Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o nastavnim planovima i programima pojedinih vrsta i razina vojnih izobrazbi i izobrazbi za vojne specijaliste

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivica Černe I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Funkcionalnom izobrazbom se stječu dodatne osposobljenosti, a koje predstavljaju kvalifikacije i vještine djelatne vojne osobe koje nisu obuhvaćene temeljnom ili dopunskom osposobljenošću u rodu/službi/struci. To su "obuke za DOS" i one se provode u Središtima za obuku i postrojbama OS RH. Osim toga, veliki broj ovih obuka/izobrazbi u grani HRZ se provode putem "Programa osposobljavanja" čije su nadležnosti definirane u članku 103. Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova (NN 50/2022.). Ovakvih obuka koje provodi SzO HRZ i postrojbe grane HRZ ima jako puno (više od 20, a još toliko za potrebe bojne ZMIN, sve vidljivo u Katalogu funkcionalnih obuka SzO HRZ). Vjerujem da je slična problematika i u ostalim granama i pristožernim postrojbama. Stoga sam mišljenja da Pravilnik treba obuhvatiti samo one izobrazbe koje su u nadležnosti HVU-a odnosno postojeće SRI dočasnika i časnika. Nije prihvaćen Prijedlog pravilnika o nastavnim planovima i programima pojedinih vrsta i razina vojnih izobrazbi i izobrazbi za vojne specijaliste regulira ostale oblike osposobljavanja u OS RH. Pod ostalim oblicima osposobljavanja ne smatraju se različiti programi obuke. Pravilnik o izobrazbi (NN 50/23) u čl.3. i 22. regulira nadležnosti u provedbi vojnih izobrazbi.
2 Ivica Černe III. NADLEŽNOSTI, Članak 7. Vezano za moj komentar čl.1., funkcionalne obuke koje provode Središta grana i druge postrojbe OS RH, a nemaju dodirnih točaka sa HVU-om - nema smisla slati na HVU na odobrenje (što se navodi u stavku 3.). Nije prihvaćen Navedeni članak se odnosi na 2.3. i 4. razinu SRI časnika i dočasnika.
3 ANTUN ČIČAK III. NADLEŽNOSTI, Članak 7. Stavak 2. Nastavni planovi i programi se donose isključivo za programe izobrazbe. Za programe obuke donosi se ORIS obuke. Sukladno tome i dalje stojim pri tvrdnji da izobrazbu provodi samo HVU, a sve ustrojbene cjeline OSRH mogu provoditi samo obuku (pogledati moj komentar čl. 13 ovog pravilnika). Stoga, ovaj pravilnik ne bi trebao obuhvaćati takve oblike aktivnosti (odnosno, trebaju biti opisane nekim drugim normativnim aktom). Kao prilog toj tvrdnji molim da se pažljivo razmotri značenje pojma izobrazba te se utvrde mjerodavnosti svih ustrojbenih cjelima OSRH po tom pitanju. Uostalom čl. 4. Pravilnika o izobrazbi govori slijedeće: "Članak 4. Izobrazbom u smislu ovoga Pravilnika smatraju se: – slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe na Hrvatskome vojnom učilištu – funkcionalne izobrazbe i prekvalifikacije za vojnostručnu specijalnost roda ili službe koje se provode u Oružanim snagama i u civilnim obrazovnim i znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj – učenje stranih jezika u vojnim i civilnim obrazovnim ustanovama – međunarodna vojna izobrazba – stručna osposobljavanja, usavršavanja i studiji koji se provode u civilnim obrazovnim i znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj." Mada stavak 2 navedenog članka Pravilnika o izobrazbi govori o mogućnostima da se izobrazbom nazove i prekvalifikacija koja bi se provodila u drugim ustrojbenim cjelinama OSRH upitno je kako bi se takvim oblicima "izobrazbe" dodjeljivao predviđeni broj ECTS bodova (što ovaj pravilnik o NPP zapravo i govori) Nije prihvaćen Odgovor u tč.1. Prijedlog pravilnika ne predviđa dodjeljivanje ECTS bodova već primjenu načela opterećenja polaznika prema ECTS sustavu prilikom izrade nastavnih planova i programa vojnih izobrazbi.
4 Ivica Černe IV. NAČIN DONOŠENJA, Članak 9. Još jedan članak koji se ne može primijeniti na obuke za DOS. Nije prihvaćen Odgovor u tč.1.
5 ANTUN ČIČAK IV. NAČIN DONOŠENJA, Članak 9. Stavak 3. i stavak 4. Kao potpora onome što sam komentirao kod članka 7. ponovo ističem nelogičnosti koje se pojavljuju u prijedlogu Pravilnika. Naime, daje se zadaća zapovjedniku HVU da izradi uputu kojom će definirati primjenu ECTS bodova pri izradi NPP, a koja bi se trebala primjenjivati i pri izradi "NPP koje bi radile druge ustrojbene cjeline OSRH". Osim toga, kopirao sam moj komentar članka 22. Pravilnika o izobrazbi napisan tijekom slične javne rasprave koji nije usvojen (kao i razloge zbog kojih nije usvojen): "Veliki broj navedenih tečajeva, i onih ponuđenih u RH i onih iz inozemstva polaznicima dodjeljuje određeni broj ECTS, CSVET i HROO bodova za tečajeve. Čl. 15 Zakona o HKO kaže: (1) Zahtjev za priznavanjem i vrednovanjem prethodnog učenja može podnijeti svaki pojedinac pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za vrednovanje skupova ishoda učenja i dodjelu potvrda o stečenim skupovima ishoda učenja, odnosno ustanovi, kao i tijelu državne uprave, strukovnoj komori ili instituciji koja za to ima opravdan interes utvrđen temeljem posebnih propisa, ovlaštenoj za dodjelu kvalifikacije, u skladu s odobrenim programima vrednovanja skupova ishoda učenja iz Registra. Iz sadržaja Pravilnika nije moguće utvrditi kako bi se regulirao navedeni postupak za DVO niti se navedena mogućnost uopće spominje. Nije definirano koja bi se u/c MORH time trebala baviti." Nije prihvaćen - Ministarstvo obrane nije ovlašteno za vrednovanje skupova ishoda učenja. Stoga me zanima koja bi bila svrha definiranja ECTS bodova svih NPP ako ih ne priznajemo niti vrednujemo skupove ishoda učenja. Ili ste imali na umu nekakav zaseban odvojen sustav koji bi bio primjenjiv samo u sustavu OSRH - što bi značajno utjecalo na promoviranje sustava izobrazbe na HVU i OSRH u cjelokupnom društvu jer bi ograničavalo kandidate u stjecanju određenih kvalifikacija. Nije prihvaćen Odgovor u tč.3.
6 ANTUN ČIČAK IV. NAČIN DONOŠENJA, Članak 12. Smatram da bi recenzija novog ili značajno dopunjenog/izmjenjenog NPP svakako morala biti provedena u svim slučajevima. Ograničavanje procesa recenzije na samo "može biti proveden" u konačnici će se pokazati vrlo štetnim. Djelomično prihvaćen Novi tekst Čl. 12. St 1. „Povjerenstvo za vojnu izobrazbu provesti će postupak recenzije za konačan prijedlog novog nastavnog plana i programa.“
7 ANTUN ČIČAK IV. NAČIN DONOŠENJA, Članak 13. Stavak 3. Jedina ustrojbena cjelina unutar OSRH koja se bavi provedbom izobrazbe bi trebalo biti samo Hrvatsko vojno učilište. Upravo to je propisano mjerodavnostima svih ustrojbenih cjelina OSRH. Uvidom u navedene mjerodavnosti grana jasno je propisano da se bave obukom i vježbama, a ne izobrazbom. Sve ostale ustrojbene cjeline pružaju potporu HVU u provedbi izobrazbe. Kako su mjerodavnosti službeni normativni akt smatram da bi se trebale poštovati njegove odredbe. Sukladno tome ne znam na koje se još ustrojbene cjelime može odnositi odredba ovog stavka da čelnik ustrojstvene jedinice koja provodi izobrazbu može odobriti izvedbeni plan nastave. Stavak 4. Smatram izrazito pogrešnom i štetnom odredbu o mogućnostima dozvoljenih 20% izmjena unutar jednog predmeta jer je ta odredba vrlo uopćena, ne precizira o kojim vrstama izmjena se uopće može raditi, dozvoljava da se 20% izmjena provodi praktično svake godine (što znači da nakon 5 godina imamo potpuno novi plan i program navedenog predmeta), dozvoljava da se svake godine mijenja praktično svaki od predmeta tako da u svega nekoliko godina imamo potpuno izmijenjen sadržaj NPP kojeg odobrava nadležno nastavno vijeće a ne Povjerenstvo za vojnu izobrazbu što je u suprotnosti s odredbama članka 6 ovog Pravilnika. S obzirom da se u prijedlogu ovog pravilnika navodi zadaća uvođenja ECTS bodova i u području slijedno-rastuće izobrazbe predlažem da usvojimo i prilagodimo model koji se primjenjuje na Zagrebačkom sveučilištu a opisan je u više dokumenata (pojednostavljena verzija se može naći na web stranicama unizg https://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Studiji/Kvaliteta/VRJEDNOVANJE_STUDIJSKIH_PROGRAMA/Brosura-Osnovni_pojmovi.pdf Navedena brošura (odnosno Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija na kojem se ona zasniva) vrlo jasno govori o tome na koji način se provode bilo kakve intervencije u NPP, što one obuhvaćaju na kojoj razini te tko ima ingerencije provoditi ih. Isto tako precizira da se pri izmjenama do 20% (manje izmjene) ili do 40% (veće izmjene) govori o kumulativnom zbroju izmjena NPP. Već nakon 40% obavezno se pristupa izradi novog NPP. Osim toga, u čl 3. prijedloga ovog Pravilnika jasno navodite slijedeće: "„Izvedbeni plan nastave predmeta“ – je dokument koji izrađuju nositelji predmeta u okviru slijedno-rastućih izobrazbi dočasnika i časnika koji pojašnjava način izvođenja i dinamiku predmeta iz nastavnog plana i programa." Sukladno tome izvedbeni plan nastave predmeta nikako ne može biti osnova za bilo kakve izmjene sadržaja nastavnog plana predmeta nego samo dinamike njegove provedbe i načina izvođenja. Nije prihvaćen Odgovor u tč.3.
8 Ivica Černe PRAVILNIKO NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA POJEDINIH VRSTA I RAZINA VOJNIH IZOBRAZBI I IZOBRAZBI ZA VOJNE SPECIJALISTE, VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNJE ODREDBE Ispraviti gramatičku grešku naziva poglavlja (ZAVRŠNJE) Primljeno na znanje Primljeno na znanje