Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU POMORSKIH I LUČKIH REDARA Ne spominje se tko obavlja stručno osposobljavanje. Iako Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (83/23) u članku 153. navodi da program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi provode inspektori pomorskog dobra i drugi ovlašteni službenici Ministarstva i lučkih kapetanija, isto se uopće ne spominje u ovom Pravilniku. Smatramo kako Pravilnik mora navesti ove informacije, čak i detaljnije pojasniti tko su ovlaštenici Ministarstva i lučkih kapetanija. Pravilnik u pojmovniku ne definira pojmove predavača i ispitnog povjerenstva, kao ni tko mogu biti predavači i članovi ispitnog povjerenstva (uvjeti ). Nije prihvaćen Pravilnikom nisu određene osobe koje će provoditi stručno osposobljavanje budući da će se isto odrediti Odlukom ministra u skladu s člankom 153. i 167. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) i ovim Pravilnikom. Odlukom će se ovlastiti osobe koje će provoditi stručno osposobljavanje.
2 Milivoj Bačić POJMOVI, Članak 4. Uz stavak 2.: Nadležnost lučkog redara za nadzor nad provedbom reda u luci otvorenoj za javni promet opisana na ovaj način je u kontradikciji s odredbom članka 13. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanje reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske prema kojoj je nadležnost za provođenje nadzora nad provedbom reda u lukama dodijeljena lučkoj kapetaniji. Dodatni argument za precizniji opis nadležnosti lučkog redara nalazim i u članku 165. stavku 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prema kojem lučki redar PROVODI red u lukama otvorenim za javni promet , a ne nadzire provedbu istoga. Za preciznije shvaćanje nadležnosti potrebno je razlučiti što podrazumijeva provedba reda u luci , a što je nadzor nad provedbom reda. Po mom mišljenju lučki redar kao zaposlenik lučke uprave , a ne lučke kapetanije, treba biti u funkciji provedbe reda u luci u okvirima Pravilnika o redu u konkretnoj luci otvorenoj za javni promet te provedbu reda može nadzirati može samo u odnosu na provedbu Pravilnika o redu u luci otvorenoj za javni promet kojeg je propisala/donesla lučka uprava. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u članku 165. stavku 2. to nedvojbeno i navodi. No ako sam pogrešno protumačio sve gore navedeno, ipak me veseli što će red u lukama otvorenim za javni promet nazdzirati i lučka kapetanija po odredbi koju sam gore naveo i lučki redar koji i provodi i nadzire red u toj luci (što bi se moglo prevesti da onaj koji provodi red nadzire sam sebe). Prihvaćen Prihvaćen.
3 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ POSTUPAK PROVOĐENJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. U čl. 5. st. 1. iza točke dodaju se riječi i/ili ustanove za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva. Ovom odredbom Ministarstvo bi decentraliziralo svoje ovlasti prema privatnim ustanovama za obrazovanje odraslih koje bi sukladno ovom Pravilniku morale zadovoljiti minimalno tehničke uvjete kao i kadrovske uvjete za stručno osposobljavanje. Smatram da ustanove za obrazovanje odraslih koje svakodnevno provode razna osposobljavanja su puno stručnija i kompetentija tijela za provođenje osposobljavanja ovog tipa od samog Ministarstva koje u svojoj nadležnosti ima čitav niz dužnosti. Na ovaj način Ministarstvo bi se dijelom oslobodilo ove obveze, a sama kvaliteta i stručnost osposobljavanja pomorskih i lučkih redara kada bi ju radile ustanove za obrazovanje odraslih bila bi još i veća. Nije prihvaćen Budući da Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) u svojim odredbama nije predvid io davanje ovlasti prema privatnim ustanovama za obrazovanje odraslih za obavljanje poslova provedbe stručnog osposobljavanja pomorskih i lučkih redara, stoga se ovim Pravilnikom ne smiju se derogirati odredbe Zakona.
4 DRAŽEN BLAŽEKOVIĆ ISPITNO POVJENSTVO I STRUČNI ISPIT, Članak 10. Čl. 10. st. 3. mijenja se i glasi: Tajnik programa ili stručni voditelj ustanove za obrazovanje odraslih vodi zapisnik o polaganju stručnog ispita za pomorskog i lučkog redara za svakog kandidata koji potpisuju predsjednik Ispitnog povjerenstva i tajnik programa ili stručni voditelj ustanove za obrazovanje odraslih. Nije prihvaćen Budući da Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) u svojim odredbama nije predvidio davanje ovlasti prema privatnim ustanovama za obrazovanje odraslih za obavljanje poslova provedbe stručnog osposobljavanja pomorskih i lučkih redara, stoga se ovim Pravilnikom ne smiju se derogirati odredbe Zakona.
5 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce RJEŠENJE O OVLAŠTENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORA POMORSKOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI, Članak 13. Članak 13. stavak 6 i 7 Pravilnika govori o Rješenju Ministarstva o ovlaštenju za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi, no smatramo potrebnim i ovdje naglasiti kako isto može biti i ukinuti u određenim slučajevima, sukladno Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (87/23) . Pravilnik ne određuje rok do kojeg jedinice lokalne samouprave, odnosno javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, imaju obavezu osposobiti barem jednog zaposlenika za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi. Smatramo ga potrebnim definirati kako bi što prije imali osobe osposobljene za obavljanje ovog posla, zbog nužnosti što hitnijeg i učinkovitijeg nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) svaka jedinica lokalne samouprave, javna ustanova koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode, odnosno lučka uprava dužna je imati barem jednog pomorskog, odnosno lučkog redara, a ukoliko nema onda se radi o pomorskom prekršaju iz članka 204. stavka 1. točke 11. i članka 206. stavka 1. točke 13. Zakona.
6 Katarina Marčić RJEŠENJE O OVLAŠTENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORA POMORSKOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI, Članak 13. čl.13 st(3) nadopuniti na način da se omogući dostavljanje rješenja o rasporedu na radno mjesto iz kojeg je vidljivo da obavlja poslove pomorskog redara ili pomorskog redara uz neke druge poslove. Objašnjenje: S obzirom na sveopću nezainteresiranosti ljudi za rad u javnoj službi, a što se posebice očituje na obali gdje su dohodci u drugim djelatnostima mnogo veći, mnoge JLS već sada imaju problem sa zapošljavanjem novih kadrova. One JLS koje natječajima ne uspiju osigurati pomorskog redara omogućilo bi se da poslove pomorskog redara rasporede postojećim kadrovima, primjerice komunalnim redarima ili prometnim redarima. S obzirom da JLS imaju mogućnost da jedna osoba obavlja poslove komunalno-prometnog redara, komunalno-poljoprivrenog i sl. potrebno je to omogućiti i za primjerice komunalno-pomorskog ili pomorsko-prometnog redara a posebice što su potrebna stručna sprema i ostali uvjeti jednaki za sve te poslove. Općina Bol Prihvaćen Prihvaćen.
7 PAVAO TOMIĆ RJEŠENJE O OVLAŠTENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORA POMORSKOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI, Članak 13. Predlažem da stavak (3) članka 13. glasi: "(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se preslika rješenja o rasporedu na radno mjesto pomorskog redara ili preslika rješenja o rasporedu na radno mjesto temeljem kojeg se između ostalih obavljaju poslovi i pomorskog redara, važeća potvrda o uspješno završenom stručnom osposobljavanju pomorskog redara i preslika dokaza o stručnoj spremi pomorskog redara." Navedeno predlažem kako bi se omogućilo obavljanje poslova nadzora pomorskog dobro osobama koje već rade kao komunalni redari, koje bi se ovim stručnim osposobljavanjem rasporedile na rano mjesto komunalno-pomorskih redara. Razlog za ovaj prijedlog vidim u alarmantnoj nezainteresiranosti osoba, posebice mladih osoba u priobalnim JLS, za obavljenje poslova službenika u JLS, prvenstveno zbog nemjerljivih plaća za obavljeni rad koji pružaju uslužne djelatnosti u turizmu u odnosu na plaće u JLS. Prihvaćen Prihvaćen.
8 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce TROŠKOVI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, Članak 16. Članak 16. navodi što uključuju troškovi stručnog usavršavanja, kao i da visinu naknade materijalnih troškova donosi Ministar odlukom, no ne i tko taj trošak podnosi što smatramo da je važno detaljizirati. Na kraju je ovaj članak samo u potpunosti prenio članak 153 (stavak 2. i 3.) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (83/23) i ništa dodatno. Nije prihvaćen Navedeno je već je definirano Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) u članku 153. stavku 1. i članku 167. stavku 1.