Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravila o antidopingu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nataša Antoljak PRAVILA O ANTIDOPINGU HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO U gotovo svim državama EU i Europske regije postoje zasebne neovisne agenicje za antidoping, a nigdje se time ne bave institucije koje su zadužene za javno zdravstvo, odnosno poslove koji su vezani uz to. Kako ovaj zavod ima već vrlo velik opseg poslova i opterećenja, smatram da bi bilo korisno osnivanje zasebne agencije, a ne da zbog toga što je prije više godina zavod za toksikologiju pripojen zavodu (HZJZ), antidoping bude u okviru poslova zavoda, pogotovo s obzirom na način financiranja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Nikola Jurić (Esq) POGLAVLJE 3 DOKAZ DOPINGA, 3.1 Tereti i standardi dokazivanja Gornji prijevod (u dijelu koji je predmet ovog komentara) nije u potpunosti ispravan, niti je jezično i/ili terminološki sukladan pojmovima koji se koriste u hrvatskom pravnom sustavu, što obuhvaća i segment sportskoga prava, kao pravne grane sui generis. Ukazuje se da izvorna engleska verzija predmetne formulacije sadržana u trenutno važećem WADA-inom Svjetskom antidopinškom kodeksu glasi: “This standard of proof in all cases is greater than a mere balance of probability but less than proof beyond a reasonable doubt.“ S tim u vezi, ističe se da svako prenošenje u hrvatski pravni sustav norme koja je izvorno napisana i namijenjena za uporabu u pravnim sustavima država koji se u bitnome razlikuju od kontinentalnih pravnih sustava (kojemu pripada i hrvatski pravni sustav), nužno zahtijeva prilagodbu te norme nomotehničkim pravilima i semantici jezika onoga pravnoga sustava gdje se ta norma ima primijeniti. Kako se u predmetnom slučaju radi o pravnim terminima iz anglosaksonskog pravnog sustava, predlaže se njihova prilagodba odgovarajućim terminima koji se provjereno i ustaljeno koriste u okviru hrvatskih propisa (kaznenog, prekršajnog i disciplinskog materijalnog, procesnog i izvršnog prava, i sl), na način da se: • za termin “balance of probability“ koristi termin “razumne vjerojatnosti“, kao standard dokaza koji predstavlja običnu vjerojatnost koja je rezultat provedenog testa ravnoteže vjerojatnosti, i koja sadržajno odgovara anglosaksonskim terminima preponderance of probabilities ili balance of probabilities. U suštini, ta se vjerojatnost svodi na uvjerenje da je postojanje sporne činjenice vjerojatnije od njezina nepostojanja. • za termin “beyond a reasonable doubt“ koristi opisna definicija kao standard vjerojatnosti koji isključuje svaku razumnu sumnju u mogućnost protivnog. Prema tome, standard koji je potrebno ostvariti tijekom antidopinškog dokaznog postupka je standard koji se nalazi između dva gore definirana termina, a vjerujemo da je predlagatelju ovog propisa poznato da se isti u praksi CAS-a naziva “standardom razumne uvjerenosti“ (engleski termin je “comfortable satisfaction“), pri čemu je u praksi CAS-a taj termin pojašnjen u nizu odluka (npr. u recentnijoj odluci CAS 2021/A/7840, ali i u nizu ranijih odluka, poput CAS 2009/A/1920, CAS 2010/A/2172, CAS 2013/A/3258, CAS 2014/A/3630, CAS 2017/A/5422; itd). Sukladno svemu prethodno navedenome, predlaže se slijedeća izmjena predmetne formulacije, tako da ista nakon izmjene glasi kako slijedi: “Dokazni standard u svim slučajevima mora biti viši od standarda razumne vjerojatnosti, ali i niži od standarda vjerojatnosti koji isključuje svaku razumnu sumnju u mogućnost protivnog.“ Prihvaćen Prihvaća se navedeni prijedlog.
3 Nikola Jurić (Esq) POGLAVLJE 4 POPIS ZABRANJENIH SREDSTAVA, 4.1 Uvrštavanje Popisa zabranjenih sredstava Predlaže se dopuniti predmetnu odredbu na sljedeći način da se iza riječi “navedeno“, a prije riječi “Popis“: doda sljedeća formulacija : “uzimajući u najvećoj mogućoj mjeri odredbe pratećih i/ili vezanih dokumenata na temelju kojih su predmetne izmjene i/ili dopune usvojene, te uz sadržajna, proceduralna i vremenska ograničenja ili druge uvjete primjene predviđene istima“. Svrha dodavanja ove dopune jest naglašavanje važnosti dokumenata koji se usvajaju na sjednicama izvršnog odbora WADA-e, kao i njihove potpune i smislene implementacije u tekst Popisa, a s ciljem izbjegavanja situacija koje su se u recentnoj praksi antidopinških tijela pokazala izazovnim i/ili problematičnim – npr. problem ambivalentnosti tumačenja statusa određenih tvari/metabolita/markera i njihovog značenja u okviru antidopinških postupaka (npr. tramadola, beta-2 agonista, troponina aktivatora skeletnih mišića (FSTA) i sl). Posebno se napominje da je za razumijevanje i/ili tumačenje određenih pojmova ili okolnosti u vezi sa Popisom, poput razdoblja ispiranja ili razdoblja eliminacije (eng. “washout period”), prijeko potrebno konzultirati predmetne dokumente, što je dodatni dokaz smislenosti i svrsishodnosti predložene dopune. Nije prihvaćen Navedena odredba se prije svega odnosi na postupak stupanja na snagu Popisa zabranjenih sredstava, što uključuje prethodnu (javnu) objavu već usuglašenog Popisa temeljem prethodno provedenih konzultacija, te rok za stupanje na snagu definiran rokom od tri mjeseca nakon objave istoga. Taj rok služi za upoznavanje i prilagodbu svih dionika antidopinškog sustava, uključujući i sportaše koji su predmetom dopinških testiranja. Sam postupak donošenja Popisa zabranjenih sredstava pretpostavlja uključivanje svih potrebnih elemenata tijekom postupka konzultacije, a prije samog odobrenja njegovog sadržaja, što uključuje korištenje stručnih medicinskih radova. Budući da se tijekom postupanja s rezultatima u praksi koriste medicinska literatura i konzultacije vanjskog neovisnog stručnjaka za farmakokinetiku, kad god je to potrebno, dodatno naglašavanje važnosti konzultacije kod postupanja s rezultatima u odredbi 4.1 Pravila o antidopingu nije nužno.
4 Nikola Jurić (Esq) 4.4.2Predaja zahtjeva za terapijsko izuzeće, 4.4.2.2 O zahtjevima za odobrenje ili priznanje terapijskog izuzeća odlučuje Povjerenstvo za terapijska izuzeća, osnovano od HZJZ-a za odlučivanje u skladu s odredbom 4.4.2.2 (a)-(d) u nastavku: Po uzoru na regulatorni okvir antidopinških tijela europskih zemalja (Španjolske, Švedske, Nizozemske i sl), predlaže se izrijekom normirati da za člana Povjerenstva može biti imenovan samo doktor medicine (ne i doktor stomatologije kao temeljem trenutno važećeg akta), specijalist sa poznavanjem kliničke i sportske medicine, pri čemu: - najmanje dva člana moraju biti doktori medicine sa specijalizacijom iz kliničke farmakologije s toksikologijom, - najmanje jedan član mora biti doktor medicine sa specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije; - najmanje jedan član mora biti doktor medicine sa specijalizacijom iz medicinske genetike; - najmanje jedan član mora biti doktor medicine sa specijalizacijom iz medicine rada i športa; - najmanje jedan član mora biti doktor medicine sa specijalizacijom iz hematologije. Razumno smatramo da bi se ovakvim stručnim sastavom povjerenstva pridonijelo podizanju razine prihvatljivosti TUE-a odobrenih od strane nacionalnog tijela, a u eventualnim kasnijim postupcima ispitivanja izuzeća (npr. u postupcima revizije WADA-e, u postupku pred CAS-om i sl). Pored toga, neophodno će biti (čak i ako gornji znanstveno i praktično provjereni prijedlozi ne budu prihvaćeni) uskladiti interne provedbene akte nadležnih nacionalnih tijela vezano uz predmetno pitanje (prije svega Pravilnik o odobravanju terapijskih izuzeća iz 2019. godine i dr.), s obzirom na novi organizacijski ustroj te institucionalno i operativno razdvajanje tijela za provođenje antidopinških postupaka u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Što se tiče prijedloga o vrsti stručnjaka iz pojedinih specijalnosti kao članova Povjerenstva za terapijska izuzeća, prilikom koncipiranja Pravila o antidopingu Služba za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rukovodila se prvenstveno odredbom 5.3. Međunarodnog standarda za terapijska izuzeća. Sukladno navedenom, ispoštovani su svi zahtjevi navedene odredbe. Povjerenstvo u postupku odlučivanja uvijek ima mogućnost zatražiti mišljenje dodatnog eksperta iz pojedinog područja radi donošenja konačnog zaključka/mišljenja. Što se tiče prijedloga da se izrijekom normira da za člana Povjerenstva za terapijska izuzeća može biti imenovan samo doktor medicine, a ne i doktor stomatologije, specijalist sa poznavanjem kliničke i sportske medicine, Služba za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dostupnost doktora dentalne medicine koji je specijalist sa poznavanjem kliničke i sportske medicine iz svoga područja kao člana Povjerenstva za terapijska izuzeća smatra prednošću, budući da se u predmetima razmatranja terapijskih izuzeća također mogu očekivati i slučajevi koji uključuju kazuistiku vezanu uz ozljede zuba i čeljusti.
5 Nikola Jurić (Esq) 8.1.2Postupak saslušanja, 8.1.2.2 Predsjednik će imenovati predsjedavajućeg i dva (2) člana (pritom predsjednik može biti predsjedavajući vijeća) za saslušanje u vezi s predmetom iz odredbe 8.1.2.1. Tijekom saslušanja predmeta, jedan (1) član vijeća (predsjedavajući) mora biti pravnik s najmanje tri (3) godine pravnog iskustva, a jedan (1) član vijeća mora biti liječnik s najmanje tri (3) godine medicinskog iskustva. Po uzoru na regulatorni okvir antidopinških tijela europskih zemalja (Austrija, Švicarska), kao i s ciljem podizanja opće razine vjerodostojnosti članova Vijeća, predlaže se slijedeća izmjena predmetne formulacije, tako da ista nakon izmjene glasi kako slijedi: “ Tijekom saslušanja predmeta, - jedan (1) član vijeća (predsjedavajući) mora biti pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sa najmanje deset godina radnog iskustva, i koji se dokazao svojim stručnim ili znanstvenim radom na području sportskoga prava ili svojim sudjelovanjem u antidopinškim postupcima; - a jedan (1) član vijeća mora biti doktor medicine sa specijalizacijom iz kliničke farmakologije s toksikologijom ili doktor medicine sa specijalizacijom iz medicine rada i športa, sa najmanje deset godina radnog iskustva, i koji se dokazao svojim stručnim radom ili znanstvenim radovima iz predmetnih područja.“ Pored navedenog, kao zaseban (i o ovome postupku savjetovanja neovisan) daljnji korak usmjeren na podizanje razine kadrovske stručnosti hrvatskih antidopinških tijela, bit će odgovarajuća izmjena internih provedbenih akata nacionalnog žalbenog tijela (prije svega Pravilnika o postupku pred žalbenim vijećem za antidoping), što je u nadležnosti Skupštine HOO-a. Primljeno na znanje Što se tiče prijedloga o vrsti stručnjaka iz pojedinih specijalnosti kao članova Stegovnog vijeća, prilikom koncipiranja Pravila o antidopingu Služba za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rukovodila se prvenstveno odredbom 8.2. i 8.3. Međunarodnog standarda za postupanje s rezultatima. Sukladno navedenom, ispoštovani su svi zahtjevi navedene odredbe. Povjerenstvo u postupku odlučivanja uvijek ima mogućnost zatražiti mišljenje dodatnog eksperta iz pojedinog područja radi donošenja konačnog zaključka/mišljenja.