Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK UCITS FOND, Članak 252. Odredbom stavka 1. točka 3. , definirani su kriteriji koje moraju zadovoljiti fondovi u koje se ulaže imovina UCITS fonda. Traži se da je fond dobio odobrenje nadležnog tijela s kojim je osigurana suradnja s HANFAom i da podliježe nadzoru za koji HANFA smatra da je istovjetan s onime propisanim Zakonom. Postavlja se pitanje na koji način društva mogu utvrditi da je osigurana suradnja nadležnog tijela s Hanfom i gdje se može naći informacija da određeni nadzor HANFA smatra istovjetnim onim propisanim Zakonom? Primljeno na znanje Popis zemalja s kojima Agencija ima potpisane sporazume o suradnji dostupan je na internetskoj stranici Agencije, a društvo za upravljanje je dužno prije ulaganja provjeriti ispunjava li udjel u pojedinom fondu sve uvjete propisane nacrtom Zakona uključujući i taj je li predmetni fond pod nadzorom nadležnog tijela matične države članice fonda, a Agencija u postupku nadzora kojeg je ovlaštena obavljati provjerava je li nadzor nad predmetnim subjektom istovjetan onome propisanim nacrtom Zakona.
2 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 36. Točkom 8. stavak 1. članka 36. nacrta ZOIFJP-a kao uvjet za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje propisano je da član uprave može biti osoba koja nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva. Navedeno ograničenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje je preširoko postavljeno stoga se predlaže brisanje te odredbe, a podredno se predlaže ograničenje navedenog uvjeta, po uzoru na važeći Zakon o tržištu kapitala, samo u odnosu na članstvo u upravi određenih društava iz djelokruga nadzora Agencije kako slijedi: (1) Član uprave društva za upravljanje može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: … 8. nije član uprave, odnosno prokurist: - drugog društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima, - depozitara, - kreditne institucije, - investicijskog društva, - obveznog mirovinskog društva, - dobrovoljnog mirovinskog društva, - društva za osiguranje, - društva za reosiguranje, - mirovinskog osiguravajućeg društva, - drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Članovi uprave društava za upravljanje ne mogu biti članovi uprave ili prokuristi drugog trgovačkog društva zbog sprječavanja mogućeg sukoba interesa u odnosu na društva za upravljanje i fondove kojima upravlja te zbog toga što moraju obavljati poslove upravljanja u punom radnom vremenu. Također, isto ograničenje propisano je i za članove uprave svih ostalih financijskih institucija koji su subjekti nadzora Agencija osim investicijskih društava (osiguravajuća društva, leasing i faktoring društva, društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima). Na ovaj način osigurava se ujednačena primjena uvjeta.
3 HGK DEPOZITAR, Članak 219. Stavkom 1. točkom a. propisuje se da: "Depozitar za UCITS fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: a) osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela UCITS fond obavljaju u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima i prospektom UCITS fonda,". Nadalje, člankom 220., stavkom 1. propisuje se: "Depozitar je dužan osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca UCITS fonda, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela UCITS fonda i sva ostala novčana sredstva UCITS fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete" Iz navedenih odredbi, a s obzirom da se u članku 220., stavku 1. naglasak stavlja na uplate ulagatelja, nije razvidno je li depozitar obvezan vršiti provjeru isplata ulagateljima uslijed otkupa udjela. Za prikladno praćenje tijeka novca UCITS fonda te kako bi se osiguralo da se isplata udjela UCITS fonda obavlja u skladu sa Zakonom, drugim važećim propisima i prospektom, depozitar bi trebao vršiti i provjeru isplate sredstava. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Depozitar je dužan vršiti provjeru isplata ulagateljima uslijed otkupa udjela, što proizlazi iz navedene odredbe članka 219. stavka 1. točke a). Odredbe članka 220. stavka 1. nisu u suprotnosti s gore navedenom odredbom.
4 HGK OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA, PROSPEKT UCITS FONDA, PRAVILA UCITS FONDA, KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE, GODIŠNJI IZVJEŠTAJI I OSTALE OBAVIJESTI, Članak 193. Nije moguć otkup udjela bez naknade za udjele izdane nakon dana obavijesti iz stavka 2. ovog članka. Predlaže se izmijeniti u članku 193. stavak 4. tako da glasi : (4) U roku od 40 dana od dana objave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela u njihovom vlasništvu na dan obavijesti iz stavka 2. ovog članka bez plaćanja izlazne naknade. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. S obzirom da bitne izmjene prospekta stupaju na snagu 40 dana nakon slanja obavijesti, do stupanja na snagu tih bitnih promjena, na ulagatelje se primjenjuju postojeći uvjeti.
5 HGK OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA, PROSPEKT UCITS FONDA, PRAVILA UCITS FONDA, KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE, GODIŠNJI IZVJEŠTAJI I OSTALE OBAVIJESTI, Članak 192. Predlaže se izmijeniti u stavku 1. točku 1. tako da glasi: Članak 192. (1) Za bitne promjene prospekta UCITS fonda potrebno je ishoditi odobrenje Agencije. Bitnim promjenama prospekta UCITS fonda smatraju se izmjene i dopune prospekta UCITS fonda koje se predlažu s ciljem: 1. promjene ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada, koje mogu rezultirati većim troškovima za imatelje udjela s obzirom na postojeće udjele u njihovom vlasništvu, Naime, promjena naknada je bitna promjena samo ako utječe na postojeće ulaganje ulagatelja. Za nova ulaganja vrijede uvijek prospekt i pravila važeća u trenutku izdavanja udjela. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Povećanje naknada uvijek na određeni način utječe na ulagatelje i to ne samo u odnosu na njihove postojeće udjele. Ulagatelji o promjeni naknade koja može utjecati na njihove buduće troškove moraju biti obaviješteni.
6 HGK DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 61. U stavku 1. potrebno je jasnije odrediti pojam "značajan", u protivnom odredba je podložna različitim interpretacijama. Nije prihvaćen Smjernicom o primjeni načela politike primitaka pobliže je uređeno što se podrazumijeva pod pojmom „značajan“.
7 HGK DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 60. Vezano na stavak 1. točku m. dajemo sljedeći komentar: U jednom dijelu ove točke propisuje se da se dio varijabilnog primitka daje s odgodom tijekom razdoblja koje odgovara razdoblju preporučenog držanja udjela ulagatelja u relevantnom UCITS fondu, a zatim naknadno da to razdoblje ne smije biti kraće od 3 godine. Navedeno nije primjenjivo u slučaju da je relevantni UCITS fond onaj čije je preporučeno razdoblje držanja kraće od 3 godine (npr. novčani fondovi, kratkoročni obveznički fondovi i sl.). Smatramo da je potrebno preciznije određenje kategorije "osobito visok varijabilni primitak" , u protivnom kategorija je podložna različitim interpretacijama. Vezano na stavak 1. točku m. dajemo sljedeći komentar: U jednom dijelu ove točke propisuje se da se dio varijabilnog primitka daje s odgodom tijekom razdoblja koje odgovara razdoblju preporučenog držanja udjela ulagatelja u relevantnom UCITS fondu, a zatim naknadno da to razdoblje ne smije biti kraće od 3 godine. Navedeno nije primjenjivo u slučaju da je relevantni UCITS fond onaj čije je preporučeno razdoblje držanja kraće od 3 godine (npr. novčani fondovi, kratkoročni obveznički fondovi i sl.). Smatramo da je potrebno preciznije određenje kategorije "osobito visok varijabilni primitak" , u protivnom kategorija je podložna različitim interpretacijama. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Komentirana odredba nacrta Zakona je implementacija odredbi UCITS V direktive (čl.14.b. paragraf 1. točke m) i l)) koje su pobliže objašnjene u Smjernici o primjeni načela politika primitaka.
8 HGK DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 60. U odnosu na odredbu stavka 1. točka l. dajemo sljedeći komentar: Budući da se dio varijabilnog primitka koji se sastoji od instrumenata u ovoj točki dovodi u izravnu vezu s udjelom relevantnog UCITS fonda, moglo bi se zaključiti da se odredba odnosi isključivo na osobe koje upravljanju imovinom relevantnog UCITS fonda (to pretpostavlja da je društvo organizirano na način da je pojedini fond dodijeljen pojedinom portfolio menadžeru, što ne mora biti slučaj). U protivnom, nije jasno kako bi se odredio relevantan UCITS fond (ili fondovi) za npr. kontrolne funkcije ili druge djelatnike, čije aktivnosti nisu vezane ili nisu u značajnom dijelu vezane uz određeni UCITS fond. Nadalje, nije jasno da li obveze dodjele varijabilnog primitka u instrumentima nema ukoliko imovna relevantnog UCITS fonda čini manje od 50% ukupne imovine UCITS fondova pod upravljanjem ili ako ukupna imovina UCITS fondova pod upravljanjem čini manje od 50% imovine Društva pod upravljanjem. Dodatno, dodjelom udjela u fondovima pod upravljanjem, kao dijela varijabilnog primitka dovodi se u pitanje tajnost podataka o plaćama radnika, koju neće u potpunosti biti moguće poštivati (pogotovo u slučaju kada registar udjela vodi društvo za upravljanje). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Komentirana odredba nacrta Zakona je implementacija odredbi UCITS V direktive (čl.14.b. paragraf 1. točke m) i l)) koje su pobliže objašnjene u Smjernici o primjeni načela politika primitaka.
9 HGK DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 59. Vezano na odredbu stavka 3. dajemo sljedeći komentar: Društvo za upravljanje koje delegira poslove na treću osobu ulazi u ugovorni odnos s trećom osobom, te se ugovornim odnosom s trećom osobom utvrđuje iznos naknade koju će društvo plaćati trećoj osobi za izvršene delegirane poslove. Društvo, međutim, nema ugovorni odnos s radnicima treće osobe na koju su poslovi delegirani odnosno radnici treće osobe nisu u radnom odnosu s društvom za upravljanje, već s trećom osobom. Stoga društvo nema utjecaja na primitke radnika trećih osoba, nije mu poznat iznos njihovih primitaka, niti vrši isplate primitaka radnicima treće osobe. U tom smislu ne postoji osnova za primjenu politike primitaka društva za upravljanje na radnike treće osobe na koju je društvo delegiralo poslove. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Prije svega, politike primitaka se primjenjuju isključivo na one radnike treće osobe čiji rad ima značajan utjecaj na profil rizičnosti UCITS fonda. S obzirom da je društvo za upravljanje uvijek odgovorno za delegirane poslove, mora imati utjecaja na primjenu politike primitaka na takve radnike treće osobe. Navedeno proizlazi i iz citirane Smjernice o primjeni načela politika nagrađivanja. Vezano za princip proporcionalnosti, stavkom 1. članka 59. je predviđeno da društvo za upravljanje propisuje i primjenjuje principe Politike primitaka na način i u mjeri koja je primjerena s obzirom na veličinu, unutarnju organizaciju te vrstu, opseg i složenost poslova koje društvo za upravljanje obavlja.
10 HGK DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 61. Člankom 14.a Direktive 2009/65/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2014/91/EU od 23. srpnja 2014. propisano je da ESMA donosi Smjernice o primjeni načela politika nagrađivanja koja se propisuju Direktivom. U dijelu 7. Smjernica (Guidelines on proportionality), odlomak 7.1., točka 21. između ostalog stoji: "According to the Recommendation, when taking measures to implement remuneration principles Member States should take account of the size, nature and scope of financial undertakings’ activities.". Iz navedenog se može protumačiti da bi države članice pri implementaciji zahtjeva politike primitaka trebale uzeti u obzir lokalnu situaciju odnosno stanje industrije kao npr. prosječnu veličinu društava, broj zaposlenih, organizacijsku strukturu, zatim prosječnu imovinu i broj fondova pod upravljanjem. Kompleksnost politike primitaka iz Nacrta Zakona nije proporcionalna veličini i razvijenosti industrije, stoga se predlaže da se navedeno uzme u obzir već prilikom implementacije zahtjeva politike primitaka. Nije prihvaćen Radi se o implementaciji UCITS V direktive.
11 HGK DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 60. Člankom 14.a Direktive 2009/65/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2014/91/EU od 23. srpnja 2014. propisano je da ESMA donosi Smjernice o primjeni načela politika nagrađivanja koja se propisuju Direktivom. U dijelu 7. Smjernica (Guidelines on proportionality), odlomak 7.1., točka 21. između ostalog stoji: "According to the Recommendation, when taking measures to implement remuneration principles Member States should take account of the size, nature and scope of financial undertakings’ activities.". Iz navedenog se može protumačiti da bi države članice pri implementaciji zahtjeva politike primitaka trebale uzeti u obzir lokalnu situaciju odnosno stanje industrije kao npr. prosječnu veličinu društava, broj zaposlenih, organizacijsku strukturu, zatim prosječnu imovinu i broj fondova pod upravljanjem. Kompleksnost politike primitaka iz Nacrta Zakona nije proporcionalna veličini i razvijenosti industrije, stoga se predlaže da se navedeno uzme u obzir već prilikom implementacije zahtjeva politike primitaka. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Komentirana odredba nacrta Zakona je implementacija odredbi UCITS V direktive (čl.14.b. paragraf 1. točke m) i l)) koje su pobliže objašnjene u Smjernici o primjeni načela politika primitaka.
12 HGK DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 59. Člankom 14.a Direktive 2009/65/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2014/91/EU od 23. srpnja 2014. propisano je da ESMA donosi Smjernice o primjeni načela politika nagrađivanja koja se propisuju Direktivom. U dijelu 7. Smjernica (Guidelines on proportionality), odlomak 7.1., točka 21. između ostalog stoji: "According to the Recommendation, when taking measures to implement remuneration principles Member States should take account of the size, nature and scope of financial undertakings’ activities.". Iz navedenog se može protumačiti da bi države članice pri implementaciji zahtjeva politike primitaka trebale uzeti u obzir lokalnu situaciju odnosno stanje industrije kao npr. prosječnu veličinu društava, broj zaposlenih, organizacijsku strukturu, zatim prosječnu imovinu i broj fondova pod upravljanjem. Kompleksnost politike primitaka iz Nacrta Zakona nije proporcionalna veličini i razvijenosti industrije, stoga se predlaže da se navedeno uzme u obzir već prilikom implementacije zahtjeva politike primitaka. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Prije svega, politike primitaka se primjenjuju isključivo na one radnike treće osobe čiji rad ima značajan utjecaj na profil rizičnosti UCITS fonda. S obzirom da je društvo za upravljanje uvijek odgovorno za delegirane poslove, mora imati utjecaja na primjenu politike primitaka na takve radnike treće osobe. Navedeno proizlazi i iz citirane Smjernice o primjeni načela politika nagrađivanja. Vezano za princip proporcionalnosti, stavkom 1. članka 59. je predviđeno da društvo za upravljanje propisuje i primjenjuje principe Politike primitaka na način i u mjeri koja je primjerena s obzirom na veličinu, unutarnju organizaciju te vrstu, opseg i složenost poslova koje društvo za upravljanje obavlja.
13 HGK DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 36. Točkom 8., stavak 1. članka 36. nacrta ZOIFJP-a kao uvjet za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje propisano je da član uprave može biti osoba koja nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva. Navedeno ograničenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje je preširoko postavljeno stoga se predlaže brisanje te odredbe, a podredno se predlaže ograničenje navedenog uvjeta, po uzoru na važeći Zakon o tržištu kapitala, samo u odnosu na članstvo u upravi određenih društava iz djelokruga nadzora Agencije kako slijedi: (1) Član uprave društva za upravljanje može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: … 8. nije član uprave, odnosno prokurist: - drugog društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima, - depozitara, - kreditne institucije, - investicijskog društva, - obveznog mirovinskog društva, - dobrovoljnog mirovinskog društva, - društva za osiguranje, - društva za reosiguranje, - mirovinskog osiguravajućeg društva, - drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije. Također, predlaže se u ZOIFJP unijeti odredbe o ETF-u te dodatno prilagoditi ih na način da ne budu u koliziji sa važećim Zakonom o tržištu kapitala, posebice u dijelu koji se odnosi na Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. kao voditelja registra (rokovi za postupanje). Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Članovi uprave društava za upravljanje ne mogu biti članovi uprave ili prokuristi drugog trgovačkog društva zbog sprječavanja mogućeg sukoba interesa u odnosu na društva za upravljanje i fondove kojima upravlja te zbog toga što moraju obavljati poslove upravljanja u punom radnom vremenu. Također, isto ograničenje propisano je i za članove uprave svih ostalih financijskih institucija koji su subjekti nadzora Agencija osim investicijskih društava (osiguravajuća društva, leasing i faktoring društva, društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima). Na ovaj način osigurava se ujednačena primjena uvjeta. Člankom 3. Nacrta Zakona predviđeno je da je Agencija ovlaštena donositi provedbene propise i odluke koje su potrebne da bi se osigurala provedba uredbi Europske unije, regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, kao i smjernica koje su ovlaštena donijeti europska nadzorna tijela, a što se odnosi i na Smjernice o ETF-ovima i drugim UCITS pitanjima.
14 HGK UCITS FOND, Članak 261. Vezano na odredbu stavka 5. predlaže se ostaviti mogućnost da se prilikom zamjene udjela između pod fondova obračunava naknada (engl. Switching fee odnosno conversion fee).Predlaže se izmjena stavka 5. tako da glasi: (5) Društvo za upravljanje može za pojedine pod-fondove odrediti različite iznose ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
15 HGK OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA, PROSPEKT UCITS FONDA, PRAVILA UCITS FONDA, KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE, GODIŠNJI IZVJEŠTAJI I OSTALE OBAVIJESTI, Članak 189. Odredbe o objavi prospekta nakon osnivanja fonda razlikuju od odredbi vezanih za objavu pravila – objava u roku od 7 dana za pravila vs objava prospekta “prije početka početne ponude udjela”. Početna ponuda može započeti više od 7 dana nakon odobrenja Agencije što znači da se u tom slučaju pravila moraju objaviti zbog isteka roka od 7 dana iz članka 199., a prospekt ne. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
16 HGK REGISTAR UDJELA UCITS FONDA, Članak 119. U odnosu na odredbu stavka 7. predlaže se uvođenje odredbe prema kojoj bi društvo moglo donijeti odluku o otkupu udjela od ulagatelja koji odbija dati informacije vezane za FATCA-u i Common Reporting Standard (CRS) - odredbe iz novog Općeg poreznog zakona, poglavlja VIII i IX. Društvo je dužno prilikom sklapanja ugovora o ulaganju utvrditi poreznu rezidentnost ulagatelja te porezni broj. Međutim društvo je također dužno od postojećeg ulagatelja tražiti nove informacije o poreznoj rezidentnosti ako uoči da je klijent npr. promijenio adresu prebivališta. Ukoliko klijent odbije dati informacije odnosno novu izjavu o poreznoj rezidentnosti sa ulagateljem bi se trebao moći „raskinuti poslovni odnos“ odnosno društvo bi trebalo moći donijeti odluku o otkupu udjela od ulagatelja. Također, predlaže se uvođenje odredbe da društvo može donijeti odluku o otkupu udjela od ulagatelja ukoliko se ulagatelj pojavi na Sankcijskim listama UN i VS. Sve druge institucije, obveznici mjera SPNFT, u tom slučaju raskidaju poslovni odnos sa ulagateljem. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
17 HGK ODNOS DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE, UCITS FONDA I ULAGATELJA, Članak 100. U odnosu na odredbu stavka 1. predlaže se dodati odredbu prema kojoj se sklapanje ugovora o ulaganju može odbiti ukoliko ulagatelj odbije dati informacije relevantne za FATCA-u i Common Reporting Standard (CRS). Budući da su društva za upravljanje obveznici primjene FATCA-e i CRS, što će uskoro biti i lokalno regulirano novim Općim poreznim zakonom (usvajanje predviđeno u veljači 2016) – poglavlja VIII i IX, potrebno je predvidjeti odbijanje ugovora o ulaganju ukoliko ulagatelj ne pruži informacije i dokumentaciju koja je nužna da bi Društvo izvršilo obveznu dubinsku analizu i prije upisa potencijalnog ulagatelja u registar. Također, predlaže se da se odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju može izvršiti po interno propisanim pravilima koja bi društvo deklariralo u prospektu fonda. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
18 Zagrebačka burza d.d. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, Članak 37. Odredbom članka 37. stavak 1. točka 12. prijedloga Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom propisuje se nespojivost članstva u upravi društva za upravljanje OIF-a s članstvom u nadzornom odboru drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije. S obzirom da su članovi Nadzornog odbora Zagrebačke burze, između ostalih, i članovi uprava društava za upravljanje koja upravljaju obveznim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Burza predloženu odredbu nalazi ograničavajućom sa stajališta mogućnosti izbora u nadzorni odbor Burze osoba koje imaju stručne kvalifikacije i znanje o tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj i čije članstvo u nadzornom odboru predstavlja dodanu vrijednost za Zagrebačku burzu u smislu korporativnog upravljanja. Prijedlog odredbe članka 37. stavak 1. točka 12. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom: Članak 37. Član uprave i prokurist društva za upravljanje ne može biti član nadzornog odbora ili prokurist:: “12. drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije, osim burze.” Prihvaćen Komentar je prihvaćen.