Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Pokretanje postupka davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole, Članak 3. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije predlaže da se opis i prikaz namjeravanog zahvata i obuhvat zahvata prikažu na grafičkoj podlozi po uzoru na podloge iz područja prostornog uređenja i gradnje, a koje izrađuju ovlašteni inženjeri geodezije. Naime, navedene podloge zainteresirani gospodarski subjekt izrađuje kada mu je potrebno ovlaštenje za ishođenje lokacijske dozvole. Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, lokacijska dozvola je potrebna u slučajevima kada posebna upotreba pomorskog dobra uključuje i gradnju na pomorskom dobru. Sukladno svemu navedenome, budući da je već u postupku ishođenja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole razvidno da zainteresirani gospodarski subjekt ima namjeru graditi na određenom dijelu pomorskog dobra, Komora predlaže da se pravilnikom propiše kako su upravo podloge po uzoru na podloge iz područja prostornog uređenja i gradnje, odnosno podloge kakve su propisane za ishođenje lokacijske dozvole propišu i u postupku dobivanja Odobrenja. Naime, time bi se racionalizirao postupak budući bi se ista podloga koristila i u kasnijim eventualnim postupcima ishođenja lokacijske dozvole. Nadalje, Komora ističe i kako je člankom 6. stavkom 14. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti («Narodne novine» 25/2018) propisano kako se pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova u smislu Zakona podrazumijeva i pružanje geodetskih usluga kojima je rezultat prikaz određenog stanja u prostoru izrađen u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, pružanje geoinformatičkih usluga kojima je rezultat standardiziranje prostornih podataka i/ili prevođenje prostornih podataka u važeći koordinatni sustav Republike Hrvatske, kao i pružanje usluga kojima je rezultat iskaz određenih podataka o prostoru koji se temelje na službenim evidencijama o prostoru i važećem nekretninama. Naime, ovime je izrada podloga zakonom ograničena na osobe koje su to ovlaštene prema citiranom Zakonu, a to su upravo ovlašteni inženjeri geodezije. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da će se geodetska podloga napraviti kao dio idejnog projekta koji će izrađivati samo odabrani ovlaštenik u postupku ishođenja lokacijske dozvole, te nije opravdano da geodetsku podlogu izrađuju svi prijavitelji. Naime, u ovom postupku traži se opis i grafički prikaz na približnom nivou razrade kakva bi se očekivala prilikom traženja posebnih uvijeta odnosno uvijeta priključenja iz članka 135. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), a koji ne propisuje prikaz na geodetskoj podlozi.