Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalnog programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. - 2025. U 2021., 2022., 2023., 2024. I 2025. GODINI , Članak 7. U "Prihvatljivim troškovima" potrebno je dodati kao prihvatljiv trošak "najma prostora održavanja natjecanja/turnira (npr. hipodrom, staza, jahaća hala, parkur i dr.)" s obzirom na to da se discipline poput preponskog jahanja, dresurnog jahanja, vožnje zaprega, konjičkog višeboja / eventinga, galopskih i kasačkih utrka održavaju na sportskim objektima - hipodromima, izuzev discipline daljinskog jahanja, koja se održava na otvorenim prostorima. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi koji su dio priloga Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025. u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini od samog nastanka ove vrste potpore formirani su doprinosom predstavnika svih disciplina konjičkog sporta i uključuju troškove koji se u najvećoj mjeri pojavljuju frekventno u svim konjičkim disciplinama. Kao rezultat navedenog, prihvatljivi troškovi su vrlo široki u svojoj primjeni, a također su usmjereni i na određene specifične troškove pojedinih disciplina konjičkog sporta.
2 HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. - 2025. U 2021., 2022., 2023., 2024. I 2025. GODINI Pravilnik, je potrebno izmijeniti i dopuniti tako da "porez, uključujući porez na dodanu vrijednost" bude trošak za koji se ne može ostvariti potpora samo u slučaju kada se radi o korisniku, savezu udruga i njihovim članovima (udrugama) koji su porezni obveznici, i upisani su u registar poreznik obveznika PDV-a. Naime, savezi udruga i njihovi članovi (udruge) koji su obuhvaćeni ovim Pravilnikom kao korisnici u 99,9 % slučajeva su udruge, neprofitne organizacije koje nisu u sustavu PDV-a. Ova nacionalna potpora/mjera donesena je upravo da bi se ostvarilo "Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa" i "Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja". Ciljevi ovog nacionalnog programa su: općeniti cilj je nastaviti pozitivne učinke uzrokovane Nacionalnim programom poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine te poticati unaprjeđenje kvalitete uzgoja konja pojedinih pasmina za koje se u Republici Hrvatskoj samostalno provode uzgojni programi. Isto tako, cilj programa je stimulirati organizaciju natjecanja u konjičkom sportu kao i poticanje vlasnika pojedinih pasmina konja da sudjeluju na konjičkim natjecanjima i time testiraju radnu sposobnost svojih konja (performance test). Samim time Pravilnikom je potrebno propisati da savezi udruga i njihovi članovi (udruge) koje nisu u sustavu PDV-a imaju pravo na porez, uključujući porez na dodanu vrijednost kao prihvatljiv trošak, dok u slučaju da su savezi udruga i njihovi članovi (udruge) upisani u registar obveznika PDV-a, istima se porez, uključujući porez na dodanu vrijednost bude trošak na koji se ne može ostvariti potpora. Hrvatsko zakonodavstvo ne poznaje zapreke po ovom pitanju. Odluku o načinu priznavanja i ne priznavanja prihvatljivih troškova donosi samo Ministarstvo koje izrađuje uvjete i način ostvarivanja nacionalne potpore, prema stavu Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave nema zapreka, niti je zakonom drugačije izričito propisano. Primjer: EU fondovi PDV je prihvatljiv trošak ako korisnik nema pravo na odbitak PDV-a, te PDV nije prihvatljiv trošak u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, i ima pravo na odbitak PDV-a. Zaključak: Porez, uključujući porez za dodanu vrijednost - prihvatljiv trošak za saveze udruga i njihove članove (udruge) koji nisu porezni obveznici, i nisu upisani u registar poreznih obveznika PDV-a Porez, uključujući porez na dodanu vrijednost - ne prihvatljiv trošak za saveze udruga i njihove članove (udruge) koji su porezni obveznici, i upisani su u registar poreznik obveznika PDV-a. Nije prihvaćen Jedna od intencija izmjena Nacionalnog programa je potaknuti održavanja sportskih natjecanja, naročito kasačkih i galopskih utrka. Obzirom na različitost korisnika programa potrebno je uzeti u obzir čl. 2. st. 7. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22 i 114/23) u slučajevima kada neprofitne organizacije obavljaju gospodarsku djelatnost i ako bi neoporezivanje te djelatnosti dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne su u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti. Osim navedenog, uvrštavanje PDV-a u prihvatljiv troškove doveo bi do značajnog proporcionalnog umanjenja iznosa potpore u svim mjerama postojećim Nacionalnog programa, a što bi u konačnici utjecalo na konačni učinak istog.