Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OSTVARIVANJU PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE Poštovani/e, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, sukladno odredbi čl. 22. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 69/17.), prati provedbu Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Slijedom opisane nadležnosti, Pravobraniteljica dostavlja svoje mišljenje na Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore (dalje u tekstu: Pravilnik). Nakon uvida u predmetni Pravilnik, Pravobraniteljica ukazuje da tekst istoga (koji se nalazi u postupku javnog savjetovanja) nije pisan rodno osjetljivim jezikom te ne sadrži odredbu o korištenju pojmova s rodnim značenjem, što je u suprotnosti sa čl.43. Zakona o ravnopravnosti spolova, kao organskim zakonom, te odredbom čl.13. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15). Pravobraniteljica predlaže da se ovom prilikom predmetni Pravilnik uskladi s navedenim aktima. Naime, odredbom čl. 43. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) propisano je: „Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.“ Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15) u čl.1.st.3. propisuju kako se pravila daju u obliku koji je najprimjereniji za pisanje zakona i na odgovarajući način se primjenjuju na sve druge propise. U čl.2.st.1. propisano je da se u smislu tih pravila pod propisom smatraju, između ostaloga, i pravilnik (toč.g). U čl.13. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, a koji regulira pisanje rodnih pojmova, propisano je slijedeće: „(1) Propisi se moraju pisati rodno osjetljivim jezikom, tako da se koristi rodno neutralni oblik primjerice: podnositelj tužbe, umjesto da se navodi podnositelj muškarac ili žena, podnositelj/ica, odnosno podnositelj ili podnositeljica. (2) Radi jasnoće, manjeg opterećenja i izbjegavanja nepotrebne duljine teksta propisa, posebnom odredbom u članku kojim se daju objašnjenja, odnosno definicije pojmova ili u posebnom članku iza toga dat će se određenje korištenja pojmova s rodnim značenjem. (3) Odredba kojom se uređuje sadržaj iz stavka 2. ovoga članka može glasiti: »Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.« Slijedom svega navedenog, Pravobraniteljica predlaže da se i predmetni Pravilnik uskladi sa gore navedenim odredbama. S poštovanjem, PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Višnja Ljubičić, dipl. iur. Prihvaćen Prihvaća se
2 Marija Šušković SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE Ako majka mora ic na komplikacije a do sada na poslu je ostvarivala placu od 1000 e zbog njezinog djeteta mora biti kod kuce ...kako da ona prezivi s 4200 kn i padne cak 3300kn manje nego njezina placa....dignite komplikacije sramota je ako se i minimalna placa dizala zasto su komplikacije i dalje iste? Isto tako zar drugih 6 mj majci treba manje novaca za dijete nego prvih 6 mj porodiljne pa ste stavili ogranicenje na 1000e svasta...svaki dan neka nova glupost Nije prihvaćen Naknade zbog privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom nisu predmet koji se uređuje kroz sustav rodiljnih i roditeljskih potpora budući da se navedena materija regulira kroz sustav obveznog zdravstvenog osiguranja te je propisana Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i pripadajućim podzakonskim aktima.