Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta Kako bi se omogućila provedba članka 3. stavka 1. točke 35. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), koji navodi kako su površine za gradnju agrosunčanih elektrana površine koje su prostornim planom bilo koje razine određene kao poljoprivredne površine, a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) postižu ciljevi razvoja poljoprivredne djelatnosti, uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta, OIEH smatra kako je u Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta prvenstveno potrebno jasno definirati pojam trajnih nasada, kao i omogućiti upisivanje trajnog nasada u ARKOD evidenciju temeljem izjave poljoprivrednika o planiranom korištenju poljoprivrednog zemljišta i dokaza o vlasništvu ili posjedu te uz to propisati rokove za uspostavu trajnih nasada. OIEH predlaže da se u Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta trajni nasadi definiraju sukladno Uredbi (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, koja govori da su "trajni nasadi" oni nasadi koji se ne izmjenjuju, osim trajnih travnjaka i trajnih pašnjaka koji su na zemljištu pet ili više godina i prinose višestruke žetve, uključujući rasadnike i kulture kratkih ophodnji. Zbog potrebe definiranja trajnih nasada, predlaže se i definiranje pojmova trajnih travnjaka i trajnih pašnjaka, rasadnika i kultura kratkih ophodnji kako slijedi: Trajni nasadi su nasadi onih biljnih kultura koje ostaju na istoj površini i ne zamjenjuju se novima te trajni travnjaci i pašnjaci, a koji su na površini pet ili više godina i koriste se za višestruka prikupljanja poljoprivrednih proizvoda sa polja ili biljaka. Trajni travnjak i trajni pašnjak (zajedno trajni travnjak) su površine koje se upotrebljavaju za uzgoj samoniklih ili zasijanih trava ili drugog travolikog krmnog bilja, koje nisu bile uključene u plodored na poljoprivrednom gospodarstvu tijekom pet ili više godina, odnosno koje nisu preorane, obrađene niti ponovno zasijane različitim vrstama trave ili drugog travolikog krmnog bilja tijekom pet ili više godina. Rasadnici su površine mladih drvenastih biljaka koje rastu na otvorenom za kasnije presađivanje, a obuhvaćaju rasadnike loze i podanaka, rasadnike voćaka, rasadnike ukrasnog bilja, komercijalne rasadnike šumskog drveća i drugih biljnih vrsta, osim onih koji služe za vlastite potrebe poljoprivrednog gospodarstva i rastu unutar šume. Kultura kratkih ophodnji znači područja zasađena s vrstama drveća oznake KN 0602 90 41, koja se sastoje od drvenastih i drugih biljnih vrsti, trajnih usjeva, podanaka ili panjeva koji su ostali u zemlji nakon žetve, s novim mladicama koje se pojavljuju u sljedećoj sezoni i s maksimalnim ciklusom žetve od 8 godina, i drugi koji udovoljavaju propisima za uzgoj u Republici Hrvatskoj. OIEH također smatra kako je potrebno omogućiti evidentiranje planiranih trajnih nasada u evidenciju uporabe, a isto iz razloga što je u razvoju agrosunčanih projekata upis trajnog nasada u ARKOD registar osnovni preduvjet koji omogućava daljnji razvoj energetskog segmenta projekta. Razvoj energetskog segmenta obuhvaća planiranje i optimiranje tehničkog rješenja, što je vremenski zahtjevan proces i odvija se postepeno. Paralelno s tim, od vitalnog je značaja pažljiva uspostava odgovarajućeg nasada i rasporeda solarnih instalacija kako bi se osigurala kompatibilnost poljoprivredne proizvodnje s energetskim sustavima, omogućavajući pritom povećanje prinosa i/ili kvalitete poljoprivrednog proizvoda, kao i adekvatnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta. U tu svrhu predlaže se dodavanje nove stavke u Šifrarnik s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta Priloga I., a koja bi obuhvaćala planirane trajne nasade. Uz planiranje trajnih nasada, Pravilnikom bi bilo potrebno definirati rokove za uspostavu trajnih nasada u slučaju predaje zahtjeva za evidentiranje planiranih trajnih nasada u evidenciju uporabe kao i način promjene šifre iz: „planirani trajni nasadi“ u jednu od postojećih šifri iz Priloga I. ili u šifru: trajni nasadi agrosolara, ukoliko se prikladnim dokumentima u skladu s posebnim propisima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje dokaže da su osim uspostave trajnog nasada ishođene dozvole za uporabu agrosolarnih elektrana. Nije prihvaćen Obnovljivi izvori energije Hrvatske Ne prihvaća se Uredbom (EU) br. 1307/2013 definirane su odredbe dodjele izravnih plaćanja poljoprivrednicima za razdoblje do 2022. godine. Za novo programsko razdoblje od 2023. godine primjenjuje se Uredba (EU) br. 2021/2115 čije su odredbe prenesene u Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. gdje su utvrđeni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni kako bi se određena poljoprivredna površina mogla smatrati trajnim travnjakom, trajnim nasadom i obradivom površinom za potrebe dodjele potpore iz EU poljoprivrednih fondova. Nadalje, Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., definirana je poljoprivredna djelatnost u skladu sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti _NK 2007 gdje su definirani višegodišnji usjevi, skupina 01.2. Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta uređuju se uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije stvarne uporabe poljoprivrednog zemljišta u ARKOD-u. ARKOD je alat koji se koristi za evidentiranje vrste korištenja i prihvatljivosti pojedine vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta za ostvarivanje prava na potpore. Vrsta uporabe zemljišta utvrđuje se s obzirom na stvarni način korištenja zemljišta i vrste poljoprivrednih kultura koje se na istome uzgajaju. Iznimka je propisana samo za površine iskrčenih vinograda, zbog starosti, prorijeđenosti, bolesti zlatne žutice ili drugih razloga radi ponovne sadnje vinograda, a na istima se u međuvremenu obavlja poljoprivredna aktivnost. Nema prepreke da poljoprivrednik na poljoprivrednom zemljištu podigne trajni nasad (voćnjak, vinograd, maslinik…) i da ga kao takvog upiše u ARKOD ili da promijeni vrstu uporabe zemljišta već upisanog zemljišta u ARKOD s drugom vrstom uporabe (npr. oranica) ukoliko je na istoj zasnovao trajni nasad.
2 TEO DODIG Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta Članak 2 stavak 5 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta glasi: "Ako poljoprivrednik koristi poljoprivredno zemljište za koje je u zemljišnim knjigama ili katastru upisan kao suvlasnik i to zemljište koristi više od pet godina i da su ostali suvlasnici koji su upisani u zemljišnim knjigama i/ili katastru nepoznati, nepoznatog prebivališta i/ili boravišta te da u razdoblju od pet godina nitko od suvlasnika nije vodio postupke kojima se osporava korištenje/posjed/suvlasništvo zemljišta, za upis u ARKOD dužan je dostaviti potvrdu JLS-a." Prijedlog: iz dijela "Ako poljoprivrednik koristi poljoprivredno zemljište za koje je u zemljišnim knjigama ili katastru upisan kao suvlasnik" obrisati "upisan kao suvlasnik jer na području KO Dusina koja je još uvijek u fazi izrade (jer su stare knjige izgorjele u požaru), ne postoje vjerodostojni i točni podaci o katastarskim vlasnicima i suvlasnicima jer prije 50-60 godina služba nije bilježila promjene u vlasništvu koje su se dogodile kupnjom ili razmjenom naših predaka, a nova katastarska knjiga, za koju se nadamo kako će joj službe dati prioritet ubrzanog postupka, sadržavati će se sve te podatke te će temeljem toga, biti relevantan izvor dokaza vlasništva. Do tada, molimo Vas da imate razumijevanja za 250 ugroženih OPG-ova s vrgorskog područja kojima prijeti brisanje iz ARKOD sustava, što će im onemogućiti kupnju zaštitnih sredstava, prodaju poljoprivrednih proizvoda te time i samo postojanje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Brisanje izričaja „upisan kao suvlasnik“ nije prihvatljivo budući bi se na taj način omogućilo korištenje poljoprivrednog zemljišta koje je u tuđem vlasništvu ili suvlasništvu bez valjane dokumentacije i prava na korištenje.
3 TEO DODIG Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 2. Poštovani, referirajući se na čl. 2 Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, predlažem izmjene članka 8. stavka 13. i dodavanje nadopune odredbe tekstom: "Isključujući poljoprivredne površine iz katastarske knjige Dusina koja je u postupku izrade. OBRAZLOŽENJE: Kao predstavnik 250 OPG-ova iz ovog najvećeg vinogorja u RH, tražim produženje do završetka procesa izrade navedene zemljišne knjige. Naime, nisu krivi ovdašnji poljoprivrednici što dvije države i nekoliko vlada ove države nisu, iz ne znam kojih razloga, pronašli vremena, znanja i malo volje za riješiti ovaj gorući problem, ponavljam, najvećeg vinogorja u Hrvatskoj. Ovdje imamo situaciju da oni koji su zapravo bez zemljišnog spora, nemaju načina kako, tj. gdje upisati svoje poljoprivredne površine, a koje su od 2009. godine bile dozvoljene za upis bez posjedovnog ili vlasničkog lista u ARKOD kako bi se nastavila poljoprivredna proizvodnja. Razlog nepostojanja navedenih dokumenata jest taj da su naše zemljišne knjige izgorjele u požaru davnih godina i tek se 2021. godine donosi Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Dusina (broj: 13 Su-260/2021). Postojeće, nerelevantne, kakve takve podatke, vuče se iz katastarske knjige koja nakon desetljeća razmjena, darivanja i nasljeđivanja poljoprivrednih površina. Kako zemljišne knjige nije bilo, nigdje se nije moglo upisati, a u međuvremenu su nekadašnji vlasnici preminuli pa ne mogu sada dati izjavu. Stvari su se pokrenule i započela je Izrada i upis u zk KO Dusina te je započeto od naselja te su najprije upisane nekretnine, tj. kuće, a zatim se krenulo upisivati i dio poljoprivrednih zemljišta krškog polja Rastok (mjesto Podprolog), no vlasnici poljoprivrednih zemljišta u sklopu osnovane zk KO Dusina još uvijek čekaju upis. Imamo slučajeva bez pokrenutih i izjavljenih sporova, a opet ljudi ne mogu uraditi ništa, nego čekati svoj red. Nejasno je pomalo nasilno forsiranje ovog problema koje država i njezini sudovi nisu uspjeli do sada riješiti, a sada bi se to prebacilo na leđa poljoprivrednika koji, osim volje, ne posjeduju instrumente kako ga riješiti. Ukoliko ne prepoznajte pravne konzekvence, uskoro slijedi brisanje OPG-ova sa zemljištima koja su u ARKOD sustavu označena zvjezdicom, a to brisanje ili smanjivanje ekonomske vrijednosti znači gubitak europskih sredstava jer je preko 150 ovdašnjih OPG-ova u podmjerama 6.3.1. i 6.2.1., dakle novce će morati vratiti natrag putem kredita, a OPG će morati ugasiti. Jeste li sigurni da to želite? Jeste li svjesni i propuštene prilike za europskim sredstvima jer se preko 250 aktivnih OPG—ova sa navedenog područja neće moći prijaviti na natječaje? Jeste li svjesni da će jednim potezom birokratskog pera nestati najveće vinogorje u RH koje broji preko 12 milijuna čokota vinove loze? Upravo to će se dogoditi jer brisanjem OPG-a poljoprivrednici ostaju bez dozvole kupnje zaštitnih sredstava, kao i bez prava prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Ovi ljudi ne traže ništa protuzakonito i nerazumno već samo vrijeme, dakle produljenje roka brisanja iz evidencije dokle ne završi postupak koji je na koncu sama država, u suradnji sa JLS napokon pokrenula. S poštovanjem, Teo Dodig Nije prihvaćen Ne prihvaća se Za poljoprivredno zemljište koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje poljoprivrednici obrađuju bez pravovaljanog dokaza o vlasništvu ili posjedu te za koje primanju potporu, odnosno za poljoprivredno zemljište koje je u ARKOD upisano prije stupanja na snagu Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine 54/19., 126/19. i 147/19.) poljoprivrednicima se produžuje rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu takvog poljoprivrednog zemljišta do 31. 12. 2025. godine.
4 Stanko Barišić Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 2. U članku 8. stavak 13. već godinama se produžava godinu za godinu, predlažem da se poljoprivrednicima omogući duži vremenski period od min. 5 godina za dostavu dokaza, kako bi mogli planirati poljoprivrednu proizvodnju jer je ovo glavna prepreka da bi ušli u ekološku proizvodnju ili se obavezali za bilo koje druge višegodišnje mjere. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Prvotno predloženi datum 31.12.2024. za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu ovim izmjenama produljit će se za dvije godine, do 31.12.2025. godine.
5 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 4. Uz detaljnije obrazloženje dano u općoj primjedbi, OIEH smatra kako je potrebno omogućiti evidentiranje planiranih trajnih nasada u evidenciju uporabe, a isto iz razloga što je u razvoju agrosunčanih projekata upis trajnog nasada u ARKOD registar osnovni preduvjet koji omogućava daljnji razvoj energetskog segmenta projekta. Razvoj energetskog segmenta obuhvaća planiranje i optimiranje tehničkog rješenja, što je vremenski zahtjevan proces i odvija se postepeno. Paralelno s tim, od vitalnog je značaja pažljiva uspostava odgovarajućeg nasada i rasporeda solarnih instalacija kako bi se osigurala kompatibilnost poljoprivredne proizvodnje s energetskim sustavima, omogućavajući pritom povećanje prinosa i/ili kvalitete poljoprivrednog proizvoda, kao i adekvatnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta. U tu svrhu predlaže se dodavanje nove stavke u Šifrarnik s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta Priloga I., a koja bi obuhvaćala planirane trajne nasade. Uz planiranje trajnih nasada, Pravilnikom bi bilo potrebno definirati rokove za uspostavu trajnih nasada u slučaju predaje zahtjeva za evidentiranje planiranih trajnih nasada u evidenciju uporabe kao i način promjene šifre iz: „planirani trajni nasadi“ u jednu od postojećih šifri iz Priloga I. ili u šifru: trajni nasadi agrosolara, ukoliko se prikladnim dokumentima u skladu s posebnim propisima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje dokaže da su osim uspostave trajnog nasada ishođene dozvole za uporabu agrosolarnih elektrana. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Vrstu uporabe zemljišta u ARKOD-u, za svaku ARKOD parcelu na kojoj se uzgaja određena poljoprivredna kultura, moguće je utvrditi i definirati temeljem biljne vrste koja se na istoj uzgaja.
6 Šulog doo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 4. Članak 4. "Smatram da dio ovoga članka treba izbrisati iz prijedloga pravilnika, odnosno treba izbrisati rečenicu "U voćne vrste ubrajamo vrste uključene u popis sorata voćnih vrsta RH". Ona se već nalazi u predmetnom pravilniku u Prilogu 1, a nikad nije ni trebala biti prihvaćena. Pokušat ću ukratko obrazložiti zašto je tome tako. Uzgajam indijansku bananu (Asimina triloba) unutar ekološke proizvodnje i u ovoj godini zatražio sam ponovno ulazak u sustav potpore za ekološki uzgoj. Od Ministarstva poljoprivrede dobio sam informaciju da je indijanska banana - koja nije bila prihvatljiva u 2022. godini - uvrštena u prihvatljive kulture u kategoriji Ostali višegodišnji nasadi za intervenciju 70.04., a naknadno je to potvrđeno objavljivanjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 126/23). Ako je tome tako, i ako je šifra uporabe za indijansku bananu i dalje 422 u navedenom pravilniku, kao i u prijedlogu istog pravilnika za 2024. godinu, to znači da će - ostavljanjem prethodno navedene rečenice, koju naglašavam treba izbrisati - ova dva propisa nastaviti biti u koliziji. Ako se šifra 422 Voćnjak definira kao površina zasađena voćnim vrstama s popisa sorti voćnih vrsta, jasno je da indijanska banana ne može imati te atribute, jer se ne nalazi na popisu sorti voćnih vrsta. Zaključno, mogu imati ekološku potporu za višegodišnji nasad voća po jednom pravilniku, a ne mogu imati voćnjak po drugom pravilniku. S druge strane, kakva je veza između popisa sorti voćnih vrsta i ARKOD-a, odnosno evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta? Postoji Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (NN 73/23) kojim se u pravni poredak RH prenosi Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008 o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća. Člankom 4. stavkom 2. navedenog pravilnika određeno je na koje rodove i vrste kao i njihove hibride se primjenjuju odredbe tog propisa. Postoji i Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (NN 98/09, 77/13, 118/16) koji propisuje način upisa i vođenje Popisa sorti voćnih vrsta (Popis sorti), a kojim se u pravni poredak RH prenosi Provedbena direktiva Komisije 2014/97/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti. Člankom 2., stavcima 1. i 2. navedenog pravilnika određeno je da je Popis sorti službeni popis sorti voćnih vrsta u RH te da se upisom sorte u Popis sorti, poljoprivredni reprodukcijski materijal te sorte može proizvoditi, prijaviti za stručni nadzor te uvoziti i/ili staviti na tržište. Prema tome, Popis sorti ne bi trebao biti u nikakvoj vezi sa šifrom 422. Jer bi to značilo da se nekakav poljoprivredni proizvod (voće) ne može proizvoditi u voćnjaku upisanom u evidenciju, i za njega tražiti potpora, ako ta voćna vrsta nije na Popisu sorti. Ili drugim riječima, to bi logično značilo da se voće može proizvoditi u "voćnjaku", za njega tražiti potpora, a da se ona ne odobri jer ta voćna vrsta nije na Popisu sorti. Moglo bi značiti i da se bilo koja druga voćna vrsta izvan Popisa sorti koja je unesena u RH, može uzgajati, i imati šifru 422 Voćnjak u sustavu potpora, iako ne bi bila evidentirana kao voćnjak. Za trajne nasade postoje četiri vrste uporabe: maslinik, vinograd, voćnjak i mješoviti nasad (kombinacija vinove loze, maslina i voćnih vrsta). Kada se vrsta uporabe voćnjak veže za popis sorti voćnih vrsta nastaje problem jer Popis sorti ne obuhvaća sve vrste koje imamo u proizvodnji. Ako netko počne primjenjivati ovaj pravilnik, zamislite koliko voćnjaka će nam postati neprihvatljivo za potporu. Ukupna površina zasađena voćnim vrstama koje nisu na Popisu sorti, za koje je zatražena potpora u 2023. godini, iznosi samo za aroniju 548,42 hektara. Ostale voćne vrste zajedno zauzimaju 832,51 hektara. Prihvaćen Prihvaća se U Prilogu I. u tablici Šifrarnik s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta, opis šifre 422 Voćnjak izmijenit će se na sljedeći način: „Poljoprivredno zemljište zasađeno voćnim vrstama. Intenzivni voćnjak karakterizira pravilni raspored stabala i minimalni sklop koji je u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćnjake, objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva. Osnovne (minimalne) agrotehničke mjere pri podizanju i održavanju nasada također trebaju biti u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćnjake. Ekstenzivni voćnjak može imati zatravljene praznine i nepravilan raspored stabala, maksimalna udaljenost između pojedinih stabala može iznositi 14 metara.“