Izvješće o provedenom savjetovanju - UZP PDP Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA UPUTE ZA PRIJAVITELJE U ovom poglavlju se navodi Obavijest komisije (2016/C 262/01) prema kojoj se kino spominje kao gospodarska djelatnost. U tom kontekstu nejasno je može li predmet projektne prijave biti rekonstrukcija zgrade i uređenje unutarnjeg prostora kina koje je u cijelosti javno kino tj. u kojem je kulturna djelatnost organizirana na nekomercijalan način. Iz Poziva bi nedvosmisleno trebalo biti razvidno da ukoliko se kulturna djelatnost može organizirati kao nekomercijalna i ukoliko se pri tom poštuju ograničenja vezano uz prihode koji su ostvareni komercijalnim putem, da se ista tretira kao negospodarska. Ovo je posebno važno u kontekstu ograničenja od 20% ukupne korisne površine zgrade koliko smije biti namijenjeno gospodarskoj djelatnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s navedenim u točki 1. ovih Uputa u vezi s primjenom pravila o državnim potporama ili potporama male vrijednosti, bitno je, između ostalog zadovoljiti sljedeće uvjete: 1) zgrada se koristi za obavljanje javnih kulturnih djelatnosti koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda prijavitelja ostvarenih komercijalnim putem čini manje od 50% ukupnih prihoda) i 2) ne koristi se više od 20% ukupne korisne površine zgrade za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Obavijest EK ne navodi da su kina isključena, već samo navodi neke primjere najčešćih/tipičnih kulturnih aktivnosti za koje se očekuje da većinu svojih prihoda ostvaruju od naknada koje plaćaju posjetitelji ili korisnici (dakle ulaznica). Dakle, to ne znači da su takve kulturne aktivnosti isključene ukoliko udovoljavaju uvjetima, kako su propisani ovim Uputama. Odredbe Uredbe 615/2014 su irelevantne za ovaj Poziv s obzirom na to da je isti organiziran da ne uključuje elemente državne potpore. Također, bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u ovim Uputama. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
2 Požeško-slavonska županija UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani Predlažemo promijeniti u natječajnoj dokumentaciji uvjete za Prijavitelja po pitanju „ustanova u kulturi“. Predlažemo staviti uvjet da prijavitelj može biti i JLP(R)S koja nema osnovanu ustanovu u kulturi ili da je ustanova osnovana na/oko dana raspisa natječaja (a ne 6 mjeseci kako se sada traži). Razlog je činjenica što nema smisla osnivati ustanova koja nema čime upravljati te iziskuje samo troškove. Također, niti jedna od tih novoosnovanih ustanova u kulturi nije na teret državnog proračuna već se financiraju iz vlastitih prihoda i prihoda JLP(R)S-a. Nadalje, predlažemo da se omogući ulaganje i u objekte (zaštićena kulturna dobra u registru kulturnih dobara RH) koja zbog svoga trenutnoga stanja nisu u funkciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Smatramo da je postavljeni uvjet iz točke 2. ovih Uputa (da ustanova mora biti upisana u sudski registar) smatramo nužnim, budući da omogućava prijavu ustanova koje obavljaju djelatnosti u kulturi, a istovremeno suzbija rizik od namjernog stvaranja/upisivanja novih ustanova isključivo radi prijave na Poziv. Razmotrit će se prijedlog da se omogući prihvatljivost ustanova u kulturi koje su upisane u sudski registar minimalno 6 mjeseci prije predaje projektnog prijedloga, umjesto 6 mjeseci prije pokretanja poziva.
3 Natalia Zielinska UPUTE ZA PRIJAVITELJE Komentari HUP-EUPRO Ispred Udruge HUP-EU PRO dostavljamo sljedeće komentare i sugestije : 1. Modalitet Poziva: Trajni Stav je Udruge da je modalitet trajnog poziva opravdan isključivo u situaciji kad predviđena alokacija dovoljna je za prijavu veće količine projekta, kad upute za prijavitelje sa jasnim i nedvojbenim kriterijima odabira objavljene su minimalno dva mjeseca prije raspisivanja poziva, nakon čega potrebno je osigurati dovoljno vremena da se svi prijavitelji pravovremeno pripreme. Obzirom da sukladno najavama MRRFEU-a poziv planiran je za objavu do kraja godine, smatramo da ne ostavlja dovoljno prostora da svi potencijalni prijavitelji mogu na vrijeme pripremiti svoje projektne prijedloge. Osim toga, a uzimajući u obzir više tehničkih poteškoća prilikom prijave projekta na zadnje natječaje poput Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma , Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti te proces utvrđivanja uporabe botova prilikom prijave projekta na zadnji trajni poziv Komercijalizacija inovacija, smatramo da je prerizično prvi dugo očekivani poziv iz VFO 2021-2027 dovesti do potencijalnog debakla. 2. Točka 2. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Partnerstvo u provedbi projekta je dozvoljeno. Partner u sklopu ovog Poziva može biti: - Jedinica lokalne samouprave , ili - Jedinica područne (regionalne) samouprave . Obzirom na predmet poziva smatramo da je potrebno osigurati i mogućnost partnerstva sa javnim ustanovama u kulturi, a koji kulturnu djelatnost obavljaju upravo kroz svoje ustanove. Ovo je neophodno radi daljnje procjene kvalitete i ispunjavanja formalnih uvjeta projekta. 3. Točka 7. Podnošenje projektnog prijedloga Prema sadržaju uputa projektni prijedlog ne mora sadržavati građevinsku dozvolu. Molimo pojašnjenje u kojoj fazi je potrebno dostaviti taj dokument. 4. Točka 5. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Prijavitelj navedeno dokazuje dostavljanjem najmanje sljedećeg: Troškovnika s referencama uz obrazloženje procijenjenih troškova za svaku od stavki troškova te popratnu dokumentaciju (izvore) na osnovu kojih se ocjenjuje utemeljenost troškova (ispitivanje tržišta, usporedba sa sličnim projektima, prethodni projekti prijavitelja, vrijednosti recentni (u zadnjih 1.5 godinu ili ranije (ako je primjenjivo)) postupaka nabave sličnog predmeta). Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna projekta (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). Ovaj kriteriji je konfuzan i stvara dodatno administrativno opterećenje za prijavitelje. Potrebno je izričito navesti što podrazumijeva rečenica „usporedba sa sličnim projektima“. Dvosmislenost ovog kriterija dovodi prijavitelje do rizika odbijanja projektnog prijedloga radi neispunjavanja uvjeta za troškovnik. S druge strane projektantski troškovnik opreme treba biti vjerodostojan izvor procjene specifičnog troška, budući da isti potpisuje ovlašteni projektant. 5. Općeniti komentar - uvjeti prihvatljivosti su konfuzne i međusobno se isključuju. S jedne strane u točki 7. navodi se da projektni prijedlog sadržava obvezno : Izjava Prijavitelja, i ako je primjenjivo, Partnera Korisnika kojom između ostalog potvrđuje da se kulturna infrastruktura koja je predmet projekta koristi za obavljanje kulturne djelatnosti. S druge strane pod točkom Strateški okvir navedeno je : Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture*. *Pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Nije jasno dali se u zgradi koja je predmet projekta mora ili ne mora obavljati kulturna djelatnost u trenutku prijave. 6. Pokazatelj RCR77 – Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora : Povećanje broja posjeta - , o pokazatelju se izvještava jednokratno po isteku jedne godine od isteka razdoblja provedbe projekta. Potrebno je navesti koji je točno izvor provjere. 7. Točka 3. Prihvatljivost operacije/projekta Projektni prijedlog sadrži informaciju o: usklađenosti s načelima inicijative Novi Europski Bauhaus (NEB) Komentar: U UzP kao kriterij prihvatljivosti projekta je usklađenost sa načelima inicijative Novi Europski Bauhaus te se postavlja pitanje što je sa projektima koji su već predani na građevinsku dozvolu. Naime, ispod teksta piše da to neće biti kriterij za isključenje a isto se nalazi pod kriterijima prihvatljivosti pa molimo da se ovaj dio makne ili da se stavi u neko drugo poglavlje. Točka 3. Prihvatljivost operacije/projekta u dijelu koji se odnosi na potrebnu razinu spremnosti, traži se da su „riješeni imovinsko-pravni odnosi na način da omogućuju Prijavitelju/Partneru nesmetano pravo na provođenje projekta (vlasništvo ili upisano pravo građenja u korist Prijavitelja/Partnera ili u slučaju opremanja ugovor o pravu na korištenje prostora ) za katastarske čestice u obuhvatu zahvata“. Komentar : Predlažemo uskladiti dokaze o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa člankom 109. Zakona o gradnji, koji definira dokaze pravnog interesa koji nisu samo isključivo vlasništvo i pravo građenja, nego i pisana suglasnost vlasnika zemljišta dana investitoru, i drugo. Procjena kvalitete – općeniti komentar Predložena metodologija sadrži pre više kvalitativnih kriterija i ostavlja prostor za subjektivna stajališta i rezultate bodovanje pojedinačnih evaluatora. Kriteriji za bodovanje moraju biti kvantitativni sa jasnom metodologijom izračuna. Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete - 1.1. Obrazloženje stavki proračuna :U sklopu projektnog prijedloga (Troškovnik s referencama), za svaku od stavki troškova dostaviti obrazloženje procijenjenih troškova. Potrebno pojasniti na koji način dostaviti troškovnik s referencama, budući da je projektantski troškovnik već izvor provjere vrijednosti opreme. Dakle potrebno je navesti konkretne uvjete koje troškovnik mora ispuniti. - 2.1. Povećani udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima Potrebno je pojasniti radi li se o prihodima JLS koji je vlasnik ustanove u kulturi ili ustanove u slučaju da je nositelj projekta? Što u slučaju da je prijavitelj JLS/JRS koji kulturnu djelatnost obavlja putem ustanove, ili koji će upravljanje zgradom prenijeti na javnu ustanovu? Na koji način se mjeri povećanje vlastitih prihoda? - 2.2. Smanjeni udio troškova odražavanja u ukupnim troškovima Potrebno je pojasniti kako će se mjeriti smanjenje troškova kod objekata/ zgrada koje se trenutno ne koriste. - 4.1. Povećanje broja posjeta - Projektom je predviđeno povećanje broja posjetitelja kulturnoj infrastrukturi koja je predmet projekta u odnosu na trenutni broj posjetitelja (u roku od 1 godine nakon završetka projekta (isteka razdoblja provedbe projekta)) U sklopu projektnog prijedloga), Prijavitelj mora podnijeti informaciju o broju posjetitelja kulturnoj infrastrukturi koja je predmet projekta tijekom kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se prijavljuje projekt te opis izvora podatka o broju (evidencija posjeta, podaci o prodanim ulaznicama, metodologija procjene u slučaju kada ne postoji sustav evidentiranja …). Također prijavitelj je dužan u sklopu projektnog prijedloga dostaviti procjenu povećanja broja posjetitelja u roku od 1 godine od završetka projekta (tj. isteka razdoblja provedbe) i obrazloženje, odnosno metodologiju procjene povećanja. Potrebno je navesti koji je točan izvor provjere, da se ne osporava tijekom evaluacije vjerodostojnost podataka. - 1.2. Pozitivan spill over efekt na kreativne industrije, turizam i lokalno gospodarstvo Kod obrazloženja prijavitelji su dužni, dostaviti i izvore odnosno dokaze utemeljenosti spillover efekta imajući u vidu konkretan opis projektnih aktivnosti (npr. iskustva sa sličnih projekata, izvore kao što su članci ili radovi u kojima se utvrđuje spillover efekt sličnih aktivnosti ili neki drugi izvor. Potrebno pojasniti što se podrazumijeva pod „slične projekte“– slične po pitanju namjene objekta ili opsega građevinski radova. Nejasan je kriterij u smislu što će točno evaluator prihvatiti kao opis i izvor obrazloženja za spillover (kvantitativne podatke, kvalitativni opis čega točno - ciljanih skupina, dionika..?) - 3.2. Provedba projekata usporedive vrijednosti Prijavitelj ili Partner (isključivo osnivači ustanova u kulturi) je do sada sudjelovao (provodio) barem jedan projekt koji financijskom vrijednošću i složenošću približno odgovara projektnom prijedlogu. Potrebno je točno definirati što znači približno, npr. definiranje konkretnih postotaka. - 6.3. Povećanje potresne otpornosti zgrade, odnosno zasebne konstrukcijske cjeline . Smatramo da nema razloga bodovati dodatne radove i izmjene statika zgrada koje nisu smještene na seizmičko rizičnom području. S toga predlažemo da se kriteriji briše. - 8.1. Potpomognuta područja Kao kriterij vrednovanja stavljeno je bodovanje Projekt se provodi u JLS koja spadaju pod V. do VIII. skupine iz Odluke o razvrstavanju JLS te su ujedno i JLS na brdsko-planinskim područjima (prema Odluci o obuhvatu i razvrstavanju JLS koje stječu status brdsko-planinskog) ili na otocima - 5 bodova (nap. JLS spadaju u skupine od V. do VIII. ali nemaju status BPP ili se ne nalaze na otocima – ne ostvaruju dodatne bodove). Prijedlog: Da se boduju područja V. i VI. Skupine odvojeno od VII. i VIII. Skupine na način da se možda 6 bodova stave područja u V. i VI. Skupini. Djelomično prihvaćen 1. Ne prihvaća se S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u relativno sličnom Pozivu, koji je u tijeku (NPOO.C6.1.R1-I3.01), a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”. 2. Prihvaća se Pod uvjetom da se radi o javnoj ustanovi u kulturi čiji osnivač, JLS ili JLR(P)S je Prijavitelj. 3. Na Prijavitelju je da osigura pravovremenu i nesmetanu provedbu projekta u skladu s rokovima iz projektnog prijedloga te da ishodi sve akte koje na temelju posebnih propisa mora ishoditi u svrhu provedbe projekta i uporabe projektnih rezultata u najkraćemu mogućem roku, odnosno u skladu s rokovima predviđenima u projektnom prijedlogu (a koji mora biti unutar roka definiranog u točki 5. ovih Uputa). 4. Ne prihvaća se U skladu s navedenom točkom 5 ovih Uputa, troškovi iskazani u proračunu projekta moraju biti utemeljeni na tržišnim cijenama u trenutku podnošenja projektnog prijedloga i/ili u trenutku pokretanja postupka nabave (u slučaju retroaktivno prihvatljivih troškova), odnosno realni i usmjereni na učinkovito i efikasno korištenje sredstava. Nadalje, smatramo da je postupak obrazloženja procijenjenih troškova za svaku od stavki troškova te popratnu dokumentaciju (izvore) na osnovu kojih se ocjenjuje utemeljenost troškova jasno opisan, kao i primjeri navedeni u ovim Uputama (ispitivanje tržišta, usporedba sa sličnim projektima, prethodni projekti prijavitelja, vrijednosti recentni (u zadnjih 1.5 godinu ili ranije (ako je primjenjivo)) postupaka nabave sličnog predmeta). Mogućnost usporedbe s drugim projektima je jedna od mogućnosti dokazivanja opravdanosti predmetnog odnosa, ne nužno jedina i obavezna. 5. Prihvaća se Radi jasnoće u kriterij prihvatljivosti (tj. u Izjavu) dodat će se i mogućnost da se potvrđuje da se kulturna infrastruktura koja je predmet projekta koristi za obavljanje kulturne djelatnosti ili da se radi o infrastrukturi (zgradama) koje su u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti, ali će se za to koristiti slijedom projekta 6. U ovim Uputama je navedeno da broj mora biti utemeljen na službenim podacima o broju posjetitelja (sustav praćenja, evidencije i slično, ovisno o konkretnoj situaciji), a na prijavitelju je da osigura način brojanja posjetitelja kako bi ostvario navedeni pokazatelj. S obzirom na različitost mogućih situacija i načina brojana posjetitelja, smatramo da nije potrebno/logično unaprijed definirati načine provjere detaljnije od napisanog. 7.a) Prijedlog se ne prihvaća vezano za NEB. U poglavlju 3 ovih Uputa navedeno je da se opis doprinosa/usklađenost s NEB dostavlja u slučaju da mu projekt doprinosi, a u slučaju da tome nije slučaj, Prijavitelj dostavlja informaciju/izjavu da doprinosa/komplementarnosti nema. Nadalje, napominje se da nepostojanje doprinosa/komplementarnosti nije osnova za isključenje. 7.b) Prijedlog se ne prihvaća vezano za IPO. U Upute će se dodati i referenca na ostale moguće dokaze pravnog interesa prema Zakonu o gradnji c) Prijedlog se ne prihvaća vezano za procjenu kvalitete Pitanja nije moguće raspisati na tako precizan način jer nismo u mogućnosti prejudicirati sve moguće opcije i vrste podataka s kojima prijavitelj raspolaže. Upravo je smisao ocjenjivanja (i ocjenjivača) da vrše ocjenu kvalitete, odnosno kriterija odabira. Prilog XY (Obrazac kvalitete) - Prijedlog se ne prihvaća Na početku, kriterije nije moguće isključiti s obzirom na to da su isti usvojeni kao obvezni od strane Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. 1.1. U skladu s navedenim u točki 3 ovih Uputa, potrebno je dostaviti popratnu dokumentaciju (izvore) za svaku od stavki troškova na osnovu kojih se ocjenjuje utemeljenost troškova a kao neke od primjera ove Upute navode ispitivanje tržišta, usporedba sa sličnim projektima, prethodni projekti prijavitelja, vrijednosti recentnih (u zadnjih 1.5 godinu ili ranije (ako je primjenjivo) postupaka nabave sličnog predmeta). Napominjemo da se troškovi obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna projekta u prijavnom obrascu (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). Naposlijetku, Prijavitelj je odgovoran za izradu projektne dokumentacije te je na njemu da troškovnik planira što realnije. Dakle Prijavitelj je dužan osigurati da se iz dostavljenih podataka mogu provjeriti navedeni zahtjevi, a formu smatramo nepotrebnim propisivati. 2.1. Prihvaća se. U slučaju kada situacija iz točke 2. UzP: - 2.a prihodi i rashodi se utvrđuju na razini JLS, ali samo za one djelatnosti koje spadaju pod “kulturne djelatnosti” (dakle ne ukupni prihodi i rashodi JLS) - 2.b. prihodi i rashodi se utvrđuju na razini ustanove u kulturi koja obavlja kulturnu djelatnost u javnoj kulturnoj infrastrukturi (zgradi) koja je predmet projekta (a za koju je JLS Prijavitelj). 2.2. Ne prihvaća se. U kriteriju je predviđena mogućnost da projekt ne dovodi do smanjenja troškova održavanja ili čak da se isti povećavaju. 4.1. Ne prihvaća se. U ovim Uputama je navedeno da broj mora biti utemeljen na službenim podacima o broju posjetitelja (sustav praćenja, evidencije i slično, ovisno o konkretnoj situaciji), a na prijavitelju je da osigura način brojanja posjetitelja kako bi ostvario navedeni pokazatelj. S obzirom na različitost mogućih situacija i načina brojana posjetitelja, smatramo da nije potrebno/logično unaprijed definirati načine provjere detaljnije od napisanog. 1.2 Djelomično se prihvaća Pod “slični projekti” smatraju se projekti slične financijske vrijednosti i složenosti. Zbog brojnih mogućnosti spillover efekta, nemoguće je nabrojati sve dokaze odnosno izvore provjere kao i utvrditi da li se isti prihvaćaju samo u kvantitativnom ili i u kvalitativnom iskazu. U skladu s opisom kriterija svaki od Prijavitelja dostavlja opis/podatke o spillover efektima. Slijedom prethodno navodnog smatramo daje upravo svrha ocjenjivača da ocijene tj. vrednuju pristigle projektne prijedloge odnosno podatke te ocijene razinu ispunjenosti kriterija. 3.2. Ne prihvaća se. S obzirom na raznolike aktivnosti smatramo da nije primjereno određivati postotak koji bi demonstrirao sličnost (npr. 5%) 6.3. Ne prihvaća se. Podsjećamo da se ovdje radi o ocjeni kvalitete, a ne kriteriju prihvatljivosti na temelju kojega projektni prijedlog isključivo može biti isključen iz postupka dodjele. 8.Djelomično se prihvaća. Bodovanje za JLS koja spadaju pod V. do VIII. skupinu iz Odluke o razvrstavanju JLS te su ujedno i JLS na brdsko-planinskim područjima (prema Odluci o obuhvatu i razvrstavanju JLS koje stječu status brdsko-planinskog) ili na otocima će biti podijeljeno na dvije grupe (dvije razine bodova).
4 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE Molimo pojašnjenje, s obzirom na poglavlje 3, točku razine spremnosti projekta te podjelu na A) i B) skupinu, je li moguće u sklopu projekta ulagati u infrastrukturu i opremiti ga istovremeno? Primljeno na znanje U poglavlju “Primjena pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti” navodi se “predmet projekta je ulaganje u unaprjeđenje javne kulturne infrastrukture, odnosno obnova i/ili opremanje objekata (zgrada) u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti”. Također, u skladu točkom 4. ovih Uputa, točka 2. Obnova i/ili opremanje zgrade javne kulturne infrastrukture, vidljivo je da je moguće istovremeno obuhvatiti ulaganja u infrastrukturu i obnovu. Navedeni slučaji A) i B) se dakle, međusobno ne isključuju, odnosno moguće je financiranje samo pod A) ili samo pod B) ili zajednički A) i B).
5 Zeljko Krncevic UPUTE ZA PRIJAVITELJE MUZEJ GRADA ŠIBENIKA: ODJELJAK: 4. PRIHVATLJIVOST AKTIVNOSTI KOMENTAR: Administrativno područje Grada Šibenika, a prema tome i nadležnosti Muzeja grada Šibenika se prostire na 399,5 km², što je ilustracije radi više od površine grada Osijeka i Splita zajedno. Na području izvan urbanog dijela Šibenika živi gotovo 30 posto stanovništva. Muzej grada Šibenika ima namjeru povećati sudjelovanje djela ovih građana u kulturnom životu, ali zato su potrebni novi kapaciteti, odnosno gradnja novih građevina izvan urbanog dijela, za što postoji spremna projektna dokumentacija. Ukoliko je svrha poziva da se poveća pristupačnost i sudjelovanje u kulturnom životu svih građana – onda molimo da se razmotri i mogućnost gradnje: a) novih građevina namijenjenih obavljanju kulturne djelatnosti b) ili da se nova gradnja dozvoli u gradskim naseljima u ruralnom području budući da tamo ima dosta pripadnika ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposleni, obitelji slabijeg imovinskog statusa i sl.). Ova tvrdnja potkrijepljena je i navodom u samom PKK, SCO 4.6. u kojem stoji da je „vidno smanjeno sudjelovanje stanovništva koje živi u ruralnim područjima (28,5%) u kulturi (EU 52,3%) (EUROSTAT 2021.)“ Nije prihvaćen U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Navedeno se odnosi na područje cijele RH, nevezano je li riječ o urbanom ili ruralnom području. Nadalje, u skladu s točkom 8. Obrasca za ocjenjivanje kvalitete, projektni prijedlog koja doprinosi rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, a u skladu stupnjem razvijenosti (u skladu s odredbama Zakona o regionalnome razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18), Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 132/17), Zakona o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18), Odluke o obuhvatu i razvrstavanju JLS koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/19) i Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20,70/21) mogu ostvariti dodatne bodove. Na Korisniku je da doprinos istome potkrijepi u svojem projektnom prijedlogu.
6 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE Dio UzP koji govori o pravilima državnih potpora vrlo je nejasno opisan i iz istog nije razvidna prihvatljivost pojedinog projektnog prijedloga u okviru Poziva tj. nije transparetno opisano pod kojim uvjetima će se kulturna djelatnost tretirati kao gospodarska, te koji sve uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi projekt bio privatljiv za financiranje u okviru budućeg Javnog poziva . Naime u ovom poglavlju navodi se Obavijest komisije (2016/C 262/01) prema kojoj se primjerice kino spominje kao gospodarska djelatnost. U tom kontekstu nejasno je može li predmet projektne prijave biti rekonstrukcija zgrade i uređenje unutarnjeg prostora kina koje je u cijelosti javno kino tj. u kojem je kulturna djelatnost organizirana na nekomercijalan način te isto ni na koji način ne narušava tržišnu utakmicu I ne predstavlja konkurenciju komercijalnim kinima. Ovo posebno zbunjuje ukoliko konzultiramo tekst Uredbe Komisije o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem, gdje se u Odjeljku 11. Potpore za kulturu i očuvanje baštine, Članku 53. Potpore za kulturu i očuvanje baštine navodi da su “1. Potpore za kulturu i očuvanje baštine spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I. i 2. ukoliko se Potpore dodjeljuju za sljedeće kulturne svrhe i djelatnosti: (a) muzeje, arhive, knjižnice, umjetničke i kulturne centre ili prostore, kazališta, kina, operne dvorane, koncertne dvorane, ostale organizacije za javne izvedbe, ustanove filmske baštine i druga slična umjetnička i kulturna infrastruktura, organizacije i institucije; Drugim riječima, iz Poziva bi nedvosmisleno trebalo biti razvidno da ukoliko se kulturna djelatnost može organizirati kao nekomercijalna, neovisno o tome radi li se primjerice o kinu ili muzeju, te ukoliko se pri tom poštuju ograničenja vezano uz prihode koji su ostvareni komercijalnim putem, da se ista tretira kao negospodarska. Ovo je posebno važno i u kontekstu ograničenja od 20% ukupne korisne površine zgrade koliko smije biti namijenjeno gospodarskoj djelatnosti. Primljeno na znanje U skladu s navedenim u točki 1. ovih Uputa u vezi s primjenom pravila o državnim potporama ili potporama male vrijednosti, bitno je, između ostalog zadovoljiti sljedeće uvjete: 1) zgrada se koristi za obavljanje javnih kulturnih djelatnosti koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda prijavitelja ostvarenih komercijalnim putem čini manje od 50% ukupnih prihoda) i 2) ne koristi se više od 20% ukupne korisne površine zgrade za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Obavijest EK ne navodi da su kina isključena, već samo navodi neke primjere najčešćih/tipičnih kulturnih aktivnosti za koje se očekuje da većinu svojih prihoda ostvaruju od naknada koje plaćaju posjetitelji ili korisnici (dakle ulaznica). Dakle, to ne znači da su takve kulturne aktivnosti isključene ukoliko udovoljavaju uvjetima, kako su propisani ovim Uputama. Odredbe Uredbe 615/2014 su irelevantne za ovaj Poziv s obzirom na to da je isti organiziran da ne uključuje elemente državne potpore. Također, bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u ovim Uputama. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično
7 Ivana Butković UPUTE ZA PRIJAVITELJE Predlažem da se omogući sudjelovanje djelatnika javnih ustanova regionalnih koordinatora u pripremu i provedbu projekata kroz davanje mogućnosti za sufinanciranje njihovih plaća, obzirom da su dužni pružati svoju stručnu pomoć bez naknade. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije "...udio prihoda Prijavitelja ostvarenih komercijalnim putem, odnosno vlastitih prihoda, čini manje od 50% ukupnih prihoda." - Prema ovome, nije moguće prijaviti objekt u kojem se do sada nije obavljala djelatnost, da se i sada osnuje ustanova, ne bismo imali s čime uspoređivati u financijskoj analizi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Relevantni kriterij prihvatljivosti (točka 3.) glasi Projekt se može financirati uvažavajući pravila o državnim potporama/potporama male vrijednosti - Kulturna djelatnost koja se odvija u javnoj kulturnoj infrastrukturi (zgradi) koja je predmet projekta predstavlja negospodarsku aktivnost, odnosno a) zgrada se koristi za obavljanje javnih kulturnih djelatnosti, koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda ostvarenih komercijalnim putem čini manje od 50 % ukupnih prihoda) i b) ne koristi se više od 20 % ukupne korisne površine zgrade godišnje za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Slijedom navedenog, ako je javna kulturna infrastruktura (zgrada) koja je predmet projekta nekorištena (za nikakve aktivnosti) onda se u istoj ne obavljaju ni gospodarske djelatnosti niti se ostvaruje prihod, ali tijekom provedbe i korištenja projekta Prijavitelj/Korisnik mora osigurati poštivanje navedenih uvjeta.
9 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije "Poziv se zatvara danom u kojem je utvrđeno da je za financiranje odabran projektni prijedlog koji se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva Poziva." - Ovo implicira da je poziv koncipiran kao najbrži prst te bismo sugerirali da se jasno definira razdoblje u kojem se zaprimaju projektni prijedlozi i da se projektni prijedlozi ocjenjuju zajedno, a ne prema redoslijedu zaprimanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
10 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije "S obzirom na to da se poziv odnosi na obnovu javne kulturne infrastrukture koju koristi ustanova starija od 6 mjeseci od objave Poziva, početna vrijednost ne bi trebala biti 0." - prema ovom indikatoru, nije moguće prijaviti objekte koji nisu funkcionirali prije objave javnog poziva i nisu bilježili nikakve posjetitelje. Također, predlažemo jasno definirati koji su to iznimni slučajevi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Predmet Poziva se odnosi na ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, s tim da se “Pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.” Pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva.
11 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Može li se prijaviti objekt koji se uopće nije do sada koristio, a planira se staviti u funkciju javne kulturne infrastrukture? Primljeno na znanje Primljeno na znanje Predmet poziva se odnosi na ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, s tim da se “Pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”.
12 Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Pokazatelj RCO77 – Broj kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora – Pitanje glasi: Je li projektni prijedlog koji obuhvaća ulaganje u više kulturnih/turističkih lokacija prihvatljiv? U slučaju da je isti prihvatljiv i da je dopušteno ulagati u više lokacija– nije jasno zašto je ciljna vrijednost navedenog pokazatelja „1“ te je prijedlog da se ista definira na drugačiji način. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pokazatelj (i metodologija) su utvrđeni u Programu Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i kao takav je obvezan i nepromjenjiv.
13 Javna ustanova Pomorski muzej Orebić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije U predmetu Poziva navodi se: „u slučajevima u kojim se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zgrade.“ Da li se ovo odnosi i na situaciju kada je samo dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost u javnom vlasništvu (JLS), a ostali dio zgrade je u privatnom vlasništvu te se u tom dijelu ne odvija kulturna djelatnost? Molimo da se Pozivom ne ograniči prihvatljivost zgrada javne namjene na način da cijele moraju biti u javnom vlasništvu, već da se mogu prijaviti i ustanove u kulturi koje obavljaju kulturnu djelatnost u zgradama u kojima je manji dio u privatnom vlasništvu kao što je bilo definirano i pozivom NPOO.C6.1.R1-I1.04 (pretežito vlasništvo). Primljeno na znanje Navedeno se odnosi na situaciju kada se dio zgrade koristi za obavljanje djelatnosti koje ne spadaju u kulturne djelatnosti te ne dovodi isto u vezu s vlasništvom već isključivo s tipom djelatnosti. U skladu s navedenim u točki 1. ovih Uputa u dijelu koji opisuje primjenu pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti, “državna potpora nije prisutna kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. zgrada se koristi za obavljanje javnih kulturnih djelatnosti, koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda prijavitelja ostvarenih komercijalnim putem čini manje od 50 % ukupnih prihoda) i 2. ne koristi se više od 20 % ukupne korisne površine zgrade za obavljanje gospodarskih djelatnosti. U točki 3. ovih Uputa jasno se navodi kriterij prihvatljivosti koji glasi da “Projekt se može financirati uvažavajući pravila o državnim potporama/potporama male vrijednosti - Kulturna djelatnost koja se odvija u javnoj kulturnoj infrastrukturi (zgradi) koja je predmet projekta predstavlja negospodarsku aktivnost ". U poglavlju “Strateški okvir” navedeno je , između ostalog: Iako je definirano u navedenom članku Zakona o gradnji, napominjemo da se, u slučajevima u kojim se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zagrade. Ulaganja koja se odnose na ostatak zgrade (u kojem se ne obavljaju kulturne djelatnosti) moguća su u minimalnom obliku isključivo ukoliko se dokaže izrazita nužnost istih za funkcioniranje dijela zgrade u kojem se obavljaju kulturne djelatnosti (npr. nije prihvatljivo financiranje energetske obnove (cijele) zgrade koja u prizemlju ima kulturnu ustanovu (npr.) knjižnicu, a na preostala tri kata stambeno/poslovni prostor). Definicija zgrade javne namjene preuzeta je iz Zakono o gradnji (čl. 3., stavak 40.)
14 Javna ustanova Razvojna agencija Općine Orebić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije U predmetu Poziva navodi se: „u slučajevima u kojim se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zagrade.“ Da li se ovo odnosi i na situaciju kada je samo dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost u javnom vlasništvu (JLS), a ostali dio zgrade je u privatnom vlasništvu te se u tom dijelu ne odvija kulturna djelatnost? Molimo da se Pozivom ne ograniči prihvatljivost zgrada javne namjene na način da cijele moraju biti u javnom vlasništvu, već da se mogu prijaviti i ustanove u kulturi koje obavljaju kulturnu djelatnost u zgradama u kojima je manji dio (do 20%) u privatnom vlasništvu kao što je bilo definirano i pozivom NPOO.C6.1.R1-I1.04 (pretežito vlasništvo). Primljeno na znanje Navedeno se odnosi na situaciju kada se dio zgrade koristi za obavljanje djelatnosti koje ne spadaju u kulturne djelatnosti te ne dovodi isto u vezu s vlasništvom već isključivo s tipom djelatnosti. U skladu s navedenim u točki 1. ovih Uputa u dijelu koji opisuje primjenu pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti, “državna potpora nije prisutna kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. zgrada se koristi za obavljanje javnih kulturnih djelatnosti, koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda prijavitelja ostvarenih komercijalnim putem čini manje od 50 % ukupnih prihoda) i 2. ne koristi se više od 20 % ukupne korisne površine zgrade za obavljanje gospodarskih djelatnosti. U točki 3. ovih Uputa jasno se navodi kriterij prihvatljivosti koji glasi da “Projekt se može financirati uvažavajući pravila o državnim potporama/potporama male vrijednosti - Kulturna djelatnost koja se odvija u javnoj kulturnoj infrastrukturi (zgradi) koja je predmet projekta predstavlja negospodarsku aktivnost ". U poglavlju “Strateški okvir” navedeno je , između ostalog: Iako je definirano u navedenom članku Zakona o gradnji, napominjemo da se, u slučajevima u kojim se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zagrade. Ulaganja koja se odnose na ostatak zgrade (u kojem se ne obavljaju kulturne djelatnosti) moguća su u minimalnom obliku isključivo ukoliko se dokaže izrazita nužnost istih za funkcioniranje dijela zgrade u kojem se obavljaju kulturne djelatnosti (npr. nije prihvatljivo financiranje energetske obnove (cijele) zgrade koja u prizemlju ima kulturnu ustanovu (npr.) knjižnicu, a na preostala tri kata stambeno/poslovni prostor). Definicija zgrade javne namjene preuzeta je iz Zakono o gradnji (čl. 3., stavak 40.)
15 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažemo promjenu modaliteta Poziva iz trajnog u privremeni kako bi se omogućio izbor najkvalitetnijih projektnih prijedloga, a ne da se financijska sredstva EU dodjeljuju po principu „najbrži prst“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”. S tim u vezi, odlučeno ja da se ovaj Poziv provede u modalitetu trajnog poziva.
16 Grad Sveti Ivan Zelina UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažemo detaljnije definirati pojam korištenja građevine za obavljanje kulturne djelatnosti obzirom da iz trenutnog opisa nije razvidno da li je moguće ulagati u građevinu koju ustanova u kulturi koristi kao pomoćni prostor a u službi aktivnosti u kulturi. Primjerice muzejska i kazališna skladišta koja se mogu rekonstruirati u prostor za provedbu aktivnosti u kulturi. Isto tako, iz trenutnog opisa se može zaključiti da se može investirati u nekorištene prostore tj. prostore koji nemaju kulturnu namjenu u trenutku prijave projekta. Predlažemo dodatno definirati da li nekorišteni prostori trebaju biti namijenjeni obavljanju kulturne djelatnosti i na koji način se navedeno dokazuje. Nastavno na nekorištene prostore molimo detaljnije pojasniti da li i za takve prostore treba imati početnu vrijednost „Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija“ veću od 0. Da li je u takvoj situaciji opravdano nemati posjetitelje ili se navode posjetitelji za ustanovu prijavitelja/partnera koja će koristiti infrastrukturu u budućnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih. U svakom slučaju, u skladu s točkom 2. ovih Uputa, mora se dokazati “korištenje javne kulturne infrastrukture (zgrade) koja je predmet projekta za obavljanje kulturne djelatnosti”. U vezi s početnom vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, p okazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu.
17 CHRISTINA GORIČKI HORVAT UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Nastavno na nekorištene prostore molimo detaljnije pojasniti da li i za takve prostore treba imati početnu vrijednost „Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija“ veću od 0. Da li je u takvoj situaciji opravdano nemati posjetitelje ili se navode posjetitelji za ustanovu prijavitelja/partnera koja će koristiti infrastrukturu u budućnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U vezi s početnom vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, p okazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu.
18 CHRISTINA GORIČKI HORVAT UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažemo detaljnije definirati pojam korištenja građevine za obavljanje kulturne djelatnosti obzirom da iz trenutnog opisa nije razvidno da li je moguće ulagati u građevinu koju ustanova u kulturi koristi kao pomoćni prostor a u službi aktivnosti u kulturi. Primjerice muzejska i kazališna skladišta koja se mogu rekonstruirati u prostor za provedbu aktivnosti u kulturi. Isto tako, iz trenutnog opisa se može zaključiti da se može investirati u nekorištene prostore tj. prostore koji nemaju kulturnu namjenu u trenutku prijave projekta. Predlažemo dodatno definirati da li nekorišteni prostori trebaju biti namijenjeni obavljanju kulturne djelatnosti i na koji način se navedeno dokazuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
19 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije U predmetu Poziva navodi se: „u slučajevima u kojim se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zagrade.“ Da li se ovo odnosi i na situaciju kada je samo dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost u javnom vlasništvu (JLS), a ostali dio zgrade je u privatnom vlasništvu te se u tom dijelu ne odvija kulturna djelatnost? Molimo da se Pozivom ne ograniči prihvatljivost zgrada javne namjene na način da cijele moraju biti u javnom vlasništvu, već da se mogu prijaviti i ustanove u kulturi koje obavljaju kulturnu djelatnost u zgradama u kojima je manji dio u privatnom vlasništvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Navedeno se odnosi na situaciju kada se dio zgrade koristi za obavljanje djelatnosti koje ne spadaju u kulturne djelatnosti te ne dovodi isto u vezu s vlasništvom već isključivo s tipom djelatnosti. U skladu s navedenim u točki 1. ovih Uputa u dijelu koji opisuje primjenu pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti, “državna potpora nije prisutna kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. zgrada se koristi za obavljanje javnih kulturnih djelatnosti, koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda prijavitelja ostvarenih komercijalnim putem čini manje od 50 % ukupnih prihoda) i 2. ne koristi se više od 20 % ukupne korisne površine zgrade za obavljanje gospodarskih djelatnosti. U točki 3. ovih Uputa jasno se navodi kriterij prihvatljivosti koji glasi da “Projekt se može financirati uvažavajući pravila o državnim potporama/potporama male vrijednosti - Kulturna djelatnost koja se odvija u javnoj kulturnoj infrastrukturi (zgradi) koja je predmet projekta predstavlja negospodarsku aktivnost ". U poglavlju “Strateški okvir” navedeno je , između ostalog: Iako je definirano u navedenom članku Zakona o gradnji, napominjemo da se, u slučajevima u kojim se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zagrade. Ulaganja koja se odnose na ostatak zgrade (u kojem se ne obavljaju kulturne djelatnosti) moguća su u minimalnom obliku isključivo ukoliko se dokaže izrazita nužnost istih za funkcioniranje dijela zgrade u kojem se obavljaju kulturne djelatnosti (npr. nije prihvatljivo financiranje energetske obnove (cijele) zgrade koja u prizemlju ima kulturnu ustanovu (npr.) knjižnicu, a na preostala tri kata stambeno/poslovni prostor). Definicija zgrade javne namjene preuzeta je iz Zakono o gradnji (čl. 3., stavak 40.)
20 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Na stranici 16 je navedeno da neizravni troškovi proizlaze "izravno" kao posljedica provedbe projekta. S obzirom da je teško, ako ne i nemoguće, dokazati takav izravan uzročno-posljedični odnos u kontekstu neizravnih troškova predlažemo da se ovaj opis ukloni. Prihvaćen Prihvaća se.
21 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Na stranici 15, u skladu s ciljevima Europske unije, Upravljačkog tijela za administrativno rasterećenje te pozitivnim iskustvima iz prethodnih poziva financiranih unutar NPOO, predlažemo promjenu u postupku predaje projektnog prijedloga. Konkretno, sugeriramo da dokumentacija za izračun troškova osoblja ne bude obavezno priložena prilikom podnošenja prijedloga, već da se dostavi tijekom faze financijske provjere, odnosno prije donošenja Odluke o financiranju. Ova prilagodba ima potencijal smanjiti administrativna opterećenja u ranim fazama procesa, poboljšati efikasnost ocjene prijedloga te ubrzati donošenje odluka o financiranju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se.
22 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Pokazatelj RSR 77 – Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora. Odnosi se na korisnike ili posjetitelje javne kulturne infrastrukture koja je obnovljena putem projekta. Inicijalna vrijednost odnosi se na broj osoba koje su koristile ili posjetile podržanu javnu kulturnu infrastrukturu u 2022. godini. Ovaj broj treba biti potvrđen službenim podacima o posjetiteljima, uz sustav praćenja ili evidenciju, ovisno o specifičnoj situaciji. Početna vrijednost ne smije biti 0 zbog uvjeta da se infrastruktura obnavlja, a iznimke mogu biti objašnjene u projektnom prijedlogu. Poziv također obuhvaća jedinice lokalne samouprave ili javne ustanove koje izravno obavljaju kulturne aktivnosti i ulažu u poboljšanje javne kulturne infrastrukture. Javna kulturna infrastruktura obuhvaća zgrade javne namjene koje su namijenjene obavljanju kulturnih djelatnosti. Ove zgrade mogu biti aktivno korištene ili trenutno nekorištene u trenutku podnošenja projektnog prijedloga. U slučaju nekorištenih zgrada, nema službenih evidencija ili posjetitelja jer se tamo ne odvijaju nikakve aktivnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U vezi s početnom vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu.
23 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Prelazak iz trajnog u privremeni modalitet poziva kako bismo izbjegli naglašavanje brzine pri prijavama bilo bi najbolje rješenje. Cilj bi trebao biti osigurati ravnopravne šanse svim prijaviteljima prilikom apliciranja za sredstva, postavljanjem fokusa na odabir najkvalitetnijih projekata umjesto onih koji se prijave u najkraćem roku. Ova promjena bi poboljšala proces selekcije projekata, naglašavajući njihovu kvalitetu umjesto isključive brzine prijave. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
24 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Poštovani, molimo pojašnjenje. U dijelu o Općim informacijama navodi se način izračuna troškova osoblja koje je dio projektnog tima te je projektnu prijavu potrebno potkrijepiti dokumentacijom o plaćanju. Kasnije u dijelu 5. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta navodi se da će biti prihvatljivi troškovi od 1.1.2021. do 31.12.2027., dakle da će biti moguće retroaktivno potraživanje troškova. Odnosi li se to samo na troškove pripreme dokumentacije za prijavu ili na ITO odnosno na radove i opremu? Također, navodi se da su izravni troškovi osoblja neprihvatljivi, nije dopušteno (predviđeno) novo zapošljavanje, no očekuje se uspostava projektnog tima i rad na pripremi projekta, projektne dokumentacije pa čak i provedbi. Molimo Vas pojasnite kako je to zamišljeno. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s točkom 5. ovih Uputa, da bi bili prihvatljivi, troškovi moraju nastati u svrhu provedbe projekta/prihvatljivih aktivnosti i biti plaćeni u svrhu provedbe projekta/prihvatljivih aktivnosti, moraju nastati kod Korisnika/Partnera i plaća ih Korisnik/Partner. Trošak mora nastati i biti plaćen u razdoblju prihvatljivosti troškova/izdataka da bi bio prihvatljiv za financiranje. Trošak mora nastati u razdoblju provedbe projekta, najranije 1. siječnja 2021. godine, a inicijalno najkasnije do 31.12.2027. godine. S tim u vezi, Poziv ne ograničava tzv. “retorakitvnu” prihvatljivost troškova na određene kategorije troškova. U vezi s izravnim troškovima osoblja u vezi s bespovratnim sredstvima iz iste točke, radi se omašci i biti će brisani s popisa neprihvatljivih troškova. Iz ovih Uputa ne proizlazi da uspostava projektnog tima nije opcija (vidjeti kriterij odabira 3.1) kao ni rad projektnog tima/osoblja prijavitelja/partnera na pripremi i provedbi projekta. Kapaciteti za provedbu projekta mogu biti osigurani financiranjem troškova (postojećeg) osoblja te vanjskom uslugom, dok samo troškovi zapošljavanja dodatnih (novih) djelatnika unutar prijavitelja ili partnera nije prihvatljivo (što ne znači da prijavitelj/partner ne mogu zaposliti dodatne osobe/djelatnike, veća da povezani troškovi nisu prihvatljivi za EU financiranje).
25 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Molimo razmisliti o izmjeni modaliteta trajnog poziva u modalitet privremenog poziva zbog omogućavanja svim prijaviteljima ravnopravne mogućnosti sudjelovanja te izbjegavanja "najbržeg prsta". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
26 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije RSR 77 – Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija kojima je odobrena potpora Ovaj pokazatelj se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokacija ili obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta. Početna vrijednost se temelji na broju osoba koje su posjetile ili koristile podržanu javnu kulturnu infrastrukturu tijekom 2022. godine. Broj posjetitelja mora biti zasnovan na službenim podacima (sustav praćenja, evidencije, itd.), sukladno specifičnoj situaciji. Poziv se odnosi na obnovu javne kulturne infrastrukture koju koristi ustanova starija od 6 mjeseci od objave Poziva, pa stoga početna vrijednost ne bi trebala biti nula. U iznimnim okolnostima, to je dopustivo, ali prijavitelj mora to obrazložiti u projektnom prijedlogu. Poziv također obuhvaća JLS ili JP(R)S koji izravno provode kulturnu djelatnost. Predmet poziva je ulaganje u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu se pod javnom kulturnom infrastrukturom smatraju zgrade javne namjene (definirano u čl. 3., st. 40. Zakona o gradnji) koje služe kulturnim djelatnostima. Pod "služenjem kulturnim djelatnostima" smatraju se zgrade koje se trenutno koriste za te svrhe, kao i one koje su trenutno neiskorištene, tj. u kojima se ne obavlja nikakva aktivnost. Ako u nekorištenim zgradama nema aktivnosti, onda one nemaju ni posjetitelje, niti postoje službene evidencije o njima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U vezi s početnom vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu.
27 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Str.15- U skladu s ciljevima EU i Upravljačkog tijela za smanjenje administrativnog opterećenja, kao i usklađeno s dobrom praksom poziva financiranih kroz NPOO, predlažemo da se dokumentacija za izračun troškova osoblja ne zahtijeva u trenutku podnošenja projektnog prijedloga, već da se to obavi u kasnijoj fazi financijske provjere, odnosno prije nego što se donese Odluka o financiranju. Str. 16 - „Neizravni troškovi“ – Predlažemo uklanjanje odredbe da neizravni troškovi moraju biti "izravno" povezani s provedbom projekta. Ovaj zahtjev je praktično nemoguće dokazati, a i suprotan je samoj prirodi neizravnih troškova. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Ne prihvaća se prijedlog u vezi s naknadnom dostavom dokumentacije za izračun troškova osoblja. Prihvaća se prijedlog u vezi s definicijom neizravnih troškova iz točke 1. ovih Uputa.
28 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Molim Vas da razmislite o promjeni modaliteta poziva iz trajnog u privremeni, kako bi se spriječio najbrži prst za prijavljivanje. Time bi svim kandidatima bila omogućena jednaka šansa za prijavu i dobivanje sredstava. Cilj je odabrati najkvalitetnije projekte, a ne samo one koji se prijave prvi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
29 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Sukladno ciljevima EU i Upravljačkog tijela za administrativnim rasterećenjem te dobrim praksama iz poziva financiranih u sklopu NPOO-a, predlažemo da se dokumentacija za izračun troškova osoblja ne prilaže prilikom predaje projektnog prijedloga, već u fazi financijske provjere, odnosno prije donošenja Odluke o financiranju. Nadalje, „Neizravni troškovi“ – maknuti odredbu da neizravni troškovi moraju nastati „izravno“ kao posljedica provedbe projekta, s obzirom da je isto nemoguće dokazati a i protivno je naravi neizravnih troškova. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Ne prihvaća se prijedlog u vezi s naknadnom dostavom dokumentacije za izračun troškova osoblja. Prihvaća se prijedlog u vezi s definicijom neizravnih troškova iz točke 1. ovih Uputa.
30 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Pokazatelj: RSR 77 – Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta. Početna vrijednost odnosi se na broj osoba koje su posjetile ili su korisnici podržane javne kulturne infrastrukture u 2022. godini . Broj mora biti utemeljen na službenim podacima o broju posjetitelja (sustav praćenja, evidencije i slično, ovisno o konkretnoj situaciji). S obzirom na to da se poziv odnosi na obnovu javne kulturne infrastrukture koju koristi ustanova starija od 6 mjeseci od objave Poziva, početna vrijednost ne bi trebala biti 0. U iznimnim slučajevima, isto je moguće ali je prijavitelj dužan obrazložiti isto u projektnom prijedlogu. – Poziv se odnosi i na JLS ili JP(R)S koje izravno obavljaju kulturnu djelatnost, a isto tako predmet Poziva je ulaganje u unapređenje javne kulturne infrastrukture , a pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Ako se u nekorištenim zgradama ne obavljaju nikakve aktivnosti zgrada nema posjetitelje niti nikakve službene evidencije o njima jer nisu niti postojali. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U vezi s vrijednosti pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu.
31 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Molim Vas razmotrite izmjenu poziva iz modaliteta trajnog poziva u modalitet privremenog poziva, a sve kako bi se izbjegao najbrži prst te da se omogući svim prijaviteljima ravnopravna mogućnost prijave na poziv i dodjele sredstava i kako bi se odabrali najkvalitetniji projekti, a ne oni koji se najbrže prijave. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
32 Theoria Consulting International d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije 1. Molim Vas da razmotrite izmjenu poziva iz modaliteta trajnog poziva u modalitet privremenog poziva, kako bi se izbjegao najbrži prst te da se omogući svim prijaviteljima ravnopravna mogućnost prijave na poziv i dodjele sredstava, a sve kako bi se odabrali najkvalitetniji projekti, a ne oni koji se najbrže prijave. 2. RSR 77 – Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta. Početna vrijednost odnosi se na broj osoba koje su posjetile ili su korisnici podržane javne kulturne infrastrukture u 2022. godini . Broj mora biti utemeljen na službenim podacima o broju posjetitelja (sustav praćenja, evidencije i slično, ovisno o konkretnoj situaciji). S obzirom na to da se poziv odnosi na obnovu javne kulturne infrastrukture koju koristi ustanova starija od 6 mjeseci od objave Poziva, početna vrijednost ne bi trebala biti 0. U iznimnim slučajevima, isto je moguće ali je prijavitelj dužan obrazložiti isto u projektnom prijedlogu. – Poziv se odnosi i na JLS ili JP(R)S koje izravno obavljaju kulturnu djelatnost, a isto tako predmet Poziva je ulaganje u unapređenje javne kulturne infrastrukture , a pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Ako se u nekorištenim zgradama ne obavljaju nikakve aktivnosti zgrada nema posjetitelje niti nikakve službene evidencije o njima jer nisu niti postojali. 3. Str. 15 – Sukladno ciljevima EU i Upravljačkog tijela za administrativnim rasterećenjem te dobrim praksama iz poziva financiranih u sklopu NPOO-a, predlažemo da se dokumentacija za izračun troškova osoblja ne prilaže prilikom predaje projektnog prijedloga, već u fazi financijske provjere, odnosno prije donošenja Odluke o financiranju. 4. Str. 16 - „Neizravni troškovi“ – maknuti odredbu da neizravni troškovi moraju nastati „izravno“ kao posljedica provedbe projekta, s obzirom da je isto nemoguće dokazati a i protivno je naravi neizravnih troškova. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća 1.Ne prihvaća se prijedlog u vezi s modalitetom Poziva. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”. 2. Primljeno na znanje u vezi s početnom vrijednosti pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa. Pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotone povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu. 3. Ne prihvaća se prijedlog u vezi s naknadnom dostavom dokumentacije troškova osoblja. 4. Prihvaća se prijedlog u vezi s definicijom neizravnih troškova.
33 IVICA MARTINOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažem izmjenu definicije "javne kulturne infrastrukture" na način da izrijekom obuhvati infrastrukturu koja je zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro ili je ista dio kulturnopovijesne cjeline i to bez obzira na njenu trenutnu namjenu, uz uvjet da ista infrastruktura provedbom projekta bude namijenjena obavljanju kulturne djelatnosti. Na ovaj način pozivom će se obuhvatiti i zaštičena kulturna dobra, koja se djelomično ili u cijelosti privremeno koriste u druge svrhe, a za koju postoje planovi i izrađena projektna dokumentacija s ciljem prenamjene iste za obavljanje kulturne djelatnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. U skladu s navedenim, definicija je u cijelosti preuzeta iz Zakona o gradnji te istu nije moguće mijenjati. Poziv ne definira bilo kakva ograničenja ili preferenciju u odnosu na objekte sa svojstvom nepokretnog kulturnog dobra.
34 Marijana Ribičić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlaže se uvrstiti Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (NN 2/2023) pod primjenu dodatnih propisa. Prihvaćen Prihvaća se.
35 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Primjena pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti – „Predstavlja li kulturna djelatnost negospodarsku aktivnost, dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac XY.) te financijskim izvješćem za godinu koja prethodi podnošenju projektnog prijedloga iz kojih su vidljivi izvori prihoda te udio komercijalnih prihoda (zajedno s razradom izvora) u navedenom. Obavljanje sporedne gospodarske djelatnosti koja ne prelazi 20 % primjenjivog godišnjeg kapaciteta dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac XY.) u kojoj Prijavitelj izjavljuje da projekt ne sadrži elemente državne potpore te prikazom planirane korisne površine kulturne infrastrukture iz koje je vidljiv udio (postotak) negospodarskih i gospodarskih djelatnosti (uz popis pojedinih djelatnosti).“ – Molimo jasniju definiciju izračuna na način da bude razvidno je li se izračun radi temeljem ukupne površine objekta/objekata u vlasništvu prijavitelja (na istoj adresi) ili samo površine obuhvaćene projektom? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s navedenim u točki 1. ovih Uputa u dijelu koji opisuje primjenu pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti, “državna potpora nije prisutna kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. zgrada se koristi za obavljanje javnih kulturnih djelatnosti, koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda prijavitelja ostvarenih komercijalnim putem čini manje od 50 % ukupnih prihoda) i 2. ne koristi se više od 20 % ukupne korisne površine zgrade za obavljanje gospodarskih djelatnosti. U točki 3. ovih Uputa jasno se navodi kriterij prihvatljivosti koji glasi da “Projekt se može financirati uvažavajući pravila o državnim potporama/potporama male vrijednosti - Kulturna djelatnost koja se odvija u javnoj kulturnoj infrastrukturi (zgradi) koja je predmet projekta predstavlja negospodarsku aktivnost ". U poglavlju “Strateški okvir” u točki 1. ovih Uputa navedeno je, između ostalog: Iako je definirano u navedenom članku Zakona o gradnji, napominjemo da se, u slučajevima u kojim se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zagrade. Ulaganja koja se odnose na ostatak zgrade (u kojem se ne obavljaju kulturne djelatnosti) moguća su u minimalnom obliku isključivo ukoliko se dokaže izrazita nužnost istih za funkcioniranje dijela zgrade u kojem se obavljaju kulturne djelatnosti (npr. nije prihvatljivo financiranje energetske obnove (cijele) zgrade koja u prizemlju ima kulturnu ustanovu (npr.) knjižnicu, a na preostala tri kata stambeno/poslovni prostor).
36 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Pokazatelj RCO77 – predlažemo da se u skladu sa svrhom Javnog poziva, pored pokazatelja broj kulturnih lokacija za koje je primljena potpora predvidi mogućnost dodatnih pokazatelja na razini projektnog prijedloga, a koji bi se odnosio na nove programe koji će se provoditi u obnovljenoj kulturnoj infrastrukturi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pokazatelj je utvrđen u Programu Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i kao takav je obvezan i nepromjenjiv. Na temelju prethodnog iskustva, ne vidimo dodatnu vrijednost u definiranju dodatnih pokazatelja na razini projektnog prijedloga.
37 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Pokazatelj operacije RCR77 – molimo da se kod objave Javnog poziva uzme u obzir činjenica da je predmetom poziva definirano da postoji mogućnost da se ulaganja u javnu kulturnu infrastrukturu odnose na zgradu koja se trenutno ne koriste, pa samim tim trenutno zadana bazna godina treba biti izmijenjena. Nadalje, skrećemo pozornost da broj posjetitelja nije nužno povezan ili uvjetovan brojem mjeseci i/ili godina poslovanja ustanove koja koristi kulturnu infrastrukturu. Nadalje, u opisu pokazatelja se navodi da se o istom izvještava jednokratno po isteku jedne godine od isteka razdoblja provedbe. Sugeriramo da se ovaj period produlji na način da se o pokazatelju izvještava jednokratno ali tri godine nakon završetka provedbe projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U ovim Uputama je navedeno da broj mora biti utemeljen na službenim podacima o broju posjetitelja (sustav praćenja, evidencije i slično, ovisno o konkretnoj situaciji), a na prijavitelju je da osigura način brojanja posjetitelja kako bi ostvario navedeni pokazatelj.
38 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Molimo da se uzme u razmatranje prihvatljivost regionalnih koordinatora za provedbu projektnih aktivnosti kroz sufinanciranje plaća. Naime, vrlo često, prijavitelji nemaju potrebna znanja i kapaciteta za provedbu projekata dok regionalni koordinatori posjeduju navedeno te su sukladno Zakonu o regionalnome razvoju RH dužni pružati stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova. Prihvaćen Prihvaća se.
39 MAJA VRBAN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije S obzirom na to da su Regionalni koordinatori i Javne ustanove Regionalne razvojne agencije osnovane sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17, 118/18), te su sukladno članku 25. dužni pružati stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova, bez naknade, predlažem da se navedenima zbog iskustva i radnih kapaciteta omogući uključivanje u pripremu i provedbu projektnih aktivnosti uz naknadu. Prihvaćen Prihvaća se.
40 Ivana Butković UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažem da se Pozivom obuhvate i drugi objekti koji nemaju trenutno funkciju kulturne namjene u svrhu povećanja pristupačnosti kulturnih dobara većem broju građana. Mnogi JLRS u svom vlasništvu imaju brojne objekte koji nemaju kulturnu namjenu, ali rekonstrukcijom istih će dobiti funkciju kulturne infrastrukture. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prihvatljivost prijavitelja utvrđena je u točki 2. ovih Uputa, dok se imovinsko-pravni odnosi rješavaju kako je raspisano u točki 3. ovih Uputa (kriterij prihvatljivosti “Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom”). Prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
41 MAJA VRBAN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažem da se pozivom omogući prenamjena drugih objekata u kulturne svrhe s obzirom na to da mnoge jedinice lokalne i regionalne samouprave u svome vlasništvu imaju zgrade koje bi kroz prenamjenu mogle postati dio kulturne infrastrukture, a ne da se poziv ograniči na postojeće zgrade namijenjene obavljanju kulturnih djelatnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prihvatljivost prijavitelja utvrđena je u točki 2. ovih Uputa, dok se imovinsko-pravni odnosi rješavaju kako je raspisano u točki 3. ovih Uputa (kriterij prihvatljivosti “Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom”). Prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
42 MAJA VRBAN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažem izmjenu modaliteta trajnog poziva u modalitet privremenog poziva kako bi se svim potencijalnim prijaviteljima pružila ravnopravna mogućnost prijave na poziv i prilika za dodjelu sredstava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
43 Ivana Butković UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažem izmjenu modaliteta poziva iz trajnog u modalitet privremenog poziva kako bi i kvalitetniji prijedlozi dobili šansu sudjelovanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
44 Mia Pavičić Bogeljić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Molim da se uzme u razmatranje uključivanje Regionalnih koordinatora, Javnih ustanova Regionalnih razvojnih agencija, u pripremu i provedbu aktivnosti projekta kroz sufinanciranje plaća. Jer isti posjeduju potrebno iskustvo u samoj pripremi i provedbi projektnih prijedloga. Prihvaćen Prihvaća se.
45 Mia Pavičić Bogeljić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Molim uzeti na razmatranje da JLRS-i u vlasništvu imaju zgrade koje nemaju kulturnu namjenu, no rekonstrukcijom istih mogli bi dobiti funkciju kulturne namjene. Predlažem prenamjenu i drugih objekata u kulturnu svrhu te da se na taj način omogućiti povećanje pristupačnosti kulturnih dobara što većem broju građana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prihvatljivost prijavitelja utvrđena je u točki 2. ovih Uputa, dok se imovinsko-pravni odnosi rješavaju kako je raspisano u točki 3. ovih Uputa (kriterij prihvatljivosti “Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom”). Prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
46 Mia Pavičić Bogeljić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Molim Vas da se uzme u razmatranje izmijenja u modalitet trajnog poziva u modalitet privremenog poziva, kako bi se izbjegao najbrži prst, te da se omogući svim prijaviteljima ravnopravnu mogućnost sudjelovanja i šansu za dodjelom sredstava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
47 Ana Mankas UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažem izmjenu modaliteta trajnog poziva u modalitet privremenog poziva zbog omogućavanja svim prijaviteljima ravnopravne mogućnosti sudjelovanja te izbjegavanje tzv. najbržeg prsta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
48 Ana Mankas UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažem da se omogući i prenamjena drugih objekata u kulturnu svrhu zbog povećanja pristupačnosti kulture građanima, odnosno da predmet poziva ne budu samo postojeće zgrade čija je namjena obavljanje kulturnih djelatnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnosti i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
49 Nikolina Mrčela UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Predlažem uključivanje Regionalnih koordinatora, Javnih ustanova Regionalnih razvojnih agencija, u pripremu i provedbu aktivnosti projekta kroz sufinanciranje plaća, budući da isti posjeduju iskustvo u pripremi i provedbi projekata. Prihvaćen Prihvaća se.
50 Nikolina Mrčela UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Kako bi se povećala pristupačnost kulture većem broju građana, predlažem da se omogući i prenamjena drugih objekata u kulturnu svrhu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
51 Nikolina Mrčela UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije U svrhu odabira najkvalitetnijeg projektnog prijedloga, predlažem izmjenu modaliteta trajnog poziva u modalitet privremenog poziva. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
52 Antonio Čerkez UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Zbog povećanja broja kvalitetnih prijedloga, predlažem da se promjeni modalitet trajnog poziva u modalitet privremenog poziva. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
53 Antonio Čerkez UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Mnogi JL(R)S-i u vlasništvu imaju nekretnine u vlasništvu koje nemaju kulturnu namjenu ali obnovom i rekonstrukcijom istih mogli bi dobiti funkciju kulturne namjene, predlažem prenamjenu i drugih objekata u kulturnu svrhu i na taj način omogućiti povećanje pristupačnosti kulturnih dobara većem broju građana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prihvatljivost prijavitelja utvrđena je u točki 2. ovih Uputa, dok se imovinsko-pravni odnosi rješavaju kako je raspisano u točki 3. ovih Uputa (kriterij prihvatljivosti “Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom”). Prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
54 Antonio Čerkez UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Regionalni koordinatori, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije, osnovane su sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17, 118/18), te su sukladno članku 25. dužne pružati stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova, bez naknade. S obzirom na njihovo znanje i iskustvo u pripremi i provedbi projekata predlažem mogućnost njihovog uključivanja (partneri na projektu) u pripremu i provedbu aktivnosti projekta kroz sufinanciranje njihovih plaća. Prihvaćen Prihvaća se.
55 Ivana Šiško UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Regionalni koordinatori, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije, osnovane su sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17, 118/18), te su sukladno članku 25. dužne pružati stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova, bez naknade. S obzirom na njihovo znanje i iskustvo u pripremi i provedbi projekata predlažem mogućnost njihovog uključivanja (partneri na projektu) u pripremu i provedbu aktivnosti projekta kroz sufinanciranje njihovih plaća. Prihvaćen Prihvaća se.
56 Ivana Šiško UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Mnogi JL(R)S-i u vlasništvu imaju zgrade koje nemaju kulturnu namjenu ali rekonstrukcijom istih mogli bi dobiti funkciju kulturne namjene stoga predlažem prenamjenu i drugih objekata u kulturnu svrhu i na taj način omogućiti povećanje pristupačnosti kulturnih dobara većem broju građana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”.
57 Ivana Šiško UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije S obzirom na dosadašnje iskustvo najbržeg prsta gdje prednost imaju najbrži a ne najkvalitetniji projektni prijedlozi, predlažem da se promjeni modalitet trajnog poziva u modalitet privremenog poziva. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
58 Zavod za obnovu Dubrovnika UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Pod pojmom "javne kulturne infrastrukture" prema predloženoj definiciji podrazumijevaju se samo dijelovi objekata u kojima je smještena kulturna djelatnost. Mi obnavljamo i revitaliziramo ruševni ljetnikovac koji je cijeli (objekti i vrtovi) zaštićen kao nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, a predviđena namjena je društveno-kulturni centar (memorijalni centar Ruđer Bošković i društveni centar za stanovnike). Raspored prostora unutar objekta i vrtova je takav da se ove dvije namjene isprepliću u prostoru. U oba slučaja funkcija je javna tj. radi se o objektu javne namjene. Društveno-kulturna funkcija je poželjan oblik organizacije javnih objekata istovremeno namijenjenih posjetiteljima, turistima i lokalnom stanovništvu (s ciljem da se susreću i međusobno komuniciraju). Predlažem da definiciju javne kulturne infrastrukture malo prilagodite sve "modernijem" konceptu te da navedete da li se sama obnova zgrade nepokretnog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske smatra unapređenjem javne kulturne infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Odredba o ulaganju u „kulturnu infrastrukturu“ je navedena u Programu Konkurentnost i kohezija te istu nije moguće širiti na druge djelatnosti. Prihvatljivost prijavitelja utvrđena je u točki 2. ovih Uputa, dok se imovinsko-pravni odnosi rješavaju kako je raspisano u točki 3. ovih Uputa (kriterij prihvatljivosti “Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom”). Poziv ne definira bilo kakva ograničenja ili preferenciju u odnosu na objekte sa svojstvom nepokretnog kulturnog dobra.
59 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Omogućiti da u svrhu povećanja pristupačnosti kulture građanima, predmet poziva ne budu samo postojeće zgrade čija je namjena obavljanje kulturnih djelatnosti, već da se omogući i prenamjena drugih objekata u kulturnu svrhu. Brojni JL(R)S-i imaju zgrade bez kulturne namjene, a kojima bi se kroz rekonstrukciju mogla postati kulturna infrastruktura. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.”
60 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Sugeriram smanjenje najvišeg iznosa bespovratnih sredstava kako bi se omogućilo da se ukupan raspoloživih bespovratnih sredstava može rasporediti na veći broj korisnika i omogućiti veći doprinos svrsi Poziva. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s mapiranjem potreba javnih ustanova u kulturi nadležnog tijela, utvrđeno je da su iste raznolike čime se njihova financijska težina kreće od manjih do značajnih te je uz tog razloga predviđen navedeni raspon između najmanjeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koja je moguće dodijeliti. Upravljačko tijelo, također ima u vidu širu sliku i mora voditi računa o dinamici ugovaranja, provedbe i apsorpcije sredstava, utjecaja pojedinih projekata na ciljeve Programa Konkurentnost i kohezija i sl.
61 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Izmijeniti modalitet trajnog poziva u modalitet privremenog poziva, kako bi se izbjegao model tzv. najbržeg prsta te omogućili svim prijaviteljima ravnopravnu mogućnost sudjelovanja i šansu za dodjelom sredstava. Primjena modaliteta trajnog poziva se izbjegavala već duže vrijeme, upravo jer daje prednost najbržima, a ne onima s najkvalitetnijim projektima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
62 LANA LISEC UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Kod Pokazatelja koji su potrebni za uspješnost projekta nejasno je objašnjenje kod Pokazatelja 2 (RCO77). Na str 8 dokumenta navodi se "Broj ulaganja (projekata) u obnovu javne kulturne infrastrukture. Početna vrijednost uvijek je 0, a ciljna vrijednost 1. Ostvarenje pokazatelja utvrđivat će se, odnosno o pokazatelju se izvještava jednokratno po isteku razdoblja provedbe projekta ( u završnom izvješću o provedbi ).", dok se na Str 9 Dokumenta kod izračuna prosječne stope krajnjeg ostvarenja pokazatelja na razini projekta navodi u tablici Primjer 1a "Ciljna vrijednost 200, Ostvarena 100". Ukoliko se radi o broju kulturnih i turističkih lokacija za koje je pripremljena potpora (npr:1 ustanova=1 lokacija=1 projekt ili 1 ustanova=3 lokacije= 1 projekt) broj pokazatelja je jasan (1 ili 3). Nejasno je na što se odnosi primjer u tablici Primjer1a, Pokazatelj 2 na Str 9.(200-100) Primljeno na znanje U navedenom slučaju radi se ilustrativnom primjeru, kojim se željela na praktičnom primjeru prikazati metodologija izračuna, a ne o izračunu koji bi trebao prikazivati realnu simulaciju slučaja neostvarenja pokazatelja ovog Poziva.
63 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije Vezano uz dio a) Izračun troškova osoblja. Pozdravljamo mogućnost uključivanja djelatnika prijavitelja/partnera u pripremu i provedbu aktivnosti projekta, kroz sufinanciranje njihovih plaća. No, djelatnici prihvatljivih prijavitelja i partnera (kako su sada definirani), u većini slučajeva nemaju vještine potrebne za administrativnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova, te za to u velikoj većini slučajeva trebaju vanjsku potporu. Regionalni koordinatori, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije, osnovane su sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17, 118/18), te su sukladno članku 25. dužne pružati stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova, bez naknade. Stoga, molimo da se navedeno uvaži kao mogućnost u ovim UzP. Prihvaćen Prihvaća se.
64 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poštovani, Predlažemo da se Regionalni koordinatori uključe kao partneri u provedbi, omogućujući im provođenje svojih zakonom definiranih poslova kako bi kroz projektne aktivnosti mogli sufinancirati vlastite plaće. S obzirom na navedeno, predlažemo i izmjenu uvjeta prihvatljivosti partnerstva, koje je trenutno moguće samo ako je ustanova u kulturi prijavitelj. Prihvaćen Prihvaća se.
65 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja "kao JLS ili JP(R)S - koji izravno obavlja kulturnu djelatnost" - potrebno jasno ovo opisati i koje su to aktivnosti Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Kao što je navedeno u točki 2 ovih Uputa, ako je Prijavitelj JLS ili JP(R)S, koji izravno obavlja kulturnu djelatnost, isti mora moći dokazati korištenje javne kulturne infrastrukture (zgrade) koja je predmet projekta za obavljanje kulturne djelatnosti što se dokazuje dostavljenom Izjavom prijavitelja (Obrazac XY). Kulturne djelatnosti definirane su Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), dok su prihvatljive aktivnosti ovih Uputa definirane u točki 4. Kriterij prihvatljivosti Prijavitelja u tom dijelu nadopunit će se se na način da za se i za JLS ili JP(R)S koje izravno obavljaju kulturnu djelatnost traži Statut kojim se dokazuje obavljanje kulturne djelatnosti.
66 PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poziv je izuzetno kompleksan te će provedba projekata biti vrlo zahtjevna za krajnje korisnike. Stoga predlažemo da se pod prihvatljive partnere uvrste i regionalni koordinatori koji imaju značajno iskustvo u pripremi i provedbi ovakvog tipa projekata te će zasigurno njihovo sudjelovanje u provedbi projekta kao projektnih partnera uvelike doprinijeti kvalitetnoj provedbi cjelokupnog projekta i svih projektnih aktivnosti. Prihvaćen Prihvaća se.
67 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažemo da se u prihvatljive partnere uvrste i regionalni koordinatori. Zakonom o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18), sukladno članku 25., regionalni koordinatori su dužni pružiti stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova, bez naknade. Uvrštavanjem regionalnih koordinatora kao prihvatljivih partnera omogućilo bi im se provedba Zakonom zacrtanih poslova i sufinanciranje dijela plaće. Prihvaćen Prihvaća se.
68 CHRISTINA GORIČKI HORVAT UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažemo jasnije naznačiti da li je postizanje uvjeta „ ustanove u kulturi“ ista mora biti navedena na  popisu iz fusnote (Indikativni popis tijela javne vlasti, koji uključuje i popis ustanova u kulturi dostupan na https://tjv.pristupinfo.hr /) (ili je dovoljno imati registriranu djelatnost kulture u statutu i sl. dokumentu. Naime, pučka otvorena učilišta iako provode djelatnosti u kulturu na navedenom popisu su obično navedeni pod područjem odgoja i obrazovanja obzirom da im je to prva naveden djelatnost u statutu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Smatramo da je jasno određeno koje točno uvjete mora zadovoljiti Prijavitelj kao ustanova u kulturi da bi bio prihvatljiv. Naime, u točki 2 ovih Uputa istaknuto je da je Ustanova u kulturi definirana člankom 2., stavkom 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22). Nadalje, da bi bio prihvatljiv Prijavitelj, kao ustanova u kulturi, mora moći dokazati sljedeće: - upisanost u sudski registar ustanova minimalno 6 mjeseci ranije u odnosu na datum pokretanja Poziva što se dokazuje uvidom u sudski registar ustanova, - obavljanje kulturne djelatnosti što se dokazuje uvidom u dostavljeni Statut (prema Zakonu o ustanovama) iz kojeg će biti vidljivo da Prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost, - korištenje javne kulturne infrastrukture (zgrade) koja je predmet projekta za obavljanje kulturne djelatnosti što se dokazuje dostavljenom Izjavom prijavitelja (Obrazac XY). Indikativni popis tijela javne vlasti, koji uključuje i popis ustanova u kulturi, kako i sama riječ kaže jest indikativan te kao takav nije obvezni uvjet koji određuje prihvatljivost ustanove u kulturi kao prijavitelja su skladu s ovim Uputama.
69 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Molimo pojašnjenje: Je li jedan projektni prijedlog ukoliko se renovira više podružnica u mreži knjižnica ili je moguće prijaviti samo jedan objekt, tj. jednu lokaciju za renovaciju? Također, ako se oprema knjižnica je li moguće opremiti više podružnica ili samo jednu? U tom slučaju za što se traži dokumentacija? Gleda li se povećanje posjetitelja na lokacijama koje se uređuju ili u cijeloj ustanovi? Primljeno na znanje Primljeno na znanje Projektni prijedlog može obuhvatiti ulaganje u jednu zgradu javne namjene. U vezi s vrijednosti pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.” Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu.
70 GRAD GOSPIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poštovani, predlaže se kao prihvatljiv partner ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave (JLS) koja je prijavitelj projekta. Predloženo se obrazlaže potrebom sa sudjelovanjem ustanove u provedbi projekta ali i kasnijoj održivosti Prihvaćen Prihvaća se Pod uvjetom da se radi o javnoj ustanovi u kulturi čiji osnivač, JLS ili JLR(P)S, je Prijavitelj.
71 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poštovani, Predlažemo da se navedeni kriterij proširi i na Ustanove koje upravljaju kulturnim dobrom bez obzira što su osnovane za obavljanje djelatnosti koja nije prvenstveno obavljanje pretežito kulturnih djelatnosti. Naime, Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije upravlja prvenstveno zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije . Zaštićenim područjima, prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Djelokrug rada javnih ustanova koje upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže između ostalog je i : • Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti • Upravljanje posjećivanjem • Suradnja s lokalnom zajednicom u cilju osiguravanja dugoročnog očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti područja Javna ustanova Priroda Šibensko kninske županije upravlja UNESCO spomenikom Tvrđava sv. Nikole u Kanalu sv. Ante te je to područje pod trostrukom zaštitom – UNESCO kontaktna zona, značajni krajobraz i područje ekološke mreže Natura 2000 Ušće Krke. Statutom Javne ustanove Priroda, čl. 9 određeno je da javna ustanova uz djelatnost upravljanja ekološkom mrežom obavlja i neposredan nadzor u zaštićenom području i području ekološke mreže te je radi obavljanja te djelatnosti određeno da obavlja i djelatnost održavanja, promicanja i prezentacije prirodne i kulturne baštine zaštićenih područja te za zaštite i očuvanja kulturnih dobara sukladno čl. 10 Statuta Javne ustanove, a koje djelatnosti su upisane i u sudskom registru ustanove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na predmet Poziva iz točke 1. ovih Uputa, koji je utemeljen na opisu aktivnosti iz Programa Konkurentnost i kohezija, ustanove u kulturi, a u skladu s člankom 2., stavkom 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) i njihovi osnivači mogu biti jedini prihvatljivi prijavitelji/partneri.
72 IVICA MARTINOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažem izmjenu u dijelu "2. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja" na način da se kod "b kao JLS ili JP(R)S izrijekom definira točka iii. koji je vlasnik kulturne infrastrukture koja je predmet projekta, a koja je zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro ili je ista dio kulturnopovijesne cjeline, bez obzira na njenu trenutnu namjenu, uz uvjet da ista infrastruktura provedbom projekta bude namijenjena obavljanju kulturne djelatnosti. Na ovaj način pozivom se neće isključiti zaštičena kulturna dobra, koja trenutno ne koriste jer su npr. ruševine ili se djelomično ili u cijelosti privremeno koriste u druge svrhe, a za koju postoje planovi i izrađena projektna dokumentacija s ciljem prenamjene iste za obavljanje kulturne djelatnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Poziv ne definira bilo kakva ograničenja ili preferenciju u odnosu na objekte sa svojstvom (pojedinačnog) nepokretnog kulturnog dobra. S obzirom na predmet Poziva iz točke 1. ovih Uputa, koji je utemeljen na opisu aktivnosti iz Programa Konkurentnost i kohezija, ustanove u kulturi, a u skladu s člankom 2., stavkom 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) i njihovi osnivači mogu biti jedini prihvatljivi prijavitelji/partneri.
73 Anđelko Vujeva UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažemo da se lista prihvatljivih prijavitelja dopuni na način da se uvrste i udruge koje djeluju na području kulture i očuvanju kulture, kulturne i prirodne baštine i koje imaju u vlasništvu nekretninu koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i koje se koriste za obavljanje kulturne djelatnosti. Na taj način bi se omogućilo udrugama koje djeluju u području kulture odnosno koje obavljaju djelatnosti u području kulture, a koje imaju u vlasništvu nekretnine kojima je priznat status kulturnog dobra i koje služe za javnu uporabu i u kojima su smješteni primjerice muzeji, arhivi, knjižnice i prostori za organizaciju javnih umjetničkih i kulturnih izvedbi prijava na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Slijedom navedenog, predlažemo da se predmetna lista dopuni kako slijedi: 2. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može bit: - Ustanova u kulturi ili - Jedinica lokalne samouprave (dalje: JLS), ili - Jedinica područne (regionalne) samouprave (dalje: JP(R)S), ili Dopuna: - Udruge koje djeluju na području kulture i očuvanju kulture kulturne i prirodne baštine i koje imaju u vlasništvu nekretninu koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i koje se koriste za obavljanje kulturne djelatnosti (dalje: „UKB“). Prijavitelj mora moći dokazati sljedeće: a. kao ustanova u kulturi, b. kao JLS ili JP(R)S, Dopuna: c. Udruge koje djeluju na području kulture i očuvanju kulture kulturne i prirodne baštine („UKB") - upisanost u registar Udruga koje su registrirane za djelovanje u području kulture i umjetnosti što se dokazuje uvidom u dostavljeni Statut iz kojeg će biti vidljivo da Prijavitelj djeluje u području kulture i umjetnosti - vlasništvo nekretnine koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske što se dokazuje uvidom u zemljišnoknjižni izvadak i uvidom u Registar kulturnih dobara - korištenje nekretnine koja je predmet projekta za obavljanje kulturne djelatnosti što se dokazuje Izjavom prijavitelja Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na predmet Poziva iz točke 1. ovih Uputa, koji je utemeljen na opisu aktivnosti iz Programa Konkurentnost i kohezija, ustanove u kulturi, a u skladu s člankom 2., stavkom 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) i njihovi osnivači mogu biti jedini prihvatljivi prijavitelji/partneri. Poziv ne definira bilo kakva ograničenja ili preferenciju u odnosu na objekte sa svojstvom (pojedinačnog) nepokretnog kulturnog dobra.
74 Luka Vranić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poštovani, predlažemo da se Regionalne koordinatore, JU regionalne razvojne agencije, uvrsti kao moguće partnere kako bi kroz provođenje aktivnosti mogli skupljati sredstva za sufinanciranje vlastitih plaća. Prihvaćen Prihvaća se
75 Ana Mankas UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažemo promijeniti uvjete prihvatljivosti partnerstva na način da i regionalni koordinatori budu prihvatljivi partneri. Prihvaćen Prihvaća se.
76 Antonio Čerkez UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažemo da se Regionalne koordinatore, JU regionalne razvojne agencije, uvrsti kao moguće partnere, kako bi bili u mogućnosti provoditi svoje Zakonom dane poslove te kroz navedene aktivnosti sufinancirati svoje plaće. Sukladno navedenom, predlažemo promijeniti i uvjete prihvatljivosti partnerstva, koje je moguće samo ako je ustanova u kulturi prijavitelj. Uz sve, spomenuto je sukladno načelu učinkovitosti i ekonomičnosti. Prihvaćen Prihvaća se.
77 Jelić konzalting d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poštovani, molimo informaciju vezano za prihvatljivost prijavitelja. Naime, navodi se da je partnerstvo prihvatljivo isključivo u slučajevima u kojima je ustanova u kultur Prijavitelj. Naime, zbog kapaciteta provedbe projekta i iskustva koje je potrebno imati za ostvarivanje bodova potrebno je dokazati relevantno iskustvo te molimo da se omogući da prijavitelj može biti i JLS a da partneri budu ustanove čiji su osnivači JLS. Prihvaćen Prihvaća se Pod uvjetom da se radi o javnoj ustanovi u kulturi čiji osnivač, JLS ili JLR(P)S, je Prijavitelj.
78 IVAN BIRKIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poštovani, predlažemo da uvrstite pravne osobe Katoličke Crkve u RH odnosno vjerske zajednice u prihvatljive prijavitelje. Kao vlasnici, značajne kulturne infrastrukture, vjerske zajednice su proteklih godina marljivo izrađivale studijsku i projektno tehničku dokumentaciju kako bi se tijekom novog programskog razdoblja mogle prijaviti upravo na predmetne javne pozive za obnovu i opremanje istih. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na predmet Poziva iz točke 1. ovih Uputa, koji je utemeljen na opisu aktivnosti iz Programa Konkurentnost i kohezija, ustanove u kulturi, a u skladu s člankom 2., stavkom 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) i njihovi osnivači mogu biti jedini prihvatljivi prijavitelji/partneri.
79 Tetida d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poštovani, predlažemo da bi bili isto prihvatljivi prijavitelj na natječaj i udruge za očuvanje kulturne baštine koje imaju u vlasništvu nekretninu upisano u kulturnu baštinu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na predmet Poziva iz točke 1. ovih Uputa, koji je utemeljen na opisu aktivnosti iz Programa Konkurentnost i kohezija, ustanove u kulturi, a u skladu s člankom 2., stavkom 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) i njihovi osnivači mogu biti jedini prihvatljivi prijavitelji/partneri. Poziv ne definira bilo kakva ograničenja ili preferenciju u odnosu na objekte sa svojstvom (pojedinačnog) nepokretnog kulturnog dobra.
80 Grad Vis UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Poštovani, predlažemo da se ukloni ograničavajući uvjet od 6 mjeseci da za javnu kulturnu infrastrukturu (zgradu) koja je predmet projekta u kojoj se obavlja kulturna djelatnost koristi ustanova u kulturi koja je upisana u sudski registar ustanova minimalno 6 mjeseci ranije u odnosu na datum pokretanja Poziva što se dokazuje uvidom u sudski registar ustanova. Razlog zbog kojeg Grad Vis traži izmjenu je sljedeći; Grad Vis je u završnim fazama osnivanja „Zavičajnog muzeja Grada Visa“, odnosno javne ustanove koja će trajno obavljati muzejsku i izdavačku djelatnost na području Grada Visa. Kulturna infrastruktura (zgrada) koja je predmet obnove u vlasništvu je Grada Visa, a u njoj se kontinuirano obavlja muzejska djelatnost od početka 60-tih godina prošlog stoljeća i to na način da je u gradu djelovala ispostava nekadašnjeg Muzeja revolucije naroda Hrvatske, a nešto kasnije je oformljena i Arheološka zbirka „Issa“ kao dio Arheološkog muzeja u Splitu. Zavičajni muzej Grada Visa koristiti će kulturnu infrastrukturu (zgradu) u kojoj se i do sad obavljala muzejska djelatnost, a koja je u vlasništvu Grada Visa. Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 8. sjednici održanoj 5. rujna 2022. godine donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove „Zavičajni muzej Grada Visa“. Sukladno propisanom postupku Grad Vis upućuje Hrvatskom muzejskom vijeću savjetodavnom tijelu Ministarstva kulture i medija zahtjev za utvrđivanjem uvjeta za osnivanje muzeja te prilaže svu potrebitu dokumentaciju. Dana 11. listopada 2022. godine zaprimljeno je Mišljenje od strane Ministarstva kulture i medija (KLASA: 611-05/22-01/0091, URBROJ: 532-02-03-01/5-22-2) sa uputama za usklađenje pojedinih odredbi, a 30. studenog 2022. godine zaprimljeno je Mišljenje Uprave za arhive, knjižnice i muzeje sa zaključkom i smjernicama. Slijedom toga dana 28. ožujka 2023. godine zaprimljeno je Mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća da postoje stručni i tehnički uvjeti za osnivanje „Zavičajnog muzeja Grada Visa“, (KLASA: 611-05/22-01/0103, URBROJ: 532-06-01-02/3-23-04), a dana 04. svibnja 2023. godine od strane Ministarstva kulture i medija zaprimljeno je Rješenje o sukladnosti sa zakonom Odluke o osnivanju javne ustanove „Zavičajni muzej Grada Visa“, (KLASA: UP/I-611-05/23-01/0055, URBROJ: 532-02-03-01/7-23-2). Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 13. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2023. godine donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove „Zavičajni muzej Grada Visa“, (KLASA: 612-01/20-10/1, URBROJ: 2181-14-01-23-19). Ministarstvo kulture i medija dana 14. srpnja 2023. godine po prethodnom pribavljenom mišljenju Hrvatskog muzejskog vijeća, donosi Rješenje da postoje zakonski uvjeti za osnivanje javne ustanove „Zavičajni muzej Grada Visa“ (KLASA: UP/I-611-05/23-01/0055, URBROJ: 532-02-03-01/7-23-5). Prijava za upis u sudski registar podnesena je dana 18. kolovoza 2023. godine. Grad Vis uložio je mnogo vremena i truda kako bi realizirao i uspostavio javnu ustanovu „Zavičajni muzej Grada Visa“. Također uložen je veliki napor kako bi se izradila projektno tehnička dokumentacija za obnovu kulturne infrastrukture (zgrade) koja je predmet projektne prijave. Slijedom toga ljubazno Vas molimo da se ukloni ograničavajući uvjet od 6 mjeseci da za javnu kulturnu infrastrukturu (zgradu) koja je predmet projekta u kojoj se obavlja kulturna djelatnost koristi ustanova u kulturi koja je upisana u sudski registar ustanova minimalno 6 mjeseci ranije u odnosu na datum pokretanja Poziva što se dokazuje uvidom u sudski registar ustanova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Razmotrit će se prijedlog da se omogući prihvatljivost ustanova u kulturi koje su upisane u sudski registar minimalno 6 mjeseci prije predaje projektnog prijedloga, umjesto 6 mjeseci prije pokretanja poziva.
81 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažemo uvrštavanje u prihvatljive troškove i obnovu i/ili opremanje kulturnih dobara u kojima se trenutno ne obavljaju kulturne djelatnosti, ali će zbog svog potencijala obnovom i/ili opremanjem postići njihovo stavljanje u funkciju u kulturne svrhe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 1. ovih Uputa , predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.” Poziv ne definira bilo kakva ograničenja ili preferenciju u odnosu na objekte sa svojstvom nepokretnog kulturnog dobra. No, prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
82 MAJA VRBAN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažem da se u prihvatljive projekte uvrsti infrastruktura u vlasništvu JL(R)S koja predstavlja potencijal za razvoj kulturno-društvenog sadržaja, no zbog nedostatnih financijskih sredstava dosada nije stavljena u funkciju, a realizacijom projektnih aktivnosti mogla bi se koristiti u kulturne svrhe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 1. ovih Uputa , predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.” No, prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
83 Zagorska razvojna agencija UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažemo uvrstiti razvojne agencije kao prihvatljive partnere te omogućiti partnerstvo drugih ustanova u kulturi Prihvaćen Prihvaća se.
84 Mia Pavičić Bogeljić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Molim uzeti na razmatranje: postoji veliki broj nekretnina koje su u vlasništvu JLS-ova, koja imaju potencijal za razvoj kulturno-društvenog sadržaja no međutim zbog manjka financijskih sredstava nisu stavljena u funkciju. Uvrstiti i takve prijavitelje u prihvatljive. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 1. ovih Uputa , predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.” Prihvatljivost prijavitelja utvrđena je u točki 2. ovih Uputa. No, prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
85 Antonio Čerkez UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Mnoge nekretnine u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave imaju potencijala za razvoj kulturno – društvenog sadržaja ali zbog manjka financijskih sredstava nisu stavljene u funkciju, moj prijedlog je da se omogući ulaganje i u takve objekte. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 1. ovih Uputa , predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. No, prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
86 Ivana Šiško UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Mnoge zgrade u vlasništvu JL(R)S-a imaju potencijala za razvoj kulturno – društvenog sadržaja ali zbog financijske situacije i manjka financijskih sredstava nisu stavljene u funkciju, prijedlog je da se omogući ulaganje i u takve objekte. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 1. ovih Uputa predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. No, prenamjena, odnosno pretvaranje zgrada koje se trenutno koriste za ne-kulturne djelatnosti nije u skladu s opisom i ciljem ulaganja kako su navedeni u Programu Konkurentnost i kohezija, a radi se o unaprjeđenju postojeća kulturna infrastrukture (zbog dugotrajnog perioda neadekvatnih ulaganja), a ne kreiranje novih.
87 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Omogućiti partnerstvo drugih ustanova u kulturi s obzirom da određenu kulturnu infrastrukturu koristi više ustanova u kulturi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se.
88 Grad Dubrovnik UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Predlažemo uvrstiti u prihvatljive prijavitelje/projekte JLS-ove a za infrastrukturu koja je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te bi se realizacijom projektnih aktivnosti mogla koristiti u kulturne svrhe. Naime, postoji veliki broj zgrada odnosno infrastrukture koja je u vlasništvu JLS-ova, te predstavlja potencijal za razvoj kulturno-društvenog sadržaja međutim zbog manjka financijskih sredstava dosada nije mogla biti stavljena u funkciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 1. ovih Uputa , predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prihvatljivost prijavitelja utvrđena je u točki 2. ovih Uputa (uključujući odredbu da su JLS prihvatljivi prijavitelji), dok se imovinsko-pravni odnosi rješavaju kako je raspisano u točki 3. ovih Uputa (kriterij prihvatljivosti “Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom”).
89 Grad Dubrovnik UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Molimo pojašnjenje vezano za poglavlje 2. odnosno 3. Uputa za prijavitelje, koji se odnosi na prihvatljivost prijavitelja odnosno projekata. Točnije, dali je prihvatljiva prijava kulturne infrastrukture(zgrade/ljetnikovca) koja je kulturno dobro u vlasništvu JLS-a, međutim nije trenutno u funkciji te je spremna za obnovu a kako bi se mogla koristiti u kulturno-društvene svrhe? Primljeno na znanje Primljeno na znanje Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U skladu s točkom 1. ovih Uputa , predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. Prihvatljivost prijavitelja utvrđena je u točki 2. ovih Uputa, dok se imovinsko-pravni odnosi rješavaju kako je raspisano u točki 3. ovih Uputa (kriterij prihvatljivosti “Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom”). Poziv nije usmjeren odnosno ograničen na objekte sa svojstvom nepokretnog kulturnog dobra.
90 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2.Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja Vezano uz poglavlje 2., Dozvoljenost partnerstva. Pozdravljamo mogućnost uključivanja djelatnika prijavitelja/partnera u pripremu i provedbu aktivnosti projekta, kroz sufinanciranje njihovih plaća. No, djelatnici prihvatljivih prijavitelja i partnera (kako su sada definirani), u većini slučajeva nemaju znanja i vještine potrebne za administrativnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova (izvještavanje i podnošenje financijskih izvještaja, provedba postupaka JN i slično), te za to u velikoj većini slučajeva trebaju vanjsku potporu. Regionalni koordinatori, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije, osnovane su sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17, 118/18), te su sukladno članku 25., javno pravnim tijelima dužne pružati stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova i to bez naknade. Stoga, predlažemo da se Regionalne koordinatore, JU regionalne razvojne agencije, uvrsti kao moguće partnere, kako bi bili u mogućnosti provoditi svoje Zakonom dane poslove te kroz navedene aktivnosti sufinancirati svoje plaće. Sukladno navedenom, predlažemo promijeniti i uvjete prihvatljivosti partnerstva, koje je moguće samo ako je ustanova u kulturi prijavitelj. Uz sve, spomenuto je sukladno načelu učinkovitosti i ekonomičnosti. Prihvaćen Prihvaća se.
91 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           "B) projektni prijedlozi koji ne uključuju ulaganja u infrastrukturu već isključivo opremanje - izrađene tehničke specifikacije i troškovnik za nabavu opreme" - prema ovome je investicija u opremu samostalno moguća. Prihvaćen Prihvaća se. Da, moguće je ulaganje samo u opremanje zgrade javne kulturne infrastrukture.
92 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           "Financijska održivost operacije (projekta) - korisnik raspolaže potrebnim financijskim sredstvima i mehanizmima za pokrivanje troškova održavanja za operacije koje obuhvaćaju ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje, kako bi se osigurala njihova financijska održivost (Samo ako je primjenjivo)" - Što to znači ako je primjenjivo? U kojem slučaju nije primjenjivo? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ako je primjenjivo odnosi se na ulaganje koje nije infrastruktura ili proizvodno ulaganje, dakle na slučaj kada projektni prijedlog obuhvaća isključivo opremanje.
93 Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Prihvatljivost operacije/projekta - Financijska održivost operacije (projekta) – Pitanje glasi: Ukoliko je projektni prijedlog koji obuhvaća ulaganje u više lokacija prihvatljiv – je li Prijavitelj dužan izraditi objedinjenu financijsku analizu ili je istu potrebno izraditi za svako pojedino ulaganje? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Poziv obuhvaća ulaganje u javnu kulturnu infrastrukturu koja je definirana kao “zgrada javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Projektni prijedlog može obuhvatiti ulaganje u jednu zgradu javne namjene.”
94 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Pokazatelj RCR77 – napominjemo da postoji mnoštvo građevina koje su neiskorišteni kapitali u JLS-ovima, koje nemaju kulturnu namjenu, a u ovom Pozivu vide priliku da se takva građevina obnovi i stavi u funkciju kulture i lokalne zajednice JLS-a, što može potaknuti veću konzumaciju kulturnih sadržaja i razvoja publike, posebice u ruralnim sredinama, a što posredno može pozitivno utjecati na kvalitetu života u ruralnoj sredini. Zbog toga, molimo razmotriti početnu vrijednost ovog pokazatelja (Početna vrijednost 0), kao i mogućnost prijave rekonstrukcije i opremanja građevina koje dugi niz godina nisu u funkciji te nisu, niti ne obavljaju kulturnu djelatnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti”. U vezi s početnom vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.” Dakle, pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu.
95 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Predlažemo da se olabave kriteriji vezani uz uklanjanje arhitektonskih barijera, posebice u slučaju objekata koji predstavljaju zaštićena kulturna dobra iz 19. stoljeća. Ovi prostori često ne mogu ispuniti zahtjeve za postavljanjem platformi ili liftova zbog njihove povijesne vrijednosti i ograničenja. Stoga, predlažemo fleksibilnost u primjeni ovog kriterija kako bismo izbjegli diskriminaciju prema prijaviteljima koji obnavljaju starije zgrade i kulturna dobra na kojima je ispunjenje ovih standarda objektivno otežano ili nemoguće. Ova prilagodba omogućava realnije procjene i olakšava obnovu kulturnih dobara uz poštivanje njihove povijesne autentičnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s navedenim kriterijem prihvatljivosti, ističemo tekst iz fusnote br. 18 koji se odnosi na predmetni kriterij, a glasi: Sukladno čl. 51. Pravilnika, građevine koje se rekonstruiraju ili nastaju rekonstrukcijom moraju se projektirati i izvesti tako, da ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente pristupačnosti propisane člankom 44(1). S obzirom na sadržaj ovog poziva očekivano je da će se u većini slučajeva usklađenost trebati osigurati kako je propisano člankom 44(1) 8. građevine kulturne namjene. Radi se o minimalno obaveznim elementima pristupačnosti neovisnog življenja koje javna kulturna infrastruktura koja je predmet projekta mora zadovoljavati (bilo da je već osigurano (neovisno o projektu) bilo da su aktivnosti nužne za osiguranje usklađenosti dio projektnog prijedloga). U skladu s odredbama PKK-a, u sklopu Specifičnog cilja iz kojeg se financira ovaj Poziv, nužno je osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom.
96 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Prijavitelj je dužan osigurati uklanjanje arhitektonskih barijera odnosno osigurati pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13); uključuje obavezno elemente pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika te obavezne i dodatno primjenjive elemente pristupačnosti neovisnog življenja. Predlažemo ublažavanje ovog kriterija kako ne bi bio diskriminatoran prema prijaviteljima koji obnavljaju starije zgrade i kulturna dobra , na kojima se zbog objektivnih okolnosti ne mogu ispuniti navedeni zahtjevi kao što su pod. platforma, lift. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s navedenim kriterijem prihvatljivosti, ističemo tekst iz fusnote br. 18 koji se odnosi na predmetni kriterij, a glasi: Sukladno čl. 51. Pravilnika, građevine koje se rekonstruiraju ili nastaju rekonstrukcijom moraju se projektirati i izvesti tako, da ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente pristupačnosti propisane člankom 44(1). S obzirom na sadržaj ovog poziva očekivano je da će se u većini slučajeva usklađenost trebati osigurati kako je propisano člankom 44(1) 8. građevine kulturne namjene. Radi se o minimalno obaveznim elementima pristupačnosti neovisnog življenja koje javna kulturna infrastruktura koja je predmet projekta mora zadovoljavati (bilo da je već osigurano (neovisno o projektu) bilo da su aktivnosti nužne za osiguranje usklađenosti dio projektnog prijedloga). U skladu s odredbama PKK-a, u sklopu Specifičnog cilja iz kojeg se financira ovaj Poziv, nužno je osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom.
97 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Prihvatljive operacije projekta • Operacija (projekt) je u skladu sa zakonodavnim zahtjevima u pogledu osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, osiguravanja rodne ravnopravnosti i uzimanja u obzir Povelje Europske unije o temeljnim pravima c) Prijavitelj je dužan osigurati uklanjanje arhitektonskih barijera odnosno osigurati pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13); uključuje obavezno elemente pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika te obavezne i dodatno primjenjive elemente pristupačnosti neovisnog življenja. -- Što ako je prostor u našem objektu koji je zaštićeno kulturno dobro i datira iz 19. stoljeća nedovoljan da bi se postavila pod. platforma, a kamoli lift. Predlažemo relaksirati ovaj kriterij kako ne bi bio diskriminatoran prema prijaviteljima koji obnavljaju starije zgrade i zaštićena kulturna dobra na kojima se zbog objektivnih okolnosti navedeno ne može ispuniti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s navedenim kriterijem prihvatljivosti, ističemo tekst iz fusnote br. 18 koji se odnosi na predmetni kriterij, a glasi: Sukladno čl. 51. Pravilnika, građevine koje se rekonstruiraju ili nastaju rekonstrukcijom moraju se projektirati i izvesti tako, da ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente pristupačnosti propisane člankom 44(1). S obzirom na sadržaj ovog poziva očekivano je da će se u većini slučajeva usklađenost trebati osigurati kako je propisano člankom 44(1) 8. građevine kulturne namjene. Radi se o minimalno obaveznim elementima pristupačnosti neovisnog življenja koje javna kulturna infrastruktura koja je predmet projekta mora zadovoljavati (bilo da je već osigurano (neovisno o projektu) bilo da su aktivnosti nužne za osiguranje usklađenosti dio projektnog prijedloga). U skladu s odredbama PKK-a, u sklopu Specifičnog cilja iz kojeg se financira ovaj Poziv, nužno je osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom.
98 Theoria Consulting International d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           "Prijavitelj je dužan osigurati uklanjanje arhitektonskih barijera odnosno osigurati pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13); uključuje obavezno elemente pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika te obavezne i dodatno primjenjive elemente pristupačnosti neovisnog življenja." ---- Što ako je prostor u našem objektu koji je zaštićeno kulturno dobro i datira iz 19. stoljeća nedovoljan da bi se postavila pod. platforma, a kamoli lift. Predlažemo relaksirati ovaj kriterij kako ne bi bio diskriminatoran prema prijaviteljima koji obnavljaju starije zgrade i zaštićena kulturna dobra na kojima se zbog objektivnih okolnosti navedeno ne može ispuniti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s navedenim kriterijem prihvatljivosti, ističemo tekst iz fusnote br. 18 koji se odnosi na predmetni kriterij, a glasi: Sukladno čl. 51. Pravilnika, građevine koje se rekonstruiraju ili nastaju rekonstrukcijom moraju se projektirati i izvesti tako, da ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente pristupačnosti propisane člankom 44(1). S obzirom na sadržaj ovog poziva očekivano je da će se u većini slučajeva usklađenost trebati osigurati kako je propisano člankom 44(1) 8. građevine kulturne namjene. Radi se o minimalno obaveznim elementima pristupačnosti neovisnog življenja koje javna kulturna infrastruktura koja je predmet projekta mora zadovoljavati (bilo da je već osigurano (neovisno o projektu) bilo da su aktivnosti nužne za osiguranje usklađenosti dio projektnog prijedloga). U skladu s odredbama PKK-a, u sklopu Specifičnog cilja iz kojeg se financira ovaj Poziv, nužno je osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom.
99 GRAD GOSPIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           o riješeni imovinsko-pravni odnosi na način da omogućuju Prijavitelju/Partneru nesmetano pravo na provođenje projekta ( vlasništvo ili upisano pravo građenja u korist Prijavitelja/Partnera ili u slučaju opremanja ugovor o pravu na korištenje prostora ) za katastarske čestice u obuhvatu zahvata . - ukoliko se dozvoli prihvatljivost partnera kao ustanove i ona je vlasnik nekretnine prijavitelju JLS koja je u ovom slučaju Prijavitelj i ujedno osnivač ustanove treba omogućiti prijavu bez upisanog prava građenja Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Imovinsko-pravni odnosi rješavaju kako je raspisano u točki 3. ovih Uputa. Pozivom nije ograničeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na način da isključivo Prijavitelj smije/može biti vlasnik.
100 IVANA BARIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Predlažemo da se omogući ulaganje u prostore koje ustanova u kulturi dijeli s neprofitnom organizacijom čije je područje djelovanja kultura i umjetnost budući da takve organizacije djeluju neprofitno te istovremeno doprinose djelatnosti ustanove s kojom dijele prostor. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na cilj i svrhu poziva te odredbe PKK smatramo da su prijavitelji adekvatno definirani.
101 Jelić konzalting d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           U prihvatljivosti operacija/projekta navodite da da ukoliko je Prijavitelj proračunski korisnik mora pored izjave dostaviti i informacije o relevantnom dijelu proračuna u kojem su planirana sredstva. Znamo da su ustanove čiji je osnivač JLS financirane iz proračuna općine/grada pa je pitanje u kojem dijelu proračuna ista moraju biti planirana? Od Ustanove ukoliko je ista nositelj projekta ili i u proračunu Grada? Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s točkom 3 ovih Uputa, navedeno se traži isključivo ukoliko je Prijavitelj proračunski korisnik. U kriterij će se dodati pojašnjenje da se pod proračunom misli na proračun relevantne JLS ili JP(R)S, a u kojem dijelu proračuna se određuje sukladno zakonodavnim odredbama vezanima uz planiranje/provedbu proračuna (to ne možemo određivati na razini poziva za sve slučajeve).
102 TEMPO savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Predlažemo uskladiti dokaze o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa člankom 109. Zakona o gradnji, koji definira dokaze pravnog interesa koji nisu samo isključivo vlasništvo i pravo građenja, nego i pisana suglasnost vlasnika zemljišta dana investitoru, i drugo Prihvaćen Prihvaća se U Upute će se dodati i referenca na ostale moguće dokaze pravnog interesa prema Zakonu o gradnji.
103 Marijana Ribičić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           1) Pod 3. Prihvatljivost operacije/projekta Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom, uz riječ glavni projekt nadodati "te izdana potvrda na glavni projekt". Naime, veliki broj objekata kulturne infrastrukture se nalaze u povijesnim jezgrama, te prihvatljivost predaje samo glavnog projekta bez potvrde javnopravnog tijela je besmislena. Veliki broj prijavitelja će prijavljivati projekt izvođenja radova temeljem čl. 5. Pravilnika o jednostavnim i dr. građevinama i radovima. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) na propisan način i postupak utvrđuje posebne uvjete u svrhu izrade glavnog projekta, dok člancima 87. i 88. istog Zakona na propisan način izdaje potvrde na glavni projekt. Člankom 128. Zakona o gradnji određeno je da se jednostavne i druge građevine i radovi određeni pravilnikom mogu izvoditi sukladno glavnom projektu, ali ne ukoliko se nije provela procedura putem e-konferencije te ukoliko nisu javnopravna tijela dala sugasnost na navedeni projekt. Obveza upravnog tijela je da u roku od 8 dana izda potvrdu na glavni projekt ukoliko je se postupilo sukladno uvjetima. Bilo bi apsurdno da projektna prijava bude odobrena, a da se, na kraju, ne može pristupiti zahvatu u prostoru jer glavni projekt nije prošao zakonsku proceduru, npr. konzervatorski odjel nije, niti želi dati potvrdu na glavni projekt, jer zahvat u prostoru nije u skladu sa konzervatorskim smjernicama. Hvala, Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vezano za odredbu iz točke 3. Uputa za prijavitelje (….”konkretno u slučaju građevina koje spadaju pod obuhvat Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19), minimalni kriterij je glavni projekt obnove/rekonstrukcije”) ista je predložena (tj. nije predloženo uključivanje izdane potvrde na glavni projekt) jer sama procedura izdavanje potvrda na glavni projekt često traje prilično dugo (uz nekoliko vraćanja na doradu od određenog javno-pravnih tijela), te stoga smatramo da predloženi tekst predstavlja optimalan balans. S jedne strane projekt ima izrađenu projektnu dokumentaciju u vidu glavnog projekta (dakle nije tek u fazi projektiranja) ali opet ne mora nužno proći sve administrativne korake što bi moglo (samo zbog vremenskog trajanja) spriječiti određene projekte da se prijave. U svakom slučaju odgovornost je Prijavitelje da osigura sve potrebne korake te provede projekt u skladu s rokovima i planom iz projektne prijave, te stoga da planira i realno vrijeme za ishođenje potvrada na glavni projekt, odnosno ishođenja građevinske dozvole (ako to nije učinjeno do trenutka predaje projektnog prijedloga).
104 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Poglavlje 3. Prihvatljivost operacije/projekta – od prijavitelja se traži potpisivanje nekoliko različitih Izjava koje bi trebale biti popraćene dokaznom dokumentacijom koja je vrlo nejasno opisana. Primjerice od korisnika/prijavitelja se traži da prilikom prijave dokaže da je projekt planiran u proračunu u godini u kojoj se projekt prijavljuje te u projekcijama proračuna za naredne dvije godine. Smatramo da je dokazna dokumentacija ovog tipa suvišna i u suprotnosti s ostalim odredbama poziva. Naime, za očekivati je da Korisnik/prijavitelja nema osigurana sredstava u trenutku prijave projekta u onom obuhvatu koji je planiran. Nadalje, ukoliko je tome tako, nema smisla takav projekt unaprijed planirati u proračunu i projekcijama proračuna, jer Prijavitelj ukoliko ne dobije sredstva niti ne može krenuti u realizaciju projekta. Navedeno je u cijelosti u skladu sa Zakonom o proračunu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U poglavlju 3, točnije kod dva kriterija prihvatljivosti projekta (vezana uz osiguranje sredstava za sufinanciranje vlastitog učešća te sredstava za financiranje troškova nakon završetka projekt) jasno je navedeno u kojim slučajevima prijavitelji uz navedenu Izjavu moraju dostaviti i relevantnu poveznu informaciju iz proračuna. Vidljivo je da se takve informacije ograničavaju na najduže tri godine od godine od trenutka (godine) prijave što odgovara sustavu planiranja sredstava u proračun (1 +2 godine, odnosno ukoliko se projekt prijavljuje u 2024., to se odnosi na proračun za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.). Dakle jasno je da nije potrebno u proračunu planirati odmah sva ukupna sredstva za sufinanciranje provedbe projekta već samo za onaj dio koji odgovara procjeni trošenja sredstava (prema dinamici provedbe aktivnosti iz projektne prijave) za razdoblje za važećeg proračuna (1-+2). smatramo da će realno biti vrlo malo situacija u kojim će biti potrebno priložiti dokaz u obliku planiranja sredstava u proračunu za pokrivanje troškova u post-provedbenom razdoblju jer bi to značilo da projekt završiti u roku proračunskog planiranja u vrijeme projektne prijave (npr. ukoliko je projektni prijedlog prijavljen u 2024. to znači da bi trebao završiti u 2026., da bi se u projekcijama proračuna za 2026., donesimo uz proračun za 2024., mogla pojaviti sredstva za održavanje projekta nakon završetka provedbe) Vezano uz Zakon, napominjemo da se Izjava ne odnosi (ne pokriva) na osiguravanje EU sredstva (za koja se prijavljujete na Poziv); naime Izjava se traži za vaše sufinanciranje projekta te za financiranje post-provedbenih troškova). Napominjemo da se radi o uvjetu koji izravno proizlazi iz Opće Uredbe 1060/2021, članka 73., s obzirom na dosadašnja negativna iskustva u kojim su prijavitelji prijavljivali projekte da bi se tijekom provedbe pokazalo da nemaju sredstava za svoj korisnički udio ili da se projektni rezultati ne koriste nakon završetka projekt zbog nedostatka sredstava za operativno funkcioniranje.
105 Grad Dubrovnik UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           S obzirom da neke ustanove u kulturi svoju djelotnost izvode isključivo u ambijentu odnosno na otvorenom prostoru, molim pojasniti/uvrtsitit pod prihvatljive aktivnosti i rekonstrukciju/obnovu/opremanje njihove kult.infrastrukture odnosno upravne zgrade koja također služi i nekim njihovim promotivnim i izložbenim aktivnostima (npr. prodaja karata i sl.). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predment Poziva se odnosi na ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, s tim da se “Pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.”
106 Zagorska razvojna agencija UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Predlažemo da se navede je li potrebna pravomoćna građevinska dozvola te ukoliko je, do kojeg trenutka ju je potrebno ishoditi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na temelju prethodnog iskustva, ne vidimo dodatnu vrijednost u definiranju međukoraka. Na Prijavitelju je da osigura pravovremenu i nesmetanu provedbu projekta u skladu s rokovima iz projektnog prijedloga te da ishodi sve akte koje na temelju posebnih propisa mora ishoditi u svrhu provedbe projekta i uporabe projektnih rezultata u najkraćemu mogućem roku, odnosno u skladu s rokovima predviđenima u projektnom prijedlogu (a koji mora biti unutar roka definiranog u točki 5. ovih Uputa).
107 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost operacije/projekta           Pod točku: Operacija (projekt) ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom - Projekt udovoljava minimalne kriterije u pogledu spremnosti projekta (pripremljenosti dokumentacije), kako slijedi: a) projekti koji se odnose na ulaganja u infrastrukturu (...) .. Ukoliko prijavitelj prijavi projekt na temelju glavnog projekta, bez građevinske dozvole, no za zahvat za koji se mora ishoditi građevinska dozvola, navesti do kojeg trenutka je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Npr. do potpisa Ugovora o bespovratnim sredstvima ili do početka provedbe postupka Javne nabave? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na temelju prethodnog iskustva, ne vidimo dodatnu vrijednost u definiranju međukoraka. Na Prijavitelju je da osigura pravovremenu i nesmetanu provedbu projekta u skladu s rokovima iz projektnog prijedloga te da ishodi sve akte koje na temelju posebnih propisa mora ishoditi u svrhu provedbe projekta i uporabe projektnih rezultata u najkraćemu mogućem roku, odnosno u skladu s rokovima predviđenima u projektnom prijedlogu (a koji mora biti unutar roka definiranog u točki 5. ovih Uputa).
108 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti "Opremanje objekata javne kulturne infrastrukture, uključujući suvremenu IKT opremu i odgovarajuću programsku podršku (software) kojom se osigurava bolja dostupnost kulturnih sadržaja, inovativne usluge u kulturi" - prema ovome, oprema se može samostalno nabaviti Primljeno na znanje Primljeno na znanje U pozivu je navedno da “…predmet projekta je ulaganje u unaprjeđenje javne kulturne infrastrukture, odnosno obnova i/ili opremanje objekata (zgrada) u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti …”
109 Ivana Šiško UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlaže se uključivanje u prihvatljive aktivnosti mogućnost obnove i/ili opremanje više objekata koji su svaki zaseban objekt ali čine cjelinu i njihova funkcionalnost je usko povezana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Definicija “zgrade javne namjene” navedena je prema članku “(prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji).”
110 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti 1. Predlaže se uključivanje u prihvatljive aktivnosti mogućnost obnove i/ili opremanja vanjskih površina i pripadajućih objekata zgradi javne kulturne infrastrukture koje služe za obavljanje kulturnih djelatnosti, kao što su vanjske pozornice ili gledališta. Ova izmjena doprinosi cjelovitosti kulturnog prostora, pridonoseći boljem iskustvu posjetitelja. 2. Predlaže se eksplicitno nabrajanje prihvatljivih troškova uključujući upravljanje projektom i administraciju. Ovo uključuje definiranje prihvatljivosti troškova vanjskih usluga i postavljanje eventualnih postotnih ograničenja po kategorijama troškova. Jasno definiranje ovih elemenata olakšava pripremu i ocjenu projektnih prijedloga. 3. Predlaže se izuzimanje dodatnih dokaza u fazi prijave projekta koji se odnose na izjavu da operacija (projekt) predstavlja najbolji odnos između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i postizanja ciljeva. Ovo smanjuje administrativna opterećenja za prijavitelje, a relevantni dokazi mogu se tražiti u kasnijim fazama ocjenjivanja projekta, poboljšavajući efikasnost procesa ocjene i odobrenja projekta. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća 1. Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela” kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa. 2. Djelomično se prihvaća. Pozivom su propisne prihvatljive aktivnosti te opći uvjeti koji troškovi povezani s prihvatljivim aktivnostima moraju udovoljiti da bi bili prihvatljivi a ujedno je propisana lista neprihvatljivih troškova. Smatramo da je isti adekvatan i dovoljan. Dodatno će samo biti raspisano da je aktivnost upravljanja projektom moguće provoditi sufinanciranjem plaća djelatnika Prijavitelja i/ili Partnera. Pozivom je omogućeno ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti u svrhu pripreme projekta te njegovo upravljanje i administraciju. 3. Ne prihvaća se. U skladu s točkom 3. Prihvatljivost operacije/projekta, podtočka 3. navodi da su prijavitelji dužni u projektnom prijedlogu opisati način na koji je ocijenjeno da su troškovi projekta opravdani u odnosu na opseg projekta (vrstu i broj aktivnosti) i ciljeva (broj posjeta i/ili korisnika), a taj se opis može temeljiti na obrazloženju jediničnih troškova ključnih aktivnosti projekta (u odnosu na trenutne tržišne cijene), na usporedbi s troškovima sličnih projekata ili neki drugi način kojim pokazuje odnos između planiranih troškova i planiranih aktivnosti i ciljeva. Ispunjenost kriterija provjerava se uvidom u prijavni obrazac i po potrebi dodatne dokaze (npr. podaci o analiziranim drugim/usporedivim nabavama, projektima, …). U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Dostava isključivo troškovnika ili izjave projektanta neće se smatrati dovoljnom za ispunjenje kriterija jer isto samo pokazuje popis troškova”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu, u suprotnome nije moguće ocijeniti radi li se o prihvatljivom projektu ili ne.
111 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažemo da se kod pojašnjenja troškova građevinskih radova ne specificiraju pojedine vrste radova (pripremni, zemljani, itd.). Ova prilagodba osigurava fleksibilnost u smislu da se radovi koji nisu eksplicitno navedeni, a nužni su za rekonstrukciju objekta i njegovo funkcioniranje, ne smatraju automatski neprihvatljivima. Ovo olakšava prilagodbu projektnih planova prema specifičnim potrebama obnove. Uključite uređenje vanjskih okolišnih prostora među prihvatljive aktivnosti. Ova izmjena omogućava cjelovito uređenje turističke lokacije unutar okvira projekta, potičući održivo korištenje prostora i poboljšavajući ukupno iskustvo posjetitelja. Prijedlog je uključiti u prihvatljive troškove obnovu i/ili opremanje kulturnih dobara koja trenutno ne obavljaju kulturne djelatnosti. Ova prilagodba omogućava stavljanje tih dobara u funkciju kulturne svrhe, prepoznajući njihov potencijal i doprinoseći njihovoj revitalizaciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s točkom 4. Prihvatljive aktivnosti, podtočka 2. navodi se popis prihvatljivih aktivnosti vezano za obnovu i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastukture, između ostaloga indikativni popis radova za lakše razumijevanje. U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje projekta”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa. Poziv ne definira bilo kakva ograničenja ili preferenciju u odnosu na objekte sa svojstvom nepokretnog kulturnog dobra
112 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Molimo pojašnjenje je li neophodna usluga voditelja projekta iz područja tehničkih znanost za projekte iznad određenog iznosa ili za sve koji uključuju renovacije? (Usluga voditelja projekta – čl. 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje) Primljeno na znanje Primljeno na znanje Nije moguće unaprijed dati odgovor na pitanje s obzirom na to da isto ovisi o konkretnom projektu (opsegu projekta). Dakle, ista svakako nije a priori neophodna (obvezna) Pozivom, već ovisi o zakonskim odredbama.
113 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažemo da se među prihvatljive troškove uključi obnova i/ili opremanje kulturnih dobara koja trenutno nisu u funkciji za kulturne aktivnosti. Međutim, s obzirom na njihov potencijal, obnovom i/ili opremanjem mogu se aktivirati za korištenje u kulturne svrhe. Predlažemo da se u objašnjenju troškova građevinskih radova ne specificiraju pojedine vrste radova kao što su pripremni, zemljani i slično. Razlog je taj što, ako se u Glavnom projektu predvide radovi koji nisu navedeni na popisu, mogu biti smatrani neprihvatljivima, iako su ključni za rekonstrukciju objekta i njegovo pravilno funkcioniranje. Poželjno je da se među prihvatljive aktivnosti uključi i uređenje vanjskih okolišnih prostora, kako bi se projektom omogućilo cjelovito uređenje turističke lokacije. Molimo da se među prihvatljive aktivnosti uključi i omogućavanje obnove i/ili opremanja vanjskih površina te dodatnih objekata koji su dio zgrade javne kulturne infrastrukture i koji se koriste za kulturne aktivnosti, poput vanjskih pozornica, gledališta i slično. Pored navođenja prihvatljivih aktivnosti, predlažemo da se jasno navedu i prihvatljivi troškovi. Na primjer, treba definirati jesu li troškovi vanjskih usluga prihvatljivi za aktivnosti upravljanja projektom i administracije; postoji li postotno ograničenje za različite kategorije troškova i slično. Operacija (projekt) predstavlja najbolji odnos između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i postizanja ciljeva-predlažemo da, u cilju smanjenja administrativnog opterećenja, dodatni dokazi kao što su podaci o podaci o analiziranim drugim/usporedivim nabavama, projektima ne dostavljaju u u fazi prijave projekta. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća 1. Primljeno na znanje. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture pri čemu se “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.” 2. Ne prihvaća se. U skladu s točkom 4. Prihvatljive aktivnosti, podtočka 2. navodi se popis prihvatljivih aktivnosti vezano za obnovu i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastukture, a između ostaloga i indikativni popis radova za lakše razumijevanje. U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje projekta”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu. 3. Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa. 4. Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa. 5. Ne prihvaća se. Pozivom su propisne prihvatljive aktivnosti te opći uvjeti koji troškovi povezani s prihvatljivim aktivnostima moraju udovoljiti da bi bili prihvatljivi a ujedno je propisana lista neprihvatljivih troškova. Smatramo da je isti adekvatan i dovoljan. 6. Ne prihvaća se. U skladu s točkom 3. Prihvatljivost operacije/projekta, podtočka 3. navodi da su prijavitelji dužni u projektnom prijedlogu opisati način na koji je ocijenjeno da su troškovi projekta opravdani u odnosu na opseg projekta (vrstu i broj aktivnosti) i ciljeva (broj posjeta i/ili korisnika), a taj se opis može temeljiti na obrazloženju jediničnih troškova ključnih aktivnosti projekta (u odnosu na trenutne tržišne cijene), na usporedbi s troškovima sličnih projekata ili na neki drugi način koji pokazuje odnos između planiranih troškova i planiranih aktivnosti i ciljeva. Ispunjenost kriterija provjerava se uvidom u prijavni obrazac i po potrebi dodatnim dokazima (npr. podaci o analiziranim drugim/usporedivim nabavama, projektima, …). U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Dostava isključivo troškovnika ili izjave projektanta neće se smatrati dovoljnom za ispunjenje kriterija jer isto samo pokazuje popis troškova”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu, u suprotnome nije moguće ocijeniti radi li se o prihvatljivom projektu ili ne.
114 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti . Prihvatljivost aktivnosti 1. Predlažemo uvrštavanje u prihvatljive troškove i obnovu i/ili opremanje kulturnih dobara u kojima se trenutno ne obavljaju kulturne djelatnosti, ali će zbog svog potencijala obnovom i/ili opremanjem postići njihovo stavljanje u funkciju u kulturne svrhe. 2. Predlažemo da se kod pojašnjenja troškova građevinskih radova ne navode pojedine vrste građevinskih radova (pripremni, zemljani...) jer ukoliko u Glavnom projektu budu predviđeni radovi koji se ne nalaze na popisu, mogli bi biti neprihvatljivi, a nužni su za rekonstrukciju objekta i njegovo funkcioniranje. 3. Predlažemo da se u prihvatljive aktivnosti uvrsti i uređenje vanjskih okolišnih prostora kako bi se u okviru projekta omogućilo cjelovito uređenje turističke lokacije. 4. Molimo u prihvatljive aktivnosti uvrstiti i omogućavanje obnove i/ili opremanja vanjskih površina i pripadajućih objekata zgradi javne kulturne infrastrukture koji služe za obavljanje kulturnih djelatnosti (npr. vanjska pozornica, gledalište i sl.) 5. Uz prihvatljive aktivnosti, predlažemo eksplicitno navesti i prihvatljive troškove – primjerice, je su li za aktivnosti Upravljanja projektom i administracije prihvatljivi troškovi vanjskih usluga; postoje li postotna ograničenja s obzirom na razne kategorije troškova i sl. 6. „Operacija (projekt) predstavlja najbolji odnos između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i postizanja ciljeva“ - predlažemo da se u svrhu administrativnog rasterećenja, dodatni dokazi (npr. podaci o analiziranim drugim/usporedivim nabavama, projektima, …) ne prilažu u fazi prijave projekta. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća 1. Primljeno na znanje. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture pri čemu se “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.” 2. Ne prihvaća se. U skladu s točkom 4. Prihvatljive aktivnosti, podtočka 2. navodi se popis prihvatljivih aktivnosti vezano za obnovu i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastukture, a između ostaloga i indikativni popis radova za lakše razumijevanje. U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje projekta”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu. 3. Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa. 4. Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa. 5. Ne prihvaća se. Pozivom su propisne prihvatljive aktivnosti te opći uvjeti koji troškovi povezani s prihvatljivim aktivnostima moraju udovoljiti da bi bili prihvatljivi a ujedno je propisana lista neprihvatljivih troškova. Smatramo da je isti adekvatan i dovoljan. 6. Ne prihvaća se. U skladu s točkom 3. Prihvatljivost operacije/projekta, podtočka 3. navodi da su prijavitelji dužni u projektnom prijedlogu opisati način na koji je ocijenjeno da su troškovi projekta opravdani u odnosu na opseg projekta (vrstu i broj aktivnosti) i ciljeva (broj posjeta i/ili korisnika), a taj se opis može temeljiti na obrazloženju jediničnih troškova ključnih aktivnosti projekta (u odnosu na trenutne tržišne cijene), na usporedbi s troškovima sličnih projekata ili na neki drugi način koji pokazuje odnos između planiranih troškova i planiranih aktivnosti i ciljeva. Ispunjenost kriterija provjerava se uvidom u prijavni obrazac i po potrebi dodatnim dokazima (npr. podaci o analiziranim drugim/usporedivim nabavama, projektima, …). U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Dostava isključivo troškovnika ili izjave projektanta neće se smatrati dovoljnom za ispunjenje kriterija jer isto samo pokazuje popis troškova”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu, u suprotnome nije moguće ocijeniti radi li se o prihvatljivom projektu ili ne.
115 Theoria Consulting International d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti 1. Predlažemo uvrštavanje u prihvatljive troškove i obnovu i/ili opremanje kulturnih dobara u kojima se trenutno ne obavljaju kulturne djelatnosti, ali će zbog svog potencijala obnovom i/ili opremanjem postići njihovo stavljanje u funkciju u kulturne svrhe. 2. Predlažemo da se kod pojašnjenja troškova građevinskih radova ne navode pojedine vrste građevinskih radova (pripremni, zemljani...) jer ukoliko u Glavnom projektu budu predviđeni radovi koji se ne nalaze na popisu, mogli bi biti neprihvatljivi, a nužni su za rekonstrukciju objekta i njegovo funkcioniranje. 3. Predlažemo da se u prihvatljive aktivnosti uvrsti i uređenje vanjskih okolišnih prostora kako bi se u okviru projekta omogućilo cjelovito uređenje turističke lokacije. 4. Molimo u prihvatljive aktivnosti uvrstiti i omogućavanje obnove i/ili opremanja vanjskih površina i pripadajućih objekata zgradi javne kulturne infrastrukture koji služe za obavljanje kulturnih djelatnosti (npr. vanjska pozornica, gledalište i sl.) 5. Uz prihvatljive aktivnosti, predlažemo eksplicitno navesti i prihvatljive troškove – primjerice, je su li za aktivnosti Upravljanja projektom i administracije prihvatljivi troškovi vanjskih usluga; postoje li postotna ograničenja s obzirom na razne kategorije troškova i sl. 6. „Operacija (projekt) predstavlja najbolji odnos između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i postizanja ciljeva“ - predlažemo da se u svrhu administrativnog rasterećenja, dodatni dokazi (npr. podaci o analiziranim drugim/usporedivim nabavama, projektima, …) ne prilažu u fazi prijave projekta. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća 1. Primljeno na znanje. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture pri čemu se “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.” 2. Ne prihvaća se. U skladu s točkom 4. Prihvatljive aktivnosti, podtočka 2. navodi se popis prihvatljivih aktivnosti vezano za obnovu i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastukture, a između ostaloga i indikativni popis radova za lakše razumijevanje. U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje projekta”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu. 3. Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa. 4. Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa. 5. Ne prihvaća se. Pozivom su propisne prihvatljive aktivnosti te opći uvjeti koji troškovi povezani s prihvatljivim aktivnostima moraju udovoljiti da bi bili prihvatljivi a ujedno je propisana lista neprihvatljivih troškova. Smatramo da je isti adekvatan i dovoljan. 6. Ne prihvaća se. U skladu s točkom 3. Prihvatljivost operacije/projekta, podtočka 3. navodi da su prijavitelji dužni u projektnom prijedlogu opisati način na koji je ocijenjeno da su troškovi projekta opravdani u odnosu na opseg projekta (vrstu i broj aktivnosti) i ciljeva (broj posjeta i/ili korisnika), a taj se opis može temeljiti na obrazloženju jediničnih troškova ključnih aktivnosti projekta (u odnosu na trenutne tržišne cijene), na usporedbi s troškovima sličnih projekata ili na neki drugi način koji pokazuje odnos između planiranih troškova i planiranih aktivnosti i ciljeva. Ispunjenost kriterija provjerava se uvidom u prijavni obrazac i po potrebi dodatnim dokazima (npr. podaci o analiziranim drugim/usporedivim nabavama, projektima, …). U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Dostava isključivo troškovnika ili izjave projektanta neće se smatrati dovoljnom za ispunjenje kriterija jer isto samo pokazuje popis troškova”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu, u suprotnome nije moguće ocijeniti radi li se o prihvatljivom projektu ili ne.
116 Zeljko Krncevic UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti MUZEJ GRADA ŠIBENIKA: ODJELJAK: 4. PRIHVATLJIVOST AKTIVNOSTI KOMENTAR: Administrativno područje Grada Šibenika, a prema tome i nadležnosti Muzeja grada Šibenika se prostire na 399,5 km², što je ilustracije radi više od površine grada Osijeka i Splita zajedno. Na području izvan urbanog dijela Šibenika živi gotovo 30 posto stanovništva. Muzej grada Šibenika ima namjeru povećati sudjelovanje djela ovih građana u kulturnom životu, ali zato su potrebni novi kapaciteti, odnosno gradnja novih građevina izvan urbanog dijela, za što postoji spremna projektna dokumentacija. Ukoliko je svrha poziva da se poveća pristupačnost i sudjelovanje u kulturnom životu svih građana – onda molimo da se razmotri i mogućnost gradnje: a) novih građevina namijenjenih obavljanju kulturne djelatnosti b) ili da se nova gradnja dozvoli u gradskim naseljima u ruralnom području budući da tamo ima dosta pripadnika ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposleni, obitelji slabijeg imovinskog statusa i sl.). Ova tvrdnja potkrijepljena je i navodom u samom PKK, SCO 4.6. u kojem stoji da je „vidno smanjeno sudjelovanje stanovništva koje živi u ruralnim područjima (28,5%) u kulturi (EU 52,3%) (EUROSTAT 2021.)“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s točkom 1. ovih Uputa, predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Navedeno se odnosi na područje cijele RH, nevezano je li riječ o urbanom ili ruralnom području. Nadalje, u skladu s točkom 8. Obrasca za ocjenjivanje kvalitete, projektni prijedlog koja doprinosi rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom području, a u skladu stupnjem razvijenosti (u skladu s odredbama Zakona o regionalnome razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18), Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 132/17), Zakona o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18), Odluke o obuhvatu i razvrstavanju JLS koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/19) i Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20,70/21) mogu ostvariti dodatne bodove. Na Korisniku je da doprinos istome potkrijepi u svojem projektnom prijedlogu.
117 NIKOLINA GRACIN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažemo dodavanje gradnje novih građevina za obavljanje kulturnih djelatnosti u prihvatljive aktivnosti. U tekstu se navodi se da je „specifični cilj Programa primjenjiv na Poziv: Specifični cilj RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.“ U tekstu PKK 2021.-2027., RSO 4.6 se izrijekom navodi da će se “s ciljem osiguranja jednakosti pristupa i sudjelovanja u kulturi svih građana RH, osobito pripadnika ranjivih skupina, financijski se poduprijeti sljedeće aktivnosti: projekti obnove i gradnje narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja, galerija te kazališta, glazbeno-scenskih i drugih prostora u svrhu ostvarenja preduvjeta za rast kako kulturne potrošnje tako i aktivne participacije stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju RH (…)“. Sukladno: - Prethodno navedenom popisu aktivnosti koje će se financijski podupirati unutar SC RSO 4.6., - Navodu u PKK 2021.-2027, RSO 4.6. (178. str.) da je „vidno smanjeno sudjelovanje stanovništva koje živi u ruralnim područjima (28,5%) u kulturi (EU 52,3%) (EUROSTAT 2021.)“, - Navodu iz Indikativnog godišnjeg plana objave natječaja iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. za 2023. godinu da su prihvatljive aktivnosti Obnova i gradnja kulturne infrastrukture, potencijalni prijavitelji su navedeni da je moguća gradnja kulturne infrastrukture i to pogotovo usmjerena na ruralna područja. Zato je i Grad Šibenik razvio projektnu dokumentacija za projekt gradnje nove građevine u svrhu uključivanja građana u kulturne aktivnosti (na ruralnom području). Stoga molimo dodavanje gradnje novih građevina za obavljanje kulturnih djelatnosti u prihvatljive aktivnosti, kako je i predviđeno PKK i kako je bilo naglašeno u Indikativnom godišnjem planu objave 2023. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganje u unapređenje javne kulturne infrastrukture gdje se prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji definira pojam “zgrada javne namjene”. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Kod objave rasporeda planiranih poziva navedeno je da se radi o indikativnom godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga iz čega je jasno da ne radi o fiksnim i obvezujućim informacijama. Iste se objavljuju u skladu s informacijama kojima Upravljačko tijelo raspolaže u trenutku pripreme indikativnog plana koji je podložan promjenama tijekom izrade dokumentacije poziva (uključujući i savjetovanje). Razlog zbog kojeg novogradnja nije uključena u ovaj Poziv je ograničenost raspoloživih sredstva kao i činjenica da je mapiranje potreba javnih ustanova u kulturi pokazalo da postoji javna kulturna infrastruktura, ali ista nije održavana (iz čega proizlazi da prioritet nije gradnja novih prostora već podizanje razine i kvalitete korištenja postojeće).
118 Razvojna agencija Grada Novske - NORA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažemo kao prihvatljivu aktivnost i obnovu postojeće infrastrukture u vlasništvu JLS koja trenutno nije u funkciji, ali bi se po završetku projekta obnove stavila u funkciju javne kulturne i društvene namjene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture, pri čemu “pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti.”
119 Općina Podstrana UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažemo da se pod prihvatljive aktivnosti uvrsti izgradnja nove kulturne infrastrukture kako bi se povećala pristupačnost kulture većem broju građana. Općina Podstrana planira gradnju nove multifunkcionalne građevine, sa sadržajima kulturne i društvene namjene, kojom bismo unaprijedili kvalitetu života mještana te koja bi utjecala i na poboljšanje kulturne ponude Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
120 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Poglavlje 4. prihvatljivost aktivnosti – je li uz aktivnost 2. obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture prihvatljivo i uređenje vanjskih okolišnih prostora kako bi se u okviru projekta omogućilo cjelovito uređenje turističke lokacije? Nije prihvaćen Ne prihvaća se Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, dok su ulaganja u vanjske površine/aktivnosti moguća samo u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa.
121 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Molimo da se pod prihvatljive aktivnosti doda i aktivnost građenja novih građevina s obzirom da su u Indikativnom godišnjem planu objave natječaja iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. za 2023. godinu kao prihvatljiva aktivnost bila navedene Obnova i gradnja kulturne infrastrukture. Sukladno navedenom JLS su već pristupile izradi projektno-tehničke dokumentacije upravo u svrhu izgradnje budućih centara kulture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Kod objave rasporeda planiranih poziva navedeno je da se radi o indikativnom godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, iz čega je jasno da ne radi o fiksnim i obvezujućim informacijama. Iste se objavljuju u skladu s informacijama kojima Upravljačko tijelo raspolaže u trenutku pripreme indikativnog plana, ali isti je podložan promjenama tijekom izrade dokumentacije pojedinačnog poziva (uključujući i savjetovanje).
122 MAJA VRBAN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažem da se pod Prihvatljive aktivnosti, kategoriju B predvidi i izgradnja nove kulturne infrastrukture s obzirom na to da postoje projekti u pripremi ustanova za kulturu koji se zbog svoje specifičnosti ne mogu uklopiti u postojećim objektima, već se moraju izgraditi, a značajno će utjecati na unaprjeđenje kulturne ponude RH. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
123 MAJA VRBAN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažem da se kod opisa troškova građevinskih radova ne navode specifikacije prihvatljivih radova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s točkom 4. Prihvatljive aktivnosti, podtočka 2. navodi se popis prihvatljivih aktivnosti vezano za obnovu i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture, između ostaloga indikativni popis radova za lakše razumijevanje. U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje projekta”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu.
124 MAJA VRBAN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažem da se kao prihvatljiva aktivnost uvrsti mogućnost dogradnje/proširenja postojećeg objekta kulturne namjene. Prihvaćen Primljeno na znanje U poglavlju 4. ovih Uputa navedeno je da prihvatljive aktivnosti uključuju (između ostalog) i obnovu zgrada javne kulturne infrastrukture, dok se pod pojmom “obnova” podrazumijeva, između ostalog, i rekonstrukcija prema čl. 3. stavku 28. Zakona o gradnji.
125 Zagorska razvojna agencija UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažemo da se kod popisa troškova Upravljanja projektom i administracije jasno navede da je trošak osoblja prihvatljiv trošak Prihvaćen Prihvaća se. Bit će raspisano da je navedenu aktivnost moguće provoditi sufinanciranje plaća djelatnika Prijavitelja i/ili Partnera Pozivom je omogućeno ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti u svrhu pripreme projekta te njegovo upravljanje i administraciju.
126 Mia Pavičić Bogeljić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Molim da se uzme u razmatranje: Mogućnost izgradnje nove kulturne infrastrukture kako bi se povećala pristupačnost kulture većem broju građana. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavkom 40. Zakona o gradnji. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
127 Ana Mankas UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažem da se kod pojašnjenja troškova građevinskih radova ne navode pojedine vrste radova (pripremni, zemljani...) jer ukoliko u Glavnom projektu budu predviđeni radovi koji se ne nalaze na popisu, mogli bi biti neprihvatljivi, a nužni su za rekonstrukciju objekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s točkom 4. Prihvatljive aktivnosti, podtočka 2. navodi se popis prihvatljivih aktivnosti vezano za obnovu i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture, između ostaloga indikativni popis radova za lakše razumijevanje. U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje projekta”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu
128 Nikolina Mrčela UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Kako bi se povećala pristupačnost kulture većem broju građana, predlažem da se omogući i izgradnja nove kulturne infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s člankom 3., stavak 40. Zakona o gradnji. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027
129 Nikolina Mrčela UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažem da se u prihvatljive aktivnosti nadoda dogradnja postojećeg kulturnog objekta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U poglavlju 4. Uputa za prijavitelje navedeno je da prihvatljive aktivnosti uključuju (između ostalog) i obnovu zgrada javne kulturne infrastrukture, dok se pod pojmom “obnova” podrazumijeva, između ostalog, i rekonstrukcija prema čl. 3. stavku 28. Zakona o gradnji.
130 Antonio Čerkez UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Kroz projektne aktivnosti u prihvatljive aktivnosti navesti i mogućnost dogradnje postojećeg kulturnog objekta te to uvesti pod prihvatljivu aktivnost jer na taj način ustanove koje se bave kulturnom djelatnošću mogle bi pružati više kulturnih sadržaja svojim stanovnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U poglavlju 4. ovih Uputa navedeno je da prihvatljive aktivnosti uključuju (između ostalog) i obnovu zgrada javne kulturne infrastrukture, dok se pod pojmom “obnova” podrazumijeva, između ostalog, i rekonstrukcija prema čl. 3. stavku 28. Zakona o gradnji.
131 Antonio Čerkez UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Smatram da se pod Prihvatljive aktivnosti treba uvrstiti i izgradnja nove kulturne infrastrukture odnosno zgrade javne namjene koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti jer će se na taj način povećati kulturna ponuda RH s obzirom da postoje projekti u pripremi za takve zgrade/objekte/ustanove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s člankom 3., stavak 40. Zakona o gradnji. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
132 Ivana Šiško UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Predlažem da se pod Prihvatljive aktivnosti uvrsti i izgradnja nove kulturne infrastrukture odnosno zgrada javne namjene koja je namijenjena obavljanju kulturne djelatnosti jer će se na taj način povećati kulturna ponuda RH s obzirom da postoje projekti u pripremi za takve zgrade/objekte/ustanove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s člankom 3., stavak 40. Zakona o gradnji. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
133 Ivana Šiško UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Ukoliko u Glavnom projektu ne budu predviđeni radovi koje ste stavili na popis (pripremni, zemljani i sl.) isti neće biti prihvatljivi stoga predlažem se ne navode pojedine vrste prihvatljivih radova da se izbjegne neprihvatljivost neophodnih troškova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s točkom 4. Prihvatljive aktivnosti, podtočka 2. navodi se popis prihvatljivih aktivnosti vezano za obnovu i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture, između ostaloga indikativni popis radova za lakše razumijevanje. U skladu sa specifičnim potrebama Prijavitelja, u istoj točki navodi se napomena da “Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje projekta”. Isto mora biti obrazloženo u projektnom prijedlogu.
134 Ivana Šiško UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Kroz projektne aktivnosti u prihvatljive aktivnosti navesti i mogućnost dogradnje postojećeg kulturnog objekta te to uvesti pod prihvatljivu aktivnost jer na taj način ustanove koje se bave kulturnom djelatnošću mogle bi pružati više kulturnih sadržaja svojim stanovnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U poglavlju 4. ovih Uputa navedeno je da prihvatljive aktivnosti uključuju (između ostalog) i obnovu zgrada javne kulturne infrastrukture, dok se pod pojmom “obnova” podrazumijeva, između ostalog, i rekonstrukcija prema čl. 3. stavku 28. Zakona o gradnji
135 ESG Insight d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Molim razmotriti, pod točkom 4. Prihvatljive aktivnosti, omogućavanje obnove i/ili opremanja vanjskih površina zgrada javne kulturne infrastrukture, a na kojim površinama je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti (npr. vanjska pozornica, gledalište i sl.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva su ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture u skladu s čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji odnosno obnova i/ili opremanje istih, a ne površina na kojima je predviđeno obavljanje kulturne djelatnosti, osim u dijelu ”Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela" kako je utvrđeno u točki 4. ovih Uputa.
136 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Kao neprihvatljiva aktivnost navode se "aktivnosti koje se odnose građenje novih građevina (čl. 3. stavak 10. Zakona o gradnji)". Određene kulturne ustanove imaju potrebu proširiti kulturne objekte kako bi mogle pružati više kulturnih sadržaja i biti pristupačniji građanima. Omogućiti da je aktivnost dogradnje postojećeg kulturnog objekta prihvatljiva aktivnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U poglavlju 4. ovih Uputa navedeno je da prihvatljive aktivnosti uključuju (između ostalog) i obnovu zgrada javne kulturne infrastrukture, dok se pod pojmom “obnova” podrazumijeva, između ostalog, i rekonstrukcija prema čl. 3. stavku 28. Zakona o gradnji.
137 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Sugeriram da se kod pojašnjenja troškova građevinskih radova ne navode pojedine vrste prihvatljivih radova (pripremni, zemljani...s opisima) jer ukoliko u Glavnom projektu budu predviđeni radovi koji se ne nalaze na popisu, mogli bi biti neprihvatljivi, a nužni su za rekonstrukciju objekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U točki 4. ovih Uputa (ispod navođenja svih prihvatljivih aktivnosti stoji sljedeće: “NAPOMENA: Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje projekta”
138 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Kod definicije kapaciteta infrastrukture koji se koristi za gospodarske djelatnosti definirano je da se više od 20% korisne površine ne smije koristiti u tu svrhu. Uvrstiti da se kapacitet infrastrukture odnosi ne samo na korisnu površinu već i na vrijeme korištenja infrastrukture, kao što je to omogućeno i u nekim drugim javnim pozivima. Razlog tome je što određene kulturne institucije imaju dvorane koje zauzimaju većinski dio objekta, a kada se ne koriste u kulturne svrhe, koriste se npr. za kino, a to je 2x tjedno po ukupno 6 sati. U manjim sredinama normalno je da se takve dvorane koriste u obje svhre i na taj način isključit će se mogućnost povećanja dostupnosti kulture u manjim sredinama. Prihvaćen Prihvaća se
139 ESG Insight d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Poštovani, molim Vas da se sa popisa neprihvatljivih projektnih aktivnosti uklone aktivnosti koje se odnose na građenje novih građevina (sukladno čl. 3, st. 10. Zakona o gradnji). Navedeno se traži obzirom projektne aktivnosti operacije/projekti temeljem prijedloga ovog Poziva moraju, po opisu i svrsi, biti u skladu s indikativnim popisom aktivnosti za SC 4.6. (u dijelu koji se odnosi na ulaganja u kulturnu infrastrukturu) iz PKK, a u kojem popisu se kao prihvatljive aktivnosti navode i "projekti obnove i gradnje narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta, glazbeno-scenskih i drugih prostora u svrhu ostvarenja preduvjeta". S poštovanjem, Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture gdje se prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji definira pojam “zgrada javne namjene”. Navedena odluka temelji se na odnosu raspoloživih sredstava i ciljeva koje je potrebno ostvariti u skladu s obvezama iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Kod objave rasporeda planiranih poziva navedeno je da se radi o indikativnom godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, iz čega je jasno da ne radi o fiksnim i obvezujućim informacijama. Iste se objavljuju u skladu s informacijama kojima Upravljačko tijelo raspolaže u trenutku pripreme indikativnog plana, ali isti je podložan promjenama tijekom izrade dokumentaciju poziva (uključujući i savjetovanje). Razlog zbog kojeg novogradnja nije uključena u ovaj Poziv je ograničenost raspoloživih sredstva kao i činjenica da je mapiranje potreba javnih ustanova u kulturi pokazalo da postoji javna kulturna infrastruktura ali ista nije održavana iz čega proizlazi da prioritet nije gradnja novih prostora već podizanje razine i kvalitete korištenja postojeće).
140 ANA VEDE UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.Prihvatljivost aktivnosti Molim pod Prihvatljive aktivnosti, kategoriju b predvidjeti i izgradnju nove kulturne infrastrukture. Naime, postoje projekti u pripremi ustanova za kulturu koji se zbog svoje specifičnosti ne mogu predviđati u postojećim objektima, već se moraju izgraditi, a značajno će utjecati na unaprjeđenje kulturne ponude RH kao jedinstven primjer prezentacije hrvatske kulturne baštine Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmet ovog Poziva nije izgradnja novih kulturnih infrastruktura već ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture gdje je prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji definirano što se podrazumijeva pod javnom kulturom infrastrukturom. Napominjemo da se, u slučajevima u kojima se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na onaj dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost, a uvjeti Poziva odnose se na taj dio zgrade. Razlog zbog kojeg novogradnja nije uključena u ovaj Poziv je ograničenost raspoloživih sredstva kao i činjenica da je mapiranje potreba javnih ustanova u kulturi pokazalo da postoji javna kulturna infrastruktura, ali ista nije održavana iz čega proizlazi da prioritet nije gradnja novih prostora već podizanje razine i kvalitete korištenja postojeće).
141 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta "Neprihvatljivi troškovi su: - Porez na dodanu vrijednost (PDV), osim za projekt čiji je ukupni trošak niži od 5 000 000 EUR (uključujući PDV) pri čemu nije dozvoljeno dvostruko financiranje, te za projekt čiji ukupni trošak iznosi najmanje 5 000 000 EUR (uključujući PDV) ako se ne može osigurati njegov povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u" - obratiti pozornost na ovo, jasno definirati vrijedi li ovo za sve projekte bez obzira na status korisnika u odnosu na povrat PDV-a Prihvaćen Prihvaća se U Pozivu će biti pojašnjeno da je: - za projekte čiji je ukupni trošak viši od 5 000 000 EUR, PDV prihvatljiv samo u slučaju ukoliko Prijavitelj nema pravo na povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u - za projekte čiji je ukupni trošak manji od 5 000 000 EUR PDV PDV je prihvatljiv u slučaju ukoliko Prijavitelj nema pravo na povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u - za projekte čiji je ukupni trošak manji od 5 000 000 EUR PDV, PDV je prihvatljiv i u slučaju ukoliko Prijavitelj ima pravo na povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u, ali u tom slučaju ne može potraživati PDV iz projekta i nacionalnih sredstava već se mora odlučiti za jedan od izvora povrata.
142 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Kao dokaz usklađenosti troškova s tržišnim cijenama trebali bi se dostavljati troškovnici radova i ponude za opremu. Ukoliko tijekom ocjene projektnog prijedloga postane očito da troškovi nisu racionalno planirani, prijaviteljima se može zatražiti dodatne ponude ili cjenici na temelju kojih su definirani iznosi. Projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv karakteriziraju se kompleksnošću, obuhvatnošću i visokim stupnjem složenosti s obzirom na već izrađenu projektiranu dokumentaciju i obim troškovnika. Budući da ovi troškovnici obuhvaćaju veliki broj stavki, traženje ponuda ili cjenika za svaku stavku bespotrebno bi oduzelo vrijeme prijaviteljima, što može ugroziti pravovremenu prijavu i kvalitetu projekta. Ovim pristupom smanjit će se obim dokumentacije koju je potrebno dostaviti i pregledati sa strane tijela koje ocjenjuje projekte. U skladu s ciljevima Europske unije i Upravljačkog tijela za administrativno rasterećenje te dobrim praksama iz poziva financiranih u sklopu Nacionalnog programa operativnog razvoja, predlažemo da se popratna dokumentacija (izvori) uz troškovne ne prilažu u postupku prijave na poziv. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije do kraja jasno ali pretpostavljamo da se pitanje odnosi na “popunjen Troškovnik s referencama (kako je opisano u točki 5. ovih Uputa)”. U Pozivu je navedeno da se treba dostaviti “Troškovnik s referencama uz obrazloženje procijenjenih troškova za svaku od stavki troškova te popratnu dokumentaciju (izvore) na osnovu kojih se ocjenjuje utemeljenost troškova (ispitivanje tržišta, usporedba sa sličnim projektima, prethodni projekti prijavitelja, vrijednosti recentni (u zadnjih 1.5 godinu ili ranije (ako je primjenjivo)) postupaka nabave sličnog predmeta). Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna projekta (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). “Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). Nap. obrazloženje može biti identično za više povezanih stavki (npr. stavke koje nabavu opreme)”. Prijavitelji će svakom slučaju morati unijeti u Prijavni obrazac sve troškove grupirane u aktivnosti/stavke, odnosno nije moguće u prijavni obrazac unositi podatke s razine troškovnika za javnu nabavu, jer se radi o predetaljnim podacima. Upravo je ovaj sumirani prikaz namijenjen olakšavanju postupka odabira, a kako se ne bi provjeravala utemeljenost svih stavki iz projektantskih troškovnika. Troškovnik s referencama predstavlja izvor provjere kriterija odabira te stoga ne može biti dostavljen naknadno.
143 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Molimo pojašnjenje zašto su u neprihvatljivim troškovima navedeni: "Izravni troškovi osoblja u vezi s bespovratnim sredstvima" - posebno jer se prethodno navodi način obračuna izravnih troškova osoblja te se obvezuje prijavitelja na dostavu obračunskih lista i ostale dokumentacije kao dokaza plaćanja u projektnoj prijavi. Prihvaćen Prihvaća se. Izravni troškovi osoblja u vezi s bespovratnim sredstvima bit će brisani s popisa neprihvatljivih troškova.
144 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Predlažemo i molimo da kao dokaz usklađenosti troškova s tržišnim cijenama, prijavitelji dostavljaju troškovnike radova, kao i troškovnike ili ponude za opremu, što je standardna praksa pri prijavama na natječaje i javne pozive. U slučaju da se utvrdi neadekvatno planiranje troškova tijekom evaluacije projekta, može se od prijavitelja zatražiti dostava ponuda ili cjenika koji su korišteni za definiranje iznosa. Projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv su kompleksni i obuhvatni s velikim brojem projektne dokumentacije i troškovnika, koji sadrže brojne stavke. To može nepotrebno oduzeti vrijeme prijaviteljima, koje možda neće ni imati dovoljno za pravovremenu i kvalitetnu prijavu. Smanjenjem obujma potrebne dokumentacije olakšat će se proces prijave i pregleda s vaše strane. U skladu s ciljevima EU i Upravljačkog tijela za smanjenje administrativnog opterećenja, kao i dobrih praksi iz poziva financiranih kroz NPOO, predlažemo da se dodatna dokumentacija vezana uz troškove ne prilaže pri prijavi na poziv. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije do kraja jasno ali pretpostavljamo da se pitanje odnosi na “popunjen Troškovnik s referencama (kako je opisano u točki 5. ovih Uputa)”. U Pozivu je navedeno da se treba dostaviti “Troškovnik s referencama uz obrazloženje procijenjenih troškova za svaku od stavki troškova te popratnu dokumentaciju (izvore) na osnovu kojih se ocjenjuje utemeljenost troškova (ispitivanje tržišta, usporedba sa sličnim projektima, prethodni projekti prijavitelja, vrijednosti recentni (u zadnjih 1.5 godinu ili ranije (ako je primjenjivo)) postupaka nabave sličnog predmeta). Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna projekta (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). “Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). Nap. obrazloženje može biti identično za više povezanih stavki (npr. stavke koje nabavu opreme)”. Prijavitelji će svakom slučaju morati unijeti u Prijavni obrazac sve troškove grupirane u aktivnosti/stavke, odnosno nije moguće u prijavni obrazac unositi podatke s razine troškovnika za javnu nabavu, jer se radi o predetaljnim podacima. Upravo je ovaj sumirani prikaz namijenjen olakšavanju postupka odabira, a kako se ne bi provjeravala utemeljenost svih stavki iz projektantskih troškovnika. Troškovnik s referencama predstavlja izvor provjere kriterija odabira te stoga ne može biti dostavljen naknadno.“
145 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Sugeriramo i molimo da se kao dokaz da su troškovi u skladu s tržišnim cijenama dostavljaju troškovnici radova i troškovnici i/lili ponude za opremu, što je i više nego uobičajeno prilikom prijave projekata na pozive i natječaje. Ukoliko se tijekom ocjene projektnog prijedloga pokaže da nisu racionalno planirani, mogu se od prijavitelja tražiti ponude ili cjenici temeljem kojih su definirani iznosi. Projekti koji će biti predmetom prijave na ovaj Poziv kompleksni su, sveobuhvatni i veoma složeni s mnoštvom izrađene projektne dokumentacije i troškovnika, a sami troškovnici imaju iznimno mnogo troškovničkih stavki, što će bespotrebno prijaviteljima uzeti dragocjeno vrijeme kojeg vjerojatno neće ni imati dovoljno kako bi projekt mogli prijaviti na vrijeme, i kako bi se posvetili njegovoj što kvalitetnijoj prijavi. Na taj način će se smanjiti opseg dokumentacije koje je potrebno dostaviti, a i s vaše strane pregledati. Sukladno ciljevima EU i Upravljačkog tijela za administrativnim rasterećenjem te dobrim praksama iz poziva financiranih u sklopu NPOO-a, predlažemo da se popratna dokumentacija (izvori) uz troškovnih ne prilažu u postupku prijave na poziv. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije do kraja jasno ali pretpostavljamo da se pitanje odnosi na “popunjen Troškovnik s referencama (kako je opisano u točki 5. ovih Uputa)”. U Pozivu je navedeno da se treba dostaviti “Troškovnik s referencama uz obrazloženje procijenjenih troškova za svaku od stavki troškova te popratnu dokumentaciju (izvore) na osnovu kojih se ocjenjuje utemeljenost troškova (ispitivanje tržišta, usporedba sa sličnim projektima, prethodni projekti prijavitelja, vrijednosti recentni (u zadnjih 1.5 godinu ili ranije (ako je primjenjivo)) postupaka nabave sličnog predmeta). Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna projekta (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). “Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). Nap. obrazloženje može biti identično za više povezanih stavki (npr. stavke koje nabavu opreme)”. Prijavitelji će svakom slučaju morati unijeti u Prijavni obrazac sve troškove grupirane u aktivnosti/stavke, odnosno nije moguće u prijavni obrazac unositi podatke s razine troškovnika za javnu nabavu, jer se radi o predetaljnim podacima. Upravo je ovaj sumirani prikaz namijenjen olakšavanju postupka odabira, a kako se ne bi provjeravala utemeljenost svih stavki iz projektantskih troškovnika. Troškovnik s referencama predstavlja izvor provjere kriterija odabira te stoga ne može biti dostavljen naknadno.“
146 Theoria Consulting International d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Sugeriramo i molimo da se kao dokaz da su troškovi u skladu s tržišnim cijenama dostavljaju troškovnici radova i troškovnici i/lili ponude za opremu, što je i više nego uobičajeno prilikom prijave projekata na pozive i natječaje. Ukoliko se tijekom ocjene projektnog prijedloga pokaže da nisu racionalno planirani, mogu se od prijavitelja tražiti ponude ili cjenici temeljem kojih su definirani iznosi. Projekti koji će biti predmetom prijave na ovaj Poziv kompleksni su, sveobuhvatni i veoma složeni s mnoštvom izrađene projektne dokumentacije i troškovnika, a sami troškovnici imaju iznimno mnogo troškovničkih stavki, što će bespotrebno prijaviteljima uzeti dragocjeno vrijeme kojeg vjerojatno neće ni imati dovoljno kako bi projekt mogli prijaviti na vrijeme, i kako bi se posvetili njegovoj što kvalitetnijoj prijavi. Na taj način će se smanjiti opseg dokumentacije koje je potrebno dostaviti, a i s vaše strane pregledati. Sukladno ciljevima EU i Upravljačkog tijela za administrativnim rasterećenjem te dobrim praksama iz poziva financiranih u sklopu NPOO-a, predlažemo da se popratna dokumentacija (izvori) uz troškovnih ne prilažu u postupku prijave na poziv. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije do kraja jasno ali pretpostavljamo da se pitanje odnosi na “popunjen Troškovnik s referencama (kako je opisano u točki 5. ovih Uputa)”. U Pozivu je navedeno da se treba dostaviti “Troškovnik s referencama uz obrazloženje procijenjenih troškova za svaku od stavki troškova te popratnu dokumentaciju (izvore) na osnovu kojih se ocjenjuje utemeljenost troškova (ispitivanje tržišta, usporedba sa sličnim projektima, prethodni projekti prijavitelja, vrijednosti recentni (u zadnjih 1.5 godinu ili ranije (ako je primjenjivo)) postupaka nabave sličnog predmeta). Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna projekta (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). “Troškovi se obrazlažu na razini na kojoj su definirani u opisu proračuna (ne npr. troškovnika iz glavnog projekta). Nap. obrazloženje može biti identično za više povezanih stavki (npr. stavke koje nabavu opreme)”. Prijavitelji će svakom slučaju morati unijeti u Prijavni obrazac sve troškove grupirane u aktivnosti/stavke, odnosno nije moguće u prijavni obrazac unositi podatke s razine troškovnika za javnu nabavu, jer se radi o predetaljnim podacima. Upravo je ovaj sumirani prikaz namijenjen olakšavanju postupka odabira, a kako se ne bi provjeravala utemeljenost svih stavki iz projektantskih troškovnika. Troškovnik s referencama predstavlja izvor provjere kriterija odabira te stoga ne može biti dostavljen naknadno.“
147 IVICA MARTINOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Molimo dodatno pojašnjenje neprihvatljivosti troška PDV-a do visine projekata 5 mil. EUR. Trenutno je neprihvatljivost definirana kako slijedi "Porez na dodanu vrijednost (PDV), osim za projekt čiji je ukupni trošak niži od 5 000 000 EUR (uključujući PDV) pri čemu nije dozvoljeno dvostruko financiranje, te za projekt čiji ukupni trošak iznosi najmanje 5 000 000 EUR (uključujući PDV) ako se ne može osigurati njegov povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u". Navedena definicija je neprecizna. Do 5 mil. eur važi termin dvostruko financiranje bez konkretne definicije što je dvostruko financiranje u slučaju PDV-a, te bi se dalo tumačiti da je PDV prihvatljiv trošak za projekte manje od 5 milijuna EUR bez obzira na povrativost PDV-a, dok je za projekte više od 5 milijuna EUR vezan uvjet povrativosti te je PDV neprihvatljiv trošak samo ako se može osigurati njegov povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u. Prihvaćen Prihvaća se. U Pozivu će biti pojašnjeno da je: - za projekte čiji je ukupni trošak viši od 5 000 000 EUR, PDV prihvatljiv samo u slučaju ukoliko Prijavitelj nema pravo na povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u - za projekte čiji je ukupni trošak manji od 5 000 000 EUR PDV PDV je prihvatljiv u slučaju ukoliko Prijavitelj nema pravo na povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u - za projekte čiji je ukupni trošak manji od 5 000 000 EUR PDV, PDV je prihvatljiv i u slučaju ukoliko Prijavitelj ima pravo na povrat u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u, ali u tom slučaju ne može potraživati PDV iz projekta i nacionalnih sredstava već se mora odlučiti za jedan od izvora povrata.
148 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Sugeriram da se kao dokaz da su troškovi u skladu s tržišnim cijenama dostavljaju troškovnici radova i troškovnici i/lili ponude za opremu, a da se za ostale troškove, ukoliko se tijekom ocjene projektnog prijedloga pokaže da nisu racionalno planirani, traže ponude ili cjenici temeljem kojih su definirani iznosi. Na taj način će se smanjiti opseg dokumentacije koje je potrebno dostaviti, a s vaše strane pregledati. Nadalje, referiranjem na druge projekte projekte ne dokazuje se da je cijena tržišno formirana, jer upitno je na temelju čega su u njima formirane cijene. Ukoliko se dostavljaju drugi projekti prijavitelja kao referenca može nastati problem jer mogu sadržavati povjerljive podatke. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Shvaćamo da se upit odnosi na kriterij prihvatljivosti projekta „Operacija (projekt) predstavlja najbolji odnos između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i postizanja ciljeva“, te skrećemo pažnju da je navedeni kriterij proizlazi izravno iz Uredbe 1060/2021 (čl. 73) te da je opis istoga odobren od strane odbora za praćenje. Dakle, nadležna tijela su dužna u trenutku ocjene projekta osigurati provjeru navedenog odnosa, te smatramo logičnim da se to učini na osnovu uvida u dostavljene podatke za konkretan projekt koji su Prijavitelji služili za pripremu prijave, nego da nadležna tijela bez podataka o projektu ocjenjuju/zaključuju da li su iznosi realni (pa tek onda eventualno traže podatke o konkretnom projektu od Prijavitelja). Mogućnost usporedbe s drugim projektima je jedna od mogućnosti dokazivanja opravdanosti predmetnog odnosa, ne nužno jedina i obavezna.
149 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Nejasno je zašto se u neprihvatljivim troškovima navode izravni troškovi osoblja u vezi s bespovratnim sredstvima, dok se poviše u nacrtu poziva pojašnjava kako se obračunavaju izravni troškovi postojećeg osoblja (plaće) zaposlenog kod Prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta. Prihvaćen Prihvaća se. Izravni troškovi osoblja u vezi s bespovratnim sredstvima bit će brisani s popisa neprihvatljivih troškova.
150 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.Horizontalna načela "-provedene procjene učinka na načelo ravnopravnost spolova i načelo nediskriminacije" - predlažemo i za ovo dati uputu kako se radi Nije prihvaćen Nije prihvaćeno. U kriteriju prihvatljivosti “Operacija (projekt) je u skladu sa zakonodavnim zahtjevima u pogledu osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, osiguravanja rodne ravnopravnosti i uzimanja u obzir Povelje Europske unije o temeljnim pravima” “ navedni su linkovi na kojima se mogu naći prijedlozi kako izraditi navedene procjene.
151 MARTINA FURDEK-HAJDIN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.Horizontalna načela Poštovani, obzirom na nadolazeće pozive Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027., dosad objavljena savjetovanja s javnošću za pojedine pozive, ali i iskustva iz protupotresne odnosno cjelovite obnove zgrada na području Karlovačke županije, ukazujemo na određenu skupina zgrada koje nisu bile adekvatno obuhvaćene dosadašnjim pozivima, odnosno kojima nije bilo omogućeno prijavljivanje. Obraćamo Vam se sa zamolbom da se iste akceptiraju uvjetima budućih poziva. Naime, riječ je o zgradama, u većini slučajeva javne namjene, nerijetko zaštićenim kulturnim dobrima ili zgradama unutar zaštićenih kulturno povijesnih cjelina, koje se dulji niz godina ne koriste, neke i od Domovinskog rata. Takve neuređene i nekorištene zgrade nalaze se na prostoru čitave Hrvatske, a iako neupitne kulturno povijesne vrijednosti realan su dugogodišnji problem lokalne zajednice. Njihova obnova nadilazi uobičajenu obnovu jer predstavlja i revitalizaciju te je kao takva i financijski izuzetno zahtjevna, a bez europskih sredstava nedostižna vlasnicima i korisnicima. Kriterij koji se pokazuje kao sporan je dokazivanje energetskih ušteda, odnosno ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QHnd) te primarne energije (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove/rekonstrukcije. Traženi kriterij obavezni je dio zadovoljavanja jednog od okolišnih ciljeva DNSH načela, a to je ublažavanje klimatskih promjena. DNSH načela bila su sastavni dio dosadašnjih poziva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a bit će vjerujemo integrirana i u sve buduće pozive u narednom financijskom razdoblju. Osnovni problem je što za zgrade koje se ne koriste nije moguće iskazati energetske uštede obzirom na stanje prije i poslije rekonstrukcije, budući većina njih trenutno uopće nema nikakve energetske potrebe (ne postoje sustavi grijanja i hlađenja, a u većini slučajeva ne koristi se niti električna energija, čak niti za potrebe rasvjete). Vrlo često su vanjske ovojnice zgrade oštećene i u ruševnom stanju. Takve zgrade se niti u projektantskom smislu ne tretiraju kroz uštede već se temeljni zahtjevi za građevine zadovoljavaju kao da je riječ o novim građevinama u mjeri i mogućnostima sukladno posebnim uvjetima Ministarstva kulture i medija (ako je u nadležnosti). Bilo koja zgrada koja se ne koristi duži vremenski period nakon privođenja novoj namjeni ili čak rekonstrukcije koja je istovjetna izvornoj namjeni, nakon zadovoljavanja zahtjeva i standarda suvremenog života, ugradnje sustava grijanja i hlađenja, ne može dokazati uštede obzirom na stanje prije rekonstrukcije kad je ona zapravo negrijani prostor i kad su njezine realne energetske potrebe gotovo ravne nuli. Postojeće hrvatsko zakonodavstvo u sklopu Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti navodi: "Kod rekonstrukcije postojeće zgrade kojom se negrijana zgrada ili negrijani dio zgrade prenamjenjuje u prostor korisne površine grijanog dijela zgrade, AK veće ili jednako 50 m2 koja se grije na temperaturu višu od 12 °C, na rekonstruirani dio zgrade primjenjuju se zahtjevi iz ovoga propisa koji se odnose na nove zgrade." Iz navedenog članka razvidno da je u takvim slučajevima opravdano primijeniti odredbe i zahtjeve koji se odnose na nove zgrade što predlažemo da se ugradi u buduće pozive za dodjelu bespovratnih sredstava. Smatramo da je za građevine koje se ne koriste (koje su duži vremenski period van upotrebe ili su u ruševnom stanju) u raspisu budućih poziva potrebno jasno i eksplicitno definirati način definiranja i dokazivanja traženih energetskih ušteda. Predlažemo da se uštede dokazuju ne u odnosu prije/poslije rekonstrukcije već da se za predmetne građevine dokazuje određena ušteda obzirom na traženu vrijednost navedenu u Tehničkom propisu (npr. ako zahtjev za Eprim prilikom rekonstrukcije prema Tehničkom propisu za nestambene zgrade u kontinentalnoj Hrvatskoj iznosi 180 kWh/m2, postojeće zgrade koje se ne koriste, moraju ostvariti uštedu u određenom postotku u odnosu na tu traženu vrijednost). U budućim pozivima potrebno je također prilagoditi bodovanje pojedinih zahtjeva postavljenih prema građevinama, a koje u smislu ekonomske opravdanosti zahvata nije moguće ispuniti u potpunosti već u najvećoj mogućoj mjeri, ali i diferencirati zahtjeve za građevine koje su pod zaštitom Ministarstva kulture i medija i na kojima postoje određena prostorna ograničenja koja proizlaze iz njihove kulturno-povijesne vrijednosti. Na taj bi način na najavljene pozive bilo moguće prijaviti značajan broj projekata koji su visokoj fazi pripremljenosti dokumentacije i sveukupne zrelosti projekta, a koji bi jedino tako dobili priliku za realizaciju dugo čekane, željene i nužne revitalizacije. Mnogim građevinama koje su predmet ovog dopisa, predstojeći pozivi su zaista zadnja prilika obzirom na dugogodišnje propadanje i oštećenja od potresa koja su sanirana u mjeri koliko je bilo moguće prema već spomenutim uvjetima poziva i nemogućnosti cjelovite obnove zbog nedokazivih energetskih ušteda. Predstojeće financijsko razdoblje i najavljeni pozivi u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija prilika su za revitalizaciju i obnovu vrlo bogatog i vrijednog građevinskog fonda na području cijele Hrvatske i kao takvu ju moramo pokušati u potpunosti iskoristiti, te Vas stoga molimo za suradnju i usvajanje naših prijedloga. U nastavku Vam dajemo detaljnu razradu primjedbe na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Pripreme i provedbe programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture“ s konkretnim prijedlozima koje je pripremila ustanova Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Nastavno na otvoreno savjetovanje slobodni smo ovim putem, dobronamjerno i radi unaprjeđenja ovog ambicioznog poziva te izbjegavanja mogućih neusklađenosti i prepreka prilikom provođenja istog, ponuditi komentare i prijedloge vezano za sljedeće: Kriterij odabira i pitanja za kvalitativnu procjenu: 6.1. Povećanje energetske učinkovitosti tj. projektirana ušteda godišnje primarne energije Projektni prijedlog se ocjenjuje prema iznosu projektirane uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini. Početna vrijednost odnosi se na količinu/iznos potrošnje primarne energije na razini javne kulturne infrastrukture prije projekta i nakon projekta. Mjere povećanja energetske učinkovitosti mogu obuhvatiti i energetsku obnovu zgrada ali i pojedinačne mjere (npr. zamjena rasvjete). 5 bodova - ≥ 50% projektirane uštede primarne energije (Eprim) 3 boda - ≥ 25% – < 50% projektirane uštede primarne energije 1 bod - >0% a do <25 % projektirane uštede primarne energije (Eprim) 0 bodova - projektom nisu predviđene uštede primarne energije (Eprim) Prijavni obrazac (ako je primjenjivo) glavni projekt energetske obnove s iskaznicom energetskih svojstava zgrade Sukladno važećoj zakonskoj regulativi prema kojoj projektanti izrađuju projektno-tehničku dokumentaciju (osobito glavni projekt te iskaznicu energetskih svojstava zgrade), nije moguće u svim situacijama zahvata na zgradama koje su predviđene ovim Pozivom izračunati projektirane godišnje uštede primarne energije (primjerice u slučajevima rekonstrukcije zgrade koja u trenutnom stanju nema zatvorenu vanjsku ovojnicu, ili dio ovojnice nedostaje, ili je dio u ruševnom stanju ili je dio neuporabljiv) naprosto zato što nije moguće izračunati potrebnu primarnu energiju za takvu zgradu u tom početnom/trenutnom stanju, pa tako posljedično nije moguće izračunati niti uštedu. Također proračun ušteda u situacijama prenamjene zapuštene nekorištene zgrade (kružno gospodarenje zgradama) mogao bi na ovaj način završiti apsurdno čak i ako zgrada ima zatvorenu ovojnicu jer bi se kod izračuna ušteda figurativno rečeno „oduzimale kruške od jabuka“. Naime Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20) – u daljnjem tekstu TPRUETTZ, daje zahtjeve prema namjenama zgrada te je moguće i vrlo vjerojatno da kod prenamjene ulazni zahtjevi za postojeće i projektirano stanje neće biti isti, što može dovesti do apsurdnih rezultata (teoretski i to da u projektiranom stanju nema uštede nego je potrebna veća primarna energija zbog promjene namjene odnosno režima korištenja zgrade). Zbog svega navedenog predloženi način bodovanja u Pozivu koji je na javnom savjetovanju, osim što bi moglo stvoriti problem prvenstveno projektantima kako postupiti, a nastavno na to i prijaviteljima, može indirektno dovesti do neujednačenosti i neregularnosti prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga. Nastavno na izneseno dajemo sljedeći konkretan prijedlog: Uvesti mogućnost da prijavitelji i projektanti odaberu nastavno na ono što je u kontekstu projektnog prijedloga primjenjivo - 6.1a - da se prijedlog vrednuje prema uštedama u Eprim (trenutni 6.1.) ili b) 6.1b – da se prijedlog vrednuje prema standardu vezanom na zahtjev za Eprim prilikom rekonstrukcije (Tablica 9. TPRUETTZ) koji iznosi 180 kWh/m2 u kontinentalnoj Hrvatskoj te 130 kWh/m2 u primorskoj Hrvatskoj za ostale nestambene zgrade (u koje spadaju i zgrade sa kulturnom djelatnošću koje su predmet ovog poziva), to bi trebala biti granica ispod koje se vrednuje odnosno boduje bolji rezultat od toga (primjerice 5 bodova za postizanje vrijednosti Eprim za najmanje 50% niže od navedenog praga dakle 90/65 kWh/m2, 3 boda za postizanje vrijednosti Eprim koje je između 50% i 25% niže od propisane vrijednosti, 1 bod za postizanje vrijednosti Eprim koje je između 25% i 10% niže od propisane vrijednosti. U slučaju kada se u projektnom prijedlogu radi o dogradnji ili prenamjeni iz negrijanog u grijani prostor (koja ukoliko je veća od 50 m2 mora ispuniti zahtjeve za nZEB¬, a ako isto nije tehnički i gospodarski izvedivo onda je zahtjeve iz tablice 8. i 8.a priloga B (Qhnd“) potrebno ispuniti u najvećoj mogućoj mjeri uz ispunjenje koeficijenta topline U), a obzirom da za nove zgrade (Tablica 8. TPRUETTZ) ove namjene koje su predmet poziva (ostale nestambene zgrade) nema zahtjeva za Eprim (!?) –predlaže se vrednovanje za Eprim kao što je ranije navedeno za rekonstrukciju, kako bi svi imali isti kriterij po Eprim. Također zbog principa energetske učinkovitosti na prvom mjestu i radi potreba da se prvo smanje energetske potrebe kroz toplinsku izoliranje zgrade i primjenu ostalih mjera energetske učinkovitosti te dimenzioniranja tehničkih sustava za grijanje i hlađenje na te smanjene potrebe, smatramo da je jako bitno da se uvede vrednovanje ušteda u godišnjoj potrebnoj energiji za grijanje Qhnd te predlažemo da se to vrednovanje provodi na isti način kako je u NPOO.C6.1.R1-I3.01 pozivu za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra: „Planirana ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Iznos projektirane uštede potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) na godišnjoj razini nakon provedbe projekta: • ušteda QH,nd > 20 % - 15 bodova • 5% < ušteda QH,nd ≤ 20 % - 10 bodova • ušteda QH,nd ≤ 5% - 0 bodova“ 6.2. Smanjenje isporučene energije zbog korištenje OIE za vlastite potrebe Kriterij ocjenjuje smanjenje isporučene količine energije (u postotku), iz konvencionalnih izvora energije (energija isporučena iz distribucijske mreže ili dobivena iz konvencionalnih izvora na loživo ulje ili ukapljeni naftni plin) nakon provedbe mjera odnosno ugradnje opreme za korištenje OIE za vlastite potrebe Isporučena energija mjeri se na razini javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta i uključuje isključivo na ulaganja koja uključuju sustave OIE 3 boda - smanjenje ≥ 10% 2 boda - smanjenje od ≥ 5 do <10% 1 bod - smanjenje od >0 do <5% 0 bodova - projektom nije predviđeno smanjenje Prijavni obrazac Smatramo da ovako raspisan kriterij može dovesti do mnogih upita i neujednačenosti u postupanju te različitih načina izračuna isporučene energije. U svakom slučaju bilo bi potrebno uštede u isporučenoj energiji vezati za metodologiju proračuna propisanih TPRUETTZ-om. Potrebno je također uključiti vrednovanje priključenju ili ostanku na učinkovitim daljinskim sustavima grijanja. Nastavno na izneseno dajemo sljedeći konkretan prijedlog: Mišljenja smo da bi efikasnije bilo primijeniti način vrednovanja iz NPOO.C6.1.R1-I3.01 poziva za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra: „Ugradnja obnovljivih izvora energije (OIE)/ visokoučinkovitih alternativnih sustava (VUAS) i/ili priključenje na učinkoviti daljinski centralizirani toplinski sustav (CTS) za grijanje (u okviru ovog kriterija boduje se i postojeće priključenje na učinkoviti daljinski CTS): • Ugradnja minimalno dva nova tehnička sustava OIE/VUAS/učinkoviti daljinski sustav grijanja, ili jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS ako je zgrada već priključena te nakon obnove ostaje priključena na učinkoviti daljinski CTS - 6 bodova • Ugradnja jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS/učinkovitog daljinskog sustava grijanja ili je zgrada već priključena te nakon obnove ostaje priključena na učinkoviti daljinski CTS - 4 bodova • Zamjena najmanje na istoj razini/unaprjeđenje postojećih tehničkih sustava OIE/VUAS - 2 boda • Projekt se ne predviđa ugradnja novih tehničkih sustava OIE/VUAS niti je zgrada priključena na učinkoviti daljinski CTS - 0 bodova“ Ili primijeniti način vrednovanja iz NPOO.C6.1.R1-I1.04 poziva za energetsku obnovu zgrada javnog sektora: „Ugradnja obnovljivih izvora energije (OIE)/visokoučinkovitih alternativnih sustava (VUAS) i/ili priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja (u okviru ovog kriterija boduje se i postojeće priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja) • Ugradnja minimalno dva nova tehnička sustava OIE/VUAS/ učinkoviti sustav daljinskog grijanja - 5 bodova • Ugradnja jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS ako je zgrada već priključena te nakon obnove ostaje priključena na učinkoviti sustav daljinskog grijanja - 4 boda • Ugradnja jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS/učinkoviti sustav daljinskog grijanja - 3 boda • Zgrada je već priključena te nakon obnove ostaje priključena na učinkoviti sustav daljinskog grijanja - 2 boda • Zamjena najmanje na istoj razini/unaprjeđenje postojećih tehničkih sustava OIE/VUAS/učinkoviti sustav daljinskog grijanja - 1 bod • Projektom se ne predviđa ugradnja novih tehničkih sustava OIE/VUAS/ učinkovitog sustava daljinskog grijanja, niti je zgrada priključena na učinkoviti sustav daljinskog grijanja - 0 bodova“ Također predlažemo da uvedete i kriterij bodovanja vezan za OIE te to obrazlažemo kako slijedi: Kriterij: Najveći udio obnovljivih izvora energije • Zgrade koje projektnim rješenjem nakon obnove podmiruju više od 30% isporučene energije iz obnovljivih izvora – 1 bod • Zgrade koje projektnim rješenjem nakon obnove podmiruju više od 50% isporučene energije iz obnovljivih izvora – 3 boda • Zgrade koje projektnim rješenjem nakon obnove podmiruju više od 75% isporučene energije iz obnovljivih izvora – 5 bodova Obrazloženje: Jedan od najvažnijih pokazatelja uspješne dekarbonizacije zgrada je udio isporučene energije iz obnovljivih izvora. Preko njega je moguće pratiti napredak zgrade u tom procesu i dostizanje zadanih nacionalnih i EU ciljeva te je on poveziv s bazama podataka, alatima i dokumentacijom (Glavni projekt, Iskaznica energetskih svojstava zgrade, Energetski certifikat zgrade, Building Renovation Passport, Digital Building Logbook itd.). Udio isporučene energije iz obnovljivih izvora je također i jedan od kriterija iz TPRUETTZ koje projektanti trebaju ispuniti prilikom projektiranja novih zgrada (dio je kriterija za nZEB) i obnove postojećih zgrada – dakle ovaj kriterij bodovanja potpuno je sukladan s regulativom RH. Ovaj kriterij će potaknuti investicije od strane investitora u nove investicije u OIE te također vrednovati i prethodne investicije u OIE, odnosno učinit će poziv dodatno atraktivnim. 6.3. Povećanje potresne otpornosti zgrade, odnosno zasebne konstrukcijske cjeline Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema broju mjera za povećanje potresne otpornosti javne kulturne infrastrukture sukladno smjernicama za izradu analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu – mehanička otpornost i stabilnost https://mpgi.gov.hr/print.aspx?id=13808&url=print&page=1 Prijavitelj je dužan u prijavnom obrascu navesti mjere, poveznicu sa smjernicama i procjenu troškova za svaku od mjera. 2 boda - projekt uključuje 4 i više dodatnih mjera 1 bod - projekt uključuje 1 do 4 mjere 0 bodova - projekt ne uključuje mjere Prijavni obrazac Pohvaljujemo i podržavamo uvođenje ovog kriterija ocjenjivanja, ali napominjemo da je krivo postavljena metodologija bodovanja, naime potrebno je vrednovati % povećanja potresne otpornosti zgrade, a ne broj mjera koje do nje dovode, jer je to diskriminacijski, naime moguće je i s jednom mjerom napraviti veće povećanje potresne otpornosti nego sa četiri. Nastavno na izneseno dajemo sljedeći konkretan prijedlog: Točnije bi bilo primijeniti način vrednovanja iz NPOO.C6.1.R1-I3.01 poziva za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra: „Povećanje potresne otpornosti zgrade • Projekt uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade 20 % i više iznad postojeće potresne otpornosti zgrade - 5 bodova • Projekt uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade od 10 % do 20 % iznad postojeće potresne otpornosti zgrade - 3 boda • Projekt ne uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade - 0 bodova“ Kroz tehničke uvjete propisuje se način dokazivanja ispunjenog: Dokazivanje povećanja potresne otpornosti zgrade treba sadržavati: • cijenu proračunske potresne otpornosti postojećeg stanja i povećane proračunske potresne otpornosti unaprijeđenog stanja zgrade na temelju rješenja unaprjeđenja danih u projektu i • omjer proračunske potresne otpornosti unaprijeđenog stanja zgrade i proračunske potresne otpornosti postojeće zgrade. Navedena proračunska potresna otpornost je vrijednost potresnog djelovanja iskazanog kao vršno ubrzanje tla tipa A za koje konstrukcija doseže granično stanje znatnog oštećenja i određuje se u skladu s normama niza HRN EN 1998, te je kod određivanja otpornosti potrebno uključiti faktor važnosti prema HRN EN 1998-1. Isto se ne odnosi na zgrade koje ispunjavaju najvišu razinu potresne otpornosti zgrade u skladu s važećim propisima. U poziv je potrebno staviti i napomenu: Ako se ne mogu ispuniti zahtjevi za rekonstrukciju prema TPRUETZZ sukladno čl.46. navedenog tehničkog propisa, potrebno ih je ispuniti u najvećoj mogućoj mjeri uz suglasnost MPGI za odstupanje od temeljnog zahtjeva gospodarenja energijom i očuvanja topline na temelju mišljenja MKM. Vezano za cijeli Poziv predlažemo izradu Aneksa poziva s popisom tehničkih uvjeta istovjetno kako je izrađeno za citirane pozive iz NPOO za energetsku obnovu zgrada javnog sektora i energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prihvaća se dodatna razrada kriterija 6.1., a da bi bio prilagođeniji u odnosu na zagrade koje se trenutno ne koriste, te izmjena kriterija 6.2 Vezano za ostale komentare, prilikom izrade Poziva vođeno je računa o ulaganjima u energetski dio (energetska učinkovitost i OIE) međutim napominjemo da se ne radi o pozivu koji ima primano za cilj energetsku obnovu (uključujući OIE) te da u tom smislu kako obuhvat poziva, tako i zahtjevi koji se postavljaju prema prijaviteljima moraju biti proporcionalni svrsi i cilju poziva.
152 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7.Podnošenje projektnog  prijedloga "- projekt ne sadrži elemente državne potpore" - Zašto se daje izjava da projekt ne sadrži državne potpore, ako se prije opisuje da se izračunava financijski jaz ako sadrži državne potpore? Ovo je malo zbunjujuće - znači li to da projekt nije prihvatljiv ako ima elemente državnih potpora? Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s poglavljem Primjena pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti ovih Uputa, projekt koji sadrži elemente državnih potpora nije prihvatljiv te je definirano koje uvjete Poziv mora zadovoljiti da bi se smatralo da ne sadrži elemente državnih potpora. Izračun financijskog jaza nije (nužno) vezan uz državne potpore. Isti se treba izračunati u slučajevima kada će “Prijavitelj nakon provedbe projekta ostvarivati ukupne prihode koji će nadilaziti ukupne rashode (uz poštivane uvjeta od manje od 50 % ukupnih prihoda iz komercijalnih/vlastitih prihoda), a prema financijskoj analizi u dijelu koji se odnosi na prikaz neto novčanog toka (dakle, prihodi nadilaze rashode u periodu od 7 godina od predviđenog završetka projekta)”.
153 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7.Podnošenje projektnog  prijedloga Predlažemo dodatak u točki 10 koji bi razjasnio uvjete prijave projekata na Poziv, posebice za zgrade javne namjene namijenjene kulturnim djelatnostima. Ukoliko se obnavlja zgrada koja se do sada nije koristila, pa se nisu obavljale ni aktivnosti, podatke o broju posjetitelja ne bi trebalo biti potrebno dostavljati." Uputa već omogućuje korištenje metodologije procjene u slučaju nedostatka sustava evidentiranja, a sličan pristup trebalo bi primijeniti i kod pokazatelja RSR 77, omogućavajući prilagodbu metodologije procjene u situacijama kada ne postoje službeni podaci o broju posjetitelja, a zgrada javne namjene prijavljena na Poziv nije bila u aktivnoj uporabi tijekom bazne godine. Točka 16 može biti prilagođena u skladu s ciljevima Europske unije i Upravljačkog tijela za administrativno rasterećenje, te u skladu s dobrim praksama iz prethodnih poziva financiranih u sklopu Nacionalnog programa operativnog razvoja. Predlažemo da se dokumentacija za izračun troškova osoblja ne prilaže prilikom podnošenja projektnog prijedloga, već se dostavlja u fazi financijske provjere ili prije donošenja Odluke o financiranju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se 1.Primljeno na znanje. U vezi s vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu. 2.Ne prihvaća se prijedlog u vezi s naknadnom dostavom dokumentacije za izračun troškova osoblja.
154 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7.Podnošenje projektnog  prijedloga Točka 10: službeni podatak o broju posjetitelja ili korisnika za baznu godinu (npr. sustavi praćenja, evidencije). Ovaj Poziv uključuje prijavu projekata od strane JLS ili JP(R)S koje izravno obavljaju kulturnu djelatnost. Također, predmet Poziva je ulaganje u poboljšanje javne kulturne infrastrukture, pod kojom se podrazumijevaju zgrade javne namjene namijenjene kulturi (definirano u čl. 3., st. 40. Zakona o gradnji). Ovdje se spominju zgrade trenutno korištene za kulturu i one nekorištene, bez aktivnosti. Ako u nekorištenim zgradama nema aktivnosti, ne postoje ni posjetitelji ni službene evidencije o njima. Na str. 57, točka 4.1. Uputa, spominje se mogućnost korištenja metodologije procjene ako nema sistema evidencije, što nije navedeno kod pokazatelja RSR 77. Postoji nesklad u uputama. Predlažemo dodavanje rečenice: "Ako se obnavlja zgrada koja se nije koristila u baznoj godini i nije imala aktivnosti, podatci nisu potrebni." Točka 16: U skladu s ciljevima EU i Upravljačkog tijela za smanjenje administrativnog tereta, kao i dobrih praksi iz NPOO-a, predlažemo da se dokumentacija za izračun troškova osoblja ne prilaže pri predaji projektnog prijedloga, već u fazi financijske provjere, tj. prije donošenja Odluke o financiranju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se 1.Primljeno na znanje. U vezi s vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu. 2.Ne prihvaća se prijedlog u vezi s naknadnom dostavom dokumentacije za izračun troškova osoblja.
155 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7.Podnošenje projektnog  prijedloga 1. točka 10 - službeni podaci o broju posjetitelja i/ili korisnika u baznoj godini (sustav praćenja, evidencije i slično, ovisno o konkretnoj situaciji) Poziv se odnosi i prijavu projekata na Poziv od strane JLS ili JP(R)S koje izravno obavljaju kulturnu djelatnost, a isto tako predmet Poziva je ulaganje u unapređenje javne kulturne infrastrukture , a pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Ako se u nekorištenim zgradama ne obavljaju nikakve aktivnosti, zgrada nema posjetitelje niti nikakve službene evidencije o njima jer posjetitelji nisu niti postojali. Na stranici 57. točka 4.1. Uputa stoji da se može koristiti i metodologija procijene u slučaju da ne postoji sustav evidentiranja, dok to kod pokazatelja RSR 77 – Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora nije navedeno, odnosno navodi se da broj mora biti utemeljen na službenim podacima o broju posjetitelja, što predstavlja nesklad u Uputama. Isto tako ako je prihvatljiva prijava zgrada javne namjene koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti, a koje se u trenutku poziva ne koriste za obavljanje nikakve aktivnosti ne može s zahtijevati službeni podatka o broju posjetitelja, kojih nije ni bili kad se nisu odvijale kulturne aktivnosti koje bi ih privukle. Predlažemo na dodati rečenicu „Ako se projektnim prijedlogom obnavlja zgrada koja se u baznoj godini nije koristila i u kojoj se nisu obavljale aktivnosti, podatke nije potrebno dostavljati." 2. Točka 16. Sukladno ciljevima EU i Upravljačkog tijela za administrativnim rasterećenjem te dobrim praksama iz poziva financiranih u sklopu NPOO-a, predlažemo da se dokumentacija za izračun troškova osoblja ne prilaže prilikom predaje projektnog prijedloga, već u fazi financijske provjere, odnosno prije donošenja Odluke o financiranju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se 1.Primljeno na znanje. U vezi s vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu. 2.Ne prihvaća se prijedlog u vezi s naknadnom dostavom dokumentacije za izračun troškova osoblja.
156 Theoria Consulting International d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7.Podnošenje projektnog  prijedloga 1. točka 10 - službeni podaci o broju posjetitelja i/ili korisnika u baznoj godini (sustav praćenja, evidencije i slično, ovisno o konkretnoj situaciji) Poziv se odnosi i prijavu projekata na Poziv od strane JLS ili JP(R)S koje izravno obavljaju kulturnu djelatnost, a isto tako predmet Poziva je ulaganje u unapređenje javne kulturne infrastrukture , a pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Ako se u nekorištenim zgradama ne obavljaju nikakve aktivnosti, zgrada nema posjetitelje niti nikakve službene evidencije o njima jer posjetitelji nisu niti postojali. Na stranici 57. točka 4.1. Uputa stoji da se može koristiti i metodologija procijene u slučaju da ne postoji sustav evidentiranja, dok to kod pokazatelja RSR 77 – Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora nije navedeno, odnosno navodi se da broj mora biti utemeljen na službenim podacima o broju posjetitelja, što predstavlja nesklad u Uputama. Isto tako ako je prihvatljiva prijava zgrada javne namjene koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti, a koje se u trenutku poziva ne koriste za obavljanje nikakve aktivnosti ne može s zahtijevati službeni podatka o broju posjetitelja, kojih nije ni bili kad se nisu odvijale kulturne aktivnosti koje bi ih privukle. Predlažemo na dodati rečenicu „Ako se projektnim prijedlogom obnavlja zgrada koja se u baznoj godini nije koristila i u kojoj se nisu obavljale aktivnosti, podatke nije potrebno dostavljati." 2. Točka 16. Sukladno ciljevima EU i Upravljačkog tijela za administrativnim rasterećenjem te dobrim praksama iz poziva financiranih u sklopu NPOO-a, predlažemo da se dokumentacija za izračun troškova osoblja ne prilaže prilikom predaje projektnog prijedloga, već u fazi financijske provjere, odnosno prije donošenja Odluke o financiranju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se 1.Primljeno na znanje. U vezi s vrijednošću pokazatelja RCR77 iz točke 1. ovih Uputa, jasno se navodi da “Pokazatelje se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturne infrastrukture koja je predmet projekta.”. Dakle, pokazatelj definira mogućnost da početna vrijednost bude 0, te je stoga situacija koja je opisan u prethodnom navodu (zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti) jedan od takvih slučajeva. Pritom napominjemo da će se opis kriterija odabira 4.1. Povećanje broja posjeta izmijeniti na način da će se za potrebe izračuna postotnog povećanja za početnu vrijednost uzimati broj posjetitelja i/ili korisnika javne ustanove u kulturi, kako bi bilo moguće računati postotno povećanje i u slučaju ulaganja u nekorištenu infrastrukturu. 2.Ne prihvaća se prijedlog u vezi s naknadnom dostavom dokumentacije za izračun troškova osoblja.
157 GRAD OSIJEK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.Postupak odabira projekata • „Kriterij 1.2. Pozitivan spill over efekt na kreativne industrije, turizam i lokalno gospodarstvo (4 boda za 5 i više odgovarajuće identificiranih, opisanih i obrazloženih spillover efekata)“: Ovaj kriterij je nedovoljno jasno pojašnjen i nije objektivno mjerljiv te nije u potpunost jasno kako će se navedeno ocjenjivati tj. bodovati i kako će se točno mjeriti dostizanje spillovera. Kako ćemo dokazati npr. kod navedenih primjera pod podtočkom 'Prelijevanje znanja' sljedeće kategorije: razvoj novih ideja i programa u partnerskom odnosu javnih vlasti, kulturnih organizacija, civilnog društva, poslovne zajednice; prijenos znanja i vještina; promjena stava prema sudjelovanju u kulturnim sadržajima; poticanje kreativnosti? Stoga Vas molimo da ovaj kriterij treba izbaciti ili svaki mogući ishod i način njegovog dokazivanja detaljno pojasniti. • „Kriterij 4.3. Planirani broj usluga za ranjive skupine koji će se razviti i/ili unaprijediti (8 bodova - 5 i više usluga)“ i „Kriterij 5.1. Definirane mjere/aktivnosti iz procjene učinka na načelo ravnopravnosti spolova i načelo nediskriminacije (6 bodova - više od 5 mjera/aktivnosti) bodova) – Smatramo da su ova dva kriterija preoštar i prezahtjevan jer ustanove u kulturi imaju različita područja djelatnosti, različitu kadrovsku strukturu, vrlo različite su po broju zaposlenih i nemaju svi jednake mogućnosti uvođenja ni provođenja ovakvih usluga i mjera. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, uz napomenu da se radi o kriterijima odabira koji su usvojeni od strane Odbora za praćenje te iste nije moguće brisati. Kriterij 1.2. sadrži sljedeće objašnjenje “Kod obrazloženja prijavitelji su dužni, dostaviti i izvore odnosno dokaze utemeljenosti spillover efekta imajući u vidu konkretan opis projektnih aktivnosti (npr. iskustva sa sličnih projekata, izvore kao što su članci ili radovi u kojima se utvrđuje spillover efekt sličnih aktivnosti ili neki drugi izvor)” Pod “slični projekti” smatraju se projekti slične financijske vrijednosti i složenosti. Zbog brojnih mogućnosti spillover efekta, nemoguće je nabrojati sve dokaze odnosno izvore provjere kao i utvrditi da li se isti prihvaćaju samo u kvantitativnom ili i u kvalitativnom iskazu. U skladu s opisom kriterija svaki od Prijavitelja dostavlja opis/podatke o spillover efektima. slijedom prethodno navodnog smatramo daje upravo svrha ocjenjivača da ocijene tj. vrednuju pristigle prijave odnosno podatke te ocijene razinu ispunjenosti kriterija Kriteriji 4.3 i 5.1. su propisani dokumentacijom poziva kao kriteriji odabira a ne kao kriteriji prihvatljivosti (eliminacijski kriteriji). U skladu s odredbama PKK-a veza između kulturne infrastrukture i ranjivih skupina te obaveze u pogledu ravnopravnosti spolova/načelo nediskriminacije jasno su istaknuti i propisani te isti moraju biti Poziva.
158 GRAD GOSPIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.Postupak odabira projekata Svakako bi kvaliteta i jačanje kulturnih sadržaja na određenom području trebao biti prioritet stoga predlažemo da se izbjegne rangiranje prema vremenu predaje projekta. Predlažemo privremeni modalitet poziva do određenog datuma i rangiranje koje neće biti bazirano na vremenu predaje projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”. S obzirom na navedeno, nemoguće je raditi rang listu drugačije nego je opisano.
159 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.Postupak odabira projekata Prijedlažemo izbjegavanje tzv. 'najbržeg prsta' i promjena modaliteta poziva u privremeni te da se rang-lista ne formira prema vremenu predaje pojedinog projektnog prijedloga kako bi se osigurala ravnopravna prilika za sve prijavitelje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”. S obzirom na navedeno, nemoguće je raditi rang listu drugačije nego je opisano.
160 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.Postupak odabira projekata Rangiranje projektnih prijedloga trenutno se temelji na vremenu njihove predaje. Svaki projekt mora skupiti najmanje 51 bod da bi se našao na listi. Međutim, predlažemo izmjenu ovog sustava kako bi se izbjegla potreba za brzom prijavom, poznata kao 'najbrži prst'. Umjesto toga, predlažemo privremeni modalitet poziva i rangiranje koje neće biti bazirano na vremenu predaje projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”. S obzirom na navedeno, nemoguće je raditi rang listu drugačije nego je opisano.
161 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.Postupak odabira projekata „Popis (rang-lista) projektnih prijedloga priprema se po datumu i vremenu predaje svakog pojedinog projektnog prijedloga. Da bi bio uvršten na popis (rang-listu), projektni prijedlog mora ostvariti minimalno 51 bod.“ Predlažemo da se izbjegne tzv. „najbrži prst“ i da se modalitet poziva promijeni u privremeni. Sukladno tome, predlažemo i da se rang-lista ne priprema prema vremenu predaje projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”. S obzirom na navedeno, nemoguće je raditi rang listu drugačije nego je opisano.
162 Theoria Consulting International d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.Postupak odabira projekata „Popis (rang-lista) projektnih prijedloga priprema se po datumu i vremenu predaje svakog pojedinog projektnog prijedloga. Da bi bio uvršten na popis (rang-listu), projektni prijedlog mora ostvariti minimalno 51 bod.“ Predlažemo da se izbjegne tzv. „najbrži prst“ i da se modalitet poziva promijeni u privremeni. Sukladno tome, predlažemo i da se rang-lista ne priprema prema vremenu predaje projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom na to da se za prijavu projektnog prijedloga zahtjeva dokumentacija visoke razine pripremljenosti te kvalitetu koja je zahtijevana, a da se u Pozivu namijenjenom istim prijaviteljima kao i u ovom slučaju, a također u modalitetu trajnog Poziva, još uvijek nisu iskoristila sva sredstva na raspolaganju, smatramo da neće doći do situacije kolokvijalno nazvane “najbrži prst”.
163 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Sugeriramo da se razmisli o promjeni bodovanja u kriteriju ocjenjivanja 8.1. Potpomognuta područja. Neovisno o razvijenosti, kulturne institucije, kulturna baština i kulturni programi su dodana vrijednost svake lokalne zajednice, a posebno onih koje spadaju u ruralna i deprivirana područja. Iz bodovanja ovog kriterija proizlazi da su najviše deprivirane i zakinute samo sredine u brdsko-planinskim područjima i otocima. Ipak, postoje sredine koje ne spadaju ni u jednu navedenu kategoriju, a ovo im je jedina šansa da svojim mještanima omoguće konzumaciju kulturnih sadržaja i programa i da se smanji osjećaj zatvorenosti i usamljenosti u ruralnim područjima i potaknu socijalno uključivanje u malim ruralnim sredinama, a koje nisu brdsko-planinsko područje ili otoci. Smatramo da je ovako postavljeno bodovanje u kriteriju ocjenjivanja 8.1. diskriminatorno za lokalne zajednice koje ne spadaju u brdsko-planinska područja ili otoke. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba PKK-a u dijelu relevantnog specifičnog cilja izričito navodi potrebu teritorijalnog fokusa na potpomognuta i brdsko-planinska područja te je u skladu s time cilj ovog kriterija bodovno prepoznati upravo takva područja (uz otoke). U skladu s time, bodovanje je ovisno o stupnju i postavljeno, odnosno ne slažemo da je postavljeno na način da diskriminira. Brdsko-planinska područja i otoci su, isto ovisno o stupnju nešto više bodovani s obzirom na to da se radi o područjima s razvojnim posebnostima u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.
164 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Kriterij odabira 4.4. Razina doprinosa ispunjenju ciljanih vrijednosti pokazatelja ostvarenja i rezultata određenih za predmetnu operaciju te sukladno tome propisane korekcije – smatramo da je bodovna vrijednost, odnosno broj posjetitelja s pripadajućim bodovima postavljen previsoko, posebno ako se ovi brojevi stavljaju u kontekst ruralnih područja. Prihvaćen Prihvaća se.
165 GRAD GOSPIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete 8. Doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju 8.1. Potpomognuta područja Objašnjenje: Objašnjenje: Kriterij se temelji na razvrstavanju jedinica lokalne samouprave (JLS) prema stupnju razvijenost, u skladu s odredbama Zakona o regionalnome razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18), Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 132/17), Zakona o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18), Odluke o obuhvatu i razvrstavanju JLS koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/19) i Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20,70/21). - prijedlog je da se razvrstaju odvojeno JLS od V. do VIII skupine i pojedinačno im se dodijele bodovi, a ne skupno. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Bodovanje za JLS koja spadaju pod V. do VIII. skupinu iz Odluke o razvrstavanju JLS te su ujedno i JLS na brdsko-planinskim područjima (prema Odluci o obuhvatu i razvrstavanju JLS koje stječu status brdsko-planinskog) ili na otocima će biti podijeljeno na dvije grupe (dvije razine bodova).
166 GRAD GOSPIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete 4.4. Razina doprinosa ispunjenju ciljnih vrijednosti pokazatelja ostvarenja i rezultata određenih za predmetnu operaciju, povećanje broja posjetitelja bi se trebalo podijeliti po broju stanovnika JLS i tako rangirati povećanje broja posjetitelja, npr. neka općina ukoliko ima od 500-700 stanovnika koliko je za očekivati 5000 i više posjetitelja. Prihvaćen Prihvaća se.
167 GRAD GOSPIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete 4.2. Starost objekta, Ocjenjuje se starost (godina izgradnje) kulturne infrastrukture (zgrade) koja je predmet projekta. Za dokaznu dokumentaciju trebalo bi dozvoli fusnote i navode iz stručne literature i slične dokazne materijale jer je sa građevinskim dokumentima jako teško dokazat starost zgrade koja je izgrađena 1930 g. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U skladu s navedenim u točci 4.2. Obrasca za ocjenu kvalitete, Prijavitelj je dužan starost (godina izgradnje) kulturne infrastrukture (zgrade) koja je predmet projekta jasno opisati/navesti u prijavnom obrascu.
168 GRAD GOSPIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Uz financijsko izvješće mora biti priloženo jasno obrazloženo koje stavke/izvor predstavljaju izravne prihode Korisnika od vlastitih aktivnosti (članarine, ulaznice i sl. ) a koje stavke/izvor predstavljaju prihode iz drugih izvora (najčešće proračuna osnivača). - navodi su u prilog potrebi da uz Prijavitelja JLS ustanova u kulturi bude Partner. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Ovaj navod (najčešće proračun osnivača) je napisana kao ilustracija za ono što očekujemo da će biti najčešći slučaj – da je javna ustanova prijavitelj i osigurava svoje financiranje putem dotacija iz proračuna JLS koji su joj osnivači.
169 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Kriterij 2.2. – Smanjeni udio troškova odražavanja u ukupnim troškovima: Predlažemo eliminaciju ovog kriterija, budući da može biti diskriminatoran prema prijaviteljima koji obnavljaju zgrade koje trenutno nisu u aktivnoj uporabi. Razumijemo da će troškovi održavanja porasti nakon obnove, posebice ako zgrada počne služiti kulturnim aktivnostima. Stoga, ovaj kriterij predstavlja nesklad s drugim dijelovima uputa za prijavitelje, a njegovo uklanjanje omogućilo bi pravedniju ocjenu projektnih prijedloga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U kriteriju je predviđena mogućnost da projekt ne dovodi do smanjenja troškova održavanja ili čak da se isti povećavaju. Kriterij je usmjeren na strategiju financiranja po završetku provedbe, potrebne zbog prikaza financijske održivosti projekta. Također, kriterij nije moguće isključiti s obzirom na to da je usvojen kao obvezan od strane Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Podsjećamo da se ovdje radi o ocjeni kvalitete, a ne kriteriju prihvatljivosti na temelju kojega projektni prijedlog isključivo može biti isključen iz postupka dodjele.
170 OGNJEN PULJAK UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Kriterij 6.5. - Doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova: Predlažemo eliminaciju jer ima potencijalno diskriminatoran karakter. Njegova primjena može biti ograničena u slučaju projekata koji se odvijaju na područjima s kulturnom baštinom, gdje su stroge smjernice nadležnih tijela važnije od smanjenja emisija stakleničkih plinova. Ovo je posebno bitno za projekte koji se odvijaju unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina. Kriterij 6 - Promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji: Kriterij 6.1. i 6.2. i 6.3. - Povećanje energetske učinkovitosti, korištenje OIE i potresna otpornost: Predlažemo preformulaciju i prilagodbu ovih podkriterija, uzimajući u obzir specifičnosti starijih objekata i onih koji su zaštićena kulturna dobra. Mjere energetske učinkovitosti i potresne otpornosti mogu varirati ovisno o karakteristikama zgrada, pa bi trebalo osigurati pravednu ocjenu projektnih prijedloga, uzimajući u obzir posebne smjernice nadležnih tijela zaštite kulturne baštine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na početku, kriterije nije moguće isključiti s obzirom na to da su isti usvojeni kao obvezni od strane Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Također, podsjećamo da se ovdje radi o ocjeni kvalitete, a ne kriteriju prihvatljivosti na temelju kojega projektni prijedlog isključivo može biti isključen iz postupka dodjele. Kriterij 6 – smatramo da je navedeni kriterij adekvatno vrednuju doprinos projekta različitim horizontalnim ciljevim/politikama koji su ocijenjeni prioriteni na razini EU/RH, a također su i najvećim djelom navedeni izravno u PKK, unutar Specifičnog cilja u sklopu kojeg se financira ovaj Poziv. Smatramo da kriteriji nisu diskriminatorni već kriterij odabira (kao i svi ostali) koji imaju za cilj potaknuti ona ulaganja kojima se ostvaruju/potiče više različitih ciljeva/politika (u suprotnome svi kriteriji koji pojedini projekt ne može ispuniti bi se smatrali diskriminatornim).
171 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Poštovani, molimo prilikom evaluacije stavki 1.1. Obrazloženje stavki proračuna uzmite u obzir činjenicu da cijene prije godinu i pol građevinskih radova, građevinskog materijala, usluga itd. nisu u skladu s cijenama na tržištu danas s obzirom na inflaciju, problem pronalaženja adekvatnih izvođača i drugo. Možda bi ipak realnije bilo raditi procjenu po ponudama s obzirom na troškovnik glavnog projekta odnosno opreme koja se nabavlja kroz projekt. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Nije do kraja jasno pitanje. Prijavitelj je odgovoran za izradu projektne dokumentacije te je na njemu da troškovnik planira što realnije moguće te uključiti relevantno obrazloženje (pa i vezano uz rast cijena).
172 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Poštovani, molimo pojašnjenje. Ukoliko je riječ o renovaciji knjižnice koja je samo jedna od podružnica ustanove gleda li se povećanje prihoda na toj lokaciji ili na razini cijele knjižnice? Molimo uzmite u obzir da npr. knjižnice za razliku od nekih drugih ustanova u kulturi uglavnom ne rade po principu ulaznica, već članarina iako nude brojne aktivnosti i sadržaje koji su besplatni korisnicima, ali i svima zainteresiranima te su njihova uloga i doprinos u sklopu Prioriteta 6. i Specifičnog cilja RSO4.6. uistinu značajni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U osnovi prihodi/rashodi, kao i većina drugih parametara, trebala bi se sagledavati na razini obuhvata projektnog prijedloga jer u suprotnome može doći do distorzije podataka a nije ni realno moguće utvrdit radi li se o projektu koji zadovoljava osnovni uvjet prihvatljivosti (manje od 50% vlastitih prihoda). U slučaju potrebe, MRRFEU će u pozivu predvidjeti specifično postupanje za ovakav tip ustanove (koja obavlja svoju djelatnost u više zgrada javne namjene (kolokvijalno više lokacija)) te nema podijeljeni iskaz Prihoda/rashoda po pojedinoj zgradi/lokaciji. .
173 PETRA SKELIN GILJANOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Molimo pojašnjenje, s obzirom da je predviđeno uvođenje novih usluga zahvaljujući obnovljenom prostoru te nabavljenoj opremi jesu li predviđeni i honorari izvođačima novih usluga za vrijeme trajanja projekta odnosno u godini nakon renovacije/opremanja? Primljeno na znanje Primljeno na znanje Honorari izvođačima novih usluga za vrijeme trajanja projekta odnosno, u godini nakon renovacije/opremanja nisu predviđeni.
174 Ines Grdanjski UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Kriterij 2.2 Smanjeni udio troškova održavanja u ukupnim troškovima, predlažemo ukinuti. Razlog je taj što ovaj kriterij nepravedno utječe na prijavitelje koji obnavljaju zgrade trenutno nekorištene za bilo kakve aktivnosti. Za očekivati je da će, nakon što se zgrada obnovi i počne koristiti, troškovi održavanja porasti. Zbog toga ovaj kriterij stvara nesklad s ostalim uputama za prijavitelje. Kriterij 6 - Promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji- U sklopu kriterija 6, koji obuhvaća podkriterije 6.1, 6.2 i 6.3, ocjenjuju se povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje isporučene energije zbog korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje potresne otpornosti zgrada. Međutim, ovi kriteriji mogu biti potencijalno diskriminatorni, jer neki objekti, posebice stariji ili zaštićeni kao kulturna dobra, nemaju jednake mogućnosti za primjenu mjera energetske učinkovitosti i potresne otpornosti. Takvi objekti zahtijevaju posebne smjernice od nadležnih tijela za zaštitu kulturne baštine. Zbog toga je nužno preformulirati i drugačije bodovati ovaj podkriterij, kako bi se izbjeglo stavljanje u nepovoljan položaj prijavitelja koji ne mogu primijeniti navedene mjere. Također, u vezi s podkriterijem 6.5, molimo vas da razmotrite njegovo potpuno uklanjanje, jer je on diskriminatoran i ne uzima u obzir specifičnosti područja na kojem se projekt provodi. Na primjer, ako se radi o infrastrukturi koja je zaštićeno kulturno dobro smješteno unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, nerealno je očekivati mogućnost provođenja takvih mjera. Svako ulaganje u takvu infrastrukturu mora slijediti posebne smjernice nadležnih tijela zaduženih za zaštitu kulturne baštine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na početku, kriterije nije moguće isključiti s obzirom na to da su isti usvojeni kao obvezni od strane Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Također, podsjećamo da se ovdje radi o ocjeni kvalitete, a ne kriteriju prihvatljivosti na temelju kojega projektni prijedlog isključivo može biti isključen iz postupka dodjele.U vezi s kriterijem 2.2, napominjemo da se je predviđene mogućnost da troškovi održavanja ostanu isti ili se povećaju. Kriterij 6 – smatramo da je navedeni kriterij adekvatno vrednuju doprinos projekta različitim horizontalnim ciljevim/politikama koji su ocijenjeni prioritetni na razini EU/RH, a također su i najvećim djelom navedeni izravno u PKK-u, unutar Specifičnog cilja u sklopu kojeg se financira ovaj Poziv. Smatramo da kriteriji nisu diskriminatorni već kriteriji odabira (kao i svi ostali) koji imaju za cilj potaknuti ona ulaganja kojima se ostvaruju/potiče više različitih ciljeva/politika (u suprotnome svi kriteriji koji pojedini projekt ne može ispuniti bi se smatrali diskriminatornim). Vezano za 6.5., ne možemo se složiti s tvrdnjom da se navedene mjere ne mogu provoditi zbog nužnosti slijeđenja posebnih smjernice nadležnih tijela u čijoj je nadležnosti zaštita kulturne baštine jer je u tijeku Poziv usmjeren isključivo na zgrade sa statusom kulturnog dobra (NPOO.C6.1.R1-I3.01 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra).
175 Općina Ernestinovo UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Kriterij 2.2. – Smanjeni udio troškova odražavanja u ukupnim troškovima – predlažemo maknuti ovaj kriterij, s obzirom da je diskriminatoran prema prijaviteljima koji obnavljaju zgrada koje se u trenutku poziva ne koriste za obavljanje nikakve aktivnosti. Ako se zgrada nakon obnove počne koristiti za aktivnosti, logično je da će troškovi održavanja porasti. Stoga ovaj kriterij predstavlja nesklad s drugim dijelovima uputa za prijavitelje. Kriterij 6 - Promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji U okviru kriterija 6. , pod kriterija 6.1. i 6.2 i 6.3 ocjenjuje se povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje isporučene energije zbog korištenja OIE i povećanje potresne otpornosti zgrade, ali ovi kriteriji imaju potencijalno diskriminatorni efekt budući da svaki objekt nema iste mogućnosti po pitanju mjera energetske učinkovitosti i potresne otpornosti. Primjer, objekti koji su vrlo stari, posebno objekti koji su zaštićena kulturna doba nemaju mogućnost za uvođenje svih mjera potresne otpornosti kao i energetske učinkovitosti. Slijedom navedenog, ovaj pod kriterij je potrebno preformulirati i u cijelosti drugačije bodovati jer se u nepovoljan položaj stavljaju oni prijavitelji koji ne mogu provesti navedene mjere jer takve mjere u takvu infrastrukturu moraju slijediti posebne smjernice nadležnih tijela u čijoj je nadležnosti zaštita kulturne baštine (uvjete Konzervatorskih odjela). Također, vezano uz 6.5., molimo vas da razmotrite u cijelosti izbacivanje ovog pod kriterija jer je isti također diskriminatoran te isti ne sagledava specifičnost područja na kojem se provodi projekt. Primjerice ukoliko se radi o infrastrukturi koja je zaštićeno kulturno dobro te se ista nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, nije za očekivati da se mogu provoditi ovakve mjere budući da svako ulaganje u takvu infrastrukturu mora slijediti posebne smjernice nadležnih tijela u čijoj je nadležnosti zaštita kulturne baštine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na početku, kriterije nije moguće isključiti s obzirom na to da su isti usvojeni kao obvezni od strane Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Također, podsjećamo da se ovdje radi o ocjeni kvalitete, a ne kriteriju prihvatljivosti na temelju kojega projektni prijedlog isključivo može biti isključen iz postupka dodjele.U vezi s kriterijem 2.2, napominjemo da se je predviđene mogućnost da troškovi održavanja ostanu isti ili se povećaju. Kriterij 6 – smatramo da je navedeni kriterij adekvatno vrednuju doprinos projekta različitim horizontalnim ciljevim/politikama koji su ocijenjeni prioritetni na razini EU/RH, a također su i najvećim djelom navedeni izravno u PKK-u, unutar Specifičnog cilja u sklopu kojeg se financira ovaj Poziv. Smatramo da kriteriji nisu diskriminatorni već kriteriji odabira (kao i svi ostali) koji imaju za cilj potaknuti ona ulaganja kojima se ostvaruju/potiče više različitih ciljeva/politika (u suprotnome svi kriteriji koji pojedini projekt ne može ispuniti bi se smatrali diskriminatornim). Vezano za 6.5., ne možemo se složiti s tvrdnjom da se navedene mjere ne mogu provoditi zbog nužnosti slijeđenja posebnih smjernice nadležnih tijela u čijoj je nadležnosti zaštita kulturne baštine jer je u tijeku Poziv usmjeren isključivo na zgrade sa statusom kulturnog dobra (NPOO.C6.1.R1-I3.01 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra).
176 Theoria Consulting International d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Kriterij 2.2. – Smanjeni udio troškova odražavanja u ukupnim troškovima – predlažemo maknuti ovaj kriterij, s obzirom da je diskriminatoran prema prijaviteljima koji obnavljaju zgrada koje se u trenutku poziva ne koriste za obavljanje nikakve aktivnosti. Ako se zgrada nakon obnove počne koristiti za aktivnosti, logično je da će troškovi održavanja porasti. Stoga ovaj kriterij predstavlja nesklad s drugim dijelovima uputa za prijavitelje. Kriterij 6 - Promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji U okviru kriterija 6. , pod kriterija 6.1. i 6.2 i 6.3 ocjenjuje se povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje isporučene energije zbog korištenja OIE i povećanje potresne otpornosti zgrade, ali ovi kriteriji imaju potencijalno diskriminatorni efekt budući da svaki objekt nema iste mogućnosti po pitanju mjera energetske učinkovitosti i potresne otpornosti. Primjer, objekti koji su vrlo stari, posebno objekti koji su zaštićena kulturna doba nemaju mogućnost za uvođenje svih mjera potresne otpornosti kao i energetske učinkovitosti. Slijedom navedenog, ovaj pod kriterij je potrebno preformulirati i u cijelosti drugačije bodovati jer se u nepovoljan položaj stavljaju oni prijavitelji koji ne mogu provesti navedene mjere jer takve mjere u takvu infrastrukturu moraju slijediti posebne smjernice nadležnih tijela u čijoj je nadležnosti zaštita kulturne baštine (uvjete Konzervatorskih odjela). Također, vezano uz 6.5., molimo vas da razmotrite u cijelosti izbacivanje ovog pod kriterija jer je isti također diskriminatoran te isti ne sagledava specifičnost područja na kojem se provodi projekt. Primjerice ukoliko se radi o infrastrukturi koja je zaštićeno kulturno dobro te se ista nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, nije za očekivati da se mogu provoditi ovakve mjere budući da svako ulaganje u takvu infrastrukturu mora slijediti posebne smjernice nadležnih tijela u čijoj je nadležnosti zaštita kulturne baštine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na početku, kriterije nije moguće isključiti s obzirom na to da su isti usvojeni kao obvezni od strane Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Također, podsjećamo da se ovdje radi o ocjeni kvalitete, a ne kriteriju prihvatljivosti na temelju kojega projektni prijedlog isključivo može biti isključen iz postupka dodjele.U vezi s kriterijem 2.2, napominjemo da se je predviđene mogućnost da troškovi održavanja ostanu isti ili se povećaju. Kriterij 6 – smatramo da je navedeni kriterij adekvatno vrednuju doprinos projekta različitim horizontalnim ciljevim/politikama koji su ocijenjeni prioritetni na razini EU/RH, a također su i najvećim djelom navedeni izravno u PKK-u, unutar Specifičnog cilja u sklopu kojeg se financira ovaj Poziv. Smatramo da kriteriji nisu diskriminatorni već kriteriji odabira (kao i svi ostali) koji imaju za cilj potaknuti ona ulaganja kojima se ostvaruju/potiče više različitih ciljeva/politika (u suprotnome svi kriteriji koji pojedini projekt ne može ispuniti bi se smatrali diskriminatornim). Vezano za 6.5., ne možemo se složiti s tvrdnjom da se navedene mjere ne mogu provoditi zbog nužnosti slijeđenja posebnih smjernice nadležnih tijela u čijoj je nadležnosti zaštita kulturne baštine jer je u tijeku Poziv usmjeren isključivo na zgrade sa statusom kulturnog dobra (NPOO.C6.1.R1-I3.01 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra).
177 TEMPO savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Molimo Vas da detaljnije raspišete izvor provjere za kriterije 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4. Nadalje, također napominjemo da vezano za kriterij 2.2, pretpostavljamo da će značajan broj projektnih prijedloga obuhvaćati obnovu kulturne infrastrukture koja nije prethodno određeno vrijeme bila u upotrebi, te time nema niti prethodnih troškova održavanja, odnosno troškovi održavanja će se početi pojavljivati tek nakon obnove u postprojektnom periodu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U vezi s kriterijima 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 prijedlog se ne prihvaća. U osnovi prijavitelji će morati tražene podatke naznačiti u prijavnom obrascu (nap. za 6.1. je previđen i glavni projekt energetske obnove), a u svakom od kriterija je detaljno raspisano na što se odnosi i kako se provjerava što smatramo da daje dovoljnu uputu prijaviteljima kako adekvatno dostaviti podatke, odnosno što se očekuje unijeti u Prijavni obrazac. U vezi s kriterijem 2.2, napominjemo da se je predviđene mogućnost da troškovi održavnja ostanu isti ili se povećaju.
178 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete 2.2. Smanjeni udio troškova odražavanja u ukupnim troškovima Iz dostupnog teksta nije jasno kako se računa smanjenje udjela vlastitih prihoda stoga molimo pojašnjenje, je li se udio smanjuje za 10 % ili se udio u ukupnom smanjuje za 10 %. Prihvaćen Prihvaća se. U opisu kriterija 2.2. navedeno je „ Usporedba povećanja odnosi se na usporedbu udjela vlastitih prihoda u ukupnim prihodima između godine na koju se odnosi posljednje odobreno financijsko izvješće i treće godine od završetka provedbe projekta”. Dakle, na primjeru (samo za ilustraciju): - udio troškova održavanja u ukupnim prihodima u godini na koju se odnosi posljednje odobreno financijsko izvješće - 30% - udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima u trećoj godini od završetka provedbe projekta – 27%. Smanjeni udio je 3 postotna boda (a ne 10%). Kriterij 2.2. bit će ispravljen na način da je jasno da se bodovi dodjeljuju u skladu s promjenom udjela troškova održavanja prihoda za određene postotne bodove (a ne postotak).
179 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete 2. Financijska održivost projekta – odnosi se na strategiju financiranja po završetku provedbe 2.1. Povećan udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima projekta Iz dostupnog teksta nije jasno kako se računa povećanje udjela vlastitih prihoda stoga molimo pojašnjenje koja je polazišna točka za računanje, npr. je li s 30 % na 33% ili s 30 % na 40 %? Prihvaćen Prihvaća se U opisu kriterija 2.1. navedeno je „Usporedba povećanja odnosi se na usporedbu udjela vlastitih prihoda u ukupnim prihodima između godine na koju se odnosi posljednje odobreno financijsko izvješće i treće godine od završetka provedbe projekta (pretpostavljeno je da će se u roku od tri godine od završetka projekta razviti dodatne usluge i programi koji će povećati vlastite prihode prijavitelja)”. Dakle, na primjeru (samo za ilustraciju): - udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima u godini na koju se odnosi posljednje odobreno financijsko izvješće - 30% - udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima u trećoj godini od završetka provedbe projekta – 35%. Povećani udio je 5 postotnih bodova (a ne 16%). Kriterij 2.1. bit će ispravljen na način da je jasno da bodovi dodjeljuju u skladu s povećanjem udjela vlastitih prihoda u ukupnim prihodima za određene postotne bodove (a ne postotak).
180 GRAD ZAGREB UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Prilog XY. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete – Mišljenja smo da kriteriji odabira preveliki naglasak stavljaju na horizontalne teme umjesto na ono što je stvarno predmet poziva. U okviru kriterija 1., 1.2 od Korisnika se traži da prilikom prijave projektnog prijedloga dokazuje identificirane spillover efekte /učinke prelijevanja kroz dostavu dodatne dokumentacije. Znači li to da za svaki učinak moramo pronaći članke, znanstvene radove i slično kako bi svaki svoj navod pokrijepili dokazima? Smatramo da je u ovo u cijelosti nepotrebno. Kod kriterija 2. ,2.2. nije jasno kako se računa smanjenje udjela vlastitih prihoda stoga molimo pojašnjenje, je li se udio smanjuje za 10 % ili se udio u ukupnom smanjuje za 10 %. Molimo pojašnjenje. Kriterij 4. kod 4.1. molimo da se izmijeni opis kriterija, a s obzirom na mogućnost da se radi o infrastrukturi koja određeni broj godina nije u funkciji, ali isto tako da se produlji period nakon provedbe projekta za koje se izvještava o povećanju broja posjetitelja. Nadalje, u okviru kriterija 4. nije jasno kako je starost objekta relevantna za predmet i svrhu poziva. Također, povećani broj posjetitelja se boduje dva puta unutar istog kriterija. Mišljenja smo da je isto suvišno. U okviru kriterija 6., 6.3. ocjenjuje se povećanje otpornosti zgrade, ali ovaj kriterij u cijelosti nejasno definiran i potencijalno ima diskriminatorni efekt budući da svaki objekt nema iste mogućnosti po pitanju mjera potresne otpornosti. Primjerice za određene objekte koji su građeni u određenom periodu nije potrebno dizati potresnu otpornost. U ovom slučaju postavlja se pitanje vrijednosti za novac, tj. smisla uvođenja mjere potresne otpornosti. Isto tako objekti koji su vrlo stari, posebno objekti koji su zaštićena kulturna doba nemaju mogućnost za uvođenje svih mjera potresne otpornosti. Slijedom navedenog, ovaj pod kriterij je potrebno preformulirati i u cijelosti drugačije bodovati jer se u nepovoljan položaj stavljaju oni prijavitelji koji nemaju mjere potresne otpornosti. Također, u za potrebe prijave projekta potrebno je imati glavni projekt, međutim zakonodavni okvir ne uvjetuje da se uz glavni projekt radi i troškovnik pa smatramo da je pretjeran zahtjev dokazivati mjeru troškovnikom tj. stavkom u troškovniku. Također, vezano uz 6.5., molimo vas da razmotrite u cijelosti izbacivanje ovog pod kriterija jer je isti također diskriminatoran te isti ne sagledava specifičnost područja na kojem se provodi projekt. Primjerice ukoliko se radi o infrastrukturi koja je zaštićeno kulturno dobro te se ista nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, nije za očekivati da se mogu provoditi ovakve mjere budući da svako ulaganje u takvu infrastrukturu mora slijediti posebne smjernice nadležnih tijela u čijoj je nadležnosti zaštita kulturne baštine. Nadalje kod kriterija 7. Inovativnost, nije razvidno što se tretira kao tehnološka inovativnost. Navedeni primjeri impliciraju da je svaki oblik digitalizacije ujedno tehnološka inovacija. Molimo Vas pojašnjenje. Nadalje, iz samog poziva nije razvidno koje specifične razvojne probleme rješavamo na određenom teritoriju, a što bi opravdalo uvođenje kriterija pod brojem 8. Molimo vas da pojasnite. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U osnovi se radi o kriterijima odabira koji su odobreni od strane Odbora za praćenje te proizlaze iz odredbi PKK te ih stoga nije moguće izostavljati. Također napominjemo da se radi o kriterijima odabira a ne kriterijima prihvatljivosti (eliminacijskim kriterijima) te nije realno očekivati da će svi projekti ostvarivati sve bodove po svakom od pitanja/kriterija. Horizontalne teme – odredbama PKK i regulative za korištenje EU sredstava dan je jasan naglasak na poštivanje horizontalnih principa te njihovo promicanje. 1.2.Spill over – nije jasno gdje je navedeno da je spill over učinak potrebno dokazati znanstvenim radom. U skladu s nevedenim u točki 1.2. nabrojani su primjeri koji uključuju članke, radove i slično no ne stoji da isto treba biti u kategoriji “znanstvenog”. Bitno je da dokaz utemeljen i provjerljiv kroz konkretne primjere, prethodno iskustvo i slično. 2.2. Smanjenje udjela – U opisu kriterija 2.2. navedeno je „ Usporedba povećanja odnosi se na usporedbu udjela vlastitih prihoda u ukupnim prihodima između godine na koju se odnosi posljednje odobreno financijsko izvješće i treće godine od završetka provedbe projekta”. Dakle, na primjeru (samo za ilustraciju): - udio troškova održavanja u ukupnim prihodima u godini na koju se odnosi posljednje odobreno financijsko izvješće - 30% - udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima u trećoj godini od završetka provedbe projekta – 27%. Smanjeni udio je 3 postotna boda (a ne 10%). Kriterij 2.2. bit će ispravljen na način da je jasno da se bodovi dodjeljuju u skladu s promjenom udjela troškova 4.1. izmjena opisa; Opis se odnosi na Pokazatelj koji je kao takav određen u PKK te je obavezan i nepromjenjiv. U opisu kriterija je izričito navedeno “Nap. U slučaju početne vrijednosti koja iznosi 0 („nula“), prijavitelj će isključivo za potrebe izračuna postotka za početnu vrijednost koristiti iznos od 1 („jedan“)” 4.2. Starost objekta – Ovaj kriterij uvedene je kao „odgovor“ na zaključak mapiranje potreba javnih ustanova u kulturi (navedeno u Programu Konkurentnost i kohezija), koje je ukazalo da je jedan od elemenata za prioritizaciju i starost infrastrukture. U vezi s time, dodatno se boduju projekti koji uključuje objekt (zgradu) veće starosti s ciljem unaprjeđenja (fizičke) pristupačnosti i atraktivnosti, što je u skladu s Predmetom i Svrhom Poziva. 6.3 Otpornost zgrade - smatramo da je kriterij adekvatno vrednuje situaciju koje je prisutna unazad nekoliko godina, odnosno da putem ove mjere (ulaganja u kulturnu infrastrukturu) se osigurava I jačane otpornosti na potres gdje je to primjenjivo. Ne radi se o obavezi, a niti o diskriminatornom kriteriju već o kriteriju odabira (kao I svakom drugom) koji ima za cilj potaknuti ona ulaganja Kojima se ostvaruje više različitih ciljeva (u suprotnome svi kriteriji koji pojedini projekt ne može ispuniti bi se smatrao diskriminatornim). 6.5 zeleno - objašnjenje je slično kao i za kriterij 6.3. radi se o kriteriju odabira kojim se želi potaknuti razvoj odnosno korištenje dodatnih mjera/politika u sklopu jednog projekta čiji je primarni cilj kulturna infrastruktura. 7.1. Kriterij odabira 7.1 ne navodi da je svaka digitalizacija ujedno tehnološka inovacija. Navedeno je da su tehnološka rješenja najčešće IT jer je to najjednostavniji primjer za ilustraciju, ali ne i da je svaka IT aktivnosti (pa I svaka digitalizacija) ujedno tehnološka inovacija niti da je IT jedni način ostvarenja inovacija 8.1. Odredba PKK-a u dijelu relevantnog specifičnog cilja izričito navodi potrebu teritorijalnog fokusa na potpomognuta i brdsko-planinska područja te je u skladu s time cilj ovog kriterija bodovno prepoznati upravo takva područja (uz otoke). U skladu s time, bodovanje je ovisno o stupnju i postavljeno, odnosno ne slažemo da je postavljeno na način da diskriminira. Brdsko-planinska područja i otoci su, isto ovisno o stupnju nešto više bodovani s obzirom na to da se radi o područjima s razvojnim posebnostima u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.
181 Marijana Ribičić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete 2) Obrazac za ocijenjivanje kvalitete 7. Inovativnost S obzirom da u novom programskom razdbolju veliki naglasak je na digitalizaciji i inovativnosti, u poglavlju inovativnosti se jako malo dalo smjernica prijaviteljima. Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. opširnije opisuje digitalizaciju novog doba. S obzirom da smo na pomolu 5. industrijske revolucije i razvoju robotike bilo bi dobro barem prepisati sadržaj iz Strategije, odnosno primjenu naprednih tehnologija kao što su 5G/6G, umjetna inteligencija (engl. artificial intelligence – AI), strojno učenje (engl. machine learning), računarstvo u oblaku (engl. cloud computing), tehnologija velikih količina podataka (engl. Big data) i tehnologija ulančanih blokova (engl. blockchain), ali i ostaje otvorena za implementaciju nekih budućih disruptivnih tehnologija koje će se pojaviti u promatranom periodu. U posljednje vrijeme velike inovacije, upravo muzeji diljem svijeta, stvaraju inovativna rješenja korištenjem NFTova (nezamjenjivih tokena) koristeći tehnologiju ulančanih blokova, tj. blockchaina. Bilo bi dobro da i Hrvatska bude u korak sa svijetskim inovacijama u pogledu razvoja i primjene digitalizacije muzeja. Predlažem malo opširnije smjernice razvoja inovacije. Hvala, Prihvaćen Prihvaća se.
182 Marija Lozo Ujević UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Poštovani, pod točkom 2.2. Kriterija bodovanja - Smanjeni udio održavanja u ukupnim troškovama postoji greška u rasponu bodova, odnosno kategorija "Udio održavanja ostao je isti" je i pod 2 i pod 0 bodova. Molim ispraviti. Prihvaćen Prihvaća se Bit će ispravljeno na način da se 0 bodova dodjeljuju isljučivo projektnom prijedlogu u kojem je udio održavanja povećan.
183 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Kriterij 4.2. Starost objekta - nije jasno kako se temeljem ovog kriterija može zaključiti da jedan projekt doprinosi većem povećanju pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana od drugog. Nigdje u kriterijima se ne boduje broj postojećih ili novih kulturnih djelatnosti koje će se obavljati u ustanovi ili broj novih programa koji će se uvesti nakon projekta, što bi uistinu pokazalo stvaran doprinos cilju poziva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Kriterij 4. Dizajn i zrelost operacije (projekta) se između ostalog odnosi na težinu potrebe odnosno problemskog stanja koje operacija (projekt) rješava. Ovaj kriterij uvedene je kao „odgovor“ na zaključak mapiranje potreba javnih ustanova u kulturi (navedeno u Programu Konkurentnost i kohezija), koje je ukazalo da je jedan od elemenata za prioritizaciju i starost infrastrukture. U vezi s time, dodatno se boduju projekti koji uključuje objekt (zgradu) veće starosti s ciljem unaprjeđenja (fizičke) pristupačnosti i atraktivnosti, što je u skladu s Predmetom i Svrhom Poziva. Dodatno, upućujemo na kriterij 4.3. Planirani broj usluga za ranjive skupine koji će se razviti i/ili unaprijediti, što je u skladu sa svrhom Poziva u smislu fokusa na pripadnike ranjivih skupina.
184 Mateja Vrbanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Kriterij 4.4. Razina doprinosa ispunjenju ciljnih vrijednosti pokazatelja ostvarenja i rezultata određenih za predmetnu operaciju. Bodovne vrijednosti postavljene su izrazito visoko ako se gleda sa stajališta manjih lokalnih sredina. Sugeriram da se bodovi dodjeljuju temeljem postotnog povećanja broja posjetitelja. Prihvaćen Prihvaća se.
185 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije UPUTE ZA PRIJAVITELJE, Prilog XY: Obrazac za ocjenjivanje kvalitete Nastavno na predloženi Obrazac za ocjenjivanje, za primjetiti je njegova kompleksnost te izrazito administrativno opterećenje, koje na prijavitelja stavlja sav teret dokazivanja doprinosa svakom od kriterija, uz mnoštvo popratnih dokumenata i analiza. Apeliramo na pojednostavljenje procedura, gdje god je to moguće. Navedeno ide i u smjeru naših ranijih komentara, vezanih uz uvrštavanje Regionalnih koordinatora , JU Regionalnih razvojnih agencija u prihvatljive partnere, obzirom da raspolažu referencama, znanjima i vještinama potrebnim za pripremu i provedbu ovako kompleksnih projekata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Radi se o otvorenom pozivu koji mora sadržavati sve kriterije odabira propisane Uredbom 1060/2021 kao i kriterije odobren od strane Odbora za praćenje, stoga je sustav ocjenjivanja relativno kompleksan. S druge strane, iskustva u dosadašnjim pozivima pokazuju da je nužno što preciznije i detaljnije navesti način provjere i ocjenjivanja pojedinog kriterija a kako bi se izbjegla potreba za tumačenjima i kasnijim prigovorima. Privaća se u dijelu koji se odnosi na regionalne koordinatore.