Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o stranim jezicima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branimir Grabar JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O STRANIM JEZICIMA Poštovani, predlažem da rezultat testa nema rok trajanja, kako imaju definirano i druge potpisnice STANAG-a 6001, jer je jezična stručnost vještina koja, jednom kad se stekne, obično ne opada tijekom vremena. Rok trajanja za englesku stručnost prema STANAG 6001 može umanjiti vrijednost te vještine, stvarajući nepotrebne prepreke za pojedince koji su uložili vrijeme i trud u postizanje i održavanje stručnosti, kao i njihovu spremnost i učinkovitost na radnome mjestu. Još jedan aspekt koji treba uzeti u obzir je trošak i logistički teret povezan s redovitim testiranjem jezične stručnosti. Rok trajanja zahtijeva redovito testiranje velikog broja osoblja, trošeći dragocjene resurse u smislu vremena i financija. Nije prihvaćen Prema NATO STANAG 6001 kojim članice NATO saveza prihvaćaju savezničku obučnu publikaciju “ATrain P-5 LANGUAGE PROFICIENCY LEVELS”. Sukladno ATrain P-5 nije navedeno vremensko trajanje testa, već samo obrazloženje stupnjeva STANAG 6001 testiranja prema stupnjevima od 0 do 5. Trajanje testa je prepušteno nacionalnim odlukama i razlikuje se od države do države. Iako neke države članice NATO saveza imaju neograničeno trajanje testa engleskog jezika prema STANAG 6001, ipak većina članica ograničava isti. Trajanje testa u OSRH je do predloženog Pravilnika bilo tri godine te je zbog ekonomičnosti odnosno povećanja kapaciteta testiranja vremensko trajanje testa predloženo na pet godina. Također reguliranje trajanja valjanosti STANAG testiranja omogućuje praćenje stupnja realizacije NATO Cilja sposobnosti E1101N „English Language Proficiency“. Sukladno činjenici da se testiranje prema STANAG 6001 provodi isključivo poradi ostvarivanja uvjeta za dužnosti u inozemstvu, jer ustrojbena mjesta u OSRH nisu uvjetovana poznavanjem stranog jezika prema STANAG 6001, smatramo da je predloženo trajanje testa od pet godina primjereno i ekonomično, te se ne prihvaća prijedlog.
2 Marko Haller JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O STRANIM JEZICIMA Poštovani, vezano za članak 3, stavak 1, predlažem da rezultat testiranja prema STANAG-u 6001, nema rok trajanja te se prema potrebi službe provodi samo onda kada je potrebno, a ne periodično. Nakon dostizanja potrebne razine poznavanja engleskog jezika sukladno STANAG-u 6001, nerealno je da će doći do reduciranja stečenog znanja kod testirane osobe. Testiranje opterećuje kapacitete škole stranih jezika “Katarina Zrinska” te je ujedno i financijski trošak za većinu testiranih sudionika. Nije prihvaćen Isti odgovor kao pod 1.
3 TOMISLAV VARGA JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O STRANIM JEZICIMA Poštovani, predlažem da rezultat nema rok trajanja. Sukladno zahtjevima radnog mjesta, tocnije da se razina odnosno kriteriji ocijenjivanja prilagode radnom mjesto ili funkciji koju pripadnik/pripadnica obnaša. Mnoge NATO članice imaju uređen sustav STANAG-a 6001 te je testiranje prilagođeno mjestom i funkcijom. Nije prihvaćen Isti odgovor kao pod 1.
4 ROBERT ZURAK JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O STRANIM JEZICIMA Poštovani, predlažem da rezultat nema rok trajanja odnosno da vrijedi do sljedećeg testiranja, sukladno zahtjevima radnog mjesta, a slično uređenju kako imaju određene države potpisnice STANAG 6001(Litva, Latvija, Češka, Slovačka itd). Nakon dostizanja potrebne razine poznavanja engleskog jezika sukladno STANAG-u 6001nije izgledno da će doći do opadanja stečenog znanja. Nije prihvaćen Isti odgovor kao pod 1. Sukladno dostupnim raščlambama iz Informacijskog Sustava Personalnog Upravljanja (IS-PU) vidljivo je opadanje stečenog znanja stranog jezika s vremenom ako se osoba ne koristi stranim jezikom odnosno ukoliko nije u međuvremenu bila upućena na izobrazbu stranog jezika.
5 Milivoj Bačić JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O STRANIM JEZICIMA Iz prijedloga teksta ovog pravilnika nije razvidno tko izrađuje program/sadržaj učenja stranih jezika po predloženim stranim jezicima za koje kažete da postoji potreba službe odnosno kolika je zastupljenost stručnih vojnih područja / tema u predmetnim programima sa taktičke, operativne i strateške razine potreba za znanjem istih, a koliko su zastupljene teme/sadržaji iz "opće kulture govora i ophođenja". Bez obzira što postoje HRVN u području učenja stranih jezika mislim da bi viši čanici te generali/admirali trebali izučavati samo specijalizirane stručne vojne teme i sadržaje. Također predlažem da za najviše vojne činove razine generala/admirala koji su po prirodi stvari vojni eksperti na razini operatike i strategije, umjesto završnog testiranja znanja stranog jezika koji se primjenjuje za ostale polaznike škole stranih jezika na kraju ciklusa učenja, odredite izradu završnog rada iz područja oprativnog umijeća ili odgovarajuće strateške razine na stranom jeziku kojeg trenutno pohađaju, a teme takvog završnog rada bi za svakog pojedinog admirala/generala određivao načelnik Glavnog stožera OSRH. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog, jer prema članku 23. stavak 2. Pravilnika o izobrazbi (NN 50/23) nastavne planove i programe po stupnjevima stranih jezika i upute kojima se reguliraju pravila pohađanja nastave, ocjenjivanja i prekida izobrazbe stranih jezika donosi zapovjednik Hrvatskoga vojnog učilišta. U okviru funkcionalnih izobrazbi OSRH nisu predviđeni završni radovi pa tako nema potrebe za završnim radovima u programima tečajeva učenja stranih jezika budući se smatraju funkcionalnim izobrazbama.
6 VLADIMIR ČAGALJ PRAVILNIK O STRANIM JEZICIMA, Članak 3. Poštovani, predlažem da rezultat nema rok trajanja odnosno da vrijedi do sljedećeg testiranja sukladno potrebama službe, a slično uređenju kako imaju određene države potpisnice STANAG 6001. Ukoliko isto nije moguće, predlažem da rezultat vrijedi 10 godina. Navedena izmjena bi smanjila pritisak na školu, čiji kapaciteti bi se mogli usmjeriti u pripadnike koji su u pokušaju dostizanja standarda, a imajući u vidu da izrazito rijetko dolazi do opadanja stečenog znanja, kao i činjenice da potencijalno nižim rezultatom na testiranju nećete izgubiti prethodno stečeno pravo (čin, školu...). Nije prihvaćen Isti odgovor kao pod 1.
7 Milivoj Bačić PRAVILNIK O STRANIM JEZICIMA, Razina znanja stranih jezika potrebna za promaknuće u činove, upućivanje na vojnu izobrazbu i dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi i NATO operacijama Nije u cjelosti opisana svrha poznavanja stranih jezika jer ovako napisano pretpostavlja da je odgovarajuća razina znanja stranih jezika osim u svrhu promakuća u činove potrebna samo za upućivanje na vojnu izobrazbu i dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi i NATO operacijama. Javno su dostupne informacije o sudjelovanju pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske u UN misijama i operacijama potpore miru (to nisu NATO operacije), u EU operacijama potpore miru (to nisu NATO operacije), sudjelovanje i suradnja EU u području obrane PESCO projekt (to nije NATO projekt) i ostali brojni projekti , forumi, integracije itd....). Za sve navedeno jest potrebno znanje stranih jezika te stoga smatram da predloženi naslov prije članka 4. treba na odgovarajući način preformulirati. Prihvaćen Na kraju naslova članka 4. dodaju se riječi: „te drugim međunarodnim organizacijama“ (novi naslov glasi: „Razina znanja stranih jezika potrebna za promaknuće u činove, upućivanje na vojnu izobrazbu i dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi i NATO operacijama te drugim međunarodnim organizacijama“). S tim u vezi, uvodi se novi stavak 6. članka 4. koji glasi: „Prije upućivanja na dužnosti u zapovjednoj strukturi i operacijama UN-a i drugih međunarodnih organizacija časnici i dočasnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva obrane obvezni su dokazati razinu znanja stranih jezika prema dijagnostičkim testovima u skladu sa zahtjevima radnog mjesta“.
8 VLADIMIR ČAGALJ PRAVILNIK O STRANIM JEZICIMA, Članak 9. Predlažem da se daljnim smjernicama za provedbu omogući izdavanje certifikata s novim datumima isteka da bi se moglo dokazati da osoba ima važeći certifikat u partnerskim strukturama i aktivnostima. Djelomično prihvaćen Uvodi se novi stavak 2. članka 9. (čiji se naziv time mijenja i glasi: „Prijelazne odredbe“): „(2) U skladu sa stavkom 1. ovoga članka, nove potvrde/certifikati o razini znanja stranog jezika izdat će se na temelju zahtjeva koje djelatnici Ministarstva obrane i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske podnose ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnim za ljudske potencijale koje će od Središta za strane jezike „Katarina Zrinska“ zatražiti izdavanje odgovarajućih potvrda/certifikata.“ S obzirom na uvođenje navedenog stavka mišljenja smo da nema potrebe za reguliranjem postupka izdavanja novih potvrda/certifikata putem smjernica ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale.