Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere III.1.„Pripremna potpora“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandra Marinović PRAVILNIK Poštovani, glede čl.8. st.3. (prihvatljivi troškovi) i čl.17.st.4. (sadržaj ZZI) radi pojašnjenja i izbjegavanja različitog tumačenja istih od strane LAGUR-a, predlažemo da se isti usklade generalno glede svih prihvatljivih troškova u okviru ZZI (ne samo trošak plaće), i to na jedan od sljedeća 2 načina: 1) ili izričitim navođenjem krajnjeg roka plaćanja prihvatljivog troška od strane lokalne inicijative u čl. 8. st. 3. 2) ili uvrštenjem pozivanja na odredbu čl. 17. st. 4. u čl. 8. st. 3. tako da se eliminiraju nejasnoće u primjeni istih u praksi. LAGUR Istarski švoj Prihvaćen Troškovi će biti prihvatljivi ako se odnose na aktivnosti koje su provedene do dana odobrenja LRSR, a plaćeni mogu biti i nakon toga datuma, ali najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu odnosno konačnog zahtjeva za isplatu, sukladno točki 8. podtočki 4. Natječaja. Što se tiče troškova koji se obračunavaju na mjesečnoj razini (npr. najam, režije, plaće i slični troškovi), iznos prihvatljiv u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“ te iznos prihvatljiv u okviru tekućih troškova izračunavat će se proporcionalno broju dana u mjesecu studenom do dana odobrenja LRSR i nakon odobrenja LRSR do kraja studenoga, u odnosu na ukupan broj dana u mjesecu studenom (30 dana).
2 Maja Bjelan PRAVILNIK Predlaže se razmotriti izmjenu čl.8. st.3.Pravilnika koji glasi; "Prihvatljivi troškovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do dana odobrenja LRSR od strane Upravljačkog tijela, pod uvjetom da su nastali na teret i plaćeni od strane lokalne inicijative te da ih je moguće potvrditi kontrolom na terenu." Imajući u vidu da većina FLAG-ova tijekom studenog još uvijek provodi dio aktivnosti planiranih u okviru Pripremne potpore, postavlja se pitanje prihvatljivosti troška rada za studeni, a obzirom da se radi o trošku koji je faktički nastao u studenom u vidu rada radnika, troška prijevoza i sl. . Čl. 17. st. 4. nije nedvojbeno propisano da li se isto odnosi i na isplatu plaće. Obzirom da se realno zakonski plaća može isplatiti i zadnjeg dana u tekućem mjesecu kada je rad obavljen, smatramo da prihvatljivost troška do trenutka odobrenja LRSR ( izuzev ako LRSR neće biti odobrena 30.11.2023.) nije najbolje rješenje te predlažemo da se odobri prihatljivost troška do krajnjeg datuma za odobrenje LRSR, znači do 30.11.2023.,prije svega radi omogućavanja FLAG-ovima pokrivanja troškva rada koji su stvarno nastali zadnjeg dana u studenom kada je rad za taj mjesec obavljen, a povezani su sa aktivnostima u okviru Pripremne potpore. Naravno, na razini je svakog FLAG-a odlučivanje o terminu isplate plaće, uvažavajući odredbe ZOR-a. Ili da se jednostavno propiše iznimka od odredbe čl. 8.st.3 te da je prihvatljiv trošak plaće nastao u prosincu za aktivnosti provedene u okviru Pripremne potpore u studenom. Isto je potrebno uskladiti i u čl. 17.st.4. obzirom da nije nedvojbeno jasno da li se isto odnosi i na plaću jer se zqa plaću izdaje platna lista, a ne račun. FLAG Tri mora Prihvaćen Troškovi će biti prihvatljivi ako se odnose na aktivnosti koje su provedene do dana odobrenja LRSR, a plaćeni mogu biti i nakon toga datuma, ali najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu odnosno konačnog zahtjeva za isplatu, sukladno točki 8. podtočki 4. Natječaja. Što se tiče troškova koji se obračunavaju na mjesečnoj razini (npr. najam, režije, plaće i slični troškovi), iznos prihvatljiv u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“ te iznos prihvatljiv u okviru tekućih troškova izračunavat će se proporcionalno broju dana u mjesecu studenom do dana odobrenja LRSR i nakon odobrenja LRSR do kraja studenoga, u odnosu na ukupan broj dana u mjesecu studenom (30 dana).