Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Radivoj Jelenić Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju Molim pojasniti kriterij 7.1. da li se odnosi na nepostojeću kuhinju/blagovaonicu ili na kuhinju/blagovaonicu koja ne zadovoljava normative? Primjerice, škola može imati premalu, neopremljenu kuhinju, blagovaonicu prema NORMATIVIMA, koja ne može primiti niti pola učenika koji koriste školsku marendu. Treba li u tom slučaju označiti "škola nema kuhinju"? Ukoliko nije tako , predlažem razradu kriterija tako da se odredi % djece koji kuhinja/blagovaonica može poslužiti/primiti. Postoji mogućnost da je proširenje blagovaonice dio puno većeg projekta dogradnje škole gdje bi veliki ostatak troškova, primjerice za kabinete, dvoranu itd, trebalo prijaviti na drugi poziv, naravno isključeno dvostruko financiranje....pitanje: Da li je nužno sljedeće ograničenje, " Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva Unije) osigurati: sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava; sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga." Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno će biti uzeto u obzir prilikom razrade kriterija 7.1. Navedeno ograničenje je nužno, no ono ne obuhvaća spomenute troškove šireg projekta.
2 Ured pučke pravobraniteljice Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju Iako je zaštita prava djece primarno u nadležnosti pravobraniteljice za djecu, kao nacionalna institucija za ljudska prava i središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije, a u skladu s ovlastima koje proizlaze iz čl. 18. st. 2. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN br. 76/12) i članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08, 112/12, dalje u tekstu: ZSD) dostavljamo Vam naše mišljenje i prijedloge vezane uz ovaj dokument. Mišljenje dostavljamo s obzirom na činjenicu da trenutno u nekoliko osnovnih škola u RH postoje razredni odjeli koje pohađaju isključivo ili u većini, učenici/e koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, a dvije osnovne škole imaju područne ustanove koje su gotovo u potpunosti etnički segregirane, odnosno pohađaju ih isključivo romski učenici/e. Segregirano obrazovanje na ovaj način, predstavlja ZSD-om zabranjenu diskriminaciju i onemogućuje integraciju ove djece u šire društvo, što ima posljedice i na njihovu nisku razinu uključenosti u širi društveni život u odrasloj dobi. Kako bi se osiguralo da operacije financirane u okviru ovog Poziva ne rezultiraju nastavkom segregiranog obrazovanja u onim obrazovnim ustanovama gdje ono već postoji ili uspostavom segregiranih razreda u drugim ustanovama te kako bi se omogućila desegregacija, predlažemo doraditi Poziv. Nediskriminacija se kao opće načelo već zahtijeva kroz kriterije prihvatljivosti u točki 2.6. odnosno kroz kriterij pod rednim brojem 11.: „Operacija je u skladu sa zakonodavnim zahtjevima u pogledu osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, osiguravanja rodne ravnopravnosti i uzimanja u obzir Povelje Europske unije o temeljnim pravima i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, a koji, među ostalim, podrazumijeva da će biti osigurano da aktivnost ni na koji način ne doprinose diskriminaciji i segregaciji marginaliziranih skupina. U Pozivu se dalje navodi da će izvor provjere poštivanja ovog kriterija biti Prijavni obrazac i/ili Izjava Prijavitelja. Predlažemo da se, osim opisa u tekstu prijedloga kako se sada predviđa, za procjenu ovog kriterija mora podnijeti i posebna Izjava Prijavitelja koja će biti unaprijed definirana od strane PT1 i kao takva činiti prilog koji će se podnositi uz projektni prijedlog. Ovom se izjavom Prijavitelj treba obvezati da aktivnosti, kao niti rezultati operacije, ni na koji način neće dovesti do diskriminacije krajnjih korisnika temeljem etničke pripadnosti/rase/boje kože, nacionalnog podrijetla, invaliditeta ili bilo koje druge osnove diskriminacije koja je zaštićena ZSD-om te da će doprinijeti desegregaciji u obrazovanju. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno će biti uzeto u obzir prilikom razrade Poziva te će prijavitelji dostavljati procjenu učinka na načelo ravnopravnosti spolova, sukladno članku 3. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) te procjenu učinka na načelo nediskriminacije, što će biti vrednovano kriterijem 5.1.
3 JASMINKA BRKLJAČA Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju Cjelodnevna škola je neminovnost i posljedica brzih promjena uvjetovanih tehnološkim razvojem. Vrijeme boravka djece u školi znatno će se povećati radi radnog vremena roditelja djece. Neophodno je biti educiran i osviješten nove uloge škole. Posebno je važno razvijati komunikativne vještine, znanja iz područja psihologije, metodike, didaktike, informatike…. CDŠ je ozbiljan projekt koji mora biti dobro osmišljen, u osmišljavanju moraju biti uključeni stručnjaci širokog spektra uz obvezno uključivanje futurologa. Loše je krenuti deklarativno, bez prethodne analize i dobro osmišljenog plana testiranja i evaluacije uvođenja CDŠ. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno se odnosi na razradu modela CDŠ, koji je podržan iz više izvora, a u okviru predmetnog poziva pruža se podrška u pogledu infrastrukture i opremanja. Komplementarnim ulaganjima bit će pruženi drugi vidovi podrške, npr. iz ESF+ što je i jedan od kriterija u okviru ovog poziva (kriterij 1.2). Za provedbu modela CDŠ predviđena je evaluacija od strane Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
4 Lada Tabak Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju U potpunosti podržavam Nacrt prijedloga. Modernizacija obrazovanja u 21.st. nije samo poželjna već je i nužna. Kvaliteta nastavnog procesa ne ovisi samo o metodama rada i stručnosti nastavnika, nego i o uvjetima koji se pružaju unutar školske ustanove. Stoga smatram da je ulaganje u infrastrukturu nešto što će pridonijeti kvaliteti rada, motiviranosti nastavnika i učenika. Također, podržavam uvođenje model CDŠ jer rad u dvije smjene neprirodan je i naporan. Konkretno, u popodnevnoj smjeni učenici često gube koncentraciju i fokus, pogotovo kod usvajanja kompleksnijih nastavnih sadržaja i aktivnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
5 TAIDA VALENTIĆ Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju Slažem se s Nacrtom prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno se odnosi na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" te ćemo u sklopu njega komentar uzeti u obzir.
6 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju Poštovani, smatram da je Nacrt prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ vrlo precizan, jasan i prihvatljiv. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno se odnosi na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" te ćemo u sklopu njega komentar uzeti u obzir.
7 Ivan Gambiroža 1.Opće informacije, 1.1.Predmet i svrha Poziva Mišljenja sam kako sljedeći navod "Da bi učenici postizali bolje rezultate potrebno je povećati broj sati strukturiranog odgojno-obrazovnog rada te omogućiti jednake uvjete za stjecanje obrazovnih postignuća." nije presudan u postizanju boljih rezultata učenika. Također nadam se da se kroz navod "unapređenje uvjeta za izvođenje nastave" odnosi i na nove oblike vanjskog vrednovanja učenika, npr. nekakva težina nacionalnih ispita koji su prethodne nastavne godine bili isključivo svrha sami sebi, odnosno mogućnost uvođenja male mature. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ovim Pozivom omogućava se unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta za provedbu cjelodnevne škole, dok će komplementarina ulaganja biti usmjerena na druge uvjete kojima se doprinosi kvaliteti obrazovanja i utjecaju na rezultate učenika.
8 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 1.Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Kod točke 1.4. Financijska alokacija i bespovratna sredstva navedeno je da će maksimalni iznos financiranja biti određen prema broju učenika i prema postojećim prostornim uvjetima. Koja će se godina uzimati kao bazna godina? Koji će biti izvor provjere? Predlažemo uvesti referentnu poveznicu na Školski e-Rudnik kako bi za cijelu RH bili relevantni i usklađeni podaci? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno će biti uzeto u obzir prilikom razrade financijske alokacije/kriterija s jasno naznačenim izvorom provjere podataka.
9 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 2.Pravila Poziva, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Slažemo se s kolegama iz PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko - križevačke županije u vezi s kriterijem prihvatljivosti partnera. Predlažemo da se kao prihvatljivi partneri dodaju regionalni koordinatori koji imaju značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata te će sudjelovanjem doprinijeti kvalitetnoj provedbi projekta. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Trošak plaće (kako prijavitelja tako ni partnera) nije predviđen kao prihvatljiv trošak (točka 2.8.3.) te se stoga ne predviđa mogućnost širenja partnerstva.
10 PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2.Pravila Poziva, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Molimo vas da kao prihvatljive partnere dodate regionalne koordinatore koji imaju značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata ovakvog tipa te će njihovo sudjelovanje u provedbi uvelike doprinijeti kvalitetnoj provedbi cjelokupnog projekta i svih projektnih aktivnosti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Trošak plaće (kako prijavitelja tako ni partnera) nije predviđen kao prihvatljiv trošak (točka 2.8.3.) te se stoga ne predviđa mogućnost širenja partnerstva.
11 Mateja Vrbanić 2.6.Prihvatljivost operacije/projekta, 2.6.1.Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta Molim da se navede razina spremnosti projektno-tehničke dokumentacije i/ili građevinske dozvole. Hoće li za prijavu biti dostatan samo glavni projekt ili je potrebna i potvrda glavnog projekta i/ili građevinska dozvola (pravomoćna ili ne), ili je moguće prijaviti projekt bez projektno-tehničke dokumentacije, koja će se izraditi za vrijeme trajanja projekta, što će stvoriti problem kod procjene troškova gradnje. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Razina spremnosti projektno-tehničke dokumentacije bit će precizirana u sklopu Poziva.
12 PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2.Pravila Poziva, 2.7.Prihvatljivost aktivnosti Molimo da se u ovu kategoriju doda aktivnost upravljanja projektom i administracije, budući da je ta aktivnost neophodna kod provedbe bilo kojeg projekta sufinanciranog EU sredstvima. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Prihvatljivi prijavitelji su RH ili jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave koji su sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osnivači škole, te kao takvi imaju potrebne kapacitete za provedbu projekta. S ciljem racionalnog upravljanja državnim sredstvima i sredstvima EU fondova, sredstva Poziva usmjerena su primarno na podizanje kapaciteta škola za provedbu CDŠ.
13 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 2.8. Prihvatljivost troškova projekta, 2.8.1.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta Ukazujemo na nejasnu odredbu "...Prijavitelj je obvezan dostaviti proračun svih planiranih troškova potrebnih za realizaciju projekta, pri čemu proračun mora obuhvatiti troškove koji nastaju nakon potpisivanja ugovora". Dali iz navedenog proizlazi da su prihvatljivi troškovi samo oni nastali nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Navedeno je sporno i sa aspekta prihvatljive kategorije troška "izrada projektno tehničke dokumentacije", gdje će sigurno biti slučajeva gdje je već izrađen/plaćen dio projektno tehničke dokumentacije. Predlažemo da se uvaži mogućnost retroaktivnosti u prihvatljivosti troškova za one aktivnosti koje su realizirane prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, posebno za spomenutu kategoriju troška, što je i uobičajeno u većini javnih poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno će biti uzeto u obzir prilikom određivanja razdoblja provedbe, odnosno prihvatljivosti troškova.
14 PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2.8. Prihvatljivost troškova projekta, 2.8.2.Prihvatljive kategorije troškova Molimo da se dodaju troškovi upravljanja projektom i administracije. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Prihvatljivi prijavitelji su RH ili jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave koji su sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osnivači škole, te kao takvi imaju potrebne kapacitete za provedbu projekta. S ciljem racionalnog upravljanja državnim sredstvima i sredstvima EU fondova, sredstva Poziva usmjerena su primarno na podizanje kapaciteta škola za provedbu CDŠ.
15 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 2.8. Prihvatljivost troškova projekta, 2.8.2.Prihvatljive kategorije troškova S obzirom da prema kriterijima ocjenjivanja, kod točke 7. Doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju postoji mogućnost dobivanja 5 bodova za školu koja nema dvoranu, predlažemo u popis prihvatljivih troškova (2.8.2. Prihvatljive kategorije troškova, 3. Troškovi radova) uvesti trošak ulaganja u školsku sportsku dvoranu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Troškovi ulaganja u sportsku dvoranu bit će financirani u okviru drugog poziva različitog izvora financiranja.
16 PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2.8. Prihvatljivost troškova projekta, 2.8.3.Neprihvatljivi troškovi Molimo da se iz kategorije neprihvatljivih troškova maknu troškovi upravljanja projektom i administracije, te da se isti dodaju u kategoriju prihvatljivih troškova (točka 2.8.2.), kako bi se projekt mogao kvalitetno provoditi. Nije prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Prihvatljivi prijavitelji su RH ili jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave koji su sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osnivači škole, te kao takvi imaju potrebne kapacitete za provedbu projekta. S ciljem racionalnog upravljanja državnim sredstvima i sredstvima EU fondova, sredstva Poziva usmjerena su primarno na podizanje kapaciteta škola za provedbu CDŠ.
17 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 3.Postupak dodjele bespovratnih sredstava , 3.1. Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom Kod svih kriterija bodovanja predlažemo da se navedu izvori provjere pojedinačno za svaki dobiveni bod. Molimo pojasnite na koji način ćete određivati bodove osobito kod točke 6. Promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji, odnosno što će biti izvor provjere (posebno je važno za projekte koji još uvijek nemaju izrađenu projektno – tehničku dokumentaciju)? Također, u kriterijima ocjenjivanja primijećena je pogreška kod 3. Provedbeni kapaciteti. Naveden je koeficijent 1, bodovi 5, a maksimalan broj bodova 10. Što je ispravno 10 bodova i koeficijent 1 ili koeficijent 2 i 5 bodova? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno je predviđeno. Ocjenjivanje kvalitete provodit će se sukladno razrađenim kriterijima s jasnim opisom bodovnih kategorija i izvorom provjere za svaki kriterij, što zajedno sa svim kontrolnim listama za provjeru prihtavljivosti čini sastavni dio Poziva (prilog - Metodologija odabira). Što se tiče krterija koji se odnosi na održivi razvoj i doprinos zelenoj tranziciji, izvor provjere je prijavni obrazac (dio vezan za horizontalna načela). Sukladno odobrenim kriterijima za odabir operacija u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija, udio bodova na kriteriju koji se odnosi na provedbene kapacitete iznosi 3% od ukupnog broja bodova.
18 Mateja Vrbanić 3.Postupak dodjele bespovratnih sredstava , 3.1. Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom Smatram da treba povećati objektivnost ocjenjivanja kvalitete projekata na način da se za svaki kriterij u kojem se koristi fraza "u kojoj mjeri" kvantitativno definira svaka razina te mjere i dodijeljeni bodovi. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno je predviđeno. Ocjenjivanje kvalitete provodit će se sukladno razrađenim kriterijima s jasnim opisom bodovnih kategorija za svaki kriterij, što zajedno sa svim kontrolnim listama za provjeru prihtavljivosti čini sastavni dio Poziva (prilog - Metodologija odabira).
19 Mateja Vrbanić 3.Postupak dodjele bespovratnih sredstava , 3.1. Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom Kod kriterija 1.3. gdje se navodi koristi li više škola određene kapacitete, definirati može li se to odnositi i na srednje škole s obzirom da postoje objekti koje istovremeno koriste osnovna i srednja škola. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno će biti uzeto u obzir prilikom razrade kriterija koji se tiče regionalne učinkovitosti.
20 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 3.Postupak dodjele bespovratnih sredstava , 3.1. Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom U svrhu poštivanja načela transparentnosti te jednakog postupanja, ukazujemo na potrebu da se kod određenih kriterija navode i pojasne načini provjere zadovoljenja kriterija. Naime, na taj način bi se osiguralo da svi prijavitelji kvalitetnije pripreme svoje projektne prijedloge, navodeći relevantne i tražene podatke te bi se u isto vrijeme smanjila mogućnost subjektivnosti ocjenjivača. Nije jasan niti način dodjele bodova, radi li se se o skali od 0-5? Za primjer, kod kriterija 1.1. dali će pojedini projektni prijedlog dobiti 0 ili 5 bodova ovisi o procjeni ocjenjivača? Na temelju čega? Kod kriterija 2.1 koja je to mjera razrade aktivnosti koja donosi maksimalan broj bodova? Kod kriterija 3.1. koji je to minimalni sastav projektnog tima i koje su minimalne kvalifikacije članova da bi projektni prijedlog ostvario maksimalni broj bodova? Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na dostavljenom mišljenju i sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Navedeno je predviđeno. Ocjenjivanje kvalitete provodit će se sukladno razrađenim kriterijima s jasnim opisom bodovnih kategorija za svaki kriterij, što zajedno sa svim kontrolnim listama za provjeru prihtavljivosti čini sastavni dio Poziva (prilog - Metodologija odabira).