Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Iako je zaštita prava djece primarno u nadležnosti pravobraniteljice za djecu, kao nacionalna institucija za ljudska prava i središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije, a u skladu s ovlastima koje proizlaze iz čl. 18. st. 2. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN br. 76/12) i članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08, 112/12, dalje u tekstu: ZSD) dostavljamo Vam naše mišljenje i prijedloge vezane uz ovaj dokument. Mišljenje dostavljamo s obzirom na važnost predškolskog odgoja i obrazovanja za uspješno kasnije školovanje i integraciju, a znajući kako je obrazovanje preduvjet za izlazak iz života u siromaštvu te da izostanak integracije dovodi do stereotipa i predrasuda pa posljedično i do diskriminacije. U samom tekstu ovog Poziva uvodno se u dijelu opisa svrhe navodi kako RH ima nisku stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, a čemu je među uzrocima i nedostatna infrastruktura i što bi se nakon provedbe operacija financiranih iz ovoga Poziva trebalo izmijeniti. S tim u vezi skrećemo pažnju kako je za djecu koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini stopa sudjelovanja u predškolskom odgoju i obrazovanju još niža od ionako niske nacionalne stope. Prema podacima iz istraživanja baznih podataka o uključenosti pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo i publikacije Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: Obrazovanje i zapošljavanje (Potočnik, Maslić Seršić i Karajić, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, 2020.) čak 76.6% romske djece u dobi od 3 do 6 godina ne pohađa vrtić niti predškolu. Dodatno, prema podacima koje je pučka pravobraniteljica dobila od osnovnih škola koje imaju formirane etnički segregirane razrede, jedan od razloga iz kojih se ovakvi razredi formiraju je upravo neadekvatna pripremljenost djece za sudjelovanje u obrazovnom procesu, a zbog okolnosti da nisu pohađali vrtić ili predškolu. Budući da je formiranje etnički segregiranih razreda ZSD-om zabranjena diskriminacija, veća uključenost romske djece u rani predškolski odgoj i obrazovanje može utjecati i na smanjenje diskriminacije u sustavu osnovnog školstva. Stoga pozdravljamo financiranje operacija kroz koje će se izgraditi kapaciteti za pohađanje predškolskog odgoja i obrazovanja za veći broj djece. Kako do ZSD-om zabranjene diskriminacije ne bi došlo već na razini predškolskog odgoja i obrazovanja, primjerice kroz izgradnju/nadogradnju ustanova u kojima bi predškolski odgoj i obrazovanje pohađala djeca koja pripadaju ili od kojih većina pripada nekoj etničkoj skupini ili nacionalnoj manjini (npr. romskoj) ili takvih u kojima bi bio otežan pristup djeci iz pojedinih skupina, predlažemo dodatno doraditi Poziv na sljedeći način. Nediskriminacija je već osigurana kroz kriterije prihvatljivosti u točki 2.6., odnosno kroz kriterij pod rednim brojem 11.: „Operacija je u skladu sa zakonodavnim zahtjevima u pogledu osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, osiguravanja rodne ravnopravnosti i uzimanja u obzir Povelje Europske unije o temeljnim pravima i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, a koji, među ostalim, podrazumijeva da će biti osigurano da aktivnost ni na koji način ne doprinose diskriminaciji i segregaciji marginaliziranih skupina. U Pozivu se dalje navodi da će izvor provjere poštivanja ovog kriterija biti Prijavni obrazac i/ili Izjava Prijavitelja. Predlažemo da se, osim opisa u tekstu projektnog prijedloga kako se sada predviđa, za procjenu ovog kriterija mora podnijeti i posebna Izjava Prijavitelja koja će biti unaprijed definirana od strane PT1 i kao takva činiti prilog koji će se podnositi uz projektni prijedlog. Ovom se izjavom Prijavitelj treba obvezati da aktivnosti kao niti rezultati operacije, ni na koji način neće dovesti do diskriminacije krajnjih korisnika temeljem etničke pripadnosti/rase/boje kože, nacionalnog podrijetla, invaliditeta ili bilo koje druge osnove diskriminacije koja je zaštićena ZSD-om. Djelomično prihvaćen U konačnom tekstu Poziva dodano je da je Prijavitelj dužan dostaviti procjenu učinka na načelo ravnopravnosti spolova, sukladno članku 3. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) te procjenu učinka na načelo nediskriminacije.
2 Udruga privatnih dječjih vrtića Grada Splita Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Poštovani, Osim jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske osnivači dječjih vrtića mogu biti druge domaće pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, članak 7. NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su osnivači druge domaće pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice su također obuhvaćeni Mrežom dječjih vrtića. Mrežu dječjih vrtića, prema odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Članak 14. NN 94/13, 57/22) donose jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb da bi se udovoljilo zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i programa na njihovom području za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima. Prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku od 14. srpnja 2023. godine u pedagoškoj godini 2022./2023. u Hrvatskoj su djelovala 356 vrtića kojima su osnivači druge domaće pravne i fizičke osobe i 58 vrtića kojima su osnivači vjerske zajednice. U njima je boravilo 27.851 dijete. Prijedlogom Nacrta prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ samo dječjih vrtića kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave i Republika Hrvatska, dovode se u neravnopravni položaj sva djeca, i njihovi roditelji, koji pohađaju dječje vrtiće kojima su osnivači druge pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice. Također je Prijedlogom Nacrta umanjena i mogućnost realizacije poboljšanja infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja izostavljanjem javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su osnivači druge domaće pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice obuhvaćenih Mrežom dječjih vrtića. Predlažemo da Prijedlogom Nacrta prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ budu obuhvaćeni svi dječji vrtići u jedinicama lokalne samouprave koji su obuhvaćeni Mrežom dječjih vrtića radi provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja. Udruga privatnih dječjih vrtića Grada Splita Vjekoslav Krželj, predsjednik Nije prihvaćen Poziv je ograničen na osnivače javnih ustanova jer sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog fonda ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, budući da su ispunjeni sljedeći uvjeti: • rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i visoko obrazovanje je organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava, financirano i nadzirano od strane države; • utemeljenjem i održavanjem sustava javnog obrazovanja i financiranog uglavnom ili u potpunosti iz javnih sredstava, a ne od strane učenika, studenata i njihovih roditelja, država nema namjeru tražiti naknadu već obavlja aktivnosti kao servis građana u područjima društvene, kulturne i obrazovne sfere; • svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će provedena prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16); • infrastruktura će se upotrebljavati gotovo isključivo za negospodarsku djelatnost, a neki će dijelovi infrastrukture u potpunosti ili djelomično biti korišteni za ekonomske aktivnosti (npr. edukacija za odrasle, tečajevi, prekvalifikacije, priprema obroka, smještaj i slične usluge koje se naplaćuju). Smatra se da je moguće da se na njezino financiranje u cijelosti ne primjenjuju pravila o državnim potporama, pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna, odnosno da je to djelatnost koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i potrebna za njega, ili neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Pritom gospodarske djelatnosti upotrebljavaju iste unose kao i primarne negospodarske djelatnosti, npr. materijal, opremu, radnu snagu ili fiksni kapital. U navedenom slučaju, dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta mora biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti kao što je propisano Zakonom o ustanovama.
3 Jelena Horvat petanjko Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja S obzirom na pad nataliteta u RH te da RH ima nisku stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i na to da postoje velike regionalne razlike u obuhvaćenosti djece u program predškolskog odgoja, ovaj dokument je izrazito važan, kao i nužna transparentnost istog. Bez osiguravanja infrastrukturnih uvjeta, ne mogu se riješiti uočeni problemi. Međutim, po meni, jedan od najvećih problema je stručno, profesionalno i motivirano osoblje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Nadajmo se da će se poboljšanjem infrastrukturnih uvjeta, poboljšati i situacija sa zaposlenim osobljem u tim ustanovama. Primljeno na znanje Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Također, izmjenama Zakona otvorena je mogućnost ako se na natječaj za odgojitelja ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij uz određene uvjete.
4 DAMIR DURDOV Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Treba omogućiti majkama s VSS spremom priznanje radnog staža zdrastvenog i dopunskog osiguranja na teret državnog proračuna do polaska djeteta u prvi razred osnovne škole .Želimo trebamo ljude visokog obrazovanja koji će svoju djecu obrazovati od naj ranije dobi za put u visoko obrazovanje . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 TAIDA VALENTIĆ Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Poštovani, slažem se s Nacrtom prijedloga sažetka poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Viktorija Mrđenović 1. Opće informacije, 1.1. Predmet i svrha Poziva Poštovani, u potpunosti se slažem sa Nacrtom prijedloga "Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. L.p Viktorija Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Marija-Margarita Klobučar 1. Opće informacije, 1.4. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Nužno je povećati maksimalne iznose sufinanciranje/financiranja projektnih prijedloga koji istovremeno obuhvaćaju adaptaciju, opremanje, postojećih prostora te rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene te su radovi obuhvaćeni istom projektno-tehničkom dokumentacijom. Također, nužno je detaljnije pojasniti model mogućnosti sufinanciranja (maksimalne stope/iznose) temeljene na dnevnom boravku. Isto tako, smatramo da je za financiranje nebitno radi li se o područnom ili matičnom vrtiću, kao i je li riječ o izgradnji, adaptaciji, opremanju jer isti moraju zadovoljiti sve pedagoške standarde. Djelomično prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljen je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata. U Pozivu dodatno pojašnjen izračun maksimalnih sredstava. Sukladno Državnom pedagoškom standardu postoji razlika u potrebnim prostorijama između matičnog i područnog vrtića koja se odražava i u iznosu po dnevnom boravku.
8 T.P. 1. Opće informacije, 1.4. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Nužno je povećati maksimalne iznose sufinanciranje/financiranja projektnih prijedloga koji istovremeno obuhvaćaju adaptaciju, opremanje, postojećih prostora te rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene, te su radovi obuhvaćeni istom projektno-tehničkom dokumentacijom. Također, nužno je detaljnije pojasniti model mogućnosti sufinanciranja (maksimalne stope/iznose) temeljene na dnevnom boravku. Isto tako, smatramo da je za financiranje nebitno dali se radi o područnom ili matičnom vrtiću bilo riječ o izgradnji, adaptaciji, opremanju jer isti moraju zadovoljiti sve pedagoške standarde. Djelomično prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljen je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata. U Pozivu dodatno pojašnjen izračun maksimalnih sredstava. Sukladno Državnom pedagoškom standardu postoji razlika u potrebnim prostorijama između matičnog i područnog vrtića koja se odražava i u iznosu po dnevnom boravku.
9 Ivana Budrovac 1. Opće informacije, 1.4. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Poštovani, Nužno je povećati maksimalne iznose sufinanciranje/financiranja projektnih prijedloga koji istovremeno obuhvaćaju adaptaciju, opremanje, postojećih prostora te rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene, te su radovi obuhvaćeni istom projektno-tehničkom dokumentacijom. Također, nužno je detaljnije pojasniti model mogućnosti sufinanciranja (maksimalne stope/iznose). Djelomično prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljen je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata. U Pozivu dodatno pojašnjen izračun maksimalnih sredstava.
10 Dafina Maksuti 1. Opće informacije, 1.4. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Poštovani, Nužno je povećati maksimalne iznose sufinanciranje/financiranja projektnih prijedloga koji istovremeno obuhvaćaju adaptaciju, opremanje, postojećih prostora te rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene, te su radovi obuhvaćeni istom projektno-tehničkom dokumentacijom. Također, nužno je detaljnije pojasniti model mogućnosti sufinanciranja (maksimalne stope/iznose). Djelomično prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljen je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata. U Pozivu dodatno pojašnjen izračun maksimalnih sredstava.
11 Kristina Lovreković 1. Opće informacije, 1.4. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Poštovani, Nužno je povećati maksimalne iznose sufinanciranje/financiranja projektnih prijedloga koji istovremeno obuhvaćaju adaptaciju, opremanje, postojećih prostora te rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene, te su radovi obuhvaćeni istom projektno-tehničkom dokumentacijom. Također, nužno je detaljnije pojasniti model mogućnosti sufinanciranja (maksimalne stope/iznose) Djelomično prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljen je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata. U Pozivu dodatno pojašnjen izračun maksimalnih sredstava.
12 Janja Tomić 1. Opće informacije, 1.4. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Poštovani, Nužno je povećati maksimalne iznose sufinanciranje/financiranja projektnih prijedloga koji istovremeno obuhvaćaju adaptaciju, opremanje, postojećih prostora te rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene, te su radovi obuhvaćeni istom projektno-tehničkom dokumentacijom. Također, nužno je detaljnije pojasniti model mogućnosti sufinanciranja (maksimalne stope/iznose). Djelomično prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljen je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata. U Pozivu dodatno pojašnjen izračun maksimalnih sredstava.
13 JELENA MARKOTIĆ 1. Opće informacije, 1.4. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Poštovani, Nužno je povećati maksimalne iznose sufinanciranje/financiranja projektnih prijedloga koji istovremeno obuhvaćaju adaptaciju, opremanje, postojećih prostora te rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene, te su radovi obuhvaćeni istom projektno-tehničkom dokumentacijom. Također, nužno je detaljnije pojasniti model mogućnosti sufinanciranja (maksimalne stope/iznose). Djelomično prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljen je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata. U Pozivu dodatno pojašnjen izračun maksimalnih sredstava.
14 Vesna Stojanović 1. Opće informacije, 1.4. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstva Poštovani, Nužno je povećati maximalne iznose sufinanciranje/financiranja projektnih prijedloga koji istovremeno obuhvaćaju adaptaciju, opremanje, postojećih prostora te rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene, te su radovi obuhvaćeni istom projektno-tehničkom dokumentacijom. Također, nužno je detaljnije pojasniti model mogućnosti sufinanciranja (maximalne stope/iznose). Djelomično prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljen je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata. U Pozivu dodatno pojašnjen izračun maksimalnih sredstava.
15 Marija-Margarita Klobučar 2. Pravila Poziva, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) Poštovani, Nastavno na to kako je programirano u programu Konkurentnost i kohezija 2021-2027., prioritet 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifični cilj: RSO4.2. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR) kao glavne ciljne skupine definirane su i vjerske zajednice, te vas molimo da iste definirate kao prihvatljive prijavitelje po predmetnom Pozivu, kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač vjerska zajednica. Vjerske zajednice (upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj), kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kojima je osnivač vjerska zajednica, osnivači su dječjih vrtića u RH sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju, upisane u mrežu dječjih vrtića RH te ih kao takve sufinanciraju gradovi u kojima su osnovani, konkretno grad Zagreb sufinancira sukladno svim propisima vjerske vrtiće na području grada. Važno je za napomenuti kako vjerske zajednice ne obavljaju gospodarsku djelatnost kao takvu, pa tako niti dječji vrtići kojima su vjerske zajednice osnivači, odnosno neprofitna su ustanova. Nije prihvaćen Poziv je ograničen na osnivače javnih ustanova jer sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog fonda ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, budući da su ispunjeni sljedeći uvjeti: • rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i visoko obrazovanje je organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava, financirano i nadzirano od strane države; • utemeljenjem i održavanjem sustava javnog obrazovanja i financiranog uglavnom ili u potpunosti iz javnih sredstava, a ne od strane učenika, studenata i njihovih roditelja, država nema namjeru tražiti naknadu već obavlja aktivnosti kao servis građana u područjima društvene, kulturne i obrazovne sfere; • svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će provedena prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16); • infrastruktura će se upotrebljavati gotovo isključivo za negospodarsku djelatnost, a neki će dijelovi infrastrukture u potpunosti ili djelomično biti korišteni za ekonomske aktivnosti (npr. edukacija za odrasle, tečajevi, prekvalifikacije, priprema obroka, smještaj i slične usluge koje se naplaćuju). Smatra se da je moguće da se na njezino financiranje u cijelosti ne primjenjuju pravila o državnim potporama, pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna, odnosno da je to djelatnost koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i potrebna za njega, ili neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Pritom gospodarske djelatnosti upotrebljavaju iste unose kao i primarne negospodarske djelatnosti, npr. materijal, opremu, radnu snagu ili fiksni kapital. U navedenom slučaju, dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta mora biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti kao što je propisano Zakonom o ustanovama.
16 T.P. 2. Pravila Poziva, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) Poštovani, Nastavno na to kako je programirano u programu Konkurentnost i kohezija 2021-2027., prioritet 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifični cilj: RSO4.2. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR) kao glavne ciljne skupine definirane su i vjerske zajednice, te vas molimo da iste definirate kao prihvatljive prijavitelje po predmetnom Pozivu, kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač vjerska zajednica. Vjerske zajednice (upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj), kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kojima je osnivač vjerska zajednica, osnivači su dječjih vrtića u RH sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju, upisane u mrežu dječjih vrtića RH te ih kao takve sufinanciraju gradovi u kojima su osnovani, konkretno grad Zagreb sufinancira sukladno svim propisima vjerske vrtiće na području grada. Važno je za napomenuti kako vjerske zajednice ne obavljaju gospodarsku djelatnost kao takvu, pa tako niti dječji vrtići kojima su vjerske zajednice osnivači, odnosno neprofitna su ustanova. Nije prihvaćen Poziv je ograničen na osnivače javnih ustanova jer sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog fonda ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, budući da su ispunjeni sljedeći uvjeti: • rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i visoko obrazovanje je organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava, financirano i nadzirano od strane države; • utemeljenjem i održavanjem sustava javnog obrazovanja i financiranog uglavnom ili u potpunosti iz javnih sredstava, a ne od strane učenika, studenata i njihovih roditelja, država nema namjeru tražiti naknadu već obavlja aktivnosti kao servis građana u područjima društvene, kulturne i obrazovne sfere; • svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će provedena prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16); • infrastruktura će se upotrebljavati gotovo isključivo za negospodarsku djelatnost, a neki će dijelovi infrastrukture u potpunosti ili djelomično biti korišteni za ekonomske aktivnosti (npr. edukacija za odrasle, tečajevi, prekvalifikacije, priprema obroka, smještaj i slične usluge koje se naplaćuju). Smatra se da je moguće da se na njezino financiranje u cijelosti ne primjenjuju pravila o državnim potporama, pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna, odnosno da je to djelatnost koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i potrebna za njega, ili neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Pritom gospodarske djelatnosti upotrebljavaju iste unose kao i primarne negospodarske djelatnosti, npr. materijal, opremu, radnu snagu ili fiksni kapital. U navedenom slučaju, dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta mora biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti kao što je propisano Zakonom o ustanovama.
17 Kristina Lovreković 2. Pravila Poziva, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) Poštovani, Nastavno na to kako je programirano u programu Konkurentnost i kohezija 2021-2027., prioritet 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifični cilj: RSO4.2. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR) kao glavne ciljne skupine definirane su i vjerske zajednice, te vas molimo da iste definirate kao prihvatljive prijavitelje po predmetnom Pozivu, kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač vjerska zajednica. Vjerske zajednice (upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj), kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kojima je osnivač vjerska zajednica, osnivači su dječjih vrtića u RH sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju, upisane u mrežu dječjih vrtića RH te ih kao takve sufinanciraju gradovi u kojima su osnovani, konkretno grad Zagreb sufinancira sukladno svim propisima vjerske vrtiće na području grada. Važno je za napomenuti kako vjerske zajednice ne obavljaju gospodarsku djelatnost kao takvu, pa tako niti dječji vrtići kojima su vjerske zajednice osnivači, odnosno neprofitna su ustanova. Na području grada Zagreba osnovano je više od 10 vjerskih vrtića koje pohađa više od 700 djece, definiranjem kao prihvatljivih prijavitelja samo DV u vlasništvu JLP(R)S, diskriminirani su ostali osnivači, pa tako i djeca koja pohađaju vjerske dječje vrtiće. Nije prihvaćen Poziv je ograničen na osnivače javnih ustanova jer sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog fonda ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, budući da su ispunjeni sljedeći uvjeti: • rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i visoko obrazovanje je organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava, financirano i nadzirano od strane države; • utemeljenjem i održavanjem sustava javnog obrazovanja i financiranog uglavnom ili u potpunosti iz javnih sredstava, a ne od strane učenika, studenata i njihovih roditelja, država nema namjeru tražiti naknadu već obavlja aktivnosti kao servis građana u područjima društvene, kulturne i obrazovne sfere; • svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će provedena prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16); • infrastruktura će se upotrebljavati gotovo isključivo za negospodarsku djelatnost, a neki će dijelovi infrastrukture u potpunosti ili djelomično biti korišteni za ekonomske aktivnosti (npr. edukacija za odrasle, tečajevi, prekvalifikacije, priprema obroka, smještaj i slične usluge koje se naplaćuju). Smatra se da je moguće da se na njezino financiranje u cijelosti ne primjenjuju pravila o državnim potporama, pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna, odnosno da je to djelatnost koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i potrebna za njega, ili neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Pritom gospodarske djelatnosti upotrebljavaju iste unose kao i primarne negospodarske djelatnosti, npr. materijal, opremu, radnu snagu ili fiksni kapital. U navedenom slučaju, dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta mora biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti kao što je propisano Zakonom o ustanovama.
18 Janja Tomić 2. Pravila Poziva, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) Poštovani, Nastavno na to kako je programirano u programu Konkurentnost i kohezija 2021-2027., prioritet 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifični cilj: RSO4.2. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR) kao glavne ciljne skupine definirane su i vjerske zajednice, te vas molimo da iste definirate kao prihvatljive prijavitelje po predmetnom Pozivu, kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač vjerska zajednica. Vjerske zajednice (upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj), kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kojima je osnivač vjerska zajednica, osnivači su dječjih vrtića u RH sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju, upisane u mrežu dječjih vrtića RH te ih kao takve sufinanciraju gradovi u kojima su osnovani, konkretno grad Zagreb sufinancira sukladno svim propisima vjerske vrtiće na području grada. Važno je za napomenuti kako vjerske zajednice ne obavljaju gospodarsku djelatnost kao takvu, pa tako niti dječji vrtići kojima su vjerske zajednice osnivači, odnosno neprofitna su ustanova. Na području grada Zagreba osnovano je više od 10 vjerskih vrtića koje pohađa više od 700 djece, definiranjem kao prihvatljivih prijavitelja samo DV u vlasništvu JLP(R)S, diskriminirani su ostali osnivači, pa tako i djeca koja pohađaju vjerske dječje vrtiće. Nije prihvaćen Poziv je ograničen na osnivače javnih ustanova jer sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog fonda ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, budući da su ispunjeni sljedeći uvjeti: • rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i visoko obrazovanje je organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava, financirano i nadzirano od strane države; • utemeljenjem i održavanjem sustava javnog obrazovanja i financiranog uglavnom ili u potpunosti iz javnih sredstava, a ne od strane učenika, studenata i njihovih roditelja, država nema namjeru tražiti naknadu već obavlja aktivnosti kao servis građana u područjima društvene, kulturne i obrazovne sfere; • svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će provedena prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16); • infrastruktura će se upotrebljavati gotovo isključivo za negospodarsku djelatnost, a neki će dijelovi infrastrukture u potpunosti ili djelomično biti korišteni za ekonomske aktivnosti (npr. edukacija za odrasle, tečajevi, prekvalifikacije, priprema obroka, smještaj i slične usluge koje se naplaćuju). Smatra se da je moguće da se na njezino financiranje u cijelosti ne primjenjuju pravila o državnim potporama, pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna, odnosno da je to djelatnost koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i potrebna za njega, ili neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Pritom gospodarske djelatnosti upotrebljavaju iste unose kao i primarne negospodarske djelatnosti, npr. materijal, opremu, radnu snagu ili fiksni kapital. U navedenom slučaju, dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta mora biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti kao što je propisano Zakonom o ustanovama.
19 JELENA MARKOTIĆ 2. Pravila Poziva, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) Poštovani, Nastavno na to kako je programirano u programu Konkurentnost i kohezija 2021-2027., prioritet 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifični cilj: RSO4.2. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR) kao glavne ciljne skupine definirane su i vjerske zajednice, te vas molimo da iste definirate kao prihvatljive prijavitelje po predmetnom Pozivu, kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač vjerska zajednica. Vjerske zajednice (upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj), kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kojima je osnivač vjerska zajednica, osnivači su dječjih vrtića u RH sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju, upisane u mrežu dječjih vrtića RH te ih kao takve sufinanciraju gradovi u kojima su osnovani, konkretno grad Zagreb sufinancira sukladno svim propisima vjerske vrtiće na području grada. Važno je za napomenuti kako vjerske zajednice ne obavljaju gospodarsku djelatnost kao takvu, pa tako niti dječji vrtići kojima su vjerske zajednice osnivači, odnosno neprofitna su ustanova. Na području grada Zagreba osnovano je više od 10 vjerskih vrtića koje pohađa više od 700 djece, definiranjem kao prihvatljivih prijavitelja samo DV u vlasništvu JLP(R)S, diskriminirani su ostali osnivači, pa tako i djeca koja pohađaju vjerske dječje vrtiće. Nije prihvaćen Poziv je ograničen na osnivače javnih ustanova jer sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog fonda ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, budući da su ispunjeni sljedeći uvjeti: • rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i visoko obrazovanje je organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava, financirano i nadzirano od strane države; • utemeljenjem i održavanjem sustava javnog obrazovanja i financiranog uglavnom ili u potpunosti iz javnih sredstava, a ne od strane učenika, studenata i njihovih roditelja, država nema namjeru tražiti naknadu već obavlja aktivnosti kao servis građana u područjima društvene, kulturne i obrazovne sfere; • svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će provedena prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16); • infrastruktura će se upotrebljavati gotovo isključivo za negospodarsku djelatnost, a neki će dijelovi infrastrukture u potpunosti ili djelomično biti korišteni za ekonomske aktivnosti (npr. edukacija za odrasle, tečajevi, prekvalifikacije, priprema obroka, smještaj i slične usluge koje se naplaćuju). Smatra se da je moguće da se na njezino financiranje u cijelosti ne primjenjuju pravila o državnim potporama, pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna, odnosno da je to djelatnost koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i potrebna za njega, ili neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Pritom gospodarske djelatnosti upotrebljavaju iste unose kao i primarne negospodarske djelatnosti, npr. materijal, opremu, radnu snagu ili fiksni kapital. U navedenom slučaju, dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta mora biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti kao što je propisano Zakonom o ustanovama.
20 Vesna Stojanović 2. Pravila Poziva, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) Poštovani, Nastavno na to kako je programirano u programu Konkurentnost i kohezija 2021-2027., prioritet 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifični cilj: RSO4.2. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR) kao glavne ciljne skupine definirane su i vjerske zajednice, te vas molimo da iste definirate kao prihvatljive prijavitelje po predmetnom Pozivu, kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač vjerska zajednica. Vjerske zajednice (upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj), kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kojima je osnivač vjerska zajednica, osnivači su dječjih vrtića u RH sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju, upisane u mrežu dječjih vrtića RH te ih kao takve sufinanciraju gradovi u kojima su osnovani, konkretno grad Zagreb sufinancira sukladno svim propisima vjerske vrtiće na području grada. Važno je za napomenuti kako vjerske zajednice ne obavljaju gospodarsku djelatnost kao takvu, pa tako niti dječji vrtići kojima su vjerske zajednice osnivači, odnosno neprofitna su ustanova. Na području grada Zagreba osnovano je više od 10 vjerskih vrtića koje pohađa više od 700 djece, definiranjem kao prihvatljivih prijavitelja samo DV u vlasništvu JLP(R)S, diskriminirani su ostali osnivači, pa tako i djeca koja pohađaju vjerske dječje vrtiće. Nije prihvaćen Poziv je ograničen na osnivače javnih ustanova jer sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog fonda ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, budući da su ispunjeni sljedeći uvjeti: • rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i visoko obrazovanje je organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava, financirano i nadzirano od strane države; • utemeljenjem i održavanjem sustava javnog obrazovanja i financiranog uglavnom ili u potpunosti iz javnih sredstava, a ne od strane učenika, studenata i njihovih roditelja, država nema namjeru tražiti naknadu već obavlja aktivnosti kao servis građana u područjima društvene, kulturne i obrazovne sfere; • svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će provedena prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16); • infrastruktura će se upotrebljavati gotovo isključivo za negospodarsku djelatnost, a neki će dijelovi infrastrukture u potpunosti ili djelomično biti korišteni za ekonomske aktivnosti (npr. edukacija za odrasle, tečajevi, prekvalifikacije, priprema obroka, smještaj i slične usluge koje se naplaćuju). Smatra se da je moguće da se na njezino financiranje u cijelosti ne primjenjuju pravila o državnim potporama, pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna, odnosno da je to djelatnost koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i potrebna za njega, ili neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Pritom gospodarske djelatnosti upotrebljavaju iste unose kao i primarne negospodarske djelatnosti, npr. materijal, opremu, radnu snagu ili fiksni kapital. U navedenom slučaju, dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta mora biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti kao što je propisano Zakonom o ustanovama.
21 Udruga privatnih dječjih vrtića Grada Splita 2. Pravila Poziva, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) Poštovani, Osim jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske osnivači dječjih vrtića mogu biti druge domaće pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, članak 7. NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su osnivači druge domaće pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice su također obuhvaćeni Mrežom dječjih vrtića. Mrežu dječjih vrtića, prema odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Članak 14. NN 94/13, 57/22) donose jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb da bi se udovoljilo zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i programa na njihovom području za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima. Prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku od 14. srpnja 2023. godine u pedagoškoj godini 2022./2023. u Hrvatskoj su djelovala 356 vrtića kojima su osnivači druge domaće pravne i fizičke osobe i 58 vrtića kojima su osnivači vjerske zajednice. U njima je boravilo 27.851 dijete. Prijedlogom Nacrta prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ samo dječjih vrtića kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave i Republika Hrvatska, dovode se u neravnopravni položaj sva djeca, i njihovi roditelji, koji pohađaju dječje vrtiće kojima su osnivači druge pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice. Također je Prijedlogom Nacrta umanjena i mogućnost realizacije poboljšanja infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja izostavljanjem javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su osnivači druge domaće pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice obuhvaćenih Mrežom dječjih vrtića. Predlažemo da Prijedlogom Nacrta prijedloga sažetka Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ budu obuhvaćeni svi dječji vrtići u jedinicama lokalne samouprave koji su obuhvaćeni Mrežom dječjih vrtića radi provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja. Udruga privatnih dječjih vrtića Grada Splita Vjekoslav Krželj, predsjednik Nije prihvaćen Poziv je ograničen na osnivače javnih ustanova jer sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog fonda ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU, budući da su ispunjeni sljedeći uvjeti: • rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, kao i visoko obrazovanje je organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava, financirano i nadzirano od strane države; • utemeljenjem i održavanjem sustava javnog obrazovanja i financiranog uglavnom ili u potpunosti iz javnih sredstava, a ne od strane učenika, studenata i njihovih roditelja, država nema namjeru tražiti naknadu već obavlja aktivnosti kao servis građana u područjima društvene, kulturne i obrazovne sfere; • svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će provedena prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16); • infrastruktura će se upotrebljavati gotovo isključivo za negospodarsku djelatnost, a neki će dijelovi infrastrukture u potpunosti ili djelomično biti korišteni za ekonomske aktivnosti (npr. edukacija za odrasle, tečajevi, prekvalifikacije, priprema obroka, smještaj i slične usluge koje se naplaćuju). Smatra se da je moguće da se na njezino financiranje u cijelosti ne primjenjuju pravila o državnim potporama, pod uvjetom da gospodarska namjena ostane isključivo sporedna, odnosno da je to djelatnost koja je izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom i potrebna za njega, ili neodvojivo povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom. Pritom gospodarske djelatnosti upotrebljavaju iste unose kao i primarne negospodarske djelatnosti, npr. materijal, opremu, radnu snagu ili fiksni kapital. U navedenom slučaju, dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta mora biti ponovo uložena u unaprjeđenje osnovne djelatnosti kao što je propisano Zakonom o ustanovama.
22 PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2. Pravila Poziva, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Molimo vas da kao prihvatljive partnere dodate regionalne koordinatore koji imaju značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata ovakvog tipa te će njihovo sudjelovanje u provedbi uvelike doprinijeti kvalitetnoj provedbi cjelokupnog projekta i svih projektnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno točki 2.8.3. Uputa plaće (kako prijavitelja tako ni partnera) nisu prihvatljiv trošak te se stoga nije širila mogućnost partnerstva.
23 Darko Vulin 2. Pravila Poziva, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Predlažem da i škole budu prihvatljiv partner ili prijavitelj. Prihvaćen U Pozivu je definirano da partner može biti javna ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska
24 PRUDENCIA KONZALTING 2. Pravila Poziva, 2.8. Prihvatljivost troškova projekta Točka 2.7. nije jasno da li su prihvatljiva i ulaganja u obnovljive izvore energije fotonaponske ćelije ili dizalice topline? Ukoliko jesu, tada bi bilo u redu to napisati ili ako nisu onda bit to trebalo uvrstiti pod neprihvatljive troškove. Prihvaćen Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu određuje se umnoškom broja dodatnih dnevnih boravaka, maksimalnog iznosa po dnevnom boravku ovisno o kategoriji ulaganja sukladno točki 1.5 Uputa za prijavitelje te uključuje sve prihvatljive aktivnosti pod točkom 2.7. i sve prihvatljive troškova pod točkom 2.8.
25 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 2.8. Prihvatljivost troškova projekta, 2.8.1. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova projekta Razmotriti retroaktivnu prihvatljivost troškova, posebno za kategoriju troška "izrada projektno tehničke dokumentacije", obzirom da su neki prijavitelji izradili/platili dijelove projektno tehničke dokumentacije, prije potpisa Ugovora/provedbe projekta. Nije prihvaćen Sukladno članku 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač je dužan osigurati sredstva za financiranje dječjih vrtića. Osim što je u fondovima EU osigurano 260 mil € za izgradnju i rekonstrukciju vrtića, izmijenjen je Zakon na način da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za dovršetak investicija financiranih iz fondova EU za ispodprosječno rangirane općine te se osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja. Alokacija u dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iznosila je 215.010.949,63 EUR. U prvom pozivu prijavljeno je 321 projekt, a sklopljeno je 260 ugovora, a u drugom pozivu prijavljeno je 128 projekata.
26 Marija Lozo Ujević Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja , 3. Postupak prijave projektnih prijedloga Poštovani, u slučaju izgradnje ili izvođenja radova rekonstrukcije za koje je nužna građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt, dostavlja li se takva dokumentacija nadležnom tijelu i ako da, u kojem trenutku? Primljeno na znanje U ovom Pozivu nije nužna građevinska dozvola niti glavni projekt kao uvjet za prijavu.