Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jasminka Najev PRAVILNIK O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA Članak 17. - definirati izvor za prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, budući se kao takvi uključuju u opće prihode i primitke, a u stvari im je strogo definirana namjena. Također, problem je kod evidentiranja pomoći i ostalih namjenskih sredstava koje ostvari nadležni proračun i prosljeđuje dalje proračunskim korisnicima, a sve se evidentira u izvor 1- opći prihodi i primici. Nije prihvaćen Porez na dohodak je porezni prihod i njegovo ostvarenje i rashodi koji se iz njega financiraju prate se kroz izvor 1 Opći prihodi i primici. Ako je potrebno unutar ovog izvora finaciranja pratititi određeni dio moguće je otvoriti podizvor unutar izvora 1 Opći prihodi i primici kao detaljniju razinu.
2 Primorsko-goranska županija II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 4. U članku 4. stavkom 16. je utvrđeno da izvanproračunski korisnici jedinica imaju status razdjela organizacijske klasifikacije. Navedeno nije u skladu sa stavcima 3. i 6. ovog članka. Isto tako, navedena odredba nije u skladu sa člankom 4., stavkom 1, točkom 42. Zakona o proračunu u kojoj je utvrđeno da je proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika. Ako izvanproračunski korisnik ima status razdjela proračuna JLPRS, onda je njegov financijski plan sastavni dio konsolidiranog proračuna koje donosi predstavničko tijelo JLPRS pa se postavlja i pitanje suglasnosti temeljem odredbe članka 39. stavka 5. Zakona o proračunu, odnosno čemu ta suglasnost. Nije prihvaćen Ovom odredbom definira se status razdjela kao razine organizacijske klasifikacije, a ne razdjela kao dijela proračuna.
3 Marija Podolski II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 4. Članak 4. - (6) Status razdjela proračuna jedinice može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Mogu li rashodi vezani uz rad gradonačelnika (izvršno), gradskog vijeća (predstavničko) te upravnih odjela (upravna tijela) biti dio jednog razdjela, primjerice u okviru razdjela Upravni odjel za opće poslove, otvoriti glavu Zajedničke aktivnosti/rashodi predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela? Naime, kada sva navedena tijela rade u istoj zgradi, kojem tijelu bi se trebali planirati i evidentirati materijalni rashodi – primjerice, energija, materijal, usluge telefona, poštarine, računalne usluge za informacijske sustave koje koristi cijela uprava, tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja u objekt, zatim financijski rashodi za npr. vođenje transakcijskog računa i brojni drugi rashodi koji se odnose na Grad kao JLS i gdje nije moguće razdvojiti koje tijelo je utrošilo koliki dio. Nastavno, ako se svi gore navedeni troškovi rada gradske uprave (gradonačelnika, gradskog vijeća i upravnih odjela) evidentiraju zajedno u okviru jednog odjela - razdjela, ima li smisla, odnosno je li je potrebno evidentirati rashode za zaposlene prema pripadnosti pojedinim tijelima, budući da su ostali rashodi vezani uz poslovanje JLS na jednom razdjelu/glavi? Može li se kao što je u stavku 7. predviđena iznimka za Državni proračun u razdjelu Ministarstvo financija, takva odredba predvidjeti i za jedinice? Nije prihvaćen Ne prihvaća se dio koji se odnosi na iznimku za državni proračun. Rashodi vezani uz rad gradonačelnika, gradskog vijeća te upravnih odjela mogu biti dio jednog razdjela, primjerice u okviru razdjela Upravni odjel za opće poslove unutar kojeg se može otvoriti glava odnosno zajednička aktivnosti za rashode predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela.
4 Mladenka Karačić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 4. U članku 4. stavku 9. iza riječi: "jedinica" dodati riječi: "i razdjela državnog proračuna". Nije prihvaćen Navedeno nije primjenjivo za državni proračun već samo za JLP(R)S.
5 Marija Podolski II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 6. Članak 6 - (9) Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine. Pojedini projekti obuhvaćaju tekuće (3) i kapitalne (4) rashode. Primjerice, EU projekt izgradnje biciklističkih staza sadrži i rashode vezane uz konferencije, promidžbu i vidljivost, organizaciju događanja, utrka i drugo. Nadalje, neki projekt započne s kapitalnim rashodima u jednoj godini, primjerice, pripremom dugoročnog strateškog dokumenta koji se evidentira na 426, a potom u narednoj godini slijede tekući rashodi vezani uz provedbu projekta. Za sljedeću godinu se može otvoriti novi tekući projekt, ali tada se prekida poveznica s početkom projekta (predviđena člankom 6. stavkom 8.). Ako se nastavi plan za sljedeću godinu na započetom kapitalnom projektu, tada se u sljedećoj godini u proračunu nalazi kapitalni projekt i pod njim tekući rashodi. Zaključno, je li potrebna podjela programske klasifikacije na aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte, ili bi bila dovoljna podjela na aktivnosti i projekte, a razrada tekućih i kapitalnih rashoda po pojedinim projektima uvijek se može dobiti preko ekonomske klasifikacije, razredi 3 i 4 po pojedinim projektima? Ukoliko ostaje predviđena podjela, na koji način planirati u navedenim situacijama? Djelomično prihvaćen U članku 6. izmienjen stavak 9. i dodan novi stavak 10. koji sada glase: (9) Kapitalni projekt obavezno uključuje kapitalna ulaganja koja za posljedicu imaju povećanje i/ili očuvanje vrijednosti nefinancijske imovine, a može uključivati i rashode poslovanja i izdatke. (10) Tekući projekt uključuje rashode poslovanja i izdatke, a može uključivati i ulaganja na nefinancijskoj imovini.
6 Marija Podolski II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 7. Članak 7. - (4) Proračunski korisnik može aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovoga članka dodatno razraditi za svoje potrebe. Na koji način – znači li to proizvoljno uvođenje još jedne razine – 'podaktivnosti', odnosno 'potprojekta' kroz financijski plan korisnika, a time i proračun jedinice? Usvaja li se plan i izvršenje na predstavničkom tijelu u tom slučaju na razini 'podaktivnosti'/'potprojekta'? Nije prihvaćen Proračunski korisnik može za svoje potrebe razraditi financijski plan na detaljnijoj razini, ali se financijski plan usvaja na propisanoj razini odnosno na razini aktivnosti/projekta.
7 Mladenka Karačić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 7. Vezano uz članak 7. stavak.4. treba propisati da mora omogućiti povezivanje dodatno razređenih aktivnosti odnosno projekata s brojčanom oznakom aktivnosti koja se dodatno razrađuje, a koja je utvrđena u proračunu. Brojčane oznake tih dodatno razrađenih aktivnosti mora se sastojati od slova i šest znamenaka iz brojčane aktivnosti koja se dodatno razrađuje i nekog dodatka. Primjerice: A123456 dodatno se razrađuje na A123456-1 i A123456-2. Korisnici u ovome dosta griješe, što je utvrđeno i u nalazima DUR-a. Nije prihvaćen Za navedenu razradu moguće je dati preporuku kroz upute ili slične operativne dokumente, a ne kroz podzakonske propise jer navedeno ovisi o specifičnim IT rješenjima koja se koriste.
8 Mladenka Karačić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 10. U članku 10. stavku 1. trebalo bi brisati slovo jer se to nikad nije primjenjivalo. Ostaviti: „Oznaka glavnog programa sastoji se od dvije brojke u rasponu od 01 do 99.“ Prijedlog je da se u članku 10. poslije stavka 4. doda novi stavak 5.: „Ako proračunski korisnik dodatno razrađuje aktivnost ili projekt sukladno članku 7. stavku 4. ovoga Pravilnika, brojčanoj oznaci iz stavka 3. ovoga članka dodaje crticu i jednu ili više znamenaka.“ Djelomično prihvaćen Prihvaća se komentar vezano uz brisanje slovnih oznaka. Za detaljniju razradu moguće je dati preporuku kroz upute ili slične operativne dokumente.
9 Andreja Milić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 13. Za planiranje i izvršavanje jedinica i njihovih korisnika izuzeti odjeljke razreda 5 i 8 koji se odnose na kratkoročne primitke i izdatke. U sustavu planiranja JLP(R)S po načelu modificiranog nastanka događaja osnova je praćenje naplaćenih planiranih prihoda i nastalih planiranih rashoda, a ne način na koji su planirani rashodi (obveze) plaćeni! To je i osnovna razlika planiranja proračuna JLP(R)S od državnog proračunu. Stoga kratkoročno zaduživanje kod JLP(R)S ne treba izjednačavati sa državnim proračunom koji za planiranje koristi novčano načelo i koji svoje kratkoročne kredite/zajmove planira upravo po ovom principu. Primitak kratkoročnog kredita/zajma znači da je JLP(R)S dobio novac kojim će platiti nastale obveze, a ne koristiti za pokriće obveza za rashode. Pokriće obveza bitno je kod primjene novčanog načela dok JLP(R)S za planiranje koriste modificirano obračunsko načelo! JLP(R)S ne planiraju pokriće obveza (plaćanje obveza) već nastanak obveza (rashoda), a pokriće za nastale rashode osiguravaju uvijek i samo prihodi, a ne novac! Dugoročni primici od financijske imovine i zaduživanja dobar su primjer na kojem je vidljivo kako novac od kreditiranja utječe na plan. Dugoročni krediti koriste se za financiranje nastalih rashoda (razred 3/4) jer se u trenutku njihovog nastajanja zna da nema dovoljno prihoda (razred 6/7) i da se zbog toga diže kredit. To znači da se prihodi (6/7) ne planiraju kao izvor rashodima (razred 3/4) već se za ujednačavanje plana koriste primici (razred 8). 8 pokriva 4 (3) Međutim, kratkoročni primici se ne ponašaju na isti način. Kratkoročni krediti i zajmovi koriste se zbog kratkoročnog nedostatka novčanih sredstava (likvidnost) kako bi se platile obveze (rashodi) koje su već nastale (razred 3/4), a koje svoje uravnoteženje i dalje imaju u nekom prihodu. 6/7 pokriva 3/4 Dakle, razlog zbog kojeg se diže kratkoročni kredi leži u tome da se već planirani prihodi na 6 ili 7 ne naplaćuju dovoljnom dinamikom pa dok se ne naplate treba „nabaviti“ novac za plaćanje nastalih obveza. Primljeni novac ne utječe na plan i njegovo ostvarenje jer su plansku poziciju potrošili rashodi u trenutku stvorene obveze koji su bili uravnoteženi s prihodima koji se nisu ostvarili, nikako njeno plaćanje! Nije prihvaćen Nije predmet Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama donosi se na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o proračunu, a stavkom 1. spomenutog članka propisuje se kako se prema proračunskim klasifikacijama iskazuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana.
10 Andreja Milić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 13. st. 3. 1. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni i istovjetna je većem dijelu računa iz računskog plana koji predstavlja širi okvir i podlogu za računovodstvene evidencije poslovnih događaja jedinica i proračunskih korisnika. 2. Izuzeti iz ekonomske klasifikacije račune podskupine 367 jer ne sudjeluju u procesu planiranja i izvršavanja. 3. Dodati podskupinu 922 Rezultat i njoj pripadajuće odjeljke jer se bez ove skupine neće moći pratiti plan korištenja viška, i pokriće manjka, a čime se neće moći zadovoljiti načelo uravnoteženosti propisano čl. 10 Zakona o proračunu. Manjak i višak nisu prihodi (razredi 6 i 7), rashodi (razred 3 i 4), primici (8) i izdaci (5) i neuključivanje rezultata na podskupini 922 u plan ima za posljedicu neuravnoteženi plan. Isto tako neće biti moguće iskazati izvršenje planiranog korištenja viška odnosno pokriće planiranog manjka u za to predviđenim izvještajima. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama donosi se na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o proračunu, a stavkom 1. spomenutog članka propisuje se kako se prema proračunskim klasifikacijama iskazuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana.
11 Andreja Milić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 13. st. 2. Ekonomska klasifikacija služi u procesu planiranja i izvršavanja, a ne računovodstva. Planira se i izvršava prema ekonomskoj klasifikaciji, a knjiži prema računima iz računskog plana. Planira se na razini skupine, a izvršava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, a knjiži se na razini osnovnog računa iz računskog plana. Zato treba brisati pojam „osnovne račune“ jer se ekonomska klasifikacija ne koristi niže od odjeljka. Nije prihvaćen Ovim člankom definira se ekonomska klasifikacija na razini Računskog plana, a neovisno o tome na kojoj razini se planira i izvršava financijski plan. Prilikom izrade financijskog plana i praćenja izvršenja za detaljnije analitičke potrebe može se koristiti i razina odjeljaka i osnovnih računa ekonomske klasifikacije neovisno o razini na kojoj se financijski plan i izvještaj o izvršenju usvajaju.
12 Andreja Milić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 15. st. 2. treba glasiti: Prihodi i primici planiraju se, izvršavaju, raspoređuju i računovodstveno prate prema izvorima iz kojih potječu. I kod prihoda kao i rashoda izvršava se plan. Prihodi se knjigovodstveno prate po izvorima financiranje zbog utvrđivanja rezultata prema izvorima financiranja. Prihvaćen Dopunjeni stavci 2. i 3. ovoga članka na način da sada glase: (2) Prihodi i primici planiraju se, ostvaruju, raspoređuju, računovodstveno prate i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. (3) Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju, računovodstveno prate i iskazuju prema izvorima financiranja.
13 Mladenka Karačić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 16. U stavku 2. umjesto slova trebaju biti brojke jer se kasnije poziva na te brojke. Prihvaćen Izvori financiranja navedeni su prema brojčanim oznaka, a ne prema slovnim. Radilo se o tehničkoj greški.
14 Primorsko-goranska županija II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 17. U članaku 17. stavak 2. je nejasan. Smatramo da namjenski prihodi ne mogu mijenjati status u opće prihode jer je njihova namjena propisana zakonom i drugim propisom. Ako prilikom izrade proračuna i financijskog plana nije poznata raspodjela iznosa niti provoditelj aktivnosti isto ne može biti razlog da se ti prihodi planiraju i izvršavaju kao opći prihodi i primici jer se time narušavaju proračunska načela jedinstvenosti i točnosti i načelo specifikacije. Isto se odnosi i na stavak 11. Smatramo da će primjena stavka 8. dovesti do teškoća u provedbi istog. Za primjer dajemo nabavu vozila koji je jedinica financirala prije više godina iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora donacije. Nakon nekoliko godina vozilo se prodaje po tržišnoj cijeni koja je znatno manja od nabavljene. Na koje izvore bi trebali evidentirati taj prihod od prodaje ako ne na izvor 7? Primljeno na znanje U članku 17. izmijenjeni su stavci 2. i 12. tako da se iznimke odnose samo na državni proračun i sada glase: (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihodi državnog proračuna čija je namjena korištenja utvrđena, ali kod izrade državnog proračuna i financijskog plana nisu poznati raspodjela iznosa niti provoditelji aktivnosti i projekata koji se financiraju iz namjenskih prihoda, planiraju se i izvršavaju kao izvor financiranja opći prihodi i primici. (12) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, primici državnog proračuna čija je namjena korištenja utvrđena, ali kod izrade državnog proračuna i financijskog plana nisu poznati raspodjela iznosa niti provoditelji aktivnosti i projekata koji se financiraju iz namjenskih primitaka ili je pravo na ostvarenje tih namjenskih primitaka ostvareno temeljem izvršenih rashoda plaćenih iz izvora opći prihodi i primici, planiraju se i izvršavaju kao izvor financiranja opći prihodi i primici.
15 Marija Podolski II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 17. Iskazivanje rashoda za EU projekte koje proračun ili proračunski korisnik pretfinancira na izvoru Opći prihodi i primici (ili Vlastiti prihodi) kako su do sada bile preporuke (Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2020. – 2022. – preporučuje se otvaranje podizvora za pretfinanciranje na izvoru Opći prihodi i primici), daje pogrešnu sliku izvora financiranja EU projekata. Tako iskazivanje je točno po novčanom načelu, jer u trenutku plaćanja računa koji su zapravo dio EU projekta, proračun nema EU sredstva ''kod sebe''. Ali ne iskazuje ispravno izvore financiranja projekta. Osim toga, postoje i druga pretfinanciranja, neovisno o EU projektima – npr. projekata koje financira Fond za zaštitu okoliša ili Ministarstvo kulture ili drugo tijelo, gdje također JLP(R)S ili proračunski korisnik temeljem ugovora o sufinanciranju najprije ima rashode te iste plaća, a zatim ostvaruje refundaciju – često u sljedećoj godini. Za takve prihode nije dana preporuka, a način izvršavanja rashoda i ostvarivanja prihoda je isti. Međutim, ako se pretfinanciranje projekta iskaže na Općim prihodima, a nakon toga, prilikom primitka refundacije evidentira se prihod na izvor Pomoći, tada se ostvarena sredstva prihoda koja više nemaju namjenu (jer su refundacija za prethodno nastale i plaćene rashode) dalje raspoređuju za utrošak po raznim stavkama proračuna, koje se prikazuju kao da su financirane iz EU pomoći. Tada je projekt u trenutku provedbe prikazan kao da je financiran sredstvima proračuna (Opći prihodi), a kasnije refundirani prihod (Pomoći) je iskazan kao da se troši za druge namjene – npr. redovni rad proračunskog korisnika. Predlažem evidentiranje pretfinanciranih rashoda za EU projekte na izvoru Pomoći iz kojeg su (odnosno, će biti) financirani sukladno ugovoru te odredbu kojom će se dopustiti: • da u tom slučaju prilikom izrade plana proračuna, zbog pretfinanciranja EU projekta proračun ne bude uravnotežen po izvorima na način da se svi planirani prihodi na izvoru Opći prihodi i primici ne rasporede, već da se planira 'višak' u odnosu na rashode iz istog izvora, i to u istom iznosu u kojem će se planirati rashodi za EU projekt na izvoru Pomoći, koji nemaju u toj godini planirani prihod te • kada su u tekućoj godini izvršeni svi rashodi, a u sljedećoj godini se očekuje refundacija, prihod u sljedećoj godini planirati na izvoru Pomoći – gdje u sljedećoj godini na tom izvoru neće biti rashoda (jer su izvršeni u prethodnoj godini) – a rashode na izvoru Opći prihodi i primici u iznosu većem od prihoda iz tog izvora za iznos planirane EU refundacije na izvoru Pomoći. Time bi se iskazalo upravo to pretfinanciranje iz Općih prihoda u jednoj godini te trošenje prihoda iz izvora Pomoći za razne opće rashode u sljedećoj godini, dok bi istovremeno projekt – kada se uzme kao cjelina, imao ispravno iskazane izvore financiranja i za prihode i za rashode. Dakle, plan proračuna uvijek mora biti uravnotežen, ali ovime bi se dopustilo da se izvor financiranja EU projekta koji se provodi kroz dvije ili više proračunskih godina ispravno iskaže, a ne da se najprije rashodi iskazuju kao financirani iz Općih prihoda, a kasnije prihodi iz EU kao da se troše za skroz druge namjene. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Nije predmet Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Razradit će se posebnim aktom.
16 Marija Podolski II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 17. Članak 17. Vezano za EU projekte gdje je JLS prijavitelj i ugovaratelj – nositelj projekta koji je kao takav odgovoran za provedbu projekta i kod projektnih partnera (svojih proračunskih korisnika, najčešće osnovnih škola) te priprema i podnosi izvještaje temeljem kojih se refundacija EU sredstava doznačuje JLS: • da li je to za JLS – 638 koji prenosi preko 367 proračunskom korisniku, koji ima 671 i odgovarajući rashod – pa će na izvršenju proračuna prihodi na izvoru Pomoći – podskupina 638 biti kod JLS, a rashodi na izvoru Pomoći – skupina npr. 32 biti kod proračunskog korisnika • ili je to za JLS 11121/23956, a za korisnika 16721/638 pa će na izvršenju proračuna prihodi i rashodi iz izvora Pomoći biti kod proračunskog korisnika? Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Nije predmet Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Razradit će se posebnim aktom.
17 Marija Podolski II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 17. Članak 17. Sufinanciranje projekta od strane fizičkih ili pravnih osoba temeljem ugovora - izvor financiranja? Primjerice, JLS će graditi cestu ili provesti drugi projekt uz sufinanciranje mještana u određenom iznosu, a temeljem ugovora o sufinanciranju koji građani sklapaju s JLS, temeljem kojeg JLS evidentira potraživanje od građana (i po kojem ima pravo poduzimati radnje naplate u slučaju neplaćanja ugovorenog iznosa sufinanciranja). Ukoliko se to smatra izvorom financiranja Donacije te se i prihod prema ekonomskoj klasifikaciji evidentira na podskupini 663, ne postoji na 16/96 potraživanje/obračunati prihodi od donacija, gdje bi se evidentiralo potraživanje temeljem ugovora. Ukoliko se to smatra izvorom financiranja Opći prihodi i primici te evidentira na podskupini 683, nije ispravno, jer uplata građana temeljem ugovora o sufinanciranju ima namjenu. Nije prihvaćen Navedeno se smatra izvorom financiranja 6 Donacije.
18 Andreja Milić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 17. Kako bi se i kroz planiranje i izvršavanje proračuna i financijskih planova jasno razlikovalo što je financirano iz tekućih prihoda, a što iz prenesenih viškova treba dodati Izvor financiranja 9 Rezultat. Bez njega jedinice i njihovi proračunski korisnici ne mogu zadovoljiti načelo uravnoteženosti propisano čl. 10. Zakona o proračunu i svoje proračune i financijske planove pravilno iskazati po izvorima financiranja. Treba propisati i obvezno vođenje prema izvorima financiranja i za račune: • 16721 – za sve proračunske korisnike Ovo je iznimno važno za proračunske korisnike državnog proračuna jer bez ovog računa po izvoru financiranja nemaju podatak o odnosu i donosu po izvoru financiranja (njihov „novac“na jedinstvenom računu riznice). • 23956 – za jedinice lokalne i područne samouprave i državni proračun koji trebaju prema računu 23956 pratiti naplaćena sredstva svojih korisnika po izvorima financiranja na jedinstvenom računu. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama donosi se na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o proračunu, a stavkom 1. spomenutog članka propisuje se kako se prema proračunskim klasifikacijama iskazuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana.
19 Andreja Milić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 17. st.1. dodati na kraju "Iznimno, prihode koje proračunski korisnik ostvari od nadležne jedinice, a koje je nadležna jedinica svrstala u namjenske prihode, uključuje u isti izvor financiranja u koji je svrstan izvorni prihod jedinice. " Možda razmisliti o boljem izričaju ali prijedlog se odnosi na situaciju kada jedinice prenose decentralizirana sredstva koja bi po pravilu bila pomoći, korisnici ih evidentiraju na 671 ali na IF pomoći, a ne IF opći prihodi i primici. Ista je situacija sa pomoćima za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Nadležnoj jedinici je to IF pomoći, a proračunski korisnik to knjiži na 671 ali IF pomoći. Dakle, 367 i 671 ne moraju biti samo IF 1 ...to su prijelazna konta i trpe razne izvore. U financijskim izvještajima se ne vidi izvor financiranja, a za plan i izvršenje se izbijaju i ostane izvorni prihod jedinice IF 5 i rashod korisnika IF 5. Prihvaćen U članku 17. dodan novi stavak 3. koji glasi: (3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihode koje proračunski korisnik jedinice ostvari iz nadležne jedinice, a koje je nadležna jedinica uključila u izvor financiranja različit od izvora opći prihodi i primici, uključuje u izvor financiranja u koji je uključen izvorni prihod nadležne jedinice.
20 Mladenka Karačić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 17. U članku 17. stavku 6. iza riječi: „međunarodnih organizacija,“ treba dodati riječi: „od institucija i tijela EU,“. Prihvaćen U članku 17. stavku 6. dodane riječi "od institucija i tijela EU".
21 Mladenka Karačić II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA, Članak 18. Nedostaje tekst članka. Prihvaćen Članak 18. greškom je ostao kao zaseban članak te je brisan.
22 Andreja Milić III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 21. st. 1. . Ako je pravilnik stupio na snagu u 2024. ova odredba je nepotrebna. Pravilnik je na snazi i primjenjuju se sve odredbe. Stavak 2. ima smisla jer se knjigovodstvene evidencije primjenjuju tek za 2025.g. Prihvaćen Brisana odredba vezana uz primjenu ovoga Pravilnika u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjam proračuna i financijskih planova za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu i nadalje.