Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Monika Penđak Ružić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Naslovno na komentar građanina Viliama Kodjo od 02.02.2024. kojim se predlaže "dopuniti članak 7. stavke 1., 2. i 3., na način da dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i usluživanja pića i hrane može uključivati postavljanje i: - rashladnih vitrina - škrinji zamrzivača" smatram da se uz objekte za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne bi smjelo dozvoliti postavljanje škrinji - zamrzivača za PRODAJU konfekcioniranog sladoleda. Naime člankom 7. točka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) proopisano je da se: U ugostiteljskom objektu, izvan prostorija gdje se priprema hrana, može se obavljati trgovina u manjem obujmu (prodaja suvenira, umjetničkih slika, snack proizvoda,tiskovina i slično) sukladno posebnom propisu koji uređuje obavljanje djelatnosti trgovine. Znači, u ugostriteljskom objektu se NE SMIJE vršiti prodaja konfekcioniranog sladoleda. Nerijetko je do sada bila praksa da su ugostitelji ispred svog objekta postavljali škrinju iz koje su prodavali sladoled, čime su bili nelojalna konkurencija trgovcima. Link Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/170105_ZOUD-edit.pdf Primljeno na znanje Dozvolom na pomorskom dobru stječe se pravo na obavljanje djelatnosti, dok su uvjeti za obavljanje te djelatnosti uređeni posebnim propisima.
2 Ardossi d.o.o. UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, mišljenja smo da je dosadašnja “Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru” (NN 36/2004, (916), uredba, 22.3.2004.) sa svim definiranim u dijelu “ PRILOG 1A, PRILOG 1B, PRILOG 1C), rezultat detaljnog promišljanja I analiziranja te akceptiranja znanja i iskustva struke, te se kao takva treba primjenjivati I dalje u cijelosti, izuzev korekcije vezane za iznose naknada - po novoj uredbi “visina minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru”. Također, mišljenja smo da je “Pravilnik o proglašavanju turističkih općina I gradova I o razvrstavanju naselja u turističke razrede” (NN 122/2009, (3020), Pravilnik, 12.10.2009.) sa svim svojim naknadnim izmjena I dopunama, rezultat sinergije donositelja zakon te tijela predstavnika turističkih općina, gradova I naselja te se kao takav kriterij treba primjenjivati I dalje. Nastavno na korekciju dosadašnjih iznosa naknada te formiranje novih u obliku “minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru” apeliramo na dodatno promišljanje te predlažemo model ukratko opisan u nastavku; 1. Na temelju analize dijela podataka dostupnih u sklopu dokumenta “TURIZAM U BROJKAMA 2005” sastavljen na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, u godini nakon donošenja “Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru” (NN 36/2004, (916), uredba, 22.3.2004.), u nastavku donosimo tablicu prikaza ukupnog broja ostvarenih noćenja na području RH od početka mjeseca Svibnja do kraja mjeseca Listopada. (Ljetna turistička sezona). Svibanj, 2005. 3.090.828 Lipanj, 2005. 6.036.833 Srpanj, 2005. 15.100.106 Kolovoz, 2005. 17.108.247 Rujan, 2005. 5.666.271 Listopad, 2005. 1.462.669 UKUPNO NOĆENJA: 48.464.954 2. Na temelju analize dijela podataka dostupnih u sklopu dokumenta “TURIZAM U BROJKAMA 2022” sastavljen na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, u nastavku donosimo tablicu prikaza ukupnog broja ostvarenih noćenja na području RH od početka mjeseca Svibnja do kraja mjeseca Listopada. (Ljetna turistička sezona). Svibanj, 20022. 4.263.842 Lipanj, 20022. 13.070.561 Srpanj, 20022. 25.263.854 Kolovoz, 20022. 27.528.229 Rujan, 20022. 11.132.132 Listopad, 20022. 2.827.514 UKUPNO NOĆENJA: 84.086.132 ZAKLJUČAK: Uspoređivanjem rezultata ukupnog broja noćenja ostvarenih od Svibnja do Listopada 2005. godine te 2022. godine, dolazimo do povečanja ukupnog broja noćenja u iznosu od 73 % . Ovaj napredak rezultat je proaktivnosti svih sudionika u sklopu turističkog segmenta RH. PRIJEDLOG: Povećanje svih dosadašnjih naknada za 73 postotna poena te primjena istih kao “visina minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru”. Lijep pozdrav. Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl. Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede („Narodne novine“, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede („Narodne novine“, br. 92/09. i 4/15.).
3 Zoran Popović UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Ulažem primjedbu i prijedlog na Predmetnu Uredbu: predloženi iznosi minimalnih naknada za dodjelu dozvola na pomorskom dobru su previsoki. Iznosi znatno premašuju one iznose koje je ne samo Grad Opuzen, već i ostale jedinice u okruženju naplaćivao za koncesijska odobrenja koja su se izdavala do 2023. godine. Smatram da ovakve početne cijene dovode u pitanje konkurentnost malih poduzetnika zbog nepriuštivosti iznosa koji je propisan Uredbom, odnosno obzirom da na određenim lokacijama (konkretno Ušće Neretve) nije isplativo obavljanje djelatnosti obzirom da su početne cijene one koje su Uredbom predložene, previsoke. Također smatram da Uredbom treba razlikovati pravni oblik sezonskog obrta, odnosno pravo i mogućnost sezonskog obavljanja djelatnosti te činjenicu da se veliki broj djelatnosti na pomorskom dobru obavlja upravo sezonski. Stoga treba propisati i proporcionalne iznose naknade, razmjerne vremenu obavljanja djelatnosti, naspram djelatnosti koje se primjerice obavljaju cijelu godinu (jer je djelatnost takve naravi, ovisno također o lokaciji, vremenskim uvjetima i dr.) U odnosu na različite stupnjeve razvijenosti jedinica lokalne samouprave na obali, različite prirodne, geografske i druge karakteristike, Uredbom treba definirati razrede JLS te minimalne iznose naknada (korigirati predložene koji su previsoko postavljeni) no ostaviti mogućnost jedinicama lokalne samouprave da definiraju iznose naknada na svojim područjima, poštujući minimalne naknade koje treba definirati Uredbom, uzimajući u obzir različite stupnjeve razvijenosti, specifičnosti mikrolokacija i dr. te temeljitom analizom propisati razrede JLS i time različite iznose naknada. Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
4 Viliam Kodjo UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Ovime se stavljaju primjedbe i prijedlozi Uredbi o vrstama djelatnosti i visine minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Prvenstveno se stavlja generalna primjedba da su iznosi minimalnih naknada određeni Uredbom previsoko postavljeni i da iste zaista valja svesti u mnogo realnije okvire. U tom dijelu se pridružujem iznijetim argumentima Grada Malog Lošinja i Obrtničke komore PGŽ. No ne samo da mikro i malo poduzetnici neće biti u mogućnosti plaćati takve naknade, već to neće moći ni velika turistička društva koja su pokretana prvenstveno profitabilnošću svake njihove lokacije, koju će uz postojeće iznose naknada biti praktički nemoguće postići. Stoga se predlaže da se za djelatnost iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport iznosi odrede najviše u iznosu od 10% predloženih iznosa, a za sve ostale djelatnosti najviše u iznosu od 50% predloženih iznosa. Nadalje se stavlja primjedba da je Uredba suviše nedorečena i manjkava, te ne rješava većinu praktičnih, konkretnih stvari. Time se ostavlja prostor jedinicama lokalne samouprave da arbitrarno i nepošteno tumače njegove odredbe najčešće na štetu korisnika pomorskog dobra sužavajući pojedina prava, a bez da korisnik pomorskog dobra ima bilo kakve mogućnosti prigovora ili žalbe na takvo postupanje. Predlaže se dopuniti članak 7. stavke 1., 2. i 3., na način da dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i usluživanja pića i hrane može uključivati postavljanje i: - rashladnih vitrina - škrinji zamrzivača - reklame na otvorenom prostoru (reklamnog panoa, panoa s cijenama, samostojećeg putokaza i sl.). Navedeno iz razloga što gosti i turisti potražuju sve veći i raznolikiji asortiman proizvoda, osvježavajućih pića i napitaka, što za ugostitelje na plaži predstavlja izazov glede skladištenja i hlađenja s obzirom na prostornu ograničenost i poštivanje svih pretpostavki koje propisuje dozvola za rad na pomorskom dobru. Istovremeno su montažni objekti najčešće skučeni i u njima pored opreme i uređaja koje isti mora imati da bi udovoljio minimalnim tehničkim uvjetima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ostaje jako malo prostora za kretanje, a kamoli za postav i smještaj dodanih rashladnih uređaja za piće i napitke. Stoga je jedino moguće rješenje da rashladni uređaji za piće i napitke budu smješteni izvan samog montažnog objekta, pa to valja ovom Uredbom i regulirati. U odnosu na reklame na otvorenom prostoru, ističe se da su one također potrebne kako bi se gosti koji u destinaciji borave tek nekoliko dana mogli lakše snaći i orjentirati. S tim u svezi predlaže se dopuniti članak 15. i članak 17. na način da se jasno navede da minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja iznosi: - 100 eura po m2 tlocrtne površine za rashladnu vitrinu i škrinju zamrzivač; - 50 eura po m2 reklame za reklamu na otvorenom prostoru (što uključuje reklamni pano, pano s cijenama, samostojeći putokaz i sl.). Predmetno iz razloga što nije uopće jasno pod koju od predloženih stavki navedenih u člancima 15. i 17. se imaju potpasti rashladne vitrine i škrinje zamrzivači, da li pod šank, klupu ili kolica, a što, kako ranije spomenuto ostavlja jedinicama lokalne samouprave mnogo manevarskog prostora za interpretaciju s nemalim razlikama u iznosima naknade za korisnike. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta. Dopunjen članak 17. na način da su uključene rashladna vitrina i zamrzivač.
5 Ivan Vrdoljak UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU OBRT "aquapark đardin " Poštovani, smatram da je početna naknada za aquaparkove u visini 100E/m2 ekstremno visoka, neodrživa i nerealna. Aquapark sam po sebi je preskup te održavanje istog. S ovim cjenama ne možemo ni otvoriti niti poslovati ne na 0 nego u debelom minusu. Molimo Vas da vratite koncesiju na tarifu kao i do sad ili povisite max 10% jer ćemo inače svi zatvoriti. Sezona u Kaštelima traje 40dana, a s ovim nerealnim cjenama plaže će ostati prazne i puste bez sadržaja, a onda nećemo imati turizma ni turista.. Uvažite komentare svih nas za dobrobit cjele države i nas obrtnika. Unaprijed hvala! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
6 Ivona Šuman UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Prijedlog ove Uredbe je potrebno korigirati i nadopuniti. Korigirati u segmentu iznosa minimalnih naknada za dodjelu dozvola na pomorskom dobru koje su zaista previsoke. Ekonomska aktivnost na pomorskom dobru je uglavnom sezonskog karaktera. Promatrajući predložene iznose minimalnih naknada za većinu poduzetnika to znači rad na granicama isplativosti i održivosti. Prijedlog ove Uredbe nije u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama NN 83/23, članak 55 koji u stavku 2 navodi nužnost osiguranja amortizacije stvarne vrijednosti ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala uzimajući u obzir troškove i rizike koje koncesionar preuzima za vrijeme trajanja koncesije. Ovom visinom naknade će većina malih poduzetnika izgubiti trku u tržišnom natjecanju pred krupnim kapitalom. Uredbu je potrebno nadopuniti: * na način da se iznos minimalne naknade prilagodi indeksu turističke razvijenosti (ITR) jedinica lokalne samouprave (JLS) tako da je nužno promatrati minimalne iznose naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u 5 (pet) kategorija jer nisu sve JLS jednako turistički razvijene što investitore na pomorskom dobru iz npr. 4. kategorije stavlja u financijski nepovoljen položaj u odnosu na investitore iz 1. kategorije. * potrebno je razmatrati iznos minimalne naknade u kontekstu dostupne komunalne infrastrukture, naravno u uvjetima dozvoljenih aktivnosti na pomorskom dobru jer je apsolutno neprihvatljivo da jednak iznos naknade za dozvolu plaća poduzetnik koji ima osiguran prikljućak za električnu struju, dostupan vodoopskrbni sustav i sl. kao i poduzetnik koji za svoj rad i ispunjenje MTU mora koristiti agregat za struju i plaćati vatrogascima dovoz pitke vode atestiranim vozilom. Nije prihvaćen Članak 55. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uređuje pitanje koncesije na pomorskom dobru, a ne dozvole na pomorskom dobru. Uredba propisuje početne iznose naknade za dozvole na pomorskom dobru kod raspisa javnog prikupljanja ponuda.
7 Grad Mali Lošinj UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Grad Mali Lošinj kao jedinica lokalne samouprave smatra kako su prvenstveno prijedlogom ove Uredbe predloženi iznosi minimalnih naknada za dodjelu dozvola na pomorskom dobru previsoki. Iznosi znatno premašuju one iznose koje je ne samo Grad Mali Lošinj, već i ostale jedinice naplaćivao za koncesijska odobrenja koja su se izdavala do 2023. godine. Smatramo da ovakve početne cijene dovode u pitanje konkurentnost malih poduzetnika zbog nepriuštivosti iznosa koji je propisan Uredbom odnosno obzirom da na određenim lokacijama nije isplativo obavljanje djelatnosti obzirom da su početne cijene one koje su Uredbom predložene, previsoke. Naime, Grad Mali Lošinj na svom području ima vrlo dugačku obalu, te se veliki broj lokacija, godinama koristio temeljem izdanih koncesijskog odobrenja. Pritom valja istaknuti da su neke od tih lokacija prilično dislocirane, kako na otoku Lošinju, tako i na ostalim otocima i otočićima lošinjskog arhipelaga što za sobom povlači i manju posjećenost, a time i manji opseg usluge koja se tamo nudi, što je razlog da nema ni približno sličnog protoka ljudi kao na drugim lokacijama koje su posjećenije (centar, atraktivne plaže, urbani dijelovi naselja i sl.). S obzirom na to, smatramo kako nije realno da se za sve lokacije zauzme istovjetan stav po pitanju naknade te predlažemo da se ostavi jedinicama mogućnost rangiranja po zonama, a da se početne cijene smanje. Osim stvarnih životnih situacija koje neminovno utječu na to da se ne može na svakoj lokaciji ostvariti jednaka dobit (radi čega smatramo da je nužno rangiranje po lokacijama uz intervenciju lokalnih jedinica koje imaju uvid u elemente od utjecaja na visinu naknade), postoji još jedan od razloga koji se treba istaknuti. Ukoliko se kao početne cijene propišu ovako visoke cijene, postoji realna mogućnost da se zbog takvog pristupa na manje atraktivnim lokacijama neće dogoditi sadržaji koji su bitni i koji trebaju postojati, ne samo radi turističke ponude nego radi kvalitete života domaćeg stanovništva. Na žalost, povećanje početne cijene neminovno znači povećanje koštanja te usluge prema krajnjim korisnicima radi čega postoji opravdana bojazan da si te usluge domaći ljudi neće moći priuštiti. Dakle, prvenstveno smatramo da početne cijene trebaju ostat na razini stare Uredbe, a potom, kako je već navedeno, osim snižavanja početnih cijena predlažemo da se jedinicama omogući rangiranje cijena unutar razreda prema razvijenosti, posjećenosti te atraktivnosti lokacije. Rangiranje predlažemo s obzirom da kao Grad to i sami činimo kod drugih načina raspolaganja. Npr. kad Grad Mali Lošinj kao jedinica lokalne samouprave raspolaže lokacijama za postavljanje ugostiteljske terase ili za postavljanje kioska i drugih privremenih objekata, isto se utvrđuje prema zonama i djelatnostima što znači da se tada cijena ne definira jedinstveno za cijelo područje već se uvažava specifičnost svake zone odnosno dijela administrativnog područja Grada, a sve je propisano općim aktom). Stoga, smatramo da bi donosioc Uredbe bez bojazni trebao snizit početne cijene jer će se ionako raspisivanjem natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, pokazati koja je stvarna tržišna cijena svake pojedine usluge na određenoj lokaciji. Također, snižavanje početne cijene je jedina opcija koja će omogućiti većem broju zainteresiranih poduzetnika da apliciraju za pojedinu lokaciju, te na taj će se način zaista biti omogućeno tržišno natjecanje. S obzirom na gornju opasku predlaže se izmijenit citirani prijedlog Uredbe na način da istom treba razlikovati: - sezonsko i cjelogodišnje obavljanje djelatnosti te propisati i proporcionalne iznose naknade, razmjerne periodu obavljanja djelatnosti, - Rangirat različite stupnjeve razvijenosti jedinica lokalne samouprave, kao ostavljanje mogućnosti jedinicama da rangiraju područje po zonama i definiraju iznose uz poštivanje minimalne naknade (smatramo da se treba propisat kao početna cijena, ona najniža cijena iz prethodne Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/2004). Djelomično prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl. Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta. Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
8 Velis UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, U članku 6. st.1. Nacrta prijedloga ove Uredbe navodi se postavljanje privremenog pontona do 15 m2, uz upotrebu običnog sidra, bez upotrebe sidrenih blokova ili sličnog sidrenog sustava. Kao dugogodišnji iznajmljivač plovila na vodomlazni pogon smatram da je za sigurno obavljanje posla te sigurno i nesmetano kretanje korisnika po pontonu potrebna veća površina istog, te ovim putem predlažem površinu od 15 m2 po plovilu. Isto tako vezano za upotrebu običnog sidra smatram da, s obzirom na snagu mora nije moguće osigurati ponton samo sa sidrom, a samim time nisu sigurna ni sredstva za rad kao ni korisnici usluge. Kako bi pontonon mogao biti sigurno pričvršćen potrebni su sidreni blokovi, koji su sigurno ekološki prihvatljiviji od običnog sidra jer ne ruju po dnu. Ukratko predlažem: - da površina pontona bude 15 m2 po plovilu - da se dopusti upotreba sidrenih blokova Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine. Brisane odredbe o običnom sidru.
9 ANĐELINA MACAN UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Postovani, željela bi iskazati svoje misljenje o novom Zakonu o pomorskom dobru u svezi visina naknada dozvola za rad na pomorskom dobru do 5g. I to ugostiteljskih objekata (15 kvadrata-3000e) )te terasa pocetnih u visini 100e. Naime nalazim se u Opcini Kostrena koja nije bas turisticka destinacija kao recimo Dubrovnik,Rovinj,Pag itd, te sama sezona traje po dva mjeseca te je vrlo ovisna o primorskom vremenu, nevremenu ceste kise.bure itd Sama pocetna cijena previsoka za mali objekat namjene prodaje kave ,sokova i sladoleda na setnici gdje bas nisu plaze razvijene jao tipa Zrća. Kostrena kao destinacija cijelogodisnjeg turizma nije razvijena jer nema hotela,sadrzaja te ovisi o lokalnom stanovnistvu. Smatram da destinacije u Hrvatskoj koje su skolne cijegodisnjoj ponudi i klimi (Dalmacija. Istra) imaju neusporedivo bolje mogucnosti kao mi na manjim lokalitetima . Zato predlazem smanhenje samin pocetnih iznosa objekat 2000e a sama tersasa na 60e iz razloga sto vecina tersa takoder nisu natkrivene fiksnim tendama nego ovise o suncobranima te jao sto sam rekla i vremenu kada se na Rijeckom podrucju zbog cestih kisa nemoze raditi. Takoder morate uzeti u obzir i bas obrtnike koje sami sebe financiramo a od zaradenih sredstava ulazemo u objekte i redovito nove terase zbog soli blizine mora. Hvala Anđelina Macan Besch bar Kota Kostrena Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za terasu ugostiteljskog objekta.
10 HOK UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Uredbom predloženi iznosi minimalnih naknada za dodjelu dozvola na pomorskom dobru previsoki su i to za sve navedene skupine i vrste djelatnosti. Navedeni iznosi gotovo pa predstavljaju najviše moguće propisane iznose, a ne obrnuto. Naime, nedvojbeno je da mikro i mali poduzetnici te obrtnici neće biti u mogućnosti plaćati takve naknade jer u takvim uvjetima njihovo poslovanje nije održivo niti isplativo. Time se pogoduje velikim investitorima i poduzetnicima, a negativno utječe na malo poduzetništvo i obrtništvo. Treba istaknuti činjenicu da je na dan 31.prosinca 2023.godine u Republici Hrvatskoj djelovalo čak 112.180 obrta, da je ukupno zaposlenih bilo 212.355, da kada pribrojimo članove obitelji koji ovise o navedenim obrtnicima i zaposlenicima u obrtu, svi navedeni čine važan dio gospodarstva Hrvatske. Previsoko predloženi iznosi naknade kose se sa idejom zakonodavca da će uvođenjem i razradom novog instituta „dozvole na pomorskom dobru“ osigurati tržišno natjecanje. Takvim naknadama tržišno natjecanje je ugroženo, odnosno ugrožava se obrtništvo i malo poduzetništvo. Smatramo da Uredbom treba razlikovati pravni oblik sezonskog obrta, odnosno pravo i mogućnost sezonskog obavljanja djelatnosti te činjenicu da se veliki broj djelatnosti na pomorskom dobru obavlja upravo sezonski. Stoga treba propisati i proporcionalne iznose naknade, razmjerne vremenu obavljanja djelatnosti, naspram djelatnosti koje se primjerice obavljaju cijelu godinu (jer je djelatnost takve naravi, ovisno također o lokaciji, vremenskim uvjetima i dr.) U odnosu na različite stupnjeve razvijenosti jedinica lokalne samouprave na obali, različite prirodne, geografske i druge karakteristike, Uredbom treba definirati razrede JLS te minimalne iznose naknada (korigirati predložene koji su previsoko postavljeni) no ostaviti mogućnost jedinicama lokalne samouprave da definiraju iznose naknada na svojim područjima, poštujući minimalne naknade koje treba definirati Uredbom, uzimajući u obzir različite stupnjeve razvijenosti, specifičnosti mikrolokacija i dr. te temeljitom analizom propisati razrede JLS i time različite iznose naknada. Hrvatska obrtnička komora još je na javnom savjetovanju na prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (dalje u tekstu: Zakon), čije dijelove pobliže razrađuje i podzakonski akt, predmetna Uredba, uložila prigovor koji je i prihvaćen, stoga isti treba prihvatiti i sada. Naime, u segmentu gospodarskog korištenja pomorskog dobra, HOK predlaže rangiranje početnih iznosa za koncesiju, ovisno o turističkom razredu kojem pojedino mjesto pripada, pošto postoje znatne razlike između visoko razvijenih turističkih mjesta i npr. pučinskih otoka koji su slabo turistički razvijeni, te nemaju niti adekvatnu turističku infrastrukturu koja bi doprinijela razvoju istih. Nadalje, kod svih kategorija (iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport – čl.14. Uredbe, ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane – čl.15. Uredbe, djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica-čl.17. Uredbe, itd.), razredi nisu uopće dostatno razrađeni, posebice ne sa ekonomskog aspekta. Ranija Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/2004) u tom djelu poznavala je „Jedinstveni popis djelatnosti na pomorskom dobru“ i razrađenu tablicu po djelatnostima, sredstvu rada, vrsti obračunske jedinice za plaćanje naknade, visini naknade po turističkim razredima. Iznosi navedeni u ranijoj uredbi, na snazi još u protekloj 2023.godini neusporedivo su niži u odnosu na iznose minimalne naknade predložene novom Uredbom. Čak i da je došlo do povećanja iznosa naknade, predloženi minimalni iznosi ničim nisu opravdani, nemaju realno, ekonomsko uporište niti su kao takvi održivi. Predlaže se stoga prijedlogom nove uredbe propisati kao iznose minimalne naknade, početne iznose iz ranije Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/2004). Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta. Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.). Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
11 Obrtnička komora PGŽ UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Uredbom predloženi iznosi minimalnih naknada za dodjelu dozvola na pomorskom dobru previsoki su i to za sve navedene skupine i vrste djelatnosti. Navedeni iznosi gotovo pa predstavljaju najviše moguće propisane iznose, a ne obrnuto. Naime, nedvojbeno je da mikro i mali poduzetnici te obrtnici neće biti u mogućnosti plaćati takve naknade jer u takvim uvjetima njihovo poslovanje nije održivo niti isplativo. Time se pogoduje velikim investitorima i poduzetnicima, a negativno utječe na malo poduzetništvo i obrtništvo. Treba istaknuti činjenicu da je na dan 31.prosinca 2023.godine u Republici Hrvatskoj djelovalo čak 112.180 obrta, da je ukupno zaposlenih bilo 212.355, da kada pribrojimo članove obitelji koji ovise o navedenim obrtnicima i zaposlenicima u obrtu, svi navedeni čine važan dio gospodarstva Hrvatske. Previsoko predloženi iznosi naknade kose se sa idejom zakonodavca da će uvođenjem i razradom novog instituta „dozvole na pomorskom dobru“ osigurati tržišno natjecanje. Takvim naknadama tržišno natjecanje je ugroženo, odnosno ugrožava se obrtništvo i malo poduzetništvo. Smatramo da Uredbom treba razlikovati pravni oblik sezonskog obrta, odnosno pravo i mogućnost sezonskog obavljanja djelatnosti te činjenicu da se veliki broj djelatnosti na pomorskom dobru obavlja upravo sezonski. Stoga treba propisati i proporcionalne iznose naknade, razmjerne vremenu obavljanja djelatnosti, naspram djelatnosti koje se primjerice obavljaju cijelu godinu (jer je djelatnost takve naravi, ovisno također o lokaciji, vremenskim uvjetima i dr.) U odnosu na različite stupnjeve razvijenosti jedinica lokalne samouprave na obali, različite prirodne, geografske i druge karakteristike, Uredbom treba definirati razrede JLS te minimalne iznose naknada (korigirati predložene koji su previsoko postavljeni) no ostaviti mogućnost jedinicama lokalne samouprave da definiraju iznose naknada na svojim područjima, poštujući minimalne naknade koje treba definirati Uredbom, uzimajući u obzir različite stupnjeve razvijenosti, specifičnosti mikrolokacija i dr. te temeljitom analizom propisati razrede JLS i time različite iznose naknada. Hrvatska obrtnička komora još je na javnom savjetovanju na prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (dalje u tekstu: Zakon), čije dijelove pobliže razrađuje i podzakonski akt, predmetna Uredba, uložila prigovor koji je i prihvaćen, stoga isti treba prihvatiti i sada. Naime, u segmentu gospodarskog korištenja pomorskog dobra, HOK predlaže rangiranje početnih iznosa za koncesiju, ovisno o turističkom razredu kojem pojedino mjesto pripada, pošto postoje znatne razlike između visoko razvijenih turističkih mjesta i npr. pučinskih otoka koji su slabo turistički razvijeni, te nemaju niti adekvatnu turističku infrastrukturu koja bi doprinijela razvoju istih. Nadalje, kod svih kategorija (iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport – čl.14. Uredbe, ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane – čl.15. Uredbe, djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica-čl.17. Uredbe, itd.), razredi nisu uopće dostatno razrađeni, posebice ne sa ekonomskog aspekta. Ranija Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/2004) u tom djelu poznavala je „Jedinstveni popis djelatnosti na pomorskom dobru“ i razrađenu tablicu po djelatnostima, sredstvu rada, vrsti obračunske jedinice za plaćanje naknade, visini naknade po turističkim razredima. Iznosi navedeni u ranijoj uredbi, na snazi još u protekloj 2023.godini neusporedivo su niži u odnosu na iznose minimalne naknade predložene novom Uredbom. Čak i da je došlo do povećanja iznosa naknade, predloženi minimalni iznosi ničim nisu opravdani, nemaju realno, ekonomsko uporište niti su kao takvi održivi. Predlaže se stoga prijedlogom nove uredbe propisati kao iznose minimalne naknade, početne iznose iz ranije Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/2004). Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta. Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.). Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
12 RENTA BOAT JADRIJA UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani Bavim se iznajmljivanjem manjih plovila pa ću napisat primjedbe što se tiče tog dijela izmjena zakona Visine naknada za koncesijska odobrenja nisu realne,odnosno su put u propast Početna cijena od 1000 eura po brodu je povečanje od cca 500% što nije realno Također ista cijena za plovilo 5 metara sa motorom od 5ks ili npr. za brod od 10 metara i 500ks je nerealna mnogo brodova je već bookirano za ovu sezonu po dogovorenim cijenama pa bi zbog abnormalnog povečanja koncesija,a nemogučnosti podizanja cijene naknadno ti brodovi radili sa sigurnim gubitkom Tako veliko povečanje cijena koncesija bi dovelo do neminovnog povečanja cijena najma plovila što bi dovelo i do manje potraznje korisnika naših usluga Isto tako mislim da nije realno plaćat istu cijenu u sredinama koje nemaju nikakvu infrastrukturu (npr.mi nemamo ni vode ni struje),a ima nas mnogo, imamo manji broj gostiju pa s time i manje posla, nadam se da će se o ovoj izmjeni zakona još dobro razmislit i uzet u obzir i glas nas "MALIH poduzetnika"kako bi i dalje mogli radit svoj posao,klijenti nam bili zadovoljni i da nam dijeca ne moraju bjezat iz Hrvatske Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
13 Boris Jukić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Ove izmjene i dopune članaka 5., 13. i 21. Uredbe predlažu se radi unošenja što preciznijega, sveobuhvatnijega i, stvarnoj praksi, primjerenijega opisa oglašavanja, naročito sredstava oglašavanja, s ciljem da Uredba bude što primjenjivija na stvarni život i aktivnosti koje u praksi (već dugi niz godina) postoje te da se time izbjegnu moguće dvojbe oko kasnijega tumačenja i primjene. K tome, izmjene će urediti postojeću praksu i omogućiti njezino daljnje obavljanje što je nesumnjivo na korist koncesionarima, lokalnoj zajednici, poduzetništvu, a najviše hrvatskom turizmu. Naposljetku, predlaže se i izmjena minimalnih godišnjih naknada jer se ovime specificiraju dodatni načini oglašavanja. Uz to, postojeće naknade su za predložene dodatne načine oglašavanja jednostavno komercijalno/tržišno neodržive. 1. U tom smislu predlaže se izmijeniti/dopuniti odredbu točke 8 prvog stavka članka 5. koja sada glasi: „djelatnost agencija za promidžbu postavljanjem reklama na otvorenim prostoru i putem info pulta.“. Ta je odredba, s obzirom na već postojeću praksu, nedovoljno precizna, odnosno ne obuhvaća sve oblike oglašavanja/postavljanja reklama na otvorenom prostoru. Slijedom iznesenoga, predlaže se njezina dopuna tako da bi sada glasila: „djelatnost agencija za promidžbu postavljanjem reklama na otvorenim prostoru, primjerice na svlačionicama, tornjevima za spasilačku službu i info panoima i dr., i putem info pulta.“ 2. Posljedično navedenome u točki 1., predlaže se izmjena/dopuna i članka 13. Uredbe koji sada glasi: „Dozvola na pomorskom dobru za reklamiranje može se dati za reklamu koja služi za vlastitu ili tuđu promociju, a za postavljanje koje nije potrebno ishoditi dozvolu sukladno propisu koji uređuje prostorno uređenje i gradnju kao i za postavljanje info pulta.“ Kako bi se ta odredba uskladila s predloženom izmjenom točke 8 prvoga stavka članka 5., kao i sa stvarnim stanje, predlaže se da glasi: „Dozvola na pomorskom dobru za reklamiranje može se dati za reklamu koja služi za vlastitu ili tuđu promociju, a za postavljanje koje nije potrebno ishoditi dozvolu sukladno propisu koji uređuje prostorno uređenje i gradnju funkcionalnih objekata poput svlačionica, tornjeva za spasilačku službu i info panoa i dr. kao i za postavljanje info pulta.“ Potom, predlaže se i izmjena članka 21. koji sada glasi: „Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnost za reklamiranje može se dati za reklamu iznosi 50 eura po kvadratu reklame, a 100 eura po kvadratu info pulta.“ Naime, visina minimalne godišnje naknade ne može se odnositi se na djelatnosti koje se u prethodno navedenim izmjenama dodaju/dopunjuju, pa se predlaže dopuniti članak 21. na način da se uz postojeći tekst, koji postaje prvi stavak, dodaje tekst drugoga stavka koji glasi: „Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti reklamiranja na funkcionalnim objektima: - svlačionicama, iznosi 50 eura po svlačionici/objektu; - tornjevima za spasilačku službu, iznosi 75 eura po tornju/objektu; - info panoima s oglasnom porukom, iznosi 25 eura po panou/objektu.“ Svlačionice s oglasnom porukom Svlačionice su lagane i prozračne, elipsoidnog oblika, montažno-demontažnog tipa te omogućuju presvlačenje 2 osobe u isto vrijeme. Oglasna poruka čini cijeli izvanjski plašt svlačionice koji je površine 13m2. Svlačionice su obogatile našu turističku ponudu jer njihovo organizirano postavljanje financiraju oglašivači što do tada nije postojalo nigdje u svijetu. Uz to, svojim atraktivnim izgledom nedvojbeno doprinose izgledu plaža i općenito dojmu živosti/ugode. Broj svlačionica koje svako ljeto postavljamo se ustalio na cca 850 kom. Lokacije i količine svlačionica ne određujemo mi već koncesionari odnosno upravitelji plaža prema njihovim potrebama, što svakako doprinosi njihovoj općekorisnoj, odnosno javnoj funkciji. Svlačionice se postavljaju i na plaže većine naših većih otoka. Dakle, iako svlačionice na sebi nose reklamnu poruku, lokacije postavljanja nisu određene prema pravilu reklamne struke (pozicije koje su iz kuta reklamne struke najvidljivije) već prema potrebama plaža (pozadinski rubovi plaža gdje svlačionice najmanje smetaju). Svlačionice se postavljaju prije početka svake ljetne sezone, tijekom 5. i 6. mjeseca, a nakon sezone seu pravilu demontiraju i skladište. Platno sa reklamnom porukom čini konstrukcijski dio svlačionice i ono se tijekom sezone ne mijenja (ne mijenjaju se oglašivači svakog mjeseca i sl.). Radi se o zahtjevnom logističkom projektu u kojem se svako ljeto postavi cca 850 svlačionica na preko 300 plaža, uključivo otoke. Tijekom ljeta obavljaju se brojne redovite servisne intervencije kao i izvanredne zbog čestih oštećenja do kojih dolazi i ljudskog i prirodnim djelovanjem. U tom smislu, važno je i visinom naknada omogućiti ovu djelatnost i time prepoznati da se radi o specifičnoj vrsti oglašavanja na objektima koji prvenstveno imaju svoju korisnu uporabnu funkciju, a mogu, uz to poslužiti, i kao oglasne površine. Takve je objekte potrebno, ne samo tarifiranjem, razlikovati od onih navedenih u postojećoj odredbi članka 21. Uredbe (čiju se izmjena/dopuna predlaže). Tornjevi za spasilačku službu s oglasnom porukom Oglasni prostor svakog tornja površine je 13m2. Tornjevi se nakon sezone ne uklanjaju u cijelosti već na lokaciji ostaje osnovna konstrukcija a sve ostalo se skladišti. Broj tornjeva koji se na plaže svako ljeto postavlja/oprema je 150. Info panoi s oglasnom porukom Radi se većinom o dvostranim informacijskim panoima koji sa obje strane imaju korisne informacije i oglasnu poruku veličine B0 (1,4m2). S jedne strane je informativna mapa plaže sa svim važnim obavijestima kao što je pozicija zahoda, prve pomoći, spasilačke službe i sl. te s reklamnom površinom veličine B0 (1,4m2). S druge strane panoa nalazi se turistička mapa Hrvatske i mapa regije u kojoj se plaža tj. pano nalazi, s naznačenim turističkim znamenitostima Hrvatske i reklamna površina veličine B0 (1,4m2). Postavljeno je 80 info panoa. Princip poslovanja je isti kao i kod svlačionica s tim da se panoi preko zime ostavljaju na plažama. U pogledu predloženih izmjena članka 21. valja reći da postojeća stipulacija ne obuhvaća djelatnost oglašavanja na svlačionicama, tornjevima za spasilačku službu i info panoima s oglasnom porukom pa ju je, budući da se prethodnim predloženim izmjenama odnosni članci dopunjuju uvrštavanjem tih djelatnosti, trebalo dopuniti tarifom za njih. Zaključno, vjerujemo da predložene izmjene predstavljaju dobrodošlu dopunu postojećih odredbi s ciljem da se učine preciznijima i bližima realnosti te da se njima omogući obavljanje gospodarske djelatnosti koja ima i iznimno važnu javnu funkciju. Bez svlačionica, tornjeva za spasilačku službu i info panoa s oglasnim porukama naše komercijalne plaže ne bi samo izgubile važne segmente/elemente i korisne funkcije, nego bi i izgubile na svojoj živosti i općenito osjećaju ugode koji komercijalni i informativni sadržaji pružaju. K tome, radi se o elementima koji financijski ne opterećuju niti koncesionara ni lokalnu zajednicu, a pružaju im korisne usluge/funkcije. Konačno, od koncesionara i klijenata, čiji se oglasi objavljuju, stižu samo pohvalne povratne informacije. S obzirom na izmjenu regulative koja uređuje pomorsko dobro, naročito su koncesionari i predstavnici lokalne zajednice izrazili zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja naše dosadašnje suradnje koja se odvijala na opisan način. Zbog svega toga, predložene se izmjene ukazuju razumnim, općekorisnim te proizlazi da da objektivno ne postoji niti jedan razlog zbog kojih ne bi trebale biti usvojene. Primljeno na znanje Uredba predviđa dozvolu na pomorskom dobru za reklamiranje i propisuje početni iznos. U odnosu na pitanje postavljanja svlačionica s reklamama i spasilačkih tornjeva navodimo kako je isto obveza jedinice lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom. Nema zapreke da gospodarstvenik ugovori se jedinicom lokalne samouprave da će financirati izgradnju svlačionice pod uvjetom da na istoj bude postavljena reklama.
14 Ugostiteljski obrt UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, propisana naknada, (uz to još i minimalna), za dodjelu dozvole za rad na pomorskom dobru ( u ovom slučaju ugostiteljska djelatnost), i to 2.000,00 € za šank s točionikom, te 100.00 € po metru kvadratnom terase je apsolutno neodrživa. Plaćanje dozvole od cca 10.000,00 €, na pomorskom dobru je potpuno neisplativo. Uz sva davanja RH (porezi, doprinosi....), plaće radnicima, komunalna davanja itd., značilo bi uz sav trud, uz uvjet da sezona bude dobra, većinu zarade proslijediti na uplatne račune državnog proračuna. Nije u redu ni da visina naknade bude jednaka na atraktivnim i manje atraktivnim područjima, jer ni zarada nije ni približno ista. Ukoliko je ovo zbilja prijedlog zakona i u fazi eventualne korekcije istog, mole se nadležni da još jednom razmisle o visini naknade za korištenje pomorskog dobra. U protivnom, ovaj zakon tj. Uredba pogoduje nastavku iseljavanja mladih i radno sposobnih ljudi. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za terasu ugostiteljskog objekta.
15 DIVLJA LIGA VATERPOLO UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Primjedbe i prijedlozi U čl. 3. treba izmijeniti st. (2) tako da glasi: Jedinica lokalne samouprave ne može dati dozvolu na pomorskom dobru na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje, ni na dijelu pomorskog dobra koje je u koncesiji, niti na udaljenosti manjoj od 50 metara morske površine od psihološke brane (zaštitnog konopa) koncesioniranog kupališta. U čl. 5. st. (1) treba dopuniti t. 3. tako da glasi: obrazovanje, podučavanje i vođenje u području sporta i rekreacije primjerice škola vaterpola, ronjenja, jedrenja, veslanja, skokova u vodu, plivanja ili slično. U čl. 6. treba izmijeniti st. (1), tako da glasi: Dozvolom na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila mora se odrediti broj i vrstu plovila kojima se djelatnost smije obavljati te točno označen kopneni otvoreni prostor za smještaj plovila. U čl. 8. treba dodati st. (1.a) Dozvolom na pomorskom dobru za djelatnosti iz čl. 5. st. (1), koje uključuju korištenje plovila, mora se odrediti kopnena (obalna) mikrolokacija za ukrcaj (iskrcaj) korisnika u (iz) plovila. Prije raspisivanja natječaja, jedinica lokalne samouprave mora ishoditi suglasnost nadležne lučke kapetanije kojom će se precizirati način ukrcaja (iskrcaja) korisnika u (plovila). Za potrebe ukrcaja (iskrcaja) u (iz) plovila, ne smiju se koristiti prekrcajna plovila, niti se smiju sidriti pontoni. Djelomično prihvaćen Jedinica lokalne samouprave upravlja pomorskim dobrom u općoj upotrebi, stoga nije moguće isto pravo i obvezu ograničiti na na udaljenost od 50 metara morske površine od psihološke brane (zaštitnog konopa) koncesioniranog kupališta. Točno označeni prostor može biti i na kopnu i u moru. Sukladno članku 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama nadležna lučka kapetanija daje suglasnost na plan upravljanja pomorskim dobrom s naslova sigurnosti plovidbe te u tom trenutku daje i posebne uvijete s naslova sigurnosti plovidbe ukoliko je isto za pojedinu djelatnost potrebno
16 U.O. Malibu UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Visine minimalne novčane naknade koju ste naveli za ugostiteljske djelatnosti su previsoke,pogotovo za mala i manje atraktivna mjesta gdje sezona traje max.60 dana. Cijena objekta od 3000 eura i cijena od 100 eura po metru kvadratnom za terasu je previše. Smatram da nije u redu da se cijene odrede na razini cijele države. Vratite formiranje cijena prema zonama,inače ćemo mi mali obrtnici biti primorana zatvarati svoje obrte. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za terasu ugostiteljskog objekta. Cijene su početne kod raspisa javnog natječaja s time da je člankom 15. Uredbe propisano da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
17 Obrt Tonka UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Minimalna novčana naknada koju ste donijeli ovim zakonom za nas male iznajmljivače je neodrživa. Podignuli ste cijenu ne uzimajući u obzir lokaciju same plaže, te koliko ta plaža može ostvariti dobiti. Ja se nalazim u malom turističkom mjestu i mišljenja sam kako cijena najma ležaljki i suncobrana nisu svuda jednake pa tako ni minimalna novčana naknada ne bi trebala biti jednaka. Cijena najma ležaljke kod mene iznosi 4 eura i uzimajući u obzir vremenske uvjete i turističku sezonu koja je prekratka za mene je ta novčana naknada previsoka. Predlažem smanjenje cijene kako bi i mi mali iznajmljivači mogli opstati. Što se tiče suncobrana smatram da sklanjanje i pohranjivanje na jedno mjesto nije održivo. S obzirom sa se nalazim na plaži koja je jako vjetrovita uložio sam puno u kvalitetne i teške suncobrane kako ne bi ugrozio život ljudi na plaži. Takve suncobrane je nemoguće pomicati, a osim toga na plaži uvijek rade studenti ili učenici koji po zakonu ne smiju obavljati tako teške fizičke poslove. Naime kod mene je nemoguće imati platnene suncobrane jer i ove koji zajedno sa stalkom premašuju 150 kg baci i slomi vjetar. Predlažem da suncobrani budu raspoređeni po dijelu plaže za koje je izdano koncesijsko odobrenje. Nadamo se da ćete uvažiti naš prijedlog. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki. Sukladno članku 72. stavku 5. Zakona o pomorskom dobru davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra, stoga se uredbom ne može propisati da se sredstva kojim se djelatnost obavlja mogu držati izvan lokacije iz dozvole dok nisu iznajmljena krajnjem korisniku.
18 Ivan Kovačićek UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani ! Imamo prigovor vezan uz čl. 6. stavka 1. Naime naveli ste da za iznajmljivanje plovila postoji mogućnost postave pontona do 15m2, primjerice ako na lokaciji imate nekoliko vodenih skutera, te uz to nekoliko pedalina, sup daske, pa plovilo za vuču sa raznim tubama, banane, skije i ostale stvari, te na sve to je mikrolokacija na nasipanom dijelu morske obale, točnije odmah na lukobranu izgrađenom od raznih kamenja veličine cca 1m3, i prilikom ulaska u more nakon 1m od morske obale dubina mora je odmah preko 2m; dakle nemoguće ja kvalitetno posao obavljati sa pontonom od 15m2, tražimo da se dozvoljena kvadratura pontona poveća, jer uz sve ovo gore navedeno nama je potrebno mnogo više kvadratnih metara pontona od navedenih 15m2 da bi posao uopće ikako mogli obavljati i još uz sve te sitnice na obali, još smo na udaru kad puše jugo, te na udaru raznih valova, dakle opcija da se ponton učvrsti sa sidrom je nemoguća misija. Dakle uz sve navedene činjenice još jednom tražimo povećanje kvadrature pontona, jer napominjem, da bi posao uopće ikako mogli obavljati. Pontoni su ionako privremeni i nakon završetka naše kratke sezone, koja traje maksimalno tri mjeseca vade se iz mora i skladište u skladište. U nadi da cete moj prigovor uvažiti srdačno Vas pozdravljam. Djelomično prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine. Brisane odredbe o običnom sidru.
19 Boris Zabic UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Aqua park doo Dubrovnik Postovani Podnosimo prigovor za nacrt prijedloga Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru ,vezano za članak 10 i članak 18. U članku 10 za postavljanje sportsko rekreacijskih igrališta na morskoj obali ili u moru prijedlogom Uredbe se ograničava veličina do 400 kvadrata,što konkretno u primjeru zabavnih vodenih parkova u moru automatski znači nemogućnost poslovanja. Gotovo svi vodeni parkovi su daleko veće površine od 400 kvadrata,te navedena površina nije dovoljna da bi se napravilo takvo igralište.Ograničenjem površine na 400 kvadrata igralište postaje nezanimljivo posjetiteljima svojim malim sadržajem ,smanjuje se kapacitet broja posjetitelja, te samim tim gubi se smisao ove vrste zabavnih parkova. Pozicije zabavnih parkova nisu sve iste,predlažemo da se Uredbom ne ograničava broj kvadrata samog igrališta,te da veličinu i broj kvadrata konkretno u primjeru vodenih parkova po potrebi ograniči nadležna Lučka kapetanija ili drugi nadležni organ, ukoliko veličina igrališta na traženoj poziciji ugrožava promet,ili druge djelatnosti. Da se kao osnov prilikom objavljivanja natječaja za određene pozicije parkova uzmu prošlogodišnje dimenzije iz koncesijskih odobrenja za iste. U članku 10 ograničava se na 2 kvadrata i veličina infopulta sto je takodje malo,jer za mogućnost rada nama je potrebna minimum povrsina 5 kvadrata gdje pored info pulta moramo imati prostor za smještaj dodatne opreme poput zaštitnih prsluka i sl… U članku 18 nacrtom prijedloga Uredbe predlaže se početna cijena u iznosu od 100€ po kvadratu ,sto je po našem mišljenju previsoko, tako da bi većina bila primorana odustati od natječaja .Cijena od 100€ po kvadratu nesrazmjerna je u odnosu na ostale djelatnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru. Navodimo primjer po dosadašnjim koncesijskim odobrenjima za djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon (jet sky) cijena je do sad iznosila 796,3€ (6000kn) te je povećana na početnu cijenu 1000€,plovila pogonjena ljudskom snagom ( kajak,sup daska i sl) sa prošle cijene 66,3€ (500kn) na početnu cijenu 100€ itd. Predlažemo da se isto primjeni i za pružanje usluga u sportskim i zabavnim parkovima te da cijenu naknade po dosadašnjem koncesijskom odobrenju u iznosu od 1061,7€ (8000kn) podignete sukladno sa ostalim djelatnostima u iznosu 20-30% od dosadašnje. Ovim bi omogucili i tvrtkama koje rade na slabijim pozicijama da ne odustanu,učestvuju u javnom natječaju i nastave sa radom ,a na boljim pozicijama bi se natječajem postigla daleko veća cijena od početne . Trebali bi uzeti u obzir zaštitu tvrtki koje su do sad poslovale po svojim koncesijskim odobrenjima,te godinama ulagala sredstva da bi poslovanje bilo moguće. Predlažemo da tvrtke koje su bile nosioci koncesijskih odobrenja za određene pozicije imaju pravo nakon objavljivanja rezultata javnog natječaja izjednačiti najveću ponudu u roku od 7 dana. Molimo da u obzir uzmete da mi svoju djelatnost obavljamo prosječno 3 mjeseca u godini,te da nemamo predsezonu i postsezonu kao druge djelatnosti. Sportsko zabavni parkovi obogaćuju turističku ponudu,te ih ima jako veliki broj diljem Jadranske obale. Ukoliko bi se usvojio prijedlog nacrta Uredbe velika većina tvrtki ,koja se bavi ovom djelatnošću bila bi primorana prestati sa radom. Ukinuo bi se veliki broj radnih mjesta,koncesijskih naknada,poreza itd te bi i sama turistička ponuda bila siromašnija. S nadom da cete uvažiti nas prigovor srdačno vas pozdravljamo. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova brisano i ograničenje površine Nije moguće davati prednost ponuđačima po bilo kojoj osnovi. Isto je u suprotnosti s Ustavom RH Veličina info pulta je dostatna. Naime dozvola se daje za djelatnosti koje ne ograničuju opću upotrebu.
20 Kiteboarding Komin UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Minimalna naknada od 100eur/1m2 za ugostiteljski objekt/terasu kao i za ostale djelatnosti će značiti kraj poslovanja za 99% obrtnika ugostitelja u manjim i turistički ne toliko razvijenim sredinama i ruralnim sredinama. Pričamo o demografiji i decentralizaciji, a ova uredba s ekstremno visokim minimalnim naknadama će najviše pogoditi baš mlade obrtnike iz malih sredina i prisliti na zatvaranje poslovanja te selidbu u veći grad ili inozemstvo. Većina njihovih godišnjih primanja uveliko ovisi o turističkoj sezoni. Povećanje cijena je razumljivo, ali u ovom postotku, to je nezamislivo. PREDLAŽEM da bi visinu minimalne naknade trebalo spustiti na minimum i tu obvezu dodijeliti lokalnoj samoupravi koja ipak može puno bolje procijeniti i formirati nadamo se realne cijene. Ako cijene ostanu kao u nacrtu prijedloga, to će biti veliki udarac za većinu obrtnika koji posluju na pomorskom dobru, njihove partnere i dobavljače kao i lokalnu zajednicu koja će izgubiti sadržaj i ljude-obitelji, pogotovo u manjim sredinama. Radimo u ovom sektoru kao i mnogo kolega obrtnika i ne znam da li ste vi svijesni koliko puno ljudi ovisi o ovoj odluci i visini minimalne naknade. Realno, 100eur/1m2 je previše i za jedan Split/Zadar/Dubrovnik a ne za npr. našu sredinu - ruralni kraj dolinu Neretve gdje sezona traje 2-3 mjeseca. Hvala! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
21 Kovačićek usluge UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, bavim se iznajmljivanjem jet skijeva, pedalina ,sup dasaka, i imam jedno sredstvo za vuču: banana, tuba, skija... na mojoj lokaciji nije moguče obavljati ovu djelatnost na 15m2 pontona koliko je max dozvoljeno,iz razloga sto su stijene i velika kamenja preko kojih se korisnici jako teško mogu ukrcati na jet ski,pedalinu ili nešto drugo.Te isto tako moji djelatnici i ja ne možemo raditi na stijenama. Također ta oprema nema mjesta na tih 15m2 pontona,ujedno taj ponton na nekim lokacijama nije nimalo sigurno vezati bez betonskih blokova zbog vjetrova,struja i valova ,jedino one lokacije koje su u zaštičenim uvalama i slično. Molim Vas da povečate maksimalnu kvadraturu puno više od 15m2 i dozvolite vezanje pontona za blokove na tim udarnim mjestima koja nisu nimalo zaštičena. Na kraju sezone se ovako i onako vade blokovi i kompletan ponton i sve se vraca u prvobitno stanje. Nadam se da čete ovo uzeti u obzir jer sa ovim poskupljenjima moramo ponuditi kvalitetnu uslugu koju ja ne mogu ponuditi sa 15m2 korisnicima, kako bi se sav taj dugogodišnji trud i ulaganja isplatila te kako bi mogli podmiriti sve troškove i obaveze koji nisu nikako mali. Sa 15m2 pontona meni nije isplativo raditi sa toliko malo ponude jer su troškovi ponavljam opet jako veliki . S toga molim da se poveča kvadratura puno više od 15m2,kako bi i dalje mogao funkcionirati a ne da mi banka blokira račun zbog kredita koji sam ulozio na plažu . Sretnu nam sezonu svima i ljepi pozdrav. Nije prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje i korištenje običnog sidra je nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine.
22 Stari Resnik UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Visina minimalne naknade koju ste iskazali u ovoj odredbi je neodrživa i neprihvatljiva. Cijena od 100 eura po metru kvadratnom je previsoka s obzirom da je određena bez obzira na kojoj se lokaciji nalazite jer uvjeti nisu svugdje isti. Cijena jednog suncobrana skače s 5,50 na 50 eura? Negdje sezona traje i po 6 mjeseci, dok mi uspijemo raditi jedva 3 mjeseca što je uz ovakve uvjete krajnje nemoguće uz sve ostale troškove u poslovanju. Cijene koncesijskih odredbi bi trebale biti kategorizirane u odnosu na mjesto, lokaciju, prohodnost i povezanost te infrastrukturu. Obiteljski se bavimo ugostiteljstvom već 16 godina na istom plažnom objektu što podrazumijeva velika ulaganja niz godina,renoviranja svake sezone, proširivanje ponude te održavanje i čišćenje plaže vlastitim troškom, ali uz ovakve uvjete teško je nastaviti s istim, kao što je i ostalim obrtnicima i iznajmljivačima neodrživo u odnosu na ostale troškove i profit. Ovakve će cijene biti uzrok sve manje ponude na primorju što na kraju i nije cilj i ne ide u prilog državi i samom turizmu. Nadam se da ćete donijeti normalne i prihvatljive odredbe i uvjete jer o tome ovisi egzistencija svih koncesionara odnosno obrtnika. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
23 Ana brnas UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Bavim se ugostiteljskom djelatnošću, naime imam beach bar koji sam otvorila prije 7 godina uzevši koncesiju koja se godinama prije iznajmljivala, ali niko je nije uzeo. I tako smo došli mi na plažu koja je bila prekrivena travom, pokrenuli infrastrukturu(struju, vodu i kanalizaciju)za objekt, napravili objekt i krenuli u posao. Prije nego smo otvorili plaža je bila zapuštena i na njoj se kupalo nekoliko lokalnih ljudi. Ja i moja obitelj radimo sezonski u lokalu, obitelj živi od toga. Trudili smo se, radili i to se prepoznalo od stranaca i mještana sto i pokazuju naše recenzije na internetu. Prema državi od početka nemamo nikakvih dugovanja i uredno se vodimo. Smatram da je cijena koncesije pre visoka i nije u redu da se može prijavit tko poželi(i za 100€ veću ponudu da me može maknuti sa mjesta) za nešto što smo ja i moja obitelj iz temelja podignuli i zadnjih 7 godina radili. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za terasu ugostiteljskog objekta.
24 LJUBINKO FRANKIĆ UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, br.1 - "tradicionalno" pred početak sezone uvodite "novitete" , a sa agencijama i partnerima je sve dogovoreno još prošle godine, pitanje je sad na koji način se opravdat partnerima!? br.2 - predstojeća sezona nije obećavajuća, to vidimo svakodnevno po vijestima u medijima iz EU - Njemačka je počela osjećat krizu i već ima i otkaza rezervacija, i neće izdržat nove ili povećane nameta pa je zapravo potrebno rasteretit namete. br.3 - bavim se iznajmljivanjem plovila, jednostavnom matematikom dolazimo do izračuna da prosječno plovilo zarađuje 2000 do 4000 eura eura u sezoni, ako na to dodamo naknadu od 1000 eura po plovilu.... , a još loše vrijeme, štete na plovilu od "neiskusnih" skipera, šteta nastalih na neadekvatnim vezovima i nesigurnim vezovima od nevrijemena... Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
25 Maratuša j.d.o.o. UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, kao iznajmljivačima, jasno nam je da mora doći do poskupljenja cijena, ali u nekim djelatnostima kao što je iznajmljivanje ležaljki i aquaparka poskupljenje je nesrazmjerno u odnosu na druge djelatnosti. Minimalna koncesija za ležaljke je čak 10 puta veća od dosadašnje I ne uzima u obzir atraktivnost lokacije te cijenu koju je na određenoj lokaciji moguće postići. Konkretno kod nas dnevni najam ležaljke je iznosio 4eur, a ne 40 ili 50eur kako su neki mediji implicirali da se naplaćuje diljem obale. Cijene najma nisu svuda jednake tako ni minimalna naknada ne bi trebala biti jednaka. Isto vrijedi I za aquaparkove. Cijena po kvadratu je prevelika I neisplativa čak I za najatraktivnije lokacije, a za manje plaže proizlazi da bi iznos minimalne naknade višestruko premašio promet koji bi se mogao ostvariti I u najidealnijim uvjetima. Rezultat novog zakona bi mogle biti prazne plaže bez ikakvih sadržaja izuzev nekoliko popularnih lokacija. Naš prijedlog je sljedeći: - da cijene koncesijskih odobrenja za sve djelatnosti budu kategorizirane ovisno o mjestu obavljanja iste, kao što je to bilo u dosadašnjem Zakonu, dakle po turističkim razredima, a i taj raspon bi se trebao kretati od viših cijena za uređene plaže sa svom infrastrukturom do nižih cijena za neuređene plaže. Prema vašem novom prijedlogu najviše gube upravo iznajmljivači u manje popularnim turističkim mjestima, gdje je sezona kraća, manja je i platežna moć gostiju, kao i količina rekvizita kojih se iznajmljuje. Što se tiče suncobrana, smatramo da se na plažama prije svega treba odrediti dio površine koja može biti prekrivena suncobranima (kao što se uostalom određuje I mjesto za štekat), a ostatak plaže, naravno veći dio, treba biti slobodan. Prijedlog da se suncobrani sklanjaju I pohranju na jedno mjesto nije realan ni održiv. Prvo pitanje koje se nameće je gdje bi se zapravo suncobrani kada nisu u funkciji trebali skloniti I pohraniti? Koliko vidimo u prijedlogu Zakona to mjesto nije definirano, a suncobrani pohranjeni na jednu hrpu ili polegnuti također zauzimaju jako puno mjesta, dapače tako će čak zauzeti više mjesta nego da su planski raspoređeni po čestici na kojoj se plaća koncesija. Konkretno naši suncobrani imaju sklopivu krošnju od trstike I sa stalcima teže cca. 110 kg, te je iste nemoguće vući ili nositi po plaži po želji gosta koji ga iznajmljuje. Osim toga, na plaži rade uglavnom učenici ili studenti koji po zakonu ne smiju obavljati teške fizičke poslove. Lokacija na kojoj smo imali koncesiju je izložena jakim I čestim vjetrovima te bi platneni suncobrani I lakši, pomični stalci koje jači vjetar može lako baciti predstavljali opasnost I ugrozu za sve kupače na plaži. Predražemo stoga da suncobrani budu raspoređeni po dijelu plaže za koji je izdano koncesijsko odobrenje, a na način da omogućuju nesmetani pristup moru. Ležaljke se trebaju uklanjati nakon korištenja i biti složene na jedno mjesto. Smatramo da je to jedino pravedno I prema kupačima I prema koncesionarima jer kao što je dozvoljeno postavljanje štekata, aquaparkova, brodica i ostalog na fiksno mjesto na pomorskom dobru ne vidimo razloga da drugo pravilo vrijedi za suncobrane. Nadamo se da ćete uvažiti prijedloge ljudi koji se bave turizmom I žive od turizma. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i iznajmljivanje ležaljki. Sukladno članku 72. stavku 5. Zakona o pomorskom dobru davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra, stoga se uredbom ne može propisati da se sredstva kojim se djelatnost obavlja mogu držati izvan lokacije iz dozvole dok nisu iznajmljena krajnjem korisniku.
26 Ivan Morović UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Bavim se djelatnošću rentanja pedalina, jet ski plovila te posjedujem aquapark. Cijene koje predlazete za aquapark ne graniče sa zdravim razumom. Da li je netko od predlagatelja zakona ikad bio na plazi, upitao se koliko košta park, koji je promet na parku, kolika je amortizacija parka, koja je cijena servisa, koliko treba platiti radnike, koliko hranu? Da li znate koliko kostaju jetovi, koliki im je vijek trajanja, koliko se potrosi goriva, koliko kostaju osiguranja i registracije, ototraci, najam servera za ototrake, ulja, servisi i ostalo... Da li ste se zapitali koliko traje sezona, koliko ima radnih dana, koliko na sve utjecu vremenski uvjeti? Sezona traje 45 dana i to ako. Zapošljavam 10 radnika, uložio sam u plazu ogromne novce prije 5 godina podigavsi veliki kredit, svaku sezonu ulazem od zarade da to sve funkcionira....Zimi sam na baušteli da pokrpam rupe! I sto sada? Plazu sam podigao na samo takav nivo sto govore i recenzije turista! I sada, sada kada treba nastaviti sa radom i jos i dalje ulagati, predlazete zakon kojim mene i moju obitelj sustavno unistavate. Zar cemo dopustiti da plaze zbog visine najma ostanu prazne bez sadrzaja? Pa zivimo od turizma, sve je vezano za njega, i gradjevina i trgovina i sve ukupno. Pricamo o demografiji, a donosite zakon kojim ćete mlade hrvatske sinove i kćeri rastjerati i zamijeniti uvoznom radnom snagom, a jos gore od toga zelite plazu na kojoj se kupam svih 46 godina svog zivota ponuditi drugima, bilo strancima bilo onima koji niti ne znaju gdje se ta plaza nalazi. Predlazete zakon kojim ćete dozvoliti da netko pere novce na plazama pored ljudi koji su podigli plažu na nivo i koji se skromno vide u tome. Zar ćete dozvoliti da se iz nekog hira ili neznanja donese zakon kojim će moja djeca postati gladna? Zar ćemo plažu dati nekom tuđincu pored nas domaćih mještana! Sav krvavo zarađen novac ostavljam u svom mjestu tijekom godine, ne nosim ga niti u drugu županiju, a kamoli u drugu državu....Ne dozvolite da iselimo iz ove krvlju stečene države! Donesite normalne i razumne paušalne cijene kako bi svi bili zadovoljni i kako bismo mogli neomatano raditi, jer i vi radite za plaću, a ne za zrak! I to donesite u realnom vremenu, jer ovo iščekivanje ubija. Sajam nautike je u veljači. Zašto? Zato da se ljudi organiziraju i pripreme. Mi već sada moramo znati na čemu smo i početi se pripremati planovima i sredstvima za nadolazeću sezonu. I ne samo to, puno toga je već nakon sezone servisirano, uloženo, kupljeno da bi za ovo ljeto sve bilo ispravno. Gosti traže sadržaje, a mi im ih moramo pružiti. Svi vide bruto zaradu, svi gledaju kada jet ide u rentu ili kada troje djece skace po parku. To je daleko od neto zarade, daleko od realnosti. Samo oni koji se ovim bave znaju o cemu pricam! Ne radimo sami protiv sebe, radimo za boljitak HRVATSKOG ČOVIKA! Jos jedna stvar koja je jako bitna su pravila koja ce biti u javnom natjecaju. Jer ako sam se ja odlucio raditi ovaj posao i od njega zivim, nije red da to preuzme netko drugi, a pogotovo u periodu u kojem jos nisam niti kredit isplatio. Ovaj posao trazi trajne uloge, ogormne servise sredstava sa kojima se radi, velik broj zaposlenika kako bi sve funkcioniralo kako treba. Zato imajte na umu da je ovaj pokrenuti posao u velikom dugu i da jos treba vremena da se dovede na nulu, stoga ga ne mozete olako dati na javnom natječaju po principu tko ponudi vise. Nadam se da ćete uvažiti komentare ogorčenih iznajmljivača i pronaći adekvatno i pravovremeno rješenje kako bi svi skupa bili zadovoljni. U nadi da ćete donijeti normalan zakon, srdačno Vas pozdravljam! Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
27 Damir aladic UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Postovni ! Ove nove naknade za pomorsko dobro je abnormalno visoke cijene, s obzirom da se radi u ljetnim mjesecim i zavisimo o kapacitetu i poziciji gdje se nalazim neću moći cak ni pokriti radnike struju a kamoli sta da nam ostane od zarade... U tri mjeseca samo je 45 radnih dana kako treba, ono ostalo je plačanje rtroskova radnika voda struja itd koje se jedva pokriva početkom dezone.... Sezone su sve krače i krače i tursti više ne plačaju kao nekada jer im je sve skupo a vi ste krojili odredbu za prevelik najam za vase interese...To je sramotno...Mi živimo na otoku Malom Lošinju gdje zimi preživljavamo jer nema posla.... Molim vas da se vrate stare cijene koncesiskog dobra ili dozvole kako god se zvalo ... LP.DAMIR ALADIĆ Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
28 Luka Srzić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Prigovor na članak 18. stavak 2 .... visina naknade za zabavne parkove od 100 eura po m2 je totalno nesuvisla!!! Izgleda da je taj prijedlog dao netko tko se za vrijeme ljetne sezoni nikad nije spustio na našu obalu?! Čak i visina naknade od 10 eura po m2 bila bi diskutabilna, osim ako bi sezona trajala 12 mjeseci. Realna cijena naknade po m2 bila bi od 5 do 7 eura po m2. Također i prigovor na članak 10. stavak 2...veličina zabavnih parkova ograničena na 400 m2 je također nesuvisla!!! Pa valjda je cilj da podižemo kvalitetu i da zabavu na aquaparkovima približimo svim uzrastima. Po ovakvim uvjetima nitko neće otvorit aquapark! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova brisano i ograničenje površine
29 Ivana Sladić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, predložene cijene nisu promišljene. Do sada se u slučaju trampolina naplaćivalo po polju trampolina – sada je naplata po metru kvadratnom što nije realno. U trampolinu je ograničen broj djece i prostorno i vremenski i ne može ga se svrstati u istu kategoriju sa terasama ugostiteljskih objekata i njihovim uslugama / cijenama. Bruto zarada trampolina ne može pokriti niti predloženu minimalnu cijenu. Gradovi i mjesni odbori bore se za što veću ponudu i zadovoljstvo gostiju te podržavaju zabavne i sportske sadržaje – predložena cijena uzrokovati će smanjenje ponude ovakvog sadržaja i mala mjesta će ostati prazna i nezanimljiva gostima. Svih ovih godina težimo udovoljiti gostima i lokalnoj zajednici, a ovom cijenom smo prisiljeni zatvoriti obrt i rasprodati opremu. Na trampolinu zapošljavamo srednjoškolce koji se uče radnim obvezama, komunikaciji i zarađuju za iduću školsku godinu – ovakvom cijenom neće biti radnih mjesta za njih. Tražimo usklađenost sa dosadašnjim cijenama! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova
30 Ivana Krtalić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Prigovor na članak 18. stavak 2 .... visina naknade za zabavne parkove od 100 eura po m2 je totalno nesuvisla. Jeli možda greškom "uletila" jedna nula, ili osoba koja je radila ovaj prijedlog uredbe veze nema sa stvarnim životom. Čak bi visina naknade od 10 eura po m2 bila visoka, realna cijena bi bila oko cca. 5 eura po m2. Također i prigovor na članak 10. stavak 2...veličina zabavnih parkova ograničena na 400 m2 je također nesuvisla, na tu veličinu zabavnog parka može stati oko 10 djece sto apsolutno ne da nije isplativo, nego nitko neće ni otvoriti aquapark po ovakvim uvjetima. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova brisano i ograničenje površine
31 Eler Dobrić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Navedene minimalne godišnje naknade kod javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila u iznosu od 1000 € nisu održive pogotovo kod manjih brodica od 4 metara snage 4 kw čija cijena iznajmljivanja u tom slučaju nije nikako rentabilna. Smatram da bi bolji model obračuna bio po dužnom metru ili snazi motora te da visina naknade također ovisi i o turističkoj zoni. Također smatram da cijena iznajmljivanja plažne opreme kao što su ležaljke i suncobrani ni u kom slučaju nije realna jer cijene iznajmljivanja istih svakako ovise o turističkoj zoni. Iskreno se nadam da ćete razmotriti ovaj prijedlog i pronaći rješenje kako biste i vi a i mi obrtnici mogli nastaviti s radom. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
32 Dado Novi UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, visine svih minimalnih naknada iskazanih u ovom prijedlogu su previsoke i neodržive za plaćanje. Ako ne želite uništit poslovanje ljudima, razmislite što donosite. Osvrnut ću se na članak 14. i visini minimalne naknade, pogledom na dosadašnje iznose koji smo plaćali za uporabu pomorskog dobra i vaš sadašnji prijedlog, dolazimo do poskupljenja od od preko 1000%,a uz sve ostale troškove vezova, osiguranja, servisa i sl. koje renteri imaju, neki neće moći održati poslovanje. Najveće prihode ionako dobivate od turizma, a sada još uz ove iznose naknada, ostat ćete bez ovo malo ljudi što je ostalo u Hrvatskoj koje ste vi ionako potjerali sa svim svojim nametima. Promislite dobro o naknadama koje donosite prije nego nego ih uopće predložite. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
33 M. Martinić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Minimalne cijene za aquaparkove, terase i brodove su van svake pameti i neodržive! Naime, za prosječni aquapark ispada da je najam s 1000€ skočio na 40'000 - 50'000! Ako i uzmemo u obzir, kao što je jedna osoba komentirala ovdje, da se dogodila pogreška pa je umjesto 10€/m2 napisano 100€/m2, poskupljenje je i dalje daleko previše (oko 400%!!!), naročito za manja turistička naselja po otocima čiji će djelatnici biti prisiljeni na zatvaranje poslovnog objekta, a da ne govorimo da će onda sjediti na 20'000€ do 50'000€ sada beskorisnog inventara kojeg zbog ovog zakona neće moći ni prodati. Čovjek koji je napisao ovaj "prijedlog" je izgubio dodir sa stvarnošću. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova
34 MIROSLAV URLIĆ UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, U članku 18., pod točkom 2 mislim da je došlo do nenamjerne greške. Naime, navodi se da bi naknada za obavljanje pružanja usluga sportskih i zabavnih parkova trebala iznositi 100 eura po m2. Mislim da je predlagatelj želio napisati 10 eura po m2 i to bi bilo značajno povećanje od cijene koja je prije definirana. U suprotnom slučaju, ako nije greška pogoduje se velikim hotelskim kućama koje bi jedine imale Aquaparkove na našoj obali i koji bi negativno poslovali. Jednom privatniku se svakako ne isplati raditi po tim cijenama koncesije. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova brisano i ograničenje površine
35 OSTOJA ILIŠKOVIĆ UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani Stvarno ne znam tko je slagao prijedlog naplate za aqua parkove ali ja kao vlasnik jednog jako malog parka za 30 djece površina njegovih samih elemenata iznosi oko 120 m2, a područje parka 400m2. Sezona doslovno traje 60 dana i ovo nema nikakvog smisla. Izgleda da će naša obala biti bez ijednog zabavnog parka na moru ove godine. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova brisano i ograničenje površine
36 Rui Škegro UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Predlagatelju ove uredbe, Tko će ovo platit i uopće može platiti? Netko tko ima prosječnu veličinu Aquaparka (500m2 - 600m2) mora plaćati 50-60 tisuća eura po ovome prijedlogu?! Da li predlagatelji zakona znaju uopće o čemu pišu? Povećanje od 500%?! Znači li to da će Jadran ostati bez svih sličnih sadržaja zabave? Moj prijedlog je da se dobro preispitate i da proučite stanje na terenu prije nego što predlažete zakon na brzinu. Po meni zakon treba revidirat jer je ovaj zakon, pogotovo članak 18., nestručan. Vidjeti stanje na terenu pa onda raditi zakone. Uvođenje reda da, ali ne na ovakav način. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova
37 Anita Ban UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Predlagatelju ove uredbe! Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane 1. 3.000 eura za objekt 7. 100 eura po m2 terase Ove cijene su van svake pameti, pogotovo da cijela obala ima istu početnu cijenu. U 60 dana nekog "normalnog rada" prometa vi ne možete izbit sva davanja , koncesija, struja, voda, plače radika i razno razni drugi nameti. Ako Vam je u cilju ugasit male obrtnike na dobrom ste putu. Ovo odgovara samo onom tko oče nelegalan novac uvući u poslovanje. Sramota za onog tko ovo predlaže!!! Primljeno na znanje Uredba propisuje početne iznose naknade, s time da je člankom 15. Uredbe propisano da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
38 Neno Burić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Mislim da nije realno da sva mjesta u hrvatskoj imaju istu cijenu po m2 za terase kafica i za objekte na plaži, sezona u dubrovniku, opatiji i slično ne traje isto kao nama u Žaboriću, malo misto pored Šibenika. Isto tako neodrživo je da cijene m2 od prošle sezone do ove poskupe za minimalno tri puta. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za terasu ugostiteljskog objekta. Uredba propisuje početne iznose naknade, s time da je člankom 15. Uredbe propisano da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
39 Ulrich-ars d.o.o. UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Ulrich-ars d.o.o Opatija Dragana Milih, direktorica U Opatiji, 25.01.2024. Nacrt Prijedloga Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u Čl. 17. ne predviđa korištenje po četvornom metru izložbenog prostora / na *pripadajućoj terasi*. Uredbom Vlade iz 2004. NN 2004/36 u tablici 2 Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru ugostiteljstvo i trgovina bili su objedinjeni u razredu 400,00 do 600,00 kn / po razredima. Uredbom Vlade iz 2004. NN 2004/36 o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u tablici 2 Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru bila je predviđena naknada po četvornom metru. Budući da novim Prijedlogom može egzistencijalno biti zakinut veliki broj gospodarskih subjekata u trgovačkoj djelatnosti koji upravo u gore objašnjenom režimu ostvaruju glavninu svojih prihoda iznosimo sljedeći Prijedlog: U Čl. 17. dodati stavku 9 i navesti iznos naknade za korištenje *pripadajuće terase. Primljeno na znanje Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
40 San d.o.o. UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Za San d.o.o. iz Opatije direktorica Dragana Milih, prof U Opatiji, 25.01.2024. Poštovani, Budući da se novim Prijedlogom u Čl. 17 ne predviđa korištenje po četvornom metru izložbenog prostora na *pripadajućoj terasi* biti će zakinut veliki broj gospodarskih subjekata u djelatnosti trgovine koji svoju djelatnost na pomorskom dobru - upravo na taj način obavaljaju već četrdeset godina. Uredbom Vlade iz 2004. NN 2004/36 o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru u tablici 2 jedinstvenog Popisa djelatnosti na pomorskom dobru bila je predviđena naknada po četvornom metru. Gore navedenom Uredbom iz 2004. NN 2004/36 u tablici 2 jedinstvenog Popisa djelatnosti na pomorskom dobru ugostiteljstvo i trgovina bili su objedinjeni u razred 400 do 600 kn / po razredima. Budući se novim Prijedlogom u Čl. 17 ne predviđa korištenje po četvornom metru izložbenog prostora / *pripadajuće terase* iznosimo niže navedeni Prijedlog. Prijedlog: u Čl. 17 dodati stavku 9 i navesti iznos naknade za korištenje *pripadajuće terase*. Primljeno na znanje Članak 17. Uredbe uređuje djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica, a ne ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, stoga je nejasno čemu bi služila terasa.
41 trgovački obrt "D&K" Šibenik UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Cijena najma za trampoline kao i općenito za igre za zabavu je OGROMNA. Naime, cijena od 100 eura po metru kvadratnom je prevelika i mislim da je neodrživa na cjelokupnoj jadranskoj obali. Trampolin obuhvaća prosječnu veličinu od oko 60 do 80 m2, kojeg djeca koriste mahom u večernjim satima i prosjek djece na trampolinu je oko 50 na dan. Prosječna sezona u Šibeniku je oko 60 dana, što bi značilo da ga koristi oko 3000 djece, a prosječna cijena je 2,5 eura, odnosno bruto promet iznosi 7.500 eura po sezoni. Ovo je jednostavna računica i sačinjena je u idealnim prilikama, odnosno u rečeno nisu uračunate i vremenske prilike kao što su kiša i vjetar, što smanjuje prosječno trajanje broja dana sezona za minimalno deset posto. O dodatnim troškovima..mislim da nema smisla pisati. Za zaključiti je da je nemoguće na taj način poslovati te je treba smanjiti na realnu cijenu. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
42 Toni Svirčić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Naknada za aquaparkove u visini od 100€/m2 je previsoka, nemoguce je pokriti prometom koji se ostvaruje u 2mj. Potpuno je nemoguce ostvariti profitabilnost na najatraktivnijim mjestima, a zamislite kako posticu tu profitabilnost u malim turistickim mjestima gdje se radi 50-60 dana. Zar nemislite da je nerealno da je cijena za aquaparkove sa 1000€ skocila na 3000€??? Smatram da bi cijenu tribali formirati po komadu a ne po kvadratu i da je podignete u postotku kao i ostalim djelatnostima, a ne u nerealnim postotcima. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
43 Siniša Bačelić-Grgić UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Cijena 1m2 100e???Prošla godina za aqua park oko 1000e 1 kom trampolin na kopnu sa 4 polja oko 500e sad ispada aqua park 40 000e a trampolil 5.000e jel to moguće????? Moje predlog je da se poveća cijena ali realno kao i drugim djelatnostima primjer terasa za ugostitelje sa 70e na 100e ! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
44 T.O.ŠIME UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, Pocetna naknada za aquaparkove u visini od 100e/m2 je previsoka i nemoguce je pokriti prometom koji se ostvaruje u doslovno dva mjeseca.Nemoguce je ostvariti profitabilnost na najatraktivnijim lokacijama a zamislite kako je u malim turistickim mjestima gdje se u prosjeku radi 50-60 dana.Ostalim djelatnostima se u prosjeku cijena povisila s 1000 eura na 1300 eura a aquaparkovima s 1000 eura na 30000 eura???Stoga predlazem da se cijena formira po komadu a ne po kvadratu i da se podigne kao i ostalim djelatnostima. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
45 MAR AVENTURA D.O.O. UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Poštovani, smatram da je početna naknada za aquaparkove u visini 100e/m2 ekstremno visoka i neodrživa. Naime to bi značilo da prosječan aquapark na hrvatskoj obali ima početnu cijenu od 40000/50000 eura godišnje. To je nemoguće pokriti prometom u sezoni na najjačim lokacijama a kamoli na prosječnim lokacijama, jer uzmimo u obzir da nisu sve lokacije jednako profitabilne. tu nema prostora za pokrivanje koncesijske naknade a kamoli radnike, dok o investiciji ne treba ni spominjati. Po ovome planu propast će 99% koncesionara u ovoj djelatnosti. moj prijedlog je slijedeći, maksimalna naknada nesmije biti veća od 5000 eura godišnje kako bi imali prostora investirati,zapošljavati i odraditi sezonu. Također nemoguće je naplaćivati po m2 jer je jako nerealno i ako bi se išlo u tom smjeru naplate, prijedlog je slijedeći: 400m2-15000e, 800m2-3000,1200m2-5000e godišnje. Sve ostalo je zista neodrživo. Također što se tiče ležaljki postoje 2 roblema u postojećem prijedlogu. Prvi je problem cijena, jer nije isto platiti 50e ležaljku iznajmljivaču na top lokaciji ili na prosječnoj lokaciji, usporedbe radi, nemože ito koštati najam lokala u Stradunu i recimo Senju. matematika je jednostavna. predlažem cijenu od 30 e po ležaljci i suncobranu. Drugi je problem puno veći, a to je da je nemoguće držati na kupovima ležaljke i iznajmiti kada netko pita jer je nemoguće aktivirati radnu snagu a to su većinom školarci i studenti da nose i skupljaju ležaljke u tom broju a pogotove ne suncobrane i stalke za suncobrane. Zakonom je propisano da studenti nesmiju nositi težine veće od 35 kg na poslu i više od 1000 kg dnevno, što u ovom slučaju na plaži sa cca 200 ležaljki i 100 suncobrana to itekako premašuje. Usporedbe radi, ako je iznajmljivač dobio koncesiju za taj određeni dio plaže, trebalo bi da je u mogućnosti postaviti i održavati ležaljke urednima bez skupljanja jer ako jedan ugostiteljski objekt ima na trgu nekog grada terasu u najmu od grada, kako bi bilo da nesmije držati terasu otvorenom, već konobari mogu izbaciti stol i stolice kada gost dođe i zatraži da mu se omoguči da ruča ili popije kavu na terasi. Dakle neodrživo. Ništa se ne razlikuju ove dvije situacije a amatram da su mediji prenapuhali situaciju sa ležaljkema i da je normalno kao i svugdije u svijetu da ako grad ili županija izda koncesijsku dozvolu za karikiram, 100 ležaljki na području određene plaže, to sigurno ne zauzima veći već manji dio plaže i ne smeta nikome. Po mojoj procijeni nikako nije dobro sastavljen prijedlog po pitanju ovih djelatnosti i zahtjeva izmjene. N ovaj način i po ovim uvjetima, iduće godine ostaju nplaže prazne i gase se obrti i firme koje djeluju unutar ovih djelatnosti. lp Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki. Sukladno članku 72. stavku 5. Zakona o pomorskom dobru davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra, stoga se uredbom ne može propisati da se sredstva kojim se djelatnost obavlja mogu držati izvan lokacije iz dozvole dok nisu iznajmljena krajnjem korisniku.
46 Antonio Banoac UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Postovani Svima nama koji drzimo aquaparkove ovakv sistem naplate je apsolutno neprihvatljiv,usporedbe radi:prosle godine koncesija je iznosila 1000€ .Ove godine naplacujete 100€ /m2,dali ste svjesni da mini parkovi zauzimaju 100m2 . Dolzimo do zakljucka da je koncesija na aquapark minimalno 10 000€ po sezoni.Da ne govorim o vecim aquaparkovima 300-500 m2 .Ovakav iznos je nemoguce isplatiti u manjim mjestima gdje sezona traje mjesec dana .Ovakvim cijenama nas tjerate sa plaza ,plaze ce biti puste i bez sadrzaja .Ja prvi ovo necu i ne mogu financirati .Vratite sistem kako je bilo i svi ce biti zadovoljni. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova
47 U.O. Bax UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Cijena kvadrata je skoro duplo skuplja nego prošle godine. Nama sezona u Šibeniku, odnosno u Grebaštici traje mjesec dana. Mi kao selo od 800 stanovnika i kratke sezone takvo drastično dizanje cijene kvadrata terase i same kućice je neprihvatljivo. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za terasu ugostiteljskog objekta.
48 Ivan Miše UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Predlažem da se u članku 15.stv 1. točki 1. umanji cijena na 2.000 eura, a u točci 7. umanji cijena na 70 eura po m2. Nije prihvaćen Dozvola na pomorskom dobru se daje za obavljanje djelatnosti a ne po m2.
49 GRAD DUBROVNIK,UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE UREDBA O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU U članku 2.stavku 4. Nacrta prijedloga Uredbe predlaže se u značenju pojma "terasa" u tekstu dodati najveću tlocrtnu površinu terase u m2. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Luka Smirčić UVODNE ODREDBE, Predmet propisa Poštovani, čitajući ovu uredbu ne mogu se oteti dojmu da ju je pisao netko tko nije prethodno odradio konzultacije na terenu. Nije mi jasno kako itko može misliti da je u redu u jedan cijenovni razred sve koje se bave istom djelatnosti od Savudrije do Prevlake. Također neke su cijene poput naknade za ležaljke, suncobrane i bicikle povećane 10 puta, dok su neke povećne i 150 puta poput naknade za aquapark. Dalje cijena za motorizirana plovila ne može biti jedinstvena, kada je motorizirano plovilo zaista širok pojam. Cijena kioska je također iznimno visoka pogotovo za neka manja mjesta, a kada se tome doda cijena terase u potpunosti izostaje isplativost rada. Pored svih poskupljenja poslovanja, cijena rada, robe, režija itd. mislim da je barem država mogla pružiti ruku malim poduzetnicima, a ne ih dodatno opteretiti i to bi se usudio reći najviše opteretiti. Moj je prijedlog da cijenu naknade za ovaj oblik rada spustite na razinu gradova, koji ipak puno bolje razumiju posebnost ovog posla i njegovu važnost za turističku sezonu. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
51 OBRT MORE UVODNE ODREDBE, Predmet propisa Poštovani, Aquapark držim 9g i ovaj prijedlog od 100€/m² je neodrživ i nerealan. Park je sam po sebi u startu jako skup. Njegovo održavanje i dijelovi, od kojih se neki mijenjaju svakih par godina, s ovakvom koncesijom nećemo biti u mogućnosti provoditi. Ne ulažući i ne održavajući park narušavamo sigurnost djece na istome. Također, ne bismo mogli pokriti troškove plaća kao ni ostale popratne troškove koji nas zateknu svake sezone. Osjećamo kao da nas se ovime želi maknuti s plaža jer se 99% ovakvih obrta, nažalost, pod ovakvim uvjetima, može samo ugasiti. Predlažemo da cijena bude max 2-3 puta veća od dosadašnje, a ne za 10x veća kako ide prijedlog za 100m² parka. Također, smatramo da su i cijene naknada za ležaljke i suncobrane previsoke. Dosadašnja naknada bila je gotova 25 puta niža te se pitamo koju bismo cijenu trebali naplatiti krajnjem korisniku? Bojimo se da se ovakvim naknadama tjeraju obrtnici, ali i krajnji korisnici... Nadam se da ćete uzeti u obzir komentare svih nas kako bismo dalje radili ono u što smo ulagali godinama, uredno podmirujući sve obaveze. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova
52 Josip M. Predmet propisa, Članak 1. Poštovani. Uredbom je potrebno propisati i turističke razrede, ne samo vrstu djelatnosti i minimalnu naknadu. Ukoliko se visina minimalnih naknada ne postavi po razredima (kao i do sada) stvara se kaos u prostoru i duž hrvatske obale. Nisu sve lokacije za obavljanje djelatnosti podjednako atraktivne (ne mogu se na svim lokacijama usluge jednako ili makar približno naplaćivati prema korisnicima), stoga je nerealan prijedlog da minimalna naknada bude jednaka za sve lokacije duž obale. Mnogima niti obavljanje djelatnosti po predloženoj minimalnoj naknadi više nije isplativo. Uostalom, niti komunalna naknada i mnoga druga javna davanja nisu podjednaka za sve gradove i općine u Hrvatskoj. Stoga je ovaj kriterij potrebno u uvrstiti unutar uredbe. Zahvaljujem! Nije prihvaćen Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.).
53 Stamba, obrt Predmet propisa, Članak 1. Predložene minimalne naknade su previsoke. Za većinu malih i srednjih poduzetnika i obrtnika to znači kraj jer je profitabilnost nakon plaćanja minimalne naknade upitna! Obzirom se još radi o minimalnoj naknadi, vrata su širom otvorena velikim ulagačima i tvrtkama kojima profitabilnost nije jedini kriterij obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru. Dakle uništava se malo poduzetništvo i obrtništvo, koje čini 99% ukupnog broja poduzeća i zapošljava skoro 70% radno aktivnog stanovništva. Nažalost, ako se ove predložene naknade ne smanje mnoge obitelji ostati će bez posla i prihoda. Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko.
54 Ljiljana Nikić Predmet propisa, Članak 1. Ovakav minimum za mnoge znači kraj. Svjedoci smo dugogodišnjeg uništavanja malim ljudi i kada čovjek pomisli da ne može gore, dobije pljusku i to koliku... ne može biti ista naknada za sve lokacije...lokacija na otoku, obiteljske plaže i lokacije na uređenim šetnicama. Da nije žalosno, bilo bi smiješno... Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko.
55 Marijo Uvalić Predmet propisa, Članak 1. Ovo nisu visine minimalne naknade na pomorskom dobru , ovo su maxi visine naknada od kojih će puno mali sezonskih koncesionara propasti tj. neće ni truditi se za raditi , i odustati će od koncesija jer poslije ove uredbe ako prođe bit će kraj malih koncesionara koji nisu na nekim top mjestima i koji rade svega 3-4 mjeseca !!!!!!!!!!!! Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko.
56 VJEKOSLAV GALOVIĆ Pojmovi, Članak 2. (1) 1) Potrebno je preformulirati “tehnička ocjena prema posebnom zakonu” jer time nije jasno definirano značenje (1) 2) Potrebno je razlučiti brodicu na motorni pogon do 8 metara na način da se stavi 2 kategorije brodica 1.brodica do 5 metara i 5kW te ostale brodice. Naime Pravilnikom o brodicama, čamcima I jahtama navedeno je da je brodica plovni objekt do 15 metara, te se vašim prijedlogom isključuje mogućnost iznajmljivanja brodica dužine veće od 8 metara. Kao drugo nije jasno definirano, a u praktičnom smislu, da brodice koje obavljaju gospodarsku djelatnost djelatnost odnosno se iznajmljuju, a nemaju dozvolu su u prekršaju. Potrebno je jasno definirati koja plovila moraju imati dozvolu te tko izdaje dozvolu. Nije prihvaćen Stav je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kako se s naslova sigurnosti plovidbe plovni objekti duži od 8 metara ne bi trebali iznajmljivati niti stajati izvan luke.
57 AQUA PARK OKRUG Pojmovi, Članak 2. poštovani, do sada je u dobrom dijelu planova upravljanja pomorskim dobrom bila kategorija "polupodmornica", koja je plovilo veličine do 10m, i služi razgledavanju podmorja. u ovoj uredbi ne mogu pronaći kategoriju, u koju bi se smjestila "polupodmornica" Nije prihvaćen Stav je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kako se s naslova sigurnosti plovidbe plovni objekti duži od 8 metara ne bi trebali iznajmljivati niti stajati izvan luke.
58 Grad Opatija Pojmovi, Članak 2. Radi jesnije primjene predlaže se u ovu odrdebu doddati opis pojmova za Štand, Klupa i Sef. naime u niti jednom propisu nema definicije pojma klupa i štand. S druga strane postoje sefovi koji su sastavni dio suncobrana a mogu biti i kao zasebna sredstva (primjerice ormar sa sefovima). Predlažemo dopuniti stavak 5. ovog članka odredbu na način da se na info pultu mogu prodavati karte za posao koji se reklamira (npr. prodaja karata za brodske izlete i sl) Stoga smo mišljenja da isti treba preciznije urediti. Djelomično prihvaćen Pojmovi štand, klupa, sef predstavljaju sredstva za obavljanje djelatnosti i nije ih potrebno posebno definirati u članku 2. Uredbe. Isti su već kao sredstva s kojima se obavlja djelatnost na pomorskom dobru navedeni u članku 5. Uredbe. Info pult je uređen člankom 13. Uredbe
59 Stamba, obrt Pojmovi, Članak 2. Treba postaviti naknadu po m2 objekta. Nije korektno da istu naknadu plaća objekt od 5 m2 kao i onaj od 15m2. Također se treba vrednovati lokacija objekta i duljina obavljanja poslovanja. Omogućiti primjerice da se godišnja naknada plaća proporcionalno vremenu obavljanja djelatnosti tijekom godine, pa je to poštenije. Onaj koji obavlja djelatnost cijelu godinu plaća punu naknadnu, dok onaj koji obavlja samo sezonski 3-4 mjeseca, plaća proporcionalno broju mjeseci obavljanja djelatnosti. Ionako se dozvola na pomorskom dobru izdaje ne neko razdoblje te postoje redari koji će kontrolirati obavljanje djelatnosti po dozvoli, dakle stvar je i više nego provediva, a poštenija. Jednostavno postoje objekti na frekventnim lokacijama koje rade svih 12 mjeseci u godini, a drugi na manje frekventnim rade samo po 2 mjeseca u glavnom dijelu turističke sezone! Ne manje bitno: što je sa objektima na pomorskom dobru koji su fiksni (ne postavljaju se u prostor) i koji su veće površine od 15m2? Ovom Uredbom takvi objekti nisu pokriveni, a cijela naša obala ih je prepuna. Ima puno primjera... Znači li to da su takvi objekti po novom Zakonu i novoj Uredbi u "sivoj zovi", možda besplatni, jer ih nova Uredna "ne poznaje"?? Potrebno je urediti takav pojam unutar uredbe. Nije prihvaćen Dozvola na pomorskom dobru se daje za obavljanje djelatnosti a ne po m2. Za korištenje građevine veće od 15 m2 potrebno je ishoditi koncesiju
60 Ljiljana Nikić Pojmovi, Članak 2. Isti iznos koncesije za objekt od 6m2 i za objekt veličine 15m2...nema logike Isti iznos za objekt koji se nalazi na obiteljskoj plaži i frekventnoj lokaciji...nema logike Isti iznos za objekt koji radi 2 mjeseca u godini i koji radi preko 6 mjeseci....nema logike Pitanje je želi li se uništiti male sezonske obrte i otvoriti i ovdje vrata za pranje novca velikim igračima kojima nije do zarade i opstanka... žalosno je što gdje god se okrenemo udaraju nas sa svih strana.... Lijep pozdrav donosiocima ovakvih promjena koje opet ne vode naprijed nego sto koraka nazad... Nije prihvaćen Dozvola na pomorskom dobru se daje za obavljanje djelatnosti a ne po m2.
61 VJEKOSLAV GALOVIĆ Osnovne odredbe, Članak 3. (3) U praktičnom smislu velika većina brodica se iznajmljuje sa lučkog područja, osim plovila na vodomlazni pogon (najčešće), a to znači da većina plovila koje se bave djelatnošću iznajmljivanja ove se godine ne bi mogla baviti tom djelatnošću s obzirom da (mogu pretpostaviti) većina lučkih uprava nije raspisala javni natječaj do 1. veljače . Potrebno jasnije definirati kada lučke uprave izdavaju dozvolu. Primljeno na znanje Lučke uprave daju dozvole za obavljanje djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet.
62 ISTRA 2024 Osnovne odredbe, Članak 3. u istarskim luckim upravama vec spremaju natjecaj za iznajmljivanje plovila-kojim uvjetuju sve iznajmljivace barka da se moraju javiti na natjecaj i platit da bi koristili luku otvorenu za javni promet-operativni dio.kako je moguce da lucka trazi/izdaje "dozvolu" na operativnom dijelu luke?? Primljeno na znanje Lučke uprave daju dozvole za obavljanje djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet.
63 Grad Opatija Osnovne odredbe, Članak 3. Potrebno je razgraničiti tko daje dozvolu za primjerice iznajmljivanje plovila ili usluge vuče plovilom u svrhu zabave sa ili bez pontona. naime ta se djelatnost odvija na akvatoriju JLS pri čemu se korinsici usluge mogu ukrcavati na lučkom području ili izvan njega. postavlje se stoga pitanje tko daje dozvolu za takve djelatnosti (slučajeve). Primljeno na znanje Lučke uprave daju dozvole za obavljanje djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet.
64 Grad Opatija Osnovna ograničenja, Članak 4. Dodati odredbu prema kojoj se davanje dozvola za terasu, reklamu, rashladni uređaj, šank na otvorenom s točionikom, kemijskog toaleta postojeće građevine na pomorskom dobru u kojoj se obavlja ugostiteljska djelatnost, ne smatra davanjem dozvole za obavljanje djelatnosti u građevini za gradnju koje je, sukladno propisima iz područja prostornoga uređenja i gradnje, potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Naime, činjenica je da u trenutku stupanja na snagu Zakona postoje izgrađene građevine na pomorskom dobru čiji status nije riješen (dio tih građevina upisan je u temeljni kapital trgovačkih društava),a u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost temeljem važećih rješenja nadležnih tijela Primljeno na znanje Za korištenje građevine za gradnju koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvole, odnosno koja je veća od 15 m2 potrebno je ishoditi koncesiju
65 Marijo Uvalić Osnovna ograničenja, Članak 4. Šta je sa objektima koji su izgrađeni na pomorskom dobru , a nemaju dozvolu , imaju koncesiju za određen broj kvadrata a koriste tri puta više , i nisu tipski objekti već čvrsti za koje nemaju dozvolu ???? Primljeno na znanje Za korištenje građevine za gradnju koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvole, odnosno koja je veća od 15 m2 potrebno je ishoditi koncesiju.
66 Stamba, obrt Osnovna ograničenja, Članak 4. Čl.4. (2) - što je sa izdavanjem dozvole na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti u postojećoj građevini na pomorskom dobru? Potrebno je regulirati izdavanje takvih dozvola jer po RH već postoje izgrađene prostorije koje su unutar obuhvata pomorskog dobra. Naplata naknade trebala bi također biti po m2 prostora i proporcionalna duljini korištenja prostora. Primljeno na znanje Za korištenje građevine za gradnju koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvole, odnosno koja je veća od 15 m2 potrebno je ishoditi koncesiju
67 Luka Juraga DIO DRUGI, DJELATNOSTI Poštovani, donošenje ovakve Uredbe dok je još toliko nepoznanica o novom zakonu je pomalo suluda. Prije svega donošenje minimalnih naknadi koje su u samom startu previsoke. Bez uzimanja u obzir bilo kakvih specifičnosti lokacija, kvalitete infrastrukture bilo koje lokacije i ogromne sezonalnosti većine turističkih lokacija na obali. Smatram da će ova Uredba dovesti u pitanje opstanak mnogih malih poduzetnika duž obale. I za kraj bilo bi zanimljivo čuti da li je ova prilikom ove Uredbe kontaktiran bilo tko od malih poduzetnika, jer izgleda kao da je ciljano pisana u korist velikih kompanija u turizmu. Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko. Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
68 Grad Mali Lošinj DJELATNOSTI, Članak 5. čl.5. prijedloga Uredbe – predlaže se dodati mogućnost prodaje putem rashladne vitrine te škrinje zamrzivača. Prihvaćen Prihvaćen.
69 Boris Jukić DJELATNOSTI, Članak 5. Predlaže se izmijeniti/dopuniti odredbu stavka 1 točke 8. ovoga članka tako da bi sada glasila: „djelatnost agencija za promidžbu postavljanjem reklama na otvorenim prostoru, primjerice na svlačionicama, tornjevima za spasilačku službu i info panoima i dr., i putem info pulta.“ Primljeno na znanje U odnosu na pitanje postavljanja svlačionica s reklamama i spasilačkih tornjeva navodimo kako je isto obveza jedinice lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom. Nema zapreke da gospodarstvenik ugovori se jedinicom lokalne samouprave da će financirati izgradnju svlačionice pod uvjetom da na istoj bude postavljena reklama.
70 Grad Opatija DJELATNOSTI, Članak 5. Dodati foto point, dalekozore i sl. ili pojasniti da isto spada u neku od predviđenih djelatnosti. Primljeno na znanje Predmetna problematika rješava se kroz redovno upravljanje pomorskim dobrom koje je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
71 Stamba, obrt DJELATNOSTI, Članak 5. Čl.5 (1) nadodati djelatnosti postavljanja drugih reklamno-turističkih ili sigurnosnih instalacija na pomorskom dobru: primjerice turistički dalekozori, videonadzor koji omogućuju live-stream lokacija na pom.dobru ili druge interakcije. Naša obala već obiluje takvim sadržajima! Što će biti sa njima ako in nova uredba "ne prepoznaje", kako će se regulirati korištenje pom.dobra u te svrhe? Primljeno na znanje Predmetna problematika rješava se kroz redovno upravljanje pomorskim dobrom koje je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
72 Marijan Ciprijan DJELATNOSTI, Članak 5. Pošto ovom Uredbom nisu obuhvaćene svlačionice sa mogućnošću postavljanja reklamnog sadržaja predlažem da se iste uvrste kao točka 9. članka 5. stavka (1). Imajući na umu da svlačionice nisu obični reklamni pano, već zahtijevaju redovito održavanje zbog stalne uporabe od strane kupača, predlažem minimalnu godišnju naknadu po svlačionici u iznosu od 50 eura po svlačionici. Primljeno na znanje U odnosu na pitanje postavljanja svlačionica s reklamama i spasilačkih tornjeva navodimo kako je isto obveza jedinice lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom. Nema zapreke da gospodarstvenik ugovori se jedinicom lokalne samouprave da će financirati izgradnju svlačionice pod uvjetom da na istoj bude postavljena reklama.
73 Velis Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. Poštovani, Molim i da se razmotri uvrštavanje prava postavljanja pulta ili kućice kod iznajmljivanja plovila (u mom slučaju konkretno iznajmljivanje plovila na vodomlazni pogon) iz razloga što nam je potreban nekakav zatvoreni prostor u kojem nam se nalaze kasa, blagajna, dokumenti, oprema i dijelovi potrebni za obavljanje djelatnosti te da naši korisnici imaju gdje ostaviti svoje osobne stvari dok koriste uslugu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Člankom 13. uredbe propisana je mogućnost postavljanja info pulta.
74 Grad Mali Lošinj Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. čl.6. prijedloga Uredbe, - predvidjeti mogućnost korištenja zatvorenog prostora  za smještaj plažne opreme te definirati i propisati i vrstu objekta/spremnika za smještaj plažne opreme dok nije iznajmljena krajnjem korisniku, kao i definirat situacije kad nije moguće određene rekvizite micati po strani ili spremiti kad se ne koriste obzirom na njihovu veličinu ili oblik (velike ležaljke s baldehinom ili sjenilom, razni suncobrani i sl.), Primljeno na znanje Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Uredbe propisno je da je objekt svaka građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2, koja se postavlja u prostor pomorskog dobra u skladu s tipskim projektom za kojeg je doneseno rješenje sukladno propisima o gradnji ili tehnička ocjena prema posebnom zakonu, koja može imati konstruktivno povezanu nadstrešnicu do 20 m2, a postavlja se na odgovarajuću potkonstrukciju koja leži na izvornoj podlozi pomorskog dobra
75 HOK Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. U članku 6. stavku 1 postavljanje privremenog pontona do 15 m2, uz upotrebu običnog sidra, bez upotrebe sidrenih blokova ili sličnog sidrenog sustava, dovodi u pitanje sigurnost korisnika usluga i opreme – plovila. Ako nisu ispunjeni svi uvjeti za sigurno obavljanje djelatnosti, a uz upotrebu običnog sidra uvjeti nisu ispunjeni, osiguravajuće kuće neće isplatiti odštetu ako dođe do uništavanja imovine zbog vremenskih neprilika. Primljeno na znanje Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje i korištenje običnog sidra je nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine.
76 HOK Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. U članku 6. stavku 2 nije predviđena mogućnost korištenja zatvorenog prostora za smještaj plažne opreme (npr. suncobrani, ležaljke…) dok nije iznajmljena krajnjem korisniku, već samo „točno označenog otvorenog prostora“. Navedeno u praksi stvara probleme, posebno u odnosu na suncobrane koji se spremaju, koji bi trebali biti uredno spremljeni i osigurani, danju, ali i noću, kao i druga plažna oprema. Predlažemo definirati i propisati i vrstu objekta/spremnika za smještaj plažne opreme dok nije iznajmljena krajnjem korisniku. Isto tako, postoje situacije gdje su suncobrani takve naravi da se isti ne mogu svakodnevno spremati već isti trebaju biti postavljeni, fiksirani, na onom dijelu plaže za koju je ishođena dozvola te se u tom dijelu predlaže i razlikovanje vrste suncobrana/vrste plažne opreme. Primljeno na znanje Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Uredbe propisno je da je objekt svaka građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2, koja se postavlja u prostor pomorskog dobra u skladu s tipskim projektom za kojeg je doneseno rješenje sukladno propisima o gradnji ili tehnička ocjena prema posebnom zakonu, koja može imati konstruktivno povezanu nadstrešnicu do 20 m2, a postavlja se na odgovarajuću potkonstrukciju koja leži na izvornoj podlozi pomorskog dobra
77 Obrtnička komora PGŽ Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. U odnosu na čl.6. prijedloga Uredbe kojim se regulira iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, nije predviđena mogućnost korištenja zatvorenog prostora za smještaj plažne opreme (npr. suncobrani, ležaljke…) dok nije iznajmljena krajnjem korisniku, već samo „točno označenog otvorenog prostora“. Navedeno u praksi stvara probleme, posebice primjerice u odnosu na suncobrane koji se spremaju, koji bi trebali biti uredno spremljeni i osigurani, danju, ali i noću, kao i druga plažna oprema stoga se predlaže definirati i propisati i vrstu objekta/spremnika za smještaj plažne opreme dok nije iznajmljena krajnjem korisniku. No postoje situacije gdje su suncobrani takve naravi da se isti ne mogu svakodnevno spremati već isti trebaju biti postavljeni, fiksirani, na onom dijelu plaže za koju je ishođena dozvola te se u tom dijelu predlaže i razlikovanje vrste suncobrana/vrste plažne opreme. Primljeno na znanje Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Uredbe propisno je da je objekt svaka građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2, koja se postavlja u prostor pomorskog dobra u skladu s tipskim projektom za kojeg je doneseno rješenje sukladno propisima o gradnji ili tehnička ocjena prema posebnom zakonu, koja može imati konstruktivno povezanu nadstrešnicu do 20 m2, a postavlja se na odgovarajuću potkonstrukciju koja leži na izvornoj podlozi pomorskog dobra
78 VJEKOSLAV GALOVIĆ Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. (1) Upotreba običnog sidra nije sigurna iz aspekta sigurnosti plovidbe te potrebno izostaviti upotrebu običnog sidra, a staviti uz upotrebu sidrenih blokova ili sličnog sidrenog sustava Nije prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje i korištenje običnog sidra je nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine.
79 Marea doo Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. Odredbu dopuniti prostorom za pohranu plažne opreme, koja osim na otvorenom može biti pohranjena i u objektu (jednostavnoj građevini) do 12m2. Primljeno na znanje Nema zapreke ako je takva mogućnost uređena planom upravljanja pomorskim dobrom u dijelu planiranja dozvola na pomorskom dobru.
80 Grad Opatija Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. Vezano za stavak 3.ovog članka predlažemo da se odredba dopuni na načn da prostor za smještaj plažne opreme osim na otvorenom može biti i u objektu (jednostavnoj građevini). Primljeno na znanje Nema zapreke ako je takva mogućnost uređena planom upravljanja pomorskim dobrom u dijelu planiranja dozvola na pomorskom dobru.
81 Grad Opatija Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. Veza komentar na članak 3. Potrebno je odrediti tko daje dozvolu za iznajmljivanje plovila ako su plovila smještena u lučkom području, a djelatnost se obavlja i izvan lučkog područja odnosno ako se korisnici usluga ukrcavaju na lučkom području Primljeno na znanje Lučke uprave daju dozvole za obavljanje djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet.
82 TEA GROZDANIĆ Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. Obzirom da se Uredba odnosi i na davanje dozvola na lučkom području pod upravljanjem lučkih uprava, ovim putem dajem primjedbu ispred Lučke uprave Šibensko-kninske županije, a koja se odnosi na naplatu djelatnosti najma i smještaju brodova putem dozvola na lučkom području, ista treba biti sukladna budućem Pravilniku o namjeni i uvjetima upravljanja dijelovima luka otvorenih za javni promet žup. i lok. značaja te određivanju iznosa lučkih tarifa obzirom na namjenu i naplatu tarifa na komunalnom dijelu luke za stalni vez brodova registriranih za gospodarstvo. Primljeno na znanje Lučke uprave daju dozvole za obavljanje djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet.
83 Dizi Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. Poštovani, poslom iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju se bavim duže vrijeme, i iskreno, nadam se da nikada u svom životu nećete biti u prililci osjetiti snagu i silinu mora, ovo govorim jer,očito je, da netko tko je pisao ovaj Članak 6., (a i niže još jedan), nije bio po neveri-oluji na moru ili još gore na plaži kad nevera (oluja) krene ( za kaos je potrebno do 10-30 sekundi). Molim, zbog opće sigurnosti i života ljudi, da se izmjeni Članak 6. i da se briše obično sidro, jer se zna čemu obično sidro služi (za idealne uvjete na moru). Ako se plovila za rad postavljaju na ponton - a najčešće se postavljaju - zbog sigurnosti i opreme, i korisnika, nužno je da su pontoni vezani na sidrene blokove a ne sidra. Isto vrijedi i za plovila, da bi bila sigurna moraju biti na kolpomortu. Ako gledamo s eko strane, blokovi ne ruju po dnu,kao što to radi sidro. O sigurnosti sidrenih blokova možete provjeriti i kod bilo kojeg kapetana Lučke kapetanije, ili kapetana broda.skipera i sl. Druga potrebna izmjena je kvadratura potrebna za plovilo-a, naime, da bi korisnici sigurno mogli koristit usluge, potrebno je da imaju pristojan pristup plovilu, odnosno pontonu na kojem se nalaze plovila. Većina nas, koja se bavi ovim poslom, nije smještena na rivi ili nekom dijelu obale gdje imamo normalan pristup plovililma, već smo na škrapama i sličnim terenima,te su nam pontoni osnovno sredstvo za siguran rad. Stoga, molim da uzmete u obzir povećanje kvadrature potrebne za normalan i siguran rad (minimum po plovilu 15m2). Molim da razmotrite izmjene: - brisati sidrenje običnim sidrom i staviti da se sidrenja obavljaju na sidrenim blokovima; - povećati kvadrate pontona, da po plovilu bude od 15m2. Nadam se da ćete razmotriti prijedlog, jer se radi o sigurnosti. Lijepi pozdrav Djelomično prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine. Brisane odredbe o običnom sidru.
84 Obrt Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 6. Poštovani, Prvo, postavljanje privremenih pontona za smještaj plovila i sidrenje istih sa sidrom je moguće jedino u zaštićenim uvalama, lukama i lučicama gdje nema jakog vjetra i valova. Pontoni se koriste za jet ski plovila a jet ski plovila se pretežno iznajmljuju na lokacijama van plaža na mjestima na kojima ne ugrožavaju kupače. Na takvim pozicijama su izloženi valovima , vjetru i neverama. Pošto se već godinama bavim iznajmljivanjem opreme za sport i rekreaciju imam iskustva u tome što je more i vjetar. Na takvim pozicijama pontoni se moraju sidriti na blokove u protivnom nisu sigurni kako za stvari tako i za korisnike opreme koja se iznajmljuje. Jedino sigurno rješenje su sidreni blokovi jer radi se o jako skupim stvarima koje su izložene uništavanju jer su neadekvatno privezane , usidrene. U donošenju nacrta prijedloga ove uredbe ne znam za nijednog iznajmljivača sa kojim se na terenu netko susreo i zatražio više informacija na ovu temu tako da mogu zaključiti da je ovo napisao neko neinformiran i ne poznaje stvarne situacije na terenu, i svakako nakon sezone koja traje dva mjeseca sve se stvari vade van iz mora i vraća se sve u prvobitno stanje tako da nema nikakvog oštećenja ili zagađenja obale i mora. Drugo, ponton od 15m2 je optimalan za jedno plovilo ako se radi o iznajmljivanju vise plovila potrebno je i više pontona. Nema smisla ograničavati broj veličinu pontona jer ponton sam po sebi nije sredstvo koje ostvaruje dobit i zaradu nego je sredstvo za siguran rad i za siguran smještaj plovila koji niti jedan iznajmljivač ne dobije na mikrolokaciji na kojoj iznajmljuje plovila i opremu a plaća koncesiju za tu mikrolokaciju. Smatram da se ne smije zabraniti sidrenje pontona sa blokovima i ograničiti veličina pontona što će uveliko otezati i smanjiti posao sa kojim se bavimo. Nadam se da ćete uvažiti komentar i mišljenje. Hvala, Lp Djelomično prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine. Brisane odredbe o običnom sidru.
85 Grad Mali Lošinj Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 7. čl.7.prijedloga Uredbe – osim kemijskog toaleta predlažemo predvidjeti mogućnost postave montažnog toaleta, ali spojenog na sustav odvodnje ili drugi ekološki prihvatljiv način.  Ujedno se predlaže da se u sklopu obavljanja djelatnosti uz objekt ili drugo sredstvo putem kojeg se pruža usluga predvidi i mogućnost postavljanja rashladne vitrine te škrinje zamrzivača. Nije prihvaćen Nema zapreke da jedinica lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom postavlja montažne sanitarne čvorove. Postavljanje kemijskih toaleta predviđeno je ove lokacije gdje u blizine nema sanitarnih čvorova, a sve u cilju očuvanja čistoće i zaštite okoliša. Upravo iz tog razloga se korištenje kemijskih toaleta ne smije naplaćivati.
86 HOK Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 7. U članku 7. stavku 1 predlaže se da se u odnosu na kemijski toalet predvidi mogućnost postave montažnog toaleta, ali spojenog na sustav odvodnje, budući zasigurno na mnogim lokacijama postoji postojeća infrastruktura te je toalet moguće spojiti na vodovod/kanalizaciju. Također, na tržištu se nude kvalitetni sanitarni čvorovi, u obliku kontejnera, koji predstavljaju uređene sanitarne čvorove te se predlaže uvrstiti navedene kao mogućnost postave istih i ishođenje dozvole. Nije prihvaćen Nema zapreke da jedinica lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom postavlja montažne sanitarne čvorove. Postavljanje kemijskih toaleta predviđeno je ove lokacije gdje u blizine nema sanitarnih čvorova, a sve u cilju očuvanja čistoće i zaštite okoliša. Upravo iz tog razloga se korištenje kemijskih toaleta ne smije naplaćivati.
87 Obrtnička komora PGŽ Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 7. U odnosu na čl.7. prijedloga Uredbe predlaže se da se u odnosu na kemijski toalet predvidi mogućnost postave montažnog toaleta, ali spojenog na sustav odvodnje, budući zasigurno na mnogim lokacijama postoji postojeća infrastruktura te je toalet moguće spojiti na vodovod/kanalizaciju. Također, na tržištu se nude kvalitetni sanitarni čvorovi, u obliku kontejnera, koji predstavljaju uređene sanitarne čvorove te se predlaže uvrstiti navedene kao mogućnost postave istih i ishođenje dozvole. Nije prihvaćen Nema zapreke da jedinica lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom postavlja montažne sanitarne čvorove. Postavljanje kemijskih toaleta predviđeno je ove lokacije gdje u blizine nema sanitarnih čvorova, a sve u cilju očuvanja čistoće i zaštite okoliša. Upravo iz tog razloga se korištenje kemijskih toaleta ne smije naplaćivati.
88 Grad Opatija Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 7. Predlažemo da se kao i kod kemijskog toaleta odredi maksimalna površna prostora i za šank s točionikom. Osim toga predlažemo da se osim kamijskog predvidi i mogućnost postave montažnog toaleta koji je spojen na sustav odvodnje. Naime,moguće je da postoji uporabljiva infrastruktura i da toalet ne mora biti kemijski jer ga se može spojiti na vodovod ili sanitarnu kanalizaciju. Stoga nije potrebno inzistirati propisom da bude kemijski. Nadalje, danas postoje kontejnerski (primjerice objekti do 15 m2) toaleti koji su mnogo pristojnijeg izgleda te ugodniji za korištenje te ne proizvode neugodne mirise pa propisom ne treba ograničavati korištenje na kemijske toalete do 2 m2 što uglavnom predstavlja neprimjereni priručni toalet za gradilište. Nije prihvaćen Nema zapreke da jedinica lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom postavlja montažne sanitarne čvorove. Postavljanje kemijskih toaleta predviđeno je ove lokacije gdje u blizine nema sanitarnih čvorova, a sve u cilju očuvanja čistoće i zaštite okoliša. Upravo iz tog razloga se korištenje kemijskih toaleta ne smije naplaćivati.
89 Katarina Marčić Obrazovanje i podučavanje u području sporta i rekreacije, Članak 8. čl.8st(2) Predlaže se BRISATI. Obrazloženje: Nije moguće obavljati djelatnost škole ronjenja, jedrenja, surfanja, kite surfa, plivanja i srodnih djelatnosti obazovanja, podučavanja i vođenja u području sporta i rekreacije bez da na nekom većem ili manjem dijelu plaže, šumice uz plažu ili nekog drugog kopnenog dijela pomorskog dobra polaznici škole ne isprobaju opremu koju će koristiti ili budu obučeni na "suhom" kako manipulirati kiteom ili jedrom, kako koristiti ronilačku opremu i sl. Nerijetko ta oprema zauzima velike prostore plaže kao i mora. U slučaju da se prihvati ovakav prijedlog otvaraju se brojne mogućnosti zlouporabe i manipulacije koje će teško biti kontrolirati, a stavljati će u nepovoljan položaj one koji djelatnost budu obavljali (i naknade plaćali) sukladno stavku 1. tog članka. Pomorski redari i druga nadležna tijela teško će moći nedvojbeno utvrditi tko koristi kopneni dio pomorskog dobra "samo za pristup moru" jer je pomorsko dobro javno dobro i dostupno svima na jednak način. Ako se obavlja djelatnost na pomorskom dobru, onda bi se djelatnost smjela obavljati isključivo sa odgovarajućom dozvolom, a sve drugo je u praksi neprovedivo. Primljeno na znanje Korištenje obale za ulazak u more predstavlja korištenje pomorskog dobra sukladno njegovoj prirodi i namjeni, odnosno opću upotrebu pomorskog dobra. Pomorski redari onemogućit će mogućnosti zlouporabe i manipulacije
90 Grad Mali Lošinj Trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 9. čl.9. prijedloga Uredbe – predlaže se člankom propisati mogućnost da se rashladna vitrina i škrinja zamrzivača mogu postaviti i samostalno, a ne samo uz objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica drugi objekt/sredstvo (ukoliko se prihvati primjedba na članak 7. Prijedlog Uredbe) Prihvaćen Prihvaćen.
91 HOK Trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 9. U članku 9. stavku 1 predlaže se predlaže se izmjena budući je propisano da se rashladna vitrina i škrinja zamrzivača može postaviti samo uz objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica. Traži se mogućnost postave rashladne vitrine ili škrinje zamrzivača i kod ugostiteljske djelatnosti (čl.15. prijedloga Uredbe) kao i mogućnost samostalne postave rashladne vitrine ili škrinje zamrzivača (čl.15. prijedloga Uredbe), primjerice za prodaju sladoleda. Prihvaćen Prihvaćen.
92 Obrtnička komora PGŽ Trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 9. U odnosu na čl.9. prijedloga Uredbe, predlaže se izmjena budući je propisano da se rashladna vitrina i škrinja zamrzivača može postaviti samo uz objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica. Traži se mogućnost postave rashladne vitrine ili škrinje zamrzivača i kod ugostiteljske djelatnosti (čl.15. prijedloga Uredbe) kao i mogućnost samostalne postave rashladne vitrine ili škrinje zamrzivača (čl.15. prijedloga Uredbe), primjerice za prodaju sladoleda. Prihvaćen Prihvaćen.
93 Grad Opatija Trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 9. Propisom je predviđeno da se rashladna vitrina i škrinja zamrzivača može postavljati samo uz objekt iz kojeg se obavlja djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica. Zašto takva mogućnost nije regulirana i kod ugostiteljske djelatnosti pripreme i usluživanja pića i hrane kada je logično da će upravo takva potreba postojati. Ili barem da je takva mogućnost regulirana kod ugostiteljske terase. Nadalje, potrebno je predvidjeti mogućnost izlaganja robe uz sam izlog tj. stijenku objekta, tj. cijenu za 1 m2 obzirom je uobičajena pojava da se dio robe izloži uz sam objekt (primjerice razglednice na stalku itd.). Prihvaćen Potrebno regulirati kroz plan davanja dozvola.
94 Dino Žigulić Trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 9. Stavak 5: pokretnom umjesto pokretnoj Prihvaćen Prihvaćen.
95 Obrt "Lovre" DJELATNOSTI, Zabavne i rekreacijske djelatnosti Smatram da članak 10. stavak 2. ove Uredbe je neprikladan iz više raloga. Većina aquapaerkova su veći od 400m2 . Svake godine se ulaže u aquaparkove i isti se proširuju, a sad ćemo biti prisiljeni smanjivati aqua parkove što izazvati nezadovoljstvo kod turista jer oni očekuju da se ponuda povećava iz godine u godinu , a ne smanjuje. Cijena od 100€ po m2 je u potpunosti nerealna, ako se cijena ne snizi 80% aqua parkova na našoj obali neće moći opstati. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
96 Laštra sport doo Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, Desetogodišnje iskustvo nam govori da je aquapark manjih dimenzija od 650m2 nerentabilan. Veličina aquaparka mora biti određena sukladno lokaciji, te bi istu trebala ograničiti lokalna samouprava gledajući dosadašnje recenzije i potrebe mikrolokacija. Smanjenjem površine svakako postajemo nekonkurentni gledajući ponudu država u našem okruženju. A ukoliko se gleda svjetski turistički razmjer aquaparkova, nije na odmet napomenuti da se eminentna tržišta natječu u veličini i preuzimanju nositelja Guinness-ovog rekorda u veličini. Najveći aquaparkovi su postavljeni na plažama u UAE (Dubai), SAD, Engleska itd. Ponudom zabave za djecu mijenjamo ustaljeni osjećaj da nudimo more i sunce. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine
97 PAVAO TOMIĆ Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Uz članak 10. stavak 2. Nepotrebno je da ovom Uredbom bude ograničena površina za postavljanje igrališta u moru, tj. aquaparka, već površina treba biti ograničena i određena Planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi Jedinica lokalne samouprave. Stoga se predlaže da stavak 2. u članku 10. glasi: "Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova može se dati za postavljanje igrališta na morskoj obali ili u moru u površini određenoj Planom upravljanja pomorskim dobrom svake jedinice lokalne samouprave za pojedinu mikrolokaciju, a može uključivati i pravo postavljanja info pulta površine do 4 m2. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
98 Lux perfectum doo Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani Za djelatnost zabavnih i sportskih parkova po stavci 2 predložili ste 400 m2 kao maksimalnu površinu; smatramo da je to premala površina. razlozi su slijedeći: postojeći parkovi su u najvećem broju veći od 400 m2 te su kao takvi konkurentni i u skladu sa konkurentnim turističkim zemljama i kao takvi proporcionalni su veličinama plaža i broju korisnika u vršnim razdobljima posjećenosti. Nastavno tome javlja se problem neiskorištene opreme koja je još u otplati (kreditno zaduženje). Također nakon višegodišnje suradnje sa agencijama i grupnog posjećivanja, takvu uslugu više nećemo moći pružati iz banalnog razloga jer nećemo moći prihvatiti takav broj posjetitelja (iako je već ustaljena višegodišnja suradnja). Mišljenja smo da bi površinu trebale formirati jedinice lokalne samouprave i to ne manje od postojećih. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
99 U.O Roberts Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Članak 10. Točka 2. Poštovana gospodo, Mislim da je ograničavanje parkova na 400 m2 apsolutni apsurd jer su mnogi parkovi u Hrvatskoj veći od 400 m2. Moj prijedlog je da ne ograničavate na 400 m2 jer tako ne možemo zadovoljiti potrebe posjetitelja za kvalitetnim zabavnim sadržajima , a upitna je i sigurnost istih . Slijedom takve odluke ce se smanjiti i prihodi i u konačnici prihod države u smislu manjeg poreza. Dakle, ograničavate nam razvoj tj .mogućnost za napredak te nam time smanjujete hrvatsku turističku ponudu za razliku od ostalih inozemnih konkurenata koji nemaju ovakve slične odredbe. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
100 Obrt "Lovre" Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, po predloženoj cijeni od 100€ po metru kvadratnom ja cu biti prisiljen zatvoriti svoj obrt jer necu biti u mogućnosti pokriti troškove mog poslovanja. Moj promet ljeti nije dovoljan da pokrijem sve tekuće troskove uz vaš prijedlog od 100€ po metru kvadratnom. Plaža Bošana u Biogradu na Moru na kojoj se nalazi moj vodeni park je popunjena samo 60 dana i moj rad također ovisi o vremenskim prilikama . Nadam se da cete razmotriti naš prigovor Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
101 Tres filios Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Smatram da ova uredba do 400 m² nema smisla iz razloga što na većim i napučenim plažama i obalama gdje je veliki optjecaj ljudi, situacija zahtjeva i veći aqua park, prvenstveno zbog sigurnosti djece jer na malom parku u situaciji kad ima puno djece dolazi do više nezgoda, što nikome nije u interesu i svi to pokušavamo izbjeći, u interesu je samo da pružimo gostima dobru i sigurnu zabavu, a to možemo povećavanjem parka jer imamo bolju kontrolu nad djecom i svako se može izigrat i zadovoljan otići, a na manjim plažama vlasnici parkova će svakako imat malo manji park jer veličina plaže ne zahtjeva veliki aqua park, tako da bi to trebalo napraviti da je otvoreno i da se veličina parka određuje količinom ljudi i potražnjom na tržištu, neće sigurno nitko staviti aqua park od 2000 m². Morali bi dio elemenata ostaviti na skladištu, te bi samo propadali. Smatram da ako plaža i ljudi zahtjevaju veći park, da onda mora bit veći park, ako plaža treba manji park bit će manji park. jedino se na takav način isplati raditi. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine
102 SAN SPORT d.o.o. Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, u ovom poslu sam već više od 10 godina i s obzirom na dosadašnje iskustvo, smatram da Članak 10., stavak 2. ove Uredbe svima nama koji se bavimo ovim poslom u znatnoj mjeri ograničava poslovanje. Svatko tko se bavi iznajmljivanjem aqua parka, iz godine u godinu ulaže sredstva u održavanje i kupnju novih elemenata te se sukladno koncesijskim odobrenjima, parkovi kroz godine šire, ne bi li postali što atraktivniji budućim posjetiocima. Osim toga, aqua parkovi se šire sukladno potrebama tržišta ne bi li svojom atraktivnošću doprinijeli konkurentnosti domaćih turističkih destinacija jer je na dosta lokacija aqua park sastavni dio ponude turističke destinacije ili resorta te jedan od glavnih faktora za dolazak veće grupe djece izvan najposjećenijeg perioda u sezoni. Pošto je većina parkova u Republici Hrvatskoj puno veća od 400 m2 bruto površine pomorskog dobra koje zauzima ovim ograničavanjem svi bi oni postali manje atraktivni, pojavio bi se problem velikog viška elemenata, koji se ne bi imali kome prodati, a bio bi ih problem godinama skladištiti jer bi dugogodišnjim skladištenjem također materijal postao neotporniji na vremenske uvjete i podložniji habanju i uništavanju. Nastavno na to, smanjivanjem (ograničavanjem) njihove veličine dovelo bi se do potrebe smanjivanja cijene za krajnje korisnike, čime dolazimo do velikog problema – nemogućnošću ostvarivanja prometa kako bi se pokrili troškovi poslovanja. Ograničavanje veličine aqua parka na 400 m2 bi na većim plažama dovelo do velikog nezadovoljstva korisnika koji bi morali čekati u redu na suncu i vrućini, dok se ne oslobodi mjesto na parku za njih jer manji park ima ograničen kapacitet posjetitelja nedostatan za tako veliku plažu. U suprotnom, kada bi se veći broj ljudi puštao na park da se izbjegne nezadovoljstvo korisnika koji stoje u redu i čekaju, mogle bi se često dešavati ozljede djece (ali i odraslih) jer se zabavljaju preblizu jedni dugih, a što nikako nikome nije u cilju. Također, smatramo da je veličina postojećih aqua parkova proporcionalna veličini plaža na kojima se oni nalaze i broju osoba koji gravitira ka toj plaži pa samim time smatramo da bi određivanje veličine pojedinog aqua parka trebalo ostaviti u nadležnosti općina i gradova, a ne ih ograničavati na državnoj razini. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine
103 SPORT PLUS d.o.o. Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, ovim poslom bavimo se već više od 20 godina i smatramo Članak 10., stavak 2. ove Uredbe neprikladnim i neodrživim iz nekoliko razloga. Naime, velika većina aqua parkova veća je od dimenzija koje se uvode ovom Uredbom, od maksimalnih 400 m2 bruto površine pomorskog dobra pa tako i naš. Pa se sukladno tome postavlja pitanje što s viškom već kupljenih elemenata, neovisno o tome jesu li novi ili rabljeni? Također, što s grupama koje nam se javljaju tijekom zime ili su unaprijed dogovorene na turističkim sajmovima ili preko turističkih agencija, a koje su najčešće veće od 40 ljudi i već su zakupili površinu aqua parka za svoje grupe? Ovom Uredbom dolazimo do momenta da nećemo moći ostvariti minimalno potreban promet kako bismo pokrili troškove poslovanja jer smanjenjem veličine aqua parka, bit ćemo prisiljeni i sniziti cijene karata za posjetioce istoga. Pošto smo u tom poslu već dugi niz godina, znamo kako se parkovi kroz godine šire, ne bi li postali atraktivniji posjetiocima, posebice grupama u pred i post sezoni i ne bi li se povećala konkurentnost turističkih destinacija i nerijetko je slučaj da je aqua park sastavni/ključni dio ponude turističke destinacije ili resorta i zasigurno privlači veli broj ljudi. Osim toga, smanjenjem površine aqua parka dolazimo do još nekoliko problema. Manji park znači manji maksimalan broj posjetioca u istom vremenskom periodu. To će rezultirati nezadovoljstvom gostiju, koji će na suncu i vrućini morati čekati u redu ne bi li se oslobodilo koje mjesto. A da ne govorimo o tome kako će zasigurno neki od vlasnika aqua parkova, u želji da njihov park i dalje bude profitabilan, puštati i veći broj posjetioca od dopuštenog, čime će parkovi biti prepuni ljudi, što će znatno smanjivati njihovu sigurnost, a povećavati mogućnost za ozljede. U svijetu aqua parkova, park od 400 m2 zapravo je površinom mali park, na kojem u jednom trenutku može biti maksimalno otprilike 40 ljudi, ne bi li se narušili sigurnosni standardi. Pošto je veličina parkova proporcionalna veličini plaže i broju osoba koji gravitira plažama, predlažemo da se maksimalna veličina aqua parka ne ograničava na 400 m2 ili ako je se već mora ograničiti, da to isto učine gradovi i općine, ovisno o lokaciji i veličini plaže. LP Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
104 Venta poslovni sustavi d.o.o. Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Ova uredba nije dobra iz nekoliko razloga. Kao prvo, konkurentnost u turizmu raste, povećava se broj dolazaka turista i sukladno tome i Aquaparkovi se trebaju širiti, na više lokacija aquaparkovi su sastavni dio ponude hotela, resorta i jedan od glavnih faktora za dolazak veće grupe djece tijekom sezone, no u pred i post sezoni - posebice oni veći od 400m2. Nadalje većina parkova marketinški su već privukli određene agencije i grupe, te odrađeni turistički sajmovi su bukirali aquaparkove u postojećim veličinama., a dio su i turističke ponude pojedinih općina i sl.... Isto tako smatram da je veći dio parkova veći od 400 m2 bruto površine. Ako bi se ovo prihvatilo što ćemo s već kupljenim elementima? tko će nam vratiti gubitak prihoda za te elemente? ako slučajno ovo prođe i parkovi se moraju smanjiti, siguran sam da će mi ova odredba dovesti do toga da ću zatvoriti aquapark i sigurno neću nastaviti s radom. Isto tako imajte na umu da smo veličinu parka prilagodili veličini plaže i broju osoba koje gravitira toj plaži, pa čak i da s ovim smanjenjem nastavim raditi ugražavoao bih sigurnost djece na aquaparku zbog gustoće i sigurno bi se povećao rizik da dođe do nezgoda ili ne daj bože smrtnih posljedica (utapanje) - tako da ovaj rizik ako prođe sigurno neću prihvatiti. I na kraju sigurno dolazi do smanjenja prihoda, a time i upitno pozitivno poslovanje! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
105 Sezonski obrt za turizam Atento Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Ograničenje do 400m2 nije utemeljeno iz razloga što je svaka pojedina lokacija na kojoj se postavljaju zabavni parkovi regulirana planom upravljanja pomorskim dobrom bilo od strane lokalne zajednice ili županije. Isti su izrađeni uzimajući u obzir brojne uvjete kao što su potrebe pojedine lokacije, mogućnost smještaja pojedinih sadržaja, briga o zaštiti pomorskog dobra, sredstvima potrebnim za ulaganja u pojedine sadržaje te brojnim drugim faktorima, a istovremeno imajući u vidu dobrobit šire zajednice, lokalnog stanovništva te razvoju ponude turističkih i drugih sadržaja. Nadalje, uzimajući u obzir dimenzije proizvoda koji se mogu karakterizirati kao zabavni parkovi i koji se danas nude na tržištu, dakle njihovu dimenziju koja je potrebna za nesmetano funkcioniranje te cijenu samih proizvoda, ovakvo ograničenje bi značilo eliminaciju skoro svih zabavnih parkova u RH koji danas posluju. Važno je istaknuti da ovakva odredba direktno utječe na egzistenciju poslovnih subjekata koji su uložili značajna sredstva u ulaganja za ovu vrstu ponude te se ista ne može provesti "preko noći" odnosno potrebno je razmisliti o svrsishodnosti iste te posljedicama koje ona može uzrokovati. Osobno smatram da je svaki postavljeni zabavni park na obali RH dodana vrijednost lokalnoj zajednici koja pozitivno utječe na brojne druge djelatnosti kao što su ugostiteljski i smještajni objekti i svi ostali prateći sadržaji te u nedostatku drugih sadržaja koje općine i gradovi mogu ponuditi obogaćuje ponudu i donosi prihod na svim razinama. Ovakva odredba vodi ka tome da ćemo svakih 200m imati nekakav zabavni park koji će funkcionalno i vizualno nagrđivati našu obalo umjesto da se na za to odobrenim lokacijama dozvoli postalvjanje "ozbiljnih" sadržaja koji će imati svoju svrhu i funkciju. Također info pult od 2 m2 nije dovoljan da bi se zadovoljili osnovni uvjeti rada djelatnika dakle prostor za boravak i rad u sjeni, odlaganje potrebne opreme za naplatu te najvažnije potrebne prateće sigurnosne opreme kao što su zaštitni prsluci i sl. Potrebno je minimalno 9 m2 površine info pulta za nesmetano obavljanje navedene djelatnosti. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
106 GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. U Istarskoj županiji veličina aquaparkova je od 400 do 1800 m2, dok je većina parkova između 700 i 1200 m2 površine. Ograničavanje veličine parkova direktno se utječe na atraktivnost Istarske županije kao destinacije pogodne za obiteljski odmor s brojnim sadržajima na kojima se radi dugi niz godina i čime prednjačimo ispred ostatka Hrvatske i regije kao takve. Smatramo da nikakva apriori ograničavanja nisu dobra jer se time ne sagledava mikrolokacija predmetnih projekata koja je za svaku plažu jedinstvena. Obzirom na specifičnu razvedenost obale potrebno je da JLS same definiraju maksimalne površine. Problem koji proizlazi iz predložene kategorizacije odnosi se i na već postojeće parkove na vodi čija kvadratura prelazi maksimalnih 400 m2 te njihova daljnjeg načina rada. Ograničavanjem veličine na 400 m2 značajno će utjecati na poželjnost destinacija kroz zabavne sadržaje za obitelji. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
107 DARIO PERIĆ Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, ne slažem se sa izdavanjem Dozvole na pomorskom dobru za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova može se dati za postavljanje igrališta na morskoj obali ili u moru do 400 m2 iz razloga što navedena veličina je pre malog kapaciteta za bilo kakvu plažu! Stvarale bi se nepotrebne gužve na malim poligonima, te se naravno postavlja pitanje šta da radimo sa već kupljenim elementima koji su godinama u ponudi? Predlažem ukoliko se uvode restrikcije na veličinu iz razloga da je neka plaža površinom manja gdje ne stane veći park, da se jedinici lokalne samouprave dozvoli da same limitiraju veličinu parkova, sve ostalo stavlja nas u nepovoljan položaj naspram drugim nama konkurentnim turističkim destinacijama. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine
108 VJEKOSLAV GALOVIĆ Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Upotreba običnog sidra nije sigurna iz aspekta sigurnosti plovidbe te potrebno izostaviti upotrebu običnog sidra, a staviti uz upotrebu sidrenih blokova ili sličnog sidrenog sustava Prihvaćen Brisane odredbe o običnom sidru.
109 Lucky way doo Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, mišljenja sam, kao i puno kolega iz djelatnosti zabavnih i rekreacijskih djelatnosti, a vezano uz stavku 2 da površina aquaparka u max obimu od 400m2 nije dostatna za normalno i ekonomski isplativo obavljanje djelatnosti iz razloga što već sada prosječna veličina aquaparka prelazi tu kvadraturu površine. Dakle ovakvom bi se uredbom napravio korak nazad (ili bolje rečeno, nekoliko korak nazad) u smislu razvoja gospodarstva i poticanja poduzetništva pa i samo zaposlenja. Smatram da na postojećim lokacijama bi trebalo postojeće površine čak uvećati (kao plan razvoja) za što bi bile kompetentne lokalne jedinice samouprave, te bi one sukladno mikrolokaciji donesle zaključak. Nadalje smatram da je površina za postavljanje info pulta u veličini 2 m2 također nedostatna zbog obima samih rekvizita za sigurno korištenje (sigurnosni prsluci), sam pult sa opremom za naplatu, jedno sjedeće mjesto i sjenilo za zaštitu od sunca, kao i manipulativni prostor s korisnicima usluge pa smatram da bi adekvatna površina iznosila min 8 m2. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
110 Level uo j.d.o.o. Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Vlasnici smo jednog od površinom manjih plutajućih parkova na moru - aquaparka, koji bruto površinom veći od prijedlogom predviđenih 400 m2. Svaki vlasnik aquaparka teži povećanju bruto površine jer to znači veću atraktivnost za korisnike i veću sigurnost za korisnike. Izbjegava se gužva na parku, veće su površine između modula, što olakšava kontrolu sigurnosti korisnika, ali i donosi više zarade i privlači više korisnika na plažu. Ako se usvoji ovaj nacrt prijedloga, i ako budemo morali smanjiti površinu našeg parka, to vjerojatno znači i zatvaranje parka, jer se u 400 m2 ne može napraviti nikakav isplativ, a pogotovo ne zanimljiv, posljedično i siguran park za korisnike. Smanjenje parkova bi zaista osiromašilo ponudu plaže, a nas bi dovelo u poziciju da se ne isplati uopće postavljati park. Kao što sam rekao, vlasnici smo manjeg parka, na plaži na koju mnogi gosti dolaze isključivo zbog nas, i za nas bi to značio kraj poslovanja. Mogu zamisliti što to tek znači za vlasnike većih i atraktivnijih parkova. Vjerojatni prestanak postojanje te vrste zabave na plažama. S obzirom da na plaže kod nas u Hrvatskoj dolaze većinom obitelji, i da smo okrenuti toj vrsti turizma, a i ponuda na plažama je okrenuta takvoj vrsti turista, smatram da ne treba ogranićavati površinu parka, nego ostaviti to lokalnim vlastima da određuju površinu u skladu sa njihovim planovima. Većina parkova je van zone plivanja, ne smeta kupačima i ne zauzima nikakav koristan prostor, ali od prostora koji se inače ne koristi, parkom se obogaćuje turistička ponuda i na korist je cijeloj zajednici. Dakle, ograničenjem prostora ne dovodimo se na rub isplativosti, nego u našem slučaju do potpune neisplativosti. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
111 FUN 4 YOU - obrt za usluge Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, ne vidim kojeg smisla ima ograničenje površine na 400m2. Veličina parka trebala bi se određivati prema poziciji i atraktivnosti lokacije. Što je parka veći privlači i više posjetioca. Naša mikro lokacija koju koristimo već 6 godina ima svoja ograničenja sama po sebi, te je prema njoj prilagođen i oblik aquaparka. Mi kao vlasnici prije ikakve zarade stavljamo na prvom mjestu sigurnost korisnika i iz iskustva se pokazao da je manje nezgoda i problema na većem parku nego manjem. Sama kupnja i održavanje parka nije mala inveticija, te se na ovaj nači sve dovodi na rub ispaltivosti. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
112 Extreme fun doo Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani,ograničavanje kvadrature parkova na 400m2 je nefunkcionalno i opasno za korištenje pogotovo na većim plažama ili kampovima koje biraju agencije/grupe koje vode djecu radi opasnosti da se velika količina djece igra na malom parku te se povećava rizik od ozljeđivanja korisnika. Također je park od 400m2 nerentabilan, koncesije su velike te taj posao postaje neprofitabilan. Parkovi od 400m2 izazvat će negodovanje turista jer je gužva, prostor za igru mali a cijena karte će morati biti visoka kako bi se isplatili troškovi koncesija. Zarade nema nikakve. Postavljamo Vam pitanje što sa nabavljenom opremom tj.elementima koje smo kupili i još ih nismo isplatili a nećemo ih moći koristiti već će stajati nekorišteni i tko će nam vratiti tu investiciju. Ovim potezom Hrvatska postaje nekonkurentna turistička destinacija jer svi u svijetu imaju po plažama velike aquaparkove u koje se svake godine dodatno ulaže a Vi nas ograničavate na minimum koji niti ima smisla niti ima profita. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
113 AQUA PARK OKRUG Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, odredba o ograničavanju veličine zabavnog parka na 400m2 nije dobra iz više razloga: -veća površina parka jamči manji broj korisnika po jedinici površine u isto vrijeme, odnosno smanjuje se gužva, te povećava sigurnost korisnika (uglavnom djeca) -veći park je istovremeno i privlačniji, te na taj način doprinosi i konkurentnostu destinacije, produljenju sezone Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
114 DINO BELAS Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Postovani,smatram da ogranicavanje velicine aquaparka nema smisla jer nikome nesmeta.Dapace, na vecem aquaparku djeca vise i duze uzivaju, sigurnije je zbog manje guzve, a prihodima se pokrivaju ionako skupi elementi. Uz sve to stvarat ce se sve vise nezadovoljnih korisnika, a visak elemenata koji su skupo placeni ce postati velik i nenadoknadiv gubitak za ljude koji su ulagali u isti.. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
115 Adria Nova jd.o.o. Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, smatram da veličina od 400m2 za jedan aquapark nije dovoljna, pa čak ni za male plaže. Ne vidim svrhu ograničavanja iste jer parkovi ne smetaju korisnicima plaža. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
116 Marieta, obrt za usluge Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, ograničavanje veličine aquaparkova do 400m2 je besmislena. Većina postojeći parkova je veća od te mjere i to iz više razloga. Prvi je konkurentnost turističkoj ponudi. Već postojeći parkovi imaju uhodane grupe i goste kojima bi manji park predstavljao problem. Nakon godina ulaganja ne možemo očekivati povrat uloženih sredstava ako ćemo smanjiti kvadraturu. Manja kvadratura su manji prihodi. Što ćemo s elementima koje smo masno platili? Kad ćemo ih isplatiti? Kad ćemo početi zarađivati na njima? Također našim korisnicima neće biti isti osjećaj zabave kad imaju dovoljno mjesta i vremena za zabavu nego kad je prenatrpano s drugim korisnicima. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
117 Sky Sport Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, Ograničavanje i generaliziranje površine aquaparka nema smisla, jer apsolutno nije isto imati aquapark na maloj plaži kojom frekventira mali broj ljudi (gdje je i prihvatljivo ovih 400 kvadrata) i na frekventnoj i velikoj plaži gdje se aquapark od 400 kvadrata doslovno niti ne vidi. Umjesto da težimo da širimo ponudu i da nudimo sve više, ovim nas ograničavate da smanjujemo već postojeće parkove i samim time postajemo manje atraktivni za moguće posjetitelje i turiste. Smanjenjem postojećeg aquaparka dolazimo u nemogućnost poslovanja za podmirenje troškova samo, a da ne pričamo o nekoj zaradi ili mogućnosti da se širimo i napredujemo. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
118 Puh j.d.o.o Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani devet godina radimo sezonski sa aquaparkom te stvarno ne vidimo relno zašto je potrebno ograničavati kvadraturu parkova. Kvadratura sa predloženih 400 m kvadratnih je za neke lokacije ok, ali ti parkovi su manji i ujedno na većim plažama neće biti dovoljni te će se na njima stvarati gužve a to nije najprije sigurno za djecu i korisnike parkova. Naš park ujedno ima oko 800 metara kvadratnih, što ćemo napraviti sa dijelom opreme koju nećemo moći postaviti a koja je skupo plačena. Mislim da veličina parka netreba biti ograničena, jer same mikrolokacije su na svakom mjestu za sebe posebne i na nekim lokacijama mjesto ne trpi veliki park dok na nekim lokacijama nikom i ničem ne smeta ako je park veći. Mislimo da ako je park veći da je atraktivniji i samim time i sigurniji za sve korisnike i da se na njima neće događati nikakve ozljede, što je svima u cilju ponajprije sigurnost! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
119 AQUA MAGUS, obrt za zabavne djelatnosti Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, smatram da površina od 400 m2 nije realna i nije održiva jer je većina aqua parkova veća od tih dimenzija. U takvoj situaciji se nalazim i ja sa svojim aqua parkom, kojeg ću ukoliko ova Uredba prođe, morati smanjiti i ne znam što će biti sa viškom elemenata koje sam već kupio i platio? Samim smanjenjem dimenzija, i cijena koju korisnici plaćaju morat će se korigirati, sukladno veličini aqua parka, što će također smanjiti zaradu, a tu dolazimo do idućeg problema navedenog u Članku 18., stavku 2. ove Uredbe – povećanja naknade za dozvolu na 100€ po m2 postavljenog aqua parka, čime dolazimo do totalne neisplativosti. Valja spomenuti kako u većini turističkih mjesta ili resorta aqua park znatno povećava konkurentost pojedine lokacije i zato se s vremenom šire, odnosno postaju veći. A svojom veličinom također privlače goste da ga više/duže/češće posjećuju, što je nama iznajmljivačima i u interesu. A ako ih smanjimo do mjere u kojoj Vi to predlažete, oni neće biti toliko atraktivni posjetiocima i oni će se puno rjeđe i manje zadaržavati na parku, što nam opet ne ide u prilog. A možda i jedna od najbitnijih stvari - ako smanjimo veličinu aqua parka, sigurnost samih posjetitelja je znatno smanjena zbog ograničene površine korisnog prostora parka. Osim toga, time bi se stvorile velike gužve i nezadovoljstvo korisnika koji bi morali čekati u redu, na suncu, dok se ne oslobodi dovoljno prostora za njih. Sama kontrola ulaza i izlaza korisnika sa parka zbog limitiranog broja zahtijevat će i dodatno zapošljavanje novih djelatnika, kao i povećanje operativnih troškova. Također, u zadnje dvije godine pokazuje se sve veći interes od strane različitih grupa učenika, studenata i odraslih za posjećivanjem mog aqua parka. Smanjenjem veličine, nećemo biti u mogućnosti i dalje ih prihvaćati i raditi s grupama, što će nam također značajno smanjiti obim poslovanja i samu zaradu. Lijepi pozdrav Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
120 Petar Burazin Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani; Površina od 400m2 za aquapark uopće nije velika. Dapače, aquaparkovi do 400m2 se smatraju manjim parkovima i samim time su pogodni samo za jako male plaže. Na većim plažama je poželjno imati aquaparkove većih dimenzija (600+ kvadrata) zbog same sigurnosti korisnika (manje gužve i sudaranja korisnika), jednostavnijeg isplaćivanja koncesije i ostvarivanja dobiti. Sa manjim parkovima koji imaju ograničeni broj korisnika morat će se voditi jako podrobna evidencija o trenutnom broju korisnika te se stvarati nekakve ''liste čekanja'' da bi djeca mogla ići na park. Kako vjerojatno nitko ne želi čekati na suncu potencijalno će dolaziti do nezadovoljsva, više ''nelegalnih upadača'' i više problema za koncesionara Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
121 Rogovo d.o.o. za turizam i usluge Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, nerealno je da se veličina zabavnog parka ograniči na 400m2 na razini cijele obale iz razloga što plaže samo u jednom mjestu imaju ogroman nesrazmjer u veličini, broju kupača, atraktivnosti itd., da ne govorimo na razini cijele obale. Većina trenutnih parkova je veća od spomenutih 400 m2 te se u ovom slučaju postavlja pitanje što će iznajmljivači uraditi sa viškom elemenata koji su već kupljeni? Za veće i atraktivnije plaže zakon reguliran na ovaj način doprinio bi smanjenoj kvaliteti turističke ponude što će se ponajviše pokazati u nezadovoljstvu krajnjih korisnika koji neće moći uživati u istima budući da je park tolike veličine premali za veliki broj ljudi. Sljedeća bitna informacija je da cijena ulaznica za park ovisi između ostaloga i o samoj veličini parka. U tom slučaju iznajmljivači koji su do sad imali veće parkove biti će primorani sniziti cijene što će zasigurno rezultirati nemogućnošću ostvarivanja prometa dostatnog za pokrivanje ukupnih troškova poslovanja te u konačnici onemogućiti malim poduzetnicima poslovanje. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
122 DINO GLIGORA Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštavani, molim Vas da se ozbiljno pozabavite korekcijom Članak 10. stavak 2, pošto su već sada svi postojeći zabavni parkovi veći od navedenih 400m2. Isto tako iz vlastitog iskustva mogu reći da su parkovi koji imaju površinu od navedenih 400m2, a čak i 20-30% veći i nalaze se na plažama srednjeg kapaciteta premali za naše korisnike. Mnogi od njih se vraćaju svake godine i očekuju da im ponudimo nešto novo i bolje za zabavu. Parkovi se svakom novom generacijom mijenjaju i nude nešto novo i drukčije, samim time i veće. Pošto je svima nama koji se bavimo ovom djelatnosti u interesu da nam krajnji korisnici budu zadovoljni, da privučemo više ljudi i pružimo bolju ponudu u turizmu koji nam je glavna grana, siguran sam da nema smisla da se zabavni parkovi ograničavaju na tako male kvadrature. S tehničke strane mogu reći da parkovi određenih veličina imaju norme koliko se otprilike korisnika u isto vrijeme može zabavljati na njima, a neadekvatnim veličinama prema kapacitetu korisnika na plaži dovodimo do nezadovoljstva i što je važnije smanjuje se sigurnost od povreda djece(90% korisnika su djeca) što vjerujem nikome nije u cilju. Isto tako se želim osvrnuti na financijsku problematiku smanjenja parkova(pošto je ovo smanjenje a ne ograničavanje). Naime parkovi za zabavu su izuzetno velike investicije u koje je već sada uloženo puno novaca, a većina njih je kupljena zaduživanjem kod banaka prema nekavim procijenama rentabilnosti. Smanjenjem parkova bi nas koji smo još uvijek dugoročno zaduženi doveli u velike financijske probleme, pošto parkovi od 400m2 nakon svih tekućih troškova vrlo kratkih sezona(koje se svode na max. 3 mjeseca pošto su korisnici većinom djeca koja su ograničena ugl. skolskim obvezama zemalja iz kojih dolaze) sami po sebi nisu profitabilni, a pogotovo ako su kupljeni dugoročnim zaduženjem. Zakon o pomorskom dobru koji datira iz davne 2003. je omogućavao zabavne parkove od 1000m2, ako gledamo u budućnost i činjenicu da se zakon nije mijenjao 20 godina mislim da je racionalno da veličine idu prema toma da se sve povećavaju, ili u najmanju ruku ostane jednako, a ne da smanjujemo kapacitete i time stvaramo probleme za sve nas kojih se tiče ova problematika i to već u bliskoj budućnosti. S poštovanjem Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
123 Nermin Spahic Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, predlaže se izmjena stavka 2. članka 10. na način da se ne ograničava veličina zabavnih parkova u moru ovom Uredbom, odnosno predlaže se ukidanje ograničenja veličine zabavnih parkova u moru obzirom da kapacitet/veličina plaža nije jednaka u svakom Gradu ili Općini. Ukoliko ograničenja moraju biti definirana, predlaže se da se odluka o veličini zabavnih parkova povjeri Gradu ili Općini na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
124 Aqua Fun vl. Nikola Benazić Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, Svaka plaža je jedinstvena po svojim karakteristikama od kvadrature, veličine plivačke zone, posjećenosti, atraktivnosti itd. Nemoguća je misija imati jedinstvenu kvadraturu koja regulira veličinu svih vodenih parkova na moru na cijeloj obali Hrvatske. Problem iskorištenosti prostora u komercijalne svrhe riješen je koncesijama na plaži gdje koncesionar smije zauzeti najviše 60% površine sredstvima za obavljanje gospodarske djelatnosti, a ostalih 40% površine mora ostati slobodno. Predlažem da se na isti način regulira zauzeta površina na morskoj obali u plivačkim zonama tako da oprema koja se iznajmljuje može zauzeti najviše 40% plivačke zone. Vjerujem da na takav način većina plaža koje imaju aquaparkove zauzeta površina je daleko manja. Ovako drastično ograničavati veličinu aquaparkova je na štetu svih privatnika koji pružaju usluge u turizmu, a ponajviše će drastično utjecati na turističku ponudu i promociju naših mjesta i plaža. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
125 Aqua Fun vl. Nikola Benazić Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. 2) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova može se dati za postavljanje igrališta na morskoj obali ili u moru na način da zauzeta površina nije veća od 40% površine plivačke zone, a može uključivati i pravo postavljanja pulta za naplatu i skladištenje opreme do 9 m2 Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine Pitanje infopulta i skladištenja opreme pitanje je plana davanja dozvola
126 MORSKE RADOSTI Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Poštovani, molio bih Vas da razmislite o nekim činjenicama koje ovaj stavak 2 članka 10. čine potpuno promašenim i neodrživim: - predlagati smanjivane aquaparkova je nelogično u situaciji gdje svake godine imamo porast broja gostiju i samim tim i broja korisnika aquaparkova - većina parkova je veća od te predložene maximalne bruto površine i kao takvi su i bili atraktivni svojim korisnicima.Uz to se i postavlja pitanje što sa viškom elemenata koji su već kupljeni jer ako ostanu ovi uvjeti nažalost neće samo oni biti višak nego cijeli aquaparkovi. -sa ovom površinom i povećanjem cijene jednostavno se ni u kojem slučaju neće moći ostvariti dovoljni prometi da itko na Jadranu izgura sezonu. - moguće posljedice ovolikog smanjivanja površine pogotovo najvećim plažama su nezadovoljstvo korisnika i veće mogućnosti ozljeda djece zbog moguće pretrpanosti parka i smanjenog komoditeta. - Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
127 Vlado Sipos Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Ovo je u redu za manje plaze, ali mislim da to nije dobro za vece plaze jer mali broj ljudi moze boraviti na parku. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
128 Plavi svijet Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Ova uredba nije dobra iz sljedećih razloga: - Konkurentnost u turističkom svijetu raste i normalno je da se parkovi šire i na dosta lokacija aquapark je sastavni dio ponude resorta i jedan od glavnih faktora za dolazak veće grupe djece u pred i post sezoni - posebice oni veći od 400m2. - Većina parkova, posebno oni koji su veći od 400 m², marketinški su već privukli određene agencije i grupe, te odrađeni turistički sajmovi su bukirali aquaparkove u postojećim veličinama. - Veličina parkova proporcionalna je veličini plaže i broju osoba koji gravitira plaži i lokaciji to je logika koja se sama ukazuje, ne može se na malu plažu za cca 100 kupaća dovest park od 2000 m kvadratnih ali ako je plaža dovoljne velike površine za veliki broj kupaća park bi treba biti veći od 400 m kvadratnih jer to je za aquapark relativno mala veličina. - Novi elementi su sve veći tako da će parkovi u budučnosti morat biti veći jer će se to nametnuti proizvodnjom elemenata . sve u svemu moj prijedlog bi definitivno bio da se veličina parka ne ograničava nego eventualno da se gleda veličina plaže na kojoj se park nalazi pa proporcionalno tome postupa naravno da nije svugdje na našoj obali ista situacija. Treba sve uzeti u razmatranje. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
129 M2 Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Konkurentnost u turističkom svijetu raste i normalno je da se parkovi šire i na dosta lokacija aquapark je sastavni dio ponude resorta i jedan od glavnih faktora za dolazak veće grupe djece u pred i post sezoni - posebice oni veći od 400m2. Većina parkova, posebno oni koji su veći od 400 m², marketinški su već privukli određene agencije i grupe, te odrađeni turistički sajmovi su bukirali aquaparkove u postojećim veličinama. Većina parkova je puno veća od 400 m2 bruto površine, te su elementi velikh dimenzija stoga se ta qvota od 400 m2 brzo ispuni te nema nikakvog smisla limitiranje iste površine, također većina parkova je proporcionalna veličini plaže i njenoj lokaciji. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
130 Brid d.o.o. Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Ne razumijem ograničavanje kvadrature aqua parka. Ako područje postavljanja ne utječe na ostale korisnike određenog područja ne vidim potrebu za ograničavanje istog. Većina aqua parkova su veći od 400 m2 što bi nas dovelo u poziciju da ne koristimo dijelove opreme koje smo nabavili , platili i od kojih smo planirali imati prihoda. Prihvaćen Prihvaćen.
131 Grad Opatija Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Veza komentar na članak 3.Potrebno je odrediti tko daje dozvolu u slučaju da se primjerice ukrcaj korisnika usluge vuče plovilom obavlja na lučkom području. Primljeno na znanje Lučke uprave daju dozvole za obavljanje djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet.
132 Bruno Šarić Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Nemojte ogranicavati velicine Aquaparkova nego trazite kvalitetu.Bolje,ljepse,zabavnije. Ili ogranicite sve,velicinu i broj stolova u ugostiteljstvu.Boju pedalina.Velicinu SUP dasaka,,,,,,, Kao da na skijalistima u Hrvatskoj dozvolite samo zicare dvosjede i to po jednu na skijalistu. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
133 Katarina Marčić Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Nije jasna intencija predlagatelja iz kojeg se razloga privremeni ponton do 15m2 može postaviti uz upotrebu običnog sidra? Poznato je da u smislu zaštite podmorja (posebice zaštite morskih livada posidonije) obično sidro djeluje štetno, odnosno preporuča se korištenje tehničko-tehnoloških rješenja ekoloških trajnih sidrišta adaptiranih za razne vrste staništa (vijci, ubušivanje i sl). Svakako je sidreni blok ekološki bolje rješenje od običnog sidra. Djelomično prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine. Brisane odredbe o običnom sidru.
134 Bruno Šarić Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Koji je razlog da aquaparkovi ne budu veci od 400m2,pa to nema nigdje na Mediteranu a niti u EU. To je potpuno i besmisleno zaustavljanje napretka i kvalitete.Zasto tog ogranicenja nema ni u Grckoj ni Spanjolskoj,,,,nigdje, Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
135 Dizi Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. Članak 10. stavak 1 Poštovani, poslom iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju se bavim duže vrijeme, i iskreno, nadam se da nikada u svom životu nećete biti u prililci osjetiti snagu i silinu mora, ovo govorim jer,očito je, da netko tko je pisao ovaj Članak 10. stavak 1, (a i niže još jedan), nije bio po neveri-oluji na moru ili još gore na plaži kad nevera (oluja) krene ( za kaos je potrebno do 10-30 sekundi). Molim, zbog opće sigurnosti i života ljudi, da se izmjeni Članak 10.stavak 1 i da se briše obično sidro, jer se zna čemu obično sidro služi (za idealne uvjete na moru). Ako se plovila za rad postavljaju na ponton - a najčešće se postavljaju - zbog sigurnosti i opreme, i korisnika, nužno je da su pontoni vezani na sidrene blokove a ne sidra. Isto vrijedi i za plovila, da bi bila sigurna moraju biti na kolpomortu. Ako gledamo s eko strane, blokovi ne ruju po dnu,kao što to radi sidro. O sigurnosti sidrenih blokova možete provjeriti i kod bilo kojeg kapetana Lučke kapetanije, ili kapetana broda.skipera i sl. Druga potrebna izmjena je kvadratura potrebna za plovilo-a, naime, da bi korisnici sigurno mogli koristit usluge, potrebno je da imaju pristojan pristup plovilu, odnosno pontonu na kojem se nalaze plovila. Većina nas, koja se bavi ovim poslom, nije smještena na rivi ili nekom dijelu obale gdje imamo normalan pristup plovililma, već smo na škrapama i sličnim terenima,te su nam pontoni osnovno sredstvo za siguran rad. Stoga, molim da uzmete u obzir povećanje kvadrature potrebne za normalan i siguran rad (minimum po plovilu 15m2). Molim da razmotrite izmjene: - brisati sidrenje običnim sidrom i staviti da se sidrenja obavljaju na sidrenim blokovima; - povećati kvadrate pontona, da po plovilu bude od 15m2. Nadam se da ćete razmotriti prijedlog, jer se radi o sigurnosti. Lijepi pozdrav Djelomično prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine. Brisane odredbe o običnom sidru.
136 Katarina Marčić Zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 10. čl.10.st(2) Predlaže se brisati ograničenje veličine parka odnosno ostaviti mogućnost općinama i gradovima ograničenja na svakoj plaži zasebno ili definirati udjelom na ukupnu površinu pomorskog dobra te lokacije. Na području pomorskog dobra neke općine ili grada postoje različite prostorne mogućnosti ali i potrebe s obzirom na broj posjetitelja koji mu gravitiraju. S druge strane nejasno je podrazumijeva li 400m2 površinu pojedinačnih elemenata vodenog parka ili ukupnu površinu sa sigurnosnim razmacima i zaštitnom plutačom. Usporedbe radi aquapark na plaži Zlatni rat zauzima površinu od preko 2000m2, dok pojedinačni elementi zauzimaju oko 600m2. Nije isto gravitira li plaži 300 ili 3000 ljudi i ima li ta plaža površinu od 300m2 ili 30000m2 . Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
137 Obrt "Trampolin" DJELATNOSTI, Djelatnost za njegu i održavanje tijela Poštovani, po predloženoj cijeni od 100€ po metru kvadratnom ja cu biti prisiljen zatvoriti svoj obrt jer necu biti u mogućnosti pokriti troškove mog poslovanja. Moj promet ljeti nije dovoljan da pokrijem sve tekuće troskove uz vaš prijedlog od 100€ po metru kvadratnom. Plaža Bošana u Biogradu na Moru na kojoj se nalazi moj vodeni park je popunjena samo 60 dana i moj rad također ovisi o vremenskim prilikama . Nadam se da cete razmotriti naš prigovor L.p. Robert Tolić Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
138 Grad Opatija Privremena ili prigodna djelatnost, Članak 12. Uzimajući u obzir da bi u ovim slučajevima sazivanje predstavničkog tijela radi davanja dozvole ne bi bilo svrsishodno jer sazivanje sjednice predstavničkog tijela ima svoju proceduru i trajanje, a osim toga rad se o privrmenom i kraćem kakarkteru korištenja pomorskog dobra bilo bi poželjno propisati da se u tim slučajevima iznimno dozvolu izdaje izvršno tijelo. To posebice što Zakonom isto nije jasno uređeno, odnosno uređeno je da predstavničko tijelo dodosi odluku o davanju dozvola na temelju provedenog javnog natječaja (članak 71.stavak 3.) Primljeno na znanje Uređeno Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.
139 Boris Jukić Reklamiranje, Članak 13. Predlaže se izmjena članka 13. koji bi sada glasio: Dozvola na pomorskom dobru za reklamiranje može se dati za reklamu koja služi za vlastitu ili tuđu promociju, a za postavljanje koje nije potrebno ishoditi dozvolu sukladno propisu koji uređuje prostorno uređenje i gradnju funkcionalnih objekata poput svlačionica, tornjeva za spasilačku službu i info panoa i dr. kao i za postavljanje info pulta Primljeno na znanje Uredba predviđa dozvolu na pomorskom dobru za reklamiranje i propisuje početni iznos. U odnosu na pitanje postavljanja svlačionica s reklamama i spasilačkih tornjeva navodimo kako je isto obveza jedinice lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom. Nema zapreke da gospodarstvenik ugovori se jedinicom lokalne samouprave da će financirati izgradnju svlačionice pod uvjetom da na istoj bude postavljena reklama.
140 Hrvatska udruga turizma DIO TREĆI, MINIMALNA NAKNADA Predlaže se odrediti niže početne cijene minimalnih godišnjih naknada koje se naplaćuju za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i to na način da se iste odrede u manjem minimalnom iznosu. Naime, predložene cijene predstavljaju višestruko povećanje u odnosu na dosadašnje cijene te su teško isplative i na visoko profitabilnim lokacijama kad se uzmu u obzir troškovi obavljanja djelatnosti i potrebna ulaganja. Važnost obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru je nedvojbena za cjelokupno poslovanje u turizmu, a ne samo za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti na samom pomorskom dobru, te se postavljanjem tako visokih cijena kao početnih cijena (koje još mogu višestruko rasti odlukom JLS ili na samim natječajima) ugrožava poslovanje te ponuda same destinacije. Prilikom formiranja cijena treba voditi računa o ulaganjima koja je potrebno redovno obavljati kako bi se djelatnost održala na potrebnoj razini (redovno obnavljanje opreme, uređenje lokacije i sl.) i tako pružila podrška lokaciji i samoj destinaciji. Uredbom bi trebalo propisati minimalne cijene ili barem minimalne cijene po zonama te utvrditi što određena lokacija mora zadovoljavati da bi ušla u pojedinu zonu (broj gostiju koji gravitira lokaciji, dostupnost lokacije, uređenost lokacije i sl.). Primljeno na znanje Nema odgovora.
141 Katarina Marčić DIO TREĆI, MINIMALNA NAKNADA Predložene naknade za neke djelatnosti su nerealno visoke i može ih podnijeti tek nekoliko najatraktivnijih plaža na Jadranu. Neke naknade (primjerice bankomati) su i dalje preniske, a postoji mogućnost da se zbog specifičnosti djelatnosti i malo konkurenata neće postići viša naknada natjecanjem. Nezahvalno je odrediti naknade u jednoj destinaciji sa različito posjećenim plažama, a kamoli na razini države. Predlažem da se omogući gradovima i općinama definirati vlastite minimalne naknade koje ne smiju biti niže od minimalnih naknada iz Uredbe. U tom slučaju naknade propisane uredbom mogu biti daleko niže od predloženih odnosno kreirane prema najmanje atraktivnim destinacijama, a na gradovima i općinama je da prihvate takve ili da definiraju više minimalne naknade za pojedine djelatnosti i mikrolokacije. Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko.
142 Stefani Nikitović DIO TREĆI, MINIMALNA NAKNADA Smatram da je nepravedno da su minimalne naknade iste na razini cijele Hrvatske. Cijena bi trebala ovisiti o lokaciji, a za manje razvijena područja predložena minimalna cijena je previsoka i neodrživa za koncesionare čime se ne potiče razvoj turizma u manje razvijenim područjima. Predložena minimalna cijena je prihvatljiva za turističke destinacije kao što su Split, Dubrovnik i veći turistički gradovi, a za manje sredine trebala bi biti manja. Smatram da bi minimalnu naknadu trebala određivati Općina/Grad koji ima realne podatke o trajanju turističke sezone u pojedinom mjestu ili ih je potrebno ravnomjernije definirati ovom Uredbom. Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko.
143 OBRT MORE MINIMALNA NAKNADA, Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport Poštovani, Aquapark držim 9g i ovaj prijedlog od 100€/m² je neodrživ i nerealan. Park je sam po sebi u startu jako skup. Njegovo održavanje i dijelovi, od kojih se neki mijenjaju svakih par godina, s ovakvom koncesijom nećemo biti u mogućnosti provoditi. Ne ulažući i ne održavajući park narušavamo sigurnost djece na istome. Također, ne bismo mogli pokriti troškove plaća kao ni ostale popratne troškove koji nas zateknu svake sezone. Osjećamo kao da nas se ovime želi maknuti s plaža jer se 99% ovakvih obrta, nažalost, pod ovakvim uvjetima, može samo ugasiti. Predlažemo da cijena bude max 2-3 puta veća od dosadašnje, a ne za 10x veća kako ide prijedlog za 100m² parka. Također, smatramo da su i cijene naknada za ležaljke i suncobrane previsoke. Dosadašnja naknada bila je gotova 25 puta niža te se pitamo koju bismo cijenu trebali naplatiti krajnjem korisniku? Bojimo se da se ovakvim naknadama tjeraju obrtnici, ali i krajnji korisnici... Nadam se da ćete uzeti u obzir komentare svih nas kako bismo dalje radili ono u što smo ulagali godinama, uredno podmirujući sve obaveze. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
144 U.O Roberts Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Članak 14. Točka 2. Poštovana gospodo, Minimalna naknada od 50€ je prevelika i apsolutno neodrživa. Predlažem minimalnu naknadu na najviše 10€ -max 20€, ovisno lokaciji. Mislim da bi i vama trebalo biti jasno da cijena ležaljke ne može biti ista u top destinacijama kao što su Hvar, Dubrovnik , Bol, Zrče u odnosu na neke manje destinacije. Mislim da bi s ovakvim cijenama malim obrtnicima na ne tako atraktivnim lokacijama bila ugrožena egzistencija. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
145 Robert Jelčić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Visine minimalnih godišnjih naknada kod javnih natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila su previsoke i nisu održive. Nije pravedno da naknada iznosi isto za plovila sa motorima sa 5 konjskih snaga ili za motorna plovila sa motorima 150 konjskih snaga. Trebalo bi odrediti visinu godišnje naknade po vrstama plovila, dužnom metru ili po snazi motora te da ta određena visina naknade ovisi i o turističkoj zoni. Također smatram da se cijene trebaju prilagoditi i za ostale iznajmljivače na plažama, ugostiteljskim objektima i slično jer vaš prijedlog povećanja cijena nikome ne idu na ruku, a svi imamo isti cilj, privući turiste i zadržati ih da i dalje ljetuju u našoj državi. Nadam se da ćete sve ove prijedloge uzeti u obzir jer će inače, nažalost mnogi ljudi ostati bez posla i biti će primorani zatvoriti svoje poslovanje. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
146 Tres filios Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Cijena za suncobrane, ležaljke ili slično ne može biti 50 eura po komadu, dok se nabave sve ležaljke i suncobrani skoro se i neisplati raditi , pristojna cijena bi bila 30, 35 eura Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
147 Grad Mali Lošinj Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Predlaže se detaljnije razraditi vrste plovila te kao iznose početne naknade propisati minimalne iznose iz ranije Uredbe. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
148 HOK Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. U članku 14. stavku 2, iznos cijene od 50 eura po ležaljci i suncobranu je neprihvatljivo jer je to povećanje od 800% u odnosu na dosadašnju cijenu. S obzirom da je u ponudi na jadranskoj obali raznolika kvaliteta, kategorija i veličina ležaljki i suncobrana kao i maksimalna ukupna količina određena mikrolokacijama i Planovima upravljanja pomorskim dobrom, cijene je potrebno postaviti u par razreda. Prijedlog povećanja početnih cijena: od 7-15 eura ovisno o razredima. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki. Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.).
149 HOK Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. U članku 14. stavku 1 nije usporediv najam plovila npr. pasare sa najmom glisera, stoga niti iznosi minimalne naknade ne mogu biti istovrsni već navedeno treba razraditi konzultirajući odgovarajuću struku. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Također, mišljenja smo kako bi minimalnu godišnju naknadu za plovila na motorni pogon trebalo odrediti prema kategorijama, tj. po dužnom metru plovila i snazi motora a ne po broju polovila na motorni pogon. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
150 Obrtnička komora PGŽ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. U odnosu na odredbu čl. 14. prijedloga Uredbe, velik broj naših članova ističe prigovor na inzistiranje uredbe na uklanjanje ležaljki i/ili suncobrana (plažne opreme) sa plaže za vrijeme dok nisu iznajmljeni krajnjem korisniku. Smatraju da je navedeno neprovedivo, posebice kod opreme koja teži po 20 kg i više, prenositi istu za vrijeme dok je plaža puna kupača. Predlažu dio područja plaže osigurati kao prostor za iznajmljivanje plažne opreme, a koliki će to biti udio plaže da valja regulirati uredbom, ovisno o JLS, ovisno o vrsti, veličini, prirodnim karakteristikama plaža i dr. U odnosu na predviđenu minimalnu naknadu od 50,00 EUR istu smatraju neosnovano previsokom, a k tome, i neprimjenjivom jedinstvenom tarifom; visinom naknade za područje cijelog Jadrana, odnosno za različite JLS, sa različitim stupnjem razvijenosti, popunjenosti destinacije i sl. Smatraju da pod uvjetima i prema cijenama predviđenima prijedlogom Uredbe, da će obrtnicima postati nemoguće obavljati djelatnosti na pomorskom dobru. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje ležaljki Sukladno članku 72. stavku 5. Zakona o pomorskom dobru davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra, stoga se uredbom ne može propisati da se sredstva kojim se djelatnost obavlja mogu držati izvan lokacije iz dozvole dok nisu iznajmljena krajnjem korisniku.
151 Obrt za iznajmljivanje plovila Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Vaš prijedlog kojem ste odredili minimalne godišnje naknade za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport krajnje neprihvativo za nas male obrtnike koji se bavimo iznajmljivanjem plovila. Iznajmljivanje plovila na motorni pogon, do sada se obračunavalo po dužnom metru i iznosilo je 20 - 50eura po metru ovisno o zoni iznajmljivanja. Sezona traje max 90 dana ako je sve ok - vrijemenski uvijeti i nijedno plovilo nije oštečeno. S ovim se najviše ugrožava poslovanje svih sezonskih radnika koji osim godišnje naknade imamo i troškove radnika, servisa plovila te ostalih obaveznih doprinosa i naknada. lp Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
152 Dog Dreams J.d.o.o Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Već dugi niz godina bavim se ugostiteljstvom na pomorskom dobru te iznajmljivanjem ležaljki i suncobrana. Krenuo sam od nule kao i večina nas ovdje niti sam imao vode a ni struje te je taj dio plaže gdje se ja nalazim bio praktički "mrtav" kupalo se svega nekoliko domačih ljudi . Uložiom sam jako puno novaca da bi uopšte doveo struju i vodu na taj dio plaže a da ne govorimo truda i živaca koliko je uloženo i sad kad je to sve napokon profunkcioniralo i kad sam koliko toliko stao na noge sad če ta moja pozicija iči na natječaj na koji se bilo tko iz Hrvatske može javiti i preuzeti mi to što sam toliko godina stvarao od ničega mislim da je to van svake pameti. U sezoni zapošljavam desetak ljudi iz svoga grada i to već dugi niz godina sve što zaradim uložim tu u posao u svome gradu i novac koji trošim trošim ovdje ne pada mi napamet da ga trošim van svoga grada ili eventualno županije. Molim Vas da i takve stvari uzmete u obzir da velika većina nas koncesionara živi od toga i zapošljava ljude iz svoga mjesta te ionako sa svim tim davanjima i ostalim troškovima jedva krpamo kraj sa krajem Vi povečate cijene do te razine da je nama malim poduzetnicima jednostavno nemoguče preživijeti te će večina nas biti primorena zatvoriti poslovanje jer jednostavno neče biti isplativo jer ponavljam več sada sa ovim cijenama krpamo a kamoli kad nam dođu nove cijene. Lijep pozdrav svima Denis Giangrande Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
153 Obrtnička komora PGŽ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. U odnosu na čl.14. prijedloga Uredbe nije usporediv najam plovila npr. pasare sa najmom glisera, stoga niti iznosi minimalne naknade ne mogu biti istovrsni već navedeno treba razraditi konzultirajući odgovarajuću struku. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
154 Marselo Mitrović-Matić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Vezano za predložene odredbe Uredbe ističemo kako iste nisu realne i ne odražavaju pravu sliku stanja na tržištu. Smatramo kako bi sve iznad 30%-tnog povećanja postojećih cijena kod većine djelatnosti predstavljalo preveliko opterećenje za većinu postojećih iznajmljivača. Prijedlog gdje se cijene povećavaju 400% ili više smatramo neopravdano visokim i neodrživim. Napominjemo da zakonodavac ovdje određuje minimalne cijene, a po prijedlozima bi se dalo zaključiti da su kod formiranja već minimalnih cijena kao polazišne točke uzeti godišnji prometi najprofitabilnijih lokacija na Jadranu. Postavljanje cijena po principu „za sve isto“ će dovesti do zatvaranja brojnih malih obrta čije obitelji od toga žive. Nerazumijevanje materije zakonodavca se može primijetiti iz primjera da ne pravi razliku između atraktivnosti lokacije te veličine odnosno vrijednosti sredstva za iznajmljivanje pa po predloženim odredbama ispada da je jednako iznajmljivati ležaljke i brodove u Dubrovniku ili malim mjestima gdje sezona traje 45 dana i gdje je financijska moć gosta višestruko manja. Pasara od 5 m dužine nabavne vrijednosti četiri do pet tisuća eura plaća istu naknadu kao gliser od 7 metara vrijednosti sto tisuća eura ili obrt u Senju plaća istu naknadu za ležaljke kao onaj na Hvaru ili Dubrovniku što je apsurdno. Ukoliko se već odlučilo ići u smjeru provođenja javnog natječaja i sistema „tko da više“ ovom Uredbom bi zakonodavac trebao minimalno korigirati postojeće cijene i tržištu (kroz natječaj) ostaviti da samostalno formira cijene ovisno o profitabilnosti pojedine lokacije, jer ni dosadašnja praksa s turističkim razredima nije bila najsretnije (najpravednije) rješenje, a sve iz razloga nerealno postavljenih Turističkih razreda (primjerice Grebaštica ima isti status kao Vodice ili Hvar što je neprihvatljivo zbog cijena prodaje samih ležaljki, platežne moći gosta i dužine trajanja sezone). Isto nije dolazilo do izražaja jer su postojeće cijene bile umjerene, a samim tim prihvatljive i za one koji nisu na najatraktivnijim lokacijama. Umjesto da sustav napravimo pravednim s ovim prijedlogom „napadamo“ upravo one najmanje turistički razvijene dijelove Jadrana i smanjujemo ionako malu ponudu. Predlaganjem povećanja cijena za 400 % ili više se postavlja pitanje kakvu sigurnost ima poduzetnik ako je zakonodavac u stanju namete u par mjeseci povećati za 400 % (kod aquaparkova se radi o povećanju 40 puta). Članovi tijela koje u ime zakonodavca predlažu ovakve odredbe moraju poći od toga kako bi na njihovu situaciju utjecala činjenica da im od idućeg mjeseca režije poskupe 4 puta. Predlažem da se prilikom razmatranja primjedbi na ovu Uredbu pođe od analize profita pojedinih iznajmljivača na najmanje i najviše razvijenim dijelovima obale jer će se na taj način doći do odgovora koliko su zapravo realno postavljene cijene. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta. Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.).
155 VJEKOSLAV GALOVIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. 1) Dodati brodice na motorni pogon do 5 kW I 5 metara dužine 300,00 eura, te spustiti cijenu ostalih plovila na motorni pogon na 600,00 eura Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
156 Markus Ante Misir Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Veliki pozdrav našem najboljem Olegu iz Novog Vinodolskog. Molimo te dragi Oleg da uvažiš ove sugestije, ima ih puno i sve bi trebalo uvažiti jer dolaze iz stvarnosti na terenu. Previše su ljudi "omagljeni" od medija koji laprdaju bzvz oko tog pomorskog dobra i misle da svi rade neznam kakve pare po plažama, a kad ono ljudi preživljavaju. Pare su možda u resortima i kod kampova, hotelijera itd....ali kod nas na normlanim plažama nisu. Tamo gdje ima para ionako idu prave koncesije na duže godina! Molimo te Oleg učini to za naš Novi, kako se nebi trebali organiziravati i ići u prosvjede! Ipak nije ugodno raditi prosvjed protiv svog čovika, naš si i nosiš to ministarstvo na leđima. Hvala ti i sretno dalje svima nama! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
157 Extreme fun doo Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Ovim prijedlogom cijena za najam plovila ne isplatimo niti barke, kamo li radnike, koncesije troškove... Maksimalna godišnja naknada za plovila na motorni pogon može iznositi 500 €, 1000€ je pretjerano i nerealno! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni.
158 Obrt Gali Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. OK. Vidim svi se 99% žale na visine minimalnih naknada. Pa idemo napraviti malo osnovne matematike za bolje razumijevanje gradiva i ekonomije, onako kao pred pločom u osnovnoj školi..... Možda će tada netko tko je pisao ove prijedloge cijena shvatiti kako crno i bijelo nije uvijek ni crno ni bijelo i kako postoj boja. Boja je možda u ovim slučajevima lokacija na kojoj se radi posao, jer i vrabac na grani zna da negdje npr. kapučino na plaži može biti 1,5 eura a drugdje da je to i 3- 4 eura. Isto je i sa ležaljkama, negdje su 4-6 eur po danu a negdje su 20 ili 40 eur. Znači odmah prvi kriterij lokacije (staviti svih u isti koš) = sjedni 1. Negativna ocjena. A sada malo jednostavne matematike. 1 m2 za ugostiteljsku terasu = 100 eur naknade. U 1 m2 terase stane onaj ugostiteljski stolić sa 4 stolice. Znači u 1m2 terase može biti ugošćeno 4 osobe za stolom. Neka svaka osoba popije samo kapučino, koji neka bude eto samo 2,00 eur. Znači taj stol je sa 4 kapučina napravio prometa od 8,00 eura. Pdv se obračunava po stopi od 13%. Znači od 8,00 eur ostane neto 7,07 eura. Idemo dalje. To je računica samo za jedne goste koji su zauzeli taj stol, i pili samo kapučino. Hoće li to biti jedini gosti za tim stolom, na tih 1 m2 toga dana??? Znači samo jedni gosti za stolom čitav dan? Ha. Možda..... ali najvjerojatnije neće. Biti će ih još možda 10, 20,30 ili više tijekom dana..... Govorimo za dio sezone! Ajde neka uzmemo da tijekom dana bude još samo 5 takvih gostiju na tih 1 m2. A svi znamo da ih u sezoni kada je lijep sunčan dan neće biti još samo 5, nego vjerojatno i 30, al OK. Stavimo ih za računicu da ih bude još samo 5 i da su i oni isto pili samo kapučino. To je još 5 x 8 eur = 40 eur + oni sa početka priče. Sve skupa imamo prometa od 48 eura, uz neto prihod od 42,5 eura (jer je porez 13%). Vratimo se sad na ležaljku. Imamo lijep sunčan dan, kao i u primjeru iznad sa ugostiteljskim objektom. Ležaljka će se iznajmiti kada je lijep sunčan dan. A hoće li se iznajmiti ako je dan ne baš ugodan, čak ne treba biti niti kiše, neka ima samo vjetra i neka je oblačno. Hoće li se iznajmiti isto kao kada je lijep sunčan dan? Razmislimo..... možda, ali vjerojatnije neće. A kafić? Gosti će boraviti u kafiću i konzumirati svoje na 1 m2 terase i kada nije tako lijepi sunčan dan! Odmah u startu kriterij više odnosno u + za ugostiteljski objekt, u odnosu na ležaljku. A sad cijena najma ležaljke. Najam prosječne ležaljke na prosječnoj lokaciji stoji recimo 6 eura, kao šta smo stavili i prosječno nisku cijenu kapučina za primjer iz ugostiteljskog objekta. Koliko puta dnevno se ta ležaljka iznajmi??? 5, 10, 15, 30 puta ili više? Ma neeeee, nemoguće, možda samo jednom??? PDV se ovdje obračunava po stopi od 25%. Znači od 6 eura neto ostane 4,8 eura prihoda. I eto, ovako usporedno po ovom banalnom primjeru imamo 4,8 eura dnevnog prihoda od 1 ležaljke naspram 42,5 eura prihoda od 1m2 ugostiteljske terase. A realnije je da će ugostiteljski objekt u sezoni kad je lijepo vrijeme napraviti i po 200-300 eura prihoda na m2, jer eto radi se i navečer i noću, u odnosu na mizernih 4,8 eura prihoda od ležaljke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Možda po ovakvom primjeru postane jasno zašto je 50 Eur naknade za ležaljku (ili suncobran ili sef!!!!) neshvatljivo nerentabilno u odnosu na naknadu za 1 m2 terase ugostiteljskog objekta. Ako ni tada nije jasno, eto isto = sjedni 1. Negativna ocjena. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidna primjedba.
159 Marea doo Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Predloženom minimalnom naknadom poslovanje iznajmljivanja plažnih rekvizita postaje neprofitabilno, uzimajući u obzir sva druga davanja, trošak ulaganja u opremu i trošak djelatnika (obzirom svu opremu treba dodatno slagati i pospremati). Sefovi se posljednjih godina uopće ne iznajmljuju, konkretno na plaži gdje naše društvo obavlja djelatnost stoje zatvoreni. Na primjeru plaže gdje obavljamo djelatnost dolazimo do računice da bi za iznajmljivanje plažne opreme trebalo izdvojiti 24.000 eura samo za minimalnu godišnju naknadu, dok ostali ugostiteljski objekti sa terasama od 50m2 plaćaju naknadu od 8.000 eura? Trostruko skuplje nadmetanje za obavljanje djelatnosti, a od svih djelatnosti na plaži vjerojatno najmanje prihoda nosi iznajmljivanje plažne opreme, koje se vrši u najkraćem razdoblju tijekom ljetnih mjeseci, ali i tijekom dana (dodatni izuzetak loše vrijeme) u odnosu na ugostiteljske djelatnosti. Navedeno nema minimalne ekonomske opravdanosti, što će dovesti do mnogobrojnih odustajanja od vršenja takvih djelatnosti na pomorskom dobru. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
160 Damir Banovac Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Molimo vas da prilikom donošenje uredbe sagledate realno stanje na terenu ,razvijenost mjesta,infrastrukturu ,broj gostiju,trajanje sezone i drugi bitni faktori koji bi trebali utjecati na minimalnu naknadu za korištenje pomorskog dobra. Vi ste uzeli cijelo područje Hrvatske za jednu zonu. Ista cijena za sve i svugdje,što je neprihvatljivo. Sezona ne traje svugdje isto a posebno u malim turističkim mjestima Nadalje neosnovano je podizanje cijena Čl.14.st.1.t.2 .Umjesto 1000 eura po plovilu na motorni pogon ,razumno bi bila naknada barem po dužnom metru plovila ,primjerena je 50 eura da bi bilo rentabilno. Nije ista cijena plovila ,a ni najma plovila od 5m sa motornim pogonom 3,7 kw i plovila 8 m sa motornim pogonom od 250kw. Vaše predložene cijene nisu održive ,posebno za mala mjesta gdje sezona traje puno kraće nego u turističkim biserima npr.Rovinj,Opatija,Hvar i dr. Zar želite ugasit sve obrte i snizit dodatnu ponudu koju su sami obrtnici sa svojim sredstvima podigli na veći nivo. Čl.14.st.t.3 umjesto 100 eura za dasku za jedrenje ili jahanje po valovima ,održivo bi bilo pola iznosa tj.50 eura po dasci za jedrenje ili jahanje po valovima. Nadam se da ćete uvažiti primjedbe i prijedloge,te donijeti uredbu koja je prihvatljiva za rentabilnost poslovanja obrtnika i poduzetnika . Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
161 Marieta, obrt za usluge Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Navedeni iznosi su preveliki i nemaju uporište u realnom stanju na plažama.U mom mjestu koje je poprilično mala sredina ovo minimalna naknada će zaista biti precjenjena. Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko. Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
162 Josip M. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Bilo bi u redu uvažiti mnogobrojne komentare i prigovore vezane na visinu minimalnih naknada - koje su previsoke. Minimalne naknade trebale bi ostati kao i do sada (po staroj uredbi), jer već se samo po sebi nova situacija uvelike razlikuje od dosadašnjeg zakona i uredbi - nema više samo tko je najbrži u predaji pa plaća propisanu naknadu, nego se provodi natječaj. Kroz natječaj se vrši nadmetanje zainteresiranih ponuđača, koji će ionako nuditi višlje cijene od minimalnih. ako im je želja raditi djelatnosti na pomorskom dobru. Sefove treba svakako izuzeti od naplate. Uvijek je lijepo vidjeti plažu koja nudi sefove radi dodatne sigurnosti na plaži, iako je to rijetkost na našoj obali. Neka poduzetnici ulažu u tu sigurnost, ne treba ograničavati naknadama jer se ionako mnogi bune da su sefovi neisplativi i da se njihovo korištenje ne naplaćuje. Ministarstvo bi kod ovog javnog savjetovanja trebalo uvažiti prijedloge i reakcije vršioca djelatnosti, koji najbolje poznaju stanje na "tržištu" pomorskog dobra i lokacija gdje se djelatnosti obavljaju. Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
163 Rogovo d.o.o. za turizam i usluge Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, minimalna godišnja naknada u iznosu od 50 eura po ležaljci je nerealna iz više razloga. Prvi je da ne može početna cijena biti ista za sva mjesta na obali. Npr. Ne može koncesionar u nekom malom mirnom mjestu na obali koji iznajmljuje ležaljku za 5 eura platiti koncesiju kao iznajmljivač u Dubrovniku, Novalji, Istri i sl. koji će koncesiju za jednu ležaljku isplatiti za 1 dan dok drugi iz primjera treba iznajmiti svaku ležaljku 10 dana za redom da isplati samo koncesiju bez plaća radnika itd. Na ovaj način ne da bi se otežalo malim poduzetnicima nego bi im se ukinula svaka mogućnost poslovanja. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
164 Josip M. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani. Naš obrt obavlja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme na više lokacija i dulji niz godina. Do sada smo uvijek bili jedini ponuđač zainteresiran za koncesijsko odobrenje na lokacijama gdje obavljamo djelatnost. Isplativost poslovanja je bila uredna u smislu pokrivanja troškova, nabave opreme, plaćanja javnih davanja te isplata plaća djelatnicima. Nikada nije ostajala nekakva dobit da bi kazali kako je taj posao "unosan" i kako zarađujemo neki ozbiljan novac. Naprotiv. Ali radilo se i bili smo zadovoljni pokrivanjem troškova i plaća za naše djelatnike. Sada, ovakvom minimalnom naknadom koju predlažete, dovodite nas u situaciju da se niti naš obrt VIŠE NEĆE javljati na dosadašnje lokacije za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme (suncobrani, ležaljke, sefovi, pedaline, sandoline). Primorani ćemo biti zatvoriti i raditi nešto drugo, ili i mi trbuhom za kruhom u inozemstvo! Također, sumnjamo da će se itko drugi javiti za te lokacije, kada niti do sada nije (a bile su 10 puta niže naknade!). Koji je finalni rezultat Ministarstva i ove Vlade? Zatvoreni obrti i mala poduzeća, ljudi ostali bez posla. Gradovi i općine ostali bez naknada, državni proračun bez poreza i davanja. Većina plaža ostaju prazne i bez sadržaja, turisti i kupači nezadovoljni jer je prostor ogoljen i nema sadržaja. Dakle, sve skupa GUBITAK svih i svakoga, u svakom smislu! Je li toga vrijedan ovaj novi zakon i nova Uredba? Čemu postavljanje minimalne naknade, ako su tako visoke? Propišite minimalne naknade, ali neka budu u razini u kojoj su bile do sada, ili maksimalno duplo skuplje (maksimalno!!). Ionako postoji slobodno tržište, a minimalna naknada nije ona koja će biti i ponuđena! Dakle ako je taj posao toliko dobar i unosan, toliko primamljiv, naravno da bi po nekoj lokaciji trebalo biti više zainteresiran i da će prevladati ponuda i potražnja - odnosno nuđenje višlje cijene plaćanja naknada na natječaju! Dakle prepustite ljudima da rade i da se natječu, ne ograničavajte i ne uništavajte, molimo vas! Također, uz prijedlog da minimalne naknade za iznajmljivanje plažne opreme (suncobrani, ležaljke) budu propisani minimalnom naknadom koja je maksimalno 2x skuplja nego do sada (dakle cca 10 EUR po rekvizitu), predlažemo da se naknada ne naplaćuje za SIGURNOSNE SEFOVE! Sefovi se više uopće ne iznajmljuju, neprofitabilni su 100%. Njih se daje GRATIS uz komplete suncobrana i ležaljki, samo kao nekakav benefit za goste, jer ionako sefovi stoje prazni! Naša općina je već propisala Plan upravljanja pomorskim dobrom, i unutra su navedeni sefovi. I šta sada da mi radimo?? Da plaćamo 50 eura po sefu??? Tko je tu lud i tko će si to dozvoliti. Dakle opet dolazimo do toga da se na najtječaj javiti nećemo, jer isplativosti nema. Desit će se da će sve plaže ostati bez sefova, pa i one koje su imale taj benefit. A što je sa plažama koje nemaju sefove? Mislite li da će netko htjeti u njih ulagati i imati ih, pa plaćati tako visoke naknade za nešto što je neisplativo? Nikakvog smisla nema! Ostavite za SEFOVE da NEMA NIKAKVE MINIMALNE NAKNADE. Ako slobodno tržište želi, neka ponuđač nudi po sefu ako želi i naknadu od 100 eura, tko mu brani?? Ali nemojte ostalima uništavati egzistenciju! Također, ovim prijedlogom da se sefovi NE NAPLAĆUJU kroz minimalnu naknadu, otvara se mogućnost da možda netko drugi od poduzetnika uloži u sofove na plažama, da poveća i upotpuni svoju ponudu, pa i ako bude besplatna ako ništa drugo turisti će imati BENEFIT, a plaže će biti sigurnije!!! Vjerujte nam 100%, znamo o čemu pričamo jer smo u tom poslu već više godina i na 4 različite plaže (lokacije). Molimo finalno da uvažite prijedloge, jer smo u suprotnome primorani odmah potražiti nove poslove za sezonu, već sada u veljači tražiti druge poslove i zatvarati naše postojeće obrte i firme! Ne možemo dočekati ožujak ili travanj u NEIZVIJESNOSTI. Hvala na razumijevanju i odobravanju datih sugestija. S poštovanjem, Josip Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
165 Lara Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Minimalna godišnja naknada od 50€ po ležaljci je previsoka i nepravedna prema obrtnicima i malim poduzetnicima koji se iznajmljivanjem opreme za plažu bave u malim sredinama. U mjestima koja nisu toliko turistički aktivna i koja nemaju luksuzni turizam ležaljka se iznajmljuje po znatno nižim cijenama nego u turističkim atraktivnim mjestima. Koncesionar za 60 ležaljki mora platiti minimalnu naknadu od 3.000€. Nabavna cijena ležaljke je min. 50€, dakle za 60 ležaljki je 3.000€. Članarina obrtničkoj komori je 133€. Dakle samo troškova se nakupi cca 10.000€. Sezona u manjem mjestu traje cca 45 dana. Mislim da se na ovaj način znatno otežava malim poduzetnicima, ako ne i onemogućuje raditi. Cijena ležaljki bi trebala biti definirana i s obzirom na grad/općinu, ne fiksno za cijelu Hrvatsku. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
166 Merlo Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. 1.000 eur minimalna naknada po plovilu je previsoka, jer mnogi iznajmljuju plovila jačine 3,5kw - 15kw. Sama logika nalaže da se takva plovila ne iznajmljuju po visokim cijenama. Trebalo bi napraviti razrede po kilowatima i značajno sniziti minimalnu naknadu. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
167 Vlado Sipos Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. ako do ovakvih promjena dodje, mislim da mogu komotno zatvoriti obrt. Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko. Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
168 Brid d.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Prijedlog naknade za ležaljke je zaista nerealan budući da se prihod ostvaruje 2-3 mjeseca u godini . Toliko povećanje nema računicu za baviti se iznajmljivanjem ležaljki a hoćemo razvoj i napredak turizma, bolju ponudu itd. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
169 NIKICA PERČINIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovanje, Bavim se najmom plovila više od 23 godine i ako mjerodavni nastave razmišljat u ovom smjeru i svake godine dizat cijene onda ću morati ozbiljno razmislit o zatvaranju obrta Obzirom na krizu u cijelom svijetu prvo čega će se turisti odreći, to je najam plovila, na ljetovanje će doći, jesti moraju a najam plovila je luksuz Daje se zaključit da ovakve prijedloge donose ljudi koji ne žive od turizma, jer ovo je van svake pameti Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
170 Petra Nekić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Minimalna naknada za iznajmljivanje plažne opreme nikako ne može biti ista na razini cijele Hrvatske kao što ni visina komunalne naknade za izgradnju kuće ili cijena stana nije ista u Zagrebu i Glini ili Splitu i Sinju. U manjim sredinama sezona ne traje 4-5 mjeseci nego 40-50 dana. Ukoliko se za jednu ležaljku plati naknada od 50€, a ona se iznajmljuje po 5€/dan, istu tu ležaljku je potrebno iznajmiti 10 dana da bi se pokrio samo koncesijski trošak. Gdje su još nabava same ležaljke, porezi, plaće, doprinosi i sl. Ovolikim iznosima posao iznajmljivanja plažne opreme u malim sredinama postaje neisplativ. Turizam se treba poticati u takvim mjestima, a ne degradirati. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
171 MARKO CARIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Minimalan iznos naknade za iznajmljivače ležaljki i suncobrana iznosio je 10 do 40kn. Vi sada predlažete jednako za cijelu RH i to iznos od 50€. U usporedbi s najskupljom naknadom do sada, to je povećanje od 9.5 puta! Predlažem da se iznos naknade poveća, ali ne u ovolikom iznosu već u omjeru kao što su povećani iznosi za terase kafića ili šankove na plažama gdje su povećanja za 2-3 puta, a ne za 9-10 puta. Primjereno bi bilo da visina naknade varira ovisno o lokaciji i cijeni koju iznajmljivači mogu naplatiti krajnjem korisniku budući da se ležaljke u manje razvikanim mjestima iznajmljuju za 4-5€, a ne po cijeni od 40€ kako naši mediji vole predstaviti javnosti u jeku turističke sezone. Tu cijenu se možda može postići u Novalji, ali sigurno ne na ostatku otoka Paga i sličnim mjestima. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
172 Tihomir Steigl Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, bavimo se iznajmljivanjem plovila, nažalost konkurencija je izuzetno velika, a i znate da imamo najveću charter flotu na svijetu. Dodatan namet uvjetovati će gašenje manjih tvrtki koje se bave najmom plovila, a time će ostati i bez prihoda tvrtke koje se bave održavanjem plovila, servisiranjem motora te prodajom i ugradnjom dodatne opreme. Ukoliko vam je cilj da nametima uništite male tvrtke, a tržište prepustite samo najvećima, a prema ovome čini mi se da jeste, onda ste na dobrom putu. Ukoliko možda ipak nije, onda mikro i male poduzetnike koji u vlasništvu nemaju više od 200-300.000€ vrijednu opremu, oslobodite bilo kakvih nameta i pomozite da prijeđu takav neki iznos, jer će zasigurno većom i skupljom imovinom ostvarivati i veće prihode, pa će moći i više odvojiti za dodatne namete. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
173 Ante P. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Uz ovu nebuloznu i nerealnu uredbu veliko zlo nam je u Opatiji napravio gradonačelnik Kirigin. Donio je plan upravljanja sa toliko visokim ulaganjima, uvjetima i garancijama koji su izmišljeni samo tako, pitamo se za koga? To nije isplativo nikome, pa ni izgleda Lurssenu (Liburniji) koja je isto navela da su tražena ulaganja nerealna i ekonomski neisplativa. Pitamo se mi kome to Kirigin pogoduje i kome je u interesu da je predložio i donio takav ludi plan? Odgovor na to pitanje mora postojati, a znati će se uskoro. A mi ćemo barem biti pametniji na izborima, šta se njega i njegove gradske svite tiče! Vezano na prijedlog Uredbe, dajem prigovor na visine predloženih naknada. Sve je paušalno i loše pisano, sva su jaja stavljena u isti koš a nisu sva jednako vrijedna niti se mogu isto naplatiti! Smanjiti naknade za barem 5 puta, pa neka slobodno tržište nudi svoje na natječaju. Hvala na pažnji i uvažavanju sugestije! Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno za koju djelatnost je iznos određen previsoko. Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
174 Kristijan Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Predložene naknade za djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme od 50 Eur po suncobranu, ležaljci, sefu i slično su nerealne i neprofitabilne 99% iznajmljivača u HR, izuzev možda glavnih plaža u glavnim turističkim središtima gdje dosežu cijenu do 40 Eur, no treba uzeti u obzir da 99% ostalih lokacija po plažama koje nisu središnje po „jačim“ lokacijama iznose cca po 4-5 Eur dnevno!! I u sve to je uključen PDV od 25%! Samo za isplatiti minimalnu naknadu za taj jedan rekvizit treba do punih 15 dana sunca, sa plaćenim davanjima, a gdje su svi ostali troškovi?!?! Gdje su ulaganja, porezi, radna snaga....? Pa sezona kod većine traje do max.max ali max 40 dana! Mislim na pravu sezonu, kada ima gostiju koji iznajmljuju plažne rekvizite. Niti neću spomenuti da nisu svaki dan svi rekviziti u najmu, a naknadu treba fiksno platiti za sve rekvizite. Ovo sada ispada jako neozbiljno, jer kada se napravi računica i pokriju svi troškovi u potpunosti je neprofitabilno iznajmljivati i ulagati u tu djelatnost!! Pa 99% plaža u HR ostat će PRAZNO bez plažnih sadržaja, garantirano! Normalni obrtnici i poduzetnici neće obavljati neisplative djelatnosti, mogu samo stranci doć prati kakvu lovu u ovoj našoj POŠTENOJ RH! Sramota na šta nam je spala već ionako demografski desetkovana država, pa valja sada uništiti i sve ovo malo šta je ostalo! BRAVO, ako je to cilj!!! Dakle, da se vratimo na PRIJEDLOG: Naknade za iznajmljivanje plažne opreme trebaju biti kategorizirane po mjestu obavljanja iste, kao što je to bilo u dosadašnjem Zakonu. Raspon naknada bi se trebao kretati od viših cijena za uređene plaže i one na središnjim lokacijama pa do nižih cijena za neuređene plaže ili one koje nisu u prvoj zoni turističkog središta. Neka se određivanje min.naknade po zonama dopusti jedinicama lokalne samouprave, valjda one najbolje znaju koja lokacija koliko vrijedi i koliko je posjećena, te koliko se približno vremenski iskorištava kroz godinu (ne iskorištava se vremenski podjednako centralna plaža u velikom tur.središtu i neka manja u nekom mjestu itd…). U manje popularnim turističkim mjestima sezona traje kraće, da i ne spominjemo kako za najam plažne opreme generalno ostaje period od 06-09 mjeseca, pa nema baš kupača po plažama u 05 i 10 mj., pogotovo ne onih koji iznajmljuju plažne rekvizite!! I u tom periodu od 06-09 mjeseca treba izuzeti sve vremenski loše dane (oblačne, kišne, vjetrovite) jer u svim tim lošim danima nema 90% prosječnog prometa na plažnim rekvizitima, dok recimo po kafićima čak ima + kafići rade i u večernjim satima i noću, a plažni rekviziti ovise o danu i o suncu! A ovdje su iznajmljivači plažne opreme tretirani kao nekakvi ROKEFELERI koji zarađuju MILIJARDE a kad ono SIĆA i kategorički tvrdim NAJMANJE zarađuju na plažama, i to po 10-20 puta sigurno manje od kafića! A kafići i terase ovom uredbom bi plaćali puuunoooo nižu naknadu nego plažni rekviziti! Gdje je tu logika? Koga se tu uništava i šikanira? Zar možda zbog par netočnih članaka po medijima koji plažne rekvizite netočno prikazuju kao rudnik zlata? Ako je to tako, ionako će zainteresirani na natječaju nuditi višlje cijene plaćanja naknade, ali ne trebate zato i vi - obrazovani i razumni ljudi u Ministarstvu mora biti dovedeni u zabludu i uništiti malog čovjeka, normalne ljude i poduzetnike koji prehranjuju svoje obitelji radeći ljeti da bi uspjeli prezimiti, najčešće uz neke druge dodatne poslove ostatak godine! KONKRETAN PRIJEDLOG po plažnim rekvizitima: SUNCOBRANI – trebaju se odrediti površine ili % plaže ili m2 plaže koje mogu biti prekriveni suncobranima (kao što se određuje m2 terase). Prijedlog da se suncobrani sklanjaju i pohranjuju na jedno mjesto nije realan niti provediv u praksi za 99,99 % plaža! Gdje bi se suncobrani trebali skloniti i pohraniti? Mjesto pohrane nije definirano, a suncobrani pohranjeni na hrpu ili polegnuti zauzimaju puno mjesta i izgledaju neugledno, kao da se radi o otpadu a ne o plažnim rekvizitima. Također, na plaži kao radna sezonska snaga rade najčešće učenici ili studenti koji po zakonu ne smiju obavljati teške fizičke poslove, dakle tko će po cijele dane nositi plažne rekvizite lijevo-desno? Što ako naiđe radna inspekcija pa kazni poslodavca jer eto student obavlja fizičke poslove (suncobrani sa stalkom imaju min. preko 30+kg). Predlaže se stoga da suncobrani budu raspoređeni po dijelu plaže za koji je izdano koncesijsko odobrenje, a na način da omogućuju nesmetani pristup moru. To i vizualno djeluje atraktivnije nego da su na nekoj hrpi pa ih se dalje (tko i kako?) raznosi po plaži lijevo-desno. Ležaljke se trebaju uklanjati nakon korištenja i biti složene na jedno mjesto, to je u redu. Mogu biti uredno složene na kupovima i mogu se pokriti pripadajućim pokrivkama. Smatramo da je to jedino pravedno i prema kupačima i prema nositeljima djelatnosti na pomorskom dobru. SIGURNOSNI SEF – naknada od 50 EUR ne da nema nikakvog smisla nego APSOLUTNO NEMA NI NAJMANJEG SMISLA! Pa taj sef u nabavi ne košta nego 20-30 EUR !?! Sefovi se najčešće daju korisnicima suncobrana i ležaljki GRATIS. Nitko ih ne želi plaćati jer eto ljudi su pametni pa drže svoje stvari po torbama, ili više uopće ne nose vrijednosti na plažu - svi danas ionako plaćaju sve mobitelima i virtualnim karticama na mobitelima! Dakle naplatu za SEF bi u potpunosti trebalo izbaciti iz uredbe!! Ako to nije moguće, naplata od MAX maximalno 5 Eur možda, ali možda. Ako ova ludost ostane desit će se KONTRAEFEKT – poduzetnici više neće htjeti imati i ulagati u nikakve sefove, jer je to samo neisplativi trošak! Dakle kada nebi postojala naknada za sefove, još bi se to donekle i stimuliralo, pa ako tko može neka i naplati, ali s druge strane barem se poveća sigurnost kupača i korisnika na plaži!! Ovako ovaj prijedlog (kao i naravno i sve drugo), nema NIKAKVOG SMISLA. Uništava se sve ovoga malog šta je ostalo u RH, kako sam naveo na početku izlaganja svog prijedloga! FINALNO: Cijene naplate plažnih rekvitita – postaviti razrede. Najskuplji razred za najbolju lokaciju da ide po ležaljci i suncobranu do max. 20,00 EUR, a početni minimalni razred krene sa 6,00 EUR (kao šta je bila naknada i do sada). Ionako se radi o MINIMALNIM naknadama koje se mogu ponuditi, pa ako netko želi i može ponuditi više – neka nudi! Slobodna mu volja! Neka nude lovatori i 1.000 EUR po rekvizitu ako žele, ali MOLIM VAS nemojte uništavati male normalne ljude, poduzetnike, obrtnike, hrvatske obitelji i hrvatskog čovjeka!!! SEFOVI – u potpunosti maknuti iz uredbe i neka budu besplatni, odnosno neka netko samostalno nudi nešto za platiti od naknade ako želi! Tržišna utakmica na natječaju! Neka poduzetnici ulažu u sigurnost kupača, ali neće ako se to plaća, jer ionako nitko danas više ne koristi sefove! Nemojte raditi kontraefekt jer sefove nitko neće htjet imati, neisplativo u potpunosti. PEDALINE, SUPOVI, SURF DASKE – isto postaviti min.početnu cijenu po razredima, od npr. 30 EUR pa do 100 EUR, također neka nudi tko misli da može više, a lokalna samouprava neka po razredima i lokacijama (kao i za ostale plažne rekvizite) raspiše min.naknadu po lokacijama. Ovakav prijedlog je realan i logičan, a o poštenju prema običnom čovjeku da i ne spominjemo! Vidim po ostalim komentarima da mnogi pišu i misle isto! Dakle MOLIMO VAS neka kod svih vas u Ministarstvu pobijedi i prevlada RAZUM, LOGIKA, EMPATIJA I VJERA prema nama, vašim sunarodnjacima i supatnicima koji se bore za svoje radnike, za svoje obitelji i za našu državu, da ostanemo u njoj prehranjivati svoje obitelji i živjeti bez grčeva za sutrašnjicu, jer u suprotnome selidbe se nastavljaju, pa neće više imati tko niti raditi niti iznajmljivati a niti puniti gradski i državni proračun!! Hvala puno na pažnji i razumijevanju. Puno dobroga želimo svima u Ministarstvu mora i prometa. Pozdrav i dragome nam Ministru Butkoviću kojega je uvijek simpatično i drago vidjeti. Vjerujemo da svi zajedno želimo nastaviti živjeti u PONOSNOJ I SIGURNOJ Hrvatskoj! Živjeli uz srdačan pozdrav s mora! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
175 Anja Grgr Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Mislim da je minimalna godišnja naknada za iznajmljivanje plažne opreme od 50 eura, bez obzira na lokaciju, previsoka. Razumijem poskupljenje i inflaciju, ali ovo je ludost kojom će se pregaziti svi mali obiteljski iznajmljivači. Sumorne vijesti u najdepresivnijem mjesecu. Molim da barem razmislite o kategorizaciji ili zoniranju turističkih naselja. Kad tad će se to i morati napraviti, ali bilo bi dobro da to bude prije nego se jedinstvenim visokim naknadama pregaze domaći i obiteljski iznajmljivači. Skoro bi rekla da se ide u korist velikim hotelijerima i stranim ulagačima. Stvorimo tu uređenu zemlju! Hvala i lijep pozdrav svima! Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki. Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.).
176 sole Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Dosadašnja cijena u mjestu gdje iznajmljujemo ležaljke je iznosila 40kn odnosno 5,31€ što je u skladu s lokacijom budući da se radi o malom turističkom mjestu gdje se njeguje obiteljski turizam. Povećanje od 9 (devet!) puta u odnosu na prethodno sezone nikako nije isplativo budući da sezona u takvoj sredini traje od 10.07-20.08. Nadalje, zbog mjesta na plaži I jačine vjetra na moru nije moguće koristiti prijenosne suncobrane jer predstavljaju daleko veću opasnost za korisnike koji ih iznajmljuju. Već su se događale nesreće uzrokovane suncobranima koje vjetar jednostavno raznese po plaži. Naši suncobrani imaju oko 150 kila I nemoguće ih je prenositi a sami po sebi su jako sigurni i estetski privlačni. Fiksni suncobrani su najbolji odabir što je već I dokazano, naravno uz uvjet da se postave netom prije sezona I maknu nakon da bi komunalne službe mogle nesmetano obavljati svoj posao. I mišljenja naših turista od kojih živimo treba uvažiti jer gotovo 99% njih smatra apsurdnim na plaži viditi te lake plastične suncobrane koji ne služe nikakvoj svrsi I odbijaju ih unajmiti, dok se pokraj fiksnih suncobrana napravljenih od prirodnih materijala koji zaista pružaju hladovinu slikaju i uvijek rado rezerviraju. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki. Sukladno članku 72. stavku 5. Zakona o pomorskom dobru davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra, stoga se uredbom ne može propisati da se sredstva kojim se djelatnost obavlja mogu držati izvan lokacije iz dozvole dok nisu iznajmljena krajnjem korisniku.
177 JAKOV BANOVAC Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Trajanje sezone u manjim turističkim mjestima je od 30-50 dana, ako uzmete u obzir da posao iznajmljivanja plovila najviše ovisi o ljudima koji su smješteni u mjestu gdje se ta djelatnost obavlja te drugom važnom čimbeniku, a to su vremenske neprilike (kiša, vjetar, valovi,...) zbog kojih se onda iznajmljivanje istih ne obavlja. Dolazimo do zaključka da sa iznosom minimalne godišnje naknade od 1.000 eura po plovilu na motorni pogon odnosno 100 eura za dasku takvo poslovanje ne može biti održivo. Prigovor na Čl. 14 (1) Točke 1. i 2. Minimalna godišnja naknada u iznosu od 1.000 eura nije realna zbog toga što se u istu kategoriju ne mogu stavljati brodovi čije su tržišne vrijednosti dosta različite, kao i što ti brodovi neće donijeti ni približno slične prihode npr. male brodice od 5 metara sa snagom motora 5 konjskih snaga (vrijednost cca. 5.000€) može donijeti cca. 2.500€ prihoda, dok gliser od 8 metara sa snagom motora 250 konjskih snaga (vrijednost cca. 100.000€) može donijeti cca. 25.000€ prihoda. S ovim se najviše ugrožava poslovanje iznajmljivača sa malim brodicama stoga dajem prijedlog da se naknada za plovila računa po dužnom metru plovila te snazi motora tog istog plovila, jer kada se uzmu ostali troškovi u obzir, takvo poslovanje završava u minusu. Nadalje, cijene minimalnih naknada ne smiju biti iste na razini cijele RH, jer nisu sve destinacije jednako razvijene te im sezona vremenski ne traje isto. S ovakvim odlukama onemogućujete razvoj turizma naročito u manjim sredinama gdje su najviše obrntnici ti koji nude dodatan sadržaj. Obrtnici će zbog neodrživosti poslovanja biti prisiljeni zatvoriti svoje obrte i biti primorani na odlazak u inozemstvo, a turistička ponuda u manjim sredinama će se smanjiti što će rezultirati tim da će onda strani gosti biti u potrazi za novim destinacijama sa bogatijom turističkom ponudom. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon
178 Antonio Maraš Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, da se cijena poveća za skoro 8 puta za ležaljke/suncobrane je nerealna i nepravedna trebala bi biti kategorizirana nekako za jača i veća mjesta i za manja mjesta. Po manjim mjestima su dolazili ljudi sa naših prostora da bi mogli uživati jer su cijene bile niže nego u Opatiji, Dubrovniku, Rovinju i time su i cijene stavljene da budu prihvatljive za njih. Ako su cijene svega u HR narasle za 20-30% mislim da bi tako i trebala cijena toga. Sa 7€ znači na 10-12€, a ne na 50€. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
179 Stamba, obrt Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Čl.14. (1) - točke 1.i 2. sadrže jednaku naknadu neovisno o vrijednosti plovila kojim se vrši djelatnost, nije korektno obzirom netko obavlja djelatnost sa plovilom od 5.000 EUR kojeg naplaćuje možda 80 EUR dnevno, a netko sa plovilom od npr.100.000 EUR kojega naplaćuje 800 EUR dnevno. Trebalo bi naknadnu postaviti prema % vrijednost plovila kojim se djelatnost obavlja. Npr naknada od 3% vrijednosti plovila. Točka 3. - naknada od 100 EUR previsoka za pedaline,, sup dakle, daske za jedrenje i slično... Jedna dobra SUP daska nova iz dućana košta 300-injak EUR, stoga je pretjerano naplaćivati naknadu od 100 EUR po dasci. Treba uzeti u obzir da se sve to naplaćuje od korisnika po 6-7-10 EUR, a iznosi uključuju i PDV. Također nisu svi ti rekviziti stalno u najmu, ovisi se puno o vremenskim uvjetima te dodatno uvjetima na moru, na kraju se dolazi do neprofitabilne računice. Predlaže se postaviti min.naknadu od 60,00 EUR po pedalini, a 30,00 EUR po SUP daskama, daskama za jedrenje i sl... Ionako se radi o minimalnim naknadama te se zainteresirani subjekti kod nadmetanja trebaju natjecati tko će dati bolju ponudu. Stoga treba postaviti realnije minimalne okvire tržišne utakmice! Čl.14. (2) Min.naknada od 50,00 EUR za iznajmljivanje plažne opreme nije realna! Previsoka je, povećanje od 10 puta u odnosnu na prethodnu uredbu, pretjerano! Uništavaju se svi mali poduzetnici, obiteljski obrti... Uzmite u obzir da se naknada mora platiti za sve rekvizite, a nisu stalno svi rekviziti u najmu! Mnogo ovisi i o vremenskim uvjetima, ali i o lokaciji na kojoj se iznajmljuje oprema! Nije isto iznajmljivati opremu npr. na Žnjanu, centru Hvara, Rovinja, Opatije ili Dubrovnika kao i u nekom zaseoku i sporadičnoj plaži, a na kojemu se ni usluga izmajljivanja ne može naplatiti kao na plaži u centru Rovinja, Opatije, Splita, Dubrovnika...! Minimalna naknada po plažnom rekvizitu (ležaljka, suncobran) trebala bi iznositi maksimalno 20,00 EUR i eventualno postaviti razrede uz povećanu naknadu za lokacije na frekventnijim mjestima i centrima turističkih središta. Ili jednostavno ostaviti nadmetanje nuženja veće cijene od strane ponuđača. Također nije nimalo realno SEF za pohranu stvari stavljati u isti cjenovni razred kao i plažne rekvizite (ležaljku i suncobran)! SEF se najčešće poklanja klijentima uz najam suncobrana, većina novih suncobrana ima sefove na sebi! Sama cifra min.naknade je abnormalno visoka! Za SEF treba biti besplatna, čime se na neki način stimulira poduzetnike u ulaganje bolje opreme i postavljanje sefova na plaže - povećava sigurnost turista i stanovništva!! Ako nije moguće da je besplatno, naknada treba biti simbolična, možda 5,00 EUR!! Ako je to toliki biznis (a nije nikakav) opet će se u tržišnoj utaknici poduzetnici natjecati tko nudi više!! Ovim minimalnim naknadama se samo dodatno uništava sve dobro u HR i na našoj obali!! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
180 MARINO MITROVIĆ-MATIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, prvo, želim istaknuti da predložene minimalne godišnje naknade iznose nerealno visoke iznose, odnosno povećanja za 200-300% jednostavno nisu opravdana. Nadalje, smatram da je nerealno i nepravedno postaviti jednaku godišnju naknadu za plovila različite vrijednosti. Primjerice, postavljanje iste godišnje naknade od 1.000 eura za plovilo od 7-8 m čija vrijednost ide i preko 120.000 eura i malu pasaru u vrijednosti 5.000 eura je nepravedan. Ovakav pristup ne uzima u obzir stvarnu vrijednost plovila, što može rezultirati nerazmjernim financijskim opterećenjem za vlasnike manjih plovila. Dodatno, molim vas da uvažite činjenicu da ne može cijena biti jednaka za mala sela i za izražena, prepoznata turistička mjesta poput Dubrovnika, Hvara, gdje sezona traje i više od 3 mjeseca. Postavljanjem istih godišnjih naknada za različite lokacije onemogućava se razvijanje turizma u manjim mjestima. Potrebno je prilagoditi naknade prema različitim turističkim destinacijama, uzimajući u obzir specifičnosti svake lokacije, kako bi se potaknuo održiv razvoj turizma širom Republike Hrvatske. Ovako visoke cijene mogu ozbiljno ugroziti održivost poslovanja, posebno za one koji upravljaju manjim plovilima. Uzimajući u obzir navedene primjedbe, molim vas da ponovno razmotrite predložene odredbe zakona i prilagodite ih kako bi odražavale stvarne uvjete na terenu i poticali održiv razvoj turizma u cijeloj Republici Hrvatskoj. Onemogućavanjem prilagodbe naknada prema vrijednosti plovila i specifičnostima lokacija, ovakav zakon može ozbiljno otežati poslovanje iznajmljivačima malih plovila, posebno u manjim mjestima gdje turizam ima ključnu ulogu u gospodarstvu. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
181 4 rent Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Smatramo da je Vaš prijedlog kojem ste odredili minimalne godišnje naknade za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport krajnje neprihvativo za nas obrtnike koji se bavimo istim. Konkretno u našem slučaju iznajmljivanje plovila na motorni pogon, do sada se obračunavalo po dužnom metru i iznosilo je cca od 20 do 50eura po metru ovisno o zoni iznajmljivanja. Slažemo se da ste morali uvesti neko povečanje naknade, ali možda ne na taj način jer konkretno u našem slučaju nije isto dali rentamo pasaru od 4metara i snage 4kw ili gliser od 8metara i snage 200kw, iz toga poizlazi da mala polovila neće biti više rentabilna za rentu, Stoga smatramo da bi prihvatljiviji bio model obračuna po dužnom metru ili snazi motora , ali i da visina naknade i dalje ovisi o turističkoj zoni. Konkretno u našem slučaju poslujemo u zoni gdje sezona traje cca 60-70 dana i od toga imamo max 45 radnih dana radi vremenskih uvjeta. Nadam se da čete uzeti u obzir naš prijedlog i pronači riješenje koje če biti prihvatljivo za nas obrtnike kao i za Vas. Unaprijed zahvaljujem. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
182 Obrt MOANA Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Mislim da je ovakav pristup s naknadama prema svim obrtnicima vrlo neozbiljan i krajnje opasan za opstanak istih. Očekivali smo veće naknade, sve je išlo gore, očekujemo red na plažama i protiv toga nismo, ali ovakvim naknadama nas dovodite u opasnost od zatvaranja. Osobno iznajmljujem ležaljke i suncobrane na plaži koja je većinom domaće populacije i, uz ionako niže cijene, često ne uspjevamo iznajmiti. Po novim naknadama, tu će ležaljku i suncobran biti nemoguće iznajmiti jer bi podizanjem cijene izgubili krajnje korisnike. Prijedlog da se naknada digne 2-3x više od dosadašnje bi bila razumljiva, ali ovaj prijedlog je zaista zastrašujuć. Predlažem da naknada po suncobranu i ležaljci ne bude veća od 20€ jer lokacija na kojoj mi iznajmljujemo teško da može izdržati više od toga. Također, vrlo je neobično i klimavo razrađeno "spremanje neiznajmljenih suncobrana" jer su suncobrani, radi sigurnosti ljudi, fiksirani na betonske blokove te ih je po šljunčanoj plaži vrlo teško, a cijeli dan i nemoguće, izvlačiti i spremati kako se netko odluči. Smatram da ako smo platili naknadu za korištenje nekog prostora, taj prostor i možemo koristiti prema potrebama djelatnosti koje obavljamo pritom poštivajući sva ostala pravila i zakone vezane za korištenje prostora na plaži. Vjerovati ću da ovo netko čita i uvažava te je spreman na korekcije koje su nam jako bitne za opstanak. Lp Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki. Sukladno članku 72. stavku 5. Zakona o pomorskom dobru davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra, stoga se uredbom ne može propisati da se sredstva kojim se djelatnost obavlja mogu držati izvan lokacije iz dozvole dok nisu iznajmljena krajnjem korisniku.
183 BALTT NAUTICA Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Poštovani, Članak 14. Stavak 2. 1.000 eura po plovilu na motorni pogon. Smatram da na ovaj način nije dobro postavljena početna cijena, ne može početna cijena za neku Pasaru od 4m s motorom od 5Hp bit ista kao za neku gliser 6-7m od cca 200Hp. Prošlih godina cijena se kreirala po dužnom metru broda i iznosila je oko 43€ po metru broda. Ako se već cijena mijenja nek se uzme u obzir jačina motora ili dužina broda. Male Pasare koje u jako kratkoj sezoni nekog manje razvijenog mjesta brutto zarade nekih 3.000€ neisplativo je da početna cijena koncesijskog odobrenja bude 1.000€! Na ovaj način dobit čete da se mnogi obrti gase zbog neisplativosti, ili će cvjetat rad na crno! Ljudi koji su uložili znatna sredstva da bi radili u RH, vjerojatno će sve prodat i otići negdje drugdje, jer ovo jednostavno nema smisla! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje plovila na motorni pogon.
184 Anamaria Božić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Minimalne godišnje naknade ne mogu biti jednake za sve lokacije u RH kao što cijene apartmana i ostalih sadržaja nisu jednake u Dubrovniku i Privlaci. Cijena dnevnog najma ležaljke u Dubrovniku doseže cijenu od 40€, dok je u Privlaci 5€. Isto tako sezona u velikim gradovima traje minimalno 4-5 mjeseci dok sezona u manje razvijenim područjima traje 2 mjeseca s čime iznajmljivanje ležaljke u takvim sredinama postaje neisplativo. Smatram da bi se minimalna naknada trebala donositi po turističkim zonama koje uzimaju u obzir razvijenost pojedine lokacije, dužinu trajanja sezone i sl. ukoliko želimo da se turizam razvija duž cijele naše obale, a ne samo u velikim sredinama. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
185 Obrtnik Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. Mislim da je jako nepravedno i krajnje neodgovorno za svaku lokaciju propisivati isti iznos koji se plaća po jednoj ležaljci. Mislim da bi se trebalo voditi barem stupnjem razvijenosti općine u kojoj se traži koncesijsko odobrenje jer nije isto držati ležaljke na lokacijama u Splitu, Hvaru, Gradcu ili Pločama. Mnoge lokacije su i ovako na rubu održivosti te će ovim poskupljenjem postati neisplative. One najbolje lokacije mogu podnijeti ovu cijenu zakupa ali druge baš i ne a problem je što se medijski želi prikazati da su sve lokacije jako isplative te se u prvi plan uvijek guraju one koje su najbolje a zanemaruju one gdje netko dnevno iznajmi samo par ležaljki. Mislim da se cijena treba smanjivati ovisno o stupnju razvijenosti općine tako da barem one koje su III. stupanj razvijenosti ne plaćaju isto kao i one s VII. stupnjem razvijenosti. Smatram da bi niska cijena potakla razvoj ove aktivnosti na mjestima gdje je trenutno nema te omogućilo bi se obrtnicima da prošire svoje poslovanje. Mislim da je realna cijena od 4 eura po ležaljci/suncobranu za I. razinu razvijenosti te da se po većem stupnju povećava za dodatnih 3 Eura te se može doći do maksimalnih 25 Eura za VIII. razinu razvijenosti. Ovakvim načinom računanja potaknulo bi se razvoj pružanja ovih usluga a povećanje bi za veće za one koji su u najrazvijenijim jedinicama. Zakon treba poticati razvoj turizma a ne ga onemogućavati. Ako je do sada bilo 80kn što je zaista niska cijena (40kn ležaljka i 40kn suncobran) ali nema logike da sada to bude 100 eura (50eur ležaljka i 50 eur suncobran) a pojedinim natječajima smo "natjerani" da prijavimo isti broj suncobrana kao i ležaljki iako za neke obrtnike to nema ekonomskog opravdanja. Ova odluka je jako ishitrena jer je sezona za par mjeseci a ovakva promjena uvjeta je enormna, pa radi se o povećanju koje je skoro 10 puta u odnosu na uvjete poslovanja prošle godine. To je neozbiljno i u takvim uvjetima se ne može planirati poslovanje bilo kakvog gospodarskog subjekta. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki. Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.).
186 Marijo Uvalić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, Članak 14. 50 eura po ležaljci ,suncobranu itd. ova cijena nije uredu , opet postoji razlika između onih koji iznajme dnevno 5 ležaljki i onih koji iznajme po 30 i više uzeti u obzir poziciju i mjesto iznajmljivanja na pomorskom dobru pa onda odrediti cijenu , opet za svakoga nije uredu da bude isto smatram da cijena nikako nije ok , je li ovo predlaže netko ko želi uništiti turizam ????? Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje ležaljki.
187 Grad Opuzen Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. Poštovani, Smatramo da je minimalna godišnja naknada za objekt i po m2 terase previsoka za nerazvijena turistička područja gdje sezona u prosjeku traje 2 mjeseca. Naš prijedlog je određivanje godišnje naknade po količini dana rada u sezoni objekta ili na mjesečnoj bazi te po indexu turističke razvijenosti područja što objavljuje svake godine Institut za turizam. Na ove trenutno predložene minimalne godišnje naknade smatramo da neće biti interesa za javni poziv putem kojeg će se davati dozvole za ugostiteljsku djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane u nerazvijenim turističkim područjima gdje imaju efektivnih 60 radnih dana u godini posla te gdje nije velika koncentracija ljudi odnosno gostiju koji konzumiraju proizvode kao u turistički razvijenim područjima. Srdačan Pozdrav, Gradonačelnik Ivan Mataga Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
188 NIKOLA ETEROVIĆ Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. Čl.15. Potrebno je napraviti diverzifikaciju cijene prema razvijenosti turističkog područja na kojem se dodjeljuje dozvola. Predloženi minimalni iznosi su previsoki za većinu destinacija te se predlaže kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. NUU Primljeno na znanje Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.). Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl. Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
189 Grad Mali Lošinj Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. čl.15. prijedloga Uredbe - ugostiteljsku djelatnost – predlaže se razraditi vrste objekata i maksimalne dimenzije i sl. te ujedno postavljanje rashladne vitrine te škrinje zamrzivača. Predlaže se kao iznose početne naknade propisati minimalne iznose iz ranije Uredbe. Primljeno na znanje Dozvola na pomorskom dobru daje se za djelatnost. Vrste objekata su definirane, te površinom ograničene na 15 m2. Pitanje rashladne vitrine i škrinje pitanje su plana davanja dozvola na pomorskom dobru. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl. Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
190 HOK Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. Predlaže se razraditi vrste objekata (m2 površine), vrste objekata, dimenzije šanka itd. Iz prijedloga Uredbe izostavljena je mogućnost ishođenja dozvole samo za rashladnu vitrinu/škrinju zamrzivača te se predlaže navedeno uvrstiti. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Primljeno na znanje Dozvola na pomorskom dobru daje se za djelatnost. Vrste objekata su definirane, te površinom ograničene na 15 m2. Pitanje rashladne vitrine i škrinje pitanje su plana davanja dozvola na pomorskom dobru. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
191 Obrtnička komora PGŽ Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. Isto tako vrijedi i za čl.15. prijedloga Uredbe - ugostiteljsku djelatnost – predlaže se razraditi vrste objekata (m2 površine), vrste objekata, dimenzije šanka itd. Iz prijedloga Uredbe izostavljena je mogućnost ishođenja dozvole samo za rashladnu vitrinu/škrinju zamrzivača te se predlaže navedeno uvrstiti. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe Primljeno na znanje Dozvola na pomorskom dobru daje se za djelatnost. Vrste objekata su definirane, te površinom ograničene na 15 m2. Pitanje rashladne vitrine i škrinje pitanje su plana davanja dozvola na pomorskom dobru. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
192 Stamba, obrt Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. Čl.15 točka 1. - nije korektno da svi plaćaju jednako za objekt neovisno o veličini! Treba postaviti min.cijenu po m2. Npr 300 EUR po m2 objekta, pa će onaj tko ima 8m2 plaćati 2.400 EUR a tko ima 12m2 da plaća višlje - 3.600 m2! Također bi se trebalo točka 2. - nije korektno da svi plaćaju jednako za šank neovisno o veličini/duljini! Treba postaviti min.cijenu po metru dužnom. Netko ima šank od samo 1 metra a netko i od 10 metara! Također treba vrednovati duljinu obavljanja poslovanja i lokaciju gdje se ista obavlja. Trenutno, prema ovakvo loše predstavljenom prijedlogu Uredbe ispada da su za neke djelatnosti predložene abnormalno previsoke cijene min.naknade a za druge prejeftine! Uzmimo za primjer plažu gdje je jedan ugostiteljski objekt od 12m2 sa šankom i sa 50m2 terase te recimo 100 ležaljki za najam, 100 suncobrana, 100 sefova i 10 pedalina/supova/kajaka. Ispada da ugostiteljski objekt plaća naknadu od 10.000 EUR, dok iznajmiljivač plažnih rekvizita i pedalina/supova/kajaka plaća 16.000 EUR!! Pa je li to normalno? Na istoj toj plaži, iznajmljivač plažnih rekvizita zarađuje manje od ugostiteljskog objekta, jer ovisi o perfektnom ljetnom vremenu, uvjetima na moru i suncu, dok ugostiteljski objekt radi i po vjetru i po kiši i oblacima + ima dulje radno vrijeme od iznajmljivanja plažnih rekvizita (večer)! Također, ugostiteljski objekt ako je na dobroj lokaciji može raditi svih 12 mjeseci u godini, ili barem minimalno 6 mjeseci (04-09 mjesec) dok iznajmljivač plažnih rekvizita radi u samom srcu kupališne sezone 06-09 mjesec!!! Stoga se predlaže ili ove naknade za ugostiteljstvo podignuti za TRODUPLO (x 3); pa da se uništi sve (već kada se uništava) ili smanjiti min.naknade za iznajmljivanje rekvizita za 3 puta (od trenutno predloženog ovom uredbom). Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
193 BALTT NAUTICA Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. Predlagatelju ove uredbe! Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane 1. 3.000 eura za objekt 7. 100 eura po m2 terase Ove cijene su van svake pameti, pogotovo da cijela obala ima istu početnu cijenu. U 60 dana nekog "normalnog rada" prometa, Vi ne možete izbit sva davanja , koncesija, struja, voda, plače radnika i razno razni druga davanja. Ako Vam je u cilju ugasit male obrtnike na dobrom ste putu. Ovo odgovara samo onom tko oče nelegalan novac uvući u poslovanje. Sramota za onog tko ovo predlaže!!! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
194 Ruzica Radic Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. Mislim da je ovaj cjenik pisao netko tko nema veze sa realnošću. Uništiti malog poslodavca,jel da???? Cijene ne mogu biti iste kao do sada toga smo svi svjesni ali ovakvo drastično podizanje nije normalno. Mislim da sve lokacije nisu jednako atraktivne i da cijene ne mogu biti jedinstvene. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova, iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
195 Ivan Miše Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. Predlažem da se cijene umanje u točki1.na 2000. eura, u točci 2. na 1000, u točci 3. na 2000.eura, a u točci 7. da se iznos umanji za 70 eura po m2. Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za terasu ugostiteljskog objekta.
196 Marijo Uvalić Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, Članak 15. 3000 eura za objekt , ovu cijenu je predložio netko koga briga za male koncesionare koji rade 4 mjeseca u godini tj samo u sezoni , opet se pogoduje nekome ko radi duže u godini , ova cijena nije uredu , s ovim će te sve male uništiti i primorati ih da odustanu od koncesija i onda će to stanje pogodovati velikima koji će preko malih koncesija prati novac , mislim da bi za sezonski rad trebala ova cijena objekta gdje je infrastruktura loša i ništa se ne ulaže u pomorsko dobro i di nisu ni plaže sređene trebala biti manja , ne može biti isto na Bolu na Braču i u Okrugu , Trogiru , Čiovu . ovo doista nije uredu . Cijena štekata je prevelika 100 eura opet treba sagledati poziciju koncesije na pomorskom dobru ne bi trebala biti ista za nekoga ko je na poziciji koje su blizu grada ili mjesta ili nekih koje su puno više udaljene i nisu atraktivne nemože biti za sve jednako !!!!!!! Djelomično prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za terasu ugostiteljskog objekta.
197 PAVAO TOMIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost obrazovanje i podučavanje u području sporta i rekreacije, Članak 16. Predlaže se u ovom članku dodati stavak 2. koji glasi: "Iznimno, za potrebe smještaja ronilačke i ostale opreme te za obavljanje djelatnosti obrazovanja i podučavanja u području sporta i rekreacije koju u nekomercijalne svrhe na pomorskom dobru obavljaju javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i ostale postrojbe i službe Civilne zaštite, ne raspisuje se natječaj niti se utvrđuje minimalna naknada, već se izdaje dozvola bez obveze naplate naknade." Naime, vatrogasne i ostale postrojbe civilne zaštite u sklopu svojih usavršavanja i osposobljavanje kao dijela obrazovanja i podučavanja za intervencije na moru i morskoj obali, bilo svojih članova ili članova drugih postrojbi i službi, imaju potrebu koristiti more i morsku obalu. Obzirom da se ta djelatnost obavlja u nekomercijalne svrhe, dakle bez naplate, potreba je da se istima omogući izdavanje dozvole za navedenu djelatnost bez naknade. Primljeno na znanje Predmetnom uredbom uređuju se vrste djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, a dozvole na pomorskom dobru daju se za obavljanje gospodarske djelatnosti a javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i ostale postrojbe i službe Civilne zaštite ne obavljaju gospodarsku djelatnost.
198 Grad Mali Lošinj Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 17. čl.17. prijedloga Uredbe - predlaže se uvrstiti mogućnost korištenja pripadajuće terase kao izložbenog prostora i visinu naknade za korištenje iste (po m2). Predlaže se kao iznose početne naknade propisati minimalne iznose iz ranije Uredbe. Primljeno na znanje Članak 17. Uredbe uređuje djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica, a ne ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, stoga je nejasno čemu bi služila terasa.
199 HOK Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 17. Predlažemo izmjenu članka 17. i to tako da u odnosu na djelatnost trgovine, u čl.17. prijedloga Uredbe potrebno je uvrstiti mogućnost korištenja pripadajuće terase kao izložbenog prostora i visinu naknade za korištenje iste. Naime, ranija Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/2004) predviđala je naknadu po četvornom metru, prema jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru. Novim prijedlogom Uredbe navedena mogućnost je izostavljena te se predlaže u čl. 17. uvrstiti mogućnost korištenja terase kao izložbenog prostora. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Primljeno na znanje Članak 17. Uredbe uređuje djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica, a ne ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, stoga je nejasno čemu bi služila terasa. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
200 Obrtnička komora PGŽ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 17. Daje se i prijedlog izmjene, čl.17. Uredbe: U odnosu na djelatnost trgovine, u čl.17. prijedloga Uredbe predlaže se uvrstiti mogućnost korištenja pripadajuće terase kao izložbenog prostora i visinu naknade za korištenje iste. Naime, ranija Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/2004) predviđala je naknadu po četvornom metru, prema jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru. Novim prijedlogom Uredbe navedena mogućnost je izostavljena te se predlaže u čl. 17. uvrstiti mogućnost korištenja terase kao izložbenog prostora. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Primljeno na znanje Članak 17. Uredbe uređuje djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica, a ne ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, stoga je nejasno čemu bi služila terasa. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
201 Nikola Berišić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 17. Uredbom Vlade od 2004. NN 2004/36 o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru u tablici 2 jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru bila je predviđena naknada po četvornom metru. Ovim novim prijedlogom u čl. 17 nije predviđeno korištenje po četvornom metru izložbenog prostora. Prijedlog: u čl. 17 dodati stavku 9. i navesti iznos naknade korištenja *pripadajuće terase*. Prijašnjom Uredbom od NN 36/2004 u tablici 2 jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru je bilo objedinjeno ugostiteljstvo i trgovina, od 400 do 600 kn po razredima. Veliki broj gospodarskih subjekata koji obavljaju djelatnost trgovine na pomorskom dobru bit će u protivnom zakinuti za korištenje pripadajuće terase. Primljeno na znanje Članak 17. Uredbe uređuje djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica, a ne ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, stoga je nejasno čemu bi služila terasa.
202 Nikola Brkić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost trgovina na malo izvan prodavaonica, Članak 17. Uredbom Vlade od 2004. NN 2004/36 o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru u tablici 2 jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru bila je predviđena naknada po četvornom metru. Ovim novim prijedlogom u čl. 17 nije predviđeno korištenje po četvornom metru izložbenog prostora. Prijedlog: u čl. 17 dodati stavku 9. i navesti iznos naknade korištenja *pripadajuće terase*. Prijašnjom Uredbom od NN 36/2004 u tablici 2 jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru je bilo objedinjeno ugostiteljstvo i trgovina, od 400 do 600 kn po razredima. Veliki broj gospodarskih subjekata koji obavljaju djelatnost trgovine na pomorskom dobru bit će u protivnom zakinuti za korištenje pripadajuće terase. Primljeno na znanje Članak 17. Uredbe uređuje djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica, a ne ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane, stoga je nejasno čemu bi služila terasa.
203 DEI LUX j.d.o.o. MINIMALNA NAKNADA, Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti Čl.18 točka.2 Minimalna godišnja naknada za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluga sportskih i zabavnih parkova na pomorskom dobru po cijeni od 100 eura na m2 je nerealna i neodrživa. Realna i prihvatljiva cijena bi bila najviše 10 eura po m2 ili obračun po svakom elementu zabavnog parka od 300 eura po elementu. Obrazloženje: Budući da se predlaže cijena od 100 eura po m2 bez obzira na lokaciju smatram da je to nerealno i neodrživo, jer velika je razlika u prometu zabavnog parka na nekoj frekventnoj atraktivnoj lokaciji i na neatraktivnim lokacijama po malim turističkim mjestima . Uz to zabavne parkove u ovim manjim mjestima drže mikro poduzetnici i obrtnici kojima je to jedina djelatnost i koja traje maksimalno dva mjeseca ( sedmi i osmi mjesec).Svi su oni morali uzeti kredite da bi investirali u nabavu zabavnog parka kojih se cijena kreće od 30000,00- 100000,00 Eura. Konkretno imamo aqua park( pod kreditom od 30.000 Eur) u malom mjestu Žaborić (Šibensko Kninska županija), ukupan promet aquaparka sa deset ležaljki sa suncobranima, dvije sup daske i jedan kajak je iznosio 28.000 Eur. Znači promet samog aquaparka je od tog iznosa 24.000 Eur te uz ovu cijenu koja se predlaže na kvadraturu aqua parka( 240 m2) bi pokrio jedino koncesiju na pomorskom dobru, a za ostale troškove poslovanja, plaće djelatnika trebala bih dignuti još jedan kredit da bih nastavila raditi pod ovim uvjetima. Uz sve to ovo je rizična djelatnost , podložna vremenskim uvjetima ( vjetar, nevere, namjerna oštećenja od strane trećih osoba) zbog čega smo prisiljeni na plaćanje osiguranja imovine i plaćanje noćnog čuvara tijekom cijele sezone kao i zamjenu aquaparka nakon 4 godine jer isti više nije upotrebljiv. Uz ove uvjete 90% mikro poduzetnika i obrtnika koji se bave ovom djelatnošću će biti prisiljeni odustati od poslovanja , a većina je kreditno zadužena što u konačnici znači novi val stečajeva i nezaposlenih. ( spremna sam dokumentirati promet za poslovanje aquaparka od 2018-2023, pa neka se zna da je prosječan promet za ovih 6 godina poslovanja cca 16.000 eur godišnje) Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
204 Laštra sport doo Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, Uvjerenja smo da predložena naknada u potpunosti gasi djelatnost aquaparkova u Republici Hrvatskoj . Temeljem desetogodišnjeg iskustva zaključujemo da tražena početna naknada od 100Eur/m2 nije opravdana, jer bruto godišnji prihod manjeg aquaparka ne prelazi polovicu tražene naknade. Sama djelatnost aquaparka je izrazito izložena vremenskim uvjetima (vjetar, valovi, oblačno vrijeme…), a uzimajući u obzir loše sezone (kao 'Covid) kontinuirano smo izloženi opterećenjem otplate opreme koja je kratkog trajanja. Naglašavamo da je djelatnost iznajmljivanja sportske opreme na plaži izuzetno sezonalna i u najboljim godinama prihodi se ostvaruju u max 90 dana, a sami aquaparkovi su najvećim dijelom izloženi školskom uzrastu odnosno ljetnim praznicima te je dobit moguće ostvariti u realnih 50-60 dana. Sagledavajući opravdanost ulaganja kroz amortizaciju, svako godišnje uvećane troškove opreme, veća izdavanja za djelatnike, skuplje osiguranje a kroz prizmu povećanja troškova života naših gostiju i sve veće turističke konkurentnosti te nemogućnost značajnijeg povećanja cijene karata smatramo da je opterećenje koncesijom prihvatljivo od 5 do 8 Eur po m2 zavisno od same lokacije parka. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
205 Lux perfectum doo Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani Molimo Vas da po točki 2 koja se odnosi na obavljanje djelatnosti usluga sportskih i zabavnih parkova snizite cijenu od 100 eura po m2 jer je takva cijena previsoka i ekonomski neodrživa (povećanje od oko 38 puta sadašnje zakupnine). Razlozi su slijedeći: bruto promet u odnosu na troškove poslovanja (plaće, amortizacija, investiranje u novu opremu). a sve u srazmjerno kratkom roku poslovanja s obzirom na dobnu skupinu korisnika koji su pretežito školska djeca uz ograničenje na vremenski povoljne uvjete. Molimo da razmotrite naše argumente te sukladno navedenom predlažemo paušalne iznose zakupnina od 2.000 eura ili u krajnjem slučaju 5-6 eura po m2. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
206 U.O Roberts Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Članak 18. Točka 2. Poštovana gospodo, Članak 2. Ovog dokumenta je apsolutno ne prihvatljiv .Cijena od 100 € po m2 je neodrživa (iako sam sklon vjerovati da je to nenamjerna greška odnosno da je jedna nula viška). Sa navedenom cijenom kvadrata ne može se normalno poslovati, a kamoli ulagati u bolje i kvalitetnije sadržaje. Čak i u slučaju idealnih vremenskih prilika i odlične sezone (koja traje do 60 idealnih dana), ovom cijenom je posao neizdrživ i neisplativ. Ovakvi sadržaji uvelike doprinose našoj turističkoj ponudi , ali je i atraktivna i našim sugrađanima te bi bilo strašno da ostanemo bez ovakvih sadržaja zbog suludog povećanja cijene kvadrata. Smatramo da je realna cijena max. 8 € po metru kvadratnom. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
207 Tres filios Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Ova uredba nije uredu, zbog toga što vlasnici aqua parkova ne mogu zaraditi te novce, te svi mogu ostaviti parkove u skladište ili ih staviti na prodaju. To je nemoguće zaraditi i platiti sve troškove i sve plaće. Ovisimo puno o vremenu i radimo 60-90 dana. Cijena može biti oko 2000 eura paušalno ili 5-8 eura po kvadratu, sve ostalo nema smisla, svako ljeto se javljaju novi problemi s elementima i nove štete, to sve inzistira trošak, te u svim tim uvjetima je nemoguće raditi i zaraditi ako je cijena za 1 m² 100 eura. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
208 Grad Mali Lošinj Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Predlaže se kao iznose početne naknade propisati minimalne iznose iz ranije Uredbe. Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
209 SAN SPORT d.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, Aqua parkovi na moru ne naprave bruto promet dostatan da bi platili predmetnu cijenu, a još manje da bi uz predmetnu cijenu podmirili ostale troškove.. Djelatnost iznajmljivanja aqua parkova uglavnom uglavnom ovisi o školskim praznicima tako da se radi samo 2,5 mjeseca u sezoni. Sukladno svemu navedenom, predlažemo minimalnu početnu paušalnu cijenu od 2.000€ godišnje po lokaciji.ili 4 eur po m2 Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
210 SPORT PLUS d.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, minimalnu godišnju naknadu u iznosu od 100 € po m2 za pružanje usluga zabavnih parkova smatramo neprihvatljivom iz nekoliko razloga. Aqua parkovi na moru u veličini do 400m2 ne mogu napraviti bruto promet dostatan da bi platili predmetnu cijenu, a još manje da bi uz predmetnu cijenu podmirili i plaće za zaposlenike, osiguranja, nova ulaganja i nove elemente koje je neophodno mijenjati nakon nekoliko godina, kada se pohabaju i potroše prilikom korištenja. Djelatnost iznajmljivanja aqua parkova uglavnom je ograničena na između 60 – 90 dana, ovisno o lokaciji, te također uvelike ovisi o vremenskim uvjetima tijekom sezone, koji nam nerijetko nepovoljno utječu na i ovako kratku sezonu Ako se Članak 8, stavak 2. ne izmijeni, odnosno ako propisana minimalna naknada bude 100€ po m2, to će zasigurno značiti kraj poslovanja za gotovo svakog pojedinca koji se ovim poslom bavi, što će u konačnici rezultirati gubitkom značajnog djela turističke ponude svakog mjesta, a posebice onih manje razvijenih. Posebice u takvim mjestima aqua parkovi su značajan dio ponude za turiste, ali i za lokalno stanovništvo. Sukladno svemu navedenom, predlažemo minimalnu početnu paušalnu cijenu od 2.000€ godišnje po lokaciji. Ako nije prihvatljivo da minimalna početna cijena bude paušalna, predlažemo cijenu od 5 € po m2 zauzete površine pomorskog dobra. Svaka veća ili atraktivnija plaža će sama po sebi tržišnim natjecanjem podignuti cijenu na puno veću od početne. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
211 Venta poslovni sustavi d.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Iznos cijene od 100 eura po m2 nikako nije prihvatljiv jer aquapark ne napravi toliki ukupan godišnji bruto promet!!! S predloženom cijenom bi vlastita sredstva trebao dodati uz ukupan godišnji promet da bi se navedeni prijedlog koncesije podmirio, a tko bi onda financirao troškove zaposlenika, režijske i troškove održavanja, te na kraju gdje bi bila vlastita zarada? Pa po ovom prijedlogu, ako bi isti prihvatio, samo bi ušao u dužničko ropstvo ili zatvorio aqupark (što ću sigurno napraviti ako ovaj prijedlog prođe), djelatnicima dati otkaz, ali će se isto tako znatno umanjiti turistička ponuda mojeg manjeg otočnog mjesta, a samim time i smanjenje prometa svih popratnih sadržaja oko parka (kafići i ostalo), a što će utjecati i na smanjeni porezni prihod države. Dakle, uz ograničeno vrijeme poslovanja na lokaciji na kojoj mi se nalazi park, a to je 60 do 70 dana, te ako želim i dalje u mojoj manjoj otočnoj turističkoj destinaciji pružiti zabavu turistima i lokalnom stanovništvu predlažem da cijena ostane ista (do sada bila nešto manje od 1000 eur) ili maksimalno da se navedeni iznos poveća do 2000 eur, no uz uvjet da nam se odobri koncesija na više godina. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
212 Sezonski obrt za turizam Atento Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Navedena cijena od 100 eura /m2 za zabavne parkove je ekonomski neodrživa, u potpunosti neostvariva i nije utemeljena na nikakvom promišljanju. Velika većina zabavnih parkova je veća od 400m2, ali računajući i 400m2 x 100 eura = 40.000 eura što bi značilo da minimalna godišnja naknada značajno premašuje prosječne ukupne bruto prihode jednog takvog sadržaja!! Predlažem da se razmisli o naknadi koja neće biti vezana za površinu ili da se ista desetorostruko umanji jer bi jedino takva bila ekonomski isplativa i opravdana. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
213 HOK Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Članak 18. prijedloga Uredbe: U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe Iznos cijene od 100 eura po m2 je na park veličine do 400m2 povećanje od 3900 %. Takva veličina parka ne može ostvariti ni takav ukupan bruto promet u velikoj većini mjesta na Jadranskoj obali od kojeg mora platiti naknadu, zaposlenike, održavanje i nova ulaganja u istrošene elemente dok im je poslovanje ograničeno na 60-75 radnih dana zbog vremenskih prilika (valovi,vjetar i dr.) ovisno o lokalitetu. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
214 Obrtnička komora PGŽ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Članak 18. prijedloga Uredbe: U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
215 DARIO PERIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, Iznos cijene od 100 eura po m2 smatramo neprihvatljivim, nažalost ekonomski neodrživim, jer se ostvarenim bruto prometom ne mogu pokriti troškovi hladnog pogona, a kamoli amortizacije elemenata, marketinških troškova, ulaganja u nove elementa, odnosno svega onoga što nas čini konkurentnim u odnosu na ostale turističke destinacije. Predlažem da se cijena povisi za 30% u odnosu na cijenu paušala kao što je i kod ostalih rekvizita za iznajmljivanje, no ukoliko se inzistira plaćanje po m2, što navodim, po nama nije u redu, onda bi predložili cijenu od maksimalnih 5,oo € po m2. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
216 VJEKOSLAV GALOVIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. (2) Spustiti cijenu na 40 eura po m2 Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
217 Lucky way doo Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, predviđena minimalna naknada po točki 2 za obavljanje djelatnosti usluga sportskih i zabavnih parkova u iznosu 100 eura po m2 smatram neodrživom, ekonomski neisplativom i nerazvojnom. Sagledavajući Vaš cijeli prijedlog, naknada ove djelatnosti ne srazmjerno je povećana u odnosu na ostale djelatnosti, odnosno proizlazi povećanje od 37-38 puta u odnosu na postojeću naknadu za što ne mogu zamisliti niti jedno svrsishodno obrazloženje. Mišljenja sam da bi realna minimalna naknada trebala iznositi 5 eura po m2 kao polaznu za sve lokacije gdje lokalna samouprava može prema pojedinoj mikrolokaciji prilagoditi cijenu, a samim postupkom natječaja-ponuda pokazati će smjer zakupa. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
218 Level uo j.d.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Cijena od 100 eura po m2 znači kraj za sve zabavne parkove na vodi. Prvo je 400m2 zaista jako mali park koji će automatski svima na našim plažama drastično smanjiti prihode zbog manjeg broja dolazaka korisnika, a za 400 m2 platiti 40000 eura je besmisleno, jer je jednostavno neisplativo. Ne vjerujem da postoji park takve vrste u Hrvatskoj koji može zaraditi toliki novac, sa ponuđenom kvadraturom. Ukoliko i dozvolite povećanje površine a ostavite 100 eura po m2, isto znači zatvaranje za baš sve parkove u Hrvatskoj. Realna cijena za m2 je 3 do 7 eura, ovisno o poziciji plaže. Neke su plaže jako atraktivne za turiste i imaju veliki broj posjetioca, pa samim time i parkovi na tim plažama mogu ostvariti veći promet nego neke plaže na koje dolaze većim dijelom domaći turisti, ili plaže koje su malo zabačene pa ih lokalne zajednice u suradnji sa investitorima pokušavaju obogatiti sadržajima tipa aquapark. Moje mišljenje je da lokalna vlast mora odrediti visinu naknade. Zakljućak je da ukoliko se ovom uredbom odredi cijena veća od 10 eura po m2, to znači zatvaranje našeg parka, ali vjerojatno i većine. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
219 FUN 4 YOU - obrt za usluge Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, ovim prijedlogom i jednostavnom matematikom dolazim do zaključka da je svoj park, ako ovo prođe mogu odmah zapalit. Niti ćeš ga moć prodat, niti poklonit jer po ovim uvjetima nitko lud neće na ovaj posao već pomišljat. Gledajući po sezoni 2023 (efektivna sezona 20.06. - 31.08.) sa bruto prihodom od 37000€, a površinom parka od nekih 450m2 nećemo moći platiti niti koncesijsko odobrenje. Možda će nam ipak biti bolje u Njemačkoj ili Irskoj zaključujem na kraju svega. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
220 Extreme fun doo Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, ako ste ikad koristili neku vrstu zabave na vodi dobro znate da je ponton neophodan u poslovanju radi sigurnosti osoba koje koriste usluge te se ne smije dodatno naplaćivati jer je sastavni dio posla. Nelogično je da se sredstvo za siguran rad dodatno naplaćuje, već kad se plati koncesija za plovila,jet ski i sredstvo za vuču ponton mora biti uključen u cijenu jer je bez njega nemoguće poslovati na siguran način. Neki ljudi ne žele radi neznanja plivanja ulaziti u vodu te se na rekvizite kao i na jet ski ili plovilo ukrcavaju direktno sa pontona. Veličina pontona ne može biti ista za najam 2 jet skija, 1 plovilo i jedno sredstvo za vuču kao i za iznajmljivača sa 5 jet skija, 10 plovila i 2 sredstva za vuču. Djelomično prihvaćen Mogućnost postavljanja pontona unesena je upravo zbog sigurnosti, no prostorno ograničenje nužno kako se kroz dozvole na pomorskom dobru ne bi stvarala nelegalna privezišta koja bi se kao takva koristila cijele godine.
221 Extreme fun doo Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, Da li ste razmišljali o gospodarstvu koje ste već ionako uništili u Hrvatskoj? Nerealno ste bezobrazno podigli cijenu i pohlepnosti nema kraja. Zanima nas odakle to povećanje 40 puta veće nego do sad, kojom logikom i kojim povodom? Da li je cilj uništiti i zadnju granu djelatnosti u Hrvatskoj a to je turizam? Recite nam koji je smisao ovoga, otjerati mlade iz Hrv? Ovaj se posao radi u najboljem slučaju 60 dana u godini. Na vrijeme (neverine, kišu, vjetrove...) ne možemo utjecati a ono uvelike utječe na naše poslovanje kada se događa da smo i po nekoliko dana čak i bez prihoda tj.zatvoreni. Najrealniji iznos po m2 bio bi od 2-5 € po m2 ovisno o lokaciji. Uvjeti koje vi predlažete i mislite uvesti ugasit će poslovanje na većem dijelu obale, smanjiti ponudu turističkih destinacija koja će naškoditi na kraju nama kao pojedincima i državi kao nekonkurentnoj destinaciji za ljetni odmor. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
222 AQUA PARK OKRUG Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. poštovani, naknada od 100eur/m2 zabavnog parka u moru je nerealna. nadam se da je riječ o grešci. za park, po ovoj uredbi maksimalne veličine 400m2 (što nije veliki park), naknada bi iznosila 40.000,00eur; što je iznos veći od godišnjeg prihoda (pretpostavljam kod većine). ovom uredbom, djelatnost bi bila ugašena na većem dijelu obale. na taj na način sigurno ne bi doprinijeli ni konkuretnosti destinicaje, ni produljenju sezone; čemu svi težimo. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
223 DINO BELAS Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Postovani, jedini prihvatljiv iznos po m2 je izmedu 3 do 8 eura. Sve ostalo je u najmanju ruku neprihvatljivo i porazavajuce za sav rad, trud i novac koji ulazemo konstantno. Zarada nije ni blizu vasoj cifri i postalo bi nemoguce za nastavit s radom a kamoli vratiti ulog. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
224 Adria Nova jd.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Katastrofa!!!!! Mislite li da mi zarađujemo tokom sezone koja traje nepunih 40 dana milijune???????? Besmislena je cifra od 100e po metru2 obzirom na veličinu parka kojeg netko posjeduje. Dajte se urazumite!!! Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova.
225 Marieta, obrt za usluge Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, iznos koji navodite pokazuje da uopće niste upoznati s našim radom. Koliko bi nam trebali biti prihodi da samo platimo godišnju naknadu, radnike, održavanje, pohranu? Naš posao zahtjeva ulaganje svake godine i to nisu mali iznosi. Radimo doslovno 2 mjeseca u godini što je jednostavno premal broj dana da bi zaradili za ovakvu cifru. Uz sve druge troškove koje moramo podmiriti neće imati apsolutno nikakve dobiti. Nažalost naše mjesto će onda ostati bez ove vrste zabave. Po nama je najoptimalniji iznos od 2 000 - 2500eura godišnje. Ili maksimalno 8 - 9 eura po m2. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova
226 Puh j.d.o.o Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani. Čitam ovaj prijedlog i ne vjerujem svojim očima što piše. Znači imamo aquapark od nekih cca 800 metara kvadratnih kojeg smo nadograđivali kroz 9 sezona od kada sam se počeo baviti tom djelatnošću i kroz svih ovih devet godina plačamo koncesijsko odobrenje skroz uredno po cijeni od nekih cca 1200 eur. Slažem se da ta cijena trpi poskupljenje i korekcije ali da to netko bubne da je ta cijena 100 eur po metru kvadratnom zaista nema nikakvoga cilja, što bi u protivnom značilo da mi za sezonu (praktički sezona Vrboska otok Hvar u djelatnosti aquaparkova je od kraja škole do početka škole) cca 20.06 do 31.08 moramo platiti 80 000 eur. to nema nikakve logike da moraš za nešto platiti toliko puno novaca a da ti ni bruto zarada za sezonu 2023 nije ni blizu toj cifri. Plus minimalno troje zaposlenih plus godišnji servis elemenata i da ne nabrajamo nekakvu opremu koju je poželjno svake godine nešto kupiti da obnoviš jer su parkovi napravljeni od gume koja se normalno troši i izložena je na suncu čitavo ljeto. znači ako ovo bude izglasano po ovoj cijeni mi smo prvi koji nećemo odraditi novu sezonu (što znači " gasi svjetla i motaj kablove :-)" ) Predlazem da stavite cijenu tipa do 500m kvadratnih 2000 eur od 500 do 1000 kvadrata tritisuće eur, od 1000 kvadrata pa na više 4000 eur. Živi bili pa vidili što će bit od ovog i koliko ce parkova raditi u sezoni 2024 pa na dalje. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
227 AQUA MAGUS, obrt za zabavne djelatnosti Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, iznos od 100€ po m2 nije prihvatljiv i nije realan jer aqua parkovi ne rade toliki promet da bi se uz sva ostala davanja, taj iznos mogao pokriti i platiti. Ne samo da u ovom poslu uvelike ovisimo o vremenskim prilikama i kratkoj sezoni, nego nam ovakvim naknadama i država onemogućava rad i poslovanje. Prošle godine aqua park je ostvario bruto prihod od otprilike 28.000 €, što s obzirom na njegovu veličinu, niti polovično nije dovoljno za plaćanje iznosa dodjele dozvole za rad. A gdje su onda plaće zaposlenicima, osiguranja, ulaganja i kupnja opreme i slično? Nadam se da je prilikom pisanja ove Uredbe došlo do pogreške i predlažem minimalnu početnu paušalnu cijenu od 3-5 € po m2, ovisno o lokaciji ili maksimalno 3.000€ po lokaciji godišnje. Nismo protiv povećanja naknade, s obzirom da se nije mijenjala godinama, ali duboko se nadamo da ćete prije konačnog donošenja Uredbe uzeti u obzir sve iznesene činjenice i na temelju njih donijeti odluku koja će biti prihvatljiva svima. Lijepi pozdrav Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
228 Petar Burazin Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani; Molim vas provjerite kolike su se koncesije do sada naplaćivale za aquaparkove. Usporedite te cijene sa predoženom cijenom od 100e/m2 i doći ćete do zaključka da se cijena koncesije povećala od 30-40 puta u zavisnosti od pozicije parka (trenutna cijena koncesije) i veličine (vaš prijedlog) Ispada da bi se za jedan srednje veliki park (400m2 je srednje velik/mal) trebalo platiti koncesiju u iznosu od 40,000e. Ako se donese ovakva odluka smatram da niti jedan privatni koncesionar neće držati aquapak na našoj obali a da će svaki aquapark (hotelski ili resort) raditi sa sigurnim minusom. Cijena koncesije bi mogla biti određena u nekom paušalnom iznosu (npr. 1000e-4000e) u ovisnosti o mjestu instalacije i broju ljudi koji gravitiraju ili cca 3-9e po m2 također u ovisnosti o mjestu instalacije i broju ljudi koji gravitiraju. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
229 Rogovo d.o.o. za turizam i usluge Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, minimalna godišnja naknada od 100 eura po m2 nije prihvatljiva jer za park od 400 m2 koliko se predlaže po novom pravilniku minimalna koncesija iznosila bi 40.000,00 eura što je dosadašnji bruto promet pojedinih parkova. Potrebno je samo uzeti u obzir trajanje turističke sezone i ostale popratne troškove iznajmljivača poput plaća radnika, poreza te samog parka kojega je potrebno obnavljati te ulagati dodatna sredstva zbog raznoraznih oštećenja i potrošnje tijekom procesa korištenja te se vrlo brzo može doći do zaključka koliko bi to unazadilo pa čak i ugasilo poslovanje pojedinih poduzeća ili obrta koji se bave s time. Predlažem minimalnu cijenu od 5-8 € po m2 što je nekakva razumna cijena ili minimalna početna paušalna cijena u iznosu od 2.000,00-4.000,00 eura po lokaciji. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
230 Robert Matahlija Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, minimalna godišnja naknada od 100€ po m2 za zabavne parkove propisana ovom Uredbom smatram da je neodrživa. Za primjer ću navesti bruto prihod mog aqua parka od prošle godine koji je iznosio otprilike 33.000 - 34.000 €. Ako ova Uredba prođe u ovom obliku kako je predstavljena, smatram da je sve ovo u principu neodrživo za sve nas koji se bavimo tim poslom jer nećemo moći zaraditi niti dovoljan iznos da platimo dozvolu za obavljanje djelatnosti, a kamo li išta drugo. LP Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
231 DINO GLIGORA Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštavani, kao što sam se na Članku 10. osvrnuo na veličinu parka, ovdje moram napisati da je cijena od 100 eura po 1m2 nešto što je još nerealnije. Naime računica je vrlo jasna, minimalna godišnja naknada za park veličine 400m2 bi bila 40 000 eura! Park od 400m2 sam po sebi nebi bio profitabilan ni po sadašnjoj paušalnoj cijeni zbog čega i tražimo da se tih 400m2 obavezno korigira, a da ne pričamo kada bi se plaćala naknada od 40 000 eura. Apeliram na Vas kao i vjerujem svi drugi koji su uložili svoj novac, vrijeme i trud da se zabava s parkovima u našem turizmu dovede do sadašnjeg nivoa da se ozbiljno pozabavite ovom temom i početne naknade dovedete u okvire koji bi zadovoljavali sve strane podjednako. Vjerujem da je predložena cijena i svaka približna istoj put u propast ovog oblika zabave, gdje su na kraju krajeva sve strane gubitnici. Iz iskustva predlažem početnu paušalnu cijenu od 2500-3000 eura ili početnu cijenu po kvadratu od 5-7 eura. Na kraju krajeva ne radi se više o zahtjevima nego o natječaju. S poštovanjem Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
232 Nermin Spahic Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, Maksimalna površina aquaparka navedena u članku 10. stavku 2. prijedloga ove Uredbe iznosi 400 m2 zauzetog pomorskog dobra. Minimalna godišnja naknada za navedeni aquapark iznosila bi 40.000 eura sukladno prijedlogu Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Dosadašnja minimalna naknada bila je nešto viša od 1.000,00 eura, a ovakvo postavljanje minimalne naknade od 100 eura po m2 predstavlja povećanje naknade od skoro 4000% za razliku od ostalih sredstava. Ovakvo povećanje minimalne naknade prelazi ostvarene godišnje prihode svih paušalnih obrtnika. Također, predlagatelj Uredbe nije uzeo u obzir rashode poslovanja, odnosno ulaganje u kupnju ili najam zabavnog parka na moru. S cijenom od 100 eura po m2 sprječavate odnosno ograničavate natjecanje obrtnika na javnom natječaju definiranjem minimalne naknade kojom ne mogu konkurirati. Predlažem postavljanje fiksne minimalne naknade ili izmjenu cijene po m2 zauzetog pomorskog dobra ili elementu zabavnog parka. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
233 Aqua Fun vl. Nikola Benazić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, predložena minimalna godišnja naknada kod raspisa natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru ukratko za postavljanje aquaparkova je daleko izvan mogućnosti 99% potkoncesionara. Takva praksa bi bez dvojbe uništila svakog privatnika i onemogućila mu rad. Kao dokaz možete zatražiti svakog od nas podatke o poslovanju i veličinu aquaparka s kojim posluje. Kako je riječ o raspisu javnog natječaja nepotrebno je dizati minimalnu godišnju naknadu u nebesa, minimalna godišnja naknada treba ostati minimalna kako je i bila. Da se propisuje fiksna naknada imalo bi smisla povećavati ali i onda nemoguće bi bilo pravedno vrednovati sve pozicije kojima bi se davale dozvole za rad Kod raspisa javnog natječaja cijena gotovo nikad neće ostati minimalna nego će tržište odrediti vrijednost određene pozicije, minimalna naknada ne bi se smjela računati u m2 nego po poziciji, te kvadratura u članku 10. treba se odnositi na maksimalnu veličinu koju je moguće zauzeti tako da korisnik dozvole ima mogućnosti investiranja i proširenje ponude koja je u interesu svim turističkim zajednicama. Siguran sam da nema osobe koja se bavi iznajmljivanjem aquaparkova da je zadovoljna ovakvim prijedlogom, smatram da se omjerima najvećoj zauzetosti na moru može dobro regulirati situacijama u malim i velikim mjestima, te da kako je riječ o natječaju da minimalna godišnja početna naknada ostane minimalna. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
234 MORSKE RADOSTI Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, početna cijena za aquapark od 400m2 od čak 40 000e je poruka svima koji se bavimo ovim poslom da država ne želi više da postoji ova vrsta ponude na našim plažama jer povećanje od 4000% valjda još samo postoji na Kubi ili u Venezueli.Druge djelatnosti i rekviziti su povećane u znatno manjoj mjeri i stvarno bih volio znati po kojim kriterijima se predlagatelj vodio pri formiranju ovih cijena ako se uopće vodio.S obzirom na kratkoću sezone u našem poslu u kojem smo potpuno ovisni u prvom redu o vremenskim (ne)prilikama i ulaganja koja su neophodna svake sezone da bi bili konkurentni ono što bi po meni bilo prihvatljivo je da se odredi cijena paušala kao i do sada ali uvećana recimo na 2000-3000e godišnje ili cijena po m2 od 5-8e. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
235 M2 Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Takav iznos cijene od 100 eura po m2 nije prihvatljiv jer parkovi ne naprave bruto promet da bi pokrili predmetnu cijenu i zaposlenike, a samim time i nova ulaganja i nove elemente koje je potrebno mijenjati nakon što se pohabaju i potroše u procesu korištenja. Nije realno da park od 400m2 gdje se koncesija plaća cca 1000 eura poveća za 40 puta gdje je kod malih privatnika to godišnja bruto zarada. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
236 Vlado Sipos Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Mislim da je ovo van svake pameti. Cijena samo za jednogodisnju naknadu se ne bi zaradila u nekoliko godina. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
237 Brid d.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Prijedlog članka 18. je nerealan budući da je dosadašnja cijena bila cca.1000 eura. Sa prosječnom kvarturom aqua parka od 300-400 m2 godišnja naknada bi sada iznosila 30.000-40.000 eura. Mislim da je svakome jasno da je to van svake pameti. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
238 Grad Opatija Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Dodati naknadu za foto point, dalekozore i sl ako se ista sredstva za obavljanje djelatnosti predvide Uredbom prema našem prijedlogu. Primljeno na znanje Predmetna problematika rješava se kroz redovno upravljanje pomorskim dobrom koje je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
239 Katarina Marčić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Čl.18 - Za obavljanje usluge vuče plovilom (banana, madrac, tube, kolutovi) potrebna je i veća površina pomorskog dobra (obično plaže ili plićaka za elemente koji se ne koriste, sigurnosni lijevci za izlazak i povratak glisera na plažu...). Potrebno je dopuniti članak 18.st (2) na na način da se omogući i naplata po m2 korištenja zauzetog dijela pomorskog dobra koja se realno koristi. Naknade za djelatnosti iz ovog članka su za neke dijelove pomorskog dobra previsoke, a za neke preniske (Bol, plaža Zlatni rat). Predlažem da naknade budu niže od predloženih, ali da se ostavi mogućnost da svaka općina ili grad formiraju naknade koje ne smiju biti niže od minimalnih. Primljeno na znanje Sukladno članku 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama nadležna lučka kapetanija daje suglasnost na plan upravljanja pomorskim dobrom s naslova sigurnosti plovidbe te u tom trenutku daje i posebne uvijete s naslova sigurnosti plovidbe ukoliko je isto za pojedinu djelatnost potrebno.
240 DEI LUX j.d.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Čl.18 točka.2 Minimalna godišnja naknada za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluga sportskih i zabavnih parkova na pomorskom dobru po cijeni od 100 eura na m2 je nerealna i neodrživa. Realna i prihvatljiva cijena bi bila najviše 10 eura po m2 ili obračun po svakom elementu zabavnog parka od 300 eura po elementu. Obrazloženje: Budući da se predlaže cijena od 100 eura po m2 bez obzira na lokaciju smatram da je to nerealno i neodrživo, jer velika je razlika u prometu zabavnog parka na nekoj frekventnoj atraktivnoj lokaciji i na neatraktivnim lokacijama po malim turističkim mjestima . Uz to zabavne parkove u ovim manjim mjestima drže mikro poduzetnici i obrtnici kojima je to jedina djelatnost i koja traje maksimalno dva mjeseca ( sedmi i osmi mjesec).Svi su oni morali uzeti kredite da bi investirali u nabavu zabavnog parka kojih se cijena kreće od 30000,00- 100000,00 Eura. Konkretno imamo aqua park( pod kreditom od 30.000 Eur) u malom mjestu Žaborić (Šibensko Kninska županija), ukupan promet aquaparka sa deset ležaljki sa suncobranima, dvije sup daske i jedan kajak je iznosio 28.000 Eur. Znači promet samog aquaparka je od tog iznosa 24.000 Eur te uz ovu cijenu koja se predlaže na kvadraturu aqua parka( 240 m2) bi pokrio jedino koncesiju na pomorskom dobru, a za ostale troškove poslovanja, plaće djelatnika trebala bih dignuti još jedan kredit da bih nastavila raditi pod ovim uvjetima. Uz sve to ovo je rizična djelatnost , podložna vremenskim uvjetima ( vjetar, nevere, namjerna oštećenja od strane trećih osoba) zbog čega smo prisiljeni na plaćanje osiguranja imovine i plaćanje noćnog čuvara tijekom cijele sezone kao i zamjenu aquaparka nakon 4 godine jer isti više nije upotrebljiv. Uz ove uvjete 90% mikro poduzetnika i obrtnika koji se bave ovom djelatnošću će biti prisiljeni odustati od poslovanja , a većina je kreditno zadužena što u konačnici znači novi val stečajeva i nezaposlenih. ( spremna sam dokumentirati promet za poslovanje aquaparka od 2018-2023, pa neka se zna da je prosječan promet za ovih 6 godina poslovanja cca 16.000 EUR Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
241 Toni G Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, Povećanje cijena koncesije na zabavne parkove,aquaparkove na pomorskom dobru je potpuno nerealna jer iznos poskupljenja je 4000%. Dosadašnja cijena je iznosila cca 1000 eura da bi po ovom prijedlogu iznosila 40000 eura za parkove od 400m2 što je mali aquapark u malom turističkom mjestu od cca 500 ležaja za najam. Sa ovakvim prijedlogom bi se ugasili svi mali obtnici jer cijena premašuje duplo ili troduplo ukupni godišnji promet ovakvih djelatnosti. Lp Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
242 Obrt Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Povećanje cijene koncesije može biti od 0 do 200% zavisi od lokacije i destinacije i to povećanje dati lokalnoj upravi na odlučivanje. Destinaciju bodovati sa brojem hotela; velikih kampova pa tek onda apartmana. Ili povećati cijene koncesija sukladno inflaciji i poskupljenju u HR u zadnjih 3 godine. Sve ostalo je ruganje sa malim ljudima, pravi problemi leže u drugim morskim djelatnostima ali u ovom nacrtu prijedloga nema ni riječi o njima. Hvala, Lp Primljeno na znanje Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
243 Kristina Gović Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, ovoliko povećanje cijene koncesije za aquaparkove je apsolutno ne prihvatljivo. Realna cijena bila bi maksimalno 5-10 eura po m2 ovisno o lokaciji parka i i dalje se nadam da se ovdje radi o pogrešci. U konkretnom slučaju godišnja naknada za moj park bi iznosila 35 000 eura ,taj novac ja ne zaradim na parku u dvije sezone, dakle koncesijsku naknadu je ne moguće pokriti iz prometa. Sezona u malom mjestu Žaborić, gdje se i nalazi moj park, traje 60 dana u najboljem slučaju. Ovaj park je puno doprinio samom mjestu u vidu turističke ponude, a sada će ovo mjesto kao i brojna druga ostati i bez ono malo sadržaja koje je nudilo turistima. Ukoliko cijena ostane ovakva 99% parkova u Hrvatskoj neće više moći raditi. Na ovakav način uništit ćete turizam od kojeg nažalost ova država i brojni njeni državljani preživljavaju. Ovom odredbom ugrozili ste egzistenciju brojnih malih poduzetnika i njihovih obitelji. Još uvijek se nadam da će razum prevladati. S poštovanjem, Kristina Gović Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
244 DEI LUX j.d.o.o. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. 2) Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova iznosi 100 eura po m2 zauzete površine pomorskog dobra. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
245 Dario Begović Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, cijenu od 100 eura po kvadratnom metru je sigurno predložio netko tko nije bio na moru niti vidio Aquapark. Aquaparkovi u sezoni rade 60 dana, 9 sati dnevno pa neka netko inteligentan izračuna koje bi se to cifre dnevno trebale zarađivat da se isplati najam od 30000 eura i više...Jedina realna opcija je nekih 4-5 eura po m2 Aquaparka, ako ne želite vlasnike poslat na ulicu ili u Njemačku. Pozdrav iz Dalmacije Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
246 Mia Sumić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani, cijena od 100 eura po m2 za zabavne parkove na pomorskom dobru je suluda cijena. Aquaparkovi rade samo 2 mjeseca u sezoni i nema nikakvog smisla da se za to plaća ovolika cijena. Realna cijena je 5 eura po m2 ili u protivnom odustajanje od aquaparkova. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
247 JEŽINAC JDOO Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Danijela Češljar poštovani,nadam se ta u ministarstvu imate razumne zaposlenike koji će ispraviti cjenik za pomorsko dobro. Ova cijena od 100m2 nije nimalo realna.Uništavate malog čovjeka. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
248 JEŽINAC JDOO Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Ježinac jdoo Poštovani, ova odluka od100e po m2 nije realna to znači gašenje aquaparkova pogotovo u malim mjestima poput Drvenika...mnogo znače za djecu i zabavu.Ovo je uništavanje malog čovjeka koji se bori opstati i doprinijeti našem turizmu.Nadam se da je ovo pogreška jer nitko ne može platit ovu cijenu koncesije. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
249 TD OBRT za usluge Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Prvo bih skrenuo pozornost ministarstvu na bruto promete koje Aqua Park ovi uprihodjuju . 200 m2 - mali aqua park - cca 15 000 - 20 000 eura BRUTO 100 eura po m2 = 20 000 eura samo koncesija 400 m2 - 25 000 - 30 000 eura BRUTO 100 eura po m2 = 40 000 eura Godišnji troškovi - amortizacija aqua Parka - 5 000 do 10 000 eura , montaža + demontaža 2 500 eura + doprinosi radnici itd . sada na bazi toga se tek vadi NETO dobit koja je cca 30 do 40 posto od BRUTO dobiti sa koncesijom iz 2023 god , tj 1060 eura . Koncesije za Aqua parkove bi trebalo kategorizirati po kapacitetu plaže i turističkog mjesta jer je ne realno da koncesija košta isto u Dubrovniku i u Ražancu . Ukoliko bi se na istoj plaži davalo više mjesta za Aqua park tj dvije ili tri lokacije koncesija bi se trebala smanjivati jer nije isto 1000 ljudi na plaži i jedan koncesionar ili dva . 100 eura po m2 je nemoguće platiti kako za mene tako i za sve druge ljude koji se bave ovim poslom te je moje mišljenje da nebi trebali ići iznad 3 puta veće cijene koja je do sada bila na boljim lokacijame te duplo ( X2 ) na slabijim lokacijama osim nekih extra popularnih i exstremno popunjenih lokacija koje onda mogu ici na javne natječaje te uprihoditi i 50 - 100 000 eura ali je takvih nažalost u HR jako malo , možda dvije ili tri lokacije . Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
250 Adrijana Skundric Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Postovani, ova odluka od 100e po m2 za postavljanje aquaparka znaci gasenje zabave za djecu ali i odrasle kao i vrlo atraktivne turisticke ponude u malim mijestima u kojima tako i tako nema neke ponude u vidu zabave za obitelji sa djecom raznog uzrasta.Nije moguce da dozvola za aquapark od 400m2 kosta 40000eur i poskupi 4000% jer to znaci namjerno unistenje malih ljudi -pausalnih obrta i njihove egzistencije ali sa time i atraktivne turisticke ponude.Nadam se da je ovo pogreska i da ce cijena pratit povecanje kao i za ostale sezonske dijelatnosti od 30-80% Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
251 VA-MAR Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Mi paušalni obrti koji poslujemo u manjim mjestima i koji dajemo veliki doprinos i sadržaj malom mjestu, što se može vidjeti i na platformama za iznajmljivanje apartmana gdje iznajmljivači rado objavljuju slike aquaparka kao dodatni sadržaj turističkoj ponudi mjesta. Ovom uredbom bili bi prisiljeni ne investirati i zatvoriti same obrte što bi dovelo našu egzistenciju u pitanje, a samo mjesto time manje atraktivno. Cijena od 100 e po metru kvadratnom za konkretni aquapark prelazi 40000 e što je višestruko više od godišnjeg prometa parka. Koncesija treba biti naplačena ko i sada uz eventualno poskupljenje u skladu s drugim poskupljenjima koncesija. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
252 Ana Bilić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Postavljanje ovog zakona znači kraj jednom dijelu turizma. Turisti s djecom ionako nemaju mnogo aktivnosti i sa zabavnim parkovima, a kamo li bez njih. U manjim mjestima koja ne zarađuju mnogo, ljudi bi bili prisiljeni zatvoriti objekt. Također nekim pojedincima je zabavni park jedini oblik prihoda i njegovo zatvaranje znači kraj egzistencije pojedincu i njegovoj obitelji. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
253 JASMINKA ROŽIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Cijena od 100 eura po m2 je nerealna. Svugdje i u svemu su poskupljenja, ali ovakvo poskupljenje znači gašenje svih paušalnih obrta za zabavne parkove pa pomorskom dobru RH. Konkretno u mom slučaju dobivam zemljanu površinu koju sam sama uredila te ista radi 60-70dani ljeti. Na osnovu toga, kako i na koji način bi se trebala platiti ova koncesija? Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
254 Obrt Bouncy Time Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Ovdje nije uzeto u obzir poslovanje paušalnih obrta. Mi mali obrtnici možemo se natjecati i konkurirati samo za manje atrkativne lokacije. Sada se postavlja pitanje- Kako da jedan paušalni obrtnik kojemu obrt može zaraditi maksimalno 39000€ godišnje plati minimalnu naknadu za park u iznosu od pola ukupne godišnje maksimalno moguće zarade pa i više? Istim problemom- što ako taj obrt ima dva parka na dvije lokacije? Koja je računica za egzistenciju tog obrta koji je do sada doprinosio turističkoj ponudi naše države? Ovdje pričamo samo o osnovnim davanjima, a taj obrt sigurno zapošljava još i određeni broj ljudi koji primaju plaću i sva davanja. Zašto smo mi kao iznajmljivači parkova podložni kvadraturi parka a ponton za izlete ima fiksnu cijenu iako teoretski može imati i veću kvadraturu od našeg parka te pritom plaća fiksnu minimalnu naknadu? Konstantno pričamo o proširenju turističke ponude a činimo sve da onemogućimo rad malim obrtnicima. Ovo znači kraj obrtnicima i gubitak radnih mjesta svima koji su za to radili. Na žalost, manje atrkativnije lokacije ovime će postati jos ne atraktivnije i bez izrazito velike ponude koja je svojom veličinom privlačila mlađu, čak I stariju, domaću I stranu populaciju. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
255 Filip Grbcic Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Poštovani Mišljenja sam da je ovakvo poskupljenje od 4000% KRAJNJE NEPRISTUPAČNO za sve koji se bavimo ovim poslom. Jedan od velikog problema takve naplate je što sama minimalna naknada uvelike nadilazi BILO KAKVU mogućnost zarade sa obzirom da stavljanje i najmanjeg parka prelazi površinu od 200m kvadratnih. Samim time IZNOS SAMOG MINIMUMA NAKNADE JE VEĆA OD IKAKVE MOGUĆE ZARADE. Što direktno rezultira PRESTANKOM RADA svih parkova, ne samo na malo poznatim, nego i na poznatijim plažama. Također ulaganje u ovaj posao bio bi time IZRAZITO ONEMOGUĆENO što bi na kraju rezultiralo sa ENORMNIM PADOM KVALITETE pružanja proizvoda. REZULTAT Vašeg novog cjenika direktno je gašenje ove vrste turističke ponude koja je do sada bila izrazito atraktivna I zastupljena kao jedna od vodećih atraktivnosti našeg turizma, gašenje malih poduzetnika koji su svojim kapitalom povećavali Hrvatsku turističku ponudu, smanjeno ulaganje u kvalitetu ponude, te na kraju vraćanje ponude isključivo na “SUNCE I MORE”. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
256 Slavica Štiglić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Nadam se da je cijena od 100 € po m2 za postavljanje aquaparka od 400m2 pogreška, jer s obzirom na ostala povečanja koncesija s kojima se mogu donekle složiti, ovo nikako nije realno niti ima isplativost poslovanja uz povečanje od 4000% pa bilo to i na najjačim turističkim destinacijama ili manjim mjestima po našoj obali. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
257 Tadej Široka Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. S obzirom da je dosadašnji iznos koncesijskog odobrenja za postavljanje vodenog parka cca 400m2 iznosio u prosjeku 1060,00 €, po novom prijedlogu novi minimalni iznos za maksimalnu veličinu od 400m2 bio bi 40000,00 €, što je rast nestvarno visokog postotka, pitam se,dali je doslo do pogreške u postavljanju naknade? Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
258 Orelto obrt za usluge Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. apsolutno prevelika cijena za postavljanje plutajučih aquaparkova to je povecanje od 4000% za aquapark od 400m2 sto je totalno neisplativo . povecanje početne cijene od 100% bilo bi prihvatljivo i u skladu sa drugim povećanjima cijena. Za nas koji radimo u manjim mjestima, a ne smijemo zaboravit da investicije u same parkove iznose od 30000-100000 eur, ovaj posao postaje totalno neisplativ i neodrživ . Nadam se da je ovo greška u pisanju dokumenta . Potpuno se u svemu slažem sa gospodinom u prvom mailu. Nadam se da ima razuma , jer ovoliko povečanje cijena je van svake pameti. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine.
259 SINIŠA MAROVIĆ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti, Članak 18. Cijena je izuzetno velika za postavljanje zabavnih parkova. Uredba je rađena pogrešno na na način da Zakonodavac pretpostavlja da svi JLS-ovi imaju plažu sličnu Zlatnom Rat u Bolu. Ova cijena od 100 eura po m2 je enormno prevelika čak i za takve sredine (Zlatni Rat, Hvar, Makarsko primorje). Postoje sredine koje imaju ovakav sadržaj, a kojeg ćemo sada izgubiti ovakvom cijenom, a da možemo mi općine bi platili ljudima da ih motiviramo da isto postave kako bi imali sadržaja ljeti. I cijena od 10 eura po m2 je prevelika, obzirom da je dosada bila oko 1.000 eura. Kako je svuda došlo do povećanja u prosjeku za duplo, osim ležaljki i suncobrana (za 10 puta i to je opravdano) predlažem da se i ovdje naknada poveća za duplo te da od sada iznosi 2.000 eura paušalno. Ukoliko ostane ova cijena broj zabavnih parkova na Jadranu smanjiti će se za 99 posto. Prihvaćen Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova i brisano ograničenje površine Izmijenjen početni iznos minimalne godišnje naknade za iznajmljivanje ležaljki, iznajmljivanje plovila na motorni pogon, te za terasu ugostiteljskog objekta.
260 Grad Mali Lošinj Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost za njegu i održavanje tijela, Članak 19. Predlaže se kao iznose početne naknade propisati minimalne iznose iz ranije Uredbe. Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
261 HOK Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost za njegu i održavanje tijela, Članak 19. Članak 19. prijedloga Uredbe: U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
262 Obrtnička komora PGŽ Minimalnagodišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost za njegu i održavanje tijela, Članak 19. Članak 19. prijedloga Uredbe: U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
263 Grad Mali Lošinj Minimalna naknada za dodjelu dozvole za djelatnost privremena ili prigodna djelatnost, Članak 20. Predlaže se u odnosu na djelatnosti koje nisu komercijalnog karaktera u smislu da se organiziraju radi realizacije određenih projekata, programa od interesa za lokalnu zajednicu, državu ili drugu djelatnost od javnog interesa, predlaže se propisati simboličnu naknadu obzirom da se takvim korištenjem pomorskog dobra doprinosi lokalnoj zajednici, regiji ili općenito javnom i društvenom interesu te je propisivanje minimalne naknade poticajnog karaktera. Kod privremenih odnosno prigodnih djelatnosti komercijalnog sadržaja predlaže se smanjiti visinu naknade. Primljeno na znanje Naknadu za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za privremenu ili prigodnu djelatnost od 1.000 eura po danu ne smatramo pretjeranom. Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
264 HOK Minimalna naknada za dodjelu dozvole za djelatnost privremena ili prigodna djelatnost, Članak 20. Članak 20. prijedloga Uredbe: U odnosu na nekomercijalne djelatnosti (kulturne, sportske), predviđene čl.20. Uredbe te u odnosu na djelatnosti (su)financirane od strane proračuna JLS, od strane TZ, organizacija poput udruženja obrtnika, obrtničkih komora…smatramo da je predložen iznos naknade previsoko odmjeren. Predlaže se izdavanje dozvola uz simboličnu naknadu, posebice imajući na umu vrijednost takvih događanja za JLS. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Primljeno na znanje Naknadu za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za privremenu ili prigodnu djelatnost od 1.000 eura po danu ne smatramo pretjeranom. Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
265 Obrtnička komora PGŽ Minimalna naknada za dodjelu dozvole za djelatnost privremena ili prigodna djelatnost, Članak 20. Članak 20. prijedloga Uredbe: U odnosu na nekomercijalne djelatnosti (kulturne, sportske), predviđene čl.20.Uredbe te u odnosu na djelatnosti (su)financirane od strane proračuna JLS, od strane TZ, organizacija poput udruženja obrtnika, obrtničkih komora…smatramo da je predložen iznos naknade previsoko odmjeren. Predlaže se izdavanje dozvola uz simboličnu naknadu, posebice imajući na umu vrijednost takvih događanja za JLS. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Primljeno na znanje Naknadu za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za privremenu ili prigodnu djelatnost od 1.000 eura po danu ne smatramo pretjeranom. Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
266 VJEKOSLAV GALOVIĆ Minimalna naknada za dodjelu dozvole za djelatnost privremena ili prigodna djelatnost, Članak 20. Jedino koncesijom se može ograničiti opća uporaba, tako da dozvola ne može ograničiti opću upotrebu, a prema ZPDiML Primljeno na znanje Ovo je iznimka propisana Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Primjer je vjenčanje na plaži ili koncert s naplatom ulaska.
267 Grad Opatija Minimalna naknada za dodjelu dozvole za djelatnost privremena ili prigodna djelatnost, Članak 20. Smatramo da je naknada za nekomercijalne djelatnosti (kulturne ili sportske) kao i djelatnosti koje organizira ili suorganizira ili financira iz proračuna JLS previsoka. Stoga se predlaže da se dozvola može dati bez naknade ili uz simboličnu naknadu (npr. 100 EUR-a) za sve privremene ili prigodne kulturne i sportske priredbe te druga događanja kojih je organizator ili suorganizator JLS ili proračunski korisnik JLS (Ustanove, mjesni odbori…) ili turistička zajednica odnosno kulturne i sportske priredbe koje se financiraju iz proračuna JLS, a koje nisu komercijalnog karaktera i za koje se ne naplaćuju ulaznice Primljeno na znanje Naknadu za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za privremenu ili prigodnu djelatnost od 1.000 eura po danu ne smatramo pretjeranom. Člankom 15. Uredbe propisano je da se minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30% od propisane ovom uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.
268 Grad Mali Lošinj Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost reklamiranja, Članak 21. Predlaže se kao iznose početne naknade propisati minimalne iznose iz ranije Uredbe. Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
269 HOK Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost reklamiranja, Članak 21. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
270 Obrtnička komora PGŽ Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost reklamiranja, Članak 21. U odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Nije prihvaćen Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
271 Boris Jukić Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost reklamiranja, Članak 21. Predlaže se dopuna članka 21. na način da se uz postojeći tekst, koji postaje stavak 1., dodaje tekst stavka 2. koji bi glasio: Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti reklamiranja na funkcionalnim objektima: - svlačionicama, iznosi 50 eura po svlačionici/objektu; - tornjevima za spasilačku službu, iznosi 75 eura po tornju/objektu; - info panoima s oglasnom porukom, iznosi 25 eura po panou/objektu..... Primljeno na znanje Uredba predviđa dozvolu na pomorskom dobru za reklamiranje i propisuje početni iznos. U odnosu na pitanje postavljanja svlačionica s reklamama i spasilačkih tornjeva navodimo kako je isto obveza jedinice lokalne samouprave u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom. Nema zapreke da gospodarstvenik ugovori se jedinicom lokalne samouprave da će financirati izgradnju svlačionice pod uvjetom da na istoj bude postavljena reklama.
272 Grad Mali Lošinj Smanjenje minimalne godišnje naknade za dodjelu dozvola, Članak 22. Predlaže se izmjena na način da se precizira da se u slučaju ponavljanja javnog natječaja dozvoljava predloženo umanjenje od 30% . Ujedno se predlaže propisati i dodatno umanjenje ukoliko se ni po ponovljenom natječaju ne zaprimi valjana ponuda, kao i mogućnost da se prema tako umanjenoj cijeni raspiše svaki sljedeći natječaj za predmetnu lokaciju. Djelomično prihvaćen Uredba dopušta smanjenje za 30% kao iznimku, a ne predviđa daljnje sniženje kroz više puta ponovljene natječaje.
273 HOK Smanjenje minimalne godišnje naknade za dodjelu dozvola, Članak 22. Predlaže se izmjena predmetne odredbe koja je nespretno formulirana, odnosno daljnja razrada iste jer je nejasno kada i na koji način se utvrđuje umanjeni iznos naknade, kako se provodi postupak izdavanja takve dozvole. Također, predloženo umanjenje od 30% treba se odnositi na iznose koje tek treba korigirati (čl. 14.-22. Uredbe), tj. u odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Djelomično prihvaćen Uredba dopušta smanjenje za 30% kao iznimku, a ne predviđa daljnje sniženje kroz više puta ponovljene natječaje. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
274 Obrtnička komora PGŽ Smanjenje minimalne godišnje naknade za dodjelu dozvola, Članak 22. Predlaže se izmjena predmetne odredbe koja je nespretno formulirana, odnosno daljnja razrada iste jer je nejasno kada i na koji način se utvrđuje umanjeni iznos naknade, kako se provodi postupak izdavanja takve dozvole. Također, predloženo umanjenje od 30% treba se odnositi na iznose koje tek treba korigirati (čl. 14.-22. Uredbe), tj. u odnosu na predložene iznose minimalne naknade predlaže se kao minimalne iznose koristiti iznose iz ranije Uredbe. Djelomično prihvaćen Uredba dopušta smanjenje za 30% kao iznimku, a ne predviđa daljnje sniženje kroz više puta ponovljene natječaje. Iznosi naknade propisani Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja nisu se mijenjali od 2004. godine, stoga ne mogu biti primjenjivi dvadeset godina kasnije kao relevantni jer su neusporedivi zbog razvoja turizma, uvođenje Eura, inflacije i sl.
275 IVICA ODAK Smanjenje minimalne godišnje naknade za dodjelu dozvola, Članak 22. 30 prominit na 80, ili stavit članak s kategorizacijom u kojoj turistički nerazvijeni krajevi kao moj Opuzen mogu odlučivat sami o visini cijena. Koja je logika da vi odlučujete o cijeni kad očito nemate pojma o realnom stanju, pa zar nije rečeno da će ovim novim zakonom gradovi i općine imat veće ovlasti. Koje? Da budu krivi za puste i prljave plaže! Zar ne bi bilo logično da gradsko/općinsko vijeće odlučuje o cijenama, pa oni su ljudi koji su izabrani i žive tu. Vašim odlukama će male sredine imat prazne plaže pune smeća. Loše do boli loše. Nije bitno čim se bavim već 13 godina, izgleda da više neću. Djelomično prihvaćen Uredba dopušta smanjenje za 30% kao iznimku, a ne predviđa daljnje sniženje kroz više puta ponovljene natječaje. Stupanjem na snagu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20)prestali su važiti Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.).
276 Grad Opatija Smanjenje minimalne godišnje naknade za dodjelu dozvola, Članak 22. Ova odreeba nije dovoljno jasna. Potrebno pojasniti da li se u tom slučaju provodi novi natječaj za te djelatnosti i lokacije ili se može isto dati nepsrednom pogodbom. Naime Zakon poznaje samo jedan natječaj u tekućoj godini. Prihvaćen Prihvaćeno.