Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada matičnih povjerenstava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Beck PRAVILNIK O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA Želio bih napomenuti da je u pravilniku potrebno naglasiti da uloga matičnih povjerenstava nije ocjena cjelokupne znanstvene djelatnosti pristupnika/ca nego ustanovljavanje postoje li minimalni uvjeti za zvanje. U praksi sam svjedočio nizu slučajeva u kojima se se predmeti rješavali i do godinu dana, zbog nejasnoća oko bodovanja nekih radova, iako je i bez njih bilo jasno da pristupnik/ca ispunjava minimalne uvjete. Bilo bi praktično i korisno u pravilniku utvrditi tu činjenicu, da ako nesporni radovi kvalificiraju pristupnika, to je dovoljno, ne treba ocjene komisije vraćati na ponovno ocjenjivanje da bi se precizirao znanstveni doprinos radova koji ionako nisu nužni; potvrdi li se i naglasi to načelo, koje je u temelju smisla i svrhe rada matičnih odbora, i povjerenstva će lakše organizirati svoja izvješća te će postupci biti transparentniji, efikasniji i humaniji; zaključno, matični odbori se moraju usredotočiti na ustanovljavanje nužnih i dovoljnih uvjeta, ali nakon što ustanove dovoljne, njihova uloga prestaje, nije potrebno ocjenjivati prekobrojne radove (ne-nužne uvjete). Nije prihvaćen Odredbom čl. 39. st. 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, dalje u tekstu Zakon) propisano je da se na nastavno radno mjesto na veleučilištu može zaposliti osoba koja ima odgovarajući stupanj obrazovanja u znanstvenom, odnosno umjetničkom području i polju, koja ispunjava Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (u daljnjem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) te dodatne kriterije utvrđene općim aktom veleučilišta. U skladu s navedenim, Nacionalnim veleučilišnim kriterijima definiraju se nužni, a ne minimalni uvjeti. Također, sukladno novom Zakonu, osoba se bira na radno mjesto, a ne u zvanje.
2 Dragan Zlatovic PRAVILNIK O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA Predlaže se: U članku 25. ovog Pravilnika iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Do imenovanja matičnih povjerenstava prema odredbama članka 116. Zakona na postupke izbora na nastavna radna mjesta odnosno u naslovnog nastavnika i na postupke reizbora na nastavna radna mjesta odnosno reizbora u naslovnog nastavnika primjenjivat će se Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora („Narodne novine“, broj 118/19 i 62/21). Obrazloženje: Prijedlog po uzoru na odgovarajuće rješenje iz čl. 19. st. 2. Prijedloga Pravilnika o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora, koji je također u postupku javnog savjetovanja, a kojom odredbom bi se izbjegli prijepori glede rješavanja predmeta i osigurao kontinuitet u prijelaznom razdoblju.. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Dragan Zlatovic PRAVILNIK O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA Predlaže se : U članku 8. ovog Pravilnika iza stavka 2, dodaje se novi stavak 3. koji glasi: Rok od 60 dana poštuje se samo u slučaju ako predmet sadrži cjelokupnu dokumentaciju u elektroničkom obliku te se računa od dana dostave kompletirane dokumentacije elektroničkim putem. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. Obrazloženje: Prijedlog po uzoru na odgovarajuće rješenje iz čl. 2. st. 3. Prijedloga Pravilnika o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora, koji je također u postupku javnog savjetovanja. Djelomično prihvaćen Odredba će biti usklađena s prijedlogom, sukladno Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata.
4 Veleučilište studija sigurnosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Iz područja primjene Pravilnika izostavljeni su izbori/reizbori u naslovna nastavna zvanja. Predlažemo stoga da ovaj članak glasi: Ovim Pravilnikom propisuje se ustroj i način rada matičnih povjerenstava, sastav stručnih povjerenstava za davanje mišljenja u postupku izbora, sadržaj mišljenja stručnih povjerenstava te druga pitanja vezana uz provedbu postupka izbora odnosno reizbora na nastavna radna mjesta i u naslovne nastavnike na veleučilištima, dr.sc. Ana Rački Marinković, dipl.iur. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 2. Kao i za prethodni članak treba dodati izbor u naslovnog nastavnika u članku 2. stavku 2. druga alineja. Stoga predlažemo da ona glasi: "-utvrđuje ispunjava li nastavnik Nacionalne veleučilišne kriterije pri izboru na više radno mjesto, te pri izboru u više naslovno zvanje, odnosno pri reizboru na postojeće radno mjestu ili pri reizboru u postojećeg naslovnog nastavnika na veleučilištu" Prihvaćen Prihvaća se.
6 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 4. U kontekstu stavka 1. ovog članka umjesto jednine potrebno je pojam "matično povjerenstvo" navesti u množini jer se odnosi svako od matičnih povjerenstava iz čl. 3. Predlažemo "Matična povjerenstva iz članka 3. ovog Pravilnika sastoje se od tri do sedam članova, o čemu odlučuje Zbor veleučilišta posebnom odlukom. Članovi matičnih povjerenstava imenuju se na četiri godine" S obzirom da se predviđa da su članovi matičnog povjerenstva za interdisciplinarno područje izabrani predsjednici ostalih matičnih povjerenstva, onda ovo matično povjerenstvo treba izuzeti iz stavka 2. ovog članka. Predlažemo: "(2) Javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih povjerenstava iz članka 3. ovog Pravilnika, osim za članove matičnog povjerenstva za interdisciplinarno područje, objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo). Kandidate za članove matičnih povjerenstava predlažu veleučilišta" Djelomično prihvaćen U odnosu na stavak 1. prijedlog nije u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor. Stavak 2. će se urediti.
7 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 5. vezano uz korištenje pojma "matično povjerenstvo" u jednini također bi trebalo mijenjati stavak 2. ovog članka. Predlažemo: "(2) Za predsjednike matičnih povjerenstava izabrane su osobe koje su prilikom glasovanja za članove matičnih povjerenstava dobile najveći broj glasova od svih izabranih kandidata, a za zamjenike predsjednika izabrane su osobe koje su dobila drugi najveći broj glasova. U slučaju jednakog broja glasova dvaju ili više kandidata, predsjednik ili zamjenik predsjednika bira se ždrijebom." Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor.
8 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 6. U stavku članku 6. stavku 1. točki 6. navodi se da će član biti razriješen ako "prekine radni odnos s veleučilištem u RH". Iz ove formulacije nije jasno da li to obuhvaća i slučajeve kad član prekine radni odnos s veleučilištem koje ga je predložilo i zaposli se na nekom drugom veleučilištu u RH. Možda bi jasnija bila formulacija "(6) više nije u radnom odnosu s veleučilištem u Republici Hrvatskoj". Djelomično prihvaćen Odredba će biti preciznije definirana.
9 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 7. U vezi sa korištenjem pojma "matično povjerenstva" u jednini s obzirom na sadržaj ovog članka predlažemo korištenje množine u stavcima 1,2,4,5,8 i 9 jer se ove odredbe odnose na sve i svako matično povjerenstvo iz čl. 3. "(1) Matična povjerenstva odluke donose na sjednicama. (2) Sjednice matičnih povjerenstava održavaju se jedanput mjesečno. (4) Sjednice matičnih povjerensatva sazivaju njihovi predsjednici odnosno u slučaju spriječenosti zamjenici predsjednika, pisanim pozivom u elektroničkom obliku i to najmanje osam dana prije održavanja sjednice. Uz poziv na sjednicu članovima se dostavlja i prijedlog dnevnog reda te ostala pripadajuća dokumentacija. (5) Predsjednici matičnih povjerenstava predsjedavaju sjednicama, a u slučaju sprječenosti zamjenjuju ih zamjenici predsjednika. (6) briše se (6) Ako se sjednica ne može pripremiti i održati na način propisan stavkom 5. ovog članka, pripremom i radom sjednice rukovodit će najstariji član matičnog povjerenstva. (7) Sjednice matičnih povjerenstava održavaju se u pravilu u sjedištu matičnih povjerenstava uZagrebu, ali predsjednik može zbog opravdanih razloga odlučiti da se neka od sjednica održi i u sjedištu nekog od veleučilišta u Republici Hrvatskoj. (9) Sjednice matičnih povjerenstva mogu se održati i na daljinu korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja. Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor.
10 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 9. Predlažemo slijedeću izmjenu u prvoj rečenici: "Veleučilišta su dužna, uz odluku kojom se usvaja mišljenje stručnog povjerenstva iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika dostaviti matičnom povjerenstvu u elektroničkom obliku na način koji se uređuje posebnom odlukom Zbora veleučilišta i:" u točki 3. shodno tome treba brisati dio rečenice: "s pripadajućom odlukom vijeća veleučilišta kojom se ono usvaja" jer je to već propisano da se dostavlja u članku 8. stavku 1. U točki 4. treba brisati dio "ili o odgovarajućem izboru za naslobnog nastavnika" jer isto nije predviđeno Zakonom U Djelomično prihvaćen Prijedlog izmjene prve rečenice članka 9. nije u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor. Točka 4. će se urediti.
11 Matea Novak II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 9. Poštovani, Članak 9. potrebno je: - dopuniti u t.1. tako da je razumljivo da javni natječaj nije obvezan za sve institucije, kako je propisano i u Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD), - ispraviti u t. 4. jer sukladno ZVOZD-u član stručnog povjerenstva mora biti zaposlen na nastavnom radnom mjestu (ne može više biti naslovni nastavnik). Prijedlog ispravljenog teksta ove dvije točke je u nastavku: „1. odluku o raspisivanju javnog natječaja u slučaju kada se raspisuje javni natječaj, odluku o provedbi postupka izbora na radno mjesto, odluku o provedbi postupka izbora na više radno mjesto ili odluku o provedbi postupka reizbora na radno mjesto, čiji je sastavni dio odluka o imenovanju stručnog povjerenstva;“ „4. odluku o prethodnom izboru na nastavno radno mjesto za svakog člana stručnog povjerenstva;“ S poštovanjem, Matea Novak, mag.iur. Djelomično prihvaćen U odnosu na točku 1. navedeno je uređeno Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. U odnosu na točku 4. isto će se uskladiti.
12 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 10. Točku 1. predlažemo mijenjati tako da glasi: "1. Opće podatke u svezi s raspisanim natječajem, odnosno pokrenutim postupkom za reizbor ako se isti pokreće raspisivanjem natječaja" u točki 5. treba dodati reizbor u naslovnog nastavnika; "Mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva. Na temelju zaključka iz prethodne točke ovog članka, stručno povjerenstvo dužno je navesti mišljenje ispunjava li kandidat ili ne ispunjava Nacionalne veleučilišne kriterije i dodatne kriterije veleučilišta za izbor na radno mjesto, reizbor na radno mjesto odnosno za izbor u naslovnog nastavnika ili za reizbor u naslovnog nastavnika te dati vijeću veleučilišta koje je raspisalo natječaj odgovarajući prijedlog o izboru kandidata. Prihvaćen Odredbe Pravilnika će se urediti na način da obuhvaćaju i naslovne nastavnike.
13 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 11. Predlažemo brisati ovaj članak, sve ovdje rečeno je već propisano odredbom članka 9. Nije prihvaćen Člankom 11. uređen je način dostave.
14 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 12. Nije jasno postoji li obveza iz stavka 3. samo onda kada postoje mišljenja za dva ili više kandidata. Tako naime, proizlazi budući da se odredba referira na stavak 1. ovog članka. Ako se u svakom postupku želi obvezati Vijeće da donese odluku onda treba izbjeći referencu na stavak 1. "Vijeće veleučilišta donosi odluku o usvajanju ili odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva u roku od 30 dana od dana zaprimanja toga mišljenja. Odluka o odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva mora biti obrazložena." Odredba stavka 4 je suvišna jer je to već propisano u članku 8. stavku 1. Nije prihvaćen Stavak 1. upućuje da se u slučaju dva ili više kandidata mora za svakog kandidata napisati pojedinačno mišljenje u skladu s člankom 10. ovog Pravilnika. Stavak 4. dodatno uređuje iznimku izbora na suradničko mjesto.
15 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 13. predlažemo izmijeniti da glasi: "Predsjednik matičnog povjerenstva ovlašten je, ako predmeti ne sadrže cjelokupnu dokumentaciju ili mišljenje stručnog povjerenstva ne sadrži podatke iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika ili nije usklađeno sa Smjernicama iz članka 10. stavka 2. ovog Pravilnika, vratiti predmet veleučilištu na dopunu. Prihvaćen Prihvaća se.
16 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 14.   Predlažemo izmijeniti da glasi: "Sjednice matičnih povjerenstava otvaraju njihovi predsjednici i utvrđuju je li na sjednici nazočan potreban broj članova. (2) Sjednica matičnog povjerenstva može se održati ako je na sjednici nazočna većina članova tog matičnog povjerenstva". Nije prihvaćen Navedeno nije u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor.
17 Matea Novak II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 17. Poštovani, predlažem dopuniti članak 17. stavak 2. tako da se uz izjašnjavanje "za" i "protiv" omogući i izjašnjavanje "suzdržan/a", a s obzirom da se isto primjenjuje u praksi. S poštovanjem, Matea Novak, mag.iur. Prihvaćen Prihvaća se.
18 Veleučilište studija sigurnosti II. MATIČNA POVJERENSTVA, Članak 18. Stavak 4. predlažemo izmijeniti na slijedeći način: "Iznimno, matično povjerenstvo može putem veleučilišta vratiti mišljenje stručnom povjerenstvu na dopunu, uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće." Nije za očekivati da će matično povjerenstvo izravno komunicirati sa stručnim povjerenstvima. U odnosu na stavak 6. nije jasno tko je ovlašten pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Može li to veleučilište ili kandidat ili i veleučilište i kandidat, pa bi umjesto formulacije "može se" trebalo jasno navesti tko ima pravo pokretanja upravnog spora. Nije prihvaćen Člankom 23. uređeno je da stručne, tehničke, pravne i administrativne poslove za matična povjerenstva obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Pravo na pokretanje upravnog spora uređeno je Zakonom o općem upravnom postupku.
19 Veleučilište studija sigurnosti III. STRUČNA POVJERENSTVA ZA DAVANJE MIŠLJENJA O ISPUNJAVANJU NACIONALNIH VELEUČILIŠNIH KRITERIJA ZA IZBOR ODNOSNO REIZBOR NA NASTAVNO RADNO MJESTO I ZA IZBOR U NASLOVNOG NASTAVNIKA, Članak 22. Odredbe članka 4. i 5. predlažemo brisati. Smatramo da je način i postupak prema kojem će veleučilište dostavljati dokumentaciju stručnim povjerenstvima interna stvar veleučilišta, te bi ih svako veleučilište trebalo moći samo propisivati internim pravilima. Pored toga norme koje nemaju pravnu posljedicu su suvišne. Koja je pravna posljedica i sankcija ako veleučilište ne dostavi ovdje propisanu dokumentaciju na propisani način i tko i kada će to provjeravati? U stavku 6. potrebno je naglasiti na se ova odredba odnosi samo na slučajeve kad se potupak pokreće raspisivanjem javnog natječaja. Nije prihvaćen Radi ujednačavanja predmetnih načina i postupaka, iste je potrebno urediti Pravilnikom. Odgovorno upravljanje čelnika visokih učilišta podrazumijeva poštivanje odredaba podzakonskih akata koje donosi nadležno ministarstvo, bez prijetnji prekršajnim ili drugim sankcijama.
20 Matea Novak III. STRUČNA POVJERENSTVA ZA DAVANJE MIŠLJENJA O ISPUNJAVANJU NACIONALNIH VELEUČILIŠNIH KRITERIJA ZA IZBOR ODNOSNO REIZBOR NA NASTAVNO RADNO MJESTO I ZA IZBOR U NASLOVNOG NASTAVNIKA, Članak 22. Poštovani, u članku 22. stavku 6. potrebno je naznačiti da se dio o tekstu natječaja odnosi na situacije u kojima se raspisuje javni natječaj. Prijedlog ispravljenog teksta stavka 6.: "Veleučilišta su dužna, uz ostale relevantne podatke, u tekstu natječaja u slučaju kada se raspisuje javni natječaj, zatražiti od kandidata sastavljen životopis i popis radova, sukladno članku 10. stavku 1. točki 6. ovog Pravilnika i to u elektroničkom obliku, podatke relevantne za korespondenciju s kandidatom te presliku ili originale svih radova i diploma relevantnih za izbor odnosno reizbor." S poštovanjem, Matea Novak, mag.iur. Nije prihvaćen Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti propisano je kada se raspisuje javni natječaj.
21 Matea Novak III. STRUČNA POVJERENSTVA ZA DAVANJE MIŠLJENJA O ISPUNJAVANJU NACIONALNIH VELEUČILIŠNIH KRITERIJA ZA IZBOR ODNOSNO REIZBOR NA NASTAVNO RADNO MJESTO I ZA IZBOR U NASLOVNOG NASTAVNIKA, Članak 22. Poštovani, Potrebno je ispraviti omašku u članku 22. stavku 4. gdje je umjesto riječi „matičnog“ potrebno upisati „stručnog“. Prijedlog ispravljenog teksta prvog dijela stavka 4.: „Veleučilište je dužno predsjedniku stručnog povjerenstva dostaviti u elektroničkom obliku: (...)“ S poštovanjem, Matea Novak, mag.iur. Prihvaćen Prihvaća se.
22 Veleučilište studija sigurnosti III. STRUČNA POVJERENSTVA ZA DAVANJE MIŠLJENJA O ISPUNJAVANJU NACIONALNIH VELEUČILIŠNIH KRITERIJA ZA IZBOR ODNOSNO REIZBOR NA NASTAVNO RADNO MJESTO I ZA IZBOR U NASLOVNOG NASTAVNIKA, Članak 23. Odbori za koordinaciju rada matičnih povjerenstava nisu predviđeni ovim Pravilnikom pa sredstva za njihov rad prema stavku 2. ne mogu biti predmet uređenja ovog Pravilnika Prihvaćen Prihvaća se.