Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu pravilnika o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VATROSLAV ZOVKO PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA Bilo bi uputno kao prilog Pravilniku dodati unificirani obrazac za izradu mišljenja stručnog povjerenstva jer je dosadašnja praksa takva da različiti Matični odbori imaju različite zahtjeve u pogledu forme mišljenja stručnog povjerenstva pa se dešavalo da su mišljenja bila nepotpuna ili nejasno strukturirana što je podložno različitim tumačenjima. Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da se ne može dodati unificirani obrazac kao prilog Pravilniku, a koji je primjenjiv za sva znanstvena područja te interdisicplinarno područje kao ni za umjetničko područje i sva polja koja sačinjavaju pojedino područje.
2 Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja je znanstveno udruženje koje okuplja sveučilišne nastavnike i znanstvenike javnih instituta koji provode i diseminiraju rezultate interdisciplinarnih istraživanja u obrazovanju. Više članova i članica Udruženja su stekli nastavna i znanstvena zvanja i bili voditelji ili istraživači u projektima u području „Interdisciplinarna područja znanosti“ (područje 8), polje „Obrazovne znanosti“ (8.05.) prema prethodnom Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. U prijedlogu novog Pravilnika o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama nema polja „Obrazovne znanosti“ što ima višestruke ozbiljne posljedice za članove i članice Udruženja: 1. otežava napredovanje onim znanstvenicima koji su stekli zvanja u polju Obrazovne znanosti, 2. otežava napredovanje mladim znanstvenicima koji provode interdisciplinarna obrazovna istraživanja i mogu napredovati u interdisciplinarnom polju Obrazovne znanosti, a ne mogu u poljima posebnih znanstvenih disciplina; 3. otežava prijavljivanje visokokompetitivnih znanstvenih projekata gdje se traži identifikacija znanstvenog polja (interdisciplinarna obrazovna istraživanja ne mogu se podvesti pod nijedno polje posebnih znanstvenih disciplina); 4. otežava evaluaciju interdisciplinarnih znanstvenih projekata (iskustva evaluacije interdisciplinarnih projekata ukazuju da ih ne mogu evaluirati povjerenstva sastavljena samo od znanstvenika/ca posebnih znanstvenih disciplina jer interdisciplinarna istraživanja nisu mehanički zbroj pristupa posebnih znanosti); 5. također se otežava nostrifikacija diploma znanstvenika/ca koji stječu znanstvene stupnjeve u interdisciplinarnim znanstvenim područjima i poljima studijskih programa na inozemnim sveučilištima. Budući da interdisciplinarna obrazovna istraživanja obuhvaćaju istraživanja koja integriraju, tj. međusobno povezuju, pristupe znanstvenih disciplina iz različitih znanstvenih područja, a ne samo jednog znanstvenog područja, predlažemo da se u novom pravilniku otvori zasebno područje, „Znanstveno područje interdisciplinarnih znanosti“ (0.7.) sa znanstvenim poljem 07.01. „Obrazovne znanosti“. Zasebno područje interdisciplinarnih znanosti omogućilo bi razvoj i drugih polja čija se interdisciplinarnost ne veže uz jedno znanstveno područje. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog ne uređuje se ovim Pravilnikom.
3 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA U preambuli Pravilnika nedostaje slovo t u riječi tehnološki Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, skrećemo pozornost u vezi sa stavkom 4. (povezano s čl. 15) na to da je u Pravilniku o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN, br. 47/17; čl. 3, st. 8) je regulirano da nadležna Područna vijeća surađuju s Povjerenstvom za izdavačku djelatnost pri ocjenjivanju kvalitete znanstvenih časopisa. Hoće li Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i dalje postojati? Ostavlja li se matičnim odborima da svojevoljno odrede periodičnost ocjenjivanja kvalitete znanstvenih časopisa? Također, prelaze li pod ingerenciju matičnih odbora samo časopisi od svega što je stajalo u djelokrugu rada ukinutih područnih vijeća? Primljeno na znanje Djelokrug rada matičnih odbora uređen je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
5 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, predlažemo da se u dodaju sljedeći novi stavci kao četvrti i peti po redu: - propisuje obvezujuće upute za izradu izvješća stručnih povjerenstava o postupcima izbora u znanstvena i umjetnička zvanja temeljem usvojenih Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija. - korigira po potrebi elemente usvojenih izvješća stručnih povjerenstava u postupcima izbora u znanstvena i umjetnička zvanja u svrhu utvrđivanje točnih i ispravnih podataka za buduće postupke izbora u znanstvena i umjetnička zvanja te o tome dostavlja dodatan dokument koji se prilaže uz odluku o izboru u znanstvena i umjetnička zvanja. Također, predlažemo da se odredba "Rok od 60 dana poštuje se samo u slučaju ako predmet sadrži cjelokupnu dokumentaciju u elektroničkom obliku te se računa od dana dostave kompletirane dokumentacije elektroničkim putem." preinači u: "Rok od 60 dana računa se od dana dostave kompletirane dokumentacije elektroničkim putem." Nije prihvaćen Nadležnost matičnih odbora i rok propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Mirovanje rokova u slučaju dopune dokumentacije propisano je Zakonom o općem upravnom postupku.
6 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. Članak 2., stavak 1., točka 3., između ostalih, propisuje djelatnost matičnih odbora sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, dalje: ZVOZD). Prema članku 86. ZVOZD-a Nacionalno vijeće na prijedlog matičnih odbora donosi Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije. Predlažemo izrijekom navesti prethodno savjetovanje sa znanstvenom zajednicom. S ciljem što transparentnijeg postupka donošenja elemenata ili kriterija, Pravilnikom bi bilo dobro izrijekom predvidjeti sudjelovanje šire znanstvene javnosti u postupku predlaganja takvih elemenata, uz savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, i kroz prethodno savjetovanje s predstavnicima institucija na koje se odnose. Članak 2., stavak 1., točka 5. glasi „razmatra pitanja važna za pojedino znanstveno ili umjetničko područje i polje.“ Nejasno je kako se ostatak teksta koji počinje s „Nadležni matični odbor...“ odnosi na točku 5., kada definira rokove povezane s izborom (točka 1.) ili reizborom (točka 2.). Možda taj tekst treba odvojiti u 2. stavak ovog članka. U članku 2. navedeno je da „Rok od 60 dana poštuje se samo u slučaju ako predmet sadrži cjelokupnu dokumentaciju u elektroničkom obliku te se računa od dana dostave kompletirane dokumentacije elektroničkim putem.“ dok ZVOZD određuje da „Nadležni matični odbor odnosno nadležno matično povjerenstvo odlukom utvrđuje ispunjava li predloženi kandidat Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije, najkasnije u roku od 60 dana od dostave odluke.“ Potrebno je jasno i nedvosmisleno definirati protokol. Ovakva formulacija u Pravilniku nije usklađena sa Zakonom jer ne definira način i rok u kojem je matični odbor obvezan ukazati na nepotpunu dokumentaciju i period u kojem se kompletirana dokumentacija mora dostaviti da bi počeo teći rok od 60 dana. Ovako bi se određeni predmet mogao (ne)namjerno kočiti do kompletiranja dokumentacije iako je dostavljena odluka nadležnog senata, vijeća, itd. i počeo je teći zakonski rok od 60 dana. Djelomično prihvaćen Vezano uz prijedlog da se Pravilnikom propiše obveza savjetovanja sa znanstvenom zajednicom predlagatelj je mišljenja da navedeno nije potrebno naglašavati jer je isto uređeno Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te Zakonom o pravu na pristup informacijama. Mirovanje rokova u slučaju dopune dokumentacije propisano je Zakonom o općem upravnom postupku.
7 Fakultet organizacije i informatike PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. Članak 2. stavak 4. Predlažemo sljedeći tekst: “predlaže Nacionalnom vijeću popis znanstvenih časopisa za pojedino znanstveno područje i polje, relevantnih za izbor…” Obrazloženje: matični odbor je kompetentan predložiti i domaće i inozemne časopise relevantne za izbor na znanstveno-nastavna radna mjesta u odgovarajućem području i polju. Članak 2. stavak 5. Stavak bi trebao obuhvatiti i predmete koje matični odbor vraća na dopunu, a da pritom razlog nije nepotpuna dokumentacije (nego npr. pogrešna klasifikacija znanstvenih radova). I u tom bi slučaju trebalo smatrati da je rok ispoštovan i da novi rok od 60 dana teče nakon dostave dorađenog mišljenja povjerenstva. Nije prihvaćen Nadležnost matičnih odbora i rok propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Mirovanje rokova u slučaju dopune dokumentacije propisano je Zakonom o općem upravnom postupku.
8 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. Rok od 60 dana je nepotrebno predugačak, a posebno imajući na umu informacijsko i digitalno doba u kojem živimo. Stoga je 45 dana i više nego dovoljno, a imajući na umu kako vrijeme teče od trenutka dostave dokumentacije. Nije prihvaćen Rok je propisan Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, a mirovanje rokova u slučaju dopune dokumentacije propisano je Zakonom o općem upravnom postupku.
9 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. Stavak 1. razdijeliti na dva stavka, naslovno posebno Nije prihvaćen Nadležnost matičnih odbora propisana je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
10 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. Odredbu Pravilnika da se rok od 60 dana poštuje samo u slučaju ako predmet sadrži cjelokupnu dokumentaciju u elektroničkom obliku te se računa od dana dostave kompletirane dokumentacije elektroničkim putem treba brisati jer: se na postupak kojim se odlučuje o pravima i obvezama nastavnika, znanstvenika, suradnika i studenata te na postupak koji vode matični odbori i matična povjerenstva primjenjuju odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak, a Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti nije predviđena mogućnost produženja propisanog roka od 60 dana. Nije prihvaćen Mirovanje rokova u slučaju dopune dokumentacije propisano je Zakonom o općem upravnom postupku.
11 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. U točki 4. Pravilnika predlažemo dio teksta: popis domaćih znanstvenih časopisa koji su kvalitetom izjednačeni s uglednim međunarodnim časopisima zamijeniti tako da glasi: popis uglednih znanstvenih časopisa. Uglednim časopisima smatraju se časopisi koji se nalaze u odgovarajućim bazama te koji ne spadaju u predatorske ili u časopise s neetičnom praksom objavljivanja, a to uključuje kako strane tako i domaće časopise. Nije prihvaćen Nadležnost matičnih odbora propisana je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
12 Ida Raffaelli PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. Poštovani, sukladno novome Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ukinuta su područna vijeća. U Članku 86 koji regulira nadležnosti i obaveze Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj nigdje se eksplicite ne navodi odgovornost i briga o poticajnim mjerama vezanima uz usklađivanje hrvatske znanstvene infrastrukture s europskom. Naime, u sada još važećem Pravilniku o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora ti su aspekti djelatnosti pripisani područnim vijećima i u Članku 3 toga Pravilnika jasno taksativno pobrojani. Prema novom Zakonu dio je nadležnosti ukinutih područnih vijeća prebačen na matične odbore, no ne i ovi strateški i razvojno ključni aspekti skrbi o znanstvenoj djelatnosti, znanstvenoj infrastrukturi te oblikovanju poticajnih mjera kojima bi se istraživački usklađivalo s europskim programskim okvirima i uključivalo hrvatske znanstvenike u razne europske znanstvene kolaboracije. Zanemarivanje toga vida sustavne skrbi o unaprjeđivanju hrvatske znanstvene infrastrukture vrlo je problematično jer pretpostavlja "usputno bavljenje" tom strateški važnom djelatnošću. Stoga predlažem da se u Članku 2 alinea 5 predloženog Pravilnika specificira kao nadležnost matičnih odbora i " predlaganje poticajnih mjera za istraživačko i znanstveno usklađivanje s europskim znanstvenim (projektnim) okvirima i dokumentima te uključivanje hrvatskih znanstvenika i institucija u europske znanstvene kolaboracije (ERC i drugi programi fondova EU)". Osim toga. usklađivanje s europskim dokumentima kojih je Hrvatska potpisnica, kao npr. (CoAra), a što će aktualizirati pri izradi novih Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija, također je pretpostavljeno spomenutim prijedlogom dopune Članka 3 predloženoga Pravilnika i u nadležnosti je matičnih odbora. S poštovanjem Ida Raffaelli Nije prihvaćen Nadležnost matičnih odbora propisana je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
13 Domagoj Tomas PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. Mnogi od nas svjedoci su dosadašnje prakse da pojedini matični odbori donose dodatna pravila i uvjete, odnosno "upute" koje su pristupnici dužni ispuniti, što zapravo nije u domeni ovlasti koje su zakonom ili nekim pravilnikom dodijeljene matičnim odborima. Matični odbori, kako propisuje i ovaj prijedlog pravilnika, trebali bi dati konačni sud o tome ispunjavaju li pristupnici u postupku izbora u viša zvanja kriterije koje je propisalo Nacionalno vijeće za znanost. Ako matični odbori imaju prijedloge nekih izmjena ili uvođenja dodatnih kriterija, iste bi trebali dostaviti Nacionalnom vijeću za znanost, koje bi onda o tome trebalo donijeti odluku. Zahvaljujući samostalnom donošenju dodatnih kriterija ("uputa") pojedinih matičnih odbora, bez konzultacija s Nacionalnim vijećem za znanost, neki su pristupnici privremeno diskvalificirani u postupku napredovanja, bez da su uopće znali za postojanje tih dodatnih kriterija, mimo Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Neki matični odbori dijelom su i zbog toga postali zatrpani raznim tužbama diskvalificiranih pristupnika, a dobar dio toga mogao bi se izbjeći već povećanjem transparentnosti, odnosno upućivanjem prijedloga svih eventualnih dodatnih kriterija, uvjeta i uputa Nacionalnom vijeću za znanost, kao jedinom tijelu koje ih je ovlašteno donositi, a koje bi ih onda moglo uvrstiti u tekst novoga Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
14 Tanja Gradečak PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 2. Vezano uz Članak 2., točku 3. - svakako se treba dodati: "nakon sveobuhvatne javne rasprave stručne i zainteresirane javnosti o predloženim kriterijima." Naime, svjedoci smo da se već godinama kriteriji za izbore u viša radna mjesta donose potpuno netransparentno i vrlo često, čini se, na temelju individualnih i partikularnih interesa. Očiti je primjer Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja od 26.9.2022. U članku 19. Pravilnika navodi se, između ostalog, sljedeće: "Prvo kritičko izdanje neobjavljena rukopisa napisana prije 1830. godine vrednuje se u načelu kao izvorni znanstveni rad i boduje u cjelini. Kod novoga, ponovljenoga kritičkog izdanja boduje se samo opseg kritičkog aparata i popratne studije." Očito je da tako arbitrarna tvrdnja, tj. kriterij nemaju mjesto u ovakvom jednom dokumentu i da su ubačeni jer je nekome u određenom trenutku trebala potvrda za upravo ovakav tip rada. Općenito su kriteriji za izbor u humanističkim znanostima u potpunosti anakroni i ne prate suvremene kriterije u (humanističkim) znanostima, počevši od inzistiranja na kvantificiranju opsega rada, do kriterija koji traži da najmanje pola od minimalnog broja radova potrebnih za izbor u znanstveno zvanje mora biti samostalnoga autorstva. U vrijeme kada se na svim poljima potencira znanstvena suradnja i timski rad, humanistčke znanosti uvelike kaskaju u svom poimanju znanstvenog rada. Činjenica da je prije par mjeseci u akademskoj zajednici kolao prijedlog novih uvjeta za izbor, nepoznatih autora, a do kojega su došli samo odabrani i imali veliki broj negativnih komentara, ide u prilog prijedlogu da se o ovako bitnim elementima znanstvenog i akademskog života treba raspravljati otvoreno i argumentirano. Nije prihvaćen Predloženo je uređeno Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te Zakonom o pravu na pristup informacijama.
15 Slobodan Miko PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Budući da je geografija kao polje sastavljena od grana koje se smatraju prirodnima i onih koje su društvene mišljenjem sam kao i kolege geolozi koji znanstveno djeluju u prirodnim znanostima da spajanje geologije i geografije u jedan matični odbor nije primjerno. Te da zbog prirode načina istraživanja u prirodnim znanostima i društvenim znanostima vrednovanje kandidata za znanstvena radna mjesta takvog tipa matičnog odbora može biti upitno. Također vidljivo je iz komentara prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru da se traži podjela geografije u dva područja. Smatram da geologija i geografija zaslužuju i trebaju imati samostalne MO, kao što predlažu i kolege geolozi s Rudarsko-geološko-naftno fakulteta. dr.sc. Slobodan Miko, ravnatelj Hrvatski geološki institut Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da znanstvena polja geografije i geologije mogu imati jedan zajednički matični odbor, a Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj je dužno kod imenovanja matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polja geologija i geofizika voditi računa o zastupljenosti članova i iz područja društvenih znanosti.
16 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, članak je potrebno korigirati ovisno o uvođenju novih polja u pojedina područja, što smatramo potrebnim. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
17 Hrvatsko geografsko društvo PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Prijedlog: Predlažemo preimenovanje Matičnog odbora za polja geologije i geografije u Matični odbor za polja geografije i geologije. Obrazloženje: U sustavu međunarodne znanstvene nomenklature za područja znanosti i tehnologije UNESCO-a (Simple Knowledge Organization System) unutar polja 25 (Earth and Space Sciences) geografija je u hijerarhijskom redoslijedu navedena ispred geologije (2505 Geography te 2506 Geology). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju
18 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Predlažemo da se u području prirodnih znanosti Matični odbor za polja geologije i geografije preimenuje u Matični odbor za polja geografije i geologije. Obrazloženje: U SKOS-u (Simple Knowledge Organization System) – sustavu međunarodne znanstvene nomenklature za područja znanosti i tehnologije UNESCO-a koji se sastoji od tri hijerarhijske razine (polja, discipline i subdiscipline), unutar polja 25 (Earth and Space Sciences) geografija je u hijerarhijskom redoslijedu navedena ispred geologije (2505 Geography te 2506 Geology). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
19 TOMISLAV MALVIĆ PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Komentar dajem kao trenutačni član MO geologije koje donosi odluke i za interdisciplinarno područje prirodnih znanosti. Znači MO koji čine stručnjaci za oba polja. Jedan od naših prijedloga bio je osnivanje posebnoga MO za int. prirodne znanosti, što je prihvaćeno u ovome nacrtu i to smatram dobrim. Međutim, također smatram kako spajanje geologije i geografije u jedan MO nije dobro i ponovno će istaknuti isti problem koji smo se nadali riješiti (a dolazimo do toga da su interdisciplinarne prirodne znanosti samo zamijenjene geografijom). Nadalje, ovim prijedlogom cijela je geografija stavljena u prirodne znanosti, pa bih volio pročitati što o tomu misle geografi (a neki njihovi komentari su već dani i ovdje, što je vrlo dobro). Meni je očita je kompleksnost polja geografije s (čak) četiri grane i to: fizička geografija, društvena geografija, regionalna geografija i primijenjena geografija. Nisam geograf (već geolog), ali mogu (samo) pretpostaviti da fizička geografija može pripadati prirodnim znanostima, no društvena svakako ne (već društvenim), a regionalna i primijenjena (posebno ova druga) možda i u tehničke ili interdisciplinarne. Ovime dolazimo do toga da će od 9 članova recimo 4-5 biti geolozi i donositi odluke o polju koje nije njihovo izvorno, a možda im niti blisko čak niti kada imaju najviša zvanja, te ocijenjivati prema vjerojatno nekoliko različitih članaka onoga što će biti ekvivalent sadašnjega pravilnika o izboru u znanstvena zvanja. Mislim da to nije najbolji put. Srdačan pozdrav, Tomislav Malvić, red. prof. u trajnom izboru Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da znanstvena polja geografije i geologije mogu imati jedan zajednički matični odbor, a Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj je dužno kod imenovanja matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polja geologija i geofizika voditi računa o zastupljenosti članova i iz područja društvenih znanosti.
20 Denis Kos PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Poštovani, želim izraziti suprotno mišljenje u odnosu na ono koje je iskazano u komentaru niže o potrebi prebacivanja polja informacijskih i komunikacijskih znanosti iz područja društvenih u područje tehničkih znanosti. Takav poduhvat napravio bi veliku štetu u znanstvenim poljima koja se bave fenomenima informacije i komunikacije. Naziv polja informacijske i komunikacijske znanosti nipošto ne indicira njihov smještaj isključivo u tehničko područje. U aspektu u kojem se u tehničkim i prirodnim područjima bavimo informacijom i komunikacijom već su predviđene adekvatne grane i matični odbori koji ga obuhvaćaju. Složenost i povezanost fenomena informacije i komunikacije kao i njihov objasnidbeni potencijal ne smije biti shvaćen u reduktivnom i pozitivističkom smislu. Prirodno je da se fenomenima informacije i komunikacije bavimo u brojnim područjima znanosti jer je riječ o višeznačnim konceptima, a raščlanjivanje te višeznačnosti ključna je zadaća informacijskog doba i suvremenih informacijskih i komunikacijskih znanstvenika. Prebacivanjem informacijskih i komunikacijskih znanosti u tehničko područje u hrvatskom znanstvenom sustavu bio bi napravljen nered čije bi se posljedice osjećale desetljećima zbog toga što bismo time: 1. suštinski društveno-znanstveno utemeljene grane toga polja prebacivali u područja kojima povijesno i epistemološki ne pripadaju, 2. doveli znanstvenike koji se bave odnosom društva i fenomena poput tehnologije, informacija i komunikacije u podređeni položaj jer bi karakter njihova društveno-znanstvenog rada bio vrednovan kriterijima tehničkog područja. Upravo zbog spomenuta višeznačja u hrvatskom znanstvenom prostoru tradicionalno govorimo o informacijskim znanostima u pluralu, a njihovo je razlikovanje uređeno grananjem u grane u adekvatnim područjima. Znanstvenici u polju informacijske i komunikacijske znanosti koji se biraju u grane poput „informacijski sustavi i informatologija“, „organizacija i informatika“ te „informacijsko i programsko inženjerstvo“ u praksi trebaju biti vrednovani sukladno društveno-znanstvenoj orijentaciji područja kojemu pripadaju, a u kojima je njihov doprinos nužan, nezamjenjiv i fundamentalan. Nazivi preostalih grana u polju informacijske i komunikacijske znanosti (arhivistika i dokumentalistika, knjižničarstvo, komunikologija, odnosi s javnošću, leksikografija i enciklopedistika, muzeologija, masovni mediji te novinarstvo) indiciraju da je polje primjereno smješteno u područje društvenih znanosti. Srdačno, doc. dr. sc. Denis Kos Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 Rudarsko-geološko-naftni fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Spajanje geologije i geografije u jedan matični odbor nije dobro. Geografija je uvijek bila zasebno polje, a prema klasifikaciji/pravilniku iz 2009. bila je dijelom interdisciplinarnih područja znanosti, kao polje geografije koje je nadalje bilo podijeljeno na četiri grane: fizička geografija, društvena geografija, regionalna geografija i primijenjena geografija. Ovim prijedlogom cijela je geografija stavljena u prirodne znanosti. Prema važećem pravilniku o izboru u znanstvena zvanja uvjeti za izbor u geografiji su propisani u članku 34. (pod interdisciplinarnim područjima znanosti) s poveznicama na druge dijelove pravilnika, a oni za geologiju u čl. 9. – 13. Prema tome, radi se o dvije prilično drugačije skupine pravila koje bi svi članovi matičnih odbora morali u potpunosti razumjeti i poštovati. Zbog svega navedenoga predlažemo razmisliti o razdvajanju dva spomenuta matična odbora, geologije (prirodnih znanosti), a geografije gdje njegovi predstavnici misle da najbolje pripadaju. Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da znanstvena polja geografije i geologije mogu imati jedan zajednički matični odbor, a Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj je dužno kod imenovanja matičnog odbora za područje prirodnih znanosti - polja geologija i geofizika voditi računa o zastupljenosti članova i iz područja društvenih znanosti.
22 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Polje informacijske i komunikacijske znanosti, a unutar društvenih znanosti, pripada području često nazivanom STEM, pa u tom smislu ne pripada društvenim znanostima, nego tehničkim znanostima, a kao što i sam naziv polja indicira (uskladiti i u Pravilniku o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
23 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. U Području tehničkih znanosti, temeljne tehničke znanosti, stavljene su samo u nadležnost matičnog odbora za polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike što je pogrešno. Dosadašnja praksa je da matični odbor za polja elektrotehnike i računarstva bira i pristupnike iz temeljnih tehničkih znanosti i tako bi trebalo ostati odnosno uz polja elektrotehnike i računarstva dodati i polje temeljne tehničke znanosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
24 Tamara Jurkić Sviben PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Poštovani, s obzirom da se osobe koje su do sada izabrane u interdisciplinarnom području znanost/umjetnost uglavnom zapošljavaju na znanstveno-nastavna radna mjesta (Primjer su znanstveno-nastavna radna mjesta na Fakultetima odgojnih i obrazovnih znanosti te Učiteljskim fakultetima u RH i to mjesta u interdisciplinarnim kombinacijama obrazovne znanosti i glazbena umjetnost te humanističke znanosti i glazbena umjetnost. Obrazloženje: Fakulteti na kojima su takve osobe zaposlene i izabrane u odgovarajuća interdisciplinarna zvanja i radna mjesta su zbog dosadašnjeg svrstavanja fakulteta prema odobrenim akreditacijama u područje obrazovnih znanosti (a ne umjetnosti) znanstveno-nastavnog karaktera, a ne umjetničkog iako su zaposlenici djelatnici Katedri umjetničkog područja), nije razvidno zašto se interdisciplinarno područje koje kombinira znanost i umjetnost naziva Umjetničko interdisciplinarno područje. Prijedlog je da se neovisno u umjetničko-nastavnim ili znanstveno-nastavnim radnim mjestima koja će se u budućnosti odobravati na temelju odluka nadležnih interdisciplinarnih matičnih odbora i kako se ne bi znanstveno ili umjetničko radno mjesto dovodilo u pitanje, navedeno područje nazove samo Interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti. Sa štovanjem, doc.dr.sc., mr.art. Tamara Jurkić Sviben zamjenica predstojnice Katedre umjetničkog područja Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
25 Poljanec-Borić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 3. Predlažem da se u članku 3 predvidi 2 interdisciplinarna znanstvena područja. Interdisciplinarno društveno-humanističko znanstveno područje s jednim matičnim odborom, te interdisciplinarno prirodno-tehničko znanstveno područje s jednim matičnim odborom. Znanost se specijalizirala na način da jedan matični odbor za interdisciplinarno znanstveno područje ne može pokriti raznolikost znanstvenih postignuća u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim znanostima. Nije prihvaćen Interdisciplinarno znanstveno područje utvrđeno je kao znanstveno područje različitih znanstvenih područja i polja te su moguće kombinacije svih znanstvenih područja i polja.
26 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorat PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 4. Članovi matičnog odbora trebali bi biti u najvišem zvanju odnosno redoviti profesori u trajnom izboru ili znanstveni savjetnici u trajnom izboru. Time se izbjegavaju problemi vezani za odluke i glasanje članova matičnog odbora kod izbora u najviše zvanje te nema potrebe za izuzimanjem članova matičnog odbora u slučaju njihovog izbora. Nije prihvaćen Predloženo je propisano Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
27 Fakultet organizacije i informatike PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 4. Predlažemo da članovi matičnog odbora budu osobe isključivo iz redova redovitih profesora u trajnom izboru ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru. Naime, u suprotnome je moguća situacija da o izboru u zvanje redovitog profesora u trajnom izboru odlučuje član odbora koji je u nižem zvanju. To bi bio presedan, jer takvo nešto nije moguće u slučaju sastava Stručnog povjerenstva. Nije prihvaćen Predloženo je propisano Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
28 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 4. Niti izvanredni profesor, niti docent, a niti ostala znanstvena zvanja prema ovakvom članku nisu nekvalificirana za članove matičnog odbora, inače jedino redoviti profesori u trajnom zvanju i znanstveni savjetnici u trajnom izboru trebaju biti članovi ovog odbora. Vrijeme od 4 godine izgleda arbitrarno. S obzirom na to kako je zakon definirao dekanov mandat na tri godine, onda je logično pratiti tu liniju razmišljanja i odrediti vrijeme imenovanja matičnih odbora na tri godine. Bilo bi uputno neka niti članovi uprava institucija ne budu članovi matičnog odbora, a kako bi se osigurala sloboda i nepristranost. Nije prihvaćen Predloženo je propisano Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
29 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 5. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, predlažemo da rečenica: "U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg odredi predsjednik" glasi ovako: "U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg članovi matičnog odbora određuju na svojoj prvoj sjednici." Nije prihvaćen Predloženo će se urediti poslovnikom o radu matičnih odbora.
30 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 5. „Predsjednik, potpredsjednik i član matičnog odbora razriješit će se dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako“ između ostalog: „postane član Nacionalnog vijeća, čelnik visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta.“ Postoji li definiran rok u kojem osoba u sukobu interesa mora biti razriješena dužnosti? Događa li se automatizmom, do postupka izbora novog člana za kojeg se mora provesti javni poziv, itd? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
31 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 5. Alineja pod kojom se govori o ponašanju i povrjeđivanju ugleda dužnosti je suviše općenita i trebalo bi definirati što to znači ili ju izbaciti, jer jednome je nešto ispravno mišljenje, a drugome zaprepaštenje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
32 TOMISLAV MALVIĆ PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 6. Također smatram kako propisivanje sjednica MO svakih mjesec dana baš i nema puno smisla, jer se može dogoditi da uopće nema materijala za raspravu (posebno u "manjim" MO glede broja znanstvenika koji kroz njih obavljaju izbore). A i u zakonu piše „(čl. 43, st. 8) Nadležni matični odbor odnosno nadležno matično povjerenstvo odlukom utvrđuje ispunjava li nastavnik odnosno znanstvenik Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije, najkasnije u roku od 60 dana od dostave odluke“ – znači izrijekom 60 dana, pa čemu svaki mjesec sjednice (mogu biti svakih 15, 30, 45… dana, kako predsjednik MO ocijeni potrebnim, a da se poštuje zakonski rok). Nije prihvaćen Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti je propisano da se sjednice matičnog odbora održavaju jednom mjesečno.
33 Rudarsko-geološko-naftni fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 6. Sjednice matičnih odbora svakih mjesec dana su nepotrebne, jer se može dogoditi da uopće nema materijala za raspravu. Rješenje koje vrijedi sada, da materijal mora biti obrađen na matičnom odboru najkasnije 60 dana od zaprimanja je puno bolji, jer svi stižu u 2 mjeseca ili manje. Nije prihvaćen Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti je propisano da se sjednice matičnog odbora održavaju jednom mjesečno.
34 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 6. Na koji način predsjednik u slučaju spriječenosti određuje tko ga zamjenjuje? Primljeno na znanje Navedeno će se urediti poslovnikom o radu matičnih odbora.
35 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 7. Predsjednik bi ipak trebao imati podršku barem 1/3 članova, a za pozivanje predstavnika stručnog povjerenstva - glasovanje podrške može se izvršiti putem e-pošte. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju
36 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 8. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, predlažemo da se odredba "Izuzetno glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi matičnog odbora." dopuni dometkom u nastavku: "Tajno glasovanje moguće je provesti isključivo uz fizičku nazočnost članova matičnog odbora na sjednici, pri čemu treba voditi brigu o pravovaljanosti donošenja odluke potrebnim minimalnim brojem glasova." Nije prihvaćen Tajno glasovanje moguće je organizirati elektroničkim putem.
37 Fakultet organizacije i informatike PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 8. Trebalo bi dodatno pojasniti na koji način će se provesti tajno glasovanje kada se sjednica održava elektroničkim putem. Primljeno na znanje Predloženo će se urediti poslovnikom o radu matičnih odbora.
38 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 8. Je li to pismeno obrazloženje uključuje slanje dokumenta putem e-pošte? A što bi bilo u skladu s prijašnjim člancima. Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da je jasno propisano stavkom 4. člankom 8. Pravilnika na koji način član matičnog odbora dostavlja obrazloženje razloga zbog kojih nije glasovao te kako nema potrebe spomenuti stavak dodatno pojasniti.
39 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 9. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, predlažemo da se alineja "dokaze o ispunjavanju Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija." ovako dopuni: "dokaze o ispunjavanju Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija, što uključuje i slanje radova (publikacija) u pdf-u, vodeći brigu o ograničenjima zbog zaštite autorskih i izdavačkih prava." Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da predloženu alineju 7. stavka 1. članka 9. Pravilnika nije potrebno dopuniti, a matični odbor može tražiti nadopunu dokumentacije od visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta ako to smatra potrebnim.
40 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 9. Smatramo da u članku 9., stavku 1. podstavak 4. treba brisati (prilaganje odluke o (re)izboru svakog člana stručnog povjerenstva) budući da nepotrebno gomila dokumentaciju koja se prikuplja odnosno dostavlja i vjerojatno odugovlači postupak (to pogotovo što je više članova povjerenstva izvan ustanove koja provodi postupak). Ustanova svojom odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva (koja je sastavni dio ili odluke o raspisu javnog natječaja ili odluke o pokretanju postupka izbora na više radno mjesto) jamči sastav povjerenstva u skladu sa zakonskim odredbama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
41 Institut Ruđer Bošković PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 9. Predlažemo u članku 9. brisati alineju 4. kojom je propisano prilaganje odluke o izboru na radno mjesto za svakog člana stručnog povjerenstva. Odredbe Zakona i pratećih općih akata upućuju na namjeru Ministarstva da se provođenje postupaka izbora i reizbora na znanstvena radna mjesta informatizira. Ako postoji sumnja u istinitost podataka o članovima stručnog povjerenstva, novi upisnik znanstvenika CroRIS bi trebao omogućiti jednostavan pregled podataka. Prikupljanje odluka o izboru članova stručnih povjerenstava (na Institutu ponekad i 9 članova, zbog različitih znanstvenih polja u područjima interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja), od kojih je često i više od jednog člana izvan Instituta, dovest će do nepotrebnog odugovlačenja postupka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
42 Matea Novak PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 9. Poštovani, Članak 9. potrebno je dopuniti u t.1. tako da je razumljivo da javni natječaj nije obvezan za sve institucije, kako je propisano i u Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD). Prijedlog ispravljenog teksta ove točke je u nastavku: „1. odluku o raspisivanju javnog natječaja u slučaju kada se raspisuje javni natječaj, odluku o provedbi postupka izbora na radno mjesto, odluku o provedbi postupka izbora na više radno mjesto ili odluku o provedbi postupka reizbora na radno mjesto, odluku o pokretanju postupka izbora u naslovnog nastavnika sastavni dio kojih je odluka o imenovanju stručnog povjerenstva“. Članak 9. potrebno je ispraviti u t.6. tako da umjesto riječi “donosno” piše “odnosno”. S poštovanjem, Matea Novak, mag.iur. Djelomično prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da iz predložene odredbe jasno proizlazi da se odluka o natječaju dostavlja samo kada se javni natječaj raspisuje.
43 VATROSLAV ZOVKO PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 10. Dopuniti - dodati na kraju u st. 1. toč. b), "treba posebno navesti i pobliže ocijeniti radove temeljem kojih pristupnik ispunjava Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije, a koji su objavljeni nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora na radno mjesto, kojima ispunjava Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije odnosno Nacionalne veleučilišne kriterije i dodatne kriterije". Potrebno je napraviti ovakvu dopunu kako bi tekst Pravilnika bio usklađen s odredbama čl. 43. st.4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Djelomično prihvaćen Matični odbori sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti utvrđuju ispunjava li nastavnik odnosno znanstvenik Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije, a ne Nacionalne veleučilišne kriterije i dodatne kriterije.
44 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 10. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, predlažemo da se izbaci odlomak: „Matični odbor, po potrebi, može od stručnog povjerenstva zatražiti i same radove koji predloženika kvalificiraju za određeno radno mjesto odnosno naslovnog nastavnika ili naslovnog znanstvenika.“ s ozirom na dopunu alineje d). Također, skrećemo pozornost na određene nelogičnosti: "mišljenje" i "izvješće" nisu istoznačnica, nego je mišljenje zaključni dio izvješća; izvješće stručnog povjerenstva ne može sadržavati "mišljenje i prijedlog senata, fakultetskog ili akademijskog vijeća odnosno znanstvenog vijeća" (točka g) jer su to različiti dokumenti. Stoga tu odredbu treba staviti zasebno, odnosno naznačiti da se uz Izvješće stručnog povjerenstva mora biti priloženo i "mišljenje i prijedlog senata, fakultetskog ili akademijskog vijeća odnosno znanstvenog vijeća"; uz alineju b), dio "u izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti radove temeljem kojih pristupnik ispunjava Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije", smatramo da treba naznačiti kako se ne ocjenjuju samo radovi nego i ukupna znanstvena aktivnost; uz alineju e) dodatne kriterije visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta, što se navodi i u uvodnom dijelu članka, smatramo da matični odbori ne bi smjeli biti nadležni za provjeru i potvrđivanje dodatnih kriterija visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta (kao što ni sada nisu) jer ti kriteriji nisu jedinstveni i jednoobrazni, a matični odbor se mora povoditi za kriterijem istovrijednosti i istopravnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
45 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 10. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, predlažemo da alineja d) Nacionalne sveučilišne znanstvene i umjetničke kriterije glasi ovako: d) dokaz o ispunjavanju Nacionalnih sveučilišnih znanstvenih i umjetničkih kriterija, što uključuje i slanje radova (publikacija) u pdf-u, vodeći brigu o ograničenjima zbog zaštite autorskih i izdavačkih prava. Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da predloženu odredbu treba brisati.
46 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 10. Iz članka 10., stavka 1. točke a) predlažemo brisati mjesto rođenja i narodnost jer su irelevantni za ocjenu stručne djelatnosti. Članak 10., stavak 1., točka c): Hrvatska znanstvena bibliografija nije recenzirana - svatko može upisati što želi. Smatramo da popis radova treba sastaviti ili ovjeriti knjižnica zadužena za područje ili Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Članak 10., stavak 1., točka d): Nejasno je zašto mišljenje stručnog povjerentva treba sadržavati Nacionalne kriterije kad su oni poseban akt po kojem se postupka. Članak 10., stavak 1., točka g): Predlažemo uskladiti s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti prema kojima senat ili fakultetsko, akademijsko ili znanstveno vijeće donosi odluku o usvajanju ili odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva. Djelomično prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da se navedene točke c), d) i g) trebaju brisati.
47 Rudarsko-geološko-naftni fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 10. Tamo gdje je matični odbor propisao naputak pisanja izvješća, trebalo bi dodati „mišljenje stručnoga povjerenstva mora biti načinjeno prema predmetnom naputku“. Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja kako je jasno propisano što mišljenje stručnog povjerenstva mora sadržavati.
48 Fakultet organizacije i informatike PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 10. Članak 10. stavak 1. točke d. i e Predlažemo: d) dokaz o ispunjavanju Nacionalnih sveučilišnih znanstvenih i umjetničkih kriterija e) dokaz o ispunjavanju dodatnih kriterija visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da se točke d) i e) trebaju brisati.
49 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 10. Radovi, kao nužan uvjet, trebaju biti sastavni dio izvješća, i ne nešto što se eventualno može dobiti na pregledavanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
50 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 10. Predlažemo iz stavka 1. točke a) brisati riječ narodnost. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
51 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 11. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, smatramo da treba propisati kako odluka o pristupnikovu izboru mora sadržavati i vjerodostojan podatak o broju ostvarenih bodova jer se u praksi aktualnog matičnog odbora pojavio problem s tim u vezi, a ššto je povezano s izračunom kumulativnog broja bodova (i minimalnog kumulativnog broja bodova) koji se traži za pojedina znanstvena zvanja, odnosno radna mjesta. Primljeno na znanje Predlagatelj je mišljenja da se navedeno ne uređuje ovim Pravilnikom.
52 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 11. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, predlažemo da se u prvoj odredbi umjesto sklopa "na daljnji postupak" stavi sklop "na daljnje postupanje." Također, smatramo potrebnim da se naglasi kako se odluka dostavlja i pristupniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
53 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 11. Nitko nije nepogrešiv, pa bi stoga trebala postojati mogućnost žalbe i ponovnog razmatranja dokumentacije predloženika, a uz obrazloženje i potencijalnu dopunu dokumentacije. Primljeno na znanje Navedeno je propisano Zakonom o općem upravnom postupku.
54 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 11. Predlažemo riječ izvješće zamijeniti riječju mišljenje kao terminom koji propisuje Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
55 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 12. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, predlažemo da se rečenica: "Kada je na dnevnom redu matičnog odbora izbor na radno mjesto pristupnika koji je član matičnog odbora, tada taj član ne može sudjelovati u raspravi niti može glasovati." dopuni na sljedeći način: "Kada je na dnevnom redu matičnog odbora izbor na radno mjesto pristupnika koji je član matičnog odbora, tada taj član ne može sudjelovati u raspravi koja se tiče predmetnog izbora niti može glasovati o točki povezanoj s predmetnim izborom." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
56 Rudarsko-geološko-naftni fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 12. Prijedlog: Odluke se donose natpolovičnom većinom svih prisutnih članova uz poštivanje kvoruma. Nije prihvaćen Predlagatelj ostaje pri predloženom normativnom rješenju.
57 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 12. S obzirom na izuzimanje člana koji je u sukobu interesa, trebalo bi na cijelu sjednicu ili za tu točku izabrati zamjenskog člana, a radi potencijalne pat-pozicije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
58 JOZO ČIZMIĆ PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 12. U članku 12 dikcija stava 2. može dovesti u dvojbu doseg njezine primjene. Naime, moglo bi se pogrešno protumačiti da "kada je na dnevnom redu matičnog odbora izbor na radno mjesto pristupnika koji je član matičnog odbora, tada taj član ne može sudjelovati u raspravi niti može glasovati NA CIJELOJ SJEDNICI MATIČNOG ODBORA, A NE SAMO O TOČKI DNEVNOG REDA KOJA SE ODNOSI NA NJEGOV IZBOR. Pitanje je koliko je ova odredba potrebna, odnosno zašto dovoditi u pitanje objektivnost člana matičnog odbora (posebno kad je upitan kvorum), ako je taj isti član glasao već o svom izboru na sjednici nadležnog fakultetskog vijeća. Uostalom, može se tumačiti da je on na sjednici matičnog odbora dužan glasati u skladu s odlukom svog fakultetskog vijeća. Ukoliko bi zbog primjene ove odredbe došao u pitanje kvorum za održavanje sjednice, tada bi trebalo primijeniti pravilo da glas predsjedavajućeg vrijedi kao dva glasa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
59 Poljanec-Borić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 12. U članku 12 valja navesti tko mijenja člana matičnog odbora kad se on izuzima iz glasovanja jer se donosi odluka o njegovu izboru. Imajući u vidu da matični odbor ima 9 članova (članak 4), izuzeće jednog člana može onemogućiti donošenje odluke natpolovičnom većinom kako je to prethodno propisano u članku 12 /termini korišteni u ovom komentaru su rodno neutralni/ Nije prihvaćen Predlagatelj ostaje pri predloženom normativnom rješenju.
60 Robert Kudelić PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 13. S obzirom na svrhu, važnost i službu, a radi transparentnosti, tonski bi se zapis trebao uvijek voditi, naime sjednice matičnog odbora nisu privatna sfera, nego službeni sastanak, po službenoj dužnosti, a tijela akademske zajednice. Nije prihvaćen Predloženo će se urediti poslovnikom o radu matičnih odbora.
61 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 15. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, smatramo da treba izrbisati riječ "nadarenih" iz četvrte alineje označene povlakom. Također smatramo potrebnim da se pojasni, to jest pobliže definira što u konkretnom radnom i izvedbenom smislu podrazumijevaju ovlasti matičnih odbora koje uključuju aktivnosti u alinejama četvrtoj, petoj, šestoj i sedmoj označenima povlakom jer ovako postavljene nisu razumljive. Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da alineju 4. stavka 2. članka 15. Pravilnika treba brisati.
62 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 15. U članku 15. dio teksta koji se odnosi na ovlasti matičnih odbora može se vrlo različito shvatiti (tekst je nerazumljiv), a spomenuto promoviranje nije ni na koji način spomenuto u Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Molimo pojašnjenje na temelju kojih kriterija bi matični odbor mogao predložiti promoviranje posebno istaknutih i nadarenih nastavnika/znanstvenika u izboru za hijerarhijski prvo nastavno radno mjesto i zašto bi to bilo u ovlasti odbora, a ne npr. znanstveno-nastavne institucije. Također, nije jasan ni zadnji stavak koji ne spominje promoviranje nastavnika/znanstvenika istaknutih na temelju vođenja međunarodnih kompetivitnih projekata ili broja kvalitetnih znanstvenih radova. Nerazumljivi dio teksta u vezi aktivnosti koje bi bile u ovlasti matičnih odbora je: „– analizu znanstvenog doprinosa i promoviranje (do 10%) posebno istaknutih i nadarenih nastavnika odnosno znanstvenika u izboru za hijerarhijski prvo nastavno odnosno znanstveno radno mjesto u pojedinoj godini, – analizu znanstvenog napretka hijerarhijski viših radnih mjesta nastavnika odnosno znanstvenika (do 10%) koji su ostvarili poseban znanstveni odnosno umjetnički ili nastavni doprinos i/ili napredak u odnosu na prethodno razdoblje, – analiza u suradnji sa senatima sveučilišta odnosno znanstvenim vijećima instituta znanstvene odnosno nastavne aktivnosti sveučilišnih nastavnika i promoviranje nastavnika odnosno znanstvenika (do 10% za nastavno odnosno znanstveno radno mjesto) koji su ostvarili posebno istaknut doprinos u prenošenju znanja i uspjehu studenata i/ili se posebno istaknuli kao gostujući nastavnici na uglednim visoko rangiranim inozemnim sveučilištima, – analiza doprinosa nastavnika odnosno znanstvenika koji su se istaknuli kao voditelji svojim programsko organizacijskim sposobnostima i/ili kao istraživači brojem i kvalitetom objavljenih radova, međunarodnih kolaboracija i projekata financiranih iz programa EU, međunarodnih organizacija i drugih zemalja." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
63 Rudarsko-geološko-naftni fakultet PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 15. Niz spomenutih analiza nisu domena rada matičnih odbora. Potrebno je provjeriti te po potrebi uskladiti ovaj članak sa čl. 90 (NN 119/2022) Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
64 Fakultet organizacije i informatike PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 15. Umjesto “hijerarhijski prvo”, predlažemo hijerarhijski najniže. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
65 Fakultet organizacije i informatike PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 15. Članak 15. stavak 2. podstavak 2. Predlažemo sljedeći tekst: “utvrđivanje prijedloga popisa znanstvenih časopisa za …” Obrazloženje: matični odbor je kompetentan predložiti i domaće i inozemne časopise relevantne za izbor na znanstveno-nastavna radna mjesta u odgovarajućem području i polju. Nije prihvaćen Predloženo je propisano Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
66 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 15. Iz navoda - analizu znanstvenog doprinosa i promoviranje (do 10%) posebno istaknutih i nadarenih nastavnika odnosno znanstvenika u izboru za hijerarhijski prvo nastavno odnosno znanstveno radno mjesto u pojedinoj godini, predlažemo brisati riječ nadarenih. Nije prihvaćen Predlagatelj je mišljenja da alineju 4. stavka 2. članka 15. Pravilnika treba brisati.
67 Hrvoje Gračanin PRAVILNIK O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA, Članak 19. U ime Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, treba korigirati oznaku NN, broj 47/11 jer je prethodni Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora objavljen 2017., a ne 2011. godine, pa je shodno tome ispravna oznaka NN, broj 47/17. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.