Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Opatija PRIJEDLOG UREDBE O NAČINU OCJENE I POSTUPKU ODOBRAVANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA Iako podržavamo intenciju da se Uredbom uredi obvezno vrednovanje investicijskih projekata te izrade pred investicijskih studija za investicijske projekte, smatramo da je predloženi tekst u većem dijelu nesukladan s drugim propisima koji uređuju ovlasti i odgovornosti tijela JLS, investicije u komunalnu infrastrukturu, izradu strateških dokumenata te planiranje i izvršavanje proračuna. Pored toga smatramo da predloženi tekst Uredbe neće ispuniti ciljeve radi kojih se Uredba donosi,a zasigurno će doprinijeti dodatnom administriranju. Prijedlog Uredbe suprotan je Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakonu o proračunu, Zakonu o komunalnom gospodarstvu te Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Naime ako o lokalnim investicijskim projektima odlučuje pročelnik ili povjerenstvo postavlja se pitanje čemu izrada strateških planova (Provedbeni program ili Plan razvoja) te operativnih planova (Program gradnje komunalne infrastrukture te Proračun i projekcija). Prema ovom prijedlogu "povjerenstva" se uvode kao "nova tijela" unutar JLS koja donose odluke umijesto izvršnog, predstavničkog ili upravnog tijela. Uredbu bi stoga trebalo koncipirati isključivo na način da se obveže nositelje investicijskih projekata, u konkretnom slučaju JLS, da obavezno prije pokretanja značajnijih investicija izrade pred investicijske studije te na temelju istih planiraju troškove investicije i buduće troškove održavanja (upravljanja) odnosno pokrenu investiciju tek nakon izrađenih investicijskih studija. Izuzetak bi trebale biti investicije u komunalnu infrastrukturu zbog svojih specifičnosti i posebne zakonske regulative. Također je bitno propisati da sve provedbene odluke donosi isključivo izvršno tijelo JLS (za projekte kojih je nositelj JLS) odnosno čelnik proračunskog korisnika uz prethodnu sugalsnost izvršnog tijela JLS (za projekte kojih je nositelj proračunski korisnik), pri čemu se povjerenstvo može predvidjeti kao tijelo savjetodavnog karaktera kojeg imenuje opet i isključivo izvršno tijelo. Navedeno rješenje bi, pored ranije istaknutih propisa, bilo sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru prema odredbama kojeg je odgovorna osoba institucije (osoba odgovorna za vođenje poslovanja institucije - čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinski načelnik, gradonačelnik, župan, uprava, predsjednik uprave ili direktor, ravnatelj) odgovorna za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, na način da osigura: a) izradu i provedbu strateških i drugih planova, kao i programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva institucije b) usklađenost strateških i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije c) unutarnje ustrojstvo koje je prikladno zadacima institucije, s jasno definiranim ovlastima i odgovornostima za učinkovitu i djelotvornu provedbu poslovnih ciljeva i korištenje financijskih sredstava dodijeljenih za njihovu provedbu d) uspostavu sustava izvještavanja u skladu s prenesenim ovlastima i odgovornostima radi praćenja rezultata i učinaka ostvarenih dodijeljenim financijskim sredstvima e) upravljanje najznačajnijim rizicima koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva sadržanih u strateškim i drugim planovima f) uspostavu kontrola radi osiguranja pravilnog, etičnog, ekonomičnog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obvezamadio g) uspostavu učinkovitih i djelotvornih informacijskih i komunikacijskih sustava h) praćenje i procjenu učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola i) definiranje načina suradnje s institucijama iz nadležnosti, uključujući sustav izvještavanja. Isto tako bi takvo rješenje bilo sukladno ključnim zahtjevima Kontrolnog okruženja kao komponente Okvira sustava unutarnjih kontrola u dijelu Organizacijskog ustrojstva, ovlasti, odgovornosti i izvještavanja na način da: - Unutarnje organizacijsko ustrojstvo usklađeno je s regulatornim okvirom i postavljeno je tako da osigura jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti za realizaciju funkcija i poslovnih ciljeva unutar institucije te za nadziranje institucija iz nadležnosti. - Unutarnje organizacijsko ustrojstvo uređeno je uredbom, statutom ili pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. - Odlukom ili drugim internim aktima uređene su ovlasti i odgovornosti rukovoditelja ustrojstvenih jedinica za realizaciju ciljeva i upravljanje financijskim sredstvima koja su im dodijeljena u nadležnost radi ostvarenja ciljeva. - Odlukom ili drugim internim aktima uređene su ovlasti i odgovornosti za realizaciju projekata u kojima sudjeluje više ustrojstvenih jedinica i/ili institucija iz nadležnosti. - Uspostavljene su linije izvještavanja koje rukovoditeljima omogućavaju praćenje realizacije poslovnih ciljeva, dodijeljenih financijskih sredstava, rezultata i učinaka te nadziranje rada institucija iz nadležnosti. Djelomično prihvaćen Izmijenjene su odredbe Uredbe na način da će odluku o financiranju pred-investicijskih studija i odluku o odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S u skladu s propisima i općim aktima kojima se određuju ovlasti predstavničkog tijela, izvršnog tijela i čelnika. Za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Uredba propisuje sastav članova Povjerenstva koje u pravilu čine općinski načelnik, gradonačelnik, župan (kao predsjednik Povjerenstva) te je njegov glas kod donošenja odluke odlučujući, pročelnik upravnog tijela za financije JLP(R)S i pročelnici upravnih tijela JLP(R)S nadležnih za poslove gospodarstva, prostornog uređenja, graditelja i prometa te pročelnik upravnog tijela JLP(R)S iz čijeg djelokruga je investicijski projekt o kojem se odlučuje. Iznimno u JLS u kojima je ustroje jedinstveni upravni odjel, Uredbom je propisano da sastav članova Povjerenstva u pravilu čine općinski načelnik odnosno gradonačelnik (kao predsjednik Povjerenstva), te je njegov glas kod donošenja odluke odlučujući, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica nadležni za financije te poslove gospodarstva, prostornog uređenja, graditeljstva i prometa te voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice iz čijeg djelokruga je investicijski projekt o kojem se odlučuje. Odluka Povjerenstva se donosi u skladu rokovima iz zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje sustav proračuna, a nadležno upravno tijelo zaduženo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje rokove dostave odluke. Uredbom je opisana procedura postupanja Povjerenstva za odabir investicijskih projekata, informiranja svih nositelja investicijskih projekata koji su dostavili svoje prijedloge te Ministarstva financija odnosno upravnih tijela zaduženih za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odredbe Uredbe izmijenjene su na način da propisuju kako Povjerenstva donose zaključak kojim utvrđuju svoje stajalište oko investicijskih projekata te ga dostavljaju Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije, u svrhu početka proračunskog procesa, poštujući rokove iz Zakona o proračunu. Konačnu odluku o financiranju investicijskog projekta donose izvršna, odnosno predstavnička tijela. Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. i 13. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
2 Primorsko-goranska županija I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Smatramo da je navedena Uredba relativno dobro identificirala bitne trenutke kod pokretanja, vođenja i realizacije projekata. Međutim, pojedina rješenja su potpuno neprimjenjiva za lokalnu razinu. Isto tako, budući da se navedena Uredba donosi temeljem Zakona o proračunu, nedostaje veća povezanost s proračunskim procesima što bi znatno olakšalo i dokumentiralo proces pripreme i izrade proračuna. Također, smatramo da Uredba previše ulazi u unutarnje procese lokalne samouprave. Naime, članak 6. Europske povelje o lokalnoj samoupravi daje za pravo lokalnim samoupravama da same određuju svoj unutarnji upravni ustroj, kako bi ga prilagodile svojim osebujnim potrebama i učinile upravljanje što učinkovitijim. Kroz cijelu Uredbu se pretjerano normira i propisuju obveze i odgovornosti unutar jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te se time zadire u pravo jedinica da samostalno odlučuju o svom ustrojstvu, odgovornostima, procedurama rada i sl. S obzirom da se donošenje navedenog akta čekalo 20 godina, smatramo da je vrijeme savjetovanja s javnošću i konzultacija neopravdano kratko. Primljeno na znanje Izmijenjene su odredbe Uredbe na način da će odluku o financiranju pred-investicijskih studija i odluku o odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S u skladu s propisima i općim aktima kojima se određuju ovlasti predstavničkog tijela, izvršnog tijela i čelnika. Izmijenjenim tekstom Uredbe dodatno se prepoznaju specifičnosti unutarnjeg ustrojstva JLP(R)S čime se omogućava nesmetana primjena odredbi Uredbe neovisno o veličini JLP(R)S ili njenom ustrojstvu. U člancima 8. i 10. Uredbe rokove za dostavu informaciju o odlukama o odabiru za financiranje mikro i malih investicijskih projekata te za podnošenje prijedloga i izradu liste prijedloga srednjih i velikih investicijskih projekata samostalno utvrđuje nadležno upravno tijelo zaduženo za financije JLP(R)S. Uredbom je opisana procedura postupanja Povjerenstva za odabir investicijskih projekata, informiranja svih nositelja investicijskih projekata koji su dostavili svoje prijedloge te Ministarstva financija odnosno upravnih tijela zaduženih za financije JLP(R)S. Odredbe Uredbe izmijenjene su na način da propisuju kako Povjerenstva donose zaključak kojim utvrđuju svoje stajalište oko investicijskih projekata te ga dostavljaju Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije JLP(R)S u svrhu početka proračunskog procesa, poštujući rokove iz Zakona o proračunu. Konačnu odluku o financiranju investicijskog projekta donose izvršna, odnosno predstavnička tijela.
3 Primorsko-goranska županija I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U članku 2. stavku 2. iza riječi „Ministarstva financija“ treba dodati i tekst „ ,odnosno upravnom tijelu za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave." Prihvaćen Prihvaća se komentar
4 Primorsko-goranska županija I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Definicija javnog investicijskog projekta nije dovoljno jasna kao ni obuhvat potencijalnih projekata. Da li nabava opreme ulazi u navedenu definiciju i da li će se i za njenu nabavu, a s obzirom da nije utvrđena donja vrijednost za definiranje mikro projekta, morati primjenjivati ova Uredba? Prihvaćen Smatramo da je definicija javnog investicijskog projekta jasna, isto je definirano člankom 3. točkom 2. pojmovnika Uredbe. Obuhvat vrijednosti projekata na koji se Uredba odnosi je ažuriran na način da je utvrđena donja granica vrijednosti projekta na koje se Uredba odnosi. Uredba se primjenjuje za vrijednosti investicijskih projekata iznad 60.000 eura.
5 Grad Opatija I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Pojmovi "Projektni koncept" i "Profil projekta" odgovaraju sadržaju Programa gradnje komunalne infrastrukture koji se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu donosi za svaku proračunsku godinu uz Proračun, a koji sadrži: "procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja. Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog programom građenja komunalne infrastrukture.Troškovi se procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja. Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje, izrade projekata i druge dokumentacije, ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture, građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture, evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama. Stoga smatramo da bi se investicije u komunlanu infrastrukturu trebale izuzeti iz primjene ove Uredbe (veza na članak 16. prijedloga). Nije prihvaćen Investicije u komunalnu infrastrukturu smatraju se javnim investicijskim projektom koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Investiranje u komunalnu infrastrukturu provodi se u svrhu stvaranja jednog ili više rezultata unutar utvrđenog vremenskog razdoblja te se financira proračunskim sredstvima JLP(R)S odnosno proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP(R)S. Ulaganjem sredstava u komunalnu infrastrukturu utječe se na rješavanje postojećeg problema, prevenciju budućeg problema, poticanje razvoja, poboljšanje postojećeg stanja, a za posljedicu ima povećanje i/ili očuvanje vrijednosti nefinancijske imovine. Stoga se prijedlog o izuzimanju primjene Uredbe na investicija u komunalnu infrastrukturu ne prihvaća. Sadržaj pred-investicijskih studija (Projektni koncept" i "Profil projekta") će se dodatno definirati priručnikom o primjeni Uredbe koju će izraditi Ministarstvo financija. Ujedno, vodi se računa da sadržaj Projektnog koncepta i Projektnog profila daje najosnovnije informacije o projektu, a koje su već utvrđene kao dio projektne ili druge dokumentacije koja je izrađena u skladu s ostalim propisima. Cilj navedenih obrazaca Projektni koncept" i "Profil projekta" je sistematizirati i ujednačiti postupanja prilikom analize i odlučivanja o odabiru projekta. Navedenim se također osigurava i dokumentirana podloga za odlučivanje o prijedlozima investicijskih projekata. Dodatno, obuhvat vrijednosti projekata na koji se Uredba odnosi je ažuriran na način da je utvrđena donja granica vrijednosti projekta na koje se Uredba odnosi. Uredba se primjenjuje za vrijednosti investicijskih projekata iznad 60.000 eura, što uključuje i ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
6 Grad Opatija II. KATEGORIJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 4. Smatramo da bi se trebala odrediti donja granica vrijednosti investicijskih projekata do koje se Uredba ne bi primjenjivala to posebice i to najmanje 500.000 eur-a kako bi predložena procedura bila opravdana. naime činjenica je da JLS i njihovi proračunski korinsici imaju dosta veliki broj manjih investicija odnosno kapitalnih ulaganja i to od investicija u komunalnu infrastrukturu, nabavku opreme, manjih zahvata na građevinama i sl. koji ovim prijedlogom nisu prepoznati. Naime prema opisu pojma "Javni investicijski projekt" svaki kapitalni projekt predstavlja investicijski projekt neovisno o njegovoj vrijednosti. Djelomično prihvaćen Prihvaća se komentar u dijelu da se odredi donja granica vrijednosti investicijskih projekta na koje se Uredba odnosi. Ne prihvaća se dio komentara da donja granica do koje se Uredba ne bi primjenjivala iznosi 500.000 eura, već je određeno da se Uredba primjenjuje na investicijske projekte u vrijednosti od najmanje 60.000 eura.
7 Primorsko-goranska županija IV.  FINANCIRANJE IZRADE PRED-INVESTICIJSKIH STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, Članak 6. Ovim člankom propisuje se nadležnost za odlučivanje o izradi pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije na način da za investicijske projekte samostalno odlučuje: čelnik proračunskog korisnika državnog proračuna, pročelnik nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnik proračunskog korisnika proračuna JLP(R)S. Mišljena smo da Uredba ne može propisivati pojedine odgovornosti službenika unutar jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, niti pročelnike izjednačavati sa izvršnom vlasti tj. županima, gradonačelnicima i načelnicima. Postavlja se i pitanje usklađenosti ove odredbe s člankom 17. stavka 1. Zakona o proračunu jer ga direktno derogira. Smatramo da, sukladno stavku 2. navedenog članka, samo čelnik JLPRS može te svoje ovlasti prenijeti na druge osobe u skladu s aktima o unutarnjem ustrojstvu. Dakle, upitno je da li se može podzakonskim aktom koji se donosi na temelju Zakona o proračunu derogirati druge odredbe tog istog Zakona. Na predstavljanju Uredbe je rečeno da se ne mora raditi o formalnoj, odnosno pisanoj odluci, što smatramo da nije u skladu sa svrhom i ciljem Zakona o proračunu i ove Uredbe koji podrazumijevaju osiguranje revizijskih tragova o svim bitnim odlukama u životnom vijeku projekta, pa treba razmisliti da li treba propisati da se donosi formalna odluka. Koliko je navedena odredba nelogična i nezakonita pokazuje i stavak 2. u kojem se vrijednost izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije o kojoj odlučuje pročelnik nadležnog upravnog tijela povezuje s propisanim iznosom o kojem izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može samostalno odlučivati te se utvrđuje obveza prethodne suglasnosti predstavničkog tijela u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Dakle, čelnik JLPRS ne donosi odluku već pročelnik, ali ako navedena vrijednost prelazi iznos utvrđen Zakonom o JLPRS (iznos utvrđen za izvršno tijelo) potrebna je prethodna suglasnost predstavničkog tijela. Prema Zakonu o JLPRS ovlašteni izrađivač akata za predstavničko tijelo je izvršno tijelo, a ne pročelnik. Navedeno dodatno ukazuje da je čelnik JLPRS nezakonito izostavljen u donošenju odluka propisanih ovom Uredbom. U stavku 3. nije jasno da li se sredstava osiguravaju prije ili poslije odluke o izradi pred-investicijske studije i projektne dokumentacije. Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje postupanje JLP(R)S u primjeni Uredbe. Izmijenjene su odredbe Uredbe o donošenju odluka od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela JLP(R)S pri izradi pred-investicijskih studija te odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S na način da će odluke donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S u skladu s propisima i općim aktima kojima se određuju ovlasti predstavničkog tijela, izvršnog tijela i čelnika. Uredbom je opisana procedura postupanja Povjerenstva za odabir investicijskih projekata, informiranja svih nositelja investicijskih projekata koji su dostavili svoje prijedloge te Ministarstva financija odnosno upravnih tijela zaduženih za financije JLP(R)S. Odredbe Uredbe izmijenjene su na način da propisuju kako Povjerenstva donose zaključak kojim utvrđuju svoje stajalište oko investicijskih projekata te ga dostavljaju Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije JLP(R)S u svrhu početka proračunskog procesa, poštujući rokove iz Zakona o proračunu. Konačnu odluku o financiranju investicijskog projekta donose izvršna, odnosno predstavnička tijela.
8 Grad Opatija IV.  FINANCIRANJE IZRADE PRED-INVESTICIJSKIH STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, Članak 6. Ovaj članak je u potpunosti neprihvatljiv sa stajališta Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Također smatramo da je ovako stipuliran članak, u kontekstu onoga što se želi urediti Uredbom, nepotreban. Na početku bi trebalo razjasniti što se podrazumijeva pod riječima "ako je primjenjivo”? Nadalje, pitanje koje se nameće je davanje ovlaštenja pročelniku da odlučuje o izradi studije kada je nositelj invest.projekta JLS?. Takvu odluku može donijeti isključivo čelnik JLS odnosno izvršno tijelo. To posebice što se u stavku 2. uređuje pitanje raspolaganja imovinom koje je uređeno u Zakonu o lokalnoj samoupravi i prema kojemu raspolagati imovinom može ili izvršno ili predstavničko tijelo ovisno o njenoj vrijednosti. Drugo pitanje koje se nameće je zašto je predloženo da se o financiranju izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije donosi posebna odluka, a primjerice o financiranju izvođenja radova (koji imaju najveću vrijednost) ne? Treće pitanje zašto je predloženo da se o financiranju izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije donosi posebna odluka, kada se, sukladno Zakonu o proračunu, rashodi mogu izvršavati samo ako su prethodno planirani Proračunom. Dakle, sukladno onome što Uredba traži postupak investicije kreće od Proračuna u kojemu se najprije moraju planirati sredstva za izradu pred-investicijske studije, zatim isto predvidjeti u Planu nabave te provesti postupak nabave. Odluku o odabiru u pravilu donosi čelnik JLS, osim ako je Pravilnikom o jednostavnoj nabavi uređeno drugačije. Smatramo da bi bilo puno svrsishodnije da se propiše primjerice donošenje "odluke o pokretanju investicije" koja bi sadržavala nositelje, radni tim, aktivnosti koje treba odraditi (studije, projekte) te rokove pri čemu bi takvu odluku donosilo izvršno tijelo JLS ili čelnik proračunskog korisnika uz prethodnu suglasnost čelnika JLS. Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje postupanje JLP(R)S u primjeni Uredbe. Izmijenjene su odredbe Uredbe o donošenju odluka od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela JLP(R)S pri izradi pred-investicijskih studija te odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S na način da će odluke donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S. O financiranju izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije nije potrebno donijeti formalnu odluku. Pojmom „izrada projektne dokumentacije, ako je primjenjivo“ smatra se da je projektnu dokumentaciju potrebno izraditi za one investicijske projekte kada posebni propisi isto nalažu.
9 Primorsko-goranska županija V.  ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 7.  Ovim člankom propisuje se da odluku o odabiru za financiranje mikro i malih investicijskih projekata donosi: čelnik proračunskog korisnika državnog proračuna, pročelnik nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnik proračunskog korisnika proračuna JLP(R)S. Mišljena smo da Uredba ne može propisivati pojedine odgovornosti službenika unutar jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, niti pročelnike izjednačavati sa izvršnom vlasti tj. županima, gradonačelnicima i načelnicima. Postavlja se i pitanje usklađenosti ove odredbe s člankom 17. stavak 1 Zakona o proračunu jer je direktno derogira. Smatramo da, sukladno stavku 2. navedenog članka, samo čelnik JLPRS može te svoje ovlasti prenijeti na druge osobe u skladu s aktima o unutarnjem ustrojstvu. Dakle, upitno je da li se može podzakonskim aktom koji se donosi na temelju Zakona o proračunu, derogirati druge odredbe tog istog Zakona. U ovom članku je propušteno navesti odredbu iz članka 6. stavka 2., iako je u slučaju iz ovog članka riječ o većim iznosima. U stavku 4. nije jasno da li se sredstava osiguravaju prije ili poslije odluke o izradi pred-investicijske studije i projektne dokumentacije. Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje postupanje JLP(R)S u primjeni Uredbe. Izmijenjene su odredbe Uredbe o donošenju odluka od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela JLP(R)S pri izradi pred-investicijskih studija te odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S već će odluke donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S. Sredstva za financiranje izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije osiguravaju se u proračunu, odnosno financijskom planu nositelja investicijskog projekta.
10 TAMARA MANDIĆ V.  ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 7.  Pročelnik nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može donijeti Odluku o odabiru za financiranje mikro i malih investicijskih projekta s obzirom da je izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema članku 17. Zakonu o proračunu odgovoran za planiranje i izvršavanje proračuna, kao i za preuzimanje obveza. Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje postupanje JLP(R)S u primjeni Uredbe. Izmijenjene su odredbe Uredbe o donošenju odluka od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela JLP(R)S pri izradi pred-investicijskih studija te odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S već će odluke donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S.
11 Grad Opatija V.  ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 7.  U ovom slučaju bi naš komantar na članak 6. bio identičan i za ovaj članak. Pored toga pojam "pročelnik nositelja investicijskog projekta" je nepoznat u propisima koji uređuju poslove JLS jer nositelj investicijskog projekta ne može biti upravni odjel ako se ovdje na to mislilo već isključivo JLS. To je jasno naznačano i u članku 3. stavku 1. točki 3. prijedloga pa stoga nije jasno zašto se kasnije u Uredbi, kao i u ovom članku za nositelja određuje pročelnik upravnog tijela JLS. Osim toga kod JLS koje imaju više upravnih odjela ovakva odredbae ne bi mogla uopće biti primjenjena. Konačno sredstva za financiranje mikro i malih investicijskih projekata čiji je nositelj JLS neće i ne mogu biti osigurana u "financijskom planu" već isključivo u proračunu! Stoga predlažemo da se i ovaj članak izmijeni na način da odluku o odabiru za financiranje mikri i malih investicijskih projekata JLS donosi izvršno tijelo odnosno čelnik proračunskog korisnika uz prethodnu suglasnost izvršnog tijela JLS (ako je nositelj projekta proračunski korisnik JLS). Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje postupanje JLP(R)S u primjeni Uredbe. Izmijenjene su odredbe Uredbe o donošenju odluka od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela JLP(R)S pri izradi pred-investicijskih studija te odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S na način da će odluke donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S. Sredstva za financiranje izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije osiguravaju se u proračunu, odnosno financijskom planu nositelja investicijskog projekta. Čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S odnosi odluku o izradi pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije i odabiru za financiranje mikro i malih investicijskih projekata u skladu s propisima i općim aktima kojima se određuju ovlasti predstavničkog tijela, izvršnog tijela i čelnika. O financiranju izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije nije potrebno donijeti formalnu odluku.
12 Grad Opatija V.  ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 8. Pročelnik odnosno upravni odjel nije i ne može biti nositelj investicijskog projekta. Pored toga Odjel za financije zasigurno je upoznat sa investicijskim projektom jer je isti prethodno bio odnosno trebao biti planiran proračunom na temelju prijedloga istog toga pročelnika odnosno upravnog odjela na čijem je čelu. Nadalje, ako su sredstva osigurana Proračunu, planirana u Planu nabave i još predviđena primjerice Programom gradnje kom.infrastrukture zašto se ponovno donosi odluka o odabiru za financiranje? Da li to znači da se neki investicijski projekt koji je planiran proračunom, a za koji se ne donese Odluka o odabiru za financiranje neće realizirati, a time niti izvršiti proračun. Dakle odluka pročelnika je iznad izvršnog tijela koje je predložilo proračun i predstavničkog tijela koje ga je donijelo? Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje postupanje JLP(R)S u primjeni Uredbe. Izmijenjene su odredbe Uredbe o donošenju odluka od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela JLP(R)S pri izradi pred-investicijskih studija te odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S već će odluke donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R)S. O financiranju izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije nije potrebno donijeti formalnu odluku. Primjena ove Uredbe planirana je od 1. siječnja 2024. godine, a temeljem odredbi o predlaganju liste prijedloga srednjih i velikih investicijskih projekata Povjerenstvu koje donosi zaključak o odabiru za financiranje investicijskih projekata, prvi srednji i veliki investicijski projekti očekuju se od 2025. godine, obzirom da bi se lista odabranih srednjih i velikih investicijskih projekata morala uzeti u obzir pri izradi proračuna za iduću godinu i projekcijama za naredne dvije godine odnosno pri planiranju rebalansa tekućeg proračuna.
13 Grad Opatija V.  ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 10. Isto kao i komentar na članak 6., odluku o odabiru za financiranje može donijeti isključivo čelnik JLS odnosno izvršno tijelo, a nikako povjerenstvo koje može imati isključivo savjetodavni karakter. Pored toga, a vezano na stavak 2. koji predviđa dostavu informacija odjelu nadležnom za financije, ističemo da je odjel za financije zasigurno je upoznat sa investicijskim projektom jer je isti prethodno bio odnosno trebao biti planiran proračunom na temelju prijedloga istog toga pročelnika odnosno upravnog odjela na čijem je čelu odnosno financijskom planu proračunskog korisnika. Nadalje, ako su sredstva osigurana Proračunu, planirana u Planu nabave i još predviđena primjerice Programom gradnje kom.infrastrukture zašto se ponovno donosi odluka o odabiru za financiranje? Da li to znači da se neki investicijski projekt koji je planiran proračunom, a za koji se ne donese Odluka o odabiru za financiranje neće realizirati, a time niti izvršiti proračun. Dakle prema ovom prijedlogu povjerenstvo je tijelo iznad izvršnog tijela koje je predložilo proračun i predstavničkog tijela koje ga je donijelo. Stoga predlažemo da se i ovaj članak izmijeni na način da odluku o odabiru za financiranje srednje i velikih investicijskih projekata JLS donosi izvršno tijelo odnosno čelnik proračunskog korisnika uz prethodnu suglasnost izvršnog tijela JLS (ako je nositelj projekta proračunski korisnik JLS). Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje postupanje JLP(R)S u primjeni Uredbe. Izmijenjene su odredbe Uredbe o donošenju odluka od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela JLP(R)S pri izradi pred-investicijskih studija te odabiru mikro i malih investicijskih projekata iz nadležnosti JLP(R)S i proračunskih korisnika JL(R)S već će odluke donositi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te čelnik proračunskog korisnika JLP(R). Uredbom je opisana procedura postupanja Povjerenstva za odabir investicijskih projekata, informiranja svih nositelja investicijskih projekata koji su dostavili svoje prijedloge te Ministarstva financija odnosno upravnih tijela zaduženih za financije JLP(R)S. Odredbe Uredbe izmijenjene su na način da propisuju kako Povjerenstva donose zaključak kojim utvrđuju svoje stajalište oko investicijskih projekata te ga dostavljaju Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije JLP(R)S u svrhu početka proračunskog procesa, poštujući rokove iz Zakona o proračunu. Konačnu odluku o financiranju investicijskog projekta donose izvršna, odnosno predstavnička tijela
14 Grad Opatija VI. KRITERIJI ZA ODABIR SREDNJIH I VELIKIH INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 11. Tablicu iz stavka 2. u slučaju investicijskog projekta JLS ne može popunjaviti "nositelj investicijskog projekta" jer je to upravo i jedino sama JLS. Tablicu bi eventualno mogao popunjavati upravni odjel u čijem su financijskom planu odnosno razdjelu proračuna planirana sredstva za realizaciju projekta. Prihvaćen Prihvaća se komentar
15 Primorsko-goranska županija VII.  POVJERENSTVA ZA ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 13. Držimo da članak 13. predstavlja lošu presliku procesa sa državne razine na lokalnu razinu. Naime, ako će se i formirati određenu povjerenstvo za odabir inv.projekata predlažemo da u njemu budu pročelnici ili drugi službenici (bez detaljnog definiranja područja) i drugi članovi (iz organizacije ili vanjski). Tako bi povjerenstvo radilo prijedlog odluke, a čelnik donosio konačnu odluku. U ovom slučaju bi se trebalo utvrditi da je čelnik taj koji formira povjerenstvo. U stavku 3. prejudicira se unutarnje ustrojstvo JLPRS te se navodi „odsjek“. Predlažemo da se umjesto tog termina koristi termin „unutarnje ustrojstvene jedinice“. Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. Članak 13. kojim se uređuje sastav Povjerenstva za odabir investicijskih projekata JLP(R)S prilagođen je specifičnostima ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odredbe Uredbe izmijenjene su na način da propisuju kako čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluku kojom određuje članove Povjerenstva i zamjenike članova Povjerenstva koji sudjeluju u radu Povjerenstva u slučaju odsutnosti člana Povjerenstva.
16 Grad Opatija VII.  POVJERENSTVA ZA ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 13. Pored komentara koje smo ranije istaknuli, a vezano uz prevalike ovlasti koje se ovim prijedlogom daju povjerenstvu, sam sastav povjerenstva koji se predlaže ne znači ništa osim dodatnog administriranja. Naime povjerenstvo prema ovom prijedlogu čine opet osobe unutar tijela JLS koje donose odluke o odabiru za financiranje ("pročelnik nositelja projekta") pripremaju listu projeketa za odabir (Upravni odjel za financije) i u konačnici odabiru projekte. Dakle sve to samo po sebi nema smisla. Također, iz prijedloga proizlazi da se ne radi o stalnom povjerenstvu za ocjenu investicijskih projekata već o "ad hoc" povjerenstvima za svaki od projekata jer, uzimajući u obzir stavak 2. prijedloga, moguće je primjerice da u povjerenstvu za investicijski projekt koji je planiran u upravnom odjelu koji je nadležan i za poslove prostornog planiranja, promet i gospodarstvo bude tri člana - gradonačelnik, pročelnik odjela iz čijeg je djelokruga investicijski projekt ujedno i odjela nadležnog za poslove prostornog planiranja, promet i gospodarstvo te pročelnik odjela za financije dok u slučaju da je to projekt iz nekog trećeg odjela četiri odnosno barem pet članovan radi osiguravanja neparnog broja. Nadalje, u stavku 4. ovog članka previđa se da se "prilikom imenovanja članova povjerenstva, predsjednik povjerenstva osigurava neparan broj članova". Pitanje koje se postavlja je tko i kada imenuje članove povjerenstva, budući da isto nije propisano. To zasigurno ne može biti predsjednik povjerenstva jer i njega bi netko trebao imenovati. Osim toga prema ovakvom prijedlogu za "male" JLS odnosno JLS sa malim brojem zaposlenih praktički bi gotovo svi službenici uključivo i načelnika mogli biti u povjerenstvu. Smatramo da bi, ako već mora biti imenovano povjerenstvo, bolje rješenje bilo da gradonačelnik imenuje povjerenstvo za ocjenu investicijskih projekata kao neku vrst trajnog savjetodavnog tijela, temeljem čijeg mišljenja bi donosio odluke o odabiru investicijskih projekata. Što se tiče stavka 6. postvalja se pitanje kome član povjerenstva predlaže zamjenika kada nema odredbe o tome tko imenuje povjerenstvo. Zamjenik ne može biti iz "redova" upravnih tijela već može biti službenik upravnog tijela. Stavak 7. upućuje na nepoznavanje sustava lokalne i područne samouprave u čijem su samoupravnom djelakrugu i poslovi prostornog planiranja, te da se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju upravni odjeli i službe (upravna tijela). dakle JLS imaju vlastite upravna odjele i zapsolene službenike koji obavljau poslove prostornog planiranja i znaju zasigurno da li je investicijski projekt usklađen s prostornim planom. Što se tiče stavka 8., a vezano uz činjenicu da ovim prijedlogom povjerenstva kod JLS koje imaju ustrojeno više upravnih odjela nisu očito zamišljena kao stalno tijelo, nameće se pitanje odnosno svrha donošenja poslovnika o radu za povjerenstva koja će se ustrojiti ako i kada bude investicisjkih projekata pri čemu će i sastav tog povjerenstva ovisiti o upravnom tijelo u čijem je djelakrugu realizacija konkretnog investicijskog projekta (ili liste investicijskih projekata). Prihvaćen Izmjenama članaka 6., 7., 8., 9., 10. tekst Uredbe dodatno je usklađen s odredbama zakona kojima se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. Članak 13. kojim se uređuje sastav Povjerenstva za odabir investicijskih projekata JLP(R)S prilagođen je specifičnostima ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za lokalnu i regionalnu samoupravu, Uredba propisuje sastav članova Povjerenstva koje u pravilu čine općinski načelnik, gradonačelnik, župan (kao predsjednik Povjerenstva) te je njegov glas kod donošenja odluke odlučujući, pročelnik upravnog tijela za financije JLP(R)S i pročelnici upravnih tijela JLP(R)S nadležnih za poslove gospodarstva, prostornog uređenja, graditelja i prometa te pročelnik upravnog tijela JLP(R)S iz čijeg djelokruga je investicijski projekt o kojem se odlučuje. Iznimno u JLS u kojima je ustroje jedinstveni upravni odjel, Uredbom je propisano da sastav članova Povjerenstva u pravilu čine općinski načelnik odnosno gradonačelnik (kao predsjednik Povjerenstva), te je njegov glas kod donošenja odluke odlučujući, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica nadležni za financije te poslove gospodarstva, prostornog uređenja, graditeljstva i prometa te voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice iz čijeg djelokruga je investicijski projekt o kojem se odlučuje. Odredbe Uredbe izmijenjene su na način da propisuju kako čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluku kojom određuje članove Povjerenstva i zamjenike članova Povjerenstva koji sudjeluju u radu Povjerenstva u slučaju odsutnosti člana Povjerenstva. Također, izmijenjene su odredbe koje propisuje da Povjerenstva donose zaključak kojim utvrđuju svoje stajalište oko investicijskih projekata te ga dostavljaju Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije JLP(R)S u svrhu početka proračunskog procesa, poštujući rokove iz Zakona o proračunu. Konačnu odluku o financiranju investicijskog projekta donose izvršna, odnosno predstavnička tijela.
17 Grad Opatija VII.  POVJERENSTVA ZA ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 14. Kao i kod ranijih komentara ističemo da povjerenstva ne mogu biti ovlaštena za dodnošenja bilo kakve izvršne odluke već mogu imati isključivo savjetodavni karakter. Pored toga, a nastavno na stavak 2. ako se odluka temelji na obrascu tada zasigurno niti ne treba bilo kakvo povjerenstvo. Povjerenstvo bi trebalo na temelju analize svakog predloženog projekta dati mišljenje da li isti udovoljava krierijima iz članka 11. stavka 1. Uredbe. Nadalje, nastavno na stavak 5. ovog članka, ako je nositelj investicijskog projekta JLS (članak 3. stavak 1. točka 3. prijedloga) postavlja se pitanje kome tada povjerenstvo dostavlja odluku iz stavka 1. i šta bi s tom odlukom trebalo raditi upravno tijelo nadležno za finnacije budući, kako smo ranije istaknuli, sredstva za taj projekte trebaju već biti planirana proračunom. Prihvaćen Odredbe Uredbe izmijenjene su na način da propisuju kako Povjerenstva donose zaključak kojim utvrđuju svoje stajalište oko investicijskih projekata te ga dostavljaju Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije JLP(R)S u svrhu početka proračunskog procesa, poštujući rokove iz Zakona o proračunu. Konačnu odluku o financiranju investicijskog projekta donose izvršna, odnosno predstavnička tijela.
18 Grad Opatija VIII. PRAĆENJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA, Članak 15. Kako smo ranije istaknuli "nostitelj investicijskog projekta JLS" je sama JLS. Stoga bi umjesto nositelj investicijskog projekta, ako se već želi propisati praćenje istoga, trebalo propisati da je upravni odjel u čeijem je djelokrugu i nadležnosti provedba investicijskog projekta odnosno proračunski korisnika dužan pratiti provedbu i učinke investicijskog projekta. međutim praćenje izvršenja proračuna, pa tako i svakog kapitalnog projekta ionako je propisano Zakonom o proračunu pa stoga ne vidimo puno smisla u ovoj odredbi. također ne vidimo smisla u stavku 3. ovog članka budući da se o izvršenju proračuna izvještava polugodišnje predstavničko tijelo, a a izvješće pripramaju upravni odjela svaki za svoj razdjel proračuna kao i proračunski korisnici. Konačno, a vezano uz stavak 7. postavlja se pitanje da li bi se najprije trebalo izvjestiti izvršno tijelo o činjenici da se investicijski projekt ne odvija prema planu budući je isto upravo i najodgovornije za izvršenje proračuna. Također nije razvidan svrha i smiao ove odredbe budući da je nije propisano što bi upravno tijelo za financije trebalo poduzeti ako dobije takvu obavijest. Također se u slučaju eventualnog prekoračenja troškova investicjskog ali i svakog drugog projekta i aktivnosti planiranih proračunom najprije trebalo provesti proceduru predviđenu zakonom o javnoj nabavi te uskladiti proračun preraspodjelom ili izmjenama Proračuna, kako se i do sada trebalo postupati i postupa Primljeno na znanje Člankom 15., stavak 1. Uredbe propisano je da je nositelj investicijskog projekta dužan pratiti provedbu i učinke investicijskog projekta dok je stavkom 3. istog članka propisano da je polugodišnji izvještaj o provedbi srednjeg i velikog investicijskog projekta potrebno dostavljati upravnom tijelu nadležnom za financije JLP(R)S. Upravna tijela JLP(R)S iz čijeg djelokruga je investicijski projekt operativno provodi aktivnosti investicijskog projekta, a upravno tijelo nadležno za financije JLP(R)S kao tijelo zaduženo za proračunske procese i primjene Zakona o proračunu vodi računa o realnom planiranju proračuna i osiguravanju sredstava za nesmetanu provedbu investicijskih projekata.
19 Grad Opatija IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 16. Članak 16. je nejasan odnosno trebalo bi pojasniti što se podrazumijeva pod "provedbom u tijeku". Osim toga postavlja se pitanje i kada to neki investicijski projekt udovoljava pojmu projekta financiranog iz EU izvora. Naime, da bi se ostvarilo finnaciranje iz EU izvora prethodno u pravilu treba imati spremnu projektnu dokumentaciju, prijaviti se na odgovarajući natječaj te zaključiti ugovor o financiranju. Dakle tek po zaključenju ugovora može se reći da je neki projekt financiran iz EU izvora odnosno post festum svih radnji koje su propisane ovim prijedlogom. S druge strane mišljenja smo da bi iz primjene ove Uredbe trebalo isključiti investicijske projekte u komunalnu infrastrukturu s obziriom da je način planiranja i realizacije takvih investicija, uređen Zakonom o komunalnom gospodarstvu, kako smo obrazložili u uvodnom komentaru. Također nije nam jasan razlog zašto bi projekt financirani iz EU izvora. Mišljenja smo upravo suprotno da bi se ova Uredba trebala odnositi primarno za investicijske projekte koji za koje se planira aplicirati na EU izvore. Naime opće je poznata činjenica da se dio investicijskih projekati nažalost planiraju nakon što se otvore natječaji za financiranje i prilagođavaju tim natječajima samo radi ostvarenja prihoda iz EU izvora, a ne primarno radi potreba. Također imamo informacije da su neke investicije realizirane europskim novcem,a da nakon završetka uopće nisu u funkciji iz razloga nedostataka sredstava za redovno finnaciranje djelatnosti za koje su investicije namijenjene ili iz drugih razloga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Investicijskim projektima čija je provedba u tijeku smatraju se oni investicijski projekti za koje je već donesena odluka o odabiru odnosno odluka o odabiru za financiranje. Za investicijske projekte čija je provedba u tijeku nije moguće ponovno provoditi postupak odabira temeljem Uredbe koja će stupiti na snagu početkom 2024. godine budući da bi to predstavljalo povratno djelovanje propisa što nije dozvoljeno Ustavom RH. Stoga je člankom 16. Uredbe propisano da se na investicijske projekta čija je provedba u tijeku primjenjuju odredbe Uredbe propisane člankom 15. u dijelu praćenja provedbe. Ukoliko se investicijski projekt i popratna dokumentacije priprema temeljem objavljenog natječaja iz EU izvora, nositelj investicijskog projekta pri izradi projekta i pripremi dokumentacije primjenjuje isključivo proceduru i uvjete propisane EU natječajem te nije u obvezi primjenjivati odredbe ove Uredbe osim one koje su utvrđene člankom 15. u dijelu praćenja provedbe. Investicije u komunalnu infrastrukturu smatraju se javnim investicijskim projektom koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Investiranje u komunalnu infrastrukturu provodi se u svrhu stvaranja jednog ili više rezultata unutar utvrđenog vremenskog razdoblja te se financira proračunskim sredstvima JLP(R)S odnosno proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP(R)S. Ulaganjem sredstava u komunalnu infrastrukturu utječe se na rješavanje postojećeg problema, prevenciju budućeg problema, poticanje razvoja, poboljšanje postojećeg stanja, a za posljedicu ima povećanje i/ili očuvanje vrijednosti nefinancijske imovine.
20 TAMARA MANDIĆ IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 16. Članku 16. treba definirati odnose li se odredbe Uredbe na investicijske projekte čija provedba još nije počela, ali su isti planirani u Proračunu za 2024. godinu s projekcijama 2025. i 2026 Primljeno na znanje Primjena ove Uredbe planirana je od 1. siječnja 2024. godine. Stoga se odredbe Uredbe o odabiru za financiranje mikro, malih, srednjih i velikih projekata ne primjenjuju ukoliko su projekti već odabrani u prethodnim godinama. U tom slučaju primjenjuju se samo odredbe članka 15. Uredbe o praćenju provedbe dostavom polugodišnjih izvještaja za srednje i velike investicijske projekte, ovisno o ukupnoj vrijednosti investicijskih troškova projekta.