Izvješće o provedenom savjetovanju - Upute za prijavitelje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Čateks d.d. UPUTE ZA PRIJAVITELJE 1.4. Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Komentar: Predlažemo da se minimalni iznos potpore umanji na 500.000,00 eura. Naime mišljenja smo da će mnogim SPIN-ovima, posebice onima koji se sastoje samo od MSP-ova biti teško doseći 1 milijun eura potpore uz sva propisana ograničenja, kao što su: - razdioba troškova između tri poduzetnika i eventualno OIŠZ, - broj zaposlenika na projektu, - postotak za udio vanjskih usluga istraživanja,… 1.6. Vrste i intenziteti potpora Komentar: Predlažemo da se umjesto Potpore za infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje po članku 26.a, kao na prošlom IRI 2 natječaju uvede Regionalna potpora po članku 14. Navedenim će se poduzetnicima na taj način olakšati nabava infrastrukture za provođenje istraživačko-razvojnih projekata po povoljnijem intenzitetu, što će doprinijeti razvoju IRI potencijala u regijama. 2.3. Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele Komentar: Smatramo da je uvjet da prijavitelj nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje tri godine isključuje mnoge tvrtke iz postupka te predlažemo da se uvjet postavi na minimalno jednu godinu. 4.1. Prihvatljive aktivnosti projekta U slučaju da projekt uključuje jednu ili više OIŠZ, ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10 %, a najviše 20 % prihvatljivih troškova. Komentar: Budući da je uvjet učinkovite suradnje već ostvaren time što niti jedan od poduzetnika ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova, ovaj uvjet smatramo nepotrebno ograničavajućim za OIŠZ i za cijeli projekt gdje će biti izuzetno komplicirano sinkronizirati cjelokupni proračun projekta kako bi se postigli svi navedeni omjeri. 5.1. Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga. Komentar: Ovaj uvjet smatramo izuzetno ograničavajućim budući da nepotrebno limitira mala visoko-inovativna poduzeća. Npr. tvrtka s desetak zaposlenih može staviti samo dvije osobe na projekt (i to u određenom postotku radnog vremena), dok će realno na projektu raditi više osoba. Iz tog razloga predlažemo da se ovo ograničenje ukine. 5.1. Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica provedbe projekta - ova kategorija troškova izračunavat će se na temelju pojednostavnjenog pristupa troškovima u obliku fiksne stope od najviše 20 %, koja se primjenjuje na ukupne prihvatljive troškove projekta istraživanja i razvoja iz točaka od 1. do 4. Komentar: Ovaj uvjet smatramo pretjerano ograničavajućim iz nekoliko razloga: 1.) Plaće osoba koje rade na projektu već su prethodno ograničene na 20% zaposlenih temeljem sati rada, što za male tvrtke u lancu vrijednosti predstavlja izuzetno mali iznos prihvatljivih troškova. Od ostalih troškova tu je trošak amortizacije koji također često nije značajan trošak te vanjske usluge razvoja koje su ograničene na 30% vrijednosti projekta. Ovim člankom dodatno se ograničavaju troškovi potrošnog materijala, vanjske usluge provedbe i trošak vidljivosti, što čini izradu cjelokupnog proračuna teškom te će mnogi SPIN-ovi zasigurno imati problema s usklađivanjem proračuna projekta i dosezanja potrebnog omjera troškova. 2.) Za veliki broj predloženih projekata, osobito iz prerađivačke industrije bit će potrebno osigurati adekvatne količine sirovine i potrošnog materijala kako bi se ostvarila svrha projekta. Predlažemo da se procjena opravdanosti navedenog troška razmatra od slučaja do slučaja te zasebno utvrdi jesu li ili ne troškovi materijala realni. 7.1. Razdoblje trajanja Poziva Projektne prijedloge u okviru Poziva potencijalni prijavitelji moći će podnositi najkasnije do isteka 90 dana od dana objave Poziva. Komentar: Predlažemo da se rok za podnošenje odredi na 120 dana od dana objave Poziva obzirom na kompleksnost samog poziva. 7.3. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Komentar: Predlažemo da se Obrazac 7. Izjava o korištenim potporama dostavlja tek pred potpis Ugovora s obzirom da ovo predstavlja o administrativno opterećenje za prijavitelje i partnere (navesti sve korištene potpore za prijavitelje, partnere i sva povezana poduzeća) Izvod iz sudskog ili obrtnog registra – ovaj tip dokumenta je javno dostupan pa predlažemo da se, radi smanjenja administrativnog opterećenja, ne traži dostava istog od strane prijavitelja/partnera Primljeno na znanje 1. Razmotrit će se 2.Ne prihvaća se. Programom dodjele državnih potpora za jačanje strateških partnerstva za inovacije, koji je ujedno i pravni temelj za ovaj Poziv, nije predviđena dodjela regionalne potpore za ulaganje iz članka 14. Uredbe o skupnom izuzeću, već potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja i inovacije iz poglavlja 4. Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno potpore iz članaka 25 i 26.a. Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija. 3.Ne prihvaća se. Novoosnovana poduzeća u projektu istraživanja i razvoja mogu sudjelovati kao partneri i na njih se ne odnosi navedeni uvjet. Navedeni minimalni uvjeti propisani su kako bi se osiguralo da prijavitelj i svi partneri na projektu imaju adekvatne provedbene kapacitete za uspješnu provedbu projekta, kako u smislu osoblja, tako i u financijskom smislu. 4.Razmotrit će se. 5.Razmotrit će se. 6. Razmotrit će se. 7.Razmotrit će se. 8.Ne prihvaća se. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja odnosno partnera ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja odnosno partnera, dostavlja se u situaciji ako prijavitelj/partner nema poslovni nastan u RH u trenutku podnošenja projektnog prijedloga. Prema pravilima Poziva, Izjavu o korištenim potporama potrebno je dostaviti u sklopu projektnog prijedloga.
2 ROGINA CONSULTING d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije “SPIN mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici.“ S obzirom da su prihvatljivi svi MSP-ovi (mikro, mali i srednji), a neovisno što prema Programu potpora, članku 5., stavku 12. 'mali i srednji' znače i mikro, predlažemo da se izraz mali i/ili srednji zamijeni s izrazom MSP, kojim će za sve sudionike postupka (i prijavitelje i nadležna tijela), biti jasno kako se radi o sve 3 prihvatljive kategorije. Primljeno na znanje U Uputama za prijavitelje poglavlju 2.1. Prihvatljivost prijavitelja definiran je prihvatljiv prijavitelj kao mikro, malo, srednje poduzeće ili veliko poduzeće. U poglavlju 2.2. Dozvoljenost partnerstva definirano je da SPIN mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva moraju biti MSP.
3 INA Industrija nafte d.d. 1.Opće informacije, 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlaže se izmjena jer je očekivani razvoj inovacije do TRL 8, a mjeri se u godini nakon završetka projekta (m+2). Dvije godine je premalo vremena da se realizira uvođenje komercijalnog proizvoda te uspostavi proizvodni lanac i ishode sve potrebne dozvole, prijedlog je povećati broj godina na min. 3. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
4 ROGINA CONSULTING d.o.o. 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva A) Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN Pokazatelj je problematičan iz nekoliko razloga (uglavnom već navedenih kroz komentare): 1. S obzirom da je svrha Poziva jačanje Regionalnih lanaca vrijednosti, u koje se uključuju različiti dionici poput dobavljača, tehnologa, tijela za certifikaciju i sl., ne može se očekivati kako će svaki partner u konzorciju ostvarivati direktan prihod od prodaje finalnog novog proizvoda. Također, i samim Pozivom, točka 1. Opće informacije i točka 3. Prihvatljivost projekta, propisano je i jasno kako će “Aktivnosti projekta rezultirat će razvijenim finalnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom“. Predlažemo da se vrednuje ukupan prihod od prodaje prijavitelja u godini m+2 u odnosu na ukupan prihod od prodaje u godini n-1. U slučaju velikih poduzetnika koji zasebno vode knjige za grupe proizvoda, mogu se uspoređivati prihodi od prodaje na razini grupe. 2. U slučaju knjigovodstvenog razdvajanja prihoda od prodaje novog proizvoda od ostalih prihoda, povećanje bi za takvu kategoriju kod svih prijavitelja trebalo iznositi 100 %, s obzirom da je prije projekta prihod od prodaje tog novog proizvoda bio 0. Usporedbom ukupnih prihoda od prodaje u godini n-1 s prihodima od prodaje novog proizvoda u m+2 ne može se izračunati povećanje prihoda poduzeća, s obzirom da se radi o dvije različite kategorije. B) Porast broja zaposlenih kod poduzetnika članova SPIN-a Potrebno je jasnije definirati hoće li se prilikom provjere ispunjenja pokazatelja gledati samo ukupan zbroj ili svako poduzeće treba ostvariti svoj doprinos. Prilikom definiranja treba uzeti u obzir način unošenja pokazatelja u sustav. Primljeno na znanje Pokazatelj koji mjeri povećanje prihoda odnosi se na prosječnu vrijednost a ne odnosi se na rast prihoda svakog pojedinog člana SPIN konzorcija. Pokazatelj koji broji novozaposlene osobe odnosi se na ukupan zbroj. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
5 KING ICT d.o.o. 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva "Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN" POJAŠNJENJE: Jedan od pokazatelja Poziva je broj razvijenih cjelovitih (integriranih) inovativnih proizvoda i/ili usluga, gdje konačni proizvod ili usluga mogu biti integrirani u poslovanje jednog partnera. Ovisno o samoj prirodi projekta, uloga partnera može biti u razvoju proizvoda/usluge (jedne njegove komponente) a da pritom po završetku projekta nije u mogućnosti ostvarivati prihode od konačnog cjelovitog rezultata projekta. Za tvrtke koje djeluju u više sektora, potrebno je jasno definirati da li se prihodi, broj zaposlenih i ostali parametri vezani uz GFI gledaju na razini cijele tvrtke ili će se gledati na razini sektora ulaganja i dokazivati internim RDGom za taj sektor…ili nekako drugačije? PRIJEDLOG: U pokazateljima poziva opis pokazatelja Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN proširiti na način da uključuje pokazatelje o smanjenju troškova poslovanja, optimizaciji poslovnih procesa i drugim mjerljivim pokazateljima, pored isključivo povećanja prihoda svih članova SPIN konzorcija. Nije prihvaćen Pokazatelj koji mjeri povećanje prihoda odnosi se na prosječnu vrijednost a ne odnosi se na rast prihoda svakog pojedinog člana SPIN konzorcija. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
6 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Umjesto Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN predlažemo pokazatelj Porast prosječne plaće zaposlenika članova SPIN. Nije prihvaćen Porast plaće zaposlenika nije nužno u izravnoj vezi s rezultatima provedbe projekta.
7 Revent Smart d.o.o. 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Pokazatelj: Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN Predlažemo da se, kako je to i dosad bila praksa na sličnim Pozivima, ovaj kriterij za MSP-ove na razini cjelokupnog poslovanja, a za velike poduzetnike na razini grupe proizvoda odnosno segmenta poslovanja. Naime, kako se radi o novim, inovativnim proizvodima, njihova komercijalizacija može trajati i nekoliko godina te prvi veći prihodi ne moraju biti odmah vidljivi kod prijavitelja/partnera. Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
8 Lea Perinić (Sveučilište u Rijeci - Sveučilišni centar za istraživanje i inovacije) 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Što se tiče pokazatelja rezultata „RCR08 Publikacije iz projekata koji su primili potporu“, u slučaju da inovativni projekt rezultira izumom, patentom, odnosno bilo kojim drugim oblikom prava intelektualnog vlasništva, otkrićem ili proizvodom koji ima potencijalnu komercijalnu vrijednost, aktivnost publiciranja može biti u koliziji s aktivnošću zaštite intelektualnog vlasništva. S druge pak strane, ako se publiciranje ne smatra spornim i poželjan je pokazatelj rezultata, sugeriramo da troškovi publiciranja budu prihvatljiv trošak za partnere. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
9 Inovacije i razvoj d.o.o. 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva S obzirom da projekt mora započeti industrijskim istraživanjem, teško je u trenutku prijave precizno odrediti očekivane prihode od prodaje novih proizvoda / usluga s obzirom da industrijsko istraživanje (laboratorijska demonstracija i validacija) ne mora nužno rezultirati uspješnim proizvodom / uslugom za tržište. Stoga je pokazatelj porasta prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika suvišan i predlažemo da ne bude obavezan dok se projekcije prihoda mogu koristiti kod kriterija odabira, što je i bila praksa na prethodnim sličnim pozivima (IRI, CEKOM...). Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
10 Rimac Technology 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Pokazatelj koji mjeri povećanje prihoda SVIH članova konzorcija nema smisla. Naime, struktura konzorcija na ovakvim projektima podrazumijeva da svaki partner ima neku komplementarnu ulogu, npr. jedan razvija, drugi implementira u svoje poslovanje, treći testira ili slično. Pogotovo je to na ovom pozivu neprimjenjivo jer se radi o lancima vrijednosti, dakle, već u startu se te razlike u ulogama na tržištu apostrofiraju. Slijedom toga, nemoguće je da svi partneri imaju prihode od prodaje novorazvijenog proizvoda, niti da se njihovi prihodi uzimaju za izračun prosječne vrijednosti. Zatim, GFI u većini slučajeva ne daje prikaz prihoda od prodaje nekih izdvojenih proizvoda, tako da navedeni izvor nije relevantan. Pokazatelj publikacija ne može biti obavezan pokazatelj za projekte koji nemaju uključene organizacije za istraživanje i širenje znanja, jer je njihovo sudjelovanje opcionalno/poželjno, no ne i obvezno. Nije prihvaćen 1.Pokazatelj koji mjeri povećanje prihoda odnosi se na prosječnu vrijednost a ne odnosi se na rast prihoda svakog pojedinog člana SPIN konzorcija. 2. Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
11 Nikolina Perkov Marin 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Pokazatelj Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN je problematičan iz više razloga: ostvarenje samog pokazatelja i ograničavanje apliciranja pojedinih MSP-ova. Predlažemo izmjenu: Prihodi poduzeća se ne trebaju knjigovodstveno razdvajati. Natječajem je planiran razvoj inovacije do TRL 8, a navedeni pokazatelj se mjeri u godini m+2 iz čega se zaključuje kako konzorcij treba u roku od dvije godinu pokrenuti veću količinu proizvodnje odnosno prodaje inovacije što je realno premalo vremena za uspostavu proizvodnog lanca, serijske proizvodnje, marketinškog plana temeljem kojih bi konzorcij mogao ostvariti spomenuti pokazatelj. Nadalje, velika poduzeća ostvaruju velike prihode zbog čega su nepovoljnom položaju budući da će omjer prihoda ostvarenih od prodaje inovativne tehnologije u godini m+2 biti neznačajan u odnosu na poduzeća koja imaju niske prihod te se mala poduzeća koja imaju manji prihod ovakvom metodologijom stavljaju u bolji položaj jer bi omjer prihoda prihodi od tehnologije razvijene projektom bio značajno veći te tako utjecao na veći broj bodova. Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
12 Krešimir Ivić 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Naveo bi da je pokazatelj Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN dosta problematičan u kontekstu ostvarenja samog pokazatelja, ali i ograničavanja apliciranja pojedinih MSP-ova. Konkretan problem je u sekciji „Opis i izvor provjere ostvarenja postignuća“. Prijedlog: Prihodi poduzeća se ne trebaju knjigovodstveno razdvajati. Obrazloženje: 1.Natječajem je planiran razvoj inovacije do TRL 8, a navedeni pokazatelj se mjeri u godini m+2 iz čega se zaključuje kako konzorcij treba u roku od dvije godinu pokrenuti veću količinu proizvodnje odnosno prodaje predmetne inovacije. Smatram kako je potrebno više vremena za uspostavu proizvodnog lanca, serijske proizvodnje, marketinškog plana temeljem kojih bi konzorcij mogao ostvariti spomenuti pokazatelj. 2.Velika poduzeća, generalno, ostvaruju velike prihode zbog čega su nepovoljnom položaju budući da će omjer prihoda ostvarenih od prodaje inovativne tehnologije u godini m+2 biti neznačajni u odnosu na poduzeća koja imaju niske prihode. 3.Mala poduzeća koja generalno imaju manji prihod ovakvom metodologijom stavljaju se u bolji položaj jer bi prihodi od tehnologije razvijene projektom bili značajno veći te tako utjecali na veći broj bodova. Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
13 Tomislav Knežević 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Vezano uz pokazatelj Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN, predlažemo da se navedeni opis promjeni na način da se prihodi poduzeća knjigovodstveno ne razdvajaju, tj. da se preinači odredba kojom se pokazatelj ostvaruje na razini prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN-a. Ukazujemo na navedeno iz sljedećih razloga: 1.NEDOSTATAK VREMENA - nije realno očekivati pokretanje veće proizvodnje odnosno prodaje u godini m+2 od proizvoda / procesa koji završavaju u TRL 8. Konzorciju će trebati vremena da razvijenu tehnologiju provedu kroz TRL 9, tj. uspostave proizvodni lanac, osiguraju dobavu potrebnog materijala, optimiziraju sustav za serijsku proizvodnju i sl. kako bi započeli komercijalizaciju. 2.STJECANJE PRIHODA •Smatramo da navedeni pokazatelj ide u korist poduzećima koji imaju manje prihode od osnovnih djelatnosti čime bi prihodi od tehnologije razvijene projektom bili značajno veći te tako utjecali na veći broj bodova. •Osim toga, na taj način se velika poduzeća koja imaju velike prihode od redovnog poslovanja stavljaju u nepovoljan položaj budući da će omjer prihoda ostvarenih od prodaje inovativne tehnologije u godini m+2 biti neznačajni čime bi utjecali ne samo na vlastiti omjer već i na omjer porasta prosječnih poslovnih prihoda cijelog konzorcija. •Uz to, treba napomenuti kako se ovim pokazateljem stavljaju u nepovoljan položaj i ona velika poduzeća čije je sudjelovanje u projektu nužno kako bi konzorcij postigao snagu istraživačkog / projektnog tima te njihovu ekspertizu koji su nužni za razvoj inovativne tehnologije. •Također, partnerskim sporazumom bi trebala biti dogovorena raspodjela dobiti između članova konzorcija što će rezultirati smanjenjem prihoda od prodane tehnologije po poduzeću te će u konačnici utjecati na odnos prihoda od prodaje tehnologije na tržištu u odnosu na prihode od osnovne djelatnosti. Zaključno, smatramo da je metrika – model kojim će se bodovati ostvarenje navedenog pokazatelja neprikladan te da neće dovesti do objektivnog razlučivanja kvalitete projekata u samom pozivu. Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
14 Ivana Šiško 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Pokazatelj Porast broja zaposlenih kod poduzetnika članova SPIN-a i Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN-a: - navedene pokazatelje teško je procijeniti s obzirom da projekt započinje fazom industrijskog istraživanja te fazom TRL 2. Teško je realno procijeniti te brojke te ih realizirati do kraja projekta. Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
15 Luka Vranić 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Pokazatelj Porast broja zaposlenih kod poduzetnika članova SPIN-a i Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN-a: - projekt započinje s fazom industrijskog istraživanja i TRL 2 fazom te je zbog toga navedene pokazatelje teško procijenit. Takve brojke u toj fazi teško je objektivno procijeniti i realizirati do kraja projekta. Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
16 Antonio Čerkez 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Pokazatelj Porast broja zaposlenih kod poduzetnika članova SPIN-a i Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN-a: - navedene pokazatelje je teško procijeniti, jer projekt započinje s fazom industrijskog istraživanja i TRL 2 fazom. Izrazito je teško objektivno procijeniti takve brojke u toj fazi, a iste i realizirati do kraja projekta. Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
17 Smart RI 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Umjesto "Porast broja zaposlenih kod poduzetnika članova SPIN-a u godini m+2" "Broj novih radnih mjesta u ekvivalentu punog radnog vremena koja direktno provode IR kod svih uključenih subjekata do kraja projekta" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Doprinos predmetnom pokazatelju uključuje planiranje održivih radnih mjesta koja će nastati kao rezultat provedbe projekta. Procjena pokazatelja je odgovornost prijavitelja.
18 Smart RI 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji Poziva Vezano uz pokazatelj Porast broja zaposlenih kod poduzetnika članova SPIN-a i Porast prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika članova SPIN-a: - navedeno će biti teško procijeniti, s obzirom da sam projekt započinje s fazom industrijskog istraživanja i TRL 2 fazom. Kako je to početak samog istraživanja, teško je u toj fazi objektivno procijeniti takve brojke, a iste i realizirati. Dodatno, a vezano uz porast broja zaposlenih, navjerojatno je da se kroz Poziv kao pokazatelj ne uzima u obzir broj novozaposlenih osoba, odnosno osoba koje će biti zaposlene za potrebe rada na projektu i implementacije projektnih aktivnosti. Jer u ovakvom će stanju malo mikro, malih i srednjih poduzetnika biti u mogućnosti sudjelovati u samom pozivu jer je u današnjim dinamičnim i turbulentnim uvjetima na tržištu i samom tržištu rada teško predvidjeti ljudske potencijale koji bi u punom radnom vremenu sudjelovali u implementaciji projektnih aktivnosti. S druge strane, ukoliko bi se potenciralo zapošljavanje novih ljudi (istraživača), navedeni pokazatelj bi se mogao posmatrati kao stvarna mjera i pomoć MSP-ovima u razvoju inovacija i jačanju odjela istraživanja i razvoja Primljeno na znanje Pojasnit će se. Napominjemo kako je procjena pokazatelja odgovornost prijavitelja.
19 KING ICT d.o.o. 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava "Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 1.000.000,00 eura" POJAŠNJENJE: Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 1.0000.000 eur smatramo previsokim, pogotovo uz dodatni uvjet da prihodi prijavitelja i svakog partnera zasebno iznose manje od 30% zatražene potpore jer smatramo da je time onemogućeno sudjelovanje velikom broju mikro i malih tvrtki u ulozi prijavitelja i partnera. Trenutni najniži iznos bespovratne potpore predstavlja izazove prijaviteljima u formiranju projektnog partnerstva, pogotovo imajući na umu da partnerstva moraju biti formirana unutar regija s nižim stupnjem razvoja, što pretpostavlja i manje godišnje promete tvrtki na tim područjima. PRIJEDLOG: Izmjena najnižeg praga bespovratnih sredstava po projektu na 500.000,00 eur ili smanjenje zahtjeva na isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
20 Deloitte d.o.o. 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Prijedlog je da se smanji minimalni iznos potpore na 500.000,00 eura jer će mnogim SPIN-ovima će biti teško doseći 1 milijun eura potpore, naročito kada govorimo o malim poduzetnicima. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
21 PATRICIJA DUGI 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlaže se smanjenje najnižeg iznosa potpore na 500.000,00 EUR s ciljem poticanja mikro i malih poduzeća. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
22 IVAN JOKIĆ 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlažemo da se najniži iznos smanji na 500.000,00 € kako je navedeno i u drugim komentarima. Sve s ciljem poticanja mikro i malih poduzeća. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
23 CHIRON Croatia d.o.o. 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Prijedlog: umanjiti minimalni iznos potpore na 400.000,00 EUR, obzirom da se uglavnom financira istraživanje, odnosno rad zaposlenih na istraživačkim/razvojnim projektima. Nije moguće doći do iznosa većeg od 400.000,00 EUR za tim od npr. 20-tak djelatnika (sva tri poduzetnika zajedno) za vrijeme od čak 36 mjeseci. Uzima se u obzir da ne mogu raditi više od 40-tak% na projektu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
24 Lea Perinić (Sveučilište u Rijeci - Sveučilišni centar za istraživanje i inovacije) 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Podržavamo dosad već iznesene prijedloge da se smanji najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu, a kako bi se omogućila prijava većeg broja mikro i malih poduzetnika kojima bi trenutni iznos mogao biti previsok, a koji su nerijetko nositelji inovativnih ideja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
25 DYVOLVE d.o.o. 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlažemo da se minimalni iznos potpore umanji na 500.000,00 eura. Naime, uz sva propisana ograničenja, kao što su razdioba troškova između tri poduzetnika i eventualno OIŠZ (niti jedan poduzetnik ne snosi više od 70% troškova, OIŠZ između 10% - 20% troškova), ograničeni broj zaposlenika na projektu, ograničeni postotak za udio vanjskih usluga istraživanja, mali intenzitet potpore za nabavu opreme, ograničeni spektar troškova za OIŠZ, smatramo da će mnogim SPIN-ovima, osobito onima koji se sastoje samo od MSP-ova, biti izuzetno teško doseći 1 milijun eura potpore. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
26 Ivana Šiško 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlažem da se smanji najniži iznos tako da i mikro/malo poduzetnici dobiju mogućnost prijave projektnih prijedloga. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
27 Luka Vranić 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatram da bi se najniži iznos trebao smanjiti tako da se na poziv mogu javiti i mikro/mali poduzetnici kojima je trenutni iznos previsok. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
28 STUDIO EGER 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da je najniži iznos previsok te se time potencijalno diskriminiraju mikro/mali poduzetnici sa dobrim idejama. Predlažemo iznos od 150.000 EUR Primljeno na znanje Razmotrit će se.
29 Antonio Čerkez 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Preporučam da se smanji najniži iznos bespovratnih sredstava, makar na 500.000,00 € Primljeno na znanje Razmotrit će se.
30 IGOR PAVEŠIĆ 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija Poziva, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da je najniži iznos prevelik te da se time onemogućava sudjelovanje mikro poduzetnicima sa dobrim projektima koji nisu kapitalno intenzivni. Predlažemo da najniži inos bude postavljen na 250.000 EUR Primljeno na znanje Razmotrit će se.
31 Bruno Grubešić 1.Opće informacije, 1.6.Vrste i intenziteti potpora Ministarstvu u čijem djelokrugu je regionalni razvoj trebao bi biti primarni interes poticanje istog kroz gospodarski razvoj regija, a upravo u tu svrhu postoji regionalna investicijska potpora (često se Članak 14. GBER-a na hrvatskom se kolokvijalno prevodi kao Regionalna potpora, zapravo engl. inačica kaže da je to Regional investment aid. Stoga bi Ministarstvo regionanoga razvoja i fondova EU primarno (za sve ili većinu planiranih programa) trebalo omogućiti korištenje regionalnih potpora s ciljem ulaganja u gospodarski razvoj, a prethodna iskustva i dobra praksa (npr. IRI 1, IRI 2) pokazala su je da kombiniranjem regionalnih (investicijskih) potpora s potporama za istraživanje i razvoj, došlo do pozitivnih efekata kod komercijalizacije istraživačke djelatnosti jer kombinacija potpora omogućava poduzetnicima brzu prilagodbu i proizvodnju novih proizvoda i usluga. Iako je u pojedinim tijelima bilo bojazni da će regionalna potpora dominirati naspram svih drugih oblika potpore na projektima istraživanja i razvoja, to se nije desilo. Nastavno na prethodni komentar od "Gitone Kvarner d.o.o." oko karte regionalnih potpora za 2022. - 2027. godinu, ovdje je važno naglasiti da je Republika Hrvatska dobila značajno veće intenzitete ni zbog čega drugoga već zato jer se u gospodarskom smislu razvijamo slabije nego druge regije u EU, te smo još više odmaknuli od prosjeka BDP i drugih pokazatelja regionalnog razvoja (veći dodijeljeni intenziteti znače manju razvijenost i poticanje kroz veće intenzitete s razlogom dostizanja prosjeka EU). Molim stoga nadležno tijelo da omogući kombinaciju regionalnih potpora za ulaganja s potporama već planiranim ovim pozivom. Dodatno bih kod regionalnih potpora istaknuo i statistiku EU koja pokazuje neravnomjernost i nedosljednost u dugoročnim i kontinuiranim ulaganjima i korištenjem čl.14 GBER-a s ciljem omogućavanja kontinuiranih investicija i suradnje u području istraživanja, inovacija i gospodarskog rasta. U izvješću EK State Aid Scoreboard 2020 (https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/state_aid_scoreboard_note_2020.pdf) na str. 21. navedeno je da glavni prioriteti ulaganja u EU u kontekstu državnih potpora jesu: 1.Zaštita okoliša i energetske utede, 2. Istraživanje, razvoj i inovacije, i 3. Regionalne potpore. Izvješće navodi da u značajnom broju članica EU ovi prioriteti čine i do 70% svih državnih potpora, dok je Republika Hrvatska istaknuta kao zemlja kojoj ti prioriteti iznose svega 31% (dakle najmanje od svih zemalja članica EU). State aid Scoreboard za 2021. godinu https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/state_aid_scoreboard_note_2021.pdf (podaci obrađeni za 2020 godinu i uključuju privremeni okvir državnih potpora i Covid-19 mjere) pokazuju određenu psorost na prilagodbu izazvanu pandemijom Covid-19 te na sporu i nefleksibilnu raspodjelu državni potpora gdje se većina ulaganja u Republici Hrvatkoj veže uz mjere energetske učinkovitosti, regionalna i sektorska ulaganja, a izvješće navodi Švedsku i Hrvatsku kao zemlje članice s najnižim ulaganjima u Covid-19 mjer pomoći (str.36. izvješća). U istom izvješću se navodi da 23 EU članice preko 50% svih državnih potpora ulaže u mjere za otklanjanje posljedica pandemije Covid-19, sve izuzev Češke, Belgije, Švedske i Hrvatske. Iz svega navedenog molimo nadležno tijelo da bude agilnije i fleksibilnije u korištenju raspoloživih instrumenata namijenjenih regionalnom razvoju i omogući kombiniranje više vrsta potpora (regionalnih potpora za ulaganje, potopra za energetsku učinkovitost i ulaganja u OIE, de minimis potpore, IRI potpore), posebice obzirom na stvarne potrebe budućih korisnika koji bez ulaganja u konkretnu opremu, strojeve i nematerijalnu imovinu, ne mogu iskoristiti puni potencijal istraživačkog rada i suradnje. Nije prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za jačanje strateških partnerstva za inovacije, koji je ujedno i pravni temelj za ovaj Poziv, nije predviđena dodjela regionalne potpore za ulaganje iz članka 14. Uredbe o skupnom izuzeću, već potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja i inovacije iz poglavlja 4. Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno potpore iz članaka 25 i 26.a. Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.
32 Spin Valis d.d. 1.Opće informacije, 1.6.Vrste i intenziteti potpora Predlažemo uvođenje Regionalne potpore po članku 14. umjesto Potpore za infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje po članku 26.a, kako bi se na taj način olakšala nabava infrastrukture za provođenje istraživačko razvojnih projekata po povoljnijem intenzitetu. Nije prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za jačanje strateških partnerstva za inovacije, koji je ujedno i pravni temelj za ovaj Poziv, nije predviđena dodjela regionalne potpore za ulaganje iz članka 14. Uredbe o skupnom izuzeću, već potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja i inovacije iz poglavlja 4. Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno potpore iz članaka 25 i 26.a. Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.
33 Gitone Kvarner d.o.o. 1.Opće informacije, 1.6.Vrste i intenziteti potpora Slijedom postojeće podjele RH na 4 NUTS2 regije (Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Grad Zagreb) i na temelju Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) i Smjernica o regionalnim potporama EK 2022.-2027., Europska komisija je Republici Hrvatskoj odobrila postojeću Kartu regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027., koja je u primjeni do 31.12.2027. Sve regije osim Grada Zagreba su ispod 60% prosjeka BDP-a po stanovniku EU-27. Novom kartom je tim regijama omogućeno da mogu jačati konkurentnost koristeći šanse koje nude globalni trendovi za oživljavanje gospodarskog rasta i povećanja produktivnosti. Postavlja se pitanje zašto RH ne koristi regionalnu potporu u dovoljnoj mjeri obzirom im je EK omogućila izdašnije potpore zbog nedovoljne razvijenosti regija? Predlažemo da jedna od potpora koje se dodjeljuje na natječaju bude i Regionalna potpora po članku 14. GBER-a. Ista potpora se dodjeljivala i na ranijim IRI pozivima te se kroz nju poduzetnicima omogućila nabava materijalne i nematerijalne imovine kojom bi poduzetnici mogli ojačati vlastite inovacijske kapacitete. Isto bi bilo u skladu sa svrhom poziva koja uključuje razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša. Nije prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za jačanje strateških partnerstva za inovacije, koji je ujedno i pravni temelj za ovaj Poziv, nije predviđena dodjela regionalne potpore za ulaganje iz članka 14. Uredbe o skupnom izuzeću, već potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja i inovacije iz poglavlja 4. Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno potpore iz članaka 25 i 26.a. Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.
34 DYVOLVE d.o.o. 1.Opće informacije, 1.6.Vrste i intenziteti potpora Predlažemo da se umjesto Potpore za infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje po članku 26.a, kao na prošlom IRI 2 natječaju uvede Regionalna potpora po članku 14. Poduzetnicima će se na taj način olakšati nabava infrastrukture za provođenje istraživačko-razvojnih projekata po povoljnijem intenzitetu, što će doprinijeti razvoju IRI potencijala u regijama. Nije prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za jačanje strateških partnerstva za inovacije, koji je ujedno i pravni temelj za ovaj Poziv, nije predviđena dodjela regionalne potpore za ulaganje iz članka 14. Uredbe o skupnom izuzeću, već potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja i inovacije iz poglavlja 4. Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno potpore iz članaka 25 i 26.a. Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.
35 CHIRON Croatia d.o.o. 1.6.Vrste i intenziteti potpora, Tablica 2. Intenziteti potpora Prijedlog je da se vrsta potpora kojom se nabavlja oprema za testiranje i eksperimentiranje izmjeni na Regionalnu potporu, gdje su intenziteti potpore veći, što bi olašalo nabavu potrebne opreme. Nije prihvaćen Programom dodjele državne potpore za jačanje strateških partnerstva za inovacije, koji je ujedno i pravni temelj za ovaj Poziv, nije predviđena dodjela regionalne potpore za ulaganje iz članka 14. Uredbe o skupnom izuzeću, već potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja i inovacije iz poglavlja 4. Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno potpore iz članaka 25. i 26.a. Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.
36 Smart RI 1.6.Vrste i intenziteti potpora, Tablica 2. Intenziteti potpora Jedan od kriterija za porast intenziteta potpore je činjenica da projekt uključuje opsežno širenje znanja, no nije sasvim jasno kako će se taj kriterij ispoštovati. Radi li se o nekom konkretnom broju konferencija, skupova, broju znanstveno/stručnih članaka...? Primljeno na znanje Uvećanje intenziteta za 15 postotnih bodova ostvaruje se ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: - Projekt uključuje stvarnu suradnju: • među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a nijedan poduzetnik sam ne snosi više od 70 % prihvatljivih troškova, ili • između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu te organizacije snose najmanje 10 % prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja ili - rezultati projekta priopćuju se širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom ili - korisnik se obvezuje pravodobno staviti na raspolaganje licencije za rezultate istraživanja potpomognutih projekata istraživanja i razvoja koji su zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva po tržišnoj cijeni te na neisključivoj i nediskriminirajućoj osnovi kako bi ih zainteresirane strane u EGP-u mogle koristiti ili - se projekt istraživanja i razvoja provodi u potpomognutoj regiji koja ispunjava uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora Pravila Poziva ne propisuju konkretan broj aktivnosti kojima se širi znanje.
37 Franjo Benjak 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.1.Potpore za projekte istraživanja i razvoja Navedeno je da aktivnosti istraživanja i razvoja moraju uključivati industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4). Međutim, nije jasno definirano moraju li nužno aktivnosti obuhvatiti sve razine tehnološke spremnosti (2, 3 i 4) ili istraživanje može krenuti od TRL 3 ili TRL 4. Ako cjelokupno industrijsko istraživanje (TRL 2, 3 i 4) ne mora biti uključeno predlaže se sljedeća formulacija: Mora uključivati industrijsko istraživanje (TRL 2, TRL 3 i TRL 4 ili TRL 3 i TRL 4 ili TRL 4). Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
38 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.1.Potpore za projekte istraživanja i razvoja Potpomognuta regija koja ispunjava uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora. članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora o funk.EU: Sljedeće se vrste potpora mogu smatrati spojivima s unutarnjim tržištem: (a) potpore za promicanje gospodarskog razvoja područja na kojima je životni standard neuobičajeno nizak ili na kojima postoji velika podzaposlenost, te regija iz članka 349. s obzirom na njihovo strukturno, gospodarsko i socijalno stanje; Članak 349. Vodeći računa o strukturno uvjetovanom društvenom i gospodarskom stanju u Guadeloupeu, Francuskoj Gvajani, Martiniku, Mayotteu, Reunionu, Saint-Martinu, Azorima, Madeiri i Kanarskim otocima, koje je još složenije zbog njihove udaljenosti, izoliranosti, male površine, nepovoljne topografije i klime, gospodarske ovisnosti o malom broju proizvoda, kao i o tome da postojanost i međudjelovanje tih uvjeta u velikoj mjeri ograničuju njihov razvoj, Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, usvaja posebne mjere koje su posebice namijenjene utvrđivanju uvjeta primjene Ugovorâ u tim regijama, uključujući zajedničke politike. Kada Vijeće u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom usvaja posebne mjere, ono također odlučuje na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Mjere iz prvog stavka posebno se odnose na carinsku, trgovinsku i poreznu politiku, slobodne zone, poljoprivrednu i ribarstvenu politiku, uvjete za opskrbu sirovinama i osnovnom robom široke potrošnje, državne potpore i na uvjete pristupanja strukturnim fondovima i horizontalnim programima Zajednice. Vijeće usvaja mjere iz prvog stavka vodeći računa o posebnim svojstvima i ograničenjima najudaljenijih regija, ne ugrožavajući cjelovitost i dosljednost pravnog poretka Unije, uključujući unutarnje tržište i zajedničke politike. Nije definirano točno na koja se to odnosi područja unutar RH? Što ako se jedan od partnera nalazi na potpomognutom području, a drugi ne? Primljeno na znanje Potpomognute regije u RH prihvatljive u okviru ovog Poziva utvrđene su u Uputama, u poglavlju 3. Prihvatljivost projekta, točci 5. Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i partnera propisani su Poglavljem 2. Uputa.
39 NetHub 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.1.Potpore za projekte istraživanja i razvoja U okviru prioritetne niše FutureFarma - farmaceutika budućnosti, inovacijski ciklusi traju znatno duže nego u drugim industrijama. S obzirom da je, uz eksperimentalni razvoj (TRL 5-8), obavezna i provedba industrijskog istraživanja (2-4), sve do konačnog, odnosno cjelovitog (integriranog) proizvoda i/ili usluga i to sve u 36 mjeseci, značajno se smanjuju mogućnosti sudjelovanja poduzeća koje se bave razvojem novih lijekova. Ako je fokus Poziva na razvoju cjelovitih (integriranih) proizvoda i/ili usluga, molimo razmotrite da industrijsko istraživanje ne bude obavezna aktivnost. Na ovaj način postići će se i sinergijski učinak s prethodnim ulaganjima u istraživanje i razvoj iz javnih izvora, kojim je ostvaren napredak preko faze industrijskog istraživanja i omogućit će se pristup poduzećima koja su već uložila značajne resurse u fazu industrijskog istraživanja. Nije prihvaćen Poziv je u skladu s Programom dodjele državnih potpora za jačanje strateških partnerstva za inovacije, koji je ujedno i pravni temelj za ovaj Poziv te planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija
40 Smart RI 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.1.Potpore za projekte istraživanja i razvoja Nije sasvim jasno je li Studija izvedivosti zapravo isporučevina, izrađuje li se za svaki novorazvijeni proizvod i/ili uslugu zasebno ili za cjelokupni projekt u cjelini. Istodobno bi Studija, kao takva, tek u ovoj fazi implementacije projektnih aktivnosti trebala dati realnu procjenu oko porasta prosječnih poslovnih prihoda poduzetnika u godinama nakon provedbe projekta, umjesto da prijavitelj/partneri u fazi pisanja projektnog prijedloga predviđaju porast poslovnih prihoda poduzetnika u m+2 godini, kako je navedeno u pokazateljima projekta. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
41 Franjo Benjak 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.2.Potpore za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (tehnološke infrastrukture) temeljem članka 26.a Uredbe  o skupnom izuzeću Navedeno je da pristup infrastrukturi mora biti otvoren i omogućen na transparentnoj i ne-diskriminirajućoj osnovi i za korisnike koji nisu članovi SPIN konzorcija. Predlaže se da se odredba preformulira na sljedeći način: "Pristup infrastrukturi mora biti otvoren i omogućen na transparentnoj i ne-diskriminirajućoj osnovi i za korisnike koji nisu članovi SPIN konzorcija, ako je primjenjivo". Naime, ako korisnik i članovi SPIN konzorcija koriste 100% kapaciteta istraživačke infrastrukture, slobodni kapacitet infrastrukture na postoji i ne može se omogućiti otvoren pristup. Nije prihvaćen Članak 26.a stavak 3. Uredbe 651/2014 jasno navodi da pristup infrastrukturi mora biti otvoren za više korisnika i omogućen na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova ulaganja u infrastrukturu može se odobriti povlašten pristup uz povoljnije uvjete, koji je razmjeran doprinosu poduzetnika u troškovima ulaganja, a uvjeti povlaštenog pristupa moraju biti javni. Navedeno podrazumijeva da u fazi pripreme Poziva nije moguće prejudicirati buduće korisnike infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje.
42 Franjo Benjak 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.2.Potpore za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (tehnološke infrastrukture) temeljem članka 26.a Uredbe  o skupnom izuzeću Tekstom je obuhvaćena mogućnost povećanja intenziteta u skladu s točkom 6. stavkom a) članka 26a Uredbe o skupnom izuzeću dok stavke b) i c) točke 6. nisu uključene. Predlaže se da se u tekst dodaju sljedeće odredbe: - Intenzitet potpore može se povećati za dodatnih 10% za infrastrukturu za prekogranično testiranje i eksperimentiranje koje podliježe tome da najmanje dvije države članice osiguravaju javno financiranje ili za infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje koje su evaluirane i odabrane na razini Europske unije - Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 5% za infrastrukturu za testiranje eksperimentiranje od kojih se najmanje 80% godišnjeg kapaciteta dodjeljuje MSP-ovima Nije prihvaćen Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.
43 Gitone Kvarner d.o.o. 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.2.Potpore za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (tehnološke infrastrukture) temeljem članka 26.a Uredbe  o skupnom izuzeću Predlažemo da se potpore za ulaganje u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje odobre i partnerima ili da se u natječaj uvedu regionalne potpore kako bi i partneri na projektu mogli nabavljati određenu opremu ili urediti laboratorij za testiranje i slične aktivnosti. Također, s obzirom na visok iznos bespovratnih sredstava, smatramo da bi aktivnosti koje se sufinanciraju putem ove potpore trebale uključivati i aktivnosti gradnje i građenja. Nije prihvaćen Potpore za infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje utvrđene člankom 26a Uredbe o skupnom izuzeću dodjeljivat će se isključivo ukoliko je pristup infrastrukturi otvoren za više korisnika i omogućuje se na transparentnoj i ne-diskriminirajućoj osnovi, što će u provedbi pratiti PTPO a Korisnik je obvezan izvještavati PTPO o korištenju infrastrukture. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa se sa Korisnikom a provedba projekta isključiva je odgovornost Korisnika čak i kada Korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera. Prihvatljive aktivnosti navedene su u Poglavlju 4. u skladu sa zakonodavnim, programskim i strateškim okvirom.
44 Inovacije i razvoj d.o.o. 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.2.Potpore za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (tehnološke infrastrukture) temeljem članka 26.a Uredbe  o skupnom izuzeću Kako bi se omogućilo opremanje sofisticiranom opremom, potrebno je osigurati i sredstva za uređenje i prilagodbu prostora, što podrazumijeva troškove gradnje koji su ovdje isključeni. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prihvatljive aktivnosti navedene su u Poglavlju 4., a prihvatljivi troškovi u Poglavlju 5., a u skladu sa zakonodavnim, programskim i strateškim okvirom.
45 Inovacije i razvoj d.o.o. 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.2.Potpore za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (tehnološke infrastrukture) temeljem članka 26.a Uredbe  o skupnom izuzeću U cilju jačanja IRI kapaciteta poduzetnika, ostvarenja ciljeva poziva i uspješne provedbe projekata, potrebno je omogućiti SVIM partnerima-poduzetnicima potporu za ulaganja u infrastrukturu, a ne samo prijavitelju. Također, nejasno je zašto nisu predviđene regionalne potpore sukladno čl. 14 GBER koje imaju značajno povoljnije uvjete od ovdje navedenih. Predlažemo izmjenu Poziva u ovom dijelu, kao i Programa državnih potpora kako bi se omogućila dodjela regionalnih potpora za ulaganja u istraživačku infrastrukturu poduzetnika. Nije prihvaćen Potpore za infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje utvrđene člankom 26a Uredbe o skupnom izuzeću dodjeljivat će se isključivo ukoliko je pristup infrastrukturi otvoren za više korisnika i omogućuje se na transparentnoj i ne-diskriminirajućoj osnovi, što će u provedbi pratiti PTPO, a Korisnik je obvezan izvještavati PTPO o korištenju infrastrukture. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa se sa Prijaviteljem/Korisnikom, a provedba projekta isključiva je odgovornost Korisnika čak i kada Korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera. Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.
46 Smart RI 1.6.Vrste i intenziteti potpora, 1.6.2.Potpore za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (tehnološke infrastrukture) temeljem članka 26.a Uredbe  o skupnom izuzeću Zašto će se potpore za ulaganje u infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje dodjeljivati isključivo Prijavitelju/Korisniku? Dodatno, kroz pristup infrastrukturi koji je otvoren za više korisnika i omogućuje se na transparentnoj i ne-diskriminirajućoj osnovi, ovdje je zapravo mogao biti spomenuti i Inovacijski klaster koji prema Članku 27 GBER-a omogućuje pristup prostorima, objektima i djelatnostima na transparentan i nediskriminirajući način. Nevjerojatno je da se u cjelokupnom dokumentu Uputa za prijavitelje "Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije" na niti jednom mjestu ne spominje inovacijski klaster. Naime, kroz prethodne dokumente vezane uz proces industrijske tranzicije, sastanke i prezentacije, inovacijski klasteri su prepoznati kao organizacije koje će davati podršku procesu cjelokupnom procesu industrijske tranzicije. Inovacijski klasteri su trebali biti ti koji su trebali poticati i facilitirati uspostavu SPIN-ova i pripremati zalihu projekata u okviru jedne ili više prioritetnih niša, no navedeno nije spomenuto u predmetnim Uputama za prijavitelje. Nije prihvaćen Potpore za infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje utvrđene člankom 26a Uredbe o skupnom izuzeću dodjeljivat će se isključivo ukoliko je pristup infrastrukturi otvoren za više korisnika i omogućuje se na transparentnoj i ne-diskriminirajućoj osnovi, što će u provedbi pratiti PTPO, a Korisnik je obvezan izvještavati PTPO o korištenju infrastrukture. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa se sa Korisnikom, a provedba projekta isključiva je odgovornost Korisnika čak i kada Korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera. Inovacijski klasteri bit će predmet posebnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.
47 Franjo Benjak 1.Opće informacije, 1.7.Ograničenja vezana uz zbrajanje potpora U poglavlju 1.7., točka 6. navedeno je: "U okviru ovog Poziva nije dozvoljena kombinacija financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava za isti projekt izravno vezan uz istog korisnika bespovratnih sredstava odnosno krajnjeg primatelja financijskih instrumenata." Moli se dodatno pojašnjenje i potvrdu da pod kategoriju financijskih instrumenata nije svrstana kamatna stopa. Naime, postoji velika vjerojatnost da pojedini korisnici razliku od bespovratnih sredstava do ukupne vrijednosti projekta sufinanciraju kreditom banke, odnosno da na taj način zatvore financijsku konstrukciju. Dozvoljava li se u tom slučaju korištenje subvencionirane kamatne stope? Ukazuje se da u takvim slučajevima ne bi smjelo postojati ograničenje za subvencioniranje kamatne stope s obzirom da su kamate u svakom slučaju neprihvatljiv trošak. Nije prihvaćen Pozivom je definirano kako se Prijavitelj/Korisnik obvezuje osigurati sredstva (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora uključujući iz EU) za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projekta.
48 ROGINA CONSULTING d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Pozivom (točka 2.1. i točka 2.3. pod 21.), definirano je kako prijavitelj i partneri moraju imati poslovnu jedinicu ili podružnicu u trenutku plaćanja u jednoj od regija (SH, PH, JH), što je u skladu s Programom potpora (čl. 6, st.3.) te pravilima Unije. S druge strane, propisano je kako i prijavitelj i partneri u trenutku podnošenja projektnog prijedloga moraju biti mapirani kao dionici jednog ili više RLV (točka 2.2, točka 2.3. pod 22.). Prema Javnim pozivima za iskaz interesa, točka 3., poduzeće nije u mogućnosti upisati se u RLV ukoliko već nema sjedište u jednoj od regija. Iz navedenog proizlazi kako su te dvije odredbe Poziva (da prijavitelj/partner ne mora imati jedinicu do trenutka plaćanja i da prijavitelj/partner mora biti upisan u RLV u trenutku podnošenja projekta) u suprotnosti, odnosno, odredba da u trenutku podnošenja prijave svi prijavitelji i partneri moraju biti mapirani u RVL 'poništava' odredbu prema kojoj je moguće osnovati poslovnu jedinicu tek u trenutku plaćanja (posebice za poduzeća koja imaju sjedište van RH), što je u skladu s pravilima Unije. Smatramo kako je potrebno uskladiti odredbe. Prihvaćen Bit će izmijenjeno.
49 HELB d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Budući da stoji "Prihvatljiv prijavitelj mora djelovati u području jednog ili više RLV predmetnih NUTS 2 regija (Panonska, Jadranska ili Sjeverna Hrvatska)", a u dokumentu “Obrazac za iskaz interesa za Regionalni lanac vrijednosti Pametne industrije Sjeverne Hrvatske“ stoji „Moguć je višestruki izbor, kao i unos NKD koji nije naveden ukoliko se smatra da može doprinijeti razvoju prioritetnih niša u sklopu predmetnog RLV“. Ako uz već navedene djelatnosti po NKD-u iz područja proizvodnje C26 i C28, predložimo tj. unesemo C27 (NKD 27.12 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije), možemo li smatrati da će ista biti prihvaćena? Napominjemo da upravo u regiji Sjeverna Hrvatska postoje brojna poduzeća u ovoj niši koja predstavlja novu granu strateškog razvoja u 4. industrijskoj revoluciji, koja komplementarno koristi rezultate Industrije 4.0, a fokusira se na sveobuhvatan razvoj digitalnih ekosustava i iskorištavanje podataka kao digitalnih energenata. Nije prihvaćen Javni pozivi za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske nisu predmetom ovog e-savjetovanja. Isti su otvoreni kontinuirano s ciljem identificiranja ključnih dionika koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar regionalnih lanaca vrijednosti regija obuhvaćenih procesom industrijske tranzicije hrvatskih regija, i nisu uvjet za prihvatljivost prijavitelja.
50 Hrvatski Telekom d.d. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Nastavno na definiciju prihvatljivosti prijavitelja u poglavlju 2.1 – prihvatljivi prijavitelji su definirani kao poduzetnici (neovisno o njihovoj veličini) koji imaju poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u trenutku plaćanja potpore u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj. Predlažemo izmjenu predmetnog kriterija na način da se omogući prijava poduzetnicima koji imaju poslovne prostore u određenoj regiji, bez uvjetovanja da isti moraju biti registrirani kao podružnica ili poslovna jedinica. Uvjetovanjem osnivanja poslovne jedinice/podružnice se aktivno diskriminiraju određena poduzeća i određeni sektori što može imati izuzetno negativne posljedice po ostvarenje ciljeva Poziva i značajno ograničiti potencijalnim prijaviteljima odabir tema za istraživanje i razvoj. Primjerice, u sektoru telekomunikacija, niti jedan od tri najveća pružatelja telekomunikacijskih usluga na razini RH nema registrirane podružnice. Ako uzmemo u obzir da je moguće da isti nemaju ni registrirane poslovne jedinice, potencijalno su u predmetnom Pozivu neprihvatljiv prijavitelj/partner. Ukoliko se prijavitelji iz određene regije, pr. Jadranske Hrvatske, odluče za provedbu projekta u okviru prioritetne niše „IT rješenja i proizvodne tehnologije i modeli za Industriju 4.0 i pametnu poljoprivredu“, odnosno za odabir indikativne teme za istraživanje i razvoj „IT rješenja za industriju 4.0 i integraciju u 5G infrastrukturu“ ili „5G tehnologije i C-ITS (kooperativni inteligentni transportni sustavi)“, nemogućnost sudjelovanja sektora telekomunikacija bi efektivno u potpunosti eliminirala mogućnosti pripreme i provedbe projekata baziranih na 5G tehnologijama s obzirom na to da konzorciji ne bi bili u mogućnosti koristiti resurse mobilne mreže za testiranje svojih rješenja bez čega se ne može govoriti o ni o eksperimentalnom razvoju (TRL 5-8), a pogotovo ne o komercijalizaciji (TRL 9). Isti rizik je prisutan i u regijama Panonske, odnosno Sjeverne Hrvatske i njihovih prioritetnih niša. Ovaj rizik je značajno uvećan činjenicom da u okviru Poziva u ovom trenutku nisu predviđene ni troškovne kategorije u okviru kojih bi nositelj SPIN konzorcija i partner poduzetnik mogli sufinancirati plaćanje korištenja testnih kapaciteta mobilne mreže najvećih hrvatskih teleoperatora, čime se dodatno cjelokupni kontekst telekomunikacijske infrastrukture u okviru Poziva stavlja u izuzetno nepovoljan položaj i čime se efektivno eliminiraju određene indikativne teme i onemogućavaju projektni konzorciji prijavitelja u provođenju strukturiranih i efikasnih istraživanja temeljenih na 5G tehnologijama. Nije prihvaćen Predmetni Poziv u skladu je s programskim dokumentima, odnosno Integriranim teritorijalnim programom 2021. – 2027. koji kao primarni cilj ima uravnoteženi regionalni razvoj kroz industrijsku tranziciju potpomognutih regija, odnosno jačanje pozicije regionalnoga gospodarstva. Ulaganja su usmjerena prema Panonskoj, Jadranskoj te Sjevernoj Hrvatskoj, isključujući gospodarski najrazvijeniju NUTS 2 regiju grada Zagreba. Kako bi se osigurao ekonomski i društveni učinak u predmetnim regijama projekti se moraju provoditi u potpomognutoj regiji, sve projektne aktivnosti i pripadajući troškovi moraju se odvijati, odnosno nastati u ovim regijama, uz izuzetak, ako je primjenjivo, projektnih aktivnosti i pripadajućih troškova koje provodi OIŠZ sa sjedištem izvan regije SPIN-a. Također, Programom potpora su definirani korisnici kao poduzetnici koji čine dio konzorcija za strateška partnerstva za inovacije i koji će u trenutku plaćanja potpore imati poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.
51 Franjo Benjak 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Naveli ste da prijavitelj i partneri koji su poduzetnici moraju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga biti mapirani kao dionici jednog ili više RLV-ova i prioritetnih niša temeljem javnih poziva MRRFEU za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske. Odredba je u redu, ali skrećem Vam pažnju da je u odgovoru na pitanje broj 20. u okviru pitanja i odgovora Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti (dostupno na linku: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Planovi%20industrijske%20tranzicije/UCESTALA%20PITANJA%20I%20ODGOVORI_novo.pdf) koje glasi: "Da li javljanje na poziv uvjetuje buduće korištenje EU fondova za industrijsku tranziciju" objavljen odgovor kako slijedi: "Javljanje na Poziv ne uvjetuje buduće korištenje EU fondova". U skladu s navedenim, predlažemo da objavite izmjenu predmetnih pitanja i odgovora. Primljeno na znanje Iskazani prijedlog izmjene pitanja i odgovora na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ima Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske nije predmet ovog postupka savjetovanja s javnošću. Razmotrit će se dio komentara koji se odnosi na uvjet mapiranja dionika u okviru ovog Poziva.
52 Franjo Benjak 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Naveli ste da se Pozivom daje prednost uključivanja OIŠZ-a koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan dotični SPIN konzorcij. Ukoliko postoji potreba za uključivanjem OIŠZ-a koji djeluju izvan regije osnutka SPIN konzorcija, navedeno je obavezno dodatno obrazložiti u okviru projektnog prijedloga. Skrećem Vam pažnju kako je dozvoljeno da poduzetnici partneri, u trenutku podnošenja projektnog prijedloga, ne trebaju imati registriranu poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u predmetnoj NUTS2 regiji već da ju trebaju registrirati do trenutka plaćanja potpore. Predlaže se da sličnu odredbu dodate i za OIŠZ te da preformulirate odredbu kako slijedi: "Pozivom se daje prednost uključivanja OIŠZ-a koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan dotični SPIN konzorcij ili uključivanju OIŠZ koje će najkasnije do trenutka plaćanja potpore proširiti svoje djelovanje na regiju u kojoj je osnovan dotični SPIN konzorcij". Dodatno, predlaže se da definirate pojam "djelovanja" OIŠZ-a u regiji. Nije jasno odnosi li se djelovanje na registraciju u sudskom registru pri određenom trgovačkom sudu u NUTS2 regiji ili pojam djelovanja OIŠZ-a ima širi kontekst? Primjerice, postoje OIŠZ koje su registrirane u jednoj regiji, a imaju studijske jedinice i laboratorije u drugoj regiji pri čemu predmetne studijske jedinice i laboratoriji nemaju zasebnu pravnu osobnost. Nije prihvaćen OIŠZ moraju biti registrirane u RH, a prednost se daje uključivanju OIŠZ iz regije u kojoj djeluje SPIN konzorcij. Promatrat će se registrirano sjedište OIŠZ.
53 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Poduzetnici će raditi s partnerima s kojima to ima smisla, tj. koji već jesu ili će postati djelom njihovih lanaca vrijednosti, bez obzira na regiju i državu. Potrebno je omogućiti poduzetnicima da rade s najkvalitetnijim mogućim partnerima. "Vanjski" partner koji nije iz te regije ili države može sam osigurati financiranje vlastitih aktivnosti, po principu Eurostars natječaja. Nije prihvaćen Pravilima Poziva jasno su definirani uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i partnera koji sudjeluju u aktivnostima projekta te za iste potražuju sredstva, te suradnici koji se mogu pridružiti provedbi projekta ali ne mogu potraživati sredstva po ovom Pozivu.
54 PATRICIJA DUGI 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Da li je dozvoljeno sudjelovanje poduzeća X kao nositelja jednog SPIN konzorcija i istovremeno sudjelovanje kao partnera u drugom SPIN konzorciju? Primljeno na znanje Svrha javnog savjetovanja nije odgovaranje na pojedinačne upite o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova. Uputama za prijavitelje, u poglavlju 7.1. Broj projektnih prijedloga utvrđeno je da po ovom Pozivu jednom prijavitelju/partneru (koji je poduzetnik) bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena samo jednom.
55 PATRICIJA DUGI 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Može li kao nositelj SPIN konzorcija biti evidentiran mikro poduzetnik, ako su ostali evidentirani partneri u SPIN konzorciju iz kategorije mali i/ili srednji poduzetnici? Primljeno na znanje Svrha javnog savjetovanja nije odgovaranje na pojedinačne upite o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova. Uvjet prihvatljivosti prijavitelja s obzirom na veličinu poduzeća definiran je u točki 2.1. Uputa za prijavitelje
56 Gitone Kvarner d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Smatramo da je ovaj kriterij diskriminirajući za brojne projekte, jer u određenim područjima je potrebno potražiti partnere izvan regije, s obzirom da za određene aktivnosti možda neće biti moguće pronaći kvalitetnog ili prihvatljivog partnera (prema nekim drugim kriterijima) koji je iz iste regije i u mogućnosti je sudjelovati ili raditi na inovacijama kroz istraživačko-razvojni projekt. Trebalo bi uvesti mogućnost da barem određen broj partnera ili određeni postotak konzorcija može biti i iz neke druge regije. Nije prihvaćen Ukupna alokacija Poziva programskim dokumentima raspodijeljena je po regijama. Redistribucija alokacije između regija nije dozvoljena, stoga poduzetnici korisnici potpore (prijavitelj i partneri) moraju biti iz iste regije.
57 Maksima savjetovanje d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Smatramo da definiranjem da svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija, moraju biti iz iste regije se izrazito ograničava mogućnost osmišljavanja te provedbe smislenog i dobrog projekta. Stoga, predlažemo da se omogući uključivanje i poduzetnika iz drugih regija u SPIN konzorcije prema istom principu kao i s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Nije prihvaćen Ukupna alokacija Poziva programskim dokumentima raspodijeljena je po regijama. Redistribucija alokacije između regija nije dozvoljena, stoga poduzetnici korisnici potpore (prijavitelj i partneri) moraju biti iz iste regije.
58 Rimac Technology 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Dozvoljenost partnera je jako usko definirana i predstavlja ograničavajući faktor u kreiranju smislenog projekta. Predlažemo mogućnost uključivanja partnera poduzetnika iz druge regije, po istom ključu kako je predviđeno za uključivanje OIŠZ-a izvan regije. Osim toga, limitiranje potencijalnih partnera samo na one koji su mapirani također je ograničavajući faktor jer ta baza nije aktualna (poziv za iskaz interesa trajao je tijekom veljače 2022.)- što je npr, sa star-upovima koji su možda osnovani nakon toga vremena? Djelomično prihvaćen 1. Ne prihvaća se. Ukupna alokacija Poziva programskim dokumentima raspodijeljena je po regijama. Redistribucija alokacije između regija nije dozvoljena, stoga poduzetnici korisnici potpore (prijavitelj i partneri) moraju biti iz iste regije. 2. Razmotrit će se dio komentara koji se odnosi na mapiranje.
59 Smart RI 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.2.Dozvoljenost partnerstva Prijavitelj i partneri koji su poduzetnici moraju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga biti mapirani kao dionici jednog ili više RLV-ova i prioritetnih niša temeljem javnog poziva a MRRFEU za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske. Nije jasna poveznica Uputa i samog sadržaja prijave na javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima. Primjerice, dionik je unutar google forma morao odabrati poziciju koju bi mogao imati u regionalnom lancu vrijednosti (Proizvođači, Opskrbljivači/dobavljači, Dobavljači tehnologija, Integratori, Tijela za certifikaciju i ispitivanje kvalitete, Dionici u širenju znanja i inovacija, Inovacijski klasteri, Ostali dionici u funkciji stvaranja više dodane vrijednosti), no navedeno nije 1.) sasvim jasno i 2.) kroz prijedlog teksta Upute za prijavitelje nisu naznačene niti spomenute ove kategorije, pa nije sasvim jasno zašto su one uopće uvedene. Potrebno je detaljnije pojašnjenje. Također, kako je navedeno u jednom od prethodnih komentara, nije spomenut inovacijski klaster koji bi, kroz poticanje uspostave SPIN-ova trebao dati podršku cjelokupnom procesu industrijske tranzicije. Inovacijski klaster je naveden kao vrsta/tip prihvatljivog dionika, no nisu niti rječju spomenuti u prijedlogu Uputa za prijavitelje. Primljeno na znanje Razmotrit će se dio komentara koji se odnosi na mapiranje dionika. Inovacijski klasteri bit će predmet posebnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.
60 ROGINA CONSULTING d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točku 19. “ako prihodi prijavitelja i svakog partnera zasebno iznose manje od 30 % zatražene potpore“, odnosno odredbu da svaki partner, koji sudjeluje u jednom dijelu projekta, mora imati prihode koji zadovoljavaju 30 % ukupne tražene potpore na razini cijelog konzorcija, smatramo iznimno ograničavajućom. Već je navedeno kako je cilj poziva, a tako i projekata, uspostava strateških partnerstava u aktivnostima istraživanja i razvoja, u kojima svaki dionik RLV-a ima svoju određenu specifičnu ulogu, udio i (financijski) doprinos, stoga bi u ovom slučaju ispravnija bila odredba da svaki član zasebno mora imati prihode u iznosu 30 % svog dijela projekta. S druge strane, točkom 28. predmetnog poglavlja propisano je kako je isključivo prijavitelj odgovoran za zatvaranje financijske konstrukcije. Dodatno, ovakav kriterij ne doprinosi samom cilju ITP programa kojem je svrha jačanje i razvoj nerazvijenih regija i njihovih poduzeća i gospodarstava, kao i cilju RLV-ova kojima svrha uključivanje i umrežavanje manjih zasebnih dionika u jedan zajednički lanac vrijednosti. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
61 KING ICT d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   "ako prihodi prijavitelja i svakog partnera zasebno iznose manje od 30 % zatražene potpore (nije primjenjivo za OIŠZ) prema GFI-POD, odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje" "ako prijavitelj i svaki partner zasebno (nije primjenjivo za OIŠZ) ima iskazan negativan kumulativ EBITDA dvije (2) godine prije predaje projektnog prijedloga (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjim financijskim izvješćima za dvije (2) godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga, odnosno za zadnja dva (2) odobrena računovodstvena razdoblja" POJAŠNJENJE: Pojedini poduzetnici mogu imati "spin-off" tvrtke ili specijalizirana povezana poduzeća koja samostalno ne udovoljavaju navedenim uvjetima a njihov poslovni rezultat konsolidira se s tvrtkom osnivačem. PRIJEDLOG: Predlažemo za prijavitelje/partnere koji samostalno ne udovoljavaju navedenim uvjetima omogućiti prihvatljivost ukoliko konsolidirani GFI njihovih osnivača udovoljavaju traženim uvjetima. Nije prihvaćen Odredba će biti pojašnjena. Navedeni minimalni uvjeti propisani su kako bi se osiguralo da prijavitelj i svi partneri na projektu imaju adekvatne provedbene kapacitete za uspješnu provedbu projekta, kako u smislu osoblja, tako i u financijskom smislu
62 Franjo Benjak 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točka 17. Traži se pojašnjenje odnosi li se odredba na zasebne potpore koje se traže za svakog člana SPIN konzorcija ili na ukupni iznos zatražene potpore za projekt? Konkretno, ako zatražena potpora za projekt iznosi 3.000.000,00 eura znači li to da prijavitelj i svaki partner za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje moraju imati prihod u iznosu od minimalno 30% od 3.000.000,00 eura? Točka 22. Odredba je u redu, ali skrećem Vam pažnju da je u odgovoru na pitanje broj 20. u okviru pitanja i odgovora Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti (dostupno na ovom linku: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Planovi%20industrijske%20tranzicije/UCESTALA%20PITANJA%20I%20ODGOVORI_novo.pdf) koje glasi: "Da li javljanje na poziv uvjetuje buduće korištenje EU fondova za industrijsku tranziciju" objavljen odgovor kako slijedi: "Javljanje na Poziv ne uvjetuje buduće korištenje EU fondova". U skladu s navedenim, predlažemo da objavite izmjenu predmetnih pitanja i odgovora. Primljeno na znanje 1.Pojasnit će se. 2.Iskazani prijedlog izmjene pitanja i odgovora na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-oma Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske nije predmet ovog postupka savjetovanja s javnošću.
63 Deloitte d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Predlažemo da se ta odredba izmijeni na način da se postavi uvjet za registraciju prijavitelja od najmanje jedne godine prije predaje projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti prijavitelja da posluje najmanje tri godine prije dana predaje projektnog prijedloga utvrđen je zato što se očekuje da je prijavitelj kao nositelj projekta stabilan poduzetnik što je jedno od jamstava uspješnog završetka projekta, pored odgovarajuće razine provedbenih kapaciteta i drugih elemenata.
64 Gitone Kvarner d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Budući da je pozivom propisano da je prihvatljivo da poduzeća imaju registriranu poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u predmetnoj NUTS2 regiji najkasnije do trenutka plaćanja potpore, molimo da se omogući poduzećima mapiranje kao dionika jednog ili više RLV-a i prioritetnih niša u NUTS2 regijama izvan sjedišta tog poduzeća. Primljeno na znanje Javni pozivi za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske nisu predmetom ovog e-savjetovanja. Isti su otvoreni kontinuirano s ciljem identificiranja ključnih dionika koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar regionalnih lanaca vrijednosti regija obuhvaćenih procesom industrijske tranzicije hrvatskih regija, i nisu uvjet za prihvatljivost prijavitelja.
65 Gitone Kvarner d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Predlaže se brisanje odredbi iz točke 18. „ako prijavitelj i svaki partner zasebno (nije primjenjivo za OIŠZ) ima iskazan negativan kumulativ EBITDA…“ budući da je isti previše restriktivan, predstavlja dodatno opterećenje povrh zahtjeva iz pravila državnih potpora i EU regulative o ERDF-u. EBITDA u slučaju da se promatra kao samo jedan pokazatelj uspješnosti poduzeća ne daje dovoljno informacija o poslovanju poduzeća, te se iz toga razloga prema EU pravilima o državnim potporama za procjenu ako je poduzeće u teškoćama EBITDA gleda zajedno s drugim financijskim pokazateljima poput visine kapitala. Primjerice, novoosnovana poduzeća i spin off poduzeća mogu imati negativan EBITDA, a istovremeno imati visok iznos kapitala u odnosu na negativan EBITDA. Nije prihvaćen Ne prihvaća se brisanje. Navedeni uvjeti propisani su kako bi se osiguralo da prijavitelj i svi partneri na projektu imaju adekvatne provedbene kapacitete za uspješnu provedbu projekta, kako u smislu osoblja, tako i u financijskom smislu.
66 Gitone Kvarner d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Predlažemo brisanje odredbe u točci 17. „ako prihodi prijavitelja i svakog partnera zasebno iznose manje od 30% zatražene potpore“ budući da je ista previše restriktivna i diskriminirajuća, te onemogućava novim poduzećima, spin off poduzećima te mikro i malim poduzećima sudjelovanje na ovom pozivu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se brisanje. Odredba će biti pojašnjena. Navedeni minimalni uvjeti propisani su kako bi se osiguralo da prijavitelj i svi partneri na projektu imaju adekvatne provedbene kapacitete za uspješnu provedbu projekta, kako u smislu osoblja, tako i u financijskom smislu.
67 Gitone Kvarner d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Odredba o isključivanju prijavitelja koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje tri godine prije dana predaje projektnog prijedloga je previše ograničavajuća i isključuje iz natječaja novoosnovana poduzeća. Predlažemo da se ta odredba izmijeni na način da se postavi uvjet za registraciju prijavitelja od najmanje jedne godine prije predaje projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Novoosnovana poduzeća u projektu istraživanja i razvoja mogu sudjelovati kao partneri i na njih se ne odnosi navedeni uvjet. Uvjet prihvatljivosti prijavitelja da posluje najmanje tri godine prije dana predaje projektnog prijedloga utvrđen je zato što se očekuje da je prijavitelj kao nositelj projekta stabilan poduzetnik što je jedno od jamstava uspješnog završetka projekta, pored odgovarajuće razine provedbenih kapaciteta i drugih elemenata.
68 NetHub 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Molimo Vas da promjenite obvezni kriteriji za isključenje kojim se traži da prihodi prijavitelja i svakog partnera zasebno iznose manje od 30 % zatražene potpore prema GFI-POD, odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Ovim kriterijem se iz predmetnog Poziva isključuje svako inovacijsko poduzeće, koje je u predkomercijalnoj fazi, odnosno koje još nije u fazi generiranja prihoda. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
69 IVAN JOKIĆ 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točka 17, kao što je navedeno u drugim komentarima, ni na koji način ne može poticati razvoj i jačanje inovacijskih kapaciteta. Ponajviše iz razloga što se najveći broj inovacija susreće u start-up, mikro i malim poduzećima koja ne mogu zadovoljiti navedeni kriterij. Rješenje problema kojeg predstavlja ova točka je ili njezino brisanje ili izmjena na način "ako prihodi prijavitelja i svakog partnera zajedno iznose manje od 30%". Primljeno na znanje Pojasnit će se.
70 SeaCras d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točku 17. je potrebno izbrisati. Točku 17. je diskriminatorna za start-up, mikro i mala poduzeća, te je odredba u cijelosti nespojiva s ciljevima Programa, njegovih prioriteta i specifičnih ciljeva. Naime, imajući u vidu sadržaj ITP 2021.-2027., u dijelu opisa RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija, Prioriteta 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija, kojim se utvrđuje da: • Jedan od ključnih pokretača tranzicije regionalnog gospodarstva bit će širenje i difuzija inovacija čime će se omogućiti diversifikacija regionalnih gospodarstava i jačanje regionalne konkurentnosti; • Širenje i difuzija inovacija u okviru regionalnih gospodarstava omogućit će se kroz poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera u okviru regionalnih lanaca vrijednosti (uključujući zeleni rast i plavo gospodarstvo) s ciljem uvođenja strukturnih promjena i specijalizacije regionalnih gospodarstava u nišama više dodane vrijednosti; • Cilj je ulaganja usmjeriti na prioritetne niše grupirane u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja, koje će predstavljati okosnicu razvoja regionalnih gospodarstava u budućnosti; • Glavne ciljne skupine predmetnog Specifičnog cilja uključuju i start-up tvrtke, kao i mikro i male poduzetnike. Manji SMEs, prvenstveno startup-ovi su vodeći faktori inovacija, poglavito u S3 tematskim područjima te u regionalnom razvoju, osiromašenom u kontekstu inovacija. Većina startup-ova nema prihode u prethodnoj godini kao u tekućoj godini, jer rade na eksponencijalnom rastu. Nadalje, često nemaju visinu prihoda koja je potrebna za ispunjavanje kriterija prihvatljivosti za poziv 'Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije', obzirom da se radi o minimalno 300.000,00 €. S obzirom da je cilj razvoja da se stvori buduća vrijednost koju inovativne firme upravo stvaraju, a ne da se pogoduje djelatnostima koje nisu predmet industrijske tranzicije, ovakvi ograničavajući uvjeti stavljaju srednje i veliko poduzetništvo u povlašteni položaj, a njih je malo i nisu voditelji inovacija što je suprotno ciljevima Programa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se brisanje. Odredba će biti pojašnjena. Navedeni minimalni uvjeti propisani su kako bi se osiguralo da prijavitelj i svi partneri na projektu imaju adekvatne provedbene kapacitete za uspješnu provedbu projekta, kako u smislu osoblja, tako i u financijskom smislu
71 Revent Smart d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točka 17. ako prihodi prijavitelja i svakog partnera zasebno iznose manje od 30 % zatražene potpore Važno je osigurati da se navedeni kriterij promatra na razini zatražene potpore svakog prijavitelja/partnera specifično, a ne na razini cijelog projekta. U protivnom će se onemogućiti prijava velikog broja inovativnih malih i srednjih poduzeća, a s obzirom na to da je za srednju vrijednost potpore od 2.000.000 eur potrebno u prethodnoj godini imati prihode od čak 600.000 eur. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
72 Inovacije i razvoj d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točku 17. treba izmijeniti na način da prihodi prijavitelja i svakog partnera ZAJEDNO iznose manje od 30 % zatražene potpore, inače ova odredba isključuje sudjelovanje malih tvrtki u pozivu, dok se s druge strane zahtjeva sudjelovanje MSP u projektu. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
73 DYVOLVE d.o.o. 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Smatramo da je uvjet da prijavitelj nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje tri godine prije dana predaje projektnog prijedloga ograničavajući za mnoge tvrtke iz lanca vrijednosti budući da isključuje sva novoosnovana poduzeća. Predlažemo da se uvjet postavi na minimalno jednu godinu. Nije prihvaćen Novoosnovana poduzeća u projektu istraživanja i razvoja mogu sudjelovati kao partneri i na njih se ne odnosi navedeni uvjet. Uvjet prihvatljivosti prijavitelja da posluje najmanje tri godine prije dana predaje projektnog prijedloga utvrđen je zato što se očekuje da je prijavitelj kao nositelj projekta stabilan poduzetnik što je jedno od jamstava uspješnog završetka projekta, pored odgovarajuće razine provedbenih kapaciteta i drugih elemenata.
74 Luka Vranić 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Nastavno na Točku 19: Prijavitelj i svaki partner zasebno (nije primjenjivo za OIŠZ) koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenog u prethodnoj točki mora udovoljiti sljedećem uvjetu: nema iskazan gubitak prema DOH obrascima za dvije (2) godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga, odnosno za zadnja dva (2) odobrena računovodstvena razdoblja. Zbog situacije sa pandemijom Covid 19 i razornog potresa, mnogi poduzetnici su poslovali sa gubitkom što nije realna slika njihovog poslovanja, te smatram da bi to trebalo uzeti u obzir i ne bi ih trebalo odmah isključivati iz ovog natječaja. Nije prihvaćen Navedeni minimalni uvjeti propisani su kako bi se osiguralo da prijavitelj i svi partneri na projektu imaju adekvatne provedbene kapacitete za uspješnu provedbu projekta, kako u smislu osoblja, tako i u financijskom smislu.
75 Filip Margan 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točka 16 (i 17). Ovim uvjetima diskriminirate startup-e i mikro poduzetnike koji tek počinju poslovanje i nisu u potpunosti operativni. Obično baš takvi donose inovativne proizvode. Na ovaj način zatirete put dobrim idejama i realizaciji istih. Omogućite ovakve natječaje mnogima, olabavite uvjete i umanjite administraciju pa uzoru na Kaliforniju. Nije prihvaćen Navedeni minimalni uvjeti propisani su kako bi se osiguralo da prijavitelj i svi partneri na projektu imaju adekvatne provedbene kapacitete za uspješnu provedbu projekta, kako u smislu osoblja, tako i u financijskom smislu.
76 STUDIO EGER 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Vezano za "Točka 17. ako prihodi prijavitelja i svakog partnera zasebno iznose manje od 30 % zatražene potpore ... " - smatramo da se ovdje jako diskriminiraju mikro/mala poduzeća sa potencijalno dobrim idejama, a pogoduje velikim poduzetnicima. Ne smije se zaboraviti da su upravo mali poduzetnici, sa manjim i agilnim timovima, najčešće nositelji razvoja novih ideja i tehnologija. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
77 Antonio Čerkez 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točka 19: Prijavitelj i svaki partner zasebno (nije primjenjivo za OIŠZ) koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenog u prethodnoj točki mora udovoljiti sljedećem uvjetu: nema iskazan gubitak prema DOH obrascima za dvije (2) godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga, odnosno za zadnja dva (2) odobrena računovodstvena razdoblja Smatram da ovaj kriterij nije potreban, zbog situacije sa pandemijom covid 19 i razornog potresa, čest je slučaj da su poduzetnici poslovali sa gubitkom, ali to ih ne bi trebalo odmah isključivati iz ovog natječaja. Nije prihvaćen Propisanim uvjetima prihvatljivosti cilj je osigurati adekvatne financijske kapacitete prijavitelja i partnera poduzetnika za uspješnu provedbu projekta.
78 Smart RI 2.Prihvatljivost prijavitelja i partnera i kriteriji isključenja, 2.3.Isključenje prijavitelja i partnera iz postupka dodjele   Točka 17 Prijavitelj i partner će biti isključeni iz postupka dodjele ako prihodi prijavitelja i svakog partnera zasebno iznose manje od 30 % zatražene potpore. Ovom diskriminirajućom stavkom se direktno ide protiv mikro, malih, ali i srednjih poduzetnika, a na neki način pogoduje velikim poduzetnicima i OIŠZ. Prema predloženoj financijskoj alokaciji Poziva, najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 Eur, a najviši 3.000.000,00 Eur. Ukoliko bi uzeli srednju vrijednost, 2.000.000,00 Eur, prema ovoj točci ispada da je svaki pojedinačni partner u prethodnoj godini trebao uprihodovati 600.000,00 Eur. Shodno navedenom, ovim uvjetom se diskriminiraju ne samo manji partneri, već i ugrožava planirana implementacija projektnih aktivnosti i sam cilj ovog Poziva. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
79 Gitone Kvarner d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost projekta                                                                                                                                                                                                                                                                                               Čl.3. t.6. – Nije u potpunosti jasno na koji način će se ovo gledati i kontrolirati te je prilično ograničavajuće za prijavitelja i partnere. Molimo da se izbriše odredba da „Sve projektne aktivnosti i pripadajući troškovi moraju se odvijati, odnosno nastati u prihvatljivoj regiji…“ odnosno da se omogući poduzećima koje će otvoriti podružnice u drugim NUTS 2 regijama da njihovi djelatnici iz cijeloga poduzeća mogu raditi na provedbi projekta te da će ti troškovi biti prihvatljivi za financiranje iz projekta. Primljeno na znanje Projektni prijedlog mora zadovoljiti propisane uvjete prihvatljivosti prijavitelja, partnera, projekta, aktivnosti i troškova. Svrha javnog savjetovanja nije pojašnjavanje pojedinačnih upita o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova.
80 Ivana Bujas Rupić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.Prihvatljivost projekta                                                                                                                                                                                                                                                                                               "6.Sve projektne aktivnosti i pripadajući troškovi moraju se odvijati, odnosno nastati u prihvatljivoj regiji" - Predlaže se detaljnije pojašnjenje prihvatljivosti troškova u prihvatljivoj regiji. Naime, postoje djelatnici koji rade za podružnicu u prihvatljivoj regiji ali nemaju ni prebivalište ni boravište u prihvatljivoj regiji - rad na daljinu. Potrebno je pojasniti na koji naćin će njihova plaća biti prihvatljiv trošak. Primljeno na znanje Projektni prijedlog mora zadovoljiti propisane uvjete prihvatljivosti prijavitelja, partnera, projekta, aktivnosti i troškova. Svrha javnog savjetovanja nije pojašnjavanje pojedinačnih upita o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova.
81 ROGINA CONSULTING d.o.o. 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Odredba o povratu 30 % sredstava u slučaju da se tijekom provjere rezultata industrijskog istraživanja ustanovi kako nema temelja za nastavak razvoja, ne odražava svrhu istraživačko-razvojnih projekata, kao ni sam postupak provjere nadležnog tijela nakon provedene faze. Naime, jedan od ciljeva industrijskog istraživanja i je dokazivanje može li zamišljeni koncept funkcionirati i može li se na njemu temeljiti daljnji razvoj. U slučaju da se na TRL 3 ili 4 istraživanjem utvrdi kako koncept nije moguć, industrijsko se istraživanje također smatra uspješno završenim. Na temelju navedenog, smatramo kako navedenu odredbu treba ili u potpunosti ukinuti ili jasnije definirati u kojim slučajevima prijavitelj mora vratiti dio sredstava (primjerice ako nije uopće proveo industrijsko istraživanje ili ga nije proveo do kraja ili ga nije proveo u skladu s ugovorom), a u kojima ne (primjerice uspješno završen TRL 4, no istraživanje je pokazalo da nema temelja za nastavak razvoja). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
82 Franjo Benjak 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta U točki 1 navedeno je da projekt mora uključivati industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4). Moraju li aktivnosti istraživanja i razvoja uključivati cjelokupno industrijsko istraživanje (TRL 2, TRL 3 i TRL 4) ili istraživanje može započeti od razine tehnološke spremnosti TRL 3 ili TRL 4. Ako aktivnostima istraživanja i razvoja ne treba obuhvatiti sve razine tehnološke spremnosti predlaže se sljedeća formulacijua: industrijsko istraživanje (TRL od 2 do 4 ili TRL od 3 do 4 ili TRL 4). U točki 2 Upravljanje projektom naveli ste da voditelj projekta mora imati najmanje 1 (jednu) godinu iskustva u vođenju projekata. Traži se pojašnjenje odnosi li se navedeno iskustvo na najmanje jednu godinu iskustva vođenja bilo koje vrste projekata, EU sufinanciranih projekata ili istraživačkih projekata. Također, moli se informacija o načinu dokazivanja predmetnog iskustva. Dokazuje li se ono dostavom životopisa ili je uz životopis voditelja projekata potrebno dostaviti i druge dokaze? U točki 5. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje naveli ste da pristup infrastrukturama za testiranje i eksperimentiranje koje se javno financiraju mora biti otvoren za više korisnika i mora se omogućiti na transparentnoj i nediskirminirajućoj osnovi te u skladu s tržišnim uvjetima. Predlaže se preformuliranje na sljedeći način: "Pristup infrastrukturi mora biti otvoren i omogućen na transparentnoj i ne-diskriminirajućoj osnovi po tržišnim uvjetima, ako je primjenjivo". Naime, ako korisnik i članovi SPIN konzorcija koriste 100% kapaciteta istraživačke infrastrukture, slobodni kapacitet infrastrukture na postoji i ne može se omogućiti otvoren pristup. Primljeno na znanje 1.Pojasnit će se. 2.Pojasnit će se. 3. Ne prihvaća se. Članak 26.a stavak 3. Uredbe 651/2014 jasno navodi da pristup infrastrukturi mora biti otvoren za više korisnika i omogućen na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi.
83 Revent Smart d.o.o. 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta "Prijavitelj (nositelj SPIN konzorcija) mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu Projekta na način da ima projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata (voditelj projekta s najmanje 1 (jednom) godinom iskustva u vođenju projekata i osoba za računovodstvo, financije i administraciju s najmanje 1 (jednom) godinom radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija i administracije)." Nužno je omogućiti da se navedena obveza može osigurati ugovaranjem vanjskih stručnjaka. Primljeno na znanje Svrha javnog savjetovanja nije odgovaranje na pojedinačne upite o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova.
84 Revent Smart d.o.o. 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Korisnik će morati izvršiti povrat 30 % isplaćenih bespovratnih sredstava za troškove nastale u fazi industrijskog istraživanja. Prema definiciji Frascati Manuala, aktivnosti istraživanja uključuju nesigurnost u ishodu. Nesigurnost je ključni kriterij kada se pravi razlika između izrade prototipova za istraživanje i razvoj (modeli koji se koriste za testiranje tehničkih koncepata i tehnologija s visokim rizikom od neuspjeha, u smislu primjenjivosti) i prototipova koji nisu vezani za istraživanje i razvoj (predprodukcijske jedinice koje se koriste za dobivanje tehničkih ili pravnih potvrde). Zadržavanjem ovog kriterija demotivira se provedba ambicioznijih projekata čija izvedivost i rezultati nisu sigurni, a što je bit istraživanja. Stoga predlažemo da se ova odredba o povratu 30% ukine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
85 INA Industrija nafte d.d. 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Predlaže se detaljnije pojašnjenje studije izvedivosti: u skladu s Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte ili studiji koja sadrži plan komercijalizacije rezultata istraživanja. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
86 Lea Perinić (Sveučilište u Rijeci - Sveučilišni centar za istraživanje i inovacije) 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Podržavamo obustavu daljnjeg financiranja ukoliko se utvrdi da nastavak projekta nije opravdan, no predlažemo ukidanje penalizacije tj. obveze povrata isplaćenih bespovratnih sredstava, budući bi ista mogla dodatno demotivirati prijavitelje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
87 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Pozivom je navedeno da će se potraživati natrag 30% isplažene potpore za fazu industrijskog istraživanja ukoliko rezultati na TRL 4 pokažu da nema smisla ići dalje u fazu eksperimentalnog razvoja. Smatramo da je ovo iznimno demotivirajuća odredba te podsjećamo da su faze TRL 2-TRL 4 tehnološki iznimno rizične i ako tražite inovacije, tu će biti značajnih tehnoloških rizika. Podsjećamo da niti na jednom natječaju do sada, a koji su financirali tu ranu fazu industrijskog istraživanja, nije postojala obveza povrata sredstava ako istraživanje ne poluči očekivane rezultate (POC 1-8; Dokazivanje inovativnog koncepta, IRI 1 i IRI 2; Ciljana znanstvena istraživanja). Stoga predlažemo da se odredba o povratu tih 30% ukine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
88 izv.prof.dr.sc. Ivana Schwarz, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Smatram da bi bilo korisno razmotriti fleksibilniji pristup raspodjeli troškova, radi lakšeg formiranja proračuna projekta. Primljeno na znanje Ograničenja definirana u Pozivu rezultat su primjene relevantnog zakonodavnog okvira i dodatno su definirana sa ciljem usmjeravanja sredstava kako bi se postigao maksimalni učinak na regionalna gospodstava, a sve u skladu sa programskim dokumentima.
89 DYVOLVE d.o.o. 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Budući da je uvjet učinkovite suradnje već ostvaren time što niti jedan od poduzetnika ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova, ovaj uvjet smatramo nepotrebno ograničavajućim za OIŠZ i za cijeli projekt gdje će biti izuzetno komplicirano sinkronizirati cjelokupni proračun projekta kako bi se postigli svi navedeni omjeri. Primljeno na znanje Ograničenja definirana u Pozivu rezultat su primjene relevantnog zakonodavnog okvira i dodatno su definirana sa ciljem usmjeravanja sredstava kako bi se postigao maksimalni učinak na regionalna gospodstava, a sve u skladu sa programskim dokumentima. Poziv je namijenjen financiranju projekata konzorcija poduzetnika koji po potrebi može uključivati i OIŠZ.
90 DYVOLVE d.o.o. 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Molimo u konačnom raspisu natječaja detaljnije pojasniti odnosi li se studija na: - analizu potencijala IR projekta sa svrhom podržavanja procesa donošenja odluka objektivnim i racionalnim otkrivanjem prednosti i nedostataka projekta, mogućnosti i prijetnji (SWOT analiza) te utvrđivanja resursa potrebnih za njegovu provedbu i izgleda za uspjeh kao što je to definirano u Pravilniku o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, članak 6. tj. studija koja se radi na početku projekta, ili - plan komercijalizacije rezultata IR projekta, koji se radi pred kraj projekta, kada su rezultati i komercijalizacija izgledni. Po mogućnosti, kao prilog može se objaviti predloženi sadržaj studije. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
91 Smart RI 4.Prihvatljivost aktivnosti, 4.1.Prihvatljive aktivnosti projekta Nije sasvim jasna aktivnost Studije izvedivosti. Je li to isporučevina na kojoj se radi tijekom faze eksperimentalnog razvoja ili će se raditi o zasebnoj aktivnosti po završetku faze eksperimentalnog razvoja? Također, potrebno je navesti više detalja o sadržaju i strukturi Studije izvedivosti. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
92 ROGINA CONSULTING d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik “Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada).“ Ovaj kriterij prvenstveno smatramo nejasno ili pogrešno definiranim. Prema trenutno navedenom, proizlazi da poduzeće koje ima 2 zaposlenika na temelju sati rada, a koje je prihvatljivo za Poziv, ne može uopće potraživati plaće, s obzirom da se broje zaposlenici. Primjerice, poduzeće ima 4 zaposlenih na 50% radnog vremena, odnosno 2 zaposlena prema satima rada. 20% od 2 zaposlenika (prema satima rada) nije niti jedan cijeli čovjek, što znači da takav prijavitelj/partner ne može uopće potraživati plaću. Točnije bi u navedenom slučaju bilo propisati da je prihvatljivo 20 % radnih sati od ukupnog broja radnih sati u prethodnoj godini, međutim treba uzeti u obzir da se broj za GFI računa na temelju stvarnih sati u godini, a trošak osoblja odobrava za 1720 sati godišnje (20 % od stvarnih sati nije 20 % od 1720). Međutim, samo ograničenje od 20 % za trošak osoblja, neovisno u odnosu na što, u projektima istraživanja i razvoja inovacija, gdje su ljudsko znanje i kapital najvrjednija komponenta, te u Pozivu gdje su i drugi troškovi i odredbe ograničavajući, smatramo iznimno strogim, posebice za mikro poduzeća u kojima zaposlenici najčešće obavljaju više različitih zadaća. Dodatno, ukazujemo kako na zadnjem Pozivu koji je imao više ograničavajućih kriterija (kako se planira i na ovom), nije utrošeno niti 50 % planiranih sredstava (Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo), jer je nadležno tijelo s jedne strane kroz iste suzilo mogući broj prihvatljivih poduzeća, te s druge strane, demotiviralo i one prihvatljive za prijavu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
93 Franjo Benjak 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik U točki 1 naveli ste da se iznos jediničnog troška ne može se mijenjati za pojedinu osobu tijekom provedbe projekata. Ako uslijed projekta zbog nepredvidivih okolnosti dođe do promjene člana projektnog/istraživačkog tima, dozvoljava li se izmjena iznosa jediničnog troška? Naime, ako je promjena člana projektnog tima nužna zbog nepredvidivih okolnosti poput primjerice dugotrajnog bolovanja, a plaća novog člana tima s istim kompetencijama na istoj stavci troška u proračunu projekta razlikuje se od plaće člana tima koji se mijenja, dozvoljava li se tada izmjena iznosa jediničnog troška? Ako da, predlažemo sljedeću formulaciju: "Iznos jediničnog troška ne može se mijenjati za pojedinu osobu tijekom provedbe projekata osim u slučaju kada je promjena člana projektnog tima uvjetovana nepredvidivim okolnostima". Nije prihvaćen Iznos jediničnog troška ne može se mijenjati za pojedinu osobu tijekom provedbe projekata. Izmjene članova projektnog tima, u slučaju nepredvidivih okolnosti, dozvoljene su.
94 KING ICT d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica provedbe projekta POJAŠNJENJE: Molimo dodatno pojasniti što uključuje ova kategorija prihvatljivih troškova te podrazumijeva li ona primjerice trošak licenci softvera, troškove licenci za korištenje satelitskih snimaka, licence za programske sustave kojima se koriste podatkovni znanstvenici, licence za usluge u oblaku (cloud-u), i slično. PRIJEDLOG: Predlažemo dodatno pojašnjenje ove kategorije prihvatljivih troškova te uključuje li ona troškove licenci, najma/hostinga za aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta. Nije prihvaćen Svrha javnog savjetovanja nije odgovaranje na pojedinačne upite o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova. Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica projekta jasno su definirani u poglavlju 5.1. Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik
95 KING ICT d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik "Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt izuzev troškova službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EUIPO, WIPO, i sl.), a koji nisu prihvatljivi za financiranje bespovratnim sredstvima" POJAŠNJENJE: Obzirom na trenutno vrlo stroga ograničenja u broju zaposlenih koji se mogu prijaviti na strani svakog partnera, i neprihvatljivost troška novozaposlenih, smatramo da pojedini partneri neće imati dovoljno vlastitih kapaciteta za provedbu pojedinih aktivnosti za koje su potrebna specifična znanja. Kako je jedan od pokazatelja broj prijavljenih žigova/patenata a njihova prijava može predstavljati značajan trošak za prijavitelja/partnera, molimo da se ovaj trošak uvrsti u kategoriju prihvatljivih troškova. PRIJEDLOG: Predlažemo da se kategorija prihvatljivog troška savjetodavnih usluga dodatno pojasni na način da se navede je li prihvatljiv trošak podugovaranja za usluge za koje prijavitelj/partner ne posjeduje vlastite kapacitete ili znanje. Predlažemo uvrštavanje troška prijave žiga/patenata u kategoriju prihvatljivih troškova. Nije prihvaćen Pozivom su definirani prihvatljivi troškovi koji uključuju troškove ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškove savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt. Svrha javnog savjetovanja nije odgovaranje na pojedinačne upite o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova.
96 KING ICT d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik "Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga." POJAŠNJENJE: Smatramo da ovo ograničenje predstavlja dodatnu otegotnu okolnost na prijavitelje i partnere, poglavito mikro i male sa do 20 zaposlenih jer uz ovaj uvjet mogu sudjelovati u projektu sa neznatnim brojem zaposlenika koji bi trebali imati iznimno širok raspon kompetencija i vještina da značajnije doprinesu ostvarenju rezultata projekta. Kod mikro i malih poduzetnika česti je slučaj da određeni broj zaposlenika zapošljavanju ne nepuno radno vrijeme, čime auomatski pada i ukupan broj zaposlenika prema satima rada. U RH je registrirano 5.954 poduzetnika u IT sektoru, njih 3.447 ima 1 – 4 zaposlenih. - Predlaže se ukidanje ograničenja potraživanja maksimalnih 20% od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) zbog mogućnosti diskvalifikacije mikro i malih poduzetnika, posebno IT sektora, a potencijalnih partnera u SPIN koji ne bi mogla doseći minimalni prag dodjele U RH je registrirano 5.954 poduzetnika u IT sektoru, njih 3.447 ima 1 – 4 zaposlenih. Dodatno, molimo pojašnjenje i detaljniju uputu oko maksimalnog broja radnih sati koji se mogu prijaviti u projektu, na strani svakog partnera. Usvajanjem predloženog, omogućilo bi se partnerima da prijave veći broj zaposlenih s nepunim angažmanom (npr. 6 zaposlenih s angažmanom od 50% umjesto 3 zaposlena s angažmanom od 100% ) što bi sačuvalo uvjet o maksimalnom broju sati u projektu (50% od ukupnog broja sati iz prethodne godine) a istovremeno omogućilo uključivanje većeg broja zaposlenika u projektni tim i osiguranje ekspertize za pojedine aktivnosti. PRIJEDLOG: Predlažemo povećati ovaj broj na barem 50% ukupnog broja sati na razini godine, primjenom metodologije o izračunu broja radnih sati po jednom zaposlenom (1720 sati godišnje) x broj zaposlenika (prema satima rada). Izmjeniti uvjet u "prijavitelji partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 50% (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja radnih sati (ukupnog broja zaposlenika prema satima rada pomnoženo s 1720)". Predlaže se ukidanje ograničenja potraživanja maksimalnih 20% od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) zbog mogućnosti diskvalifikacije mikro i malih poduzetnika, posebno IT sektora, a potencijalnih partnera u SPIN koji ne bi mogla doseći minimalni prag dodjele. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
97 Deloitte d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Plaće osoba koje rade na projektu ograničene su na 20% zaposlenih temeljem sati rada, a vanjske usluge razvoja su ograničene na 30% vrijednosti projekta. Ovim člankom se dodatno ograničavaju troškovi potrošnog materijala, vanjske usluge provedbe i trošak vidljivosti, čime se prijavitelje stavlja u položaj da proračun projekta umjetno kreiraju prema uvjetima poziva, a ne sukladno stvarnim potrebama. Prijedlog je maknuti navedeno ograničenje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
98 Deloitte d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Predlažemo da se predmetna odredba ukloni iz Uputa za prijavitelje jer je diskriminirajuća prema poduzetnicima s manjim brojem zaposlenih. Primljeno na znanje Ukoliko se komentar odnosi na ograničenje da prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga, razmotrit će se.
99 Spin Valis d.d. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica provedbe projekta - ova kategorija troškova izračunavat će se na temelju pojednostavnjenog pristupa troškovima u obliku fiksne stope od najviše 20 %, koja se primjenjuje na ukupne prihvatljive troškove projekta istraživanja i razvoja iz točaka od 1. do 4. Komentar: Na taj način se ograničavaju vanjske usluge provedbe projekta te i sam postupak nabave, što može dovesti u pitanje kvalitetu provedbe projekta. Isto tako limitirajuća stavka je i nabava potrošnog materijala, obzirom da je za prerađivačku industriju potrebno osigurati adekvatne količine sirovina i materijala kako bi se projekt u cjelini i realizirao. Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga. Komentar: Predlažemo ukidanje ovoga ograničenja iz razloga što se limitiraju mala inovativna poduzeća kao partneri na projektu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
100 PATRICIJA DUGI 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Predlaže se uvrštavanje u prihvatljive troškove: odlazak na sajmove inovacija, sajmove dobavljača, edukacije ili konferencije u cilju stjecanja novih pogleda i znanja tijekom provedbe projekta. Cilj je navedenim aktivnostima dodatno oplemeniti novi inovativni proizvod. Nije prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za jačanje strateških partnerstva za inovacije, koji je ujedno i pravni temelj za ovaj Poziv, nije predviđena dodjela potpora za sudjelovanje na sajmovima, kao ni potpore za usavršavanje već potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja i inovacije iz poglavlja 4. Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno potpore iz članaka 25 i 26.a. Predmetni Poziv u skladu je sa planiranim operacijama u okviru Integriranog teritorijalnog programa, Prioritet 1., Specifični cilj RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.
101 PATRICIJA DUGI 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Predmetnim nacrtom Uputa za prijavitelje nije jasno naznačeno da li je moguće u aktivnosti projekta svrstati i plaće novozaposlenog osoblja kod Prijavitelja (nositelja SPIN konzorcija i/ili partnera u SPIN konzorciju), a koje bi se u projektnom razdoblju zapošljavalo s ciljem jačanje istraživačkih kapaciteta poduzetnika i daljnjeg razvoja proizvoda. Predlaže se uvrštavanje plaća novozaposlenog osoblja kod Prijavitelja (nositelja SPIN konzorcija i partnera), a ne samo kod Organizacije za istraživanje i širenje znanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
102 Gitone Kvarner d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Kriterij da "Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika" je prilično diskriminirajući za mikro, mala i srednje velika poduzeća, pogotovo jer druge odredbe natječaja zahtijevaju da konzorcij mora imati najmanje dvije takve tvrtke, a koje ponekad imaju samo jednog zaposlenog i često koriste vanjske suradnike za određeni dio posla. Predlažemo da se briše odredba da „Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika…“, budući da je ista previše restriktivna te da onemogućava spin off poduzeća te mala i mikro poduzeća za sudjelovanje u ovom natječaju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
103 Revent Smart d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika. Veoma restriktivna odredba kojom se ponovno diskriminiraju mali, inovativni poduzetnici. Predlažemo da se ova odredba ukloni ili alternativno poveća na 50%. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
104 CHIRON Croatia d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Troškovi materijala i potrošne robe su jako bitna stavka za aktivnosti istraživanja i razvoja što je zapravo i sama svrha ovog poziva. Ograničiti troškove materijala i potrošne robe te ih postaviti u obliku fiksne stope od 20% direktno negativno utječe na sam ishod istraživanja i razvoja. Spomenute troškove bi trebalo procjeniti u fazi prijave projekta, te ih nakon utvrđivanja prihvatljivosti, u cjelosti uzeti kao prihvatljiv trošak. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
105 CHIRON Croatia d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Odredba ""Prijavitelji i partneri moogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20% od ukupnog broja zaposlenika..." isključuje sva mala poduzeća koja imaju 10-tak zaposlenih, te koja sa minimalno 20% zaposlenika (odnosno 2 zaposlenika po tom izračunu) nikako ne mogu doseći prag minimalne potpore. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
106 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Iz UzP-a, u segmentu prihvatljivih troškova, proizlazi da za tvrtke nisu prihvatljivi troškovi novozaposlenog osoblja već samo postojećeg osoblja u trenutku prijave. Ukoliko smo to dobro protumačili, skrećemo pozornost na sljedeće: Pozivom je definirano da se ulaganje mora odvijati u prihvatljivim regijama te ujedno da prijavitelj/partner mora imati registriranu poslovnu jedinici/podružnicu u toj regiji prije prve isplate potpore. Nejasno je, u tom slučaju, kako bi poduzetnik mogao prijaviti troškove ljudi koji će raditi RD, ako u trenutku prijave nema podružnicu niti poslovnu jedinicu u toj regiji, a nije predviđeno novo zapošljavanje kao prihvatljiv trošak? Na ovo pitanje se nadovezuje još jedno pitanje koje je povezano s radom s izdvojenog mjesta rada kao i s radom na daljinu, što je izmjenama Zakona o radu od 01/2023 postalo vrlo često u ugovorima o radu, posebno u IT sektoru. Naime, da li će troškovi postojećih (ili budućih ako bude prihvatljivo novo zapošljavanje) zaposlenika biti prihvatljivi ako zaposlenik ima ugovor o radu na daljinu te se ne zna gdje točno sjedi i radi, ili ima ugovor o d radu od kuće, pri čemu mu je boravište, npr. u Zagrebu? Ukoliko neće biti moguće u projekt priznati takve zaposlenike na daljinu ili od kuće (koja nije u prihvatljivoj regiji u kojoj je projekt) te nije moguće zapošljavati kroz proračun projekta nove zaposlenike, nije jasno kako će se ispoštovati mogućnost registracije podružnice prije isplate. Primljeno na znanje 1. Razmotrit će se. 2. Projektni prijedlog mora zadovoljiti propisane uvjete prihvatljivosti prijavitelja, partnera, projekta, aktivnosti i troškova. Svrha javnog savjetovanja nije pojašnjavanje pojedinačnih upita o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova.
107 Inovacije i razvoj d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik U cilju jačanja istraživačkih kapaciteta poduzetnika, potrebno je poticati nova zapošljavanja istraživača na način da su troškovi novozaposlenog osoblja navedeni kao prihvatljiv trošak. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
108 Inovacije i razvoj d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Kod odredbe "Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga" treba stajati da se ista odnosi samo na velike i srednje poduzetnike, jer u suprotnom isključuje ravnopravno sudjelovanje malih poduzetnika u pozivu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
109 DYVOLVE d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica provedbe projekta - ova kategorija troškova izračunavat će se na temelju pojednostavnjenog pristupa troškovima u obliku fiksne stope od najviše 20 %, koja se primjenjuje na ukupne prihvatljive troškove projekta istraživanja i razvoja iz točaka od 1. do 4. Komentar: Ovaj uvjet smatramo pretjerano ograničavajućim iz nekoliko razloga: 1.) Plaće osoba koje rade na projektu već su prethodno ograničene na 20% zaposlenih temeljem sati rada, što za male tvrtke u lancu vrijednosti predstavlja izuzetno mali iznos prihvatljivih troškova. Od ostalih troškova tu je trošak amortizacije koji također često nije značajan trošak te vanjske usluge razvoja koje su ograničene na 30% vrijednosti projekta. Ovim člankom se dodatno ograničavaju troškovi potrošnog materijala, vanjske usluge provedbe i trošak vidljivosti, što čini izradu cjelokupnog proračuna izuzetno teškom te će mnogi SPIN-ovi imati problema s usklađivanjem proračuna projekta i dosezanja potrebnog omjera troškova na način da predstavlja realan angažman i odraz interesa svakog od partnera te će se umjesto toga proračun uređivati samo kako bi se zadovoljili svi propisani omjeri, a ne ostvarila svrha projekta. 2.) Za veliki broj predloženih projekata, osobito iz prerađivačke industrije koja je identificirana u mnogim nišama RLV-ova, bit će potrebno osigurati adekvatne količine sirovine i potrošnog materijala kako bi se ostvarila svrha projekta. Ne vidimo razlog da se ova stavka troška posebno limitira već predlažemo da se proračun projekta u fazi procjene opravdanosti troškova razmatra od slučaja do slučaja te da se za svaki projekt zasebno utvrdi jesu li troškovi materijala realni i dobro obrazloženi. Na trenutno predloženi način se SPIN-ove iz prerađivačke industrije značajno ograničava u rasponu provedbe projekta, osobito imajući na umu da su plaće zaposlenika u tim industrijama relativno male, a broj osoba na projektu već prethodno ograničen. 3.) Vanjska usluga provedbe projekta i postupaka provedbe nabave je također nepotrebno ograničena. Naime, SPIN projekti će uključivati tri ili više partnera, a mnogi od njih i OIŠZ partnera te će upravljanje konzorcijem takvog opsega i kompleksnosti te provođenje postupaka nabava tijekom 36 mjeseci provedbe za sve partnere biti izuzetno zahtjevan i složen proces koordinacije svih uključenih strana. Ograničavanje iznosa vanjske usluge provedbe i nabave može uzrokovati lošu kvalitetu usluge u ovom važnom aspektu projekta te time povećati rizik od financijskih korekcija, ugroziti apsorpciju sredstava od strane prijavitelja i partnera te dovesti u pitanje samu provedbu projekta. Zaključno, imajući na umu sva postavljena ograničenja – minimalna potpora 1 milijun eura, niti jedan poduzetnik ne snosi više od 70% troškova, OIŠZ snose između 10% - 20% troškova, trošak osoblja maksimalno 20% zaposlenih, vanjske usluge istraživanja maksimalno 30% projekta te niska potpora za opremu, predlažemo da se ovo ograničenje ukine kako SPIN-ovi iz prerađivačke industrije ne bi bili nepotrebno diskriminirani u odnosu na druge prijavitelje te kako bi se omogućila autonomija u definiranju proračuna projekta i omjera troškova, osobito vezano uz potrošni materijal i vanjsku uslugu provedbe, a što će sve na kraju biti predmet evaluacije projekta, odnosno provjere prihvatljivosti izdataka. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
110 DYVOLVE d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga. Komentar: Ovaj uvjet smatramo izuzetno ograničavajućim budući da nepotrebno limitira mala visoko-inovativna poduzeća. Npr. tvrtka s 10 zaposlenih može staviti samo dvije osobe na projekt (i to u određenom postotku radnog vremena), dok će realno na projektu raditi više osoba, sa različitim ekspertizama unutar tima. Predlažemo da se ovo ograničenje ukine, budući da će u fazi provjere prihvatljivosti izdataka vanjski stručni evaluatori procjenjivati opravdanost svakog troška, uključujući broj ljudi na projektu te se na taj način mogu regulirati svi pretjerani troškovi, umjesto da se u startu penaliziraju i ograničavaju svi prijavitelji i partneri. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
111 LEA TROJNAR MUSTAK 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Vezano uz: "VAŽNO: Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga." Ova odredba otežava ili eliminira mogućnost prijave na ovaj natječaj za većinu MSP-ova koji imaju manji broj zaposlenika i ne mogu odraditi ovako važne i opsežne projekte s 20% kapaciteta resursa s kojima raspolažu. Uz spomenuto pravilo, postoji i pravilo da prijavitelj mora osigurati projektni tim (dvije osobe, jedna za upravljanje projektom i jedna za administraciju). Dakle, ako primjerice MSP koji želi prijavljivati projekt ima 10 zaposlenika, ovih 20% odlazi već na ova dva zaposlenika koji će projektom upravljati. S druge strane, ta mikro poduzeća s malim brojem zaposlenika su često vrlo inovativna i imaju vrlo uspješne rezultate razvojnih aktivnosti zbog svoje fleksibilnosti, njihovim isključivanjem na ovaj način šteti se postizanju same svrhe poziva. Dodatno je tu i pravilo da minimalno tražena bespovratna sredstva moraju iznositi 1.000.000,00 eura čime se dodatno eliminira velik broj MSP-jeva, a tu je i odredba o prihodima većim od 30% tražene potpore kojoj ne vidimo svrhu jer dodatno eliminira MSP-ove iz prihvatljive skupine. Radi uključivanja svih MSP-ova koji intenzivno ulažu u razvoj i istraživanje te imaju odlične rezultate, molimo da se ova ograničenja maknu iz poziva ili ažuriraju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
112 STUDIO EGER 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik Vezano za ... VAŽNO: Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga. S ovime se de-facto isključuju mikro/mala poduzeća što je diskriminacija, te pogodovanje velikim tvrtkama. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
113 Smart RI 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik 7. Troškovi izrade studije izvedivosti povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga. Navedeno nije sasvim jasno. Studija izvedivosti je navedena kao zasebna aktivnost istraživanja i razvoja. Primljeno na znanje Projektni prijedlog čini cjelinu u kojoj se sve aktivnosti provode kako bi se ostvarila svrha i cilj projekta. Studija izvedivosti je zasebna aktivnost ali ista mora biti povezana sa drugim aktivnostima istraživanja i razvoja koje se provode u okviru projekta.
114 Smart RI 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.1.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) i partnera koji je poduzetnik VAŽNO: Prijavitelj i partneri mogu potraživati troškove plaće svaki zasebno za maksimalno 20 % (zaokruženo na prvi viši cijeli broj) od ukupnog broja zaposlenika (prema satima rada) navedenog u GFI-POD za godinu koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga. Diskriminirajuće prema MSP-ovima. Ovakvom stavkom se mikro, mala i srednja poduzeća demotiviraju i ograničavaju, te se ne potiče jačanje inovacijskog ekosustava u Jadranskoj Hrvatskoj, u kojem bi upravo takva poduzeća trebalan biti motor promjena. Dodatno, nisu predviđena ni nova zapošljavanja, a pred MSP-ove su, osim angažmana malog broja zaposlenika, stavljene i barijere poput nerealne očekivane dobiti u postotku od 30% tražene potpore te nerealna očekivanja vezana uz posrast broja zspolenika 2. godine nakon završetka projekta, a koja bi se trebala postići bez realnog impulsa od strane potpornih mehanizama, i bez stvarne podrške. Primljeno na znanje 1. Razmotrit će se. 2.Za ostale komentare molimo pogledati odgovore uz odgovarajuća poglavlja Uputa za prijavitelje.
115 Tomislav Knežević 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.2.Prihvatljive kategorije troškova za prijavitelja (nositelj SPIN konzorcija) Molim pojašnjenje navedenog poglavlja. Naime, u Članku 26a Uredbe o skupnom izuzeću se navodi sljedeće: „Pristup infrastrukturi otvoren je za više korisnika i omogućuje se na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10 % troškova ulaganja u infrastrukturu može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete. Radi izbjegavanja prekomjerne nadoknade, taj je pristup razmjeran doprinosu poduzetnika u troškovima ulaganja, a uvjeti povlaštenog pristupa su javni“. Iz navedenog proizlazi kako članovi konzorcija NEĆE moći isključivo raspolagati infrastrukturom proizašlom, tj. nabavljenom kroz projekt već će je morati staviti na raspolaganje većem broju korisnika. Također, u daljnjem obrazlaganju je navedeno kako će korisnici morati plaćati naknade za korištenje same infrastrukture. Smatramo kako je navedeno poglavlje nedovoljno jasno te da ga je nužno detaljno elaborirati, kako u pogledu načina raspolaganja opreme od strane korisnika koji nisu dio konzorcija prijavitelja, tako i za članove koji su njegovi članovi, iznosa naknada za korištenje, kome se plaća ta naknada, vremena (provedbeno i/ili post provedbeno razdoblje) u kojem će navedena oprema biti na raspolaganju javnosti itd. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
116 Deloitte d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.3.Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ u svojstvu partnera u okviru SPIN konzorcija Predlažemo da se za OIŠZ doda trošak diseminacije rezultata projekta, posebice s obzirom na to da je broj objavljenih publikacija jedan od obveznih pokazatelja Poziva. Nije prihvaćen U poglavlju 5.3.Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ u svojstvu partnera u okviru SPIN konzorcija definirane su prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ. U odnosu na komentar za pokazatelj, bit će pojašnjeno.
117 Spin Valis d.d. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.3.Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ u svojstvu partnera u okviru SPIN konzorcija Predlažemo da se u prihvatljive troškove doda i trošak diseminacija rezultata projekta. Nije prihvaćen U poglavlju 5.3.Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ u svojstvu partnera u okviru SPIN konzorcija definirane su prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ.
118 izv.prof.dr.sc. Ivana Schwarz, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.3.Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ u svojstvu partnera u okviru SPIN konzorcija Sugeriram uključivanje troškova diseminacije rezultata projekta, kao što su znanstvene publikacije na konferencijama i u časopisima, u prihvatljive troškove za OIŠZ, s obzirom da je broj objavljenih publikacija jedan od obveznih pokazatelja Poziva. Financijski izdaci za navedeno su vrlo visoki i na ovakav način neće biti moguće njihovo financiranje, a time niti ostvarenje pokazatelja Poziva. Nije prihvaćen U poglavlju 5.3.Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ u svojstvu partnera u okviru SPIN konzorcija definirane su prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ. U odnosu na komentar za pokazatelj, bit će pojašnjeno.
119 DYVOLVE d.o.o. 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.3.Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ u svojstvu partnera u okviru SPIN konzorcija Predlažemo da se u prihvatljive troškove za OIŠZ doda trošak diseminacije rezultata projekta (objava radova u časopisima i posjećivanje stručnih konferencija) budući da je broj objavljenih publikacija jedan od obaveznih pokazatelja Poziva te kako bi OIŠZ lakše dosegli minimalni udio u projektu. Nije prihvaćen U poglavlju 5.3.Prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ u svojstvu partnera u okviru SPIN konzorcija definirane su prihvatljive kategorije troškova za OIŠZ. U odnosu na komentar za pokazatelj, bit će pojašnjeno
120 Smart RI 5.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta, 5.4.Neprihvatljivi troškovi prijavitelja i partnera Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu, nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima Neprihvatljivo, osim ako je riječ o nadoknadi troškova prijevoza na posao i s posla javnim mjesnim/međumjesnim prijevozom. No, kod samog izračuna plaće napomenuto je kako će se u obzir uzeti Bruto 2 plaća koja uključuje bruto 1 plaću i obvezne doprinose na plaću, te da se naknade za plaću (npr. putni trošak) ne uzimaju u obzir Primljeno na znanje U poglavlju 5.4. Uputa za prijavitelje, tablični prikaz stoji da su navedeni troškovi prihvatljivi pod uvjetom da su ti troškovi utvrđeni kao prihvatljivi u Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava te da su povezani s projektom. U okviru ovog Poziva, naknada putnih troškova nije prihvatljiv trošak.
121 Deloitte d.o.o. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.1.Razdoblje trajanja Poziva Predlaže se produljenje roka za podnošenje prijedloga s 90 na 120 dana. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
122 Spin Valis d.d. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.1.Razdoblje trajanja Poziva Predlažemo da se rok za podnošenje odredi na 120 dana od dana objave Poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
123 INA Industrija nafte d.d. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.1.Razdoblje trajanja Poziva Predlaže se produljenje roka za podnošenje prijedloga s 90 na 120 dana radi kompleksnosti postavljenih uvjeta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
124 DYVOLVE d.o.o. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.1.Razdoblje trajanja Poziva S obzirom na iznimnu kompleksnost samog Poziva i svih postavljenih uvjeta predlažemo da se rok za podnošenje odredi na 120 dana od dana objave Poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
125 KING ICT d.o.o. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.2.Broj projektnih prijedloga "Broj projektnih prijedloga koje može podnijeti prijavitelj u okviru Poziva: Prijavitelj u predmetnom Pozivu u postupku odabira projekata kako je opisan u poglavlju 10. Postupak odabira projekata može imati samo jedan projektni prijedlog." "Po ovom Pozivu jednom prijavitelju/partneru (koji je poduzetnik) bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena samo jednom. S jednim prijaviteljem po ovom Pozivu može se sklopiti samo jedan Ugovor." PRIJEDLOG: Predlažemo ukidanje ograničenja broja projektnih prijava s ukupno 1 na najmanje 1 po svakoj regiji iz razloga što poduzetnik može imati poslovnice u više regija te biti kvalitetan partner u više projektnih konzorcija. Nije prihvaćen Po ovom Pozivu jednom prijavitelju/partneru (koji je poduzetnik) bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena samo jednom.
126 Franjo Benjak 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.2.Broj projektnih prijedloga Nije u potpunosti jasna definicija prijavitelja u kontekstu broja projektnih prijedloga. Molimo pojasnite odnosi li se pojam prijavitelja na jednog poduzetnika s registracijom u sudskom registru ili na jednog poduzetnika zajedno sa svim povezanim poduzećima? Konkretno, ako se u grupi XYZ nalaze 3 povezana poduzeća (poduzeće X, poduzeće Y i poduzeće Z svako sa svojom registracijom i OIB-om) može li svako pojedino poduzeće imati po jedan projektni prijedlog, odnosno mogu li svoje projektne prijedloge prijaviti i poduzeće X, poduzeće Y i poduzeće Z? Primljeno na znanje Svrha javnog savjetovanja nije odgovaranje na pojedinačne upite o prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troškova. Prihvatljivost prijavitelja definirana je u poglavlju 2.1. Također, u poglavlju 2.2. Dozvoljenost partnerstva, definirano je ukoliko partnerstvo čine i povezana poduzeća broje se kao jedan (1) dionik SPIN konzorcija.
127 Deloitte d.o.o. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.2.Broj projektnih prijedloga Predlažemo brisanje ograničenje za sudjelovanje partnerima: poduzetnik može u svojstvu partnera sudjelovati u provedbi više od jednog projekta, vodeći računa o provedbenim kapacitetima poduzetnika. Nije prihvaćen Po ovom Pozivu jednom prijavitelju/partneru (koji je poduzetnik) bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena samo jednom.
128 Smart RI 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.2.Broj projektnih prijedloga Prijavitelj u predmetnom Pozivu u postupku odabira projekata kako je opisan u poglavlju 10. Postupak odabira projekata može imati samo jedan projektni prijedlog. Zašto je donesena ovakva odluka? Primjerice, Smart RI priprema nekoliko projektnih prijedloga na kojima su okupljeni različiti partneri dok se planirane projektne aktivnosti dotiču različitih lanaca vrijednosti i pripadajućih niša. Ovom stavkom ćemo morati odustati od jednog od planiranih projekata. Dodatno, nije jasno odnosi li se navedeno i na sve buduće pozive u sklopu procesa industrijske tranzicije, primjerice, poziv za inovacijske klastere, odnosno, može li se subjekt koji je zainteresiran za budući poziv za inovacijske klastere, uopće javiti na poziv za jačanje SPIN-ova? Primljeno na znanje Po ovom Pozivu jednom prijavitelju/partneru (koji je poduzetnik) bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena samo jednom. Odredba se odnosi na predmetni Poziv, dok će pravila za buduće Pozive u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., prioriteta Industrijska tranzicija hrvatskih regija biti određena u istima.
129 Deloitte d.o.o. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.3.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Prijedlog je dodatno pojasniti jesu li prihvatljivi troškovi amortizacije opreme koja se tek planira kupiti vlastitim sredstvimaa s obzirom na potrebu dostave dokaza o popisu opreme koja se amortizira - konto kartica. Oprema koja se tek namjerava kupiti ne nalazi se u popisu opreme koja se amortizira stoga smatramo da je potrebno dodatno pojašnjenje. Primljeno na znanje Pojasnit će se.
130 Deloitte d.o.o. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.3.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Prijedlog je da se Obrazac 7. Izjava o korištenim potporama dostavlja tek pred potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s obzirom na broj partnera i vrijeme potrebno za prikupljanje informacija o potporama. Nije prihvaćen Izjavu o korištenim potporama potrebno je dostaviti u okviru projektnog prijedloga.
131 DYVOLVE d.o.o. 7.Podnošenje projektnog  prijedloga, 7.3.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Predlažemo da se Obrazac 7. Izjava o korištenim potporama dostavlja tek pred potpis Ugovora budući da ovo predstavlja veliko administrativno opterećenje za prijavitelje i partnere s obzirom da se u obrazac moraju navesti sve korištene potpore za prijavitelje, partnere i sva povezana poduzeća, što u slučaju velikih međunarodnih tvrtki može značiti i više desetaka povezanih poduzeća. Obrazac 8. Izjava stvarnog vlasnika – nejasno je što će se tražiti ovom izjavom, budući da se već dostavlja Izjava prijavitelja/partnera te Izvod iz registra stvarnih vlasnika. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra – ovaj tip dokumenta je javno dostupan pa predlažemo da se, radi smanjenja administrativnog opterećenja, ne traži dostava od strane prijavitelja/partnera u sklopu projektne prijave. Nije prihvaćen 1.Izjavu o korištenim potporama potrebno je dostaviti u okviru projektnog prijedloga. 2. Bit će pojašnjeno. 3. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra, odnosno iz drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja odnosno partnera ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja odnosno partnera treba biti dostavljen u okviru projektnog prijedloga za onog prijavitelja / partnera koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga neće imati registriran poslovni nastan na području RH.
132 ROGINA CONSULTING d.o.o. 10.Postupak odabira projekata, 10.1.Faze postupka odabira Slažemo se s niže navedenim komentarima kako udio bodova određenih kriterija ne odražava cilj i svrhu predmetnog Poziva. Također, horizontalne aktivnosti svakako ne bi trebale nositi više bodova od glavnih aktivnosti i rezultata projekta. Primljeno na znanje Metodologija ocjenjivanja kvalitete i raspodjela težinskih faktora pojedinih kriterija u skladu je s Kriterijima za odabir operacija i pripadajućom metodologijom u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1. - Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja 1.i - Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija, koji su usvojeni na 2. sjednici Odbora za praćenje održanoj 17. travnja 2023. godine.
133 INA Industrija nafte d.d. 10.Postupak odabira projekata, 10.1.Faze postupka odabira Predlaže se usklađivanje kriterija ocjenjivanja u skladu s ciljem poziva: novativnost nosi max 6 bodova u odnosu na ostale kriterije dok horizontalna načela i društveni izazovi nose max 17 bodova. Nije prihvaćen Metodologija ocjenjivanja kvalitete i raspodjela težinskih faktora pojedinih kriterija u skladu je s Kriterijima za odabir operacija i pripadajućom metodologijom u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1. - Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja 1.i - Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija, koji su usvojeni na 2. sjednici Odbora za praćenje održanoj 17. travnja 2023. godine. Napominjemo kako kriterij odabira Vrijednost za novac također uključuje procjenu značaja rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti projekta kao i procjenu inovacijskog potencijala rezultata projekta u odnosu na nacionalni i globalni gospodarski kontekst.
134 Inovacije i razvoj d.o.o. 10.Postupak odabira projekata, 10.1.Faze postupka odabira Predlažemo da se ukloni minimalan broj bodova po pojedinom kriteriju odabira s obzirom da će se projekti rangirati po ukupnom broju bodova. Ovako, primjerice, projekt sa 96 bodova može biti odbijen jer nije zadovoljio na kriteriju Promicanja jednakih mogućnosti. Također, kriterij Inovativnost zaslužuje puno viši mogući broj bodova, u skladu s ciljevima poziva i ITP-a. Nije prihvaćen Metodologija ocjenjivanja kvalitete i raspodjela težinskih faktora pojedinih kriterija u skladu je s Kriterijima za odabir operacija i pripadajućom metodologijom u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1. - Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja 1.i - Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija, koji su usvojeni na 2. sjednici Odbora za praćenje održanoj 17. travnja 2023. godine. Napominjemo kako kriterij odabira Vrijednost za novac također uključuje procjenu značaja rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti projekta kao i procjenu inovacijskog potencijala rezultata projekta u odnosu na nacionalni i globalni gospodarski kontekst.
135 Rimac Technology 10.Postupak odabira projekata, 10.1.Faze postupka odabira Smatramo da kriteriji ocjenjivanja ne reflektiraju adekvatno ciljeve poziva: horizontalna načela i društveni izazovi sumarno nose max 17 bodova, a inovativnost 6?! Pozivom se, stoji u dokumentu, treba javnim sredstvima "...poticati ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije...", dok predložena raspodjela bodova po navedenim kriterijima nije s time u skladu. Nije prihvaćen Metodologija ocjenjivanja kvalitete i raspodjela težinskih faktora pojedinih kriterija u skladu je s Kriterijima za odabir operacija i pripadajućom metodologijom u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1. - Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja 1.i - Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija, koji su usvojeni na 2. sjednici Odbora za praćenje održanoj 17. travnja 2023. godine. Napominjemo kako kriterij odabira Vrijednost za novac također uključuje procjenu značaja rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti projekta kao i procjenu inovacijskog potencijala rezultata projekta u odnosu na nacionalni i globalni gospodarski kontekst.
136 Franjo Benjak UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 12.Sklapanje ugovora Kada se financijska konstrukcija zatvara vlastitim sredstvima propisali ste da ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj kao preduvjet za potpis Ugovora, a nakon donošenja Odluke o financiranju, je obvezan dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15 % ukupne vrijednosti Projekta. Svjesni smo činjenice da prijavitelj zastupa SPIN konzorcij, no dokaz o osiguranju sredstava u iznosu od minimalno 15% od ukupne vrijednosti projekta treba omogućiti kumulativno za prijavitelja i partnere kako bi se prijavitelja financijski rasteretilo ako se s time slažu partneri, odnosno članovi SPIN konzorcija. U skladu s navedenim predlaže se sljedeća formulacija: "Financiranje vlastitim sredstvima: Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja i partnera podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj i partneri kao preduvjet za potpis Ugovora, a nakon donošenja Odluke o financiranju, obvezni su dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu/posebnim računima prijavitelja i/ili partnera kumulativno osigurano sredstava u iznosu od minimalno 15 % ukupne vrijednosti Projekta. Nije prihvaćen Provedba projekta isključiva je odgovornost Korisnika, i kada Korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera. Slijedom navedenog, prijavitelj je obvezan dostaviti dokaze o zatvaranju financijske konstrukcije na način opisan u poglavlju 11. Sklapanje ugovora Uputa.
137 DYVOLVE d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 16.Obrasci i prilozi Poziva U poglavlju 7.3. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga navodi se kako je Obrazac 8. Izjava stvarnog vlasnika dok se ovdje navodi kako je Obrazac 8. Izjava o poštivanju načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. U svakom slučaju, ako Obrazac 8. uistinu je izjava o poštivanju načela Povelje EU, predlažemo da radi smanjenja administrativnog opterećenja, ova izjava ne čini zaseban obrazac već da se sadržaj izjave uključi kao dio Obrasca 2. Izjava prijavitelja, odnosno Obrasca 3. Izjava partnera. Prihvaćen Bit će ispravljeno.
138 HS Produkt d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 19.Tablica 03. RLV i prioritetne niše Predlaže se u tablicu 03. "RLV i prioritetne niše", za NUTS 2 regiju PANONSKA HRVATSKA u sklopu prioritetne niše Proizvodi dvojne namjene (dual-use) nadopuniti indikativne teme za istraživanje i razvoj kako slijedi: - Novi (pametni) materijali i prevlake za proizvode dvojne namjene. - Inovativna rješenja u proizvodnji proizvoda dvojne namjene., na tragu iste prioritetne niše Proizvodi dvojne namjene (dual-use) NUTS 2 regije SJEVERNA HRVATSKA. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedene teme su, kao što je i navedeno, indikativne.
139 HELB d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 19.Tablica 03. RLV i prioritetne niše Predlaže se nadopuna: - u „Tablicu 03. RLV i prioritetne niše“, za RLV PI Sjeverna Hrvatska – dodati prioritetnu nišu „Zelene tehnologije za energiju i održivi okoliš“ ili proširiti nišu „Ekološki prihvatljivi materijali i zelene tehnologije za OIE, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša“, sa slijedećim Indikativnim temama za istraživanje i razvoj. a. Nove tehnologije i rješenja za razvoj i digitalizaciju pametne mreže, te njihovu primjenu Nije prihvaćen Nije moguće dodavati nove prioritetne niše jer su iste definirane Planovima za industrijsku tranziciju koji su odobreni od strane Koordinacijskih vijeća. Navedene teme su, kao što je i navedeno, indikativne.