Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DOMAGOJ ERŠEK   Poštovani, radi osiguranja spremnosti projekata i jednakih mogućnosti svih jedinica lokalne samouprave Urbane aglomeracije Zagreb na odaziv na ovaj Poziv, ovim putem predlažemo da se rok zaprimanja odgodi za minimalno 45 dana u odnosu na datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, kao što je prethodnim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ - KK.07.4.2.18, bilo osigurano. Poziv KK.07.4.2.18 bio je objavljen 26. srpnja 2019. dok je podnošenje projektnih prijedloga započelo 10. rujna 2019. godine u 12:00, što je 46 dana odgode u odnosu na dan objave Poziva, kako bi se omogućilo jedinicama lokalne samouprave da do kraja pripreme svoje projekte, koji su u ovom trenutku u tijeku. U sklopu aglomeracije Zagreba ovaj poziv je jedini otvorenog tipa, stoga je po nama cilj da se mogu javiti JLS koje nisu odabrane za izravnu dodjelu, a u razgovoru s kolegama na terenu projektne dokumentacije nekoliko biciklističkih staza su u izradi. Prihvaćen Prijedlog je uzet u obzir.
2 OPĆINA JAKOVLJE   1. Prihvatljive projektne aktivnosti Poštovani, budući da je pod poglavljem Prihvatljive projektne aktivnosti definirano da se u projektnom prijedlogu navode odvojeno aktivnosti korisnika i aktivnosti partnera, kao i utrošak sredstava (troškovi) po korisniku i partneru, i to po pojedinoj aktivnosti, ukoliko se projekt provodi s partnerom, ovim putem ističemo da se Pozivom jasno navede da li to: a) zahtjeva i odvojenu građevinsku dozvolu po dionicama kako je to definirano Referencom u Popisu popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja - Dokumentacija je obavezna za dokazivanje prihvatljivosti projekta za sufinanciranje, za svaku dionicu u nadležnosti pojedinog partnera ili b) je moguće da je jedinstvena građevinska dozvola u kojoj su navedena dva ili više investitora, ali je razvidni dio troška po pojedinom partneru u troškovniku koji je sastavni dio glavnog projekta Ovo pitanje se postavlja jer je troškovnik koji je sastavni dio glavnog projekta dokaz i obavezna dokumentacija za utvrđivanje iznosa troškova po pojedinom partneru, ali i troškova ukupne investicije izgradnje biciklističkih staza. Jednako tako, ako je potrebna građevinska za svaku dionicu i po svakom partneru isto znatno produljuje proces ishođenja dokumentacije u slučaju potrebe za primjenom Zakona o gradnji. 2. Prihvatljivost troškova Poštovani, ovim putem predlažemo da se trošak osoblja definira po fiksnoj stopi odnosno na način kao što je definirano Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ - KK.07.4.2.18 iz prethodnog razdoblja: Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i/ili partnera koji će raditi na provedbi projekta planiraju se po fiksnoj stopi visine od 2% izravnih prihvatljivih troškova koji nisu troškovi osoblja, sukladno članku 68.a (1) izmjene Uredbe EU 1303/2013 (Uredba EU br. 2018/1046 čl. 272, stavak 30.). Izravni trošak osoblja po fiksnoj stopi prijavitelj/korisnik i partner ne moraju pravdati popratnom dokumentacijom niti pri podnošenju projektnog prijedloga niti kasnije tijekom razdoblja provedbe projekta (npr. prijavitelj/korisnik i partner ne moraju u sklopu dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava podnositi dokaze o isplati plaća, evidencije radnog vremena, dokaze o obavljenim prihvatljivim aktivnostima od strane svojih zaposlenika, itd.). Međutim, kako bi se omogućile provjere o nepostojanju dvostrukog financiranja prijavitelj/korisnik i partneri su dužni, prilikom predaje prvog zahtjeva za nadoknadom sredstava, dostaviti odluku osobe odgovorne za zastupanje prijavitelja i partnera o imenovanju osoblja za rad na projektu, s naznakom postotka radnog vremena za projekt mjesečno te čuvati, u vlastitoj arhivi, dokumentaciju koja se odnosi na troškove plaća osoblja (npr. ugovori, odluke, platne liste, odluke o postotcima radnog vremena za projekt mjesečno, dokaze o isplati i slično). Sva popratna dokumentacija za ostale izravne prihvatljive troškove koji nisu troškovi osoblja predstavlja osnovicu za primjenu ove fiksne stope, mora biti dostupna i čuvati se u skladu s Općim uvjetima Ugovora (Prilog 2. ovoga Poziva). Na taj način se olakšava proces pripreme i provedbe projekta, a jednako nema razloga da se ovakav pristup priznavanja troškova osoblja ne primjeni kada je isto bilo omogućeno i u prethodnom financijskom razdoblju. 3. Rok za predaju projektnog prijedloga Poštovani, radi osiguranja spremnosti projekata i jednakih mogućnosti svih jedinica lokalne samouprave Urbane aglomeracije Zagreb na odaziv na ovaj Poziv, ovim putem predlažemo da se rok zaprimanja odgodi za 45 dana u odnosu na datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, kao što je prethodnim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ - KK.07.4.2.18, bilo osigurano. Poziv KK.07.4.2.18 bio je objavljen 26. srpnja 2019. dok je podnošenje projektnih prijedloga započelo 10. rujna 2019. godine u 12:00, što je 46 dana odgode u odnosu na dan objave Poziva. 4. Popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Poštovani, trenutno je Pozivom definirano da je građevinska dozvola jedna od navedenih dokumentacija nužna za predaju uz prijavu, stoga ovim putem molimo da se definira za dokaz niži akt o gradnji odnosno mogućnost dostave glavnog projekta ili glavnog projekta s predanim zahtjevom za ishođenje građevinske dozvole, jer proces ishođenja posebnih uvjeta od svih javnopravnih tijela u slučaju primjene Zakona o gradnji znatno produljuje proces i time projekti koji sadrže dionice koje se nalaze na županijskim ili državnim cestama u jedinicama lokalne samouprave koje imaju dodirne točke s brzim cestama i obilaznicama stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na projekte koje sadrže lokalne dionice, što također ne doprinosi namjeri da se jedinice lokalne samouprave udružuju u cilju pripreme šireg, sveobuhvatnog i integriranog projekta. Naime, pojedinim jedinicama lokalnih samouprava su upravo dodirne točke povezivanja biciklističkih staza preko županijskih i državnih cesta, a da se pripremi integrirani projekt koji iziskuje ishođenje akta po Zakonu o gradnji znatno produljuje proceduru u odnosu na lokalne dionice i primjeni Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Prihvaćen 1. Pozivom će se definirati kriterij prihvatljivosti projekta koji će obuhvatiti obje metode. 2. Pozivom će se definirati izračun troškova osoblja primjenom fiksne stope. 3. Prijedlog je uzet u obzir. 4. Pozivom će se definirati kriterij prihvatljivosti projekta koji će obuhvatiti svu potrebnu popratnu dokumentaciju uključujući i niže akte o gradnji.
3 Zoran Sambol   Nema smisla graditi biciklističke staze u Gradu Zagrebu i urbanoj aglomeraciji bez: 1. povećanja opće prometne kulture počevši u osnovnim školama, 2. izgradnje prometne/signalizacijske strukture za sve sudionike u prometu: pješake, privatna motorna vozila, gospodarska/poslovna vozila, vozila javnog prijevoza, službenih vozila 3. Poboljšanja semaforske i automatizirane signalizacije 4. Izgradnje nedovršenih i nadgradnje postojećih prometnica kako u gradu tako i okolici 5. Smanjivanje i programiranje (linije i cijene koja moraju biti konkurentne) javnog gradskog prijevoza 6. Pravna regulacija (ispravna) taksi prijevoza i dostavljačkih službi 7. Izgradnja dostatnih parkirnih kapaciteta s privatnim objektima na obodima garda i ciljane naplate ulaska u zone parkiranja 8. Ciljanog smanjenja broja privatnih vozila (nemaš parkirno mjesto, ne možeš registrirati vozilo), 9. Izrada plana održivog parkiranja na prostoru cijelog Grada Zagreba i Urbane aglomeracije... Riješiti prvo ovih 9. točaka pa onda možete krenuti planirati "sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Zagreb". Primljeno na znanje Cilj predmetnog Poziva je izgradnja, prilagodba i/ili modernizacija biciklističke infrastrukture namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području Urbane aglomeracije Zagreb. Naglasak se stavlja na jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u svrhu jačanja integriranog teritorijalnog razvoja u gradovima. Trenutna upotreba bicikla u javnom prijevozu nije dovoljna, uglavnom zbog nesigurnosti jer se promet biciklima odvija na istim prometnicama s prometom vozila, a što je posljedica nedostatka biciklističke infrastrukture ili njene neadekvatne povezanosti. Slijedom navedenog biciklistička infrastruktura će doprinijeti adekvatnijoj povezanosti, održivoj multimodalnoj gradskoj mobilnosti te povećanju sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu. Također, na ovaj način pridonosi se i smanjenju emisije CO2 i negativnog utjecaja na okoliš. Isto je prepoznato i navedeno u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine, Master planu prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije I. i II. faza kao i Integriranom teritorijalnom programu 2021.-2027.
4 OPĆINA JAKOVLJE OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva), Prihvatljive projektne aktivnosti 1. Prihvatljive projektne aktivnosti Poštovani, budući da je pod poglavljem Prihvatljive projektne aktivnosti definirano da se u projektnom prijedlogu navode odvojeno aktivnosti korisnika i aktivnosti partnera, kao i utrošak sredstava (troškovi) po korisniku i partneru, i to po pojedinoj aktivnosti, ukoliko se projekt provodi s partnerom, ovim putem ističemo da se Pozivom jasno navede da li to: a) zahtjeva i odvojenu građevinsku dozvolu po dionicama kako je to definirano Referencom u Popisu popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja - Dokumentacija je obavezna za dokazivanje prihvatljivosti projekta za sufinanciranje, za svaku dionicu u nadležnosti pojedinog partnera ili b) je moguće da je jedinstvena građevinska dozvola u kojoj su navedena dva ili više investitora, ali je razvidni dio troška po pojedinom partneru u troškovniku koji je sastavni dio glavnog projekta Ovo pitanje se postavlja jer je troškovnik koji je sastavni dio glavnog projekta dokaz i obavezna dokumentacija za utvrđivanje iznosa troškova po pojedinom partneru, ali i troškova ukupne investicije izgradnje biciklističkih staza. Jednako tako, ako je potrebna građevinska za svaku dionicu i po svakom partneru isto znatno produljuje proces ishođenja dokumentacije u slučaju potrebe za primjenom Zakona o gradnji. 2. Prihvatljivost troškova Poštovani, ovim putem predlažemo da se trošak osoblja definira po fiksnoj stopi odnosno na način kao što je definirano Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ - KK.07.4.2.18 iz prethodnog razdoblja: Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i/ili partnera koji će raditi na provedbi projekta planiraju se po fiksnoj stopi visine od 2% izravnih prihvatljivih troškova koji nisu troškovi osoblja, sukladno članku 68.a (1) izmjene Uredbe EU 1303/2013 (Uredba EU br. 2018/1046 čl. 272, stavak 30.). Izravni trošak osoblja po fiksnoj stopi prijavitelj/korisnik i partner ne moraju pravdati popratnom dokumentacijom niti pri podnošenju projektnog prijedloga niti kasnije tijekom razdoblja provedbe projekta (npr. prijavitelj/korisnik i partner ne moraju u sklopu dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava podnositi dokaze o isplati plaća, evidencije radnog vremena, dokaze o obavljenim prihvatljivim aktivnostima od strane svojih zaposlenika, itd.). Međutim, kako bi se omogućile provjere o nepostojanju dvostrukog financiranja prijavitelj/korisnik i partneri su dužni, prilikom predaje prvog zahtjeva za nadoknadom sredstava, dostaviti odluku osobe odgovorne za zastupanje prijavitelja i partnera o imenovanju osoblja za rad na projektu, s naznakom postotka radnog vremena za projekt mjesečno te čuvati, u vlastitoj arhivi, dokumentaciju koja se odnosi na troškove plaća osoblja (npr. ugovori, odluke, platne liste, odluke o postotcima radnog vremena za projekt mjesečno, dokaze o isplati i slično). Sva popratna dokumentacija za ostale izravne prihvatljive troškove koji nisu troškovi osoblja predstavlja osnovicu za primjenu ove fiksne stope, mora biti dostupna i čuvati se u skladu s Općim uvjetima Ugovora (Prilog 2. ovoga Poziva). Na taj način se olakšava proces pripreme i provedbe projekta, a jednako nema razloga da se ovakav pristup priznavanja troškova osoblja ne primjeni kada je isto bilo omogućeno i u prethodnom financijskom razdoblju. 3. Rok za predaju projektnog prijedloga Poštovani, radi osiguranja spremnosti projekata i jednakih mogućnosti svih jedinica lokalne samouprave Urbane aglomeracije Zagreb na odaziv na ovaj Poziv, ovim putem predlažemo da se rok zaprimanja odgodi za 45 dana u odnosu na datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, kao što je prethodnim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ - KK.07.4.2.18, bilo osigurano. Poziv KK.07.4.2.18 bio je objavljen 26. srpnja 2019. dok je podnošenje projektnih prijedloga započelo 10. rujna 2019. godine u 12:00, što je 46 dana odgode u odnosu na dan objave Poziva. 4. Popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Poštovani, trenutno je Pozivom definirano da je građevinska dozvola jedna od navedenih dokumentacija nužna za predaju uz prijavu, stoga ovim putem molimo da se definira za dokaz niži akt o gradnji odnosno mogućnost dostave glavnog projekta ili glavnog projekta s predanim zahtjevom za ishođenje građevinske dozvole, jer proces ishođenja posebnih uvjeta od svih javnopravnih tijela u slučaju primjene Zakona o gradnji znatno produljuje proces i time projekti koji sadrže dionice koje se nalaze na županijskim ili državnim cestama u jedinicama lokalne samouprave koje imaju dodirne točke s brzim cestama i obilaznicama stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na projekte koje sadrže lokalne dionice, što također ne doprinosi namjeri da se jedinice lokalne samouprave udružuju u cilju pripreme šireg, sveobuhvatnog i integriranog projekta. Naime, pojedinim jedinicama lokalnih samouprava su upravo dodirne točke povezivanja biciklističkih staza preko županijskih i državnih cesta, a da se pripremi integrirani projekt koji iziskuje ishođenje akta po Zakonu o gradnji znatno produljuje proceduru u odnosu na lokalne dionice i primjeni Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Prihvaćen 1. Pozivom će se definirati kriterij prihvatljivosti projekta koji će obuhvatiti obje metode. 2. Pozivom će se definirati izračun troškova osoblja primjenom fiksne stope. 3. Prijedlog je uzet u obzir. 4. Pozivom će se definirati kriterij prihvatljivosti projekta koji će obuhvatiti svu potrebnu popratnu dokumentaciju uključujući i niže akte o gradnji.
5 BRANIMIR GREGURIĆ OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva), Prihvatljivi troškovi Poštovani, Izravni troškovi osoblja znače vraćanje na stare oblike vođenja evidencija rada, timesheetova, isplatnih listi te praćenja angažmana na drugim projektima, što znatno povećava administraciju pri prijavi te nakon pri upravljanju projektom. Molimo da se trošak osoblja definira po fiksnoj stopi u odnosu na iznos izravnih prihvatljivih troškova odnosno istovjetno odredbama definiranim iz poglavlja 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ (referentni broj: KK.07.4.2.18): Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i/ili partnera koji će raditi na provedbi projekta planiraju se po fiksnoj stopi visine od 2% izravnih prihvatljivih troškova koji nisu troškovi osoblja, sukladno članku 68.a (1) izmjene Uredbe EU 1303/2013 (Uredba EU br. 2018/1046 čl. 272, stavak 30.). Izravni trošak osoblja po fiksnoj stopi prijavitelj/korisnik i partner ne moraju pravdati popratnom dokumentacijom niti pri podnošenju projektnog prijedloga niti kasnije tijekom razdoblja provedbe projekta (npr. prijavitelj/korisnik i partner ne moraju u sklopu dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava podnositi dokaze o isplati plaća, evidencije radnog vremena, dokaze o obavljenim prihvatljivim aktivnostima od strane svojih zaposlenika, itd.). Međutim, kako bi se omogućile provjere o nepostojanju dvostrukog financiranja prijavitelj/korisnik i partneri su dužni, prilikom predaje prvog zahtjeva za nadoknadom sredstava, dostaviti odluku osobe odgovorne za zastupanje prijavitelja i partnera o imenovanju osoblja za rad na projektu, s naznakom postotka radnog vremena za projekt mjesečno te čuvati, u vlastitoj arhivi, dokumentaciju koja se odnosi na troškove plaća osoblja (npr. ugovori, odluke, platne liste, odluke o postotcima radnog vremena za projekt mjesečno, dokaze o isplati i slično). Sva popratna dokumentacija za ostale izravne prihvatljive troškove koji nisu troškovi osoblja predstavlja osnovicu za primjenu ove fiksne stope, mora biti dostupna i čuvati se u skladu s Općim uvjetima Ugovora (Prilog 2. ovoga Poziva). Prihvaćen Pozivom će se definirati izračun troškova osoblja primjenom fiksne stope.
6 BRANIMIR GREGURIĆ OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva), Popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Poštovani, Dokumentacija koja je obavezna za dokazivanje prihvatljivosti projekta za sufinanciranje je građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili očitovanja nadležnih tijela da akt o građenju nje potreban. Molimo da razmotrite da se u slučaju zahvata za koji je potrebna građevinska dozvola razmotri da se uvaži i dokument glavni projekt uz predani zahtjev za građevinsku dozvolu, jer ishođenje posebnih uvjeta iziskuje dogledno vrijeme, stoga projekti koji po Zakonu o gradnji po svojim specifičnostima moraju ići do pravomoćne građevinske da bih se zadovoljilo uvjetima, su u nepovoljnijem položaju u odnosu na prijave projekata koje sadrže zahvate koji su po Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, jer su puno prije spremni za predaju na ovu vrstu postupka dodjele (Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva). Prihvaćen Pozivom će se definirati kriterij prihvatljivosti projekta koji će obuhvatiti svu potrebnu popratnu dokumentaciju uključujući i niže akte o gradnji.
7 BRANIMIR GREGURIĆ OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva), Rok za predaju projektnog prijedloga Poštovani, Molimo da se postupak dodjele započne zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, ne ranije od 12. veljače 2023. godine, budući da je i prethodni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ (referentni broj: KK.07.4.2.18), bio objavljen 26. srpnja 2019. dok je podnošenje projektnih prijedloga započelo 10. rujna 2019. godine u 12:00, što je ukupno 46 dana odgode zaprimanja projektnih prijedloga u odnosu na datum objave. Naime, radi godišnjih odmora i kolektivnih odmora koja znaju trajati do drugog tjedna siječnja molimo da razmotrite predloženo i omogućite jedinicama dovoljno vremena da se pripreme u skladu s uvjetima Poziva, budući da je ovo jedini otvoreni Poziv za sve jedinice lokalne samouprave u ovom razdoblju. Prihvaćen Prijedlog je uzet u obzir.