Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zaklada Rehobot PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI  , Članak 3. Novi Pravilnik u čl.3.st.2. nalaže izvještavanje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći istom dinamikom kao i postojeći Pravilnik (NN 16/2020) – godišnje izvještavanje. Ako smo dobro razumjeli, novina je uvođenje godišnjeg slanja izvještaja o programima rada: izvješće o provedbi programa rada na obrascu SP.4. i program rada za tekuću godinu na obrascu SP.3. Budući da se niti u novom Zakonu o humanitarnoj pomoći niti u novim Pravilnicima više ne spominje Trogodišnji program rada molimo Vas tumačenje odnosno potvrdu da se novim zakonodavnim okvirom želi umjesto trogodišnjeg izvještavanja o programu rada prijeći na godišnje izvještavanje o programu rada. Također, u tom kontekstu je zbunjujuće što se u obrascu SP.1. spominje trogodišnji program rada. Primljeno na znanje Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ br. 156/23. - u daljnjem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 2. siječnja 2024. godine uveden je jednogodišnji program rada. Naime, među uvjetima koje mora ispuniti neprofitna pravna osoba koja želi steći status stalnog prikupljača humanitarne pomoći (članak 15.). navodi se postojanje programa rada za tekuću i sljedeću kalendarsku godinu od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći iz kojeg je vidljivo da se planirane aktivnosti provode kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine i da su u skladu sa svrhom iz članka 2. ovoga Zakona. Ujedno, člankom 17. stavak 1. Zakona je propisana obveza stalnog prikupljača humanitarne pomoći da nadležnom upravnom tijelu jednom godišnje, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, dostavi izvješće o provedbi programa rada s dokazima o provedbi te program rada koji se odnosi na tekuću godinu. U obrascu SP.1. Nacrta prijedloga pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći, točka 2. Podaci o iskustvu podnositelja zahtjeva u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći – uvjeti koje mora ispuniti neprofitna pravna osoba kojoj je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost, između ostaloga se navodi „dostavio je program rada za naredne tri godine iz kojeg su razvidne planirane aktivnosti“, kako bi se što preciznije odredile obveze koje su stalni prikupljači humanitarne pomoći morali ispuniti u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći.
2 Zaklada Rehobot PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI  , PRILOG I. NAPOMENA ZA OBRAZAC SP.5. TOČKE 6.1, 7.4, 8.1, 8.7:Da li se ovaj podatak odnosi na humanitarne akcije budući da je podatak o iznosu prenesen iz ranijih godina važan za humanitarne akcije i provođenje članaka 27., 28., 29. i 30. novog Zakona o humanitarnoj pomoći. Drugačije je kod Zaklada stalnih prikupljača, čija je stalna djelatnost odnosno zakladna svrha prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Zaklada stječe prihode kojima financira svoju djelatnost, u ovom slučaju i humanitarnu pomoć. Nismo uspjeli u novom Zakonu o humanitarnoj pomoći za stalne prikupljače pronaći članke u kojima se spominju neutrošena sredstva koja se prenose u naredni period/godinu. Primljeno na znanje Poštujući načelo transparentnosti u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, a uzimajući u obzir i potrebu stalnog osnaživanja svih dionika za odgovorno ponašanje u prikupljanju, upravljanju i korištenju humanitarne pomoći, u okviru Izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (Obrazac SP.5), prikazuju se podaci vezani za vrijednost humanitarne pomoći koja se prenosi u sljedeću kalendarsku godinu, odnosno koja nije utrošena u tekućoj godini. Primjerice, prilikom podnošenja Izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2023. godinu stalni prikupljač humanitarne pomoći će upisati vrijednost prikupljene humanitarne pomoći prenesene iz ranijih godina (Obrazac SP. 5. - točka 6.1.), dok će se prilikom podnošenja izvješća za naredne godine podaci vezani za vrijednost prikupljene humanitarne pomoći koja se prenosi u sljedeću kalendarsku godinu generirati iz baze podataka Jedinstvene elektroničke evidencije humanitarne pomoći (Obrazac SP. 5. - točka 8.7.).
3 Zaklada Rehobot PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI  , PRILOG I. NAPOMENA ZA OBRAZAC SP.5., PODACI POD B) TOČKE 2.3, 3.3, 4.4, 6.5, 8.4: Zaklada kao stalni prikupljač humanitarne pomoći svoje cjelokupno poslovanje provodi preko jednog transakcijskog računa za redovno poslovanje kod poslovne banke. Banka na kraju mjeseca izdaje račun za sve usluge tog mjeseca. Po kojem ključu bi se u ovaj izvještaj uključivali primjerice mjesečni troškovi održavanja transakcijskog računa za redovno poslovanje kada se taj isti račun koristi i za prikupljanje i pružanje financijske humanitarne pomoći? Nije moguće razdvojiti dio koji se odnosi na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći od redovnog poslovanja. Misli li se ovdje prvenstveno na humanitarne akcije gdje su troškovi po svakom posebnom transakcijskom računu ustvari troškovi baš te humanitarne akcije? Primljeno na znanje Sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o humanitarnoj pomoći, organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći (stalni prikupljač humanitarne pomoći i/ili organizator humanitarne akcije) iz prikupljenih financijskih sredstava može podmiriti opravdane troškove vezane isključivo uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, u visini od najviše 10% od ukupno prikupljenih financijskih sredstava. Napominjemo da se pod opravdanim/prihvatljivim troškovima prikupljanja humanitarne pomoći podrazumijevaju troškovi vezani za najam prostora, najam opreme, usluge poslovne banke kod koje je otvoren račun za humanitarnu akciju i sl.. Konačan iznos navedenih troškova stalni prikupljač humanitarne pomoći mora dokumentirati jednom godišnje, uz Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (Obrazac SP.5), dok organizator humanitarne akcije iznos opravdanih troškova mora dokumentirati za svaku humanitarnu akciju odvojeno, uz Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac HA. 6) Slijedom iznijetog, u Obrascu SP.5. – točke 2.3., 3.3. i 4.4. se odnose na troškove prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći koji su vezani za Program rada stalnog prikupljača humanitarne pomoći (kalendarska godina za koju se podnosi Izvješće) Troškovi navedeni u Obrascu SP.5. – točke 6.5. i 8.4. se odnose na troškove Provedbe programa rada i provedenih humanitarnih akcija u kalendarskoj godini. Važno je istaknuti da je u članku 24. stavak 1. Zakona propisana obveza organizatora humanitarne akcije o vođenju prikupljenih financijskih sredstva na računu za humanitarnu akciju (transakcijski račun otvoren za pojedinu humanitarnu akciju na kojem je moguće pratiti prihode i rashode sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji, a koji nije osobni transakcijski račun fizičke osobe, odnosno transakcijski račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju).