Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o pripremi proračuna i financijskog plana

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mladenka Karačić PRAVILNIK O PRIPREMI PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA Mišljenja sam da bi naziv „Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna“ bio primjereniji, obuhvatio bi sadržaj Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Andreja Milić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Zakon o proračunu koristi pojam izmjene i dopune. Zašto se stalno navodi pojam rebalans kad je to kolokvijalni izraz za izmjene i dopune! Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika, između ostalih, definirani su pojmovi: izvorni plan, rebalans i tekući plan. Izvorni plan definiran je kao prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela. Rebalans je definiran kao izmjena i dopuna proračuna odnosno financijskog plana usvojena od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela.
3 Marija Podolski I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Slažem se s prethodnim komentarom - uputama koje daje upravno tijelo za financije, procijenjeni prihodi raspoređuju se upravnim tijelima, odnosno, upravnim odjelima se daju limiti unutar kojih oni planiraju rashode za pojedine programe, projekte i aktivnosti. Izrada općeg dijela financijskog plana upravnog odjela u formi propisanoj za plan proračunskih korisnika nije moguća bez službenika koji detaljno poznaju proračunsko računovodstvo. Osim toga, to znači i unos plana prihoda (i projekcija) u informacijskom sustavu na način da se i osnovni računi prihoda moraju razdvajati po pojedinim odjelima (i kasnije tako knjižiti – primjerice, nenamjenski prihodi od poreza na dohodak koji se naplaćuju dnevno, bi se trebali 'rasknjižavati' po odjelima), da bi financijski planovi pojedinih odjela bili uravnoteženi. Slijedom navedenog, svaki upravni odjel na kraju godine imao bi i višak/manjak, odnosno rezultat poslovanja, što dalje komplicira postupak planiranja i izvršavanja. U praksi je to gotovo neprovedivo ili provedivo uz izuzetno veliki dodatni angažman upravnih tijela za financije u jedinicama, ne samo kod planiranja, nego i kod svakodnevnog evidentiranja prihoda te izrade izvještaja o izvršenju. Nije prihvaćen Člankom 28. stavkom 2. Zakona o proračunu propisana je obveza izrade financijskih planova upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
4 Loranda Novosel I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. obveza iz čl. 28. st. 2. Zakona o proračunu- izrada fin. planova odnosi se i na upravna tijela - smatram da je ovo teško izvedivo na lokalnoj razini a na kojoj upravna tijela nemaju u svom sastavu službenike koji su educirani za izradu svih ovih formalnih tablica pa i to završava kao još jedan dodatni posao u financijama. Upravna tijela daju svoje prijedloge u formi po pozicijama koja je financijama dostatna za izradu proračuna. Nije prihvaćen Člankom 28. stavkom 2. Zakona o proračunu propisana je obveza izrade financijskih planova upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
5 Mladenka Karačić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3.  U ranijem Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna „izvorni plan“ bio je definiran kao „proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela“. Novim Pravilnikom definicija izvornog plana proračuna i financijskog plana izmijenjena je na način da se „izvorni plan“ definira kao „prvi proračun, odnosno financijski plan, usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela“. Stoga je trebalo definirati izmjene i dopune. Ovaj Pravilnik kao i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, detaljno propisuju izgled i sadržaj proračuna i financijskog plana, odnosno izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana što uključuje i tablice u kojima se financijski podaci iskazuju. Kako tablica u kojoj se daje posebni dio proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna sadrži veliki broj redova, a zaglavlje se ponavlja na svakoj stranici, poštujući načelo ekonomičnosti bilo je uputno skratiti naziv stupca. Stoga je u oba Pravilnika umjesto riječi "izmjene i dopune proračuna" i "izmjene i dopune financijskog plana“ uvedena riječ „rebalans“ koja je opće prihvaćena iako nije utvrđena u Zakonu, kao što u Zakonu nije utvrđena niti riječ „izvorni“. Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika, između ostalih, definirani su pojmovi: izvorni plan, rebalans i tekući plan. Izvorni plan definiran je kao prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela. Rebalans je definiran kao izmjena i dopuna proračuna odnosno financijskog plana usvojena od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela.
6 Andreja Milić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3.  t. 9. Umjesto "je zadnji rebalans" treba stajati "su zadnje izmjene i dopune" ZOP poznaje pojam izmjene i dopune, a ne rebalans Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika, između ostalih, definirani su pojmovi: izvorni plan, rebalans i tekući plan. Izvorni plan definiran je kao prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela. Rebalans je definiran kao izmjena i dopuna proračuna odnosno financijskog plana usvojena od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela.
7 Andreja Milić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3.  Zašto se koristi pojam rebalans kad u ZOP-u postoji cijelo poglavlje koje se zove IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - ČL. 45. I FINANCIJSKOG PLANA - čl. 46. i gdje je jednostavno rečeno kako se mijenjaju proračuni i financijski planovi. Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika, između ostalih, definirani su pojmovi: izvorni plan, rebalans i tekući plan. Izvorni plan definiran je kao prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela. Rebalans je definiran kao izmjena i dopuna proračuna odnosno financijskog plana usvojena od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela.
8 Andreja Milić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3.  t. 7. Koja je uloga računskog plana u procesu planiranja i izvršavanja? Prema računskom planu se knjiži a planira prema proračunskim klasifikacijama. Prihvaćen Prihvaća se.
9 Andreja Milić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3.  Ako je ovdje i kroz cijeli pravilnik definirano , a definirano je i u ZOP-u, da se proračun i financijski planovi daju za tekuću godinu i sljedeće dvije zašto se u obrascima nalaze stupci "IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE" i " TEKUĆI PLAN"? Nije prihvaćen Zakonom o proračunu propisan je minimalni sadržaj proračuna i financijskog plana. Podaci o izvršenju prethodne godine i tekućem planu objavljuju se zbog veće transparentnosti i bolje usporedivosti tijekom godina.
10 Andreja Milić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3.  Nema definicije proračunskih klasifikacija. Proračunske klasifikacije su dio procesa planiranja i izvršavanja. Dodati definiciju iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Prihvaćen Prihvaća se.
11 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t.9.Dodati iza nego "prema proračunskim klasifikacijama" a brisati riječi "u okviru" Nije prihvaćen Članak 16. stavak 1. Zakona o proračunu jasno definira da se prema proračunskim klasifikacijama iskazuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana. Točkom 9. članka 4. Pravilnika se reguliraju novčani tijekovi vezani uz potraživanja i obveze, a ne prihodi, primici, rashodi i izdaci i upravo iz tog razloga nisu istaknute proračunske klasifikacije.
12 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t.8.Dodati "planskom" prije riječi razdoblju Prihvaćen Prihvaća se.
13 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t.7.Dodati "planskom" prije riječi razdoblju Prihvaćen Prihvaća se.
14 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t.6.Za obračunska plaćanja planira se i iskazuje prihod odnosno primitak i rashod odnosno izdatak u planskom razdoblju u kojem se obračunsko plaćanje provodi. Prihvaćen Prihvaća se.
15 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t.5.Izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni. Prihvaćen Prihvaća se.
16 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t.4.Primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni Prihvaćen Prihvaća se.
17 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t. 3. Dani predujmovi za nabavu robe, radova i usluga planiraju se kao prema proračunskim klasifikacijama kao rashod u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem je plaćen predujam Prihvaćen Prihvaća se.
18 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t.2.Ovdje treba stajati: Rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju kada su plaćeni. Iznimno, rashodima se za potrebe planiranja smatraju i zalihe kratkotrajne nefinancijske imovine u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti. Prihvaćen Prihvaća se.
19 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. t.1. Ovdje treba stajati: "Prihodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama za plansko razdoblje u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni." Ovo nisu računovodstvene kategorije pa treba koristiti pojam plansko razdoblje za plan , a izvještajno razdoblje za izvršenje plana. Prihvaćen Prihvaća se.
20 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 4. Modificirano načelo treba definirati neovisno od knjigovodstvenih evidencija i računskog plana. Proces planiranja i izvršavanja nema temelje u knjigovodstvu već se provodi kroz iskazivanje prema proračunskim klasifikacijama. Nije prihvaćen Člankom 6. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da se ovim Pravilnikom utvrđuje način primjene modificiranog novčanog načela odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku i planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana i sukladno tome je i definiran način primjene.
21 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 5. Znači li ovo da će se u planirati prihodi prema proračunskim klasifikacijama za koje se u tom trenutku zna da neće biti naplaćeni, a u izvršenje plana unositi prihodi prema proračunskim klasifikacijama koji u stvarnosti uopće nisu naplaćeni??? Primjer: U godini x. nastaju rashodi iz EU projekta ali se očekuje naplata prihoda tek u godini x+1 Nije prihvaćen Ne znači da će se u planirati prihodi prema proračunskim klasifikacijama za koje se u tom trenutku zna da neće biti naplaćeni, a u izvršenje plana unositi prihodi prema proračunskim klasifikacijama koji u stvarnosti uopće nisu naplaćeni. Prihodi se planiraju u razdoblju u kojem se očekuje da će biti naplaćeni i/ili raspoloživi, a iskazuju u izvještaju o izvršenju u kojem su naplaćeni i/ili postali raspoloživi. Osim toga ističemo kako je članak 5. Pravilnika korigiran sukladno komentaru broj 22. na način da se prihodi od pomoći od institucija i tijela Europske unije mogu planirati i iskazati u razdoblju kojem se plaćaju rashodi koji se financiraju iz tih sredstava.
22 Mladenka Karačić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 5. Ovo pravilo vrijedi za izvore 56, 57 i 58. Prihodi izvora 51 i 55 planiraju se i iskazuju u trenutku naplate EU sredstava. Treba preformulirati članak. Prihvaćen Prihvaća se.
23 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 6. Treba stajati: prihod i rashod planiraju se i iskazuju prema proračunskim klasifikacijama u neto iznosu, a svođenje na neto iznos provodi se u planskom razdoblju u kojem se plaća obveza za porez na dodanu vrijednost. Prihvaćen Prihvaća se.
24 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 7. t.3. Iza iskazuju dodati "prema proračunskim klasifikacijama" Prihvaćen Prihvaća se.
25 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 7. t.2. ..a rashod za nabavu nefinancijske imovine planira se i iskazuje prema proračunskim klasifikacijama u visini izdatka u planskom razdoblju u kojem se izdatak plaća, Prihvaćen Prihvaća se.
26 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 7. Čl. 7. treba pojmovno uskladiti: t. 1. Kratkoročni primici i izdaci planiraju se i iskazuju prema proračunskim klasifikacijama u neto iznosu prema istovrsnim kategorijama što znači da, ako su primici u planskom razdoblju veći od izdataka, planiraju se i iskazuju samo primici u visini razlike ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka, a ako su izdaci veći od primitaka, planiraju se i iskazuju samo izdaci u visini razlike izvršenih izdataka i ostvarenih primitaka, Prihvaćen Prihvaća se.
27 Mladenka Karačić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 7. U točki 2. riječ „leasing“ treba zamijeniti rječju „najam“. Prihvaćen Prihvaća se.
28 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 8. st.2. Ovo nema veze a s računskim planom. Sve se mora definirati kroz proračunske klasifikacije Nije prihvaćen Pravilnik daje osnovu temeljem koje ministar financija donosi uputu kojom će se detaljnije odrediti računi Računskog plana za obveze i potraživanja koja je potrebno uključiti u izračun prijenosa sredstava.
29 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 8. Ne mogu se tu definirati bilančne kategorije već se kroz proračunske klasifikacije mora odrediti što znači prijenos, a onda ovdje treba stajati da se prijenos sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstva u narednu godinu iskazuje prema proračunskim klasifikacijama. Ja sam kod proračunskih klasifikacija već dodala račun 16721 kao izvor financiranja, treba razmisliti kako kao klasifikaciju bilježiti " Prijenos" Nije prihvaćen Kao što je već istaknuto prema sadašnjoj zakonskoj regulativi (Članak 16. stavak 1. Zakona o proračunu) prema proračunskim klasifikacijama obvezno se iskazuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana, a ne i prijenos sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstva u narednu godinu.
30 Mladenka Karačić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 8. U stavku 1. točka 5. je uključena u točku 1. S ovim bi se podaci duplirali kod korisnika koji posluju preko svojih računa. Točka 5. treba glasiti: „neutrošena sredstva vlastitih te namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna.“ Prihvaćen Prihvaća se.
31 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 9. Zašto se pravilnikom o planiranju uređuju knjigovodstvene evidencije? Brisati st.3. Nije prihvaćen Smatramo da je nužno istaknuti razliku između financijskog plana i računovodstvenih evidencije što se i vrši kroz stavak 3. članka 9. Pravilnika.
32 Mladenka Karačić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 9. Proračunski i izvanproračunski korisnici primjenjuju članke 4. do 8., osim točaka 3.-5. u članku 7. jer ne izdaju obveznice. Iznimno od članka 5., izvanproračunski korisnici prihode od EU planiraju u razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a izvještavaju u razdoblju u kojem su naplaćeni. Prihvaćen Prihvaća se.
33 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. t.6. Iza "primitak i izdatak" dodati riječi "proračunskim klasifikacijama" t.7.Iza planiraju se i iskazuju dodati" prema proračunskim klasifikacijama" Prihvaćen Prihvaća se.
34 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. t.5.Izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni. Iznimno, kratkoročni izdaci su proračunski ne relevantne stavke te se kao takve ne planiraju i ne izvršavaju. Djelomično prihvaćen Članak 10. točka 5 sada glasi: Izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni,
35 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. t.4. Ovdje treba stajati: Primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni. Iznimno, kratkoročni primici su proračunski nerelevantne stavke te se kao takve ne planiraju i ne izvršavaju. Djelomično prihvaćen Članak 10. točka 4 sada glasi: primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,
36 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. t.3. Dodati riječi " planskom" iza " planiraju se kao rashod u" Prihvaćen Prihvaća se.
37 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. t.2.Ovdje treba stajati: Rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak rashoda (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju. Prihvaćen Prihvaća se.
38 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. t.1. Ovdje treba stajati: "Prihodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama za plansko razdoblje u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni." Ovo nisu računovodstvene kategorije izvještajnog razdoblja već planska razdoblja i razdoblja izvršenja plana. Prihvaćen Prihvaća se.
39 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. Modificirano načelo treba definirati neovisno od knjigovodstvenih evidencija i računskog plana. Proces planiranja i izvršavanja nema temelje u knjigovodstvu već se provodi kroz iskazivanje prema proračunskim klasifikacijama. Nije prihvaćen Člankom 6. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da se ovim Pravilnikom utvrđuje način primjene modificiranog novčanog načela odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku i planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana i sukladno tome je i definiran način primjene.
40 Loranda Novosel II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. t.7. - prihodi se na lokalnoj razini iskazuju kad se provodi prijeboj, isto kao i rashodi (čl. 12.t.3.)... Nije prihvaćen Člankom 10. stavkom 7. Pravilnika jasno je definirano da se prihodi vezani uz potraživanje za javna davanja i primici od povrata danih zajmova koji se naplaćuju prijebojem u financijskoj i nefinancijskoj imovini planiraju se i iskazuju u razdoblju u kojem se provodi njihova naplata.
41 Mladenka Karačić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 10. Ako proračunski korisnici nemaju vlastitih i namjenskih prihoda, prema ovim odredbama u financijskom planu će planirati manjak jer iskazuju prihode po naplati, a rashode po nastanku. Znači, planiraju i izvještavaju o izvršenju rashoda koji nastaju u prosincu i za koje će prihod iz nadležnog proračuna dobiti u siječnju sljedeće godine. Napomena uz primljene donacije: obično jedinice i korisnici ne znaju da će dobiti takvu donaciju, ali mogu iskazati prihod i rashod bez obzira na plan sukladno čl. 53. Zakona o proračunu. U točki 3. iza riječi „isporučeni“ dodati riječi: „sukladno točki 2. ovoga članka“. Prihvaćen Prihvaća se.
42 Marija Podolski II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 11.  Može li se planiranje i izvršavanje proračuna te financijskog plana u sustavu unutar općeg proračuna urediti na jednak način za sve subjekte, odnosno na način da svi subjekti planiraju i iskazuju u izvještaju o izvršenju istovrsne poslovne događaje na isti način? Kakve su razlike između rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine koje izvršava državni proračun u odnosu rashode koje izvršava proračun JLP(R)S da bi ih planirali i iskazivali njihovo izvršenje na različitim načelima – jedni po novčanom, a drugi po obračunskom načelu? Primjerice, zbog toga što nema novčanog toka, DP za primljene i dane donacije nefinancijske imovine NE iskazuje, a proračun JLP(R)S iskazuje prihode i rashode, a radi se o istovrsnom poslovnom događaju kojeg proračuni nižih razina (općine, gradovi, županije) iskazuju na jedan način, a državni proračun na drugi. Nadalje, jednim Zakonom o proračunu i njegovim podzakonskim aktima uređuje se postupanje i za DP na novčanom načelu i za proračune JLPRS na obračunskom načelu pa se dio odredbi primjenjuje na sve subjekte, dio na DP, dio na JLP(R)S. Potom se daju dodatne upute okružnicama MFIN koje se, osim računovodstvenih evidencija, ponekad dijelom odnose i na planiranje ili izvršenje proračuna, koje se pak razlikuje kod DP i JLP(R)S. Primjer je Okružnica za I-III 2021, gdje se u poglavlju II. Evidentiranje ostvarenih sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2021. godini, navodi da je ukinuta odredba Pravilnika o proračunskom računovodstvu koja se odnosi na evidentiranje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kao obveze na osnovnom računu 23957 te se sredstva odmah priznaju kao prihod. Dvije godine kasnije, Okružnicom za I-III 2023. u poglavlju IV. Napomene za ispravno iskazivanje podataka u financijskim izvještajima, a) Ispravno iskazivanje prihoda i rashoda s osnove tekućih i kapitalnih pomoći iz sredstava Europske unije navodi se: ''Sukladno članku 67. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata, kako je i uređeno člankom 67. Pravilnika''. Međutim, te su odredbe bile ukinute Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 108/20). Zbog čega je 2021. godine dana jedan uputa, 2023. godine druga – temeljem istog Pravilnika o proračunskom računovodstvu – radi li se o jednoj uputi za DP, drugoj za JLP(R)S? Sada se člankom 11. ovog Pravilnika ponovo uvodi planiranje prihoda od EU u razdoblju u kojem se očekuje nastanak rashoda za proračune JLP(R)S. Osim što iz ovoga proizlazi potencijalno evidentiranje prihoda PRIJE nego što su naplaćeni, s druge strane za prihode za koje u trenutku naplate nema nastalih rashoda - znači li to ponovo uvođenje evidentiranja predujmova za EU projekte na 23957? Nije prihvaćen Zakonom o proračunu jasno su definirana načela za korisnike državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ta načela su primijenjena u Pravilniku. Načini planiranja u vezi EU tijekova dodatno će se urediti u Pravilniku o planiranju, izvršavanju, evidentiranju i izvještavanju o EU tijekovima. Dodatno ističemo da je članak 11. brisan iz ovog Pravilnika..
43 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 11.  Ovo je direktno kršenje čl. 53. Zakona o proračunu. Kako mogu vezati plan prihoda uz nastanak rashoda ako znam da se prihodi neće naplatiti??? Ovo su namjenski prihodi gdje prema Zakonu o proračunu rashod ne smije nastati ako nema naplaćenog prihoda ! Za ovakve situacije u planu treba propisati tzv. "minuse" i "pluseve" po izvorima financiranja. Čl.53. (2) Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. (3) Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. (4) Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih primitaka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava ako se za to prethodno ishodi suglasnost Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije. Primljeno na znanje Načini planiranja u vezi EU tijekova dodatno će se urediti u Pravilniku o planiranju, izvršavanju, evidentiranju i izvještavanju o EU tijekovima. Dodatno ističemo da je članak 11. brisan iz ovog Pravilnika.
44 Mladenka Karačić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 11.  Ovo je suprotno računovodstvenim pravilima. Prihod se ne može iskazati prije nego što je naplaćen, a samim time niti planirati prije nego što se očekuje naplata, bez obzira na to je li ili nije nastao rashod. Isto tako, ako je naplaćen, prihod se mora iskazati. Ovaj članak treba brisati. Prihvaćen Članak 11. je brisan. Dodatno ističemo da će se načini planiranja u vezi EU tijekova dodatno urediti u Pravilniku o planiranju, izvršavanju, evidentiranju i izvještavanju o EU tijekovima.
45 Marija Podolski II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 12. Članak 12. - točka 2. Na predstavljanju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 11.12.2023. godine putem Udruge gradova rečeno je da će rashodi na skupini 36 i podskupinama 381 i 382 dobiti osnovne račune za obveze te da će se prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu evidentirati na nastanku događaja. Članak 12. stavak 2. ovog Pravilnika govori da se ove pomoći planiraju i izvršavaju na novčanom načelu, što znači da se za ove skupine i podskupine ili predviđa računovodstveno evidentiranje na načelu nastanka događaja, a iskazivanje na izvršenju proračuna na načelu plaćanja (s obzirom da JLP(R)S iskazuju izvršenje na obračunskom načelu, ovakva iznimka ne bi imala svrhu) ili se radi o neusklađenosti akata. Okružnicom za I-IX 2022. godine propisano evidentiranje POTENCIJALNIH obveza temeljem zaključenih ugovora vanbilančno. S druge strane, nastale obveze temeljem potpisanih ugovora ili donesenih akata od strane predstavničkog ili izvršnog tijela unutar općeg proračuna (trenutno) nemaju račun za obaveze. Primjerice, grad može sa nadležnom Županijskom upravom za ceste potpisati ugovor kojem se obvezuje sufinancirati izgradnju neke županijske ceste na svojem području, što mogu biti i značajni iznosi od više stotina ili čak milijuna eura, a ta preuzeta obveza ne bi bila evidentirana do trenutka dok ŽUC-u ne isplati sredstva i prizna rashod. Smatram da je uvođenje računa obveza i promjena evidentiranja 36 i 381, 382 s novčanog na obračunsko načelo u proračunskom računovodstvu treba primijeniti i na planiranje i izvršavanje proračuna. Ako se proračun iskazuje na obračunskom načelu, koja prate i načela proračunskog računovodstva, tada i izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji ima podlogu u računovodstvenim evidencijama rashoda. PR-RAS razine 23 za JLPRS (3,4,5,6,7,8 i 922) i izvještaj o izvršenju proračuna na prvoj i drugoj razini ekonomske klasifikacije na razredima 3,4,5,6,7,8 te podskupini 922 (ukupan preneseni rezultat jedinice i svih njenih proračunskih korisnika) u tom slučaju ne bi smjeli imati nikakvih razlika. Što se više pojednostavi i ujednači postupanje i kod planiranja i kod računovodstvenog praćenja te iskazivanja izvršenja plana, to će svi subjekti unutar sustava iskazivati točnije podatke, koje onda svi zainteresirani mogu i jednostavnije uspoređivati i interpretirati. Nije prihvaćen Člankom 46., stavkom 14. novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 158/23) definirano je da se obveze za pomoći unutar općeg proračuna u trenutku nastanka priznaju kao obveze i kao obračunati rashodi na računima podskupine 93 Obračunati rashodi poslovanja. Također, člankom 160. definirano je da subjekti unutar općeg proračuna koji doznačuju tekuću ili kapitalnu pomoć drugom proračunu, u trenutku nastanka obveze temeljem izdanog akta nadležnog tijela (odluka, rješenje i slično) evidentiraju zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u podskupini 936 Obračunati rashodi za pomoći unutar općeg proračuna i odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupini 236 Obveze za pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, a u trenutku isplate pomoći s računa evidentiraju odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa obračunatog rashoda u podskupini 936 Obračunati rashodi za pomoći unutar općeg proračuna, zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa rashoda u odjeljku 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu ili 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu, zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa obveza u podskupini 236 i odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa novčanih sredstava u skupini 111. Slijedom navedenoga, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu definirano računovodstveno pravilo evidentiranja obveza i rashoda za pomoći dane unutar općeg proračuna nije u suprotnosti s odredbom članka 12., stavkom 2. ovog Pravilnika jer je u knjigovodstvenim evidencijama prostustavka obvezi za pomoć u trenutku njenog nastanka na dugovnoj strani obračunati rashod. Obračunati rashod se zatvara u trenutku odljeva novca s računa te se u istom trenutku i evidentira rashod za danu pomoć. Zbog navedenog u proračunu je potrebno planirati rashode za dane pomoći u očekivanoj visini obveza koje će biti podmirene u planiranom razdoblju. Dodatno u Pravilniku o popračunskom računovodstvu i Računskom planu članak 110. u stavku 3. definira da se rashodi za pomoći dane unutar općeg proračuna priznaju u rashode u trenutku plaćanja, odnosno doznake pomoći subjektima unutar općeg proračuna.
46 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 12. t.3 Iza riječi "planiraju se i iskazuju" dodati "prema proračunskim klasifikacijama" Prihvaćen Prihvaća se.
47 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 12. t.2.Iza riječi "planiraju se" dodati "prema proračunskim klasifikacijama" Prihvaćen Prihvaća se.
48 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 12. t.1.Iza riječi "planiraju se kao rashodi" dodati "prema proračunskim klasifikacijama u planskom" Iza riječi", a iskazuju u " dodati "izvještajnom" Prihvaćen Prihvaća se.
49 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 13. St.1. 2. nisu iznimke od t. 4. i 5. čl. 10. Za jedinice i njihove korisnike ne vrijedi pravilo kao kod države. Oni primljene kredite i zajmove vežu uz planske kategorije nastalih rashoda, a ne otplata zajmova. Primjer: Kada jedinica diže kredit za neku nefinancijsku imovinu planira ekonomsku klasifikaciju primitka 8, a za izjednačenje plana koristi se ekonomska klasifikacija rashoda 4 (ili rjeđe 3). Kredit se diže zbog pokrića rashoda, a ne otplate nekog drugog rashoda ili izdatka! U godini kada se otplaćuje rata planira se ekonomska klasifikacija izdatka 5 koja se pokriva iz nekog redovnog prihoda ekonomske klasifikacije 6. Dakle nema prebijanja 8 i 5 u planu i u izvršenju. Druga je priča u knjigovodstvenim evidencijama ali se ovdje uređuje plan i izvršenje, a ne knjiženje! Nije prihvaćen Situacije u praksi s primicima od kreditnih zaduženja i otplatama kredita mogu biti različite. Primjerice kada se otplata kratkoročnih kredita odvija kroz dvije proračunske godine (za kratkoročni kredit od godine dana čija se otplata i izdaci za otplatu provode kroz dvije proračunske godine) i imamo situaciju novog zaduživanja (primitak na razred 8) za pokriće rashoda iz razreda 4. I u tom slučaju planira se neto efekt u računu financiranja. Uvažavajući različite situacije koje se mogu javiti ostavljen je tekst u članku 12. (u konačnoj verziji Pravilnika, umjesto članka 13.)
50 Andreja Milić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 14. St. 2 . Nepotrebno. Ovdje se ne propisuju knjigovodstvene evidencije Nije prihvaćen Smatramo da je nužno istaknuti razliku između financijskog plana i računovodstvenih evidencije što se i vrši kroz stavak 2. članka 14. Pravilnika.
51 Mladenka Karačić II. NAČIN PRIMJENE MODIFICIRANOG NOVČANOG NAČELA, ODNOSNO MODIFICIRANOG OBRAČUNSKOG NAČELA U PLANIRANJU I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, Članak 14. Proračunski i izvanproračunski korisnici ne izdaju obveznice. Stavak 1. treba glasiti: „Proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su u postupku planiranja i izvršavanja svojih financijskih planova primjenjivati članke 11. i 12. te članak 13. točku 1. ovoga Pravilnika.“ Stavak 2. treba glasiti: „Članak 13. točka 1. ovoga Pravilnika ne primjenjuje se na računovodstvene evidencije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika koje se provode sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu." Prihvaćen Prihvaća se.
52 Marija Podolski III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 15. Članak 15. - smatram da je članak 2. suvišan i nepotrebno opterećuje sadržaj proračuna. Prilikom planiranja proračuna za 2024. godinu, podaci o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u 2022. godini (t-2) su najčešće polazište upravnim tijelima za financije, posebno kod planiranja prihoda. Tekući plan za 2023. godinu (t-1) nije nužno referentna vrijednost za planiranje 2024. godine, jer je možda zadnji rebalans bio 4-5 mjeseci prije nego što je krenuo postupak planiranja za sljedeću godinu, već je bolje polazište ostvarenje prihoda/izvršenje rashoda za, primjerice, razdoblje siječanj-kolovoz 2023. godine, na temelju čega se može procijeniti očekivano konačno ostvarenje za siječanj-prosinac 2023. godine, a onda na temelju toga i očekivanja za 2024. godinu S druge strane, dio prihoda ne može se procijeniti usporedbom s prethodnim godinama, kao ni rashoda, koje izvršno tijelo predlaže predstavničkom sukladno strateškim planovima i razvojnim politikama. Sve navedeno su podaci i analize koje rade upravna tijela za financije kao početnu fazu planiranja, stoga smatram da u planu i projekcijama proračuna koje usvaja predstavničko tijelo podaci o izvršenju za godinu t-2 i tekućem planu za godinu t-1 nemaju svrhu i ne doprinose jasnoći i transparentnosti proračuna, već naprotiv, opterećuju njegov sadržaj i formu Nije prihvaćen Podaci o izvršenju prethodne godine i tekućem planu objavljuju se zbog veće transparentnosti i bolje usporedivosti podataka tijekom godina.
53 Marija Podolski III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 15. Članak 15. - stavak 1. Sve dok nije detaljnije propisano na koji su način projekcije za godine t+1 i t+2, izrađene i usvojene uz plan proračuna za godinu t, obvezujuće sljedeće godine, kada se planira proračun za godinu t+1 i kada bi te projekcije trebale biti polazište, odnosno postati plan za godinu t+1, one nemaju svrhu u praksi. Trenutni propisi, a ni ovaj Prijedlog pravilnika ne daju upute oko toga, stoga smatram da projekcije treba ili ukinuti ili propisati detaljnije ovim Pravilnikom kako se one koriste sljedeće godine u postupku planiranja. Primjerice, čak ni Upute MFIN za izradu proračuna JLP(R)S, u dijelu koji daje uputu za planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija, nikada ne daju i uputu za projekcije za godine t+1 i t+2, niti ne navode da se i projekcije rade uz istu stopu rasta koja je dana za plan za godinu t – naprosto se projekcije ne spominju. Ako ne postoje jasne upute o tome na koji način su prethodno usvojene projekcije obvezujuće u postupku planiranja te ako se svake godine može kretati u planiranje ispočetka, kao da prošle godine projekcija nije ni donesena – postavlja se pitanje čemu one služe, osim što upravna tijela za financije svake godine izrađuju tri proračuna umjesto jednog. Nije prihvaćen Člankom 28. Zakona o proračunu propisano je kako se proračun sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine.
54 Andreja Milić III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 15. st.2. Gdje je temelj za ovo? Ne može se Pravilnikom propisivati širi obuhvat nego je utvrđeno ZOP-om. Nije prihvaćen Zakonom o proračunu propisan je minimalni sadržaj proračuna i financijskog plana. Podaci o izvršenju prethodne godine i tekućem planu objavljuju se zbog veće transparentnosti i bolje usporedivosti tijekom godina.
55 Jasminka Najev III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 15. Članak 15. stavak 2. - samo u općem dijelu proračuna obvezno iskazati podatke o tekućem planu i podatke o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun, a u posebnom dijelu samo u slučajevima kad je ustroj ostao nepromijenjen. Nije prihvaćen Zakonom o proračunu propisan je minimalni sadržaj proračuna i financijskog plana. Podaci o izvršenju prethodne godine i tekućem planu objavljuju se zbog veće transparentnosti i bolje usporedivosti tijekom godina.
56 Mladenka Karačić III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 15. U stavku 2. riječi: „godine prije godine u kojoj se izrađuje proračun“ treba zamijeniti riječima: „godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun“. Prihvaćen Prihvaća se.
57 Andreja Milić III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 16. A zašto nema iznimno i za državni proračun Čl. 29. st. 4. (4) Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio državnog proračuna sadrži i prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu, a opći dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima. Prihvaćen Prihvaća se.
58 Loranda Novosel III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 16. st. 2. - prijenos viška/manjka nije samo da se "zbog njegove veličine" višak ne može iskoristiti u jednoj godini, već ima primjera prijenosa viška u projekcijske godine zbog prikupljanja prihoda radi provođenja projekta za koje je potrebno osigurati određene preduvjete Da li je ispravno navesti više nego je traženo u općem dijelu - primjerice navesti tablicu viška/manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja na način da je isto iskazano po RKP (npr. grad i svaki pojedini proračunski korisnik) i izvorima financiranja koja ujedno i "obrazlaže" višak/manjak kao što je navedeno u čl. 23.? Nije prihvaćen Članak 16. stavka 2. propisuje kada se izrađuje višegodišnji plan uravnoteženja što je u skladu sa člankom 37. Zakona o proračunu.
59 Andreja Milić III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 17. Financijski plan proračunskih korisnika državnog proračuna sadržajno odgovaraju planu za jedinice i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike pa komentar vrijedi i za njih ali se umjesto rezultata kroz proračunske klasifikacije treba iskazati prijenos. Prihvaćen Prihvaća se.
60 Andreja Milić III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 17. Komentar obrazaca i općenito načina na koji planiraju jedinice i njihovi proračunski korisnici 1. SAŽETAK JE ZBROJ PODATAKA KOJI SE MORAJU DETALJNO ISKAZATI U OSTALIM DIJELOVIMA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA 2. Plan proračuna odnosno financijskog plana prikaz je prihoda i primitaka, rashoda i izdataka unutar jedne godine. Kada prihodi i primici koji se planiraju ostvariti unutar jedne godine nisu dostatni za pokriće rashoda te godine nastaje RAZLIKA. Kako je čl.10. ZOP-a propisano ako prihodi nisu jednaki rashodima za izjednačenje se koristi REZULTAT POSLOVANJA. Ovaj rezultat nije posljedica razlike tekućih prihoda i rashoda (6+7-3+4) nego rezultat iz prethodnog razdoblja koji je zabilježen u glavnoj knjizi na računu podskupine 922. Ovisno o iznosu RAZLIKE tekućih prihoda i rashoda za URAVNOTEŽENJE PLANA planira se korištenje viška prihoda (ako su tekući rashodi veći od tekućih prihoda) ili pokriće manjka (ako su tekući prihodi veći od tekućih rashoda). Formula za uključivanje rezultata u plan proračuna/financijskog plan 6 + 7 + 8 + cijeli ili dio viška 922 = 3 + 4 + 5 + cijeli ili dio manjka 922 Pokriće manjka iz prihoda poslovanja: 6 – 3 – 4 - 5 – cijeli ili dio manjka 922 = 0 Korištenje viška poslovanja: 6 + cijeli ili dio viška 922 – 3 – 4 – 5 =0 Dakle, u obrascu RAZLIKA VIŠAK MANJAK nije plan tekućeg višaka/ manjka nego se utvrđuje RAZLIKA prihoda i rashoda koja će se trošiti/pokriti iz prenesenog rezultata. 3. Procjena rezultata koja se u proračun/financijski plan unosi u redak UKUPAN DONOS VIŠKA I MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA samo je informativni podatak i ne koristi se za ujednačenje prihoda i rashoda. Ovaj podatak govori o tome da subjekt raspolaže s ukupnim rezultatom u iznosu X kojeg može ali i ne mora planirati za korištenje/pokriće. 4. U plan proračuna i financijskih planova za uravnoteženje uključuje se onaj dio prenesenog rezultat kojeg jedinice i proračunski korisnici trebaju za uravnoteženje. Ostatak ne planiranog rezultata ostaje za raspodjelu (pokriće razlike prihoda i rashoda) u sljedećim razdobljima. Dakle, ukupno preneseni rezultat jedinica odnosno proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica ne moraju u ukupnom iznosu koristiti za ujednačenje proračuna ili financijskog plana. Ako jedinice, proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se, sukladno čl. 37. Zakona o proračunu, višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi. To znači da se u proračun odnosno financijski plan za npr. 2024.g. uključuje samo onaj dio prenesenog viška navedenog kao procjena kojeg jedinice odnosno proračunski korisnici stvarno i namjeravaju koristili za pokriće cijelog ili dijela manjka iz prethodnih razdoblja ili stvaranje novih rashoda u 2024. jer tekući prihodi 2024. nisu dostatni za njihovo pokriće. Manjkovi se mogu pokriti na teret novih izvora financiranja, odnosno iz prihoda ostvarenih u 2024, korištenjem viška iz prethodnog razdoblja ili planiranjem manjih rashoda u 2024. u visini nastalih manjkova. Isto kao i višak nije ga potrebno pokriti u jednoj godini ali ako preneseni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana, odnosno da se s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini (a da se istodobno nastavi pružati javnu uslugu zadovoljavajuće kvalitete), moguće je sukcesivno planirati pokriće manjka kroz godine. U tom slučaju obvezni su temeljem čl. 37. Zakona o proračunu izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi. Izraditi višegodišnji plan znači rasporediti u projekcijama ostatak viška ili manjka na sljedeću ili dvije godine po proračunskim klasifikacijama i u svim dijelovima proračuna/financijskog plana., a ne samo iskazati "neki" iznos u sažetku! Podaci o korištenim viškovima i pokrivenim manjkovima u dijelu financijskog plana označenim kao PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA (ovo je iz starog Sažetka jer je svakako bolji za pojasniti što se očekuje od podataka) su zbrojeni viškovi i manjkovi. To znači da iz samog Sažetka prihoda i rashoda i računa financiranja nije moguće zaključiti radi li se o planu korištenja samo viška ili pokriće samo manjka ili je to iznos prebijenog viška i manjka. Isto tako nije moguće dobiti podatak o tome na koje će se rashode potrošiti višak odnosno koji prihodima će se pokriti manjkovi te njihovim pojedinačnim iznosima. Detaljniju razradu korištenja viškova i pokriće manjkova treba tražiti u ostalim dijelovima proračuna/financijskog plana. Rezultat za uravnoteženje tekućeg plana i rezultat za višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika nikako nije proizvoljni podatak koji se upisuje u sažetku općeg dijela, već se on generira kao zbroj planiranih rashoda koji će se potrošiti iz viškova iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u dijelu financijskog plana OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA. Raspored korištenog viška po izvorima financiranja treba biti vidljiv u dijelu A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Detaljan plan rashoda prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja pokrivenih viškovima prihoda treba biti vidljiv u dijelu II. POSEBNI DIO. Iznos planiranog pokrića manjka treba biti vidljiv u općem dijelu A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE kroz plan povećanih prihoda (prihodi razred 6 i 7 veći su od planiranih rashoda razred 3 i 4) i kroz ekonomsku klasifikaciju 92 Rezultat poslovanja. U sve obrasce proračuna i financijskih planova dodati rezultat prema proračunskim klasifikacijama kojima će se ujednačiti prihodi i primici, rashodi i izdaci sukladno čl.10. ZOPa Zbog svega navedenog dala sam i primjedbe na koji način treba urediti Pravilnik o proračunskim klasifikacijama. Nije prihvaćen Člankom 17. Pravilnika propisan je sadržaj Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja proračuna i višegodišnji plan uravnoteženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave a koji je u skladu s odredbama Zakona o proračunu. I dodatno kao što je već istaknuto prema sadašnjoj zakonskoj regulativi (Članak 16. stavak 1. Zakona o proračunu) prema proračunskim klasifikacijama obvezno se iskazuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana.
61 Andreja Milić III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 17. Prepisivanjem odredbi iz Zakona o proračunu nije se ništa dodatno pojasnilo u sadržajnom smislu. Ako se neće ništa pojasniti onda nema potrebe za ovim odredbama. Nije prihvaćen Člankom 17. Pravilnika uz propisivanje sadržaja Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja proračuna i višegodišnji plan uravnoteženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisuje se i format izgleda Računa prihoda i rashoda državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
62 Andreja Milić III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 18. U sve dijelove državnog proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika države treba dodati prijenose po proračunskim klasifikacijama jer inače proračun i financijski plan ne zadovoljava čl. 10. Zakona o proračunu. Nije prihvaćen Prema sadašnjoj zakonskoj regulativi (članak 29. stavak 4. i članak 34. stavak 6. Zakona o proračunu) prijenosi sredstava sadržani su samo u općem dijelu proračuna odnosno financijskog plana.
63 Andreja Milić III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 18. U sve dijelove državnog proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika države treba dodati prijenose po proračunskim klasifikacijama jer inače proračun i financijski plan ne zadovoljava čl. 10. Zakona o proračunu. Nije prihvaćen Prema sadašnjoj zakonskoj regulativi (članak 29. stavak 4. i članak 34. stavak 6. Zakona o proračunu) prijenosi sredstava sadržani su samo u općem dijelu proračuna odnosno financijskog plana.
64 Marija Podolski III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 20. U Pravilniku se ne spominje gdje se u planu iskazuje lokacijska klasifikacija. Sa stajališta općine ili grada to i nije relevantno, jer je sve jedna lokacijska klasifikacija, ali državni i županijski proračuni bi trebali znati gdje će staviti lokacijsku klasifikaciju. Nije prihvaćen Zakonom o proračunu propisane su klasifikacije prema kojima se iskazuje i usvaja proračun odnosno financijski plan.
65 Loranda Novosel III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 20. Mišljenja sam da je suvišno na razini razreda iskazivati plan i isto opterećuje plan, jer se planira na drugoj razini, a prva razina vidna je kroz opći dio. Nije prihvaćen Podaci na razini razreda objavljuju se zbog veće transparentnosti i bolje usporedivosti tijekom godina.
66 Loranda Novosel III. SADRŽAJ I IZGLED PRORAČUNA, Članak 20. Kod izvora financiranja umjesto riječi: "najniža razina" predlažem navesti: "razina razreda odnosno skupine", jer u priloženom formatu na razini glave je navedena razina razreda u okviru glave, te razina skupine u okviru aktivnosti/projekta. U tablicama MFIN koje su date u Uputama za izradu proračuna u posebnom dijelu upućeni smo da se iskazuju izvori na razini skupine u okviru projekta/aktivnosti, dok izvori na razini glave nisu traženi - što se može promijeniti u rebalansu ali samo za 2024. g., a projekcije ne mijenjamo i one ostaju bez izvora na razini glave- hoće li se ovaj Pravilnik primjenjivati od planiranja za 2025.? Nije prihvaćen U priloženom formatu na razini glave također se navodi najniža razina izvora financiranja. Pravilnik se primjenjuje od proračunskog procesa za razdoblje od 2025. - 2027. godine.
67 Andreja Milić PRAVILNIK O PRIPREMI PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA Cijeli dio IV. Od čl. 26. je nepotreban. U jednom članku se mogu riješiti izmjene i dopune i proračuna i financijskih planova. Treba stajati odredba: 1) Izmjene i dopune proračuna/financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za tekuću godinu, povećanja/smanjenja tekućeg plana i novom planu za proračunsku godinu. (2) Format Izmjena i dopuna proračuna /financijskog plana sadržajno odgovaraju izgledu proračuna i financijskog plana utvrđenog odredbama Zakona o proračunu. Nije prihvaćen Na ovaj način jasnije se utvrđuje sadržaj i format rebalansa proračuna/financijskog plana.
68 Andreja Milić PRAVILNIK O PRIPREMI PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA Ne postoji rebalans već izmjene i dopune proračuna prema čl. 45. i financijskog plana 46. ZOP Svaka izmjena plana koju je donijelo najviše tijelo rezultira novim planom i taj plan postaje važeći, a svaka izmjena važećeg plana je uvijek i samo izmjena i dopuna plana. Nema treći, peti i sedmi rebalans već izmjena i dopuna važećeg plana. Onaj plan koji je jednom izmijenjen izmjenama i dopunama više nije važeći i nema nikakvu ulogu u daljnjem procesu. Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika, između ostalih, definirani su pojmovi: izvorni plan, rebalans i tekući plan. Izvorni plan definiran je kao prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela. Rebalans je definiran kao izmjena i dopuna proračuna odnosno financijskog plana usvojena od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela.
69 Andreja Milić IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA, Članak 25. Nema potrebe ponavljati članke iz Zakona ( i još dokument nazivati drugim imenom nego je u izvornom propisu)! Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika, između ostalih, definirani su pojmovi: izvorni plan, rebalans i tekući plan. Izvorni plan definiran je kao prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela. Rebalans je definiran kao izmjena i dopuna proračuna odnosno financijskog plana usvojena od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela. Na ovaj način jasnije se utvrđuje sadržaj i format rebalansa proračuna/financijskog plana.
70 Loranda Novosel IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA, Članak 25. Kako se obrazloženje proračuna sastoji od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela, zar rebalans ne bi trebao sadržavati i obrazloženje posebnog dijela? Molim pojasniti primjenu stavka 2. - radi li se o računovodstvenoj obvezi (stvarnoj obvezi na temelju zaprimljenog računa) ili pravnom pogledu shvaćanja javnih financija (potencijalnoj obvezi npr. sklopit će se/postoji ugovor u 2023. ali primjerice neće biti računa u 2023. već u 2024. godini) Nije prihvaćen Člankom 45. Zakona o proračunu propisano je da rebalans proračuna sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja rebalansa. Zakonom se ne propisuje da se rebalans sastoji od obrazloženja Posebnog dijela rebalansa.
71 Andreja Milić IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA, Članak 26. Nema potrebe nabrajati od čega se sastoje izmjene i dopune proračuna/financijskog plana jer su sadržajno identične proračunu/financijskom planu. Treba stajati odredba: 1) Izmjene i dopune proračuna/financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za tekuću godinu, povećanja/smanjenja tekućeg plana i novom planu za proračunsku godinu. (2) Format Izmjena i dopuna proračuna /financijskog plana sadržajno odgovaraju izgledu proračuna i financijskog plana utvrđenog odredbama Zakona o proračunu. Nije prihvaćen Na ovaj način jasnije se utvrđuje sadržaj i format rebalansa proračuna/financijskog plana.
72 Loranda Novosel IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA, Članak 26. Da li se iskazuju svi elementi ukoliko nije bilo promjena u okviru istih (npr. nije bilo rebalansa u okviru 8/5)? Nije prihvaćen Da. Iskazuju se svi elementi.
73 Mladenka Karačić IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA, Članak 26. Trebalo bi propisati da se u rebalansu mora iskazati stvarni preneseni rezultat odnosno prenesena sredstva iz prethodne godine, jer se kod donošenja proračuna nije znalo koliko sredstava će se prenijeti iz prethodne godine odnosno koliki će biti preneseni rezultat. Nije prihvaćen Kod izrade rebalansa podaci se usklađuju sa stvarnim stanjem.
74 Loranda Novosel IV. SADRŽAJ I IZGLED REBALANSA PRORAČUNA, Članak 28. st. 2. - Da li je prilikom izrade izmjena i dopuna proračuna potrebno mijenjati obrazloženje proračuna koje je sastavni dio proračuna na način kao što se formalno-pravno radi izmjena/dopuna akta ili se u izmjeni obrazloženja općeg dijela obrazlažu razlozi donošenja rebalansa, značajnije izmjene prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prihodi i rashodi, primici i izdaci koji u prethodnom proračunu odnosno financijskom planu nisu bili planirani ili se izmjenama i dopunama više ne planiraju, kao i značajnije izmjene projekata/aktivnosti? Nije prihvaćen Prilikom izrade obrazloženja rebalansa obrazlažu se razlozi donošenja rebalansa, značajnije izmjene prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prihodi i rashodi, primici i izdaci koji u prethodnom proračunu odnosno financijskom planu nisu bili planirani ili se izmjenama i dopunama više ne planiraju, kao i značajnije izmjene projekata/aktivnosti.
75 Andreja Milić PRAVILNIK O PRIPREMI PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, V. SADRŽAJ I IZGLED FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA Sve gore navedene primjedbe za proračun vrijede i za financijske planove Nije prihvaćen Odgovori dani kod primjedbi na proračun.
76 Mladenka Karačić V. SADRŽAJ I IZGLED FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA, Članak 29. U stavku 2. riječi: „godine prije godine u kojoj se izrađuje proračun“ treba zamijeniti riječima: „godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun“. Prihvaćen Prihvaća se.
77 Mladenka Karačić V. SADRŽAJ I IZGLED FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA, Članak 30. Višegodišnji plan uravnoteženja svakako bi trebalo dati po izvorima financiranja. Nije prihvaćen Zakonom o proračunu nije propisana obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja po izvorima financiranja.
78 Andreja Milić PRAVILNIK O PRIPREMI PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA, IV. IZGLED I SADRŽAJ REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA Sve primjedbe na izmjene i dopune proračuna vrijede i za izmjene i dopune financijskih planova Nije prihvaćen Odgovori dani kod primjedbi na rebalans proračuna.
79 Mladenka Karačić IV. IZGLED I SADRŽAJ REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA, Članak 42. U stavcima 2. do 5. stoji: "Sažetak rebalansa državnog proračuna". To treba ispraviti kao i broj zadnjeg stavka. Prihvaćen Prihvaća se.
80 Marija Podolski V. DOSTAVA I OBJAVA PRORAČUNA I REBALANSA PRORAČUNA TE FINANCIJSKOG PLANA I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, Članak 44. Predlažem dodati članak kojim će se propisati rok čuvanja plana proračuna, odnosno financijskog plana proračunskog korisnika te rok čuvanja svakih izmjena i dopuna proračuna/financijskog plana. Čuvaju li se planovi i sve izmjene i dopune trajno u izvorniku? (Nije propisano ni za polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju.) Za financijski izvještaje su propisani rokovi, za proračunske dokumente nisu. Nije prihvaćen Rokovi čuvanja dokumenata riješeni su kroz propise o uredskom poslovanju.
81 Loranda Novosel V. DOSTAVA I OBJAVA PRORAČUNA I REBALANSA PRORAČUNA TE FINANCIJSKOG PLANA I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, Članak 44. Predlažem propisati što se radi u slučaju kad nema razlika između prijedloga rebalansa financijskog plana i rebalansa financijskog plana koji je sadržan u donesenom proračunu odnosno na koji je Sabor/predstavničko tijelo dalo suglasnost - da li je dovoljno informirati o tome upravljačko tijelo ili je upravljačko tijelo u obvezi usvojiti financijski plan do kraja godine? Prihvaćen Prihvaća se.
82 Mladenka Karačić V. DOSTAVA I OBJAVA PRORAČUNA I REBALANSA PRORAČUNA TE FINANCIJSKOG PLANA I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, Članak 44. U stavku 4. iza riječi: „u roku“ dodati riječi: „i na način“. Sukladno čl. 43. st. 2. ovim Pravilnikom treba propisati način dostave Ministarstvu financija proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, kao i izmjena i dopuna proračuna te izmjena i dopuna odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvaćen Prihvaća se.
83 Marija Podolski V. DOSTAVA I OBJAVA PRORAČUNA I REBALANSA PRORAČUNA TE FINANCIJSKOG PLANA I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, Članak 45. Vezano uz objavljivanje dokumenata, kojima se detaljnije razrađuju podzakonski akti, a što će se potencijalno odnositi i na buduće razrade ovog Pravilnika, u posljednje dvije godine više smo puta slali upite za objavu okružnica u strojno čitljivom obliku, a ovdje ponovo ističem: Način objavljivanja dodatnih uputa proračunima i proračunskim korisnicima nepregledan je i težak za snalaženje, što se, prije svega, odnosi na okružnice. Prva primjedba odnosi se na sam format dokumenta: s jedne strane od subjekata unutar općeg proračuna se traži da objavljuju financijske izvještaje, proračune, bilješke, prateće dokumente u strojno čitljivom obliku (čak ni pdf više ne zadovoljava te kriterije), dok se s druge strane subjektima u sustavu proračuna upute daju u skeniranom dokumentu, kojega nije moguće pretraživati, niti kopirati ili su te opcije ograničene, odnosno praktički neiskoristive. Starije okružnice ne mogu se ni pretraživati, ni kopirati (format slike), a ovdje dajem primjer kopiranja teksta iz jedne okružnice, gdje je to moguće: Naime, od 1. sijeðnj a 202L sva ostvarena sredstva EU pomo ói piiznajuse u prihode izvjeðtajnogtazdoblja u kojemu su postala raspoloZiva i pod uvjetorn Ju se mogu izmjeriti,slijedom ðega priznavanje prihoda po metodi pojednostavljenih tro5kova prestaju biti izuzetak kod evidentiranja prirnljenih sredstava EU. Dakle, zbog formata u kojem je dokument objavljen, prilikom kopiranja, dijakritički znakovi se izmjene te korisnik dobije tekst koji mora ispravljati i prilagođavati da bi ga mogao koristiti ili spremiti, dok tablice s primjerima knjiženja i slično nije ni moguće kopirati. Druga primjedba odnosi se na činjenicu da se okružnicama tromjesečno daju i neke knjigovodstvene upute o evidentiranju pojedinih poslovnih događaja, gdje se detaljnije pojašnjava kako postupiti i ispravno evidentirati poslovnu promjenu, no okružnice nemaju niti tablicu sadržaja, niti postoji sažetak okružnica gdje se može pronaći u kojoj je okružnici dana neka uputa, tako da je nakon nekog vremena vrlo teško pronaći okružnicu i odlomak u kojem je uputa dana. Ukoliko subjekt zna da je dana uputa ili primjer knjiženja za određeno postupanje u nekoj od okružnica, ali ne zna u kojoj, ne preostaje mu drugo nego otvarati i listati jednu po jednu okružnicu (kad je otvori, tekst ne može pretraživati) – 4 okružnice godišnje, da bi pronašao uputu danu prije npr. 3 godine s nekim primjerom knjiženja. Ovime sam pokušala ilustrirati čestu situaciju u kojoj se nađemo i gdje nepotrebno izgubimo vrijeme, kad trebamo, primjerice, uputiti svojeg proračunskog korisnika ili se u nekom dokumentu pozvati na uputu MFIN za koju znamo da je negdje navedena, a nije u Zakonu o proračunu ili Pravilniku. Nastavno na sve gore navedeno, okružnice se daju tromjesečno i prvenstveno se odnose na pripremu financijskih izvještaja, ali Okružnica I-XII ili I-III nekad daje i neku detaljniju uputu za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Pa onda kada se priprema godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, treba i o tome voditi računa – a i sljedeće godine kada se radi novi izvještaj o izvršenju, pronaći tu uputu u nekoj prošlogodišnjoj okružnici. Isto tako, upute za računovodstveno evidentiranje ponekad su dane u Uputi za izradu proračuna JL(P)RS. Naprosto se radi o velikoj količini informacija, uputa za postupanje, evidentiranje koje se nalaze u velikom broj različitih dokumenata koji su nepregledni i nesistematizirani, a činjenica da tekst nije u strojno čitljivom obliku, onemogućava da subjekti sami kopiraju i sistematiziraju upute. Ukoliko je nužno objaviti potpisanu skeniranu okružnicu, trebala bi biti objavljena i njena strojno čitljiva verzija te bi trebao postojati i katalog/sadržaj važećih informacija/uputa, što bi povećalo točnost i kvalitetu informacija koje daju financijski izvještaji i izvještaji o izvršenju. Smatram da bi najbolje bilo kad bi Okružnice davale isključivo ''tehničke'' upute za popunjavanje financijskih izvještaja, rokove, statusne promjene, i slično, dok bi Upute za pripremu proračuna JLS davale to isto za proračun - a sve knjigovodstvene upute da se daju posebno i objavljuju sistematizirano po određenim kategorijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Mladenka Karačić V. DOSTAVA I OBJAVA PRORAČUNA I REBALANSA PRORAČUNA TE FINANCIJSKOG PLANA I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, Članak 45. U stavku 2. treba uskladiti: korisnik ili korisnici. Prihvaćen Prihvaća se.
85 Andreja Milić VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA, Članak 46. Proračunskom korisniku akte ne donosi ministar, načelnik, gradonačelnik ni župan, a ni Sabor ni skupštine već njegovo upravljačko tijelo i zato proračunskom korisniku ne može odobriti preraspodjelu ministar ili gradonačelnik, načelnik i župan već oni odobravaju preraspodjele na POZICIJAMA PLANA PRORAČUNA koje SE ODNOSE na proračunskog korisnika. Promjenu financijskog plana korisnika, bez obzira koji je razlog toj promjeni, donosi jedino i isključivo njegovo upravljačko tijelo,. Zakonom o ustanovama (velika većina korisnika su ustanove) čl. 36. propisano je kako jedino upravno vijeće može odlučivati o planu ustanove. Ravnatelji nemaju ovlasti mijenjati financijski plan, a posebno ne na zahtjev ministra, načelnika, gradonačelnika ili župana. Ravnatelji nisu nigdje ovlašteni o ikakvim izmjenama plana obavještavati upravno vijeće , a ministri i načelnici, gradonačelnici i župani nemaju ovlasti da za to ovlaste ravnatelje! Ravnatelji su samo i jedino odgovorni svom upravljačkom tijelu i provode njihove odluke! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Mladenka Karačić VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA, Članak 46. Osim stavaka 8. i 9., ovaj članak je u skladu sa Zakonom o proračunu jer se, osim na članku 60., temelji i na odredbama drugih članaka Zakona o proračunu. Sukladno čl. 60. st. 9. Zakona o proračunu ministar financija odobrava provedbu preraspodjele sredstava i naknadno utvrđivanje aktivnosti i/ili projekata i/ili stavki. Komu odobrava? Proračunskom korisniku koji je tražio preraspodjelu. Sukladno st. 11. istoga članka proračunskim korisnicima JLP(R)S provedbu preraspodjele odobrava općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan. Gdje se provodi preraspodjela? Sukladno čl. 28. Zakona proračun sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna. Posebni dio proračuna sadrži financijske planove pojedinih proračunskih korisnika ili zbroj financijskih planova ako se zbrojeni financijski planovi grupe proračunskih korisnika u proračunu organizacijski planiraju u sklopu zajedničke glave. Svaka promjena u posebnom dijelu proračuna mora biti vidljiva kod proračunskih korisnika u njihovim financijskim planovima. Ako se u proračunu provodi preraspodjela koju je proračunskom korisniku odobrio ministar financija odnosno načelnik, gradonačelnik odnosno župan, i u financijskom planu proračunskog korisnika koji je preraspodjelu tražio također se provodi preraspodjela. Može li proračunski korisnik provoditi izmjene i dopune financijskog plana ako nisu provedene izmjene i dopune proračuna? Člankom 46. stavkom 2. Zakona propisano je da se na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona za postupak donošenja financijskog plana. Predlaganje i donošenje financijskog plana proračunskih korisnika utvrđeno je člankom 38. Zakona. Sukladno st. 4. toga članka ministarstva i druga državna tijela odnosno upravna tijela JLP(R)S dužna su prijedlog svog financijskog plana i prijedloge financijskih planova koji su im dostavljeni u skladu s uputom Ministarstva financija odnosno nadležne JLP(R)S dostaviti Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije sukladno rokovima propisanim uputama Ministarstva financija za izradu proračuna. Sukladno čl. 45. Zakona izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna. Na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona za postupak donošenja proračuna. Predlaganje proračuna, a sukladno čl. 45. i izmjena i dopuna proračuna, utvrđeno je u čl.40. Zakona. Tako je utvrđeno da Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna te ga dostavlja Vladi odnosno načelniku, gradonačelniku, županu, a Vlada odnosno načelnik, gradonačelnik, župan utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga Saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje. Kako Sabor odnosno predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna koji sadrži financijske planove proračunskih korisnika, bez izmjena i dopuna proračuna proračunski korisnici ne mogu provoditi izmjene i dopune svog financijskog plana. U protivnome, financijski plan proračunskog korisnika ne bi odgovarao financijskom planu iskazanom u posebnom dijelu proračuna koji je donio Sabor odnosno predstavničko tijelo. Treba li upravljačko tijelo proračunskog korisnika odobravati preraspodjelu? Zakonom o proračunu to nije propisano. Sabor odnosno predstavničko tijelo ne odobrava preraspodjelu, nego, sukladno čl. 60. st. 10. Zakona o proračunu, Vlada odnosno načelnik, gradonačelnik odnosno župan o provedenim preraspodjelama izvještava Sabor odnosno predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Slijedom toga, proračunski korisnik o provedenim preraspodjelama treba izvijestiti upravljačko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana. Slijedom svega navedenoga, preraspodjelu koju je odobrio ministar financija odnosno načelnik, gradonačelnik odnosno župan i koja je provedena u posebnom dijelu proračuna, proračunski korisnik provodi u svom financijskom planu, o čemu izvještava svoje upravljačko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Andreja Milić VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA, Članak 46. t.8. Postupak preraspodjele propisan čl. 60. Zakona o proračun niti u jednom stavku ne navodi proračunskog korisnika kao obveznika preraspodjele. Preraspodjela je mehanizam kojim izvršno tijelo (vlada, načelnik, gradonačelnik, župan) mijenja plan uz dozvolu najvišeg tijela (Sabor i skupštine) danu kroz čl. 60. Da je predviđeno da korisnici rade preraspodjela u ZOP-u bi čelnicima proračunskih korisnika (ravnateljima) bilo dano ovlaštenje da mimo upravljačkih tijela preraspodjelama mijenjanju plan kako je to dano načelnicima, gradonačelnicima i županima!! O svakoj promjeni, pa tako i o provedenim preraspodjelama u dijelu proračuna koji se odnosi na pozicije proračunskog korisnika, u financijskom planu proračunskog korisnika odlučuje isključivo onaj tko ga je i usvojio, a to je upravljačko tijelo (upravno vijeće, školski odbor i sl.) proračunskog korisnika, a ne skupština JLP(R)S. Prihvaćen Prihvaća se.
88 Andreja Milić VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA, Članak 46. Ostaviti samo odredbe koje nisu već navedene u Zakonu. Nije prihvaćen Člankom 46. Pravilnika propisuju se pravila i format preraspodjela sredstava proračuna utvrđeni u Zakonu o proračunu.
89 Andreja Milić VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA, Članak 46. Riječi "rebalans" zamijeniti riječima "izmjene i dopune" Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika, između ostalih, definirani su pojmovi: izvorni plan, rebalans i tekući plan. Izvorni plan definiran je kao prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela. Rebalans je definiran kao izmjena i dopuna proračuna odnosno financijskog plana usvojena od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela.
90 Loranda Novosel VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA, Članak 46. st. 9.- molim pojasniti što znači na " najnižoj razini ekonomske klasifikacije", da li je to razina razreda ili skupine? Nije prihvaćen Najnižom razinom smatra se najniža razina ekonomske klasifikacije na kojoj se ostvaruju prihodi.
91 Loranda Novosel VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA, Članak 46. Da li se preraspodjele objavljuju na mrežnoj stranici i/ili službenom glasilu i ako da, treba li vezati njihovo stupanje na snagu objavom u službenom glasilu ili s danom donošenja? Koji je format izrade preraspodjele? Koji je obuhvat podataka obvezan u rebalansu/preraspodjeli - da li je potrebno navesti cijeli posebni dio ili je dovoljno iskazati samo promjene u okviru klasifikacija gdje je bilo promjena? Nije prihvaćen Člankom 44. Pravilnika propisano je koji dokumenti se objavljuju na mrežnim stranicama i/ili službenom glasilu. Format izrade preraspodjele zadan je u Prilogu 9.a i 9.b. U rebalansu se navodi cijeli poseban dio.
92 Mladenka Karačić VI. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA, Članak 46. Članak 46. treba prilagoditi kako bi se odnoso i na JLP(R)S ili dodati poseban članak za jedinice. Stavak 6. odnosi se na državni proračun (navedeni izvori financiranja druge razine utvrđeni su za državni proračun). Treba propisati iznimke za jedinice, a koje su u skladu sa Zakonom o proračunu. Vezano s tim treba prilagoditi i stavak 7. Napomena uz stavak 8.: Preraspodjela se provodi unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici. Sredstva se mogu ne preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, odnosno između rashoda i izdataka. Proračunski korisnici opće prihode i primitke planiraju i evidentiraju uokviru skupine 67. Sukladno Zakonu o proračunu proračun i financijski plan se donosi na razini skupine. To se odnosi kako na rashode i izdatke, tako i na prihode i primitke. Kako onda preraspodjela utječe na prihode/primitke, osim u slučaju preraspodjele između razdjela? Napomena uz stavak 9.: Proračun i financijski plan sukladno Zakonu o proračunu donose se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Ako se ovdje misli na prihode i primitke koji se u modul za planiranje državnog proračuna unose na detaljnijoj razini, to su radne tablice koje Sabor ne usvaja. Zato se to ne propisuje Pravilnikom, nego uputama za izradu državnog proračuna. Stavak 10.: Iznimke su propisane u stavku 6., a ne u stavku 8. Jedinice ne mogu odlukom o izvršavanju propisati iznimke koje nisu propisane Zakonom o proračunu. Za državni proračun mogu se propisivati dodatne iznimke jer se donosi zakon o izvršavanju. Stavak 11.: Prilog 9. b treba ostaviti za upute za izradu državnog proračuna. Djelomično prihvaćen Novim Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 4/24) usklađeni su izvori financiranja za državnu i lokalnu razinu. Zbog ujednačenog pristupa i objedinjavanja podataka format izgleda preraspodjele kako rashoda tako i prihoda dan je u Pravilniku. Odlukom o izvršavanju može se detaljnije dopuniti procedura preraspodjele u okviru propisanog Zakonom o proračunu.