Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tihomir Paškov ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, Članak 38. Potrebna je promjena stavaka 3. (novi stavak4.) da bi se omogućilo efikasno postupanje po Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Provedbom geodetskih elaborata (ne odnosi se na geodetske elaborate izvedenih stanja i geodetske elaborate bez terenskih mjerenja) izdaje se upravno rješenje koje sadrži popis međnih točaka koje postaju dio službene evidencije (SE). S pravne strane, promjena SE točaka takvih katastarskih čestica zahtijeva izdavanje novog upravnog rješenja. Budući da se geodetski elaborati izvednog stanja provode u neupravnom postupku, SE točke se ne mogu mijenjati takvim elaboratima i to predstavlja problem kada se utvrdi da su SE točke pogrešno određene. U takvim slučajevima geodetski izvoditelji moraju preuzeti pogrešno određene SE točke i izvedeno stanje evidentirati u skladu s tim podacima. Predloženom izmjenom čl. 64. st. 3. bi se omogućilo da se i geodetskim elaboratima izvedenog stanja mogu mijenjati SE točke, odnosno ispraviti pogrešno određene SE točke i utvrditi nove koordinate lomnih točaka međa i drugih granica. Napominjemo kako je navedena problematika prepoznata prije određenog vremena te da je bilo riječi da će se ići sa zakonskim izmjenama i nadogradnjama SDGE sustava kojima bi se navedeno omogućilo, ali do sada nisu urađeni postupci koji bi to omogućili. Novi tekst bi glasio: Koordinate lomnih točaka međa i drugih granica iskazanih u katastarskom operatu katastra nekretnina ne mogu se mijenjati, osim kada se pravomoćnim rješenjem donesenim u upravnom postupku osniva nova katastarska čestica i kada se nova katastarska čestica osniva u postupcima evidentiranja katastarskih čestica određenih propisima kojima se uređuju javne i nerazvrstane ceste, komunalno gospodarstvo, vodne građevine i korita prirodnih površinskih voda te željeznička infrastruktura. Prihvaćen Na način da je izmijenjen cijeli članak 64. i glasi: (1) U postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina osnivanje novih katastarskih čestica provodi se u katastarskom operatu na temelju potvrđenog geodetskog elaborata u kojem su iskazane koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje se mogu jednoznačno obnoviti na terenu i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica. (2) U postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina, kada su postupci evidentiranja katastarskih čestica određeni propisima kojima se uređuju javne i nerazvrstane ceste, komunalno gospodarstvo, vodne građevine i korita prirodnih površinskih voda te željeznička infrastruktura, osnivanje novih katastarskih čestica provodi se u katastarskom operatu, na temelju iskaza promjena iz potvrđenog geodetskog elaborata, nakon što područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba zaprimi rješenje o upisu u zemljišnu knjigu. (3) Za izradbu geodetskih elaborata kojima se osnivaju nove katastarske čestice u katastru nekretnina mjerodavni su podaci sadržani u katastarskom operatu, a tko tvrdi da oni nisu točni, treba to dokazati. (4) Koordinate lomnih točaka međa i drugih granica iskazanih u katastarskom operatu katastra nekretnina ne mogu se mijenjati, osim kada se pravomoćnim rješenjem donesenim u upravnom postupku osniva nova katastarska čestica i kada se nova katastarska čestica osniva u postupcima evidentiranja katastarskih čestica određenih propisima kojima se uređuju javne i nerazvrstane ceste, komunalno gospodarstvo, vodne građevine i korita prirodnih površinskih voda te željeznička infrastruktura na temelju iskaza promjena iz potvrđenog geodetskog elaborata. (5) Kada se u postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina utvrdi da položaj lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica odstupaju u odnosu na one evidentirane u katastarskom operatu više od standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. ovoga Zakona, utvrđuju se nove koordinate lomnih točaka međa i drugih granica u postupku za osnivanje nove katastarske čestice, o čemu se donosi rješenje sukladno ovome Zakonu.