Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK Poštovani, Hrvatska poljoprivredna komora podržava donošenje predmetnog Pravilnika koji se odnosi na potporu domaćim proizvođačima šećerne repe za razdoblje do 2027. godine kao jedan od programa tzv. „de minimis“ potpore u poljoprivrednom sektoru iz nacionalnih sredstava. Člankom 2. Pravilnika je precizno navedeno da se potpora iz ovog Programa dodjeljuje u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013, kao i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. kojom je prvotna uredba izmijenjena, a kojom su utvrđena pravila za de minimis potpore do 2027. godine. Naime, sadašnji pravni okvir EU omogućuje da gornja razina ove potpore po korisniku bude 25 tisuća eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, što je gornja razina koja se odnosi na sve sektore, uključivo i potporu proizvođačima iz sektora šećerne repe. Stoga je naš prijedlog da se iz nacrta Pravilnika briše odredba iz stavka 2. članka 4. kao suvišna i nepotrebna. Tom je odredbom navedeno da bi najviši godišnji iznos potpore po korisniku bio 20.000 eura što odgovara dosadašnjem limitu de minimis potpore u Hrvatskoj. Uvjereni smo da će se i u Hrvatskoj kao u većini ostalih članica EU taj limit povećati na onaj iz Uredbe. Držimo da u ovom Pravilniku koji se odnosi na razdoblje od 2023. do 2027. godine nije potrebno dodatno propisivati godišnji limit po korisniku koji će se ionako primjenjivati u skladu s prethodno navedenim pravnim okvirom koji vrijedi za sve članice EU. Zaključno, napominjemo da se sadašnjim stavkom 4. članka 3. za koji predlažemo da postane novi stavak 3., navodi kako će u slučaju da ukupni zahtjevi premašuju maksimalno raspoloživa sredstva doći do proporcionalnog umanjenja jedinične potpore. To je dodatno jamstvo da ne može doći do prekoračenja kako ukupne godišnje omotnice tako ni limita po korisniku. Prihvaćen Prihvaća se.
2 HOK Potpora, Članak 4. Predlažemo brisanje odredbe iz članka 4. stavak 2. nacrta ovog Pravilnika kojim se propisuje godišnji limit potpore po korisniku od 20.000 eura. Mišljenja smo kako nije potrebno dodatno propisivanje limita po korisniku koji nije bio ni u jednom prethodnom pravilniku koji se odnosi na de minimis potpore. Agencija za plaćanje kao provedbeno tijelo će ionako za svakog korisnika kao i do sada provoditi obračun de minimis potpore prema pravilima koja su na snazi, a koja su utvrđena propisima EU i nacionalnim propisima. Kako je i kod proizvođača šećerne repe donesen višegodišnji program gdje je utvrđena godišnja omotnica tijekom tog razdoblja, nije potrebno propisivati godišnji limit koji će za neke proizvođače u nekim godinama biti i veći od navedenog iznosa. Ono što je ključno je da neće doći do prekoračenja godišnje omotnice i da će se ova potpora isplaćivati u skladu s raspoloživim sredstvima i važećim pravilima za ovu vrstu potpora u datom trenutku. Prihvaćen Prihvaća se.
3 FORTENOVA GRUPA d.d. Podnošenje Zahtjeva , Članak 7. Komentar vezan za stavak 3: Obzirom da se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine, smatramo da se Izjava iz članka 7. st. 3 treba odnositi samo na povezane poslovne subjekte koji se bave proizvodnjom šećerne repe, a ne i na ostale povezane subjekte, jer oni ionako nemaju osnove traženja potpore po ovom Pravilniku. Primljeno na znanje Člankom 7. stavkom 3. Pravilnika propisano je da je uz Zahtjev podnositelj dužan priložiti popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima. Nadalje, člankom 8. stavkom 6. Pravilnika je propisano da ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 7. stavka 3. Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.
4 FORTENOVA GRUPA d.d. Dodjela potpore, Članak 2. Predlažemo izmjenu cijelog čl. 2 odnosno osnovu na koju se poziva, budući da ova osnova UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Ukupan iznos potpora de minimis koji se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 20 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine) u potpunosti isključuje srednje i velike poduzetnike iz potpora po ovom Pravilniku (obzirom da za 2023. po ovom prijedlogu Pravilnika se ne treba podnositi Zahtjev nego se smatra da je isti podnesen podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva u 2023. za površine šećerne repe, srednje i velike poljoprivredne kompanije neće uopće imati prostora za ostvarivanje ove mjere odnosno isplatu do 20.000,00 EUR.). Nije prihvaćen Potpora se u okviru Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine dodjeljuje u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, a Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2023. godine donijela Odluku o donošenju predmetnog Programa kao takvog i u okviru kojeg je propisana pravna osnova na temelju koje se dodjeljuje potpora proizvođačima šećerne repe.