošljavanju osobe 1. VSS, VŠS - 5 bodova 2. SSS-3 boda 3. osnovna škola ( rizične skupine osoba na tržištu rada) 1 bod Nije prihvaćen S obzirom na iskustva iz provedbe prethodnog programskog razdoblja te mogućih sankcija kada korisnik ne ostvari najmanje 80 % planirane vrijednosti po pitanju kriterija novootvorenih radnih mjesta (korisnik je dužan izvršiti povrat isplaćenih sredstava), pokazatelj rezultata R.37 Nova radna mjesta za koja je dodijeljena potpora u okviru projekata ZPP-a pratit će se na razini izvještavanja temeljem podataka od korisnika i uspostavljenog sustava za praćenje i izvještavanje odnosno za navedeno se neće dodjeljivati dodatni bodovi, u suprotnom navedeni kriterij odabira bi trebao biti ujedno i pokazatelj provedbe projekta na razini pojedinog korisnika/projekta čije neispunjavanje podliježe sankcijama, a iskustvo je pokazalo da su pojedini korisnici po završetku projekta imali značajne poteškoće u zapošljavanju i pronalaženju radnika kako su planirali.
107 LIDIJA VESENJAK STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Smatramo da bodovnu listu za intervenciju 73.13 za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta treba formirati kao zasebnu bodovnu listu a ne ju vezati uz sustave javne vodoopskrbe. Ako smatrate da je kriterij Uvođenje digitalizacije / automatizacije procesa unutar projekta primjenjiv na nerazvrstanu cestu i to u iznosu min 15% prihvatljivih troškova, molimo da dodate taksativno u listu prihvatljivih troškova koji su to konkretno troškovi. U mjeri 7.2.2. za nerazvrstane ceste je lista prihvatljivih troškova bila vrlo detaljna. Djelomično prihvaćen Kriterij odabira 5. ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu. Predloženi kriteriji odabira u Prilogu 2 Prijedloga pravilnika su primjenjivi i za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i za ulaganja u sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Stoga nije potrebno razdvajati kriterije odabira iz Priloga 2 Prijedloga pravilnika.
108 Mateja Vrbanić STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prijedlog za kriterij 3. Korištenje obnovljivih izvora energije. Dodjeljivati bodove ovisno visini udjela energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji, što je vidljivo u iskaznici energetskih svojstava zgrade. Na taj način daje se sloboda Korisniku da projektira sustav koji će koristiti njemu najpogodnije obnovljive izvore energije. Drugi prijedlog je da se boduje broj tehničkih sustava obnovljivih izvora energije, OIE)/visokoučinkovitih alternativnih sustava (VUAS) i/ili priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja. Nije prihvaćen Kriteriji odabira moraju biti provjerljivi u prvoj fazi postupka dodjele potpore kada Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu kriterija odabira, prihvatljivosti korisnika, prihvatljivosti projekta i troškova temeljem zahtjeva za potporu i dokumentacije učitane u zahtjev za potporu. Svrha navedenog kriterija je dodjela bodova za projekte koji u projektnoj dokumentaciji imaju navedeno i ulaganje u obnovljive izvore energije u sustavu grijanja. Odabir vrste sustava grijanja koji se planira kroz projekt je na korisniku (sustav za grijanje na drvnu biomasu, grijanje na solarni sustav, grijanje na dizalice topline). U slučaju kada je projektom predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu grijanja prostorija na način da se koristi postojeći sustav grijanja, a koji nije predmet ulaganja (sastavni dio građevine koja je predmet ulaganja) korisnik ne ostvaruje bodove po ovom kriteriju.
109 Mateja Vrbanić STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Vezano uz kriterij 7.1. da bi se ostvarili bodovi 15% ukupne vrijednosti projekta (bez općih) trebaju biti namijenjeni digitalizaciji ili automatizaciji. U slučaju projekata građenja navedeni postotak je previsok te ga neće biti moguće ostvariti, a primjerice izgradit će se zgrada koja će imati sustav daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode, no taj dio investicije zasigurno neće obuhvaćati 15% ukupne vrijednosti. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
110 ALEN RENDULIĆ STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 2. Kriteriji odabira za intervenciju 73.13., Točka 5. Uvođenje digitalizacije provedbom projekta Ovaj kriterij je potrebno doraditi, odnosno dodati novi, budući da je npr. kod projekta gradnje/rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, praktički nemoguća automatizacija/digitalizacija odnosno "korištenje opreme automatizaciju, robotizaciju i(ili bilježenje/praćenje parametara" konačnog proizvoda. Isto je jedino moguće ako se misli na tehnologiju izvođenja radova, te korištenje strojeva i opreme s minimalno 50% automatizacije prilikom izvođenja radova. Prijedlog je da se nadoda novi kriterij "6. Korištenje recikliranih građevinskih materijala": 6.1. korištenje građevinskih proizvoda s udjelom recikliranog materijala u proizvodnji od min. 25%, a u minimalnom udjelu od 51% cjelokupnog projekta (članak 8.) = 10 bodova, Nije prihvaćen Dodjela bodova se odnosi na provedbu projekta. Prema članku 8. Prijedloga pravilnika projekt mora ispunjavati uvjete po kojima je ostvaren broj bodova temeljem kriterija odabira iz Priloga 1 i 2.
111 ALEN RENDULIĆ STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Prilog 1. Kriteriji odabira za intervenciju 73.13., Točka 4. Korištenje obnovljivih materijala Ovaj kriterij je potrebno doraditi, budući da drvo nije jedini obnovljivi materijal. Prijedlog je da se ovaj kriterij i pojača te bude i viši, npr. 15 bodova, a se bodovi dobivaju za: 4.1. korištenje građevinskih proizvoda s udjelom recikliranog materijala u proizvodnji od min. 25%, a u minimalnom udjelu od 51% cjelokupnog projekta (članak 8.) = 10 bodova, 4.2. korištenje obnovljivih materijala, a u minimalnom udjelu od 51% cjelokupnog projekta (članak 8.)= 5 bodova, Primljeno na znanje S obzirom da Republika Hrvatska raspolaže sa značajnim šumskim površinama i drvnom sirovinom, smatramo da je navedeni kriterij ispravno postavljen te da je u skladu s nacrtom Strategije biogospodarstva do 2035.
112 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Vezno uz kriterije odabira - Intervencija 73.13. (dječji vrtići, tržnice...), Kriterij 4. Korištenje obnovljivih materijala, smatramo da je kriterij postavljen prestrogo i restriktivno. Naime, u obrazloženju kriterija navodi se da se bodovi ostvaruju ukoliko je zgrada projektirana u cijelosti od drvenog materijala (izuzev temelja...). Smatramo da se korištenja drvenih materijala treba posmatrati kao "udio korištenja obnovljivih materijala" te odrediti postotak koji je razumno dostići (npr.50% ). Isto tako, kada se već barata sa pojmom obnovljivih materijala, drvo nije jedini obnovljivi materijal koji se koristi u gradnji. Primljeno na znanje S obzirom da Republika Hrvatska raspolaže sa značajnim šumskim površinama i drvnom sirovinom, smatramo da je navedeni kriterij ispravno postavljen te da je u skladu s nacrtom Strategije biogospodarstva do 2035.
113 Darijan Vinter STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) U točki 5. kriterija odabira za projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, potrebno je napraviti distinkciju između projekata nerazvrstanih cesta i sustava javnih vodoopskrba te udio prihvatljivih troškova koji se odnose na digitalizaciju u projektima nerazvrstanih cesta smanjiti na 5 % s obzirom na to da je postojeći omjer nerealan i nerazmjerno visok uvažavajući planirane vrijednosti projekata. Djelomično prihvaćen Navedeni kriterij odabira ima za cilj doprinos automatizaciji, digitalizaciji i robotizaciji. Redefinirano je na način da radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu.
114 Darijan Vinter STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Sukladno SPZPP 2023. - 2027. podupiru se ulaganja koja doprinose stvaranju novih radnih mjesta te je isto potrebno uzeti u obzir i uvrstiti u bodovne kriterije Primljeno na znanje S obzirom na iskustva iz provedbe prethodnog programskog razdoblja te mogućih sankcija kada korisnik ne ostvari najmanje 80 % planirane vrijednosti po pitanju kriterija novootvorenih radnih mjesta (korisnik je dužan izvršiti povrat isplaćenih sredstava), pokazatelj rezultata R.37 Nova radna mjesta za koja je dodijeljena potpora u okviru projekata ZPP-a pratit će se na razini izvještavanja temeljem podataka od korisnika i uspostavljenog sustava za praćenje i izvještavanje odnosno za navedeno se neće dodjeljivati dodatni bodovi, u suprotnom navedeni kriterij odabira bi trebao biti ujedno i pokazatelj provedbe projekta na razini pojedinog korisnika/projekta čije neispunjavanje podliježe sankcijama, a iskustvo je pokazalo da su pojedini korisnici po završetku projekta imali značajne poteškoće u zapošljavanju i pronalaženju radnika kako su planirali.
115 Darijan Vinter STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) U točci 4.1. bodovnog kriterija "korištenje drvene konstrukcije" za projekte dječjih vrtića, tržnica i dr. potrebno u dodatnim pojašnjenjima specificirati da li se radi o korištenju drva kao građevnog proizvoda ili isto uključuje općenito građevne materijale s pretežitim udjelom drva. Primljeno na znanje Navedeno obuhvaća (u cijelosti od drvenog materijala) nosive i ne nosive zidove, stupove, grede, međukatne konstrukcije, stubišta, konstrukciju krovišta te ostale konstrukcije, izuzev temelja, temeljnih ploča, podnih ploča, pokrova krova, ostalih nekonstrukcijskih elemenata građevine koji nisu prethodno navedeni i mehaničkih spojnih elemenata, a koji ne moraju biti od drvenog materijala.
116 Darijan Vinter STUPANJE NA SNAGU, Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (za ulaganja u projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima) Molim pojasniti točku 3.2. kriterija odabira "Grijanje na solarni sustav" za projekte dječjih vrtića, tržnica i dr. . Naime nejasno je o kakvom sustavu se radi te u kojem udjelu isporučene energije za grijanje mora sudjelovati "solarni sustav" te Vas molim da isto jasnije opišete u dodatnim pojašnjenjima. Primljeno na znanje Kada su projektom predviđeni različiti izvori energije u sustavu grijanja zgrade, korisnik odnosno projektant treba dokazati da je u skladu s glavnim projektom planiranim ulaganjem u obnovljivi izvor energije u sustavu grijanja zgrade, a za koji se traže bodovi, projektirana godišnja isporučena energija (kWh/a) iz tog obnovljivog izvora energije u sustavu grijanja zgrade u vrijednosti od najmanje 50 % projektirane ukupne godišnje isporučene energije za grijanje zgrade (kWh/a) iz svih izvora kako bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij. Navedeni najmanji postotak (udio isporučene energije za grijanje zgrade iz obnovljivog izvora energije) mora biti ispunjen prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu, a prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu troškovi koji se odnose na obnovljive izvore energije u sustavu grijanja zgrade, a za koje su ostvareni bodovi, moraju biti realizirani.
117 Istarska županija - Regione Istriana STUPANJE NA SNAGU, Prilog 5 – Lista prihvatljivih troškova za intervenciju 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja NADOPUNITI c. OPĆI TROŠKOVI: troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, usluga istražnih arheoloških radova, mjere zaštite okoliša i prirode, elaborata i certifikata, troškovi nadzora, upravljanje projektom gradnje (obaveza imenovanja voditelja projekta je zakonska obaveza za cit.: „ulaganja sredstava u gradnju infrastrukturnih i drugih građevina, osim cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a“ , trošak zamjenika voditelja projekta odnosno odgovorne osobe ispred JP(R)S, obzirom da, uzimajući u obzir značaj i složenost investicija, županije u pravilu ne raspolažu sa adekvatnim stručnim kadom za praćenje projekta (stoga molimo se odobri trošak angažmana Voditelja projekta i/ili odgovorne osobe ispred Županije koja je u pravilu Zamjenik V.P.), troškovi provedbe javne i jednostavne nabave. Tim više postoji potreba za usluge provedbe nabave i vođenja projekata/ zamjenika kojeg angažira JPRS, obzirom na veličine potencjalnih financijskih korekcija (uvažavajući nedovoljnu stručnost JPRS). Nije prihvaćen Upravljanje projektima gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno nacionalnim programima i projektima propisano je člankom 199. Zakona o vodama.
118 Istarska županija - Regione Istriana STUPANJE NA SNAGU, Prilog 5 – Lista prihvatljivih troškova za intervenciju 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja a. MATERIJALNI TROŠKOVI - dodati nadzorni sustav (video nadzor, alarmi...) Primljeno na znanje Navedeno je obuhvaćeno listom prihvatljivih troškova.