Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu odluke o donošenju godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Mali Lošinj PotprogramA)ObnovakatastraizemljišnihknjigazagrađevinskapodručjauRepubliciHrvatskojobuhvaća sljedećeposlovei zadatke:, Tablica 2. Popis katastarskih općina za provedbu katastarskih izmjera i tehničkognadzora teobnova katastra i zemljišnih knjiga Godišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu nije bio obuhvaćen niti jedan otok, dok su u Godišnji program za 2023. godinu od katastarskih općina na otocima uključene samo četiri katastarske općine, dvije iz Splitsko-dalmatinske i dvije iz Dubrovačko-neretvanske županije. Iz Primorsko-goranske županije, u kojoj živi najviše stanovnika otoka, 30% ukupnog broja otočnog stanovništva, Godišnjim programima katastarskih izmjera nije uključena niti jedna katastarska općina na otocima. Naši otoci neprocjenjiva su vrijednost Republike Hrvatske te se život na otocima treba poticati na sve dostupne načine, bilo na državnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Dobro je poznata činjenica pada broja stanovništva, čime su zahvaćene i otočne sredine te smatramo nužnim stvoriti sve preduvjete da bi se taj trend zaustavio, kao i potaknulo naseljavanje na otoke, prvenstveno mladih i obitelji. Zakonom o otocima propisano je kako se, radi održivog razvoja otoka, sređivanje i usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga na otocima smatra prioritetnim i od strateškog značenja. Držimo da su ažurni i pouzdani katastarski i zemljišnoknjižni podaci jedan od glavnih temelja adekvatnog upravljanja prostorom. Stoga smatramo da je u Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2023. godinu te naredne Godišnje programe izuzetno važno uključiti i veći broj građevinskih područja na otocima. Za područje Grada Malog Lošinja to je prije svega naselje Nerezine koje je, s više od 46% (38,1 ha od 82,6 ha) neizgrađene površine, naselje s najvećim potencijalom za daljnji razvoj prostora i potrebnu stanogradnju na otoku Lošinju. Zatim, područje naselja otoka Unije za koje se podaci katastarskog operata i zemljišne knjige još uvijek vode na dvostrukom stanju, a na kojem je u provedbi županijski pilot-projekt “Unije - samoodrživi otok” koji za cilj ima revitalizaciju otoka Unije i postizanje njegove dugoročne demografske, ekološke, energetske i ekonomske samoodrživosti, kako bi se model održivog i samodostatnog života na otoku potom mogao implementirati i u ostale slične otočne zajednice. Nadalje, područje naselja otoka Susak za koje, unatoč homogenizaciji, zbog izrazito zbijene strukture naselja u kojem prevladava više od 1000 zgradnih čestica jako malih površina, katastarski plan sadrži brojne greške, te područje naselja Veli Lošinj koje također sadrži više od 1000 zgradnih čestica uz mnogobrojne greške katastarskog plana. Nastavno na sve navedeno još jednom ističemo potrebu da se u Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2023. godinu, kao i u sljedeće Godišnje programe uvrste građevinska područja Grada Malog Lošinja. Primljeno na znanje Člankom 21. stavkom 3. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), propisano da Vlada Republike Hrvatske donosi Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a izrađuju ga ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i Državna geodetska uprava. S obzirom da je donošenje predmetnog Državnog programa sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima u tijeku te će se isti provoditi usklađeno sa Godišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za 2024. godinu, započinjanje aktivnosti na području Grada Malog Lošinja planirat će se u 2024. godini.